Skip to main content
Internet Archive's 25th Anniversary Logo

Full text of "Historia Ecclesiae Hamburgensis diplomatica, das ist: Hamburgische Kirchen-Geschichte, aus Glaubwürdigen und mehrentheils noch ungedruckten Urkunden,... gessammelt, beschrieben und in Ordnung gebracht"

See other formats


iMlQfi Mlle Ubiiry 
Botton.MA021ie ^°^5f^>5r\.i5:; 

ERATIJ QVONDAM TEMEBRAL . HISTORIA 

ECCLESI^ HAMBURGENSIS 

DI0LOMATICA, 

m ifl: 

am&«rflif$e 
fo mi 

M^\:ii^^tif MiMMmi %kmMf ©rafKc^cit/ ?c. 

dI«au(|>^ab(Ht(|)m/ €ts^S3tf(&Dfit(&en/ S5tf(|)6flt(^en ttntxiiitret 

beiDer @eifl(ic[)er ai^ 3CeitIicf)er «Perfonen refpeaivd &mt>mf greifeeit^^ unb Q5efldtigunfl^? 

SSnefen , Conccflionen , Indulten , (gfiffitungen , ^ermdc&eniiffen , Q5erorl)nunfien/ 

Statuten/ QSertrdfien/ Contraaen, Q3erglei*un()enunl)ant)ernl)erglei(6tn 

t)ie(fd(ti9en ©cj^rifFten, * 

eefammlct/ ((rcf^nieben mi (n OrDnung QtM^U irt »ef(J)em ^ ^ ^ 

©te ©efd)t(i^ten tev Rcformation t)on hnA^ii. bt^ 1531. tdtgefteuet 

ipert en , tvobef am (EnDe Me 3dt)t:Hc^e ® cfwlt U^ Wefiaen €♦ qSreDiflamt^ / Me 
Forraula ccmmittendij^ ttttti We^efdnntnftjfe Oer^amtuP 
• • ' • flif^S^cn jlir c^c grfuaet ift* 

f#^OCi!/ I^/ 

.'. t" ";• '. NjGOLAUM » • > ' 
M fcl.%otot; S()tifiopl) gflainer^ saJiettue, 1729. Aim ! f -L •< 1 7 r ti h 


l / l\ i l »• •' • •«» ■■••■ . 
f •' "■ » • • • * ■■' ^ • • e e o 


"« <J *' -•S >": 


wmmMM 
mcigtct: 

a^ 5ln^cncf cn m m ;;tvct&unt>ctt 3af)tcn 6ci unfcrn 55otfa()rcn 
flcrcl)ef)cncn S^cltfltoniS-^cvbcflcvung, n)clct)C^D<e^mnkirct(c^e 
:Eird;e ain ©onntasc Cantate tm abflcnjt^ncm 3a^r off cntlicO 
flcfctrct f)at / ifl Dcr Stntrtcb Dct mtr gcnjcfcn, mctnc l)crt^ltct)e 
grcuDc unD ttcffcSancfbarfctrubcr unDflcgcn btefe (jrofTc®obI^ 
tWeOtMf mtttclftbtefcrn)cnt9en2(rbettabjule.qen. llnbgen^tg, jege* 
naucr l>u (Sefc&tc&ten btefcr 2(nrtc|)tung be^ n)al)rcn (Sottc6btenftc^ bct nnil, 
ctngefcbcn njcrben, je mebr n)irb manbte guttge ^onbOOSSc^ ju unfcrn 
Sefien bartn gewabr ivcrben. ©ann wte ju DencnScttcn ba6 ^abftt^um 
bct nngJamma^ttgften fctitengen^orbcn jufctn, muftebcffenSaUfo ploeiic^ 
(tcbetitftcUen, unb, nja^nocbnicbr? G^felbftcnbcnfclbenbefortern^clffcn; 
nnb n)tc e^ burcO bcn bauffKgen Sann , burci) bic SiJItgbrducbe ber angcmagten 
^eficnung bcr ^trcbcn unb ©cbuI^^Stener , burcl) tk OD^cnge bcr q3rtefier/ 
DurcO bte^crmebrung bc^^ctltgen^©tenftc^tn bemSSIcp-Opfer unD ttetcn 
gcfttdgen am()5^ftengcfttegenn)ar, fomuflcn cben btefc crjcl)lte ©titcfe btc 
©clegenbcttfctn e^tt)(eberj)erunterxu brtngcn, unb/ burc^ ®0tte6 ©nabC/ 
beiun^garabjufcbaffem • 

(E^tftam 2age, bafmanim^abfttbumfelbffallettJcgetiberbtegctcOt» 
(tnntgf ett mtrDcm ^rtttnjuDcrfabren, nnl) bc(ten groflcn SWtfibraucttgcfla* 
getbat, unb, bamtttcb^ettfauffigfeit Dcrmctbe/ n)tItcbmtd&nuraufDa6/ 
wa^ auc5 benen Excerptis Sumrnas de vitiis , ivdd^c tn Dcm bretjcbenbcn ^abr* 
^unDertgefcbrieben (tnb, mii tn Dcm brttten Sanbe bc^ erften 'Xbcttep.^i^-* tin* 
gerucf et n)orben , beruff^cn» ©abero tm e^ , Dafi man ftcb tWl^ wmiQ Daran 
f ebrte , tbetl^ bcfTttg ftct) baruber befcbn>crte* QBtc (tct) bte bcnacbbarte 35rc^ 
mer An. i2i4» unb tn folgcnbcn 3aOrcn , Da tbncn Woldemarvis jum ert^-SSi* 
fct)cff; n)tbcrGerhardumln)oTteaufgebrungenn)crDcn/ anben23rtt>nntcbt 
gefebretbaben, unbbcffclbenungeacbtctiutbrcmSielgefommen fctn, ift tn 
biefem ecfd^id)Ul5ui^t u Sb. i- 55. p. 639. fqq. Dcrmelbet XV^xUti. ai^ An, 
1269» ;\<t)tfcCcn(J£9{abtunb bcmCapitulcinSJerglctd^gctrofl^ennjarb/ftjat 
untei; anbernPunctcnaucI) btefer Dartn: £)a^ Capitulum ntcdt glctc^ uncr^ 

(i3 ftor* f^bm ©acOe mit Dem :Sanne , auf Die geringde mmtinu ^SefeiDigung, 
fonDern crDcntlic^, nac^ Denen in t>ei* ^ambntQifd^m ^irc^c bergcbracbtcn 
®en)of)nbeiten mto ©ebr(Jucf;enmfa()ren felte. (L2t)»2»S.p. 5-3, 5-40 au^ 
Demfelben SanDe (p.fpi-^s^.) ift xuerrel^en, tt>ic Dic ©tabt An. 1335-, nnD 
aberma^Ie^An.i337> bi^ An j3s6An De^i^apittel^^nn, blog barum, bag 
(te jcne^ iUDringKc^e ®en)a!t (ntDcItlic^en Singennicbt (ciDenfonncn, gera' 
t^en, unD DieferDabtn gefc[)drifetworDcn fei, DagmcOt nurDer SircbenDicnll 
aclegct, fonDeraucODadierbofteCAPiTULUM(icbau^Der©taDt, n)e(cl)c 
c^ furDerUucbetbieltc, flcmaci&t babc; tt)ic n^enig aber unfer 53orfa()ren Dic^ 
fe^ Uttternel)men geacOtet, unDit)icDie()icitgeFrancifcaner, Die fogcnannte 
Sacra Dem9laf)t ntcOtDcrfiigct ()aben, unDaneDie@titft^*J£)crrn (n Dem An» 
nss* crric&tctcn ^crglcicb, Die©ute a(lcma()( beietwanlt^crdugenDenSr- 
runcjett, jui?crfucOcn, Sbrcj^^agcnbeiDlabtattiiubringen, unD D^ecbt oDcr 
^Bergleict) crwarten jiUtt)o((en, ftcban()ci(Ii(igcmacl)t, if!Dafe(bf!juc\(cicbmtt 
fleme(Det tvorDen. An. 1499. ()attc Capitulum abcnna()(^ itiit Detu ^ann um 
(tcl) gcttjorjfen , DaitnicbfiitDc^DagmttcrDcn^SefcOttJcrDen, tt)e(c()cam2)oit* 
ncrftagc nact) aHcr J^ei^igcn itbergeben tt)orDen , Dic crftc ifl : Van oe^ ^ait* 
ne^ toegen , batinm eefmncn roaren f^ctt J£)crman Cangcnbccf nnb ^ert: 
3o()ann J^ugcuttbemmt ftc! befurc^ten muffe, battottcnebc^an^e T^atl^ 
in bcn Sann qmmCf battoolben be^orger ernfllid) Ijebben , bat fc ftd bco 
55anncnDe^ent()olben, fe bac^ten fci;(t4)t6 nenen SSann tj^o I^ebbenbe, (b 
ferne alfe fe bad^tcn |>ter tn bcn Porten to b(tx?enbe* Sldcin Da^ 6!apitte( ((ef? 
ftd& n(c()t cinfagcn, fonDcrn beicgtcDicStaDt An. ifoi. Durcft 2(uf()cbun3 Dei^ 
StrcOcnDienftc^ , fo aitt ©onntagc Trinitatis acfcOal) mit Dicfcr cicifilicbcn 
©traffe, DicUrfacbctt^ar/ DagDie©taDtti>fi^cn M aitgcricbtetcn 35runne5 
auf bcm 33erge , Datoon m Capittuls ®((cDVr unD ^crtvanDtc DaeJOBaffcr 
fcWpfftctt/ uttDju ©(cicbtcruncjtcr ^tcn, fo aufDicScftung Der ©taDtgc* 
ttJCttDct , cinen bititgcn SJcitrag , angcfcbcn bciDc^ ju i()rcn S^uoc n m(t.qcre(c6* 
te, foDcrte, Darummuflc ((^ttCtt^^crgcbmiflDcr ©itttDcn, Der6ffeut(t(^e®ot* 
tc^Dicnft, unDibrcm^Sorgcbenitacl), auc|)Dcr^(itnnc(fc(bft, t?crjagctmtD 
abgcfproc()cn, tvcrDcit. Dbnun jttjarDcrungcnatttttc^crfaiTcr, DcrttacO 
Der^cri^cicbttuf} obcngcDacbtcr A. 1499. ubcrflcbencr ^efcbtt)crDcn (tt)clcbe 
gcticbtc^ @Dtt (m IV» oDcr V. •^BanDe Dc^ u Hijcil^ mttgett^cilct tt)crDctt fodcn ) 
i)injufet3Ct , bae bicfce Interdi(^um ufque ad profeftum Martini gebauret i)a> 

be , fo fc^einct c^ Docl) au^ Dcncn UmftattDen , M^ Dicfe St;raHtti|c()c (^cmlt^ 
Ubutt(i ctttst)cDcr (dttflcr unfere 23orfat)ren mitfle .acDrttcfct ()aben, oDer Doc& 
Da(D Darauf tvicDcr muffe t)oracnoittmcn fein / tn ^ctrac^tunfl Da^ An. 1^03. 

a 20. d. 2o.MajiDcrDama()l(9e!>irt()t^l)en: igermattJiobettbore jtt)0 Commendcti 
in fcixmmx i\)n\ (n ©♦ ^eter^ ^irc^e erbauten unD Der ^. 2(itnen genjtDmc* 
ten Capeile, m\\> Die 2e()ntt)att Darubei:, nicOt DurcO oa^ Saptttcl, fonoem 

DurcO Den Cardinal Raymundum (t)cttic jtt)(rcOenDer@taDt unD Dcn Dm^ 
^ntoaimm obfc&ttJcbenDe ^rrungcn auf cine Compromifs-^cicJjung bebaii* 
De(t()atte) unD DetTen Seyodmdct^ttgte, beftdtigen unD 3l)m bei(egen ((e(f/ 
welcOc^ (Jr / tt?ann Die auf fiebuna De^ :Banme fcOon gefcOet^en (vire, ol)nit\)C(^ 
fel bei Dem Capitul a(^ Ordinario tt)urDe gcfuc^ct \)abtn , m\)in Dan Der Car.- 
dinal iuDcmDarubcr crtf?ci(cm*Sr(cfeunten p33^ot)n}t\)eifc( Da(3 er Dem Or- 
dinario auffcr Dicfcmjad f unff tig fein inveftituriRc^t t)orbc()a(t/ mag cjcfc^eti 
l)abcn, uuDaue^ Der^auDfuugDie An. 15-08. in @. 3<^cob6^ Stircbe (tt)(e it)(c 
ba(Dfa(jentt)o(len) gefc^ei^enift, fcj)e(nete^, Dafi aucft Da^ma^i Der ^Sami 
nod) nicOt aufgc^obcn (jenjefen fe(. 

SiueDiefem, tvaf^gemeiDet/lie^etjuJage, tt)(efcbrD(c(}eift(ofe®e(f!- 
I(cf)e a(l)ie Die ^e(t(icbe Durct) Den 35ann gcDruetet, (tcft fe(bft aber DaDurcO \)0t: 
&Dtt unD esncnfc^cn (lraff(icO flemacbt ^aben. SWein au^ Diefem 35aMbe er* 
fc^einet flber Dcm , tt)(e fo gar ®c((i((c^e n)(Der ® eiftiicee mit Dicfcr ©traffe ge^' 
it)utet ()aben. 3*i^t(n(cf)tfa9entt)(e^abft, (ErobifcOoffc, ^rSbfte, Ar- 
chidiaconi, Decani &c. n(cOtanDer6a(^be(@tratfeDe^35atin€i5(^reSefef)^ 
le au^deffen , fouDern tt)ie f eine ©c()u{t-93erf(t)re(bun9 untcr Dcr (£(crcfe( gefcftc^ 
ben, a(jSbc(@traffeDe^35mtneiJ, tt)e(^ernurin Der ©tunDeDedSoDee^ f6n* 
te aufge^oben ttJcrDen/. manfan DenSetveiguntenp.aoj-^fq.si^. 327.ftnDen» 
5Bic (angebiefe ^laQc unfere ^orfat)renno^ naci& 1^03. oDer ifog» geDrucfet^ 
me(Den r>ic (SefcfticOten jtt)ar nicbt , Dod) erfc&einet aui^ Dencn 9]ac^rtcCten Don 
Der 9lc(t9ion^^^erbeffcrung bci un^ , Da^ Diefelbe fe()r naf)C an Diefe "^citcn gc^ 
reicOet babe , ancrtj^ogen D(e ^urger An. 15-26. (m amfange baS Jabrc^ D(c Ur^ 
facOe , Daf3 Dae^ (lanunev'® utb (m fRucf ftanD mv Den t^erinafebeiettben 15ah 
btt fie(tT(i*ett fc^cn , ftcb Deefaff e( auf Dae^ Beugnug Dci^ 3?af)ti^ unD Die (Erfab- 
rungbcruffenDe, ftcbeuntenp.io. Dafiaberau^Dem^anneDen eineetaDt 
trug, ?)^act)tl)ei( unD ecC)aDe cm ^anDe( unD <2BanDe( unD einfo^gficb 2(bbrud) 
am (lammer^^url) entfrc()enmuffcn, (fl Da()er offcnbar, DagDcr:5annitid)t 
nur Den Umgancj tntt auDern , fonDern aucO Die 53erfluc()un(j De6 Drre^ , Den 
crtraff, (nftd)fagre, tt)c(cOeeJ8e6term(t ^erentfcrnun^ Der<I(erifei t)on Dc* 
nen t)erbanncten t)crf aupffet mv. (Einen gnutiramcn ^Scnjcifj Dat)on tvcrDen 
it)ir, (^cKBOttl (tnlV.^SanDcDe^erftenSbct^^beibrtugcn, altvo e(n t)6l^ 
{(ger 35mttt'^Procers erfcf)e(nen, xmh Die ©acOc Deutiicf) mad)en tvirD. Sa 
«un Da^ 'iSRaa^ m Capitularen t)o(l mv, lantuurtc (&OXX fcine^ SJo^cfe^, 

n 3 un^ X)^mb€* m\> gab iW SKut^ unD ^tafft , Dag e^ ftc& An. \S22, mit Dcncn Obetn ii\ allen 
^trct)fpie(en M^in Dercinbabtte: ft4> bcnm Inhibitionen uub :i5annm bet 
iSd^lid^tdt 5U t»iber(e^eti, bei einmit>erl)alten, unb feine 3offen babei 
(paren xpolten 5 p.4^ ivoDurcOtinn, ft)tee^Dec9lugcnrct;eintt?ctret, Dei'©6tt«» 
«c{)en Q23ac&ett Der ^eg bcrettct ifr 

Sritc^t wentger murte Dcr SDii^braucO ber am^^<^9ten :^e|TeHunc bei: 
2lirc^Htnb Bd^ut^Diener t>ei: 9i6mirct)'Sc|tnnten (Slcrtfei jum Sad (]crcict)cu, 
unb nuct) t»cr SW)ntnfl®0tte6 Dcr 'SefoDerung Dc^ SDatigelii bet m^ Dat)ec 
©elegen^eit erwacbfcn. 2(1^ jn)tfc6enAn. 1164. unD 1168. Die (la\>cik ju ©. 
tntcolai \>ou Dettcn etnwobncrn Dee^ fieutigcu ^ircerpiel^, ituD Damal^iigcn 
SteuftaDt erbauet tvarD , Ijat |tc6 Derfelben !Sau Dae C APITUL , untcr Dein 
^orwanD, Da^mano()ne (cittem 2^orit?i(|en unD bcfc6el)cncr einwtUi.qung, 
ancinem Orte, Dcnc^;\ufcitterParochiercc6nete, fcineSircte oDcr ®Ottc^* 
JP)au6erbaucntnufte, autt^iDergetcget, unD Durc^^^crtnittcIuncjDe^Daiua^- 
Itaen eri^bifcl;off^ gcfc^al^c^, Da^®raf3(boIp!?DerDritte, tt)eIct;crDcn^IaO 
Der SSurgcrfclctfft gefcbcncfet f^mcf fein ^ca)t unD Stnfpcuc^ an bcfagte ^a* 
pelle Dcr bcilicjcn ^uttgfran 9}larien i\um ^el)ueff Der Sanonictcn Dafeibft uti^ 
ter Der ^cncnnuna eincr mtlDcn ^ermac&tnufi unD. ®ottfeIiflcn ©tiffrung 
(Atvau i.2t).KS5.p. 577- tqq. Di^tt^arDa^ingcmeittct, DafiDietnfolcecrRir^» 
^eattjurtd&tenDeStltdrc, VicaricnuttD Commendcn it)re ©ttfftunaunD Se^ 
ftdtiguna\)omCapitulbabcn, unDDieDabciju beftetlenDeqjrtefter Durcl) Daf^ 
felbe gefc^ct tt)erDen m6ct)tcn, n>elct)c^ Dan , al^ DicnnDern 53farr^ j?irct)en 
mtti. eat^anncn uttD 3accbi, tt)tc aucl) Da^ ^efpital jum ^. ®eift unD jn 
©.®corg, tmglctcOeuDtcdapcaen jue.(Slcmcn^mtD ju @* ©crtruD Daju 
fatnen iuDcnctifelbcn glctctfaU^gcfct)al)e, fo DaflDiebeneficiaunDbeneficiati, 

Curati unD non curati , Re61:ores , Plebani , Vice - Reftores , Vice - Plebani , 

Officiati, Altarift^ Dctn Capitulitutciwrffcntt^arcn, tt)te folcl)c0 au^ Dein 
ttn Drittcn SanDe Dc^ erftcn Sbcil^ beigebrac6tcn Vifitatione5^SucI)c tntt mefe* 
tern cr&cllct. ©aeJSRegimentabcr unD Die ^ern)aItungDerSirct;cntt)ar aitf 
Den 5u6, tt)te c^nod) ^eutc ftcbct: Bic ^attcn tbre Patronos, tt)elct)c man 
Provifores, ^orfidnDer unD ^ircI)fpicl^;JP)crrcnncnnete, unDtnagtcftmtcO 
Dt^fal^ nur auf Die Faftos Proconfulares & Confulares berufeu, in tt)elctien 

tt)tr Dcnen ?Ral)mcn Dcr ^x^rn. S^urgermeiftcrn unD sKatbmdnnern bcigefceet 

antreffen : Provifor S. Spiritus , S. Gcorgii , S. Elifabeth , 6cc. 3n unfertn 
(0efltic^t^25ud;e bcftttDet itcl), Dag An.1264. Diejtt)cnedltefle .^^.Orn-^ur* 
Qcrtneiftcre Patroni jjum -^. ® etfi gcttjefcn fctn, ( k 21). 2. ^. 106. ) uttD An. 
1388. fommt ^t;,3tlbertieiebecte tHaDmaU/ a\^Voxmx\ni> icvZatdmj^o lO^m^t. imv^iiuynmifut ^cinc von bcm 25erBe ^ocftdnDer eben Dctrfelbcn 5tir* 
cCe (e. V. p,84i» 8320 miD An. 1421. ttjav gletctifad^ einei: cingJ Dem dia^ 
Mfdbfi Vot\lanbct (ibid. p. 805*0 An. 1437. mt ^nfgevmciftei* ^cmi<fy 
^orer Provifor fuperior t)on Dcm ©. (Jfifabetben *^anfe, Dcm Dte beiten 
§ni\qci: 2^etnart van bcm ^roge nnD ^art^olb 33oet^ al^ Procuratores 
jnijcjcUet tvarcn. (L2t).3»S3.p.5-3.) An.ii-os- am Sin^rtacje nacOnacbJu- 
dica beftdtigen Der 3irci;fpiel-)§err nnD ^or|lanber, tt)ie anct) JP)eiI. ge(c(> 
nam^ nnD j^trcOgcfd^wome jn &* 3acob Den t)on Dcr Zanct-^tubctfd^aift 
gcpifftcten ncucn Sdtar ncb(!;Dcr Commende , unD (^ebcn Dcm beflelltcn 
^]3r(cftcr Da^ Primat oDer Dorcjcbent in Dem 5DIe^Icfen. (u2l).2.S. p. soj-O 
An. 15-26. mn SSfirflcrmetftcr (Sct\>atb von ^oltc L. Patronus Der j^irc6en 
5n ©. 91icolai/ ttJclcOer Die Sinfu&rnnfl De^ Paftoris tjcrbotl). (flc^ennteu 
p. 14.) tt)te nun jeDc Sirc&e ibren Patronen an^ etnc^ f^odbxo. ^al)td '^Mt^ 
tcl l)atte , fo llunDen ancfi Derfctben Dte ®efc(;tt)orne, fo an^^ Der SSnrgerfct^afft 
ern)cl)let tvnrDen, m. & ergiebet jtcO foIcBci? fcOon an^ Dem xoa^ t)orl)cr 
gemclDct ift, anmebrcrnSScnjcil aberDtenetnicbtnnrDieinDemDritten25ai^ 
De De^ iftcn Sbetl^ beigebracOte ^crjetcf)nii6 Der 5?irc(^(gefc()n)ornen i^n @. 
q3eter , fonDern ancb Dtefer ^anD bej^enget, xvk Dte ®efcl)tt)orne Der Sirct)en 
mit (SG. D^atbe alle^ jum SSeften Der ©taDt unD Der «ircben t)or unD bet Der 
Reformation, iiberlegct, bebauDcIt uitD ju<S3crcfegertci)tet^abcn, mitbin 
Dag Dad f)^cg(ntcnt unD Dte 53ertt)altun9 Dcr ^ircbcn bci fRabt unDSSurgern 
anc& felbft tm ?^abfttl)um bt^ an Dte Reformation, gleic^ tvte noct) jeijnnD 
ift, 9ctt)efen fet» 

3tt)0 ecfeuten t)at DieStaDt tmq3abfttf)nm .^ebabt; Dteetiteam©oni 

tVClc^cS. Anfcharius gcbauet, UtlD DCtSr6?t8ifc6o|f UnA^ranus An. 1013. au^ 

Der 2(fc^en mieDcr I^crgcftellet ; Dte anDcfe ^n ©♦ ?)^icoIat, tt)elc&c An. 128U 
Don Denen etnge pfartcn Dafelbft tbren Slnfang aenommen , unD t)on Dem 
q3abft Martino bcftdtiflct tft. ( i. Xb- 2. 25. p. 5-9.) uberDteerfJebatteDerCa- 
nonicus Scholafticus Dte 2lnfftct)t unD beftellcte Dcn ©cl)u(meifter; tiber Dte 
anDre abcr ^atten Dfd f)^ccl)t DorbemelDte ©cfct;n)orne jugletcb mitDcr 35cftd^ 
tigunger^altcn, tt)eIc^ceJ (te aber nnter fletvifTcn SScDinguitgen A. nsp.Durct) 
^cimtttelung Gifelberti De^(5r^::?5if^off^t)on 33remen an t^orgeDaci^ten 
©cfeolaftcr abtratcn. (ibid. p. 80.) Dag e^ aber mitSeftcIInitg DererStrbet* 
tcr beiDe tn Dcn S(rct)cn al^ tn Dcn ©ct)ulen nuD mtt Der ^elobnnng Diefer 
lei5tcren nic&t ailjutvol bcrgegangen fet , erbellet au6 Dem an. 1337. ;^tt)ifcbcn 
Dcin Capitui unD Der@taDt erricl)teten SSergletcO, aln)0 e^ l)ni(iU Canoni- 

b ^ ci Ila- X>Wihe* €i ftatueht in ecclefiis parochialibus Reftores & Capellanos literatos & ido- 

nebs, qui populoprajeflemoribus, dodrinis & exemplis poiTunt Simi- 

liter Scholafticus providebit fcholis de Re(^oribus literatis & idoneis , qui 

in fuo falario vetera ftipendia non augeant , nec nova in antea non impo- 

liant D. h Dte ^anonidm fbllen in bmm Pfarr-^trd;cn gelel^rte nnb^c^ 

f^idtc Capellanen (e^ett, welc^e betn\)oIc!e ^x^mpel bct tcl)U unb be^ 

i^ebenc (ettt fonttett. De6gletc|)ett rotrb ber Scholafticus bteBc^uIett mxt 

gelel^rten m^ ^c(<\)idtcn Redtorn Derfel^en / xoc\d)c ^«6 a\tc @4>ulBeIb 

ntc^tx?er|?6|)en, mt iCDenisrten «ber neue 2(uf[rt5cn ma6)cn follen. (i.Sft^ 

2. ©♦ p. 5-99. ) jinfon^ev^dt xooxl an. 1339. 1)etn Capitulo Dutcl) i^r(5'5Sifcl)off= 

Mn\ tScfct)! mifgclcget mit ©orgfalr Dorauf ju fcbcn , Dag Dcr Scholafti- 

cus , tvan cr jemanDcn 5^*ct)l)cit j^u Icl)rcn crtt)cilcte , Dafur fcin ©elD ncf)^' 

mcn m6cl)te ; Dajj Dcm Redori unD (3ct)ul'<gelH*cr cine (^c^cmcnDc S5cfo^ 

Dung bciQclcgct \vi\x\>c , unD Dag 3l)m , Die antjcrtraute ©ct)Ukr in guter 

3ucl)txucrl)altcn, alle greibctt gcIajTcn tDcrDc. (ibid. p.6020 mMssAmi 

terl)oNct Capitulum Dic an. i337« gctl^aue^cvfprccbung Die ec()ul=unDM** 

c^cn^gcbrer bctrclfenD (ibid.p.73iO ^^t>cfinDctficl)aber, DagDicfcrcrvicO^ 

tctctt ^crtrdge unD Dcr (Jr6'®ifc()otTIicf;cn23cfcl)Icn un(^cacl)tet, Dcr bcfaj^te 

«XiiiPraucl) nict)t abgcPeaet fci. S)a\i an. 1477. bcfcl)n)crtc Itct) Dcr 3ia()t uor 

DcmCapitulountcranDcrn aucODarubcr: Datbe^orgerBttiber, betlpor 

0d;olen s«l;n, havcn be Concordien befct>weret rourbett , fo ^at bat 

^o\)n mercflif ett tjl Derl^oget , unb be @d;oImejIer6 baeeltf en voat nice er- 

bencBen ; hat nn fo tn Eorten ttefcl)el;ett i6 , uttbe tn VITenung xperen , ^at 

fe ben ^orgern , bebenLocatenbeBo(lget)en, mel)r ?3efd;tr>erune rmt 

crett :3&iitbertt toegen wtllen rplegj^en, fo mcn cfn %in\> fc^olbe frtg fyn. 

S)i^ tt)ar an. 1499. nocf) nic6t gcdnDcrt , Darum bicg e^ in Dcr ol)cn bercft^ 

frmclnucn ©cfirifft: <^d x>an X>erl;6etnge ber ©c^iolen , t>at (Itolbe bc 

Scholafticus af^el;ren unbertfrtcllen, nnb l;oIben ttaofber UO^l^nl^ett Q23o* 

bei nDcf)cine^Ia(jefomt: <l>cE(Ii;oIbemen tta btffemDasett ncvncn B^rrf^ 

l;eren {cttcn mit xx)ebber\vtllen ber Barfpellube , t>at l;abbett be SSorger 

fo befc^Iatett. ^ermutl)ltcl) \\t ci , Dafi Dicfcr ^DIigbrauci) W an. 1^22. ^c- 

Dauret babe, in tt)clc5cm ^abr DieSurgcrftcf) mcinbabren betn uneegrutt- 

t>ctcm Unterfansen ber Clertfet \)ic Pfarr -^ ^erren of;ne t»tf]en \\nt> xoxWcn 

ber \)or(f ef;er ettt- uttb absufet^ctt, a\\6) bem ^Setrteb be6 Sd;olrt|ler^ , ber 

itc^ ber Sc^ulen 3U S. nicolat , uber t>ic (Bebufjr anma^ctc , \xnb mit 

taf;rItdKr Penfion wteber bejtegelte "Srtefe unb Inftrumenten, be(ci;xx)erte/ 

(tc&iufcijctt, (untmp.40 uufcvelicbe53cvfal)mt, mfottOcrt)citWcDon@. ?RM(iit crfcnncn an. 15-28. liie ebttlid^c ^crWngnug atDtcfcr tDicDcr^ergei 
bracf)tcn Scftcllung Dcrgct)rcr an DaeJ^irc&fpicl, unD bcrorDncn rolc^c^cc* 
fcncn }u crn)c^lcn, be myd;^ Wotbm nnb Wctden wtl^ red;ter gcunbbe^ 
billtgen ^van^cUi "^^erman '^uncl mb (Dlb belecen , nnb im Zatdcn^^ 
bccnfic ftd aI(o €i^ti\iM ertocl^en nnb i^olbcn , bcxX) babotd^ cBottI)>fc 
^rn rnb ibernmn^^Seti^ertngeB^efobertroerbe, (untcn p.iii"») 2iu^n?ct 
ct)cm Dan suglcicf) otfcnba()r trirD, Dafi (tcO DaeJ^lSabrtff^um \^c\ un^, Dnrcft 
ben V1Tt^brau4) ber angemapten 25e(IeUuncj ber ici)tct in Btrc^en unb 
ed;ulcn felbft gcftur^et, unD Dcn €inbruct) DceJ (E\?angcf ti tvtcDcr fcincn 2i5il- 
lcnbcfeDcrnmufTcm 

9^icmabb^ iSt Dic 9}lac|)t Dcr 5(nftcrnufi \ic\ un|crn ^orfaI)rcn (jroffct: 
<)cn)cfcn , al^ in Dcn funffi^c[)cnDen 3al)rl)unDert unD in Dcm Sinfan^c m iccD^» 
5cl)cnDcn. S)an je bcflcr man Dte ^lammen Ded ert<c()tctcn gcgfcuer^ ju ma* 
c()cn fu^te, jc mct^r man Sic^tcr bei) Dcncn Siltdrcn unD Dencn ^ciligcn SBllDcrn 
bauffctc, je Duncf Icr n^arD Dcr ^crftanD unD je flroffcr Dic ^crftnftcruuii Dtc 
Dcn tvabrcn ® laubcn unD Da^ }u^crftct)tlicl)e 25criraucn an uuD auf Sbriftuin 
\)crtricb* (Einc ungefecure SOfleuge blinDer ungclcbrter unD eigcnnui^i^icr 
^falfcn fucl)te ftc^ Don Dcr Unn)t(Ten()ett De^ 23oIcte^ ;^u bcreic^ern ; Die 93\cp 
fcn, Dic^ciHqcn, DieScfttdgen^urDcngcl^duffct, mittc()rct, ctn.qcfii^rct, 
unD Dte qsricftcr fcl)cuctcn ftcft ntcOt ju bcfcnncn, Daf3 Durcb Die ^ad^tni^Cf 
( Memorien uuD ©ecImcjTcu ) t}?re2ienten t)erbefjert xv)urbc« , tt)ie ivir Da* 

t)cn An. 144^. etn eFcmpcI fiabcn p. 838- tn Dcm2. "^owU Wo iflcn a:bcil^i 
UnD Damit folct)e Dcfto reic^Itc&cr \)crmer)rct tt)urDcn , bcmu()te man ftd) Dcn 
93lcg:^ unD -P^ctltcjcit^Sicnft um fo toicl ^crrlicbcr in macf)cn. SHan ftena Dc^ 
^lbcitDil Dtc fo^c^cnanntc 5(nDacf)t mtt Vigilien an, Dc^ 9}]or(]en^ folgcte Dic 
©ccImefTc, Darauf ctne ()crrlic0e 931ifTe auf Dcn Orgeln, i.2i). 2.S8. p. 840. 
ivcld)e ju Dcn Confolatien gcrcd^net n?arD, unD Den Jrofl Dcr armcn Beclen , 
Dcnnftc aueDcnt ©cDdctaififj tbrer tn Der ©ecImefTe empfuuDcn battcn, be- 
Dcutcn folten , tvoWn Dic ProcefTionen unD Umgdnge , Statien unD Das' Bti^- 
ftcbcn tn foIc()cmtlmgang ;\um®cbctl)fi:tr Dtc^crftorbene, Umtragnng Dcr 
g)]onftrani^ , Dcr SStiDer, •e)ctltgeit=^cbctne, Dic Refe<aoriaIia unD ®afmial)=' 
lcrDcr©cttllic6cn, an Denen®cDdcI)tnu^^2dgcn Der ^erftorbcncn, Dte att- 
gcftcltc ©cclcit^^SdDcr, Da ftcl; Dte(SIcrifet oDcr auc& arme SJeitte, ttntcr Dcm 
^orn^anD, Dcncn ©celcn tm Scgfeuer eine Srlctc^tcruttgju fctaffcn, tva^ 
fct)cn tnuflcn, unD Dcrglcicbcn 9)Icnfc6en'2imD gcboreten* 2Bte grof; aber 
Dic §(ttjal)I Dcrqsfaffcn ()icrgen)cfcn, mag man fc()cn au^ Dem tm'3. 55anDc 
De6 iften 2I)ei(^ p,84i» Oetgebrac{)tcn cetf!ltc^em@(^o^-;5uc^c pon Anno» 

b 2 IJ23- \S2i'iS2S* tntt)elc6em fte(tc6uberD(erl)un^erterrtrecfet, unD (tnDl)i'e Officia- 

les Oer Pra^laten , W Officiantes , Clerici Notarii n(c()t C(nmal)l mttgcrcd)^ 

net ©ortflrcftiitnNe931acl)tt)c^q3abftt(nim^au^Dencner;^cMren©tucfen 
ju fe(nfe&tene, fol)ett?icfJ(tci)t>oct)®Dtt, Der(tc()t>e^armenmfuf)rten^oIcf^ 
erbarmete, nocl) mac^ticjer , inDcm ereineneln^(gen ^tegetilj^een au^rurte* 
U, ftc& Der un9e()euren SS\t\w entaegenjurc^en/ unt> Der(Beme(nejuje(gen, 
tt)(e er Dcr ^faffen gar wW gebraucbte, Den ®otteat)(cnfl mtt fctnen ^itftern, 
ec6u(''bet)icntcu unD ^inDern, e()r((c() unD aufcrbau((ct);iu bcfteden, tvoDurcC) 
Dan t>te ^faffen xW^t nur t>a^ <l{m t)er{o()rcn , fonOern aucf) W Vigilien , 
©eedtteffcn itttD auDere e&or-®ebrduc()e au^getrtebeu / ()(n(5e(jen Oie 2(u^rpett' 
Dung t)e^ f^. 2(benlmta()(^ nacO Dc^ ((eben J£)cilant)ee5 (5(n|c^un(} eingefiUtet 
iDorten* 2)arauf tDaro Oie ^(nrufung Dcr ^O^^tligen uno tt)a6 ju (()reitt S)(cn* 
fte gcborete auc() inDerc^angeuiStaDtabgcWatfet, Dieitnnul&cunt) jutu2()etl 
funt)li(^eS^ftett)itrt)enabget()an, unbDerv0(jrr(ie^t)urct) fcin *2Bort, feitte 
®5tt(tc()e ^arbeit mit groffen 0^eicOt()uttt auffle()en, it)ie folc^e^ (Ak€ au^ 
gegenttjartigen Sanbe t)or 2(ugen if!* 

&)Z i^ aber Den geneugteit ^efer Denfc(ben anfebcn (affe, bitte (cOtnif 
m^, bctnfe(ben ju DcrmelDen, tt)a6 ()ie unb Da juScieuc^^tungberDarin bc* 
fcSriebenen Seitcn nacftbero Ux mir einge^auffcn ift» 

Unten p. 28o» fte()et ein An. 1521. c3. 20. Martii .qe;;eicbneter 'SSrief au(! tvef^ 
^em , bafj f urg t)or()cr VTTauri^ 25urtfe(b einc Commende beim Siitar qjbi* 
lippt 3acobi (n ©. 9)Iargaretl)cn*Q;apc(le ju ©» ^atbarinengcft^fftctl^abe/ 
ju erfc()eu (ft* (£^ tt)(rD aber babci mcrcttvurDig, ba^ biefcr Commenden 
in ber ^rotl^ifct^en Villtation, oie An. 15-25. flcfclHtcb, nicbt biegcriUflfteCr* 
tt)cbnun9 gcfc^ebm i{u ^ermutl)((c()ift bieUrfacbe tbcif^, baf5ftc5u Der3eit 
Da D(e©taDt im ©ann mx , uuD a(fo nic()t vor nttD t)om Capittel .qcftifftet 
m\> bef]citi.9et tt)orDcn id , t()cif^ Da6 Der erfle Derfclbcu Sefti^cr ^enric^ 
33rtnf]^oro ibicftger Canonicus Scholafticus, JU Der Vifitationc5-3^^t/ tDcgctl 

attfferbolb babeuDen t)ie(cn ©itrDen unD £e()nen, nicbt gcgcnn^drti^ getve* 
fen, angcfeben tbm in Dem aufDie U\ci^Xt VifitationunmittcibarfoI.(icnDem 
3abre ( An. 15-26. ) tt)Cflen f (ned (an(|en S(ufTcub(e(bcn^ Dic Refidentz cjcfjrit* 
ten warD. gben Diefcr Scholafticus bar im "ioXyc 15-21. a(^ 5itrftiic()ev ^labt 
in bed J&er^ofl^ 3(!brec^t6 tjon vrrefHenburt^ JXenften unD ^erfcbicfungen, 
tt)ie Der ant jreitage nart) Mifericordias Domini ibm ert()eiitcr, unD unteii 
p. 288- eingerucf ter Sricf betve(fet. 

5(uf 9}^arici JE)eimfuc()ung tt)ar '^ol^rtun Wo(tfafI Paftor ju ^eppett* 
i>orp cittetttiu©. 3^t)rtititid(aofter al()ier mit 3c()6retiDeitt2)orffe/ fte&eutt»' 

ten ttn p. 290. dv tvar fonft bi^ An. 15-15. Vicarius ju ^cntitttg|lebe in Ditl> 
ftmrrci;ett gdvcfcn (vid.p.30^ ) tvavD abcr na^mabld mtt clncm geljn in 
()tc|]i]cm 2)om t)crfcl)cn , wclct^eo Der Canonicus Scholafticus gcgcn ctnc ial)r* 
Hcl)e penfion, Die Diefcr aui^^abftltcbcr Indulgcno it)mDorbcl)iclt, i^m ab* 
flctretcn i^atUf unb cr An. 1519- ti^uretlici) in^cfte batte, ftel)e untcn p.326. 
altDo jnglctci) ber au(^3cbracl;tcProces unb S3annDonner n)it»er Oiefcn VITolt* 

fa^ unb Valentin @d;imetnrttt Vicarium ju e. ^ctcr alfiicc unb Paftorcm 
iU^i:mtt(iebeOeraufoben(jcbac5tcrn)eifcbcfacitemCanonico\?crl)afftetivar, 

fan^ IteinDcm abtrag ibrer labriic&en ®ebu()r mancjcln ujuroen, mit hnU^^ 
fen ift , bie ©cjiulD Die jeDer (dbrlict) bejablcn mug tt)ar acbt ^Dtarcf i?ubfct>, 
oDcr \?ier Ducaten , unD cine folc^e ©umme biett man De6 SSawm^ unD Der ^e^ 
raubung Der©eeligf eit n?ertb* ©0 fpicltcn Dic^rilaten Daiual)!^ mit ©ott^ 
lid^enSingem CbenDtcfccScholafticusnjaraucb^robftiiuSctJroertttunD 
an 13* Aug.in Diefem^abr n?arDer fogar AdminiftratorDe^gcDacfcten ©tiff' 
m ((tcbeunten ^.291* fq.) unD am 30. Aug.befteliete ibnD.GeorgiusiSlo^ 
wetttl^ai ©om^2)e4)ant ju tihcd ju feinen ©evjonmdcfetigten, Dag cr ai^ 
ein beim^dbftlicOen -P^offe tvolgelittener Snannfetn ?3cfte^, Srafftbaben^ 
Der Exfpeftantz auf Die etujan in Denen ©tifftern 33remett, iCubec!, T^a^c-^ 
burg, Camitt, ^gacelberc unD Q^^werm I06 fommcuDe Scbncn bcobac^- 
ten m6ct)te, |iel)e untcn p. 293. @o iveit gicng Damabl^ Die ^abftlicbc ®naDe, 
fie war ju grofi, Da^ (te (tcb Wtc foDen in einem ©tiffte gcgcn i^rc gicblinge ein- 
fcOrcncf en laffcn, unD obglcic^ Die Canones foW^crSIuif brcitung Dern* beneficien 
tn einer perfon ju tvieDern (tnD , fo tt)uften unfre ^cdlaten Docb, xca^ Da* 
mai)I^ Durcft Die gange QBelt befant wav: omnia venalia Roma?, unD Dag 
la& eiiioige Papa voiuit allen Sircben-®efe6cn Die .trafft beneinucn fonte, 
unDivai^ \\t flcmeiner^in Denen^dbftlicben^ricfcn, ale^DaeJ: Nonobftan- 

tibus contrariis quibuscunque (te()e ^.285", 327, 333- unfcr^atttfc^oro \iattt 

aucb cineCommende ju S. Apollonias im3)om mi©c(t(|,^vie Dat)on einer am 30« 
Sept. in Diefcmjabr gci^ei^neter S3tief unten p. 295-* jcuQet. 3" ^^ i^ foIseuDem 
3abr befam er Da^ S)orf CDelltttfibtittel auf gcbcn^^eit V)on Detn ^rt3'-25t* 
fc^offe t)on 33retttett tjcrfcbriebcn, laut Der UrfunDc p.302. ein(;erflcfet, ntt^ 
la% er fta) ancti ;;u ^ppenborp cingeftcllet babc, leDrct ein anDer SSrief p. 
303. fqq. ®cn)ig in fcinem^e(lametttgcftebcterfclbft, Dag erau^Dcncnt)ie* 
len beneficien , Die eraue5q5dbftlic^cr 'Bcrgunfti.qunc} an fo Diclen Ovtcn ge* 
l)abt, foreicbaett)orDenfei: SIu^DemrcIbenerbellct, Dafi er bi^ an feinc^ Je^ 
ben^^(EnDe ein^^eifriger ^apif^e geblicbcn , Dan ^Die er luebr al^ einmal)! Die 
4;prtttgeli(cl;c >£el)redamnofam&peftiferamfeaamin fcincm£ebcnDflcfcl;oI* 

b 3 X^n Un^atU, tvieau^tcncnlliemi^cn, foictjgcre^en, nmm<^ift, foMci* 
ii\ feuicin Sciitm , fetnc ©celc ber leucn Wobei: C^^rtjlt ber ^arten ^ung^^ 
froutwen, ftnem J^tlligcn ( @cl)uO ) ^nsel, m>> ber l;tlligen ^Yrorocn Sijn- 
te2(ttnen,t)nb jljjenroerbett l^tiltgenPatrotten, JOHANNI BAPTISTAE, 
SEBASTIANO, ERASMO, MARTINO, ANTHONIO uttb bem gam 
^en bemltf4)ett ^eere anbefol)Ien , bat fe (atrtt uttb befottbertt fttter Qeelett 
X>'xmt xxx ftnem Bterrenbe tnogett (tffrDe^jren , bord) ^ebe t?mt (0(Dtt bem 
^cren, alfe \:fat ffne @eele be Vergtfnt^ ber StinDenerlangettmoge, 
3u t)cm 1522. 3al)r (^c^Srct Dic p. 305-. bctgcbrncftte UitunDc, au^ mh 

c5ci:crbcIlct,Dal^Die^Dm=@c()Ulct>ainal)Ii5Gymnafiumdiv^virginisHam- 
burgenfis 9Cl)Ci|Tcn ^ibe , unD Dcrfclbcn Redor ^oac^tttt^^ubel jonft Catt^ 
gcwcrcnfet. 3)icrer (]tcbctcIne®erfc()rcibuii95\vo(fr2?etnifct)cr ®iiIDcn, Dic 

crDcm Scholaftico (ratione ejusdem diva? virginis Gjmnafii folvendos) 

\)C>n wcgcn Dc(§ bcfac^tcn Gymnafii fa^ulDta ju lem bcfennct/ unD rict^tii^ ab- 
liutra^jcn befennct, beietraffeDc^Sannc^. •P)icrl;abcn tvirabermalilcinc 

$robe Der privilegirten Simonie. ^ 

3n Dtefcm 3abr ftarb, rjcrmutblicf) in Dcr ^omifcOen fRelit^ion / M. 3(tt- 
breaa Stnebe^en Vicarius im 2)om ad altare S. Matthi^, n^elcbee^ gebner 
An. li-if. bcrcit^ (aut p. 3 28. im 2. •SanDc unD p. 58 uim Dtittcn 'SanDc DecJ iften 
^bcil^ \!>i^o.^\. (Jr bat Die 2(uf^unff tc fo it?oI Dce^ Calanbc aleJ Dee5 25reb|jau(e6 
Derer Vicarien im ® otu tJcrbefferr. (Siebe i. 21). 2. «S. p. 70S. uttD Die LE- 
GATA Domus patium, fo flcI.^SOttim IV. oDcr V. SanDe erfcOeincn mi- 
Den , ad h. a. Siu^ Dcnen angejogencn ©tcncn (tnD ttocO 5it)ene ^oDceJ^Sctllc Der 
9i6mircl>(]c|tnntcn ®ctftlic|)en \\\ bctncrcCcn , Der cine tvar ^acob XX:)\ttt Vi- 
cariusitnSomunDjuJacobi, Der anDcrcabcrM.^^ol^atttt 2^ettte!e, itjcl* 
Ct)er(£S.9lal)ie5 Protonotarius, DecanusCalendarum uuD obcrftcr Vicarius 

tt?ar, crffarbalteraMauritii, ttjic Die angcio^cnc Legata biniiufcl)en, conf. 
it?a^ p.6.t)0tt ibmgcfacietift- 

P. 4. tftsenielDct, \io![) Die ungc^ictncuDert ^forDcrungcuDceJ 2Bct>Si* 
fcfioffe^ ffir Dic ginwcibuuGen Der ^irajcn , Qiapellcn , aitarc uuD Kircbl)6* 
fc 2C» ^icDcrfprucI) ern?ectct, unD ju Dcr Reformation®eIc(jcnl)eit ^egebcn ba - 
bcn» ® obci Diefc^ binjujufitgen , Da^ fclc^e (Jinmctbung auct) auf Dic (jering* 
ftcn (Stiicfc beiDen Sdtdren oc^atiijcn , uuD m smicbung Dc^ gar njcitlctuf* 
figcn 5!)tcg*2)icnfte^ Dcm QBcib - Sifctoffe x>\t\ cin.cjetracien babe. 3cb ftuDc 
uteincm^uc6e, inn)elrt)etn DieDUcbnungeuDcr^ruberllt^tTt S.UTrtrtett. 
^ronuttg itnSotn, t?on an.1478. biei 1510» tJcrKtrtinct ftcbcn, uttDjumlln 
tcrfd!)ciD Dcr aiiDcrn Den 23uceftab E trttgct, Diefc 5nac&ric6t: 

An AtTmo. Item XXIV. ©cbta. to n)fqent)c Mt flUlDen ©tucf tm corporal, 
tJiiOc t)iU rotc ^2IrDc(f , mit)c II. Corporali ^ot)cr» 

Item toor Dcm ^clct unDc 5Dli)!Jv]civant)c to wigcuDc X. ©cfjilL 

Item L ©clji(lin.q Dcm ^ci'ctl)ci'cu to SccrgclDc. 

S8cf Dicfcm 3abr tocrmclDct Dcr ^r. t)on Secfetiborff , fn Dct JP)f(Io* 
rfe Dc^ ]Out^crtl)um^ p. f^f* b<^^ t)er Official , ber jid; bcm Wottc bc^ ^^t- 
ren , toornad; ba^ X)oIcB tn ^anibure beQtertg n^ar , TX)iebcrre^et l^abe, 
con brtnncn rtux5Qctricben fei. n)0Durct) icl) DceJ (5r^-55ircC)0fF6 Vicarium tJcr^ 
ftcf)C, unD\)icacict)tC0ili)eImDelbrusgl;e9c()ci|]cu, maftcuDcv an. 1519. fot 
(t)ce^3(mtt)cnva(tctc v. p 325*. ^ 

P. f . iDirD Dou Dem ^farr- JDcrrn untcr Der ^(utrt (Reaore fub Crypta) 
fm ©om uat)mcue5 Matth^o gc^auDcit. ^or il)m bnrat fo(cl)c ©tcilc an. 
15-03. ieggenl^arb vow @t6c!en, lDc(d)cr an. li-H* I)icfc6 §citiic(;c m\k%, 
mW^ fci) i\)iU m€ Dcm g^cid) jci^t cra>e()utcn mit E bcjcicl)nctcm 'Su^e/ 
«UD au^ Dcm mc^rgcDac()tcn LEGATIS domus panis gcicrnct ()abe* 

P. 6. i)abc i(X) Dcm Priorem 5U ©♦ ^C^^Cinui^ Doftorem XPenb Dcn ^or^ 
nal)mcn Johannis gcgcbcn, uuDbin Darin D.^o^anu Woller, Dcrjufciucc 
3cft (tbetc, gcfo^gct 5)^aci)ma()(^ ()abcfc{)D.lX)enbenci9nc^anDgcfc()cn/ 
Da cr (tcb ^enric^ fc6rcibct. 3« ^^r Dafclbfl \)0U Dcr @. 3o()anni^ ^irc^c ge* 
flcbcucn Jurgcn5Ra4)ricl)tiftbei}ufft9cn, DagDie35ruberfc^affta(Dar, njct^ 
c^e Dcn 3una()mcu Dc^ l)ei(igeu Creu^e^ 3u ber erjlen 5^Tefj[e fu^rtc, trt)0* 
maQ Wrttt{)ief|en ju i()rcm S(c(tcrmatt ju Dcrgcit flei)abt ()abc, majfcn fo(^ 
4)c^ ([w^ Dcm cSopicn^^Suc^e bci ©. ^iob fol 7. ;iu crfc()cn ift. 

aueJ cbenDemfcibcnbeftuDetftct), DdfiDcrcrficSDangc^ifc&cPaftorjuB* 
©corgReimarus bet ber >^tnt)en an.ii-^^» Vicarius juS.j^Cobgctx^efcn fcf* 

An. i5"24* 4 3. Januarii t)crmcbrct t)Orf)fu gcDad&tcr Canonicus Schola- 

fticus fcfne jd()r(ic()e Siuna&me, fuDcme er ibni^, (autDcr UrfunDe p.sop. iU 
ne Vicarie 5u ©. SJlaricn f n Qtrrtl^lfunb bcifcgcn \a^tt 

S(uf Dcm J?anDc, fnfonDcr()cit ju ^rttn uuD ^orn, mt noc^ Da^ ^ofle 
^Pabfttbum , unD am ©icnftage in Dcr auDcrn t)DfIcn 2Boc6e nad) Oftcrn/ 
trarD Die rtbs6tti(a;e XPdfartlp n^c^ bemljeiligen 33lutt) 3ur IPtffharfauf 
Dcm ganD^©cric&te bcffatiflct, Dat)on bcrciteJ tm 2.93anDe Dc^ iftcn %{). ?♦ 
662. flcbauDcit ijdU, 

Um^ctriunD^au(f tt)arcnDcr^rtiberfd)<?fift be^Mtfien i!:et4)n<mt^ 
ju©. 3obauni^ Dbcraitcn unD '23orf(cnDcrc M.7ol)rtnn lX>etfen Protono- 
tarius, M.^ermen ^rtngenbefe Dcrf^iiliflcn ^lecfttcn D. M. ^oj^rtnn 2^unt^ 
l^erb, ^ermenSoItott), ^tirgenxjan Ceuen/ 2(lbert©r?Ipborc^, ^oljan 
Coep, DeOIDer/ ^tmi4> ^et^er, igmt^ Posgenfee/ ^tnrtd;2(oep, J^O:» ^im Wii^man, ^utticn vam ^oltc unD Dyticl Wolkv. ©clbi^qe^ru^ 
bctfd^afft giebet e.a. Denen Slrmcn 44. €llen &cf)ottifd) QGBanD (l^acfen, 
Sucf)) unDfnnff3ci)cn paar ©cl)uc. ©iel)e bat 25oc! bdrtnsenbe bet:23t:o=^ 
bctf(^afft bct S^<^nbctfal)tct van roegctt be6 Jjtllige 4id;mnme(5 tt)0 S* "^o* 
J)^ttttee be6 Clojiera btttuett ^ambotd). fol 3, 5-. 6* 

Ad p. 10. tft f)inju3ut6un, Dafj n)urctltc6 Die ^^wlaQc, ju SBfeDerctftat^ 
tung M DuccO DenSann t?crui:fac()ten ©cfiaDcnd , m\ m dktifn gefoDcrt 
n)orDen fci, n)clct;cdDan tt^eil^ au^ Dcm^apfcrltclxm Mandat, fo unten pag. 
89.xulcfen(fr, erbellet, mafTenDarm, Dafi D(e ©ertfci uber SoDcrunq groM 
fer uberfluf^tgcr ©cf;ai^un.q \?on Dem <Sapttul un\> B^tttctncr q3rteftcrfci;afft 
(td) befcOn)crct M^e , ancjejetget ivtrD ; tbetl^ cr^itebet (tc& foId)e^ Daraui^, 
Dag an. IS27* aitf SCF. D^atb^ yerlangen, De^ (Sloftcr^i^u ©."^ot^annt^ ^let- 
notfjcn , 5loftbarf ettcn unD 3dl)rltct;e 5(ufeunftte m\ bclcgtetn ^auptftiKl 
linD anfgcfcftrteben , unD mtt Dc^ tiorbemeitrti Prioris ^auD untcrfct)rteben, 
I)erau^(}c9eben n)orDcn ftuD , wic m^ Der ^Jcrjctctnung p. 263. fq. ju erfe* 
t)m tft 

^CtDemi^^sd. tftDer SoD etne^ Vicarii imSom Henrici Jacobi gcuatit, 

iDrtcber t)ermut&{tc& in fctnctn 3rrt^um gcbltcben , angefcbcn er fcine S5e<i 
gangnu^ auf Den erften StDDcnt unD Dcn ©onntacj L^tare gefttfftet Wf fo 
aber jur S3cfretung Der ©eelen au^ Dctn Jegfcuer (jetnetnet ivar, (tel)e Lega- 
ta Dom. pan. ju bctnercf Ctt» 

P.18. tDcrDcn Dret ^rcDfger De^etJancjeKt anntcI(iflett35u(Iorp gefcOtcf t, 
Die nur unter tbrcm ^ornaf^thcn^^^^cob, ^oljmtn unD iCuca^ angcgcben Wit^^ 
Den. 9)(tcf)Duncfet, Dag tcf) Dte betDen erftcn erratben babe, unD c^ '^acoh 
Laurentii uuD^ol^mntcStjjIroxD fetn Dai^on jcner ju 9^tcoIat uuD Dtcfer ju ©, 
(Satbartncu geftauDen , man bcfc)^c Dcn 2^emptfci;ett ;Seric|)t unDDic^*^!)^'' 
lic^e (Sejlalt De^ (?♦ Prebtgmnt^. 

P. 32» n)irD ^oad^im ieiler{)ofFGuardian De^ Cfoflcr^ ^lartcn 3)Tafl* 
Dafenen gcru^met, tvobet Dtcfc^ l)itijnie(|cn, Dage^au^ DenQ33crten D. 30- 
Ijatttt ^ToIler^, tnttttJcMjcncr bcrtct)tct: Da^ Dte t?on@. 3of)annt^nact)(5. 
SWarten 50]agDalenen Sloftergebracf)tc g)i6ncee(amtbetnGuardianbergrau^ 
en 35onen Dte CSappen au^gcjocjcn l)httc\\, f^^cimf Dap er Dem 931unct)ftatt- 
De unD Der Diomtfcf^en fHclicjtott abc^cjiiget babe. 

P.36» n)irDerje()Ieta>icDcrcBbttc6-<Saftettju91tcofat, unDbalDaucf) 
<n Den anDcrn ^trcfien, fctncn^^Infaocjcjcnommenbabe. Q^Bobftju crtnitcrn 
f(i, Dag Die I6b!jd;e ^urgcr|Ii;at1t bcreit^^ an. if^^^mitfolcljcn (^cDancfcn 

«mgangen fct, ancrtpoacn |tc ii\ tl)rer2Intmort aneS^D^at^ n,s, einerBi^ 

(ie V (!e 5ttUtiterl;aItuns itnbX^erpPegime bcv Qivmm gel>cncfet, xoovuhct tnan 
ahcv vocitcvc 'Qcvatl>fd)lat^mQ au\hikn vooUc, 

3n Dcmrdbcn 3o&r jancftcn ftc& ^te belDcn dltcften Canonici ^cuvii^ 
ISanftow unD TMcoIac ^uge 5u <5:aptrtc( um Uc DbccrtcHc* ^crmutWi^ 
t>a(}er, mil |cnerrcincr()dufti)ciife(;ncn)C(jcn offrer^ m\ ()tcrrctrcn/ unD ba^ 
ber fctne rendentiam brcc(}cn mutic» 3ci) ()abc fclnc d ig. O^aobris bcfcbe^^ene 
Proteftationi]cfc()cn, tntvclct)crcr(t^iibcrtoor(icDacbtcn 4^m\>cn bc|c()n>cret; 
ba^ ob er tool fou|!ett mtt bcm iljm An. isoj. attgetotefLnem @ie uttb 
Stattb, utib5tt)<tr ah bcv ncd)\}c ttad;bettt Senioresufrtebettgeroef^tt, et: 
tl;mitit>ie(eitT3^t)re, 5U eitier betieti^etjKtd^etiutibtijrett ^retjjettett o!;ttc 
bcm fo I)6d?t^tt4d;tl;eilt0er 5ett, ol^tte ^x»cife(, ti4>auf bett^eifktib ber 
lX>eIt(tit>ett, fettter ^reutibe, perlaflettb, ober au6 2(tigebett feittcr IPte* 
berroartisctt, ober tJOttbem «Sod;mui)t^.(0et(lgetriebett, feitte fmiff uttb 
3rc»att^ig3«l;r uttb brtrtjiber UttoerrticBt geljrtitette Refidentz gellrittett , uttb 
il;tnfetttettQit3tittb@tmib5u6!apitte(foroo(, rtl6imCl;or, inbcvZlM 
utib tttit (3c\valt gettottttncttl^abe^ Doc() tc^ M fetne et.qnc QOBorte ()crfc6cn* 
Proteftor-quod alias de anno millefimo quingentefimo Ibptimo venerabile 
Capitulum ecclefiae Hamburgenfis nonnullas literascorcordi^, figilloejus- 
demCapituIiroboratas &figilIatasconfignaverit DnoNlCOLAO HVGEN 
prcefat^ eCcIefi^ Canonico , in quibus literis inter alia continetur & habetur, 
quodidemDnsNlCOLAVS, excertapermilfionepr^faticapituli, locum 
inChoro<5c Capitulo ftatim poft Seniorem maioris ftipendii obtinere 6c ha- 
bere debeat, prout idemDnsNlCOLAVS a pra^fatis annis ufque ad pr^fen- 
tem millefimum quingentefimum vicefimum fextum annum locum ftatim 
poftSeniorem majoris ftipendii obtinuit&habuit. Etiamq; finealiquaipfius 
contradidlione aut alterius ejus nomine contentus fuit. Jam proh dolorf 
idem DnsNICOLAVS his temporibus cleroejufdemq; libertatibus infidian- 
tibus , amicorum fuorum ac laicali praefidio confifus , forte per fuggeftio- 
nem ^mulorum meorum aut fuperbi^e fpiritu dudtus me Hinricum 'Sant^ 
fcott) fupradidum feniorem Canonicum a viginti quinque citra vel fupraan- 
niscontinuerefidentem, defado, locoinCapituIo, ftalloinchorojuremi- 
hi debitis fpoliavit , privavit & occupavit prout idem (poliat privat & oc- 
cupat&c. 

P. 37* iDtrb ct nc^ Mauntii (Sa\iclman$ ber au^ ef netn ^rebiger ju©,Sa* 
t^artncnetn S5rauergcn)orbcn fetnfoH^gcbacet. 3cl) ()abetntct)Dcr©ac^ett 
tveitc V er f unDtse t , aber nicfet^, b tfage becf &tm €vbe*58uc&^ in 91tco(af , ge* 

c futi- XJ^rre&e* funtcn/ al^ ^«6 uitt t)tcfc3f (t ein Mauritius (0rtgeImmvo()neS8ciKiunuin r<:fn 
©tante^, mit feincr graucn Jjan^ ^itD^cnjolOi^SDcljter etn Srbe bci tci' ^'lieDcr^ 
muWen55vncf e A. 15-34. ubeif otvien l)abe, aud tt)eIc(Kr©)e cntfproffen : O^Jort^ 
i^im(SandmanMcd.D, uuD J£)erij03^ ^ienrtcl; Julii )^on 'iSrintnfc(;ii^cti^ iiine^ 
turaSeib^Medicus, Der ol)nbeerbet flcftoiben. 2) peter (SfagelmanPaftor ^u 
g]enen^5lircl)entn^olftcttt. 3) ^atlj^ama^a^dmm i>ert)eui*atl)ct anPeter 
JloUdm f n)el(6e an. i^-p^* ^itme ivar* llnD 4) ^^'^^'ia ^aselmmt , ^o^^am 
<0ofett ©)eltcbfte* ^cnt^ften^wirb bie Q25a^rfc6einltcl)fcit tJcrmebret, ba, 
betbeiti SeitiinufTct^ed l.c. angcfnl)rten ^amelmmi^au^fitnttggemad^tnjor* 
t>cn , ba^ etn foaenantcr 93]ann , albier aH ein ?5urgcr gelcbct ^abe* 3a 
^er ^ojiodtfcben JP)iftorte baben xoxx m ol)nftrettt.^Cj^ (Jvf^ipel an M. ^en* 
xid0 'Zti^^m Paftore ju @. 9)]artcn unb an. i y^^- einc^ (5(5. 9\abt(^ ju 3\o^ 
ftocf 2(bgeorDneter auf t>er all)tcr ju ^mnburg ciebattener ©crfammlung, 
tDclcfeer m\ fctnem^lmte abgcDancrct, ju33otti5enbiirs,t)aer^u .P^anfegeboi 
ret, SSurger uttb cnDlict) Stirgermctficr gctvorDetK ©tel)e D. Zach. Grapii 
evatigelifcbcsl ^otToc! p.194» 

5luf bcrfclben &nu tvirb ^e^gett^efencn unbbeurtaubten Q3ret»iger6 ju 
©♦ giicolat m 4^amh\m '^ol^am^ (Dol^enborp^, ter nactjtnat)!^ ta^ €t)^ 
anacltutn 5U ^raunfct)tr>eig befoDert, gcDacOt. Suglctc&cr "^txt (cbefe ctn 
anber 'lolxtnn (Dlbenborp, gleic^fal^ ein ^mnburger unt) eifrigcr 'Sceen* 
nert)er®5tt(ic5cn^al)rbett, tt)clc6eer munolict) unt) fcl)rlfftlic6 auebreitete, 
unt) unter anDcrn©cl)rifftenan. 15-29. ;ium^orfcI)einfomtnen lieg; xx^at hiU 
Mxinb rec^t i6, etne !orte iernentn« dlen Stenben ben^lid. &mt 
betDcr 5iecl)tcn Doaor unD an. ij34. Syndicus Der BtaU 2io(f oc!, (te&e M fee(. 
^rn» D.^rapen jcOtgeDacl^te^ 53i:ta)Ietn p. 87-fpq. 

P. 80. cjefc6tebct ^rn, Dteberti^ ^obef er^ (Etit)el)nung. ©tefer mt 
dtt qcbobrncr ^gmnburt^er unDjitJar *5ermen unD(Bretefen©ot)n, \vM)tt 
an 15-21 d 3o.Sept. Dcm (Jloftcr ;^u 3litbbewrbe alePrior DorftunDe, nac^* 
mal)I^ abcr tm \Mwx r>crfammlun>3 ^ue.^obannt^ (ebte, betberDorbre^ 
cl)cnDer®ottltc()cr ^al)r()eit abcr, Den SfberQiaubcn unDS[)Iunc6^fianD t)er«' 
Itefi, Dtetci(fante^e()rebcfoDcrte,e()Itcl&n)a.rD, SitiDcrjeitaete, unDinoDet: 
mn 15-34. Dad 3citlict)c Qefcgncte. ©eine Q[Bitive \)at etncn Dicbmd) von 
£oe tvieDcr se^euratl)ct/ Der ^mi^ Dat)on ift unten p. 29S. uttD299* ixx^ 
ftnDen- 

P. 104. fft in <i^.J^al:>t$ 5(nttviort ad art. 13. nad) Den QBorten tt)trb 
a\mmad)^t fein Dtcfe^ ()(n3Ujufitacn: S)em jufolflc (teg (£(£♦ Ji^l;t Dem 

©om^ V^xttbe* ©om? £)cc6(intcn ^utct? feiueu Secretarium t?crme(Den/ Der (llmfci Prilegia; 
eiegel uuD SJriefe Dor OBcitJuacOteu ( 15-28. ) auejuliefern mx> ju ubcvae^ 
\>m, aut)cr^|oUe|teil)rergiufen, fReuteuuuD/^jebungcu, Dic tte bi^{)et iii 
«UD auiTer Dcr ©taDt geuotTeu WU , i>ei1urtig fcin , ivoruber |ic() abcr Da^ 
^npitul Dor j?ai)fcrlia)cr 9)lajcftar, tvic au^ Dcm ^at;fcrlic&cu Mandat ( agp j 
eil;cnet, !)ocClic() bcfc(?tvcret* 

P. 141. UMrD Der ^efc^ruitg Der ^ettebictmet; 9^ourteu jum 2^emeBecf 
gcDacbt. ^ou Diefcm eiofter ftuDet m) im l S5auDe Dc^ iftcu S()cif^ p. 235-. 
f iuc ?)cacl)rict)t , Dabei icft anjegt Die giabmert Det DDruebmftcn 3unafrauett 
jufcOen fan, \vM)c an. 1529. um DfteruDaju geborct, uitD t)on MmlU 
ct;er £Dlaie(rdt in ©cnuemarcf , md) bemti)rigerrProb|iu!tb mtbere Votr* 

(limDertl;)r2(itttgttugfmTtabseb4tic!etl?attett,Daittal)(^jwii)reaefeftcteQ5or* 
ittituDcr 93Icfter ^ittrtc^ 0d;ultett Sonigl. g)]a j» Secretarium uuD ^entmef^ 
ftcr , unD ©om^^errn , n?ie aucf) ^am 33(ottteti (ErbacfelTcn «uracr m 
l^mburg, nem(ia): Aimampo»tpieflett,Priorin, Catharinam ^^uinbert^, 
Subpriorin, ^ttsebord; x?ott Pleflett, ^eflcrfcee, ZUh Sommerlmtbe^, 
^oiicric^e, Annam Sc^oi^e , eancf ittefterfc^e , Barbaram ®tt>ot^e, m^ 
fteriuue (Scholafticam) uuDC«ciIiam33urtf!et^XIBR»MEMERANDOR 
ad. an. JS4-U 

. P. 14)-. ift Diefe 5)]acbric6t eiuiuritcf cn, S(m ©oitnerliaa nacr) Quafimo- 
dogeniti, Da^ijt, irciiDftcru (tc()aitfDen 28. Martii eingeftc(iet()atte, d,?. 
April. eifcl)icneit mx ^attiburg au^ >l;mttt l^u^ailjam uuD Stephanus 
^cmpe PaftorjuQ:ari)arinen, auf Der^erfamm(unfljui'(eti6burtt, tDeicbe, 
um tmt Dcm t)om 3unc]f(en ^a(]e uuD Dcm ^ciX §(benDma()( in%(e^renDem 
^Kktitor^ofma^^^ ^„geftc(Iet n)ar, Die traffett 

Dafeibfl JOHANNEM ^PiNVM unD THEOPHILVM ati; tDCtcbeuaX 
ttta ) ^bci unefctUD(Dcr^icc6c, a((lDer©c|iu(cnitr?(ict;e2)tcnfte(|ctban, DaX 

ttta )( abcrtocrmm[)(ict)^u tl)rer «efoDcrung(Be(e9eui;eitse3ebcn^l;aben, ft^^^ 
J. M. :Sr4fften x^ufunifc(;e ^irc(;en^^iftorie p. lol ■ 

P. 149- tvirD t?on lol^antt 35ul;enl)a3ett5 ^erricOtungen , fo ujoI Ut 
al^auDcr^ijjo, gcl^anDcIt ^onDcitiii?a^er jn^r4unfd;«)etgtocrricC)tct, tft 
ttcbtt Dcncu 1. c. angcfubricn ^errn ^ct&meier in Der S5raunfc{)n)eiaifct)cu^ir^ 
c(;cu*Mtoriept.iii.cap.4.nacl;su(efen. «r^ j^v 

ecinen ©c[;riff ten ift Die Pomerania in quatuor libros divifa , mlcbt 

^lpcrrD.jrtc.^enr.^alti)rtfarimDertT?ic(;neni728.miteiiti3cn3ufa^en5uerfl 

c 2 an^ " ' I I I I I " ■ 

<in0 gicfet gegebcu , unD ju (0retffbxx)alb tn 4* t)rucfcn (nflen, i^u HiflcfeHctt. 
S)urcl) feine ^(udesune ber Pihlmm x[t ec tnfonDec^eit Dem fecllgen^^^atec LU- 
THERO befant gcttJocDeU/ Der ani) Da^cr, ixadb bclobten JE^ecrn 2^etl> 

me(er6\>efme(Den lc. bcn^ogcntvarD, rt^anSimonisBenkii (alias Heinfii) 

iStelle, obwoUvieDcrfeinen, Dc^fecl»33usenl^4ScnaBUIen/ sum^faccem 
in WittmUt^ ju \)ercvDnen. 

gu p.ii-u get)6rcn folsenDeSufdge: 
d i3.Novemb. l^atDa^dapttul unD .^emcine fPcieflecfcCiaft t>A. Dte Canonici 
iiuD Vicarii , tDclcfte auffcr Dem ^rcDtgamt icbtcn , unD Der 3iomtfc6en fKc^ 
ItaionnrcObeipflitd&teteu, einen@cl)ui3=unD iSelett^^Srtcf, ttJclcfiertnDcm 
DrittenS5anDc Dc^ iften 2l)cile5 p. 846. julefen tft, bei Sapferl. 2D^a)eft» aui^flc* 

tDirctet* 

d 6Dec.^atDte35ruberrc^afftber:Er6nuneMARIiE, tt)eIc()eDteBr4mcr, 

Vtfcber unD ^bdcti^ tn Dem 2)om bigl)er gcl^altcn I)atten, ibr jum 9}leg^Stcnft 
uuD ©erpflcflunB tbcer 2(rmen (^cmtDmctc (gelDcr, J^auptftucl unD Sinfeu/ 
tuiDaUe Da5U(iel)6rtge UrfunDcn unD 25rtefe Dem ^ofpttd 3u 0. ^iob jusc^ 
ttjauDt; (tebe Dee? befaflten J£)aufe^ dtCopien-35ucbfol, 9*a. tt)obeiDanauc8 
ivi qleict) ju ertnncrn ift^, Dag , ob m\ iw Dem -Oaupt^Recefs , fo in Dicfem 3at)r, 
tDieobcnertuc^net, auf3eric()tctn)orDcn,artic.5'3.V5ecfu(]ettt?orDcn, DafjDa^ 
Poc!enl)au6 ( fo pficgct man gcDacbtc^ J^^ofpital i^u nennen ) i^u Der gemeincu 
Strmcn ^.Kifte gcrcct^net , uuD alfo unter Der (Dberalten ^erttjaltung ftdm 
folte, Diefer©ct)Iug Doct) uict^tjurau^fu&runggcDtcbenfet, angefe^euDicfc^ 
^ttnc\v4iam, unter Dem Patrocinio Der betDcnalteftcn ^mn 35urgermet* 
ffern , m\ act)t ^Drftel)eru , Dte au^ Deneu anfcb«lta)ften ^Siirgcrn Durcb^ 
goa^crtt)e{)fettt)erDen, unD|dl)rltcl)Die?01iil)cunter ftci&umgcl^enlaffcn, bi^ 
uuf Dtefe etuuDc / fetne Surforse uuD ^flcgeempfanget* 

An 1530. am Jrettage Dor mattW h(^bm befngtcn ^anic^ ^orftefict 
f Dtefe^ ift p \S2. ctnxurucfen) uicr ^JIef^flciDanDe unD etn gulDenc^ ©tiicr, tt^elcfie 
iurct) Dcn aefadencn uuD abgefcOaff tcn 9}lcf) .Sram , unnui^e ffierdtl)c geiDor- 
tm ttjarcn , Denen ^rmcn hnm Seftcn fur ac^xig iOlarct Subfct; Perfaufft, 
fje^eDae^ alte Copien-33uct) fol. 12. a. 

3u p. if 4» (ie{)5rct : S)af d. 23. Maji Der q3abfl cinen Vicarium im 6ieft^ 
acn S)om, SRabmcne^ Andream COentlmtb Darum , Dafj er/ xcic ervjcrfprO'' 
c&en^attei feineVicarie i^ t&ren 5(uffunfcen nic&t permel;ren unD \?erbefferu 

tt)Ol' tvoHcn, <nt»cn^ann 9etf)anf)abe,^cr*25mi*?3nef ift untcn p.3i6.rq.clngcru^ 
(f cr iDorDcn. 9)lir ift untcr Dcr 3ctt cinc antiere Dcffclbcn Excommunication 
\)Dnbcmfelben3al)re9ctt)orDcn/l)iccincn()lert3cnVicariumju@*^ctcrWat=' 
tl)iaQ ^ilk rarumbctrojfcn/ wcilcncrmcrunbrcdjfc^jtg 9vbcinifct)c ©olb^qul- 
Den Dcm Canonlco Scholaftico, n?ic cr fct)ull)i(} , nictt bcjablct ()attc» (^^$ ift 
ti^ cin tnercf (icftcr Umftanb, Dafi (tc|) tcr ^abft fo(ct)c^ in ciner <5toan9c(ifct)cn 
©tat^t untcrfani^cn Durffcn/ unDftnDct (tcO/ bagberfc^bcburct^fo^ci^e^Su^^cn/ 

Sann unO Excommunication0*S5ricfe Da^ Capitulum UOC^an. \s63* fo()art 

gcfct)recfet/ M^ e(l Datvicbcr/ lautDc^ tm 2ten^attDcDe^iftcn2^eil^ p, 363. 
ju(erenDen 53cr(}(cic6ef , feine 3ufluct)t ju (^(^* T^alx nc()mcn unD Dcffen (Sc^u^ 
fuc(;cn tnulfen. ®eIceerDan auc()Dicfcm Ubelfcine^uDfcfiafft .qcgcbeu/ a(^ 
er / Derm5,qe Protocolli Capitularis Lit. D. f. 204» einen ^merfen Pontificis 
Bullatum in6 ®efan(jn&g tt?crfFcn (affen l.c. p. 390. Um Dftcrn n^ar ^tle^ 

tnan 2^oIf JumLe^aorePrimario unDSuperintendentcn im 5?orfc1)Ia(j/ De(^ 

fen q3erfon ftc^ DiCSurgcracfaUcn^alfcn/ abcrnicttnnDcr^/ at^D^tfierDae^ 
(Etjangclium lautcr unD rein prcDifle , fte^e Den Siu^iugDe^ RecefTus unten 
p, 266. 

P* w^ 3ft t>cr SoD ^o^anni^ von bct IPetfertttge tiuc^ Vicarii im 
S)om/ unD bei Der Clertf^t angefebenen 50?annci^/ Dcr tJcrmofle Legatorum 
Domus panum an. usu flcfcfea^, anjufcOrcibcn. 

enDIic&, fo babc ict) ju Dem Supffer»2itul t^ic um?crbefferlief;e (JrftnDung 
De^JDocI)t]e(c()rtcn^crrnProfeiroresMich.5?tceci/n)c(c()eaufDembefantein 
3ubc( Portugalofcrju fc()enift/ ern)cb(et/ unDcineabbKDung unfer^ (iebcn 
•g)rtmburg^/ fon)te(teumDiefe3citenflefta(tctflcn)cfcn, Daju flcncmmctu c 3 QSeiv ' TSi^ yjf» ^3bt 'TXv ~ ^jKt ^3Kt ^Vv Vw^ ▼jK^ T3n tVv ipm% 1Pm% VMV 1PM% vmV vmv vmv bte in l)jefem ^anbe t^otfommett. 

I. M. Nic. 25u(Jorp8 ^ricf an ^o^artrt 25ugctt^4gcrt £afeinifcf; unb ^euffcf) mif 5(n? 

mcrchmsen» p. 19- ^qq- 

II. Steph. 2^cmpcn mavl)affti^e»: ^^evic^f m bei* ^apen ?0?e|fe unb anbere itercf en ^ ©e* 

prdnge al^ier (I)0 J^amburgf gednbert, unt) Die ^egemvarbige ^rebi^e, 0??e|fe unb 
Ceremonien upflcfamen unl) angcnamen , tvebber be unmarf^afltige unt) falfd;life 
^cffaginaeber ^apcfcljop batfe mit i^ulen unb (^pttm pnt) ai?ertvunnen, mit ^lm 
mercfunjjcn. p. jg.fqq. 

III. 5iudsu()au^M.3o^«nnKcine?crt*^c(]amcnf. p.^9. 

IV. D. 3o^ann iXi^lUve , eine^ eifri^cn ^^apijten^, ^ad;ricf;t m\ ber Oveli^iion^^^^^erdrt* 

berun^ in ^amburg. p. 70. fqq. 

V. ^ine^ ungenannten ^apijlcn^ ^rjef^Iun^ m^ hd ber Reformation vorcjeganiien» 

p. 8?.rq. 

VI. Pafquillus cantra Evangelicos. p. 8*J.fq. 

VII. 5?avferlid;e^ Poenal Mandat C\i] bie (5tat)t t)On bem Capitul aU^Ciemircft, infinuirt an. 

I r29.am(5onnabcnb Dorgabian<^cba}]ian. p. SS- 

VIII. "^^^^^n 25ugcn^<tgcn$ ^ricfi?on fciuem ^^eruf jum Paftorat su^S.^^icofai in 
^ambnrg. p.^r. 

IX. Fragmentum einer ^amburgif^^cn €f)ronicf i)on An. 1 5- 29. p. 9 5. 

X. 07acf;ricjt t>on benen Q5rubcrfcbafftcn unb Memorien iu/^4mburg. p. 100. fqq. 

XI. (250tte^^5?afl^n Crbmm(j An. 1^27. obcr : ^lnfancjDer iTijien/ fo tbo^anjbcrcfe^e^ 

llcUet 10» p. 1 1 2. 

XII. $Srief ber Srbaren i?on tubt<f an bic i)on ^amburg bcfreffenb einc^ Provincial- 

Concilii l)en eingcriffcnen C trie pc ed ncnncn ) ?)?ZiJ]braud; bei ^m Ceriinonien , ol)f 
ne difputiren tjovsufommcn, ^lm ^lbcnb decoll. Joii. Bap. an. 1^27. *) p. 
124. 

XIII. 5^acf;ricf;f t)on bem midlun^eneu 2(nfc!)la3 bev ^Ci)[>ii\m tviber hk Cutocraner An. i f 2S. 

d. 25. Apr. p. I2f. 

XIV. ^oamac()tber ^^urcjer M 12. QSorllenbern ber ^lrmcn wnb fonll bcni^.^erorb^- 

netcn 

*) P.125. mup fur XXXVII. / xxvii. Qdt^in it?fvi)en. :^tv^ti(hunB bcr 15eiUsm , bit in biefem B4ttbe \>^mmmen. mtm Q5uvi)em m$ ;Voem ^ii:cf;fpic( QiQtbm An. ifa». 4 ante Petri unt) Pauli. 
p. if6. 

XV. Aaa jmfdf;cn (S^. Ovatfec unb bcncn ^cDoIlmdc&f tjjten ^ur^crn An. 1 5-28. d. 26, 29. 

& 5 1. Aug. An. I ^29. 5 t>i>l' Petri. p. 1 f 7. fqq. 

XVI g€* Krtt!)C6 Uit5ci( in @rtcl;en ^«iis mollcr tvibcr bic Memorien fm ^om / 
cin (2rbc bei bem 2Bieferbaum betre(fenb. An. 1^27. feriaiv. anteBarbarce. 

p. i6f. 

XVII. ginicjc 5lrticf e( me bcm JgJaupt^Recefs m An. i f 29. p. i g^. fqq. 

XVIII. Wef(mi0Andrex$Scrnarb^Sum<Scf;reibcrju©.3uri)cn. ino-Cathed.Pe- • 

tri. p. 170. 

XIX. Up bc^ 5(bbatc^t)an®tintc ?>}?($ac( tf;oilfirtcbor4) unb (tne^ ^rouc^(yfc(^ Q3rduc^ 
CSocf Sintroort Stepliani :&cmpcit, ^rebicjcr^ bc^ €i)anse(ii €hrifti tbo ^(\mi 
l)Orcfe/ famt einer ^orrcbe^o^flmi Bugcn^agcn i f 3 1. p. 172. 

XX. €€. 3^^c6 Orbeef tvebber ^grgcrts :&4rpc«$ ino. ? nac& AiTumpt. Mari». 

p. 2^2. 

XXI. Ejusd. Urtf)Cf( in ^c5cn 2^urtl5C 2v^ contra Provifores Memoriarum im 

S»om , i(?rcn .?)of auf bcv D^aboi)fcn betreffcnb 1^50. fer. 2. poft. Nativ. Marije. 

XXII. Eiusd. Decret in (^ac&cn 5pan^ ^u(&afcn 5^inbe^ QSormunbcr, tvicbcr tvei(anb5((^ 
brecbt ^u(l^afcn(J Canonici "i^cliamentarien An. i f 5 1. p. 2^4. 

xxm. Q3erc)(eicb jn?ifd;cnbcnen Executoren t)on Jo^ann ^c(crt ?e|lament mit S<ift$ 

Ko^CWOl^e. An. ij-ji.^^poftOcuIi. p.2ff. 

XXIV. 3(rcrt^tnoIIcr6 Vicariiju@.€atf;arincn?c(lament. if;i. j.Apr. p. if^. 

XXV. QScrglcicf; bcr Q}orflef)cr bc^ grolfcn Jg)ofpita(^ jum Jgiciii^en ©eif! mit ^cttri* (S>cr> 
^C6(£rbenuberbe(|en5e(lamcnt» An. ifji. p.^fg. 

XXVI. ^erg(ei* jtvifcben ijcrtrtcb i^i^^cfforp Vicario unb (gflgcrt fTTctcre 5?inbertt 
An. ifji.d. 17.N0V. p.2f8- fq. • 

XXVII. €€. Kdt^cs Urtftcil in (2ac()en ber QSorfle^er bcr ^rmen tt)(ebrr 23crctt^ ID^ovc* 

An. I f J I. 24. Nov. p. 260. 

XXVIII. Ejusd. Urt^cii in ^a&jm ^atte XVul^afkne '?oc&tcr tviber Zlbtxt Wnlfyaftn^ 

Teftamentarien. p. 260. fq. 

XXIX. Crbenun^ t)orbe 5(rmcn, be k 55rob Mn ©ob5artt(jcn €5rt(!cn up bcr ©tratctt 
famm(en unb biDbcn tn?ifc&en bem ig&rfamctt l^abc bnbc ben STucrolOctt getviaifjcr, 

Cd. e.c. p. 26i.fq. 

XXX. Q^crjcicbnagberStcnobien unb ^a^f^^m unt) ^tl^m M (^(oflcr^ ©♦ Sofianni^ in 
4)amburg. An. i f 27. p. 2 6 j . fq. 

XXXI. gjan bsr acf^tS^cner 3{mt f. d. 5c c. p. a^f . 

XXXII. yhniid$n^9 ber l^tiUQcttf XXXII, ^lU^JU^ bc^ Receffus Anni i f j i . m Cantate. p. 26 f . fq. 

XXXIII. Ovbnunc) Ux^t\i2tidmm^iQ5tid)mtmn, 5^ircf;^(^ef($n>ormtt unb Diaconcn 
SU^^.^ctri An.i 658. aufi)cvicl)tet p. i66.fqq. 

XXXIV. Articuli ijam ^vocrc ju beffcvev SJovtfefjuno i)ovr)cr5cl)cnbcv Orbnung» p. 269. fqq. 

XXXV. Articuli untcr bcn OiJcvoIbcn An. i6oo. upflericl;tct, mit cincm mcvcfnjuvbiijcn 

Exemphr conferiret. p. 271. fqq. 

XXXVI. Extraa au^ t)cr 5ivmcn Orbnung An. 1622. aufijcricttct bie Onera bctrc(fcn&» 

p.274.fq. * 

XXXVII. 5r^ac&ric|?tt)cnt)crW>©cfcf)mornenQGBa^lju@«^3ctri An.i6n. p.^rr- 

XXXVIII. S)cv5?irc6''®cfc(?tt)orncnju@«^etvi(git). p. 276. 

XXXIX. Curialia bci ^lbkgun^ bcv 5^ird;en?9{ecS?nung unt> Q)efc&n)ornen S!Baf;( ju ©. ^e; 
terAn. 165-4. p-^77- 

XL. Q5cn)inij)un0 , n?ieci^mitbcncn©efd|?tvorncnsu©.«33etr{, bieetwanau^^ctrctcn, bti 
if)rcn^cid;besdn(}nu(Tenfoncge5altentDcvt)en An. 1660. p.277.fq. 

XLI. 5f^ad)vicf)ttt)adbeit)ev£cic6namd*©cfc()n)ovnen2aBaW S« <5»^ctvi ju bcDbac^ten An. 
1663. p.278. 

XLII. Prsfentations-Scttcljurjuraten^^af)! JU ©« €at5arincn An. 1726. (J.28. April. 

p. 279. 
XLin. Sin ^ricf auf 2 f . ?D?arcf ©elbc^ juf)i^rcnt)e ciner Commende bd bem ^lltar Philippi 
Jacobi in ©, 9??avgavet5ert Capcne ju 0. Catbavincn , tvclcte tYiami^ 25«irtfdt^ 

tt>ci(ant)^UV0evi3Cllifftetf)at. An. if2i.d.20. Martii. p.28o.. 

XLIV. ^oh.Angeli Arcimboldi Literse, quibus Henricum Batttftott) Canonicum <Sc 
Scholafticum Hamburgenfem in Acoiuthum Papse recipit. An. i f 1 6. d. i. Sept. 

p. 285. 
XLV. ^cr6oi)^ 2f!brc(t>t jumccFI«nburg^ajjbovt5 fuv<Settri(^ pantjeow @cf)o[a* 

flev ju^^amburgunD ^om^^ejiv juQ<l3crm An. 1 f2i. greitag^ nacb Mifericor- 

dias Domini. p. 288. fq- 
XLVI. S^ev J^idDcnev^ unb ^dtencrd ju (gppcttborp Gravamina nsiber ^crmcii Boltow 

unt) ^attS Ko^Cttborcb An. i f 2 1 . vif. Marj^E. p. 290. 
XL VII. Henrici 254tttff Ott) Prjepofiti Ziverinenfis Juramentum de fideli Adminiftra- 

tione Epifcopatus Ziverinenfis An. 1 y 2 1. d. 1 5. Aug. p. 29 1 . fq. 
XLVIII, GeGrgii de Blornentha/DGCsini Ecclefise Z/^km?/fconftitutio HenriciBans- 

kowen Scholaftici Hamburgenfism procuratorem fuum. An. i f2 1. ;o. Auguft. 

p. 295.fq. 

XLIX. €in f)ientf)C^?Srief an bie Commende ju S. Apolloni^e im ^om auf jn^an^i^ ?9?arcf 
£ubfd;»ont)vei^unticrt?0?arce£ubfcb^aupt|}u^(^ An. i f2i. d.jo.Sept. p.29f. 

L. Johannis Wedige Vicarii S. Nicolai //<?w^//r^^w/j- conftitutio procuratprum ad re- 

cipien- bit i*nb<cfctit2S4itb< i^Mmmtn* cipiendam vicariam in oppido L/rwe SHerinenfis dioecefeos per refignationcm 
Henrici Banskoiven vacanCem An. i f o i . 22. Od. p. 297, 

Ll QJertrag jtt>ifcf;cn J^errn ^ttirid) Brtwflto»» S)on^^rcbl]en ju Qcfewcritt unb Scho- 
Jaftjco ju ^amburg unb feel €ren 2&iricP Bct^c^crn nac^flelaficnen ^lnDcvn wescn 
etllc&cr3«5«nrucfpdnt)iscr9ienten An.ifj^.inCliern p.299. 

LIL yoachim Clitzing VrxpofitiHamkurgenfis Coilatio vicariae in Henningstede ter- 
XX Ditmarfise Henrico ^anfcovio tada An. i f i f . 30. Aug. p. 500. fqq. 

LIII. grlJ^^tfd^oflrC^riffoftcrttDon 25rcmcfi ^au/f^q5rlefii6ert)ag ©tifft^ ^orff TOcf^ 
littgebfiteclanbenSchoIafticnm ju ^amburg auf fcliu^cbcn^scjt. ^Brcmen An. 

I f 22. Joh. Bapt. p. 502. 

LIV. 5iPrac& ttt5ifcf;en ^ittricfe 254ttf5Bojv Adminiftratorem unb ^ranjef! t^o ^ivc^ 
ritt ?c. uj) einen^ unb ^crmctt Bolton^ jc. anberbct)!^ toan tvcgcn ei)nc^ ^cvofveben^ 
mpt5 ber ^[;obe()arini)6c t^o (gppcttbcrpp bcle^^en. An. i y 22. tor £icj)tnif|Tcn. 
p. ;o}. 

LV. Joachim Rubel a\ias Cantz Gymnafii divae Virginis Hamburgenfis Reaoris pro- 
miflio, obligatio «Sc poenaram fucmiftio lupcr XII. florenos Rhenenfes Henri^ 
cdBanfioivVrxpoCitOy ratione difti Gymnafii ex contraftu dcbitos. An. 1J22. 
a.Julii. p.50f.^. 

LVI. Theobaldi Walch refignatio vicariae perpetuae ad altare SS. Matthia Fabiani ^ 
Sebaftiani fitum in parochiali Eccjefia S.NicoIai Hamburgenfis^ per Chriftia- 
num de Hoya Clericum Bremenf. dioec. in favorem HenriciBanshiv Komxin 
Cancellaria fafta An. 1 f 23. d. 10. Oftob; p. jog. 

IVIL Zutphcldi Wardenberg decr. D. Protonotarii Apoftolici ac Archidiaconi Tri' 
butzenfis Inveftitura Henrici Bantskoioen fuper fimplex beneficium in ecclefia 
b. Mariae Sundenfis ex refignatione Georgii de Blomenthal D. ^ Decani uibe' 
cenfis vacans. Romae 1^24. d. j.Jan. p. 509, 

LVIIL Theobaldi Walch conftitutio procuratorum ^oachim golms ^Joannis Molt' 
kaft Vicariorum in ccclefia b. Mariae virginis Hamburgenfisvid refignandam Vi- 
cariam, quam haaenus ibidem in aede S.NicoIai pofiTedcrat. An. 1^24. d. i\, 
Scpt. p. 5 1 1. 

LIX. M. Greg. Thelifeni de Hirfpcrg Facultatis artlum in Studio Francofor- 
diano Decani teftimonium quod Henricus Barfchampe Hamburgenfis Ma- 
giftralia infignia meruerit dc acceperit. Francof. Od. if26. tertio Idus Dc- 
cembr. p. ;i2. 

LX. 25ercnb3ob4rtfctt QJerfcfrcibunfl oxi ^cnricb 234t!(TPow Scholafticum unbSom^ 

^crn ju ^amburg auf funffje^n 9}?arcf Siibfcb /dbrlicbe ^eibrentbe^ ivelcf;e 

DonbcmDcrl]orbcncnVicario^nrw|>6a^«{)erfommcn An.if2^. ? poflj.Reg. 
p.jij. 

d Lxr. VtY^d^nu^ btv 23eil48m; 1.XI. HENRICI EpifcopiZ^^^c^w/j-concefliofacuItatis condendi teftamentum Hen- 
rkoBanfcho Commendiftce S. Clementis Lubecenjis fada. Lubecae ifig. d.6. 
Febr. p. 3 H» 

i.Xii. C(awc$ ^ug^ett Qutfun^iibcr 7o»5)?arc!an3e()ent)cfn'ne5abent)cCommende ju 
(^♦^at^avinen in^amburg ifjo» ^etri^auli. jif. 

JLXIII. Mag. Mauritii Witte Acceptatio Canonicatus eccIefisE Lubecenfis per 
obitum Henningi Ofthufen vaeantis, nomine Davtdis Brunfwick Decani 
ecclefias Colbergenfs \\^oxg gratiJE cxfpedativse falla Anno 15-30. 8. Nov. 
p.3if.fqq. 

LXIV. Excommunicatio Andrese Vt)eutl4tlb Vicarii ecclefiae collegiatas Hambur' 
genfis^ exeo, quiadidam vicariamnon augmentavit & melioravit inredditi- 
jbus, ficut promiferat, fadta i^Qi Hieronymum de Ghimitiis Epifcopum Wigo- 
rinenfem An. i f 3 1 . d. 2 3 . Maji p, 3 1 6. fq, 

IXV. Documentum fuper diligentias ab Hentico Banskoiv Prsepofito Sucrinenfi ac 
Canonico Hamburgenfi nec non Vetro Kleytzen Canonico Lubicenfi proGura- 
torio nomine Davidis Brunfwick Decani Colbergenfis refpeftu Canonicatus Lu- 
bicenfis ejusque acceptationis fadlas. Lubecse 1 f 3 1. d. ic. Martii. p. 3 18. 

LXVI. Documentum fuper denegatam Davidi Brunfvick a M. jfohanne Roden De- 
cano Lubecenfi ob metumLXlV. laicorumi pofieftionem Canonicatus , vigo- 
re gratias exfpedativae a Clemente Papa VII. ipfi concefli , 5: ab Henrico Epi- 
fcopo, receptis ab eoprseftandis, jam collati. An. if 31. 26.Febr. p. 320. 

LXVII. M. Davidfs Brunfmck Proteftatio coram Capitulo Lubicenfi de diligentiis &: 
denegationibus fadtis, d: quodnon fpoliaretur Canonicatu fuo, nec^daretur 
fibi in illo intrufus. Lubecaif^r. d. i.Martii. p. 321. 

LXVm. ©raf OTTO i)on ©d^aueuburg Q3erfd>reibunc) uber 200. 5!}?arcf ^Jfenninge , 
n)e!cf;el)cr @.pD}at(bia^/' Vicarie ju ^). ^icoltti in ^amburg jube^oren» An. 1440. 

Thomae Apoft. p. 324. 

LXIX. GODSCHALCI Epifcopi <5/^jT/Vn?/> ordinatio & promotio Henrici Brun ad 
ordinem Accolitarum & alios minores ordines An. i f 1 3. Sabbato quatuor tem- 
porum poft Invocavit p. 32^. 

LXX. Wilh, Delbrugghe OfEcialis Generalis Bremenfis & Lubecenfis Executio lite- 
rarum Papalium ab Henrico Bantsko fuper annuam penfionem a Valentino 
Schuneman Re(!lore ecclefias in Bramflede ac Vicario ecclefije b. Petri Ham- 
burg ac b. Maria; in Hafeldorp nec non Johanne MoltkaftyiQzno b. Marise Ham- 
^//r^^??/fj' ipfi folvendam , obtentarum, An. if 19. g.julii. p. ^if.fqq. 

LXXI. Fundatio duarum Commendarum in capella b. Annse fita in ecclefia b. Petri 
Hamburgenfis per Hermannum Rodenhorg Confulem ( Senatorem ) Hambur- 
genfem. Stadis i ^03. d. 20.Maji. p. 33 1* 

LXXIt. Difpenfatio 5c conGeffio Papalis pro Henrico Bantskoio Juniore , ilium , quam" bie in bicfkm ^Anbt \^^tUmnnn. vis def eftu laboret natalium ad facros ordines , 6c ad ipfum Presbyteratufn pof- 
fepromoveri. p. 954. ^ 

^tcjufcmmcn: 

LXXV. 3a()rnci?e@eftaftbe^^4mbiir8if*crtPrcbig4nie0; ba^ifl, beutlicjegiirflef^ 
hmg, tt)a^i)om5lnfan^e Dcr 9ie(igion^?':Serbc|Terung bi^auf ^e^enwdrtise S^iten fut 
CO^dnnev, nad) »orf)erc)ef)enbcr 2[6a5i, Q^eruffun^, oud; ansefleflter Unterfud^un^ 
i[;rer 2tf)} unb Seben^ inba^ WiQt ^f)vmvtiQt £e5r^5(mpt aufifjenoninien tvorben, 
unb barin bi$ an i^re^ ^eben^^^nbe, oDeranbertvdrtifle^erdnberun^ Seflanbem 

LXXIV. Formula committendi minifterii Ecclefiafliei. 

LXX V. ^a^ ^cf dnntnug ber 5?irc&ett ju S^imbmg. 
mdf0tv. Pag. I. ifii.fief ifii. 

p. 4. circ. fin. cr (ief i9 

p. 6. circ. med. dele ad p. 6. 

fur2Jo&4n»(ieg4e««'db 
circ. fin. Oenen iit^v^n^inen* 

p. 7. circ. fin. vidi (ie§ vide 

p.9. cireaf.ig^rencwegen (ieg i&rentn?e# 

gen. 
p. 16, fiir ettvae in$ (D^r (ie^ i^ ee»?O0 

ine (D^r. 
fur eben abgeb^ncF et (ieg Zh 

eero^atben abQtband^a 

p. 3 7. fiir d. Martii (iefi d. ? r. Martii. 

p. 41-. fiir be^ MSS. (ieg ber MSS. 

pofl vocem anberer fupple 97a^)* 

ric{)t 
flir Ordinis lieg Ordonis. 
p. 45. lin. ult. proquoqua iit^ quoque 
67. fiir XX>€f!ert>en (ieg mfle^en. 
6s. in ber 4. iinie »oni ^uDe fiir It. (ieg 

Idem. 
^9. lin.g. fiegt()Ober95eDeputerbcr 
p.71. circa fin. in obedientes (ie^ jnobe- 

dienter. 
p. 74. circa fin. t4 (re§ Oe. 
p. 75*. circa med. fc lieg (^ 

circ. f. befe^ren (ieg 6eVe^ren. 
77- Wr ^rtr^&errn (ief »<}r(?&er«t 78. in Der 5, ^inie an flatt be(i5Wget (ten/ 

(icgbe^abtget, fUn 
p. g2. c. m. iSrte (ieg iCn^e 
84. Iin.9. fiir VX>ul(enn(>erer (ieg lCOu^ 

lenniJeDer 
lin. 4. Dom ^nbe fiir fuWitcn (iep fnih 

ItUn 
89. iii notis fiir ( I f 29.) (ieg ( i f 2g.) 
96. gegen bie 9}?itte fuv ^eme (ieg 

^emern. 
100. fei|e poft 3« @. Oe^^rinen tin 

punaum unb fange eine 

i]eueO?iegemitOer2Irmem 

Sd^illeran. 
p. loi. ge()en&re5)?itte(ic6 S^<^nbttfa^m* 
p. 106. med. pag. fur ^er I (fe (ieg Oem er^ 

ffen. 
p. 107. TkU^e fur:&fu^c. 
p. 138. circa fin. fiir einee lieg eincm. 
p. 13$. circ. f. fiir 2Ineuufften (ieg Zuf* 

Hnfftcn. 
fiir leget er lit^ unb (egee 

p. I43.1in. I. dele. unb* 

lin. 10. (icg bcm. 

lin. I f. poft verbum ^obcn^e Sup- 
pleile^ne. 
p. 148- fur 3.0^6 (ieg ^Ms 
p.ifo. lin.f. furanf<j«3l(egan&4n3'» I 

licolai Itapi^otfi^, 

Paftoris ju S. Joh. in J^mb, mhm^At 
cfMit ©e$ 
iftem mtB Mt^a Saii^ 
^t\ Ul Z^iotcx mifim d(lm<t$ mtttot 1729. J '..■'..Aflif^V 


Dcr 

^^tftn PERIODUS. 


a^ ^if e mmtnU 
kidnm &ei' er(le C^eil beu^amburgircfeeri^ljrc&en^CSfefcfeicfcte, 

t)ie Q5efe5vun3 imfer QSorfabren , »on bem ?)eil)ni'fc(?en Un^/aubeit 
jur €f)ri|i(icfeen £e5re / unD berofefben SlU^breitung , aiic& nac^ma* 
(t^e Q3erDuncfe(uniJ , t)uvc& cin()efc!)(ic!)enc 3rrtbumer menfcl;(i(^er 
•Serfu^run^ und DOr 5lugen jjefteHet; fo tvirl) ber ««bere un^ auf 
t)(e Q3erdnt)erun^ unt) Q^erbeJTerung Der ^ebrc, fo tvob( o(^ be^^ir^ 

.^. ......^ cf;en;@faatg fiibren» ^6 (djfet fid) aUt berfe(bc fu^^ic^ in t)rei 5eic; 

^^uffte abtbei(en, bauon ber erfje t)ie ©efcbicbten begreiffen iuirt), t)ie bei a(fo(^er ditii» 
Sion^^^^erbefferung f]'c& afll^ie suoetragen habm t)onA. i j-ii. bigA. if;2. ^er artbere 
n?irt) un^ t)ar|]e((en , m^ ed mit t)em Sujlant) bet 5tirc&c aflbic unter t)enen SUPERIM- 
TENDENTEN fiir eine ^emanDniip Qtf)abt f)abt , i>on A. i f ^z.big 1^9^ ; uni) mt^liiH) 
t)er Oritee tva^ t)on ^nric[)tun(} De^ SENIORATS big auf ^ccjentvdrtigc geifen ijefc^e^en, 
t)ermc(t)en» 

kt ^VJTe Periodus. 

^e(cf;er bit Reformations (35efcf;ic()ten afH^ic beicucbtef , bcllcl;cf au^ bvcl Sapifufti, 
I. m^ ficf; fur^ tjor t)er Reformation ju^etra^cn. II. ^ic bic Reformation untcr @0t* 
tte (geegen ju '2Bercf ijcricl)tct, unt) III. t)erfe(ben €rfo(g, b\^ auf A. i f 52. Da Dic Superin- 
tur anj)ericf)tct. 

y ^rfle iSapitel 

SBag ft(^ »or bcr Reformation jugcfm^em 

A. ifii. 

af M. Ordo Seemmel, bcr bama^i^ \)ae Paftorat juS. Catharlnen tjertvaffefe, 

unb ^abti Vicarius a) im S)om tuar, anQtfmQtn M ^m^tlium unt)eifd(fc()t/ 

(auter unb rein ju prebi^cn, unb fiir bic QJerfuf^run^cn bcr 5fbfag^ j^rdbmcr uni) 

II. Z[)iil9 1. Ban^. 5i ga^u^ 

a) A. 15 H. befi^§er!n[>efflatcr^ird)e&n«ge5nad AlfareGeorgii&Xr.milIeVirginumII,S5.p.329, 

Hi. 3).p.599. en|]aberancl;il>.aclAltarcvincentii(}eroe|'en. 111.490, 

11. <C.^etId /. Periodus L Caf, 5abu(en^^rct)igcvju tvarnen, auc^ ba^ n)i'(t)e rDiifle l^bcn, founrer bencn ©cifKicbcn im 
<Siivan(|e gieng , niit97ac5t)rucf juftraf}cn* 2[Bci(en er abcr aff , unt) t)a5cr bie ^erfo{> 
flun^en Der^it)ri(}(iefi'nntcnau^juj]e5en ju fc^n)ac[) ivar , 5«t er fid; balts unD s)crnni()t{icO 
A. I $-24. majyen inbcmfeiben 3a5r ein anbcr Paftor beflcilct iDnrb, ^c^ ^retiigen be^ebcn, 
ti)iett)05( er nocb ^\^ in^ Q.^)i unD jtvan^iflfle 3af)r ()crnad) ^elcbet \)0X. ©ic^e Steph. 
KEM?EN xocix>^ci,^t\%m Bericfe^tac. in Dcr crjicn 25eil«ge \\\ ^ieftm ^^{'^M. €^ er.j 
W(et abcr f)ieraud, Daf^ e^ tT)it)er Me 9a3ar()eit fci, tioa^ (SortfricO 2(niol^ in fciner Bir? 
^ert^unt>2\e^e^^i|i0rte'$(). II.Q3.XVI.C.VII. j^ ig.^evmelbct, i)a^er, unfcrStcm? 
tticf, t)cner@eiefe!ncnnet, nebjl Stephano ^^cttipen b\% A. i fie. offcntlid^ gelctrvt ^abc. 
^m pn^et fonji i)cn 57a|}mcn biefcd tvcrtfecn S(}?annc^ f)in unt) tt>ie&er Stiefel, 
unt) infont)evf)cit feibjl in Seeffatt Bctnpett an^cfutrten Q^crii()t(]efd;rieben, unt) in t)er 
©acrijkiju S. gatfjarincn , allroo t)ie Q^bapcn t)cr J&errcn Paftoium unt) Q3reNger t)iefer 
^\vi)i abgcmablet flnb , ftat man i^m einen gu{Dcncn Qticfcl im blauen geibe jusei^nef. 
Sillein, n)ie Diefe 21bbilt)un(j t)ielsujtun(), majTcnfie a. 1660. anerevf] Dabin gefommen, Dag 
lt>ir Darauf fiiften fdnten, fo md()cn tvir aud; au^ :EctTtpertQ5evid)t '\\\ t)iefem ^tiicf e, fei* 
ttcn gnugfamcn^eipcif? nc()mcn, allDictvcil, n?ir t)on bemfclbcn nid)t^ aI^2ibfc|)ri{Ttcn, unb 
gtv-ar fblci)e foId)e t)ie fe()r DcrDcrbt unt) man^c^^nfft ftnD fcabcn ; unD ^abe id; tveni(!flen^, fo 
t)ie( icj) micf; aud) bemu()ct , fein Originalauftreibenfonnen; Q}ie{mc.^vi;ei(3ctftcbi)a^©eoeniS 
f ()ei{ mt> a{ten unt) ju unfcr^J (£t)4»ige!iflcit Seiten nieDer()efd)riebcnea @d;ri(rten. 3n Dem 
II.^ant)eDe^cifen^5ei{(5 t)iefer tvenigen 2{rbeit ficfccnp. ps. Tqq. JOH. HERTO- 

GEN Fada & negotia notabiliora Vicariorum cfficia concernentia , DOn t)e(> Q5erfaff 

ferj? ei(jencr ^anb,"in tt»c{d;en A. i f t f, Or^^^ SteymneelM 5Seft(jcr Dc^ anDevnCef)n^,bei 
t)em 5{(tar Georgii&XI. millium Virginum anijcgebcn, unt)mit()int)ierecbte5Sencnnung 
mc^r n)0^1bemeli)ten 9?2anned gcseigct tvivD, er f)abe ©teytttttecl, D.i. tvic^eute ju^aseein 
nic&cr^SflCfcfc fc&rciben tvurDe BtcctiiTtecl ^e^eiffen. b) €^ i(l aber t)iefe Sencnnun^ 
nad;maf)Id , unb ^tvar nod) bci ^cbjciten unfcvd £c()rer^ in Bcctittttcl i^cvttanDeit njorDem 
^opuDctfid)^ in Der X)cr3eicfcni5^ t>crer Vicariorum tc6 25rot>''-^aiif]e8 im!^omt)Oit 
A. 1440. big 1670. (tve{d)e in Dem IV.Q^anDc Dep evflcn^^^eil^ jn (efen feinwivb,) beit)em 
I j;aitcm 3af)r, unD bti 2Jobatitt ^i^ettbcrg Dcr m nid)t ju , Doc^ fuv^ nacf; DcnSci^ 
fen oft0cDad)tcn ^cbrcv^ ^ciebef , unD A. i f 35-. ^. .£)od;n)eifcv DCa^t^ Secretarius jjetvor^ 
l)en , tt^etc^er i5m ebcnfai^ in ber if)m i?erfcrti.(}ten ©rabj@d)rifft alfo nennet: 

STEMMELIUS jacet hoc fub marmore conditm ORDO 
^ Hac qui Chrifiigentmi pavit in urbe gregem, 

Trimus ij hac contra Fapani fuit aufus in urhe 

Dogmata cum STEFHANO c) vera fonare Dei 

Ergo clarafacri redetmtis in ^there ccetus 
Fars erity ^ veluti lucida ftella poli. 

Obiit A. M D XXVIII. €ben 

b) ?ffiatt uiifevc ^ovfabvpn bcn Diphtongum cy ober ei au^&rficfen njoffen/ fr|feR fte (jUenia^{ «« 

Hni 9. Dfljii «{« lHcijJcr/ ^xci^cti j^i0cr fuc iTieicr/ 5:)rcicr If icr ; mriw ftc aber c. 
e^er cc. aii^fprfd)cn woltcn/ fcijtcn fic cin i. o&criy. jnfccn c eie fdjviel)? n ©tcyn/neyn/ 
aUeyn' fcyn/ unt) Dic Slusfprac^c njAV @tecn, nmi «lleen/ feen. 

c) 6v i?er|td;et stephanum 2ilcmpen, iO^n ttv Refermation A. ifiT. ^bm fo nennen Hp Abr. SCHULTETUS in prima Evangelii renovati decade; 
un») HaMMELMANiNUS im II.^IkH itimi^Biitdbm-^^iftoxie m ipfius Operibus Ge- 
nealogicis <Sc Hiftoricis. p. 944. wobci z^ Ciiid) biilicj fein Q}erWeiben l)at 

3n bcmfelbcn 3af)v ivnren Capefldne ju ©. pctcr, i^yenncfe ^iirQmid:) unb Mar- 
cus 2Jloag, tvelcl^e aud) nacfemaf)!^ bi|{ an ba^^nDe \hxi$ ^ibtm, ba^ ^iJcmgcIiuiii alll^ic 
9cpret)i,9ct babcn, unD f)at infonberf^cit ber jucrR cjenanntc, angefe^cn Der £ei^tc Die ^dt 
c&er qifi(\mtj)at, A. ifn, Dcr ^^^cfcnntnuf? tviDcr Ofiandrum, unl) A. ij^h ^er tt)it)ec 
Majorem mit unfcr(}cfd)ricben, tvieaugbcrMcfcm ^anbebcicjcfugtcr 25clfertrttrj»^utifcr 
^iircbcrt p. 20 f» unt) 23 f, Da cv ftd; ^crtwid; ncnnct , ju erfeben ifi. (gief;e VarIA 
THEOLOGICA n. 15. MSS. Hambb. in 4. auf f;ieftj3CV @taL)t^Bibliothec. p. j-j. 

©ie ubri()c ©eiftlidbf cit, bcf ummerte ftc& tvcni^ lim t)ic Un(erfucf;un^ fecv ^arf;cif, if)u 
<^mt mm f;auptfdd)lic& auf t)ie ^crbeffcrung ibrev (ginf linfftcn , tvte \>am^ tnfonDer^eit \>on 
t)enctiVicarienju@.3acob,int)cm n.^ant)ebe^ l.^^ctl^, p.g^^» iin ^BriefbeiijcbracJt 
tvorDcn, Jvrafft tvcld;cn fte if^vcn &ckw&(i)M$, mltt fagcn Memorien-©clt)cv, filv Die 
©eelca t)cv '^cvpovbenm , mit fed;jt^ ^Jlaxd ipauptftul;! t?evmel^vct l^aben* 3» t>e]i] fof; 
geuDen 

Tf22* 

gabvtvav Paftor ju ^.^>etevD.joann i£n^€\icn; nnbju (S. ^^tcofati^cMtiirtg 

2&i(icnbrii3ge Juris Canonici D. unb Canonicus ju ^artiburg unt)@cfeilc0rt?ig, fjebe 
VAR. THEOL. tDeld)c bcti)e Dcnen ^db(Iifd)eu ^c^r-^d^cn ju^etban tvaren. 5)enjule6t 
genanten nennct C^rijliart Q4)lopf c in feincr ^&cfcfcrciburtg Dcr@tat)t unt) bcc^^fifft^ 
2&4r0c«)tcp p. <^28. Henricum; unt) ^crm. ^ammclmartrt facjet l.c er fei ALBER- 
TI CRANTZII, in profeflioneTlieoiogicaSucceirorcjctvefen. "2lIIein ivie tie Ulfun^ 
bcn , fo id) (fefebcn , unD jum t^cil tn ben II. unt) III. Q3dnt)en t)ci? erflcn ^f)eild bci(vbrad;t 
tDOjDen llnt), ibn t)urd)(}if)enDiJ ^ertrtirtg bciffcn, fo befinDct pd) aud) aud dm t)mfclbcn, 
ta^ er ntd)t bi6 OJubm^cjcDac^ten CrartQcrt ^f^acbfblcicr gtmfm fei, anacfcben berfdbc Le- 
auram Primariam batte, tvclcbcr nacb fctncm *^ot)c 3o^art f£«3elicit D. , unt) t)arauf 
23artl)«lt> mollcr D. tjovgcfianbcn , I. ^f). ^ ^. p. f f o. , ;a m^ nod) mcbv f fo btf 
fleiDcte fte A. 1^24. bcfic^tcr fjengclictt, al^ ^iflcrtbruggc ncc& fd^fechfcr Canonicus 
ivar, txMc audt)er p. 543. tm II. Q3anDe t)e^ er|]en ^f)eild bc^nt)Iid;cr UrfunDe ju crfef)cn t|h 
gr fcmmt A. i f 27. jum erjlcn mal)l al^ ilcgifJc tjor , t)a t>orbefa(}tcr tllollcr miircfli^ 
LeaorPrimariustt)ar, Dabcro t)enn au^fiinDiii tvtvt), Daj? ev eine aiiDcre ProfeHionem 
Theologicam , al^ /cncr ^tl)abt f)abe, nemltc^ Dte, tveld;e A. 1450. auf(]crid)tct, (I.^f;eil 
III. ^anD p. 499. roo. f f o.) unD tvclcfje A. i f 24., laut Dcv UvfunDe , (I. ^I)cil II. Q5anD 
p. 543O Jodocus ^rot^e bcfleiDete, fo i^m; mmutf)M) Durd) DcjTcn 5lblciben , stfifd;cii 
I f 24.unD I f 27. ju ^beil getvorDcn. €v hc^t nad)mabl^ Dcv i£i>atigclifcfecrt VX)arl?cie*" 
^la^c^ecjebci], tvie anDcrnjcrts, ncmlic^ in Dedcrpert2:^cilabrittcm23an^e,p.f6j fqq. 
allnjo aud) mcf)vere 5^acfcrld;t m\ if;m ju finDen, btnit6 bevtcf;tct tDortcm 

5lm:^ienllag nacbiEgydii,^).!. (tToeiIDamal^bev(Sofita^d>^u($f!. F.unD Cjlevn aufbtn 

3i.Mart.9ctanentvaO^-^Sept.t)evcinii3tenfld;Di'eObevnDevi)iev^ivc6fpteIen,mit3u|ief^ 

2i ^ ^m //. Zf^iile /. Teriodus I. Caf, tdvx^ix «nt) SSBcrcfnicifleve d) x>m ^imx^ Slempfevn tn einem mif benen (^ie^eln t)er mev 
^iiict)fpie^^ivd;cn Petri, Nicolai, CatharinaeunDJacobi bejldvcffen '^^bm^v^ t><»g (ic(icb 
^cn Inhibitionen Uft^ Ibmxm Ocr (Scjfilidbtcie , mmaflTcn Dcrofclbcn 2lnma(limg 
wjcltlidbcr ^rtnbcl , X>am «ud^ i&rcft uwgegriifi^cecn Untcrfangcti bic pfarr^cr* 
rcii o^rtc X5PiflcrtunbXX)ilfefi OerXJorpc^cr tmmX> abjufciscn, ferncr Ocm '&v 
tricbbceScholafters, Oer (icfc bcr @c&ulcn $u S.Nicolal, ubcr l>ic(5cbil^r, anma(^. 
wiafrcee, mi^ mic ja^rlicfeer Penfion «jiOcr bcficgclte :25ri€fe unMnftrumenteH 
bcf^ivcrctc, un^ cnMicb ber urtgcjicmenben ^oOcrurtjj ^es VX?ei^^ 25ifcbofe0, 
fur (ginttJcii)urt8 bcr ^aircfeen, Capcllen, 2Iltarc unt> 2^ircfe^ofc jc. ficfe ju tt?it>er? 
fe^cn, beictrtflnberjuboleen, Oie ecfeuleju S.Nicolaiingcbil^rlicfeci^icfetigeeie 
3U brirtgert, aucfe 5" t^crgleicfecrt 2(rtricfetung iu artberrt l\trct?|pielcrt, bc^ijfflicb 
«rtt> bcfobcrlic^ ju fcirt, aucfe teirtel&offcn t)abci jufparenic. ^^ev feel. Jperv Dotl:. 
3o^rtnn5rie^r, mavcr, \)^i Diefen ^M'ief in i)ie Jpod;teutfc&c (5pvad[)e au^ Inm Origi- 
nal ubevfe^et, unt) feinem f£t>afigelifd)cn^<jmbur3 p.zgi. fqq. eint)evleibef. 

Um biefe 3eit Oieltbev ^[?um i^ ^edjant D. igggare CrauB 5?ivd;en#Vifitation, 
ta^ ift, ev untevfud;te t)en 3u(lanD Dev ^fviinben, ^el^nen unl) 5IImofen,fon)o5It)evS)om* 
al^ ant)evcv ^ivc^en, n)eld;e Devfelben Patroni unb Q3e0'^ere, tt>ie if)re ^infunjfte, \>i\mV> 
d)en bie Jpaupf ^ (Sfu^c belegcf , unt) nja^ fiiv 5iu^gaben auf t)iefelben tafpeten, fie(;e t)en 
m. ^Sant) &e^ cvjlen ^l)eil^ p. f ig. 

SDev9(eid;en abev tijeif nuOIid;eve 2lvbeif, unfevna^men W ^orfiertbere be^avmen 
pocf crt^^aufcs , nabmenflicfc ^lor t^om BrocFc, e) aar(lert 2^et>irtge, ^artg 
XXJittcfop/ O un& (0oOetc X^refcrtbarg, v\)eld;e, Damit i)iet)ev2h-mutl) gen?iDmete ©a* 
ben nicl)f t)on 2U)()ani)en fdmcn , i)ielme5v 0viJnDIic()c ^lo.^^^xxA^i unt) ^2Giffenfc()a(ft Dat)on 
beibe()a(fen unt) fovtge|)f(an|et n)evt)en m6d)tc, cin ciflcne^ Q5ud) beliebfen unt) einfu()vten, 
tntt)elcf)e0t)ieQ5vicfeunDQ5evfc^reibun()enbemJ^aufe gej}eben unt) 0efd;e&en , juv5ll#vi(ff 
gebvac(,)f tt)evben folfen, c^ i|^t)ad alfe Copieni^^ucf), fo (ict) mif t)iefem3af)vanf)ebef,un& 
A. if^o. enN^ef, 

5lu^ t)cm im iii. SSanbe be^ cvflcn %\)i\\t p. s^i.fqq. einseviicffcm ©d;o0^^ud;e 
cv^e((ef , tvic ^ml 

A. I f23. 

unt) inben beiben fo(genbcn 3af)ven/ bie ^>vic|]evfc()a(ft t)ie mif^^atmenunbguna^menba^ 
fc(b(l auf()efc()vicben nebef, 0en)e(en fci , tm^^(cid)en \m pejum f()ei( t)on ibven (!ebnen , fo 
tt)o( al^ aud) €vb^©utevn , (3:i\i (te t)on ()ie(t(3en ^urgcvn evlangcf,) @c()o§ ^cben miijjen; 
nid;f tt^enigevtva^ ev fiiv eine Q3efc()affcn5eif mit benenMeiTiorien,HorisMari2e,unbQ5vu^ 
bevfd;a(ften in allcn 5tivd)en gebnbf ()abc. 

3n bemfe{ben3a5v fametefl-rtrt l&empc, cin Jrancifcanev^9}?iinid) au^35^o(io<f, 
feinc ^viibev in S. 5}?arien ?9?agba(enen ^(o(]cv an6iev gett)i(Tcv ©efc&d(fte tregen ju befu? 

d;cn, 

d) tTcrcfmcifler iKiffcn tn bntcn 6ta^t<Sr&c>?Bud)etn / Superprovifiorcs unt> Supcrfcniorcs, l)ie 

DberSlltnt ter^iemtft;. 

e) €r t)at Diefeg 2imt bcfo^c Dcg Copien SBud)^ fol. 2. bemt^ A. 151^. DernjaUef. 

(£r i|itnMefemot)eraucl)int»enfo!9cnt»cn 3flI)rege|]Drbcn/ allbiciDeil A.i^i^. auf ORern (TU» 
t»c9 Kefc laut me^r getnelDeteu CopieniQ^ucl)^ fol. 7. felne ©tcBe fcl)on untev Den S3dv> 
|tel;ern benei&cfe. Ddtt ber Reformation A.i^xi» d;en, mt tx nun beifold^er ©e(e()enf)C!t ftc&^on bcr €an^elf)5rcn laffen, unt) feineSu^crcc 
nicf;tauf Fabuln, i^egenben unt)5lblafj^5i:rdmcrei an^emiefenf^atfe, btmQ folc^e^ Die ^or; 
fiebere ^e^ Clofler^ , unt)ant)eret)cmfelbent)ermanl)te^iirger, bag fte t)on 35m , t)acrfei* 
ne Dviicf reife t)orjunef)men im ^e^riff mar , am 5vonleic&nam(J^^aijc , t). u m Dcr ^m v^n 
Qccfeii^orff c^ erfldret 

(i.4. Junii, mlangtcn , beiiftnen ju Dcrbleibcn, unb tvie bi^5cr alfoauc^ ferner H$ 
rcinc'®ort 0Ctte^ of)ne menfcf^Iii^en gufa^ ju prct)igen, n)elcf)e^ cr t)an an^cnommcn , 
unt)t)ie ©ottlicbe 2[Gavf)eit mit Dielen ^Sccgen Der^rbauun^ unt)2iu^breitun0, uni)efc{)cuct 
uni) grunt)Iic6 t)erfunt)i()et» 

i^iefer Qceffatt 2venipe fol nacf) Joh. molfere ^cric&tCherf Cimbr. IV. c. jo. 
§. I. p. ^69. in i^amburg gebobrcnfein, mclcf^e^ id), mii icf;bat)on bi^f)cr feincn©run& 
gefunben, an(jefu()rter tlloller aucl; Uimn Q3emeig beglvc^cn anfuf)ret, anjfeinem Crt bcru^ 
|en laije , /ebocf) ju t)ermelt)en nicf)t um^in f an , Dag , t)a ibn D. jo^atin tlloUer in feinera 
3&ericbe , fo bic brittc ^cilacjc t)iefe^ Capituls ifl , befldnM^ Qteffcn van 2iempert 
ncnnet, t)a^ e^ tjermutblicf; fei , t)ic (Stat)t 2icmpett fiir fcincn (55eburtl)d Crtf) anjufe^en. 

@o n)ar er aud; nicl)t Theologiic Licentiatus, luic L. Georg. HACCIUS in feinem 
Mofai\(i:)zn 5ucfet^4ug, »ermutf)Iicf)au55:S^empeii^orten, (baerBartholdum tXi^h 
lcr SS.Th. Dod. feinengeroefenenPromotoremsuDiollocfncnnet) bemogcn, jtvar t)ermci^ 
net , fonDcrn n>ic cr pci) fclbft fcf;ricb S. Theologi^ Baccalaureus vide infra ad annum 

Qior tDOIbcmelbtcr ^err t)on Qc(f cii^orff ncnnct I. c. bie/cni^c , bic ncbf? ben ^or^ 
flcftern tic^ 5i:io|]er^ , unfern f)Oc&t)ert)ienfen 3?icmpeit t)crmod;t alf)ic ju verbleiben , paro- 
chianos, mk\)i^ nid)tt)af)tn JU t)euten i|], (\H mnn S^ Marien Magdalenen ^ird)ccinc 

^farre unt) ^ird;fpiel tvdrc , tT?eIct)e^ flcb bef ant)tcr maffen in t)cr ^bat gan^ ant)cr^ t)erl^dlt ; 
2RcmpefeIbflnennetftcBurger, fo t>em2^loffert>erw4fiDtgett)efcrt, tt)ot)urc& id) DiC/ 
fo in bcn5lIo(ier?^dufcrnti?i>f)nctcn, ot)crauc&ju t)cncn 23rilberfcfeaffteit Ocs 2;ioPer« 
Seboreten, t)cr(lef)c, tvelcbebanncinenid)tgerin^c 3abIau^mac&ten,(te^en)a^t)ont)cn2&rP# 
^erftfeafffcrt Diefer5?ird)eim II. ^anbc bed I(len ^f)tH6 p. J72.fqq. an()cfuf)rct i(l. 

3m.5)om ftnt)cnttjirnad)Stepham 2^cmpcfi ^erid;tt)rci prct>mer , t)cr cr|leit)ar 
M . ^ricDcrict) , tveld)em H AMMELM ANNUS I.e. tviDcr bie^GarOcit t)en 3imaf)men ^cn^ 
mgc8 Qitktfian m biefer M. ^ribri* i5>ertftige8,tt)ic tvir balt) fe^cn njert)en,Vice.Paftor ju 
S.^etert\)ar, foberid)tet m$ D.^o^amt mollerloco citando, t)a|? M. 5riel>ricb t)cr 
g)om^prct>igcrX?uUgret?e j)e5ei|Ten f)abc; (^r ^attc jugleicf) bie Vicariam S. Feliciani in 
bcfa(3ter^trd)c (I.^^JH.q^anbp. 49 1.492.^^^)621.) unt) An. in7* ob tvof abtrefenb, 

Citie CommendamjuS.Catharinen (ibid.p.22.) !4)erjtDeitcS)om^Prebigern)arMat- 

thiEusmtt>er^erBluffeaIfoi3cnanntt)onfeinem2fmtc, maffcn cr Reaor unt) ^farr^^err 
«nterbcr »lufft, b.i.DemCrfbunter bem €f)or,n)ar, unb bic5fuf(t'd;t libcr bic Slltdren 
rafelb(l, unbbaranbienen^e^egj^rieflcr, VicarienunbCommendiftasl^attc, crnjaral? 
fer @ei|llid)en im :4)om g) ^:^eid)t^Q3ater (I.^l^.ll.q5ant)p. i6fO unt)nw(le arieSJrcita^ 

i) ^H (X An.i^ig. M^ cfffbelobfcn Sempcns ^txi^t t>ie(BfaUhnt&mtw/ wccien femerfnDm 
^JreDtgtcn gebrauc^ten/ unD iu fauter 2lufru&r abjitlfn&en 55i«crfci( t)frDflrani{t ipor&fn/ //. (C^eife /. Vcnodm T. Cap, ge tn bevSal^cu elne@eel*?7?effe ()a(ten/(ih-P' f 8o)3hni {% ob Dcrmoge t)er(£ncF txmCjereit? 
f4)en ©tiftun^ y on a. 1424. Denen jum ^otie Deiurrl)eJiten;n^an {m t)en.'^om auf DcnSpeers^ 

crt^ t)oruber gefiii^ret n?urL)cn; au^ Dem iw bem beiliegenDen erflen ^upjfe^^^SiiDc mit 
Tab.I. Lit. A.bcsei'j!nKrcngen|hr bic Monftranf^ su^cicjen, Dcn(33{Qubcn ftorjubetbcn , uni) 

2lb(a6 ju »cvf unDi(}cn (I. Q5.p. 2 f 4.) unb cnD(id; mar er aud; uerpPic{)tet, Der 2Sru&er^ 
ftfcafFt vjon Oei: Cvdmmg MARIEN , fo in bcfa^tev ^ix^i ^iltar unD Commende f)at^ 
U, ifn'Cot>teti^^ud?ju()a(tcn, fur Die mfiorbcnc auf Dev ^an^^e^ ju bittcn , unD bie iSc^ 
OdngnufiDerfc(benab^ufunDi()cn, n?icn?iv, gc(iebte^ ©Ott, im DierDten ^anDe Dcd ifien 
^f)ei(^ tJcrmelDcn mrDen. !Dcr britte wav M. ■^ennd) Qcferoeber, unD har^) n?irD ftcb quc& 
Devt)ier&teM.Nicolaus25u|lorpsei0cn, Devaber, iijicDorbefacjfer D.Joh.trionerfaj^t, \\\ 
fanacr 3eitnid)t9eprcDi(}ct \)m. I^iefe Dicv !^om^^reDi()erru()rtcn au^ ad p. 6. M. 30* 
hann Vxiv^m, fonfl XOawnznbtx^ genannt , (gtifftung bcv, n)e(cbcv|t'e An. 1403. mit 
t)cncn bciDen Leaoribus primario ut)D fecundario DevovDnct f)at , (tcf)c Dic Daviibcv cvvid;^ 
meUvfunDcimI.^f).II.^5anDcp. i99.rqq. c- r n a -?.. 

3n Dem 5v(ojlcv ©t. 3o()annt(5(cbtc m Diefcm unD Den fofaenDcn Sabrevi Doa. 30^ 
b4imtX)ertt>t, iScrtticb 2^ert9borg , tve(d)cr, r^icund D. 3oL>anri motoe 97ad)* 
rid)t i>on Dev 9ic(i0ion^^^cvdnDcvun(? ju vSrtmburg (inDevDritrcn^:^et(a(}eju Diefcm €apt^ 
te()(cbret, Sub Prior tx^ar , unD 2(ugupin \)on cBotelen , tveldjc fici), mctwf)evnacb 
mitme()rcrnf)OvcnitcrDcn, Dcm (St)an()e(io njiDcvfc^et ^aben , tf;vili bcrcit^im i.^anDe De^ 
ifien^bcit^p*f7o.€rreef)nun90cfcbcbcn. , . , ^ ,,. 

(go Oarb m\) m Diefem 3af)r ^o^. Keineee Dev Cafant^ ^ecF)ant,unD obevReVica- 
rius im^om,aucf) ju^^cid; ^^.Dia^t^ Protonotarius.gv mug t)on feincm Decanat ni Dcm t)0^ 
rtqcn^^ahv fd)on abgeDancfet ^aben, a(Diett)ei(, nad) ^afecbung Ded Viritation^.5«)e(^ d. i. 
daobr. im bcmc(ten i rii.SaM 3o^<»n" ^«««3«^ i()nDaringcfojgetf)atfe: ^^ff obcv^ 
ften VicarijE q^cfi^cv aber tuurD nad;feinem ^oDe Der^^om^^robjl ^oai^tm (ai. Joii.) 
€(i6ina , (tebc p. 84 1 • m III. Q5anDe , unD p. 7 1 5 • Tq. im II. ^atiDe Dc^ 1 jlen ^^f)et((5. ^r IM 
in feinem (c6tcn ^illcn taufeuD ©lilDcn ^auptjlud ju cinerDiftnbution tii l)tefic)ev Coiie- 
eial.5?ivd)en, tt)e(d)erDcv dltefle ^crr ^^urgcrmeifiev , Dev ^pcvv Senior R. CapituliunD Dcr 
Deeanus Calendarum bejldnDis t)or|lef)en , t)erorDnct ; f ralft mmmmx Dcr ^erren Te- 
ftamentarien )a5v(ie() fiinff unD jttjan^ig 97laref£ubifd), an eineniptiiDenten auejtJtbet^en 
hc^t ©icbe bte obcn im IV. ^anDe Ded crjlen ^f)ct(^ einsurucfenDc Hacfori^^t m^ UrEun^ 
^eitDenen ^ellamenten in /^^^mburg. .^an aiK^ ^u einer Difh-ibution imDiat()cDenenJ)er. 
rcn, Dic ju ved;ter 3cit unD m Dev Audientzan Denen ©cvicDt^^^asen evfd)etnen, cbenfaH^ t(ju. 
fenD ©ulDcn J^^aiiptiluel t)crma*t ; unD enD(id) Die Dritten taufcnD (bu{Den su fold^cni ^nDc be. 
ftimmt, Damit Da\)on Die Suvfpvacf)cn , W Dcncn 2(vmen in ibrcn ©ad^t ptenen mo^ten, bcfof); 
mt tvii Den. 3u 2lu^vicf)tcv Dicfe^ fetncg29inen^t)cvovDnetc ev JDJcteri(*)f:.obufen,q3uv(fermei* 
Pev,2<^&Ann 6«^pe, Dev in Dem fo(i)enDen Safev 0(eid)fal^ ?^uvjjevmet|tcv a^avD, M. 3o|anri 

tft 3obann ^[c^elcr an feine etelle fommcn / maffen id) t^n An. 1^21 . in Vigiija Acifcen- 

fK.n.s Domini , Da cr ttltt DeV CM^nds-Commendc ad altare D.onyfi. JU S. Jacob beUljnft 
lUarD/ alg Saccrdotcm &confc{rorem Dominorum & VicarioTum .nSumma Ecc efja flntlft» 

fe/ Dev aberaufs.$[Biil)at)g2ll)fn5 A.).i54:, flf|ipr&(it ift. ©tf^« t)?« l.X&etlS u.^an® 

p. 729,fq. -:ijte^;-.;'^-SP^^^ 


DOW btX Reformmon A.i^i%\ <0McfF(Jo«^P / Canonicum unt) Thefaurarium , unt) ^O^arttl ^crtig^es Decanum 

Caicndarum , jtcfje &en SUii^juc) au^ M. ^ot^artrt IB^iimUn li^mm^l^w^i in bev il. 5Sci^ 
laye ju Djcfem Capitul. 3m fol(]en&en 

3ahr su 5lnfanj) be^ April-?D?onatf;^Rnvb&ev^om^!4>e*antD.iegg4rb:&r<>tiQ, anbef^ 
fen@teaeCAPITULUiM M.CIemenUrtCBrot^crt, au^feinem ^O^ittel tvie&evum erwal^lte 
Dev auc^ ^om (^v^ ^ Q3ifcI}offe (E^rtfiopt) ju ^remen d. 2 5 . beffclbcn ?0?onat5^ / laut Dev p. 
U?» imIL^anDet)e^erj]cn^5eilde(ngeviicftevUvrunDe, Die Q3e(idtigun() evf)ic(t. 5lu^ t)er 
()emclt)ten Uvfunbc ijl alf)ie ju bemevcfcn , ^o^ in Devfelben t)ie ^af)men t)cv Capitul^?©Itet)er 
Dovfommcn, tvcld^e, tvan aMvfiebciDcmimllL ^anDebe^evilcn ^f)ei(^ p. 84»- eincjevucf^ 
tin geijf Ucbctt @cbo[)^23ucb , a(^ tvovin (i'e ^leicDfald Dovf ommen , f)a(ten , m\ untevfd)iel)^ 
Iid)cv <;^cvdnt)evun(3 , Die \\\ Diefcm unD Dem tjovi.gen 3ttf)V ju Capitul uovcjecjancjen , 97ac6vic&t 
Seben. '^an i.) mangelt in Dem befagtem ^e(!dtigung^*^viefe ^cnrid) tncicrs , Cano- 
nici Cantoris , imD Senioris97af)me, Davau^ DevmutWi^) tvivt) , Da§ev i)ovfeinem^oDe, 
t)ev An. I f 26. evfo(()fe ( L ^f)eil II. ^^anD p. 704. ) refigniret feabe. 2. ) 3oI?atin tfitige^ 

lictttveld)ev An. lf22,PafterjuS. ^etCVtDav, fommt feiev al^ Theologi^ Profeflbr unt) 

LeaorPrimariusDov, Da^evfommctjuuntevfuc^en, ob nid)tDev in Den fo((]enDcn 3af)veii 
cvfd;einenDe Paflor ju Petri 5rit>cricfe i^jcttttitigcs fo(c^e ©telle berett^ in Diefem 3a5v bef (ci* 
M\)o>U, ;.) g??an(]c(n /^elmol?) 2(lt)crt>ittgc6, M. Johannes 25rrtttt)c5, M. 2>ctlcx) 
J^ciictttlow, ^ittricb Battt>fcbOtt? , unb n. p^gctttxjriti , tt)eld)e ^um ^f)eil muffcn 
t)er|lovbcn, cDev aud), ftntcmaf)( fte m Itn foIgenDen 3al)ven ftd) tf)ei(^ tvicDev einftnDen,t)on hier 
0eflof)en fcin. 4.) ^ommt tvcDev Die OvDnuncj nodf) Die3a6( libcvein. 3nDcv UvfunDe |tnD mit 
DemCanonicofupernumerario i£ttge(^tt (Dcnn alfo tVtvD Dev Leftor Primarius faut Der 

^ti|ftun()0ea^tet) jm6((fanDev3a5I; Da Wtten tviv Dieeilfgvoffen Prj^bende, unDDte 
jtvolfte tDdve De^Decanij^eine. 3nDem S*og?23iicl^eiflDte OvDnun^anDev^, unD Dte 
Sa^l evilvecft ficf) neb(] Dem Le^ore Primario auf 22. , alfo ftnD Die minores mitgevedbnet, 
Dcvev abcv Damaf;!^ mcf)v a(^ (ieben getvcfen fein miiffen , tv>e(c[)e^ ic^ \\\ miimx Untevfucf;un0 
au^(]efle. 

(gine anDeve tn Di^ 3a5v (jebovenDe Uvf unDe entf)dft f?c& p. ^ 5 ^ fq- im 11. 5^anDe De^ 
L ^6et(d , in tt>e(c^ev t)Ov f)ocl^;bemc(Dtev Sv^?^ifd)off Dem Capitulo feine An. i f 1 6. ixx\6^)tti 
te QScvovDnung Da^ ^ro^^aug Devev Canonicorum , Die Vinalia Dcvcv Vicariorum unt) 
Commendiftarum, unD Dic (Sinvicbtung Dcv ^e|iamente betveffenD , be(idtiget» 

3nDtcfem ^abv fam an M. Ordonis (gtefle jum Paftorat M S. Catharinen M. 

3o4c|)ittt 5ir<fetjc(f h ) au^ 2)it^rrtarrcfecit , ( tvte D. ^Jo&atttt tnoUer \n fciner n<tc^^ 
ric|)tt)onDevQ3evdnDerun(] DevOveiigion oM^it i) htit\\Qit,)QihmtiQ; ju S. Nicolai fii^vte 
&a^£e6v^5lmtM.<?)CttricbQctt&ctt^or|l, etn 9efc|)tt)ovnev geinDDe^ €i?angelii; ju S. Ju- 
Gob (khtx Diente Servatius i^ggcrbce an Dem SZBovte ©Cttc^ , m\d}t^ er fautev , retne , unt) 
be|ldnDt() hit an fein feclige^ ^nDe , fo An. 1 5- S4. evfofgte , t)evf unDi(ite. ©ie{)e Catalogum 
MSS. citatum. 9S3ie Dan infonDev^eit t)on il^m ju bemevcf en ift , Dap ev An. i n ^» tinD j y f ?♦ 

Der 

h) Vicfi notam ad Catalogum Miniftrorum Ecckfiac citatum in VARIIS THEOL, ^iij" ^fv ©IflOt 
Bibjiochec. 

' ) ^\i\)i Oie Dvitte SStilftge %w Oicfeiu S«)?it?l. t)cv ^efdnnfnilg tvfbev Ofiandrum unt) Majorem mtt untergefitrieben , tt)ie au^ ber 75tf 
^aiirttttugunfcr ilRircfeert, fDt)iefem 5^anDe ^eic^efiiget, p. los. unt) 2;f» er^cdet. 3tt 
le^t^genannter 5?frc|)e ivaren t)fe dfteflen Vicarii unt) Provifores M. ©trtion Witte, 30^ 
^anrt tncigcp , ^o^ann (B^errene unD ^acob a^tirt^ , e^ er^enet folcfre^ au^ Dem 
QJersIeid), n)elc()en fie mft martirt nigemartn 

am :Sf ngjlacje «acb^ert 8. ^agen rt4 Oee ^illgert SLi^ame^^AQc liber acjt ?)}?arcf £u« 
bifc^id^rlfd^er 9Cent[)e, fo i^renMemorien, t>.i. fL^fmadbun^e^Bil^exn berScelert 
aud ^eni ^cgfeuer jujidnDf^ , unD mft fefnen t)fer @tucf 4*anDe^ mf t Dencn S^iiifm in ^am^ 
mcrbrocP bele^et unD i)cr|td;ert mxm , aufM)tttm , fid)t Den II. ^anD De^ Iflen ^I;cfl^ 
pag. 86 r» 

Um Advent mt Df^ Officials k) ju ^amburg Vicarius unD Commifliarius fn 
iDit^marfcfc)ert M. jfo^flnn Sct^nitger, n?eld)er ftcb Demtf)euren Q5efenner Der SSBarljeit 
unD etiD(fd;en Q.Mut^3eu(}en Derfelben ijjenricfetjon^iitp^art tDtDerfe^te, unDffjnmrfof.^en 
^alflf. (^it\)t^o^ann Kcrtnere ungeDrucfte Bremi(ci)e €l)xcmd^, iliiD Den f^fef^erge^ 
^orenDen 2lu^jug , fo bfntcr De^ feel. .&crrn D. ©er^arO tllciere. Differtation m\ Diefem 
tnartvrer,be(inDIicbf^ 

(gnDlfd) f(l nocb ju bemercfen, Daf man liber Der ^an^acl im 5)om, Dfe \>m Claue 
2^niepl^off Dem^ce Diduber crfod;tcnen Jpaupt-gdf^nlefn/Ua^) D. 2ti>rtm Cra^igere Q5e^ 
vic{)t^abeauff)atigen(affem 

Qneiner X^erjeicfenag Derer fnDem Brot>^rtufe Dcr Vicarien fm 3)om tJCttvaf^rten 
©d;rf(ftcn , pnDct ftd; N. 6. cfnc ^uffd)rf (ft , 5lraft tvelcf^er 

An. ifif» 

^en ^ . Jan. Der Notarius^o^Anrt UetJlet ef ne Urf unDc liber Den Proceffum De^ Officia- 
lis Ttieodorici 35eer8 oerferti^et unD aufgerfd^t babe» Wa^ Der 3.nl)a(t Dai)on , mup id) ju 
miterer Unterfuc^ung au^jienen, fo ofe(abererf)ctIet, Da^befaaterOfficialis, n)ef(Dcr Pro- 
cefs all^fegejcDcben , nfd)t Dc^ probpert, fonDcrn Dc^ ^r^-^^ffc^off^ inujTe ^cnjcfen fefn, 
mtwix Dan aucb geDad)ten Theodoricum 25eer, a(^ Officialem Ded ^ffd)ofd t)on Vevf 
t>enfnDemII.^^anDeDe^I|ien^f)ef|{^ p- f f5. an()etro(fenbaben, Da erefncn,t)onDem^ab(t 
Leone , Dcncn Vicariis ju ^amburg f n^gemefn gegebenen greif)eitg?Q>rfef bc^ldtfget unD cr* 
neuret; au^ mid)tv anoejo^enei' (^tene Dan fot)je( ju unftrn gwecf erf^enet, Dag ern^ebntev 
Procefsnfd;tfn Dfefem3a()rc)ebalten, a(Dfen)ef( eben bcfagtcr Notarius Dor^cDad^tcn Offi. 
cialemfd;on a(^ Dcrflorben anfubret, (ProcefTus fubdelcgationis quondam Theodorici 
35eer6 :c.) fonDern M^ Vidimus unD Concordat Dariibcr <3emad;t tvorDen fcf, 

2)en 1 o. Martii an eincm gref ta^e (]e({ete Der "ilf^umjS^edjant eineUnrcrfudjung an, uber 

• Den guftanDDer^PfriinDcn, £e5nen miD Commenden fn allenCDie 5t(o}lere ausgenommen)J?ir* 

cbem S^erbellctjo(d)e(?audDemI.^l5.ni.^ai]Dep.628.ob(j(eid)gemeiiuoIid;befa()teDcdDe- 

cani^^emii^ung inDencn Vifitations->Sud)ern Dem i sm\lm\ 3al)r befcjele^etnjfrD, 

3n Dfefem 3af)r fim^ Der neuc Paftor ju S, Catharinen 3oacfeiim ^ifcPbecf an , mit 

grop 

Ij) O&ne Btoetfcl m probfTens/ (ititemal)! fem jusSvnodale i)ur<^ mil Qtcnmrnf ^olflciii 
tm^ 2)irmarf^en iueng / fie(>e p. 7. im 2. San^e Dc^ lOcn IbvH 1 unD p. iS^. in ^emfcl» 
ben v>aut)e / erf(l;cmct An. 1486. NicoUus @4>nlt5e/ a\Q Officialis fcc^ probtrcn i» 
4ambur0. DOn biV Reformation A, i fif^ flrDffcn ^o<:^ennjit)er Da^ ^13ab)]tf)umsu pret)i^en, naein oii i\)m ba^CapituI, tvie belobteit 
'S.impi fager, einen ^rdoen fc{;encfte, (Dermut^Iid; Vicariam III. ad altare Simonis <Sc 
Judx in Catharina , fo Dama^I^ unl) nod; de collatione Capituli 1(1 1. ^l^, III. ^ant)e p* 69^0 
tt>ar fein €ifcr balt) gclofc^et. 

5Im?D?ittcwoc^cn nac& Johannisbe^t^ciufFergebenCBefcfee y^axn aroge unb^^lfa* 
t>e fi,4rtgcn, 3ungfrauenim()icfi^enConvent,benen VicarienjuS. jacob9o»?9?arcf ^a# 
bifc^ m (Sol^c u«^ grrtuert (Bel^c t)afur auf ibrer beil)e£cb>3eit jd^rlicb 6» SO?arcf £ubif^ 
Sientbe ju genicJTen, nac() if)rem 5lblebcn abcr biefelbe ju bali)ij}er (grlebigun^ if)rer ©celcn 
au^ bem ge^jfeuer an^utventJen , ftjelc&e^ pe mit einem »erliegelten ^rief i)erfpred;en , ftehe Deti 
ILg3ant)t)c^l|len^5eiI^p.8ya 

3n bicfem 3af)r mx\) ^o^Attti 23ttgett^48eti , S. Theol. Profeflbr unb Paftor m 
Wtttetiberg, ju einen ^farr^err iw S. Nicolai ^irc&e alfeie crnjd^Ict unb beruflPcn , aaein 
feine ©cmeine wolt ifen nid)t laffen , btxoi^x^it l)od; ent)Iid) i5m auf cin l^alb 3al)r bcnen ^atti* 
burgcrtt ju erlauben , m nun cl^ren^gcmelbter 23ttgett^4gctt (tcb ju fciner 5Ibrcife fcrti^ 
mac|)te , Um eirt 25ot^e , (tDJe er felbfl tn bem folgenben ^a^r anbem Kat^ \\x ^am* 
burgfd^rctbet) tttit 23riefuitb ©iegcl, ba$ id) tticbt rommett folte, barum, ba^ 
tie gattQc Btabt ttid^t ^atte barirt gctvtiligee, au^ nm atibereiDeltlic&e @acbetf 
willcti , Oie bocb t>oi; (Bf<Dtt tiicbt gcltett , (tel^e ben ^rief fclbjl ^intcr feel. J£)errn Dod. 
^O^anrt jfribricbstnaycrsOrationtquantumEcclefia univerfa PomeranisE ob Joh. 

Bugenhagium debeat , unb tn bcr ^tctt ^ctlagc ju bicfcm CapitcL ^ag aber unter fol^en 
tvcltltd)cn (Sac&en , beren »ugctt^ageti melbet, fein®(lanbgctt)efcn, erWIetau^einem 
(^tucf ciner altcn ^amburgiTcfecn CHRONIC , tveld)e icb fub n. f . biefem Sapitcl beilcgen 
tr»il, liiaffcn c^ barin alfo I)ci(Tct: Com 2ifrcbcbe xq bemfalt?cti gcgewtt: Wo »01 fe 
antogcri, t>at borcfe ^£f£. Ka^c tiagegeijcn fyn fcfeolOe, bat^femogten vorencti 
^arcFc^crcn tcfcn n?crt fe tvolOen , ttt|gcnamcn ^UDen^agen Oe ecn ecfcte ^rttWi 
^a^Oe,tc. 

Um ?0?id)aclt^ tvarb M. ^cnricfo Qenben^rp bi^l^ert^^cr Capellan ju ©t. ^it 
COlat, nac6 bem Scu^nitfTe be^ Catalogi Minift. in VARIIS THEOLOGICIS Vice-Pa- 
ftor (m bcfagter ^ird)e. 

!5)cn I r> Odobr. ba^ma^fam (Sonnta^c m Feliciani tvarb D. ^o&anni^nge^ 
IVtt , Primarius Leaor unb Canonicus t)or bcm Slltar f rancf , uub flarb balb barauf ©ie? 
&e2iempcn^crid)t 1) 

511^ Se fK<\t\) benen Q5urgern 

An. ip^» 

am ^lSlmtm nac^ bcr ^til bret ^ontgen bret Slrticfcf loor^etra^en unb tiber^ebcn (latte, 
lieffcn biefe ibre baruber genommcne SntfcJIieffung burd; \\}Xin bet)oamdc{)tisten ^cnricl^ 
6c|)attborcb 

am ^onta^ m ^ohim (Scba(ltan jur 5(nttt)ort (E^rcnttvegen, tvtc i6re 9S5ortc 

lauten , tvicbcr cinbrinjjen , au^ welcScr m ju unfern givccf $u bemcrctco {labcn : !^ag 

II. C&cile 1 . 25anO. $S fdmmt 

i) Slntcrc wpnen ti f<catH©ontoge na^) Fclidaiii gffdje^cn; hammelmann fc^reibct f^ledjl 

^mfubfincmanni, i(f; fc^e a6cr nit^t / t»arumi«an mstcph,:5cmpw/ ier ^ama5IM<» 

Ubct / m «Oe^ Bcnau bcfd^ruben / a&ee^en foHr* le tJ' Z}^i\U L Terlodm l Cap, ffmmf licfcc ^Sutser t)i'e UvfacSc bc^ t)ama Wigen @ell)?s3)jan^e(d bei ber (^to^it , ftc^ auf ba^ 
geugniig be^ 9?at5e^ un!5bie€ifa|j:un9 berufen&e, p fein erffdren Den »erm«le^cKnt>c« 
3&a«rt bzx (Beifilicfeew , ba^cro , m iJon rfcnen ber @c()abe unt) 5r^acf;tbei( unfer gufen 
0ta&t entflanben , fo folten fte fdbi^en aucf; »erbe|fern unD abtfeun f)e(ffen , unb imx t)a§ 

i;^ie Canoniei me5enif)rer^om^5?irc^e fecf;^ taiifen!) ?9]arcf £ubifci? ju €r(eicf)te* 
run^ beS t?on ibnen murfac^ten ©cbaben ju erle^en, unb babeneben bie benen ^farr^^ir^ 
cf)en inbie jwan^ig ^abi^^ermil Unrect>tab^enommene®elber, n?e(c^e pcbauf acfjttaufenb 
!9?ar(f belieffen, njieber feerau^ ju #en , anjubaften njdren , in jufommcnbcn geifen tt>o(te 
man i^on feiner penfion ber ^ircf;en mef;r tDiffen , unb W fe(bi()e nid;t mel^r au^gegeben 
wurben, einernf^licf>(ginfef)en ^abem 

2..2l((e Q5rubeifcba!ffen , femeeinige au^genommen, foaen burct)if)reQ3or^ef}erbem 
«emetnen ©ute Q^eitrag (eifien» ^ ^ , . 

^ 5)e^a(eicf;en foKen ju ber (BtaU Q3e|Ten hk Memorien , ber groffe (ialm]\>, unb 
J)erarmen @c()U(er ^ruberfcf;afft i^r^ntbcil entricf;ten. ®o Deriangct man aucb 

4. Q3on benen €(oflern m) in^ m^ au(Terba(b ber ©fabt eine^3abre^ S^enf^e mt 
«tfen i^en (^utern , aibiet^eif fte bi^ auf ben ^acj n?eber ©c^alun^ nod; ©cbog m^^^^ 
ftatten ; unb \:>ai fte f linffttg , benen Q^urger n ^(etcl; , i)on bem ^f^ri^en tsk c^ebubrenbe ^flicf)^ 
Jen unb ba^ @(^og, bei Q5er(ufl be^ J&aupt(]u(>(^ , abtrijcien , unb m man etn ^urger 
Don ibnen @e(b f)dfte , iJ>renfn)egenfo(^eg t>errici)te , unb ihmn mt)n bered;nen mod>fe. 

f.^afibic £e5ne unb ^tiilMjt ©fifftun^en, n?an etiMn bie (^rben berer , fofie awp 
mrid)fet,au^|lerbentt>urben, anben^iatf) i>erfal(en, oberaucbin eineJtiRe ju Untcrl)a(fung 
MnbQ5erpfle()un(|bev :2(rmen foden selecjet t^'ben, tiooruber man abcr n?eitere ^eraf;tfd;(a^ 

fluna anftcflen m^* , , , . ^ . ^. , 

6, ^ag tin /eber Srbgefeffener Q^iir^er , ^iufunffrig m^it f)(^htf m feinem 5tircf;^ 
©pief mifbcffe(ben©cfd;n)orneneinen ^arr^^erren ju ermdb(en, n?e(c^er ba^ €t)an3e(iutn 
^er ^arheit prebige, bamif fo(cbe 2d}vt einf^edigiict) burcb \)\t ganlc ©fabt erfd;anen m5; 
«e, bag €^^. D?atl>nebflbem€apifei l;ierinn nid)t5inber(id;, fonbern t)ie{metr ^ebe^ ^rcf;^ 
©pie( bei feiner <5)et\)o(>nbeit unb ©ercd)tisf eit la^m m\U , votMjte (te a(^ geborfame mti 
m mit S^anct' t)erfc&u(ben mikn ; fo aber bcm entoecien gebanbelf tDiirbc , mxm \it beretf , 
if;r mecbt mit £cib unbQ3(utsut),erfed;ten, fofieaber lum ber ©ebilr nad;, ^aften mnuU 
!)en tootfj^n. 

7* S^ag bic fd;mar^ctt momJ^t, benenQSiirgern jun)iber, nictt (dn^er moc^fenauf^ 
Scfalten njcrben» . 

8. SDag man funfffi^ fcine £eib .•fKenften k\ tmim ^i^^^ 1 f>^"^^^*» «"^ ^^^ ^^^ 
^tabt unb benen 4. 5?ird)^@pie( 5?ird)en ne()me. . ■ . .,..,.. 

cBegert «aftna^e, faman 3o^. (gjigeliens Lea Primarii, ber, tvte sefagf, m tjoit^ 
«en^rabr aefforbenroar^^feffe^^artbolb moller S.Th.Doa , cin Sebobvnerii«nibiirseir, 
K)e(d)erficl)t)onA. ifo6.juKof1o£f aufaebaiten, unbimbefagfem^abr D, ALB CRAN- 
TZEN,opufculuminofficiumMiiraBf)crau^0egeben ^affe. 3)iefer,n)ie crunfer^l^emperi 
£e|i:er unb Q3ef6rberer $u 2lofto<f flet^efcn n?ar / ertvecf fc oieie .g)offnun0, bte obfd;tT^^etiDe 

m) ^i,iu©.3o5(intii^/ iu©.5J?Ar(<n2)?agl)a(^tt^tt/ Mnl» i» •pevt?erOe^5ttDe! ^^^i^^ct ReforjTjation A. ifiS. ix 

(^tmtu}hiti$mMd) utib 5efcf;eit)ent(ic(? Mf unt\ nacj) t)em^a3oi:fe©offee? beiju{e3en,tt)tc Dntt 
infont)ev()cit offtbelobter 2^cnip« (f)m M Scit()nit^ 0iebet,bag e^ 1 6m weDer an^ermiJ^en noc^ 
©efcf)icf lic^Peit Qtftl)Ut f)dttt, 3n fo(c()er SuDevjtc^f gien^ er ju \i)m , rebete mtt tf)m ^on fctV 
nen,Die5al]en itber, ju baltenben ^rebtgten , cr(angte au^ »on t^m mit ^anbgcgebener ^reue 
bie ^erficl;eruncj , ba§ er2^ertipcit ni^t auf Jg^orfa^en ricf;tcn> fonbern ttbcr \)d6 tvibet: i^m 
Sln^ebracbte/ tJ^n er|] nnlnblicf? uerne5mcnn?o(te. 2Bie nun ie^tgenannter S^cmpc 

2im ^reitagc m Palmanim v>on bem ©ebrauc() be^ MiQtn 5ibcnbma()(^ , untcr bctJ» 
ber^cjlait, tviefdbi^erjtvarabcjefommenttJdre, manaber^Ottjubitfcnl^dttc, bagcrtt)iei 
ber auf f ommen mdcbfC/ pvcbicite, geftet t)or5cme(beter D. Bart^olO tnoUer, 

5im palm^Qojtritage auf bte €an^e(, unb (]ic^c(t, ol)n 2^etiipeti, feinerSufacje nac^^ 
cvfl ju bcfvaaen, auf benfe(ben , ba^ &erfowol/ ^er bei&e (Btfiahen im Zbcnbma^l , t>eti 
^4yert 5^ geben le^re unb itudt^etle, a\e aud) ^er (te empfan^e, etin ^cQer unt> Bu^ 
befci. <2Bieevnunbici*inbcrer(?ett)ar, bcr ttjibcfc- unfern :&empert prebigte, fo tt)urbc bit 
©evtfep babuvcf; mutbig, unb nid;t ttjeni^ ju bcrg(et'c{)en SSSiberfprucf; , tt)icau^ bem ^(^d)foU 
Seuben erbellen 'tvirb, gcjldrcfet, 

©egctt Ol^icrn (leKete ftcf; 2lob4tttt S«8«Jt^45en t)on ttT^gbebttrg , adtt^o er Paftor 
ju^.^atbavincn^enjcfcnmar, a(I5tcbet un^ctn, um bie^rebi(|er^te(leing(eicf)0enanntet: 
^ivcbe, n)0ju if^n bit ®efcf)n)orncn t)crfc5rieben ^aften , ju bef(eiben» @(eicl& tt)ic er nuniti 
tnag^cburg; bie^aiieitbe^€t)an0e(ii uncrfc^rocfcn, mit €&rif(Iic()em (Sifer Dcrfiinbicjet 
f)attt, fo untev(ieg er auc() ^ic ntcSt mtt af(em Jleip, bic ^erfubrtc cine^ belfercn ju untcrricbten, 
urio benen '^Sibeifad&evn be^cr^f ent()e(ien ju ^ebcnt €^ baurefc aber ntc() t (an^e, fo (ieg i^m bei: 
K4t^ bie (lan^e! t>evbtctf)en, tvovauf ficf; bte ^trc&^©efc&n?ornc , wnb btc m^ alfen m 5^ircf>^ 
fpielcrt i)ei)onmdc()tigfe ^iivjjer 

2(m ^reieage nacf; Quafimodog. t)erfatn(cten,unb etnt^e au^ t5rem^itte(,bercn ^a])^ 
menbcr gcjtetgte ilcfcr inber V.^ci(a()eju biefcm €apitu( finben tt)irb,)an t)tn Kat^ 
fanbfen, unt \)it Urfaci>en sut)crne5men, mxm btfagttn gegen^ageti, M ^nhiQtn fct 
untcrfacjet n)orben» Ob nun ml)l berfe(be ju Q3erricl;tung fmm ^mtte fo()(eicf; n)t'ebci: 
I)crge|M{ct mx\>, fo ttjavb bocbbieunbbagefprocf^cn, obivitrbeber2^at^o|ft mU gebad)^ 
ten '13vcDi(}er , barum, ba(jcrt>eili40eC^nfilt<f (t>atifi, auf(£t)an^e(ifcl;e SQQcife) abfol- 
verct \)At>^e, unbbeilu&ebeit>er (Bcfialt bee Q^cramcma bencfetigec, binn^egfcbafiJ 
fcn. ^oraud t^rnn ju()(eicb bit QSerpflic&func) , t>it mir biefem tDcrtfjen 0)?anne baben ju ^a^ 
S^ (ieget, ba§ er nid)t nur ju (5.^ico{ai,tt)ie mir balh 5orcn tt)erben, fonbern aud) ju @. (2:atba^ 
rinen, benrcd;tenunbber(?infef?un5getnd(fcn©ebraud)bc^ 5ei(t0en 5fbenbmaf)(<5 ein^efitbvct 
f)abe. QJovbemelbete^ ©erud;t tt)ar ntd)t o()ne (55runb, maffen ber Q^at^ i^m Seaenba^ 
gen abevmaf)(g 

2lm 5veita(je nac6 Cantate ntc5tnur beur(aubtc, fonbern aucf; tnner5a(b bret ta^mf 
ftd;au^bcr(Stabt, tt)Oiu^ferbeunb233a5enberctttt)dren, sumad;en, tl^nauflestc. (Soba(& 
biefe^ funb gcivorben , t)crfamm(cten ftc^ 

^cn fD(^enben (gonnfaci nac& Qteffen 7!,mpm,^vtt)idt in bem Leaorio ju SMdf 
rien 0)?agba(enen bet 400. Q5itr^er, unb berebeten ftc^ mit einanber , m^ fott)of)( in^^cmein, iit 
5lnfc()un(jbcrfdmmt(id;cr^vebi()crbe^(2t)ange(it', a(^aud;infonbcv5eitbe^ beuiffaubten jfo^ 
^ann ^^^^^r^^.i^^n^ \^ovjuncf)men tt)drc. %e fte nun m ^uvaer au^ ibrem ^2??ttte( cvmcf)^ 

■ 55^ (ct fz II Z,^ti\$ L Periodm LCap, \it, nal&mcntlici)3o«cfefm»o«^erjccfoteau^s.^ico(ai', ^armefiQolMu au^ s.«)3c* 
tt\, ^4ttgD0n234rgeti m^ <^.^mb\, unb i^ttirtd) 2>atj3r^e (x\x$ ©.(i:aff)avinen5?ircl> 
fpic(c / f)abcn (tc bicfclbc an fyxxn 2>t*etericfe ^o&ufeti , Dama^I^ n)0rt^5altcnt)cn ^nxQtxmtU 
pcrgcfan&f, mitSrfuc&cn,eS.3^at^t)cgant)crn*^agcganfa0cnjula(tcn, ju 9Jarf;5aufc ju 
erfc&eincn , wcilcn l)afdb(l bic ^urgcrfc&ajfc ein unb anbcr^ t^orjubnngcn fcdttc ; Oh nun 
itt)ar^ocl[)3ct)ac&tcrJ&errQ5ur()ermci(lcranfan^^i)or9cfc()u(ret, t)ag man morgenbcn ^agc^, 
Proceflion (mttbeti^illtg^ettga^ti) ^alten tviirbe , ijl er bod) t)en ^^urgern ju^efallen 
^im% W auc& t)en Kat^ auf ben fo((3cnt)cn ^orgcn, um fiebcn Ubr jufammcn bcruffen laf* 
fcm 3ur bcfa^ten @tunt)e, crfc|?icncn auf t)cn gcmcincn (5tlo(}cr0 ©aal bi\ looo. ?)}?enfc|)en, 
ivclc()e ijicr^ig ^urger, au^ /ct)em ^ird)fpicl jc&cn, crf icRcn, »on €. €. 3^4tbe t)ic Ubtfacfic jUis 
t)crnc()mcn, warum ^o^atiti Segeii^ageti , bcr bocb mit Oiec&t nocf) nid^t uberwunben m^^ 
re , m\^it> ber bcfd;Io(fcne Recefs unb unfer jcbenbe Slrticul erforbertc ,bic@tabt rdumen fol^ 
tcf ^tclie(Ienfol^c^burd)3ortcfeimtt?c3ct>oriijuKat^c anbrinj)en; 2)te(er ivarnicbt 
InSlbrebe mcbnrtvebnten Segen^ageti beu^rlaubet jubabcn, unb jwarfcincr^cbrcnjcscn, 
wclcbe, tt)ic €r t)ermeintc, biefcr gutcn <^t(kU jum ^crberb gereid)en n)urbc, babci fc|)altc er if)n 
tinent)erIo(|cncn?[y?6ncf), einen^d)miebe?toct)t, berau^allen tobcn, unb befonberIic& 
«u^tnagOeburg, aUtvo cr^lufruf^runbgancf errcgct5dttc,t)cr;agctn?dre, babenebcn tioarl) 
Don ^dt;fcrIid;en?Q^anbatcn, ^dbjtlid^cn ^rct)enunb anbern bcm ^aufmann juunn)ieber> 
brin9lid;cn^d;abengcrcid)cnbcn:^ingcn , bicSt)angcIifc|);gc(tnnctcQ5urgcr abju^d&rccfcn/ 

ccfprocbcn» 

?[)?an(tcbcfbarau^, baf ba^Q5orurt5ciIbcrt)on3u5cnbauf^c56rtcn,unbf)crgcbrac6« 
tcn£chrcutib9}leinun()cn, bcibcnbamabligenQtabt^tJatertt, noc{)9ar(^arcf^ett)efen, unb 
bag, tt)ie(lcbie©0ttli4)e^arl)eitfuvcinei)crbcrblic^c£ebreflebalten, au^ foIc{)em Ungrunbc 
bie barten Dveben tviber berfelben Sel)rer gefloffen fein. S)cr(]Ieicbcn finbcn (td; aud; bci D. 2Jo* 
bartntnollerinbcrbritteti25eilageju biefem i^^apitel , \)<x cr nid;tnur mit bcncn itbriiicn 
mrebiaern bcr ^ar^cit cin toerloffener tHtlnd^ unt> 5Lant)Iauffer gcnannt, fonbcrn \\)n 
oucb m l!ajl gelc^ct tvirb, ^ag er tinc ^ungfrau ge^eurat^ee ^abe, X>U ^ocfe ^ungfraii 
Stt bleiben gefobct ^atte, tt)cld;c^ cr al^ einc 25uben^maflrige ^f)at aud^icbet, unb ^ai cr ju 
tnagbeburg bc^ ilanbee vertviefcn fet , ^cgcn ibm au^ltoflct. SOBic nun bic bcibcn cr(!cn 
Q5cf|ulbi9un(jennid)tanbcr^, al^nad;^db(!tfcten ©runb-Od^cn (]rd(flic&(tnb, fo(tnbct 
(td;biclc^eerc tt)ibcr bico(fenba5rc SSBabrbcit, inbcm unfer ^tz^n}^<^%tn (td; ju tllagbei 
burtt, ald Paftor ju ©.Cat^arincn U^ m bic|3cit fcincr Q5cfoberun0, anbcro mh ^^Hi un# 
«nftofilid;, unb in Q3crf unbi^ung ber ^arbcit frcubic) unb uncrfd;rocfen ^cbaltcn , auc() t)on 
tt)Olbemeibtcr ^t(k^t loblid^en 0{atl), tin fcfconee Teftimonium fcincr Sluffubrun^ tt)cgcn cr^ 
fcalten, ftcI)c(S.€.^/A^/'V7£7?//bcr aItcn(Stabt S^iaflbcburs, magbeburaifcbee 3u? 

^ Vadbbcm nun stt>ifc5cn^at& unb Burgern bicfcr ©ac()cn ttJC^cn, untcrfc&icblicftc 
Ovcbc unb ©caen^OJebc gcpflogen, W cnblicf) i£. ^. Ovatf) auf in(ldnbigcg 21n6altcn bcr 23ilr^ 
«cr nad)(tcbcn, bagSiegen^agen^c^feijuS (Jatbarinen, oberin cincr anbcrn^trc&cprc^ 
' fei(ten m6d;tc. QCclc&en 2Ibfd)icb bic 2(b5efd;icftc , bencn auf bem <^Io(ler*(5aa( ttjartcnbcn 
COJit^^urgcrn f)interbrad;t, tt)eld)e €. €. ^(»x)o bicfcr €ntfc!)lic(fun9 tt)cgcn bicn(llic!;cn S)ancf 
abficfiattct, unbftcbbavauf nac& 4)aufct)crfuuct ■ ■ ^ V 

tfi^nbtt Reformatioff A, J^i^. ij 5)armif f)at(S.€-^at^ oUe ©nmof^ner, (aut mtf)v semelbeter 25ci(age , juOiat^^ 
^aufefobernlaflen, unbitnen funff^irttcul, (tvelc&eid; atler ancjemanbten 9^u^c ungt^ 
acf;tet md)t auftreiben f onnen,) nacj? n?elct)er fie dd) ju ricjten hdttm , uber^ebem 

2iuf S. Matthaei-^ibenb ben lo.Sept., ftabenfcie (Btfd^w^xnt bcr X^irc^cttC^u S. 
57icolai, ) etwan breije^en ^iir^er auf baiJ ^^wl^uf, (tvoDur^ ic^ bad ^o^c unb in^^emein 
Da^ iSmbccF ifcbc jjenannte ^aug uerPe^e, ) fobern laffen , unb benenfelben jur ^unbfc(?a(ft 
gebrac(?t, ba§i()nen, benen (BcfdbttJormri , t?onbenen Carfpcle^i^crrcn befol?Ienn?or# 
im , mit il^nen einen Paftoren (jvarc^^eren ) anbefagrer ^ixd)t ju ertveblen, 

^it ©elecjen^eit ju folcber Waf)l , gab M. ^cnricl) Qcfi^cn^orfl, ^apeflan bafelbj?, 
tt)eIcl^erbagPaftoratbeibefagter@emeine, bigba^erfeerwaltettattc, nunaber, mtStephan. 
2icmpc inber erflcn Q5eila0e berici;tet, bei -7?ac^tfcf;(affenber Btit bic XVfbtmt, ba^ifl, 
ba^^farr^J&au^t^erlieg, unbjtvarbeifoIcf;enUm(ldnben, babie®emeine(einer, fintemaf)! 
t)it ^tfiiltnt^ in e)cf)tt?an^e (jienv], am meijlen bt\]6tf)iQtt mi\ SDSoju i^m o^ne Stveiffel btf 
woQtn, tf)tiie fein fef)r ^efftigev Sifer njiber bic ^t^an^ef ifcfcc M;re, tt)efd;e er Anno i f f 4. ba er 
€4lattt>a2)ccfe4ne tvarb , ein<6>iffe unbpcfiilcnQnennete, tt)iei($au^cinemVifitati- 
ons-^:Sud;cfeIb|lbemercfetf)abe, unbbie$?urd)tfein^eben bci fofcfen t)erma(ebeictcn ^e^ern, 
tviebielut^cramrbamaf)I^t)onbenen^api|len9enannttvurben, nid)t in ©efa()rsufe'^cn; 
ti)eile feinc 3af)rlid;e ^friinbc, ^it er in allen ^ird)en f)mt, be(lo gcrul^icjer ju geniefjen» j(m 

2>W I^attccr A. i yif^einc Vicariamad aitare Joannis Baptiftx ( i.^^, 5.Q3* f 84.) Irt 
P^/ro tt?ar cr bcp bem Siltar Erafmi unb Annae belc5nt , (eod. vol. p. 1 1 ; .) in Kfico/ao befag 
er A. i f a f . bic t)ierbte Vicarie, nad) ber im Vifitations-«55ud)e bclicbten Orbnung ju red&nen; 
(eod. vol.p. 66 f.) unb ju (Satf^arincn 5atte cr bic ftebcnse^enbc Commende, (e.v.p. 696.) 
Cr tvarb A. i f f 4. ben 24- April jum Calanb* !4>ecbanten txmf)itt, ( i . ^^. 2. ^. 7 1 f .) unb 
A. if f8. iflcrgcflorbcn, (e.p.) 5iufunfere^iir^ertt)ieberum ju fommen, fo wax bercn 
5intn)ortaufber®efc()tt)orncnQ)ortra5, bagtt^ciiinbcmam^onnerda^c nad;Jg)cii. ^ ^o^ 
nigen gemac&tem Recefs , a(f cn €rb0efeiTenen i35tirgcrn bcd ^ird;fpie(^, bie Paftorat^ ^ ^al^f 
ge()cben tt)drc, bencnfe^bi^en notf^tt^enbi^ biefc^ sQor^abcn muftc croflFnct tverben : 2if^ nun auf 
bic t)on bcnen @efcbtt)ornen bcfor^tc 5infage, 

5im ©onnabenb nacb Matthaei , a(fe ^rb^efcJTcnc Q3iirfler M ^trd[>fpicfa Nicolai , in 
bcfa^tcr^ircbeficbcingcfunbcnftattcn, ijl burd;ein5e(fii)eSlGa&i 3^&ann5c3cn&aacn,ju 
tintmPaftore ofFtbcmcfbtcr ^irc^en crtt)e6(ettt)orben. 

^ad) ber ^af)l ^aben ftcf; bic @efc()n)ornc , mit etf ic!)en ju (tcb genommcncn ^iir^ern, 
auf ba^ t)orgebad;f e 4)0w&ug gcfitgct, J^rn. ^Jo^ann gcgcn^agcn ju ftd) crbetcn , unb if;m 
tit , auf iftn gcfaUene SOBaf)(erofnet, tt)e(c&er iftncn barauf jur 5intnjort trt^ciiet: 

1) €rtt)drett)ebcr Doaornoc6Magifter, unbt)ictfcicf;tauc&bcrs5)?annm"d;tbafurft'ei5« 
^icitcn , ba^cr cr tt>unfcjcn mdc()fc t)on if)m abju(affen , unb auf tinm fo(d!)en ^mn 
. ju bcncfen, tt)e(d)er mit ju(dn0(id;er @cfcbicf(ic()f cit bem Simfe m(itf)tn f onte. 
j) SDa^cr, tt)anner;aba(^2imfiibeme5menfo(tc, anfeinem^ir({)em5)icnfltt)o(ttijc6af^ 
(cn fcin , bcr bem (gDan^clio cnfjie^en unb ju wiber mxt, bur^ tvcfcf^tn tr fonber jtDci* 
fef ben ^t^^^^itnfi m\t> tfit ^dbjlifc^c Ceremonien Dcrflcbct, banu ba^ ^t)anaefium 
fu(j)tc cr ju bcfobcrn, unb mit bcmfefben mltt tx c^ 5a(tcm 

^ 5 ^l)3«m 14 ^I' C|?€?Te /. Veriodus L Cap. 

5) gum t)ritten unD mx\)im bebin^et ev jicf> au^, Dag fte rf^m fein ^atigbarin er mof;nen fo(* 
te, tvDr)nbarmac[)en,unbil)niuni)j^inemCapetIatten bi[%en, Unter.5a(t fcl;affen foi^ 
m, tij^(cf;eg&annumfoi)ie(nor^men&igertt)ar, iemebvr^m, bur^ 2luff)ebun0 be^ 
I11cg;2>iettp«0:aae^, mmux im^abjltfcum feuien Unterf;aIt0e]&abt i^mt, entijanj^ 
^enwar. S>iefe^be(iefp(^aufeittanfel)n(ic&e^* 

!3f)m(|ebuf)rte fiirtie^bfunbi^mi^, Der fn ber 3[Bo^en ju baftenttett Memorien un^ 
®e(#9??effen, img(eic^enfuvt)iegurbitfe, bieerDa^cianrjeSabrt^onDeriZanlef, fiiv Wtm 
pfavrte^^rut»erunD(Sc|)n)epmitbat, unDittanMemoriam ambonisgy nennen pflegte, \>vc 
^encFe(^®d;i({ins. (i.^6>2.^.8f8*8f90 €r befam ber Slu^tl^eiiung berMemorien, 
iircf;t nur etnja^ ijorau^ / fonbern gien^ aucf; mit benen irbvigen?9?eg^^rieflern ju g(eicbcra 
^f)ei(. (vid. p. 802. citati voium.) ©ucfjteeinCavenacf^an^egebenen Um|]dnben, rnt)er? 
botf)enenSeitenS(erfa^Suejyen,fo0abiI)mDerReaorEcciefice §rfaubnu§, (ibid.p. 507.) 
unt) jtvar firrt)re ©ebu5r. Q3ei if)m jlunti bie 5lnorDnun0 , umc t)ie ^?e|]en De^ ^^()ed auf ein* 
attt)er folgenfo^ten, (i*^5. 5.Q3.p. 1 1.) unt) ba^^ien^) abermabl ntc|)t (eer oh^ 3a feib^ 
ba^ 9}lejj^£efen ^or bem 5((tar, unt) ^k %mikxmQ t>er ^afefn an bemfeibigen, ru()rten t)on fei^ 
mr Sr(aubn,if^, 0>t)oc5iOC'neinfd>a|fc(ic&mitt)en^n(33efd)iDoren) i)er, &e(ji\)egen man f]d)aud) 
^iefertt^e^en mit i()m absuBnt)en \)attt ^ie f)dujfrjj o^Ux bie Memorien unt> ©ee( ^ ^?cfferi 
genjefen , t)a^ jeicjetpd; nid)t nurau^ t)em 2iu^juge t)Co Memorien-Caiender^ im ^om, n:>e(# 
d&evt)em3.5Banl)et)e^ i<^f)ei{^p.488.rqq. «^vleibettoorDen, imgleic^enau^t)emMemo- 
riefl-Calcnder |u ^^.^acob, tt)e(ci)er nid;t (att^e t)or Der Keformation* nemlrcb A.i 496. mf 
fertiget, unt)p. 878.t)e^2»Q5QnDe^rm k^M JuffnDenifl; font^crn H mirb fofd;e^ t)fc 
fccJ(lc?Bd(a^e biefe^ Cap.bemgett6igecMjlefert)ov2lu(jenf!enm/ inmefd^er t)ie Meinorien 
iint) Q5rul>erfct)aften mh t)em A B C» gefammlct frnb» 

^a^ nun 5ierauf t)ie @efc!)t\)orne0^antiDOvtet^aben, if! jtt)arnrd&tt)erjeicf)rtetn)or^ 
ben, t)oci)erf)e((etaudt)crt)orf)abent)en^ei(a0efot)ie(, bag fre bem neuenPaftori ju(dng(icb, 
unt) txrgnust gen)efen fer , aaDren?ei( er, baf] aufietvagene 2lmt rn ^Otti^ 97a^men auf frd; jje? 
tiommen b^t 

^(^ ohtx \ik ^fr(f)^©efcf)n)orne fo(cf;e befcbe^ene 2Bat( unb 5f nnebniun^, t)enen ^rr^* 
fpr'e(^^^crren ju ©.^icofar anscme(Dct, ftnb biefclbiije/ mit berfefben gar nicl)t frieWicb gen^efett/ 
uni)Jg)err(0erO*)O«^oltefi, J.U.L. unb ^^iiriiermeiiler , t)erbot| fo gav , tjcrniutflid; a(^ 
Patronus ber 5?ivc|).en ,*^i)en,ern)ef)(ten 3o^a»ii Segen^ageit einjrrfuf)rett» 

' ^itt(ern)er(e, ^dW^ |um(^tanbe fam, fucbte einQ5urjer ^a«^ ®t4el jjenannt, 
Merl^mt)on ^ermafitt ^erferbe ab<]ctvetene l^c5nn>avf , ubtx tn\ Vicariam ad altare Si- 
monis ac Judx in @. €atf)arinen 5vird)e, ht\ bem C APITULO ht{ic(t\^tt ju uberfommen, m 
\mti fle aud;, t).evmd0e bed im 5 ♦ ^anl^c be^ u V^tU p. 1 9 . fq<i. ernijer ucf fen , unt) rn Diefem 

!^en 2 8. Sept. .gejer($netett «^rrefe^, rn tvef d)em t)a^ ^abflt^um ^enja ftig ^erau^ f ucf et» 
€r, befagter @tael mmmt mit Seben s»|arcf 3df)r{id)er Ovente, mU\)t er ju^erbelTe* 
run(jbemefbetni!e&n^fnfffetfeincr<See(cn<Secli(5fert jubcfobevn, unb bamitben ^immef ju 
bevt)f«tten,CapituIumbefldvcfetibtt* ^ivbemercfcttabcrbeifduffigau^bieferUhrfuttbe/bag 
^ettr. '^m^f<>w (fottjt ^anbel^on) senannt) Senior unb^o^cfcim ^ufro»? Scriba (5eu* 

te i>Ort bct Reformation A, i ^iC, 1 1) tt Secretarius) CAPITULI h. a. gcwefen fciii, o\t 3eu0cn abcv mcrt)en Cor«;4^ 2&Wt&CIIKWI 
Vicarius im f^om unt) WOoIber (5^g bcr ©tabtvdgcv an()e()ebcm 

2lm^^a^eMichaeIisb.i&cn29. Sept.crfcf)ienen Die(^efcf;tt)orrte mie Mm 2o»Q5iir* 
m^ auf t)em Oia5t^aufe, iim^on t)en Kat^ t)ie Urfacl>cn t)er unferfastcn ^'infu{)run3 if;re(J er« 
fceblten Paftorisjut)erneI)men, 

sDufcr (ieffe iOnen t)uvd[> Dcn ^ort^Ijaftenben Qiuv^crmeiflcr ^m ^fntwcrt ()e6ert r €^ 
wdre bar um gefc&ef^en i ) m\ t)ie 20Bal^( o5ne 3u jtc^ung De^ .^irc|)fpie(^^^erren i)efcl;e5ert ft?aV 
n, unb 2) Der ermdt (te Den aviJffe|]en ^f;eil t)er bi§f;er ub(id|)cn 5^ir(5en?@ebrduc{)e a5jufc[)affett 

aet)dcbtc 

' ^arauf ftc() bk Q3ur(3er t?crntbmcn faffen : ^^ t\?dvc Don €, ^, 2^4e^e i^rtcn bama&f^ 
afd Bugen^agcn evnjebfct mx ju ^eflanben , bag \t)ann fte t)on bemfefben abfalfen n?o(ten , fic 
einen ani)evn OJ?ann n>db(en m6cbtenn)iee6ibnenbe(iebete^ e^ \)<^m (wxd) ber Jgievr Q3uv,(}cr^ 
flcrmeiilev mn <Solectt fofcbe^ t)enen 5?ivcf)>®efc&it)ornen nacbgegeben. SBorauf jre cini^cUi^^ 
Ijc^ auf biefen Begenl^agert gcfommen a^dren, &erfic^oftunt)i)idi?on t)em ^rebiof^ui;/ t)a* 
ftin evf (d()vet W^- - 2>a^ (o cr awM le^retc, Oag mit t>em ®petli4)ce« lQ:?ore mefec 
»beremf«m«, un^ er t>ej]en tlbertviefctr ttJiirOe, woleeer falcbes ofTenbA^r wtt^er^ 
ruffert. 5DJan f;abe aniibnent)evfpuf)vet, t)apcrDie^av5eitunt)©Otte^2©ovifauterunt)f . 
rcinpvei)i()te, unt)t)arumfeierenvd(;(ett^ovi)en. ^u(lenung€. Kai^einen artt)crn?«}?ann;. 
Ser t)cn iSvn)db(t^n au^ t)er ©runt)^^e|le ^eifiger ©cf)vi(ftti)it)ev(e<3en unt) libevn^inDen fdntcn r 
ttjdrcn fteevbobti.n t)enfe(ben gevn jh boven. ^Go(te abev ^€, 2^ae^ t)ev jjefcf;e5enen ^:iBab( ba(» 
ber ju fvict)en fein, f onten fte ed (jefcf;ef;en (ajlen, Dag mit ^err ^o^antrcv Ceremonien baibcc 
gebani)e(t \\juvt)e, uni) cv f onteunt) mujle c^ alfo f^altcutviec^ in?ifc^en ^ig. ^ae^unD Dcn^urj? 
jjcrnbc(icbetunt)bcivif(igct ttJort)em 

O^ad; (an^er ^eret)ung i|i t)id Der 2f bfc^ict) ^ctt^efcrt : l)af tt?ci)er ber Sae^ rtocb ber ^t^ 
^iir(}crmeillev ftcb evinnevten Denen ©cfcgmovnen unt) ^ur^ern, am aaertTotni^jlcrt aber ^^m 
XOiWtnm^ Su(ljmmu»g&e0 :Kir(i)lpieU.'6erren Die ^a!)( jugeflant)en ju \)Qbm* 

.5)le cnbiget ftcbDer in t)er funfften ^eifa^e bc|ini)(tc5e^eric{)f* $(u^ &cm^rforttm *. 
Hetabcr, t)apt)a^Q}erbot5t)cr^infu5rungmtt(jeaufge(^obcnttJort)enfein, unt) €€♦ D^atgi 
pcf;i)iefcr2Caf;(n)e9enjuf]immi3erM)vet5aben, aneiefe^cn, tt>irno4>tn t)iefem 3a5r t)c« 
ru|rawuvl)icjen5e3ert^4gc», intio(fcr2lmt^^Q5evvicS)tun(j unb beiiigen^ifer fur^Ottunt» 
feine (gbre antreffen ttjcvben* ©onj] i)l e^ fein ^unbcr, t)ag e^ inT^nfang Dcr Reformatiore^ 
mit 2Ba()Umt) iSejlef^ung Der ^vcDiser fo unterf*ict)(icb bersepn^cn if!. ©intemai im Q)abft» 
tbum Da^ 53ric(lcrtf)Uttr, ofine '2Ga&f unt) ^eruf Durc^ Die^ei^c cnfpanD ; ^ie tiDarcn auc6^ 
an f einen Ort t)evbunDen , bag fte an Dcmfcibcn o^tie Darjtvifcl^en f ommcntfe ^af;(, 3eif ^eben^ 
^attenbfeibenmuflert/ fonDevnroienocl)f;eutct)ieVicarien nac& eigenen 5®eficben fdnncnge^ 
n)ec{)fe(t ttjevDcn, fo aucb Da^ ^vebigt-^tmf , tiocfcfjc^ nic()td ant^ev^, af^merum beneficium Ec- 
clefiafticHm (jcac^tettvavb, fober Patronusbcm Candidato conferircf, un&Diefcr, tt)ann cr^ 
mubC/Ober ein ©ntrdgiid^ev^ ju cvbaitm n)cig,n)ictiev refigniret.©o \)cXUn aucf; bie^ai)en^5Bvu? 
Der in Denen ?^'iiDevfd;ajften ibve^^rie}ler ,\ti\d)t flc befteffetcn, m\) mif ibm Der Q5cfoiDuir0 m^ 
gcnubcveinfamem 5)erbefanDte25u(lorpn)arer(lPaflor ju @.9?ico(ai,unDnac{)Dem Le-- 
aor Secundarius m^ Som^^veDigeV/, tvie Oben au^ Johann Itl^llere Keformation&-Q$e^ 

jrjc^t i^ //. Z^cHe L Periodm I. Cap, 

vtcfei mxatM worDen. 5)ic jEPINIflfyz 2^trcbc« f (Drtnung ftat allmxfi t)ie ^Qf)(ert 
l)er ^reM^ci: in tic&ffg? CvDnuna flebrqfhf,- *^;- |5er fred^e JOACHIM WESTPHALUS 
infeiner Oration de Eutaxia bejeu^ct, baDonam^e^dri^cnCrt 

j^url nac& Michaelis n)arl> t)ie 3a()l ber €Danse(ifc()en ^rebicjer bei un^ ttevme5ref, 
a(gM.;3^^<««»t5rwt)uvc()3^4<*)im)(X)€get)orns, £)eelcff Scfeml^orpe uni) ^nv 
^rtcfes <D(lr<i, wie HAMAiELMANNUS m ansejogenen Ort bemercfet, ^efoberun^ 
au^iLiibe<f , ai^ivoer nacj) D.^o&rtnn tnoUcr0Q3ericf;t (in ber Dritten Q3ei(age ju bie? 
fem Capitei) CapeKan ^cnjefen , jum Paftorat bci ^, ^acobi ge(an(jete. ^iefer ^at &ie fee* 
liijmac6enbc ^ei^rc mit ^roflev gvcuDigf eit iJov^ctva^en , unt) bi^ m fein fcciiged €nt)c bepdnt)!^ 
au^^ebreitct» 

J^tngegcnfucl^tcnbie ©cgcnfeitige £e5ver ben junef)ment)en^auPc^(S»an0e(iisu5in^ 
bevn, unt)Damit(teinfont)cvteitt)a^sSo(cf 0e0en€5ven#0et)acf;tcn Segen^agen, t)evif)ve 
gabuin, unl)€vtic()tun(j^*t)one^ret)igten, fammtanbere ^igbvducli)eunDt)ae5fcf)dnb(ic5e 
Sebenwe(cr^fa(fenmitgrof[en5^ac()Drucf jh-affte, autbringcnun&an5ei|cn mdc&ten, biieben 
ftebadgan^c^ci5nac|)tg^ge|l liber au^ Dcm €l^or in Der S?einung , DaJDaDurc^Dcr^Ot* 
te^*^ien(]icr(16retn)erDcnunDnacf)b(eibenfo(te; UnfevScgen^agenaberbcDac&tc ftcb nic^t 
(ange, fonDern (ieg Den ©efan^ mit (cinen ^apeUdnen , ^iiflevn, @cf)u(*^ei(ier*@efeUcm 
unD 5vinDevn fo tvo^i au^vic()ten , Dap Dev 5lnfd)(a(j Dev geinDe miDev jlc fe(b(l audflei , Dan« a(^ 
Die ©emeine faf)e , tvic ovDentiicJ) Dev @0tte^^3iien|] Daj^ gan^egefi itbev befd)icf et it)avD,fpvttC& 
fte nac& Secft «n 2iempens Q3cricf;t : Hnmn fo tvenicj perfonen ^c Qatc fo e^rlid> 
wti^xi^un, ivor e^o bc^arue vci bennc fo dcIc papcn. 2iOefcf;cn Q3cifa(f i^m ii^tni 
^agcnDaf)inju5^u^emac!)tc, DagcrDie tDiDevfpcnfli^c^rieflev, tt)e(cf)e i()ve ^flicf)t an Dem 
gefle fo fcf)(ecf)t in ad^^t jjenommen, al^ Paftor Dev 5?ivd;en nun aud; nicf;t njieDev in^ (IW (affen 
tvo(te, unD Dev J£)^Dv9i fcgnetc Dicfe V:)CX \>m J^immei, Dann e^ fteien nic()t nuv Dic Vigilien, 
©cei^^cffcn unD anDcve im Chov gebvduc[)(ic&e Ceremonien, fonDcvn e^ wavD aucf;, Dcvmo* 
ge De^ S^cmpifcfecn 25ertcbt9 (in Dev i .iSeif a^e ju Diefem Capituf,) Da^ ^cif ♦ SibcnDma^f nac^ 
Der Sinfe^ung C^vifli untev bciDcv @c(laft au^9etf;ei(et. 

HAMMEMANNUSm oft befagtcm Ovt fd;veibet Dicfe 5ludt5ei(un5 Se8<«&<^8«« 
unb!&<mpcnju, beweifctabevfeinen^fea^ nic()t, unDunfev S^cmpc t)evmeiDet fofcf;egauc& 
ni^t. !5)enn ob gfeic^ Pein Swciffei i(!, DJuf)m*beme(Dtev i&cmpc irevDe in Dev ©. Sat^aviiien 
^ivcje , ju bcifcn Paftorat ev in bem foicjenbcn ^aftv, wie n)iv M"^ f)dven mx^in , gcf anstc \i\i9 
fe bcm ^efe&f €;g)vi(li (jemdffc Sfu&Tpcnbung , wcfcbe 3o^ann gcgcn^agcn , n>ie pag. 1 1 1. 
Devmcfbct, bcveit^eingcfutvet^attc, mitgleicf)en€ifev fovtcjefciet^abcn, fo jweifle id; boef;, 
i)h er su tllarten tnas^alcnen , \)(k cv bamabid nod; (lunb fo(cf)e^ hoht untcvnetmcn buvffen, 
an weniij(!en , fan man o5nc f^abenbcn Q3emei(), fagenbaj e^ gcfd;e5en fei. 

Unfer^ ^o^ann 5<3cn&«sc»t0 Untcvne^mting Dcvbvog \ik Jcinbe ber ©t^ttficOen 
2BaWeit , tvie fcid^t ju bencf en , 9en?a(tig fc^r , ba^cv fc()dvfrten (le i^ve Sunjjcn mit £d(levuni 
gen (jcgen W ^rcbigcr^ bcr vcincn hht , unb i^ve 3u66vev n?u vDen fcf)(cd;tevbin0^ mit Itih unb 
©ecie nacj) bem Ccnfel gcnjicfcn. SDi^ bemog n) ^C» Ti^oX\). 

5fm 

n) (Bottf rieb 21 rtiolb itvat tviU itt feiner p^rtbeilicbeit Str(|>enmnb ^e^er > ^ifTorie 1. c. dag ou(^ Dtc 
€«aitgeUT(!}en ^ctDtger nttt t^rett ^tfer auf t)er (San^el f^iclie^ Mandat .^^. ^atf;^ t)eriirfa4)et ^^ttcn/ 

tpir» t)drt ber Reformati&n A.i^i^. ly ^2im Qonrtabent> nacJ? tX)ei^nacfotcn dUc prcbtcameit ( jtnl) iSy^/»/?. :Slcmpeti 
^ortc in Dci* i . ^5e!(ai)c) aud ^cni iDom, Carfpell&ircfeert, Cl^flerti ij«t> Capelicn auf 

ba^ 0{atl)[;auf' m (icf) ju foDevn , unt) il^nen nad;)hl?cnDe ^iiticule (tc5 barnad; in i^icm ^mtc 
ju i)cr()alten, unt)bcnfof(]ent)cn@onnta()t)ont)cncn^an^c(nabju(efen, ju juftcllen: 

iginiS.Kat^bepe^fcJrtUen Pr^^icanun^U pcfe in Oiefer BC4t>t tmprebig^ 
^(metvollengebraucbenlanen, baf^fte: 

^orcrft ta^ Inutcrc ®Dttce5^(jDangcHum mlt au^IcQung t)cr©(l)nfft^ 
DccbctiiilcuSipoftctuunDau^cm* DctDaDrtcv ©cbrijft (^utig, fiiuffrmu^ 
tljig uuD ® riftlic^ , uad)t>crgcl)re Dcr bctt)vi()rtcu uuD t)on Dcr 0;riftli* 
cl)cu Kirc^cu augcuommcncu 'Suc^cr Ic&rcn uuD prctt^cu folicu, fo Da^ je- 
Dcrmdnui3ltc()Darau^gcbcf]crtunDutc&t(iC(Ucjcrttt)erDcnm6i}c^ 

2) 5\cui ^rcDiger foU Deu anDcru auf Dcr €an&cl oDcr auct) fonft \)or Dcr ®e* 
meiuc/ u^cDeriudgcmciuuoc^iu^bcfouDcr t)cracl)tcu, fc(;c(tcu/ PcrfciKm 
oDcrldftcru; ©o abcr clncr DenauDcrumit^abrl^citjubcfcljulDigcn, 
cDcr tt)tt }fH bclebren I)attc, fo Orauc^c cr in Dcm 5a(( Dic gc^rc Dc^ (Etoani^e^ 
lli Matth.XVlll. unDLuc.XVlI. unDbcDcutcctncrDcuanDcrnuutcrftcO/ 
oDcr in ® c(]entt)art ctlic&cr Der J^ciL ©c^rifft tocrftduDiger 5DI inucr , m^ 
mit m DcV ©cmctne DiefaU^ uicfet^ auDcri^, al6 ttja^ jut^rcr ©cclcu 
(SecIlgecitcrfoDcrtivlrD/tuocetcgcpreDigctiDcrDcu. 

3) ©iefor(cnauct)utcI)t€ tt)0Durc()Dcr9emcine9}launtocrrtt)trret, oDerfOm 
auc() nf cfer u6()tig oDcr frucbtba()r ju m\{tn f ft,\)ondirputirIid)eu (Sacl)ett 
auf Dcm ^rcDii]tftu[)( ()crt)or brtngcn. 

4) ^in icDcr'l3rcDi9crftcIIefur|tc()eiucrccOteituDSI)t1ftIlc6cgc&re, tt)elcOe 
^u^SefoDcruu^DcriSecIeueccIigfcft, jur (Srbaltuucj Dci^ gebubrenDcu 
®cl)orfam^9cgeu DicDbrigfelt, uuD ^u JricDc uuD Diul)c uiitcr Dcn (ll)ti- 
ftcu=gcuteuDicn(icl)fcintna9, nacfj^auli PcbreRom.Xlll. uuDanDcr^ 
ivo/ alfo, Da^ er Durd) fm q3rcD(gcu ® Ottc^ (5l)re uuD ® cbot() bcforDcrC/ 
uiiDuntcrDem ^o(cre2iebeuuD(J^rlft(ic^c (Jiutrac^t fti^tm moge. 

s) 2Baunc^(BcIe9cn()cit9iebet, bou Dcneu UbcrtrctuuAeu Dcr 5Dl4nrc6ert 
in ailcn ©tauDen ju rcDcu, Da^ |tc al^Dann obne ^eracOtung DcrStduDc 
in^qemcin ffraffcn , m^ tt)iDcr ®Ottci^ ®ort fft , uuD Dcn gcmciueit 
9jiann mit Baufftmutb ju t)erma()ncn , ftcf) uic()t mit ® etvaft gcgcu Die 
CeremonienDcr.^ircl)cu, DerJF)ei(igcn^i(DcruuD Dcr^frcf)eu»©icujic 
^u 5U uoi()i(3cu , fouDcrn Itcl; ftifl uuD fantftmat()ig su ()a(ten, bi^ e^ (bOtt 
Dem J£)(Jrrcu9cfaacnm6c()teDfcfcmS()uufctuc93]a|fe jugcbeu- 

II. C^cils r. 25artt>. (l 6) XO^tf 

tvirbaberdn unpavf^fptTcSer ^Drfflfic^er Sefer bfe tton 2IrnoIb nnafflebene '^c^m/ Dresserum 
unDCHYTR^UM auffcl;!agen/ wir&fvauci) nic&tlxngennflPen ^U(l)|?fll)en nn fDl(^er35ef(|^iiU)H 
iung finDen. ig /7. C^etla /. Periedm L Cap. 6) ® itrt)e (tcl) eitt ^re&f9cr fi'ev)cnt(tc{) gcbmucbcrt laflTcn , J£)n6 nnD Q25i^ 
t)crtvt(len ;^n crwccf cn, Dcr foll fiernacl) ju f ctncm ^l^rc^tgt-StnUflcrtattet/ 
fonocrn ane Dcr &o:^t tocrtvtcfcn tDcrDcn. 

Datumt)e^(^onnabcnt)^nac()Nativitatis Domini Anno i fi^. 

S^iefcv QJcvDvbnunu ()lc(f cn (tc^ bic ^rcNgev t)e^ €t)ange(il in aflcn gemdg* S^enn a(^ 
i^nenjuO^venfam, n>ie 

am ^reitagc nacfo "COcil^nadjtcn Ktcolam ^uffOrp o) Canonicus,LeaorSecunda- 
rius iin&^T>veDt5evim!t)oni, untevfd)tet)IicI;emit©Otte^-IGovt|lveitenDei'el)vent>on o|fent(i* 
d)erSan^e{\)ov(}ebvac|)t, unDif)ve(^d^2e()in()egen, a(^t)CvDamm[id) mtt()voffen<5cI)e(tent)cr^' 
tvovfen^atte, antwovtetenfteil)mntd)t, fonbevn fc()icf tcn bvci ^vct)tcfev , ctnen»on^.9^ico^ 
\<x\ , einen Don @. €at5avinen , un^ Dcn Dritten t>on @. 3acob , ( midn b(og nacf; i^vcn Q3or* 
nabmcnjacob, JohannunDLucasbefanbtfinb) ani()mab, ibn ju fvagen , ob ev be^ befag^ 
ten -:Qovtvac)e^ gelldnbis ivdve, tt?e(cl^ed Dann ju ^ludganj) biefe^, oDev auc^ ju ^nfang t)e^ 

if27ten 
3af)vedftci)suj)ctva0en^at. S)a^tvarcnabcvt)ie^c^v?@d^e, liber tt)e(cf;e}3w(lorp (Id) er* 
f(dvenfo(te, 

l ^i\(]M Antichrifts ^orlauffcrc M^ ^oW , iim M^ ©acratnent tn 
lKit)cr®eftalt);nncl)mcn, bcn^cgtctt/ tDoDurcft^affcIbcDicSCflctnung fap 
fctc , al^ n>drcn e^jnjci ©acramenta , Da^ Doct) tn (tct) nur cing tDdr, Die- 
iDC(lDcri^(Jrr6^^9\3ftui^cinc SUatur.qcl)abtt)dtte, unD^anDc(tcntt)i* 
Dcrt>cr Mrcben (Jinlceuns, untcrDcm^olcf^^tbum ju errcgen , Da- 
mttDa^unc)clct)rtc^olcf mcincn fclte, C^2vjllu6 fonte alfo getl)ci(et 
wcrDcn. 

II. €4iK^\lm I)dtte mit fcincn bittevn gciDen fitr 9(D(im6unD fctner?«ac(> 
f ommcn emiDc adeinc, unD ^crnact) allcine fiir Die Q5ctduffte c^cnug cje^ 
t^an, ittc^tabcrftirDie, fojuDcm^crftanD uitD^^lItcrgcfommenitnD, 
Damtt wtr nicljt (icDacOten, Dag wtr a((c unfere eunDc cwifd^TV^ilmn 
lcflcuwoltcn, f6nDcrutt)irmuftcnaucl)fclb|tDafuracnuflt()un. 

III. i)agDie2cutcjc^unDDa^gieuc2cftameuttnDfutfctcr©pract)e, Dair- 
tnne t)telc 3rrtt)umcr (tuD , mit ftd) tn Die 5^irc()c tragcn, Datnit (te immer 
itx^a^ Darau^ (cfen moc()ten, a>drc abcr belfcr (tc ()ortcn auf Dic ^rcDiat, 
a(lDtcwct( 9]tcitianD Die ^Jtjauiicdfu oDcr DtcSpiftctn Dcr Sipoftcln t)orftc- 
()cn f an , cr W^ Dnnn Dcn (^d\t ^l^Ti^^ftu 

IV. ©ie^Boriduffere Dce5S(utic()rtft^ ^erfe^rten uitD DcrDuncfcItcn Die ge&^ 
re Pauii. 

V.uber 

•) ?0?an nenncf fr»ti ^urfTorp. €1 er^cKft aber «u^ t)cncn m mix flcfc^fncn Utfunben/ H^im 
rcc^t«2Ra^ine Buftorp tjciiJc. VOtl ^er Reformation A. r f 27. i^ V. UbciDie Boite: uitb5ucmemSetd;enbemt»tbcer(pt*oc^enrc)trt), S)fe 
tjccin-ften &ufe Dtc ?utl)crtfcCcn n?iDccrprcct;en Cig^i^jlo. 

VI» ©ieQ0Pci()cnunD@caHunqenDcr?5rtcfier, tt)dren, tvcKcSDttcd^JBort 
Dabe»; gcbrauctjct tvutDC/ utctitDcrgcblict), Dal^ccD tbiUcnMcrcbritbel, 
Dic folc()e ©cgnun^cn t)crac()tcrcn unD uerfpottcten , xod^i^, \m ct |afl^ 
te, ^e^crc)^ unb ^^rtj^um xuare* 

5(1^ fo(c&e £e5r^@d6e biivcf) uorcienannfe 2(b^eort)nete nie^v befageen BufJorp liberanttvorf ef 
tt>aren, ()at erlf)m3cit|l'd))"bet)encfen, au^gebetfcen , nacbmaf)(d aber einen ^riefan^o* 
^artfi5«gcn^agcriinIateinifcber@pracbejur5(ntn)ortaE)C5e5enIaffen, ben icl)fo tDieer m\ 
&emfee!. iDerrnD. ^obanrt *Sricbricfo tHayer in feinem ce^angclircbcrt ^amburg bc* 
fanntcjcmacbt, neb)l Der Deutfcf;en Ubcrfe^ung , n)e(cbe icb bci ber aciiipi|cl)eit (}ef)a(ten , unD 
Darau^^bapbafJtonju^enipcrtSeiten mulfe anDcv^cjelautet \^<\bix\, ftin unD tvieDcvbc? 
tncvcfet,bei(jefuget: 

Salutcm , &c. ^^^Qit\)Xia ©onnct Mififtis ad me , venerande fautor, Ca- ^(ff ^v babef ju mfv {jefanbt euven dapeffan, 

pellanumveftrum, ut ex eo intelie- \s$p a(^ icb t)on i()m t)evf}anDen, mitjivecn 

xi, duobus aliis fibijunais, qui deferens anDcvn fo ibm ju^etjebcntraven, tt)eld;evmiv 

certos articulos, per me ut dicitur, Do- hxad^ti itMn 5lvticfe(, n)e(d)e id) , tvie man 

minica fuboaavaNativitatis CHrifti prae- fagt, acbf^a^C nad^ "i^Q^nhm^Ajtm folte ^t^ 

dicatos. Etincepitdicere, ne ajgre fer- pveNqt babcn , unb flen.ij anjuvebcn , Dafjid) 

rem, quia Dominus pater Steplianusor- ji^m folcbe^ nicbt Dcvbencfcn m6d;te : n)ei(if;n 

dinis minorum , Dominus meus , Paftor t)er t)CVV QSatCV Stephanus ordinis mino- 

Ecclefiae S. Catharinx, <Sc Dominus Paftor rum , mcin J^CVV Paftor ju (^. €arf)arina , 

S.Nicolai , 3c Paftor Ecclefiae S. Jacobi, ^favvf)evv JU (6. ^f^ico^ai unDl)evQ3farrf)evv 

miferunt me advos, volentes fcire an il- ju @. Sacobsucud) gefanbt , unD bcge()Vcn 

los articulos fic proclamaftis publice ad ju noiffen , ob if;v Dic t^OV^ebadjtC Slvticfeln 

populum, Dominica (qua fupra) quia ex an bem bpme(beten ^onntagc t)ov Dems^of' 

ore veftro fic funt auditi <5c colleai. cfe 5epveDi(]Ct \\\ hobm ^cflcinDic) tvdvct, fim 

Ouia igitur charitatlve (ut apparuerit) temafel fic a(fo aw^ cuvem d)?uni)e gcbcvct 

venerunt, ideo fic illi refpondileaisard- unb aufgc5erd)net (inb, 2)ietDCiI fte Dantt 

culis, verum eft, funtquidem i meprx- (^w^ ^iebc , fo tt) ic c^ fclnene gefommen tva^ 

dicati , fed non omnes , fed nec fub ifta vcn, fo babc ic{)i^m nad) ^Clicfuna Dcv 2(r^ 

forma verborum , in parte veri funt, at ticfelcn, fo t)ic( ()eanttt)ortet : €? ift m\)t, 

non in toto. Mc 2irticfc(n flnD i)on mir ,oeprcDi(jet , abcc 

xM)t allc , ([M) m\)t mit fb(d)en ^lBorten : 

Pater Stephanus ftipulam ficcam profe- J^crr ©tcftan tDid (dfd;en mt \\)\W nid[)t 

quitur , agat quas religionis fux, dimittat brcnnct , CV foltc Da^ tl^un , m^ if)m DOn 

me in us negotiis meis , nunquam illi no- tVC^en fcinev Religion gcbli^rte , unD (affen ac //. IL^tile L Teriodm /. Cap. 

— — — ^— ^— — ^^— — — ^— — ^— . 

cui in verbo, quid igitur molitur malum mic^ ttlit gricben. ^cf) h'\\\ i^m mein ^(« 
contra proximum, qui fratcr eft, faveo p) benlan^ mit feinem ^ovte ^u nafce gctreten/. 
illi, ut bene valeat; ftjarum tvid er Ungliicf flijften gegen feinem 

97ec&(!en, icl) n)unfd;e if;m alle^ ©ute^ unD 

olle^ ^olergcf^en. 
Vobis autem pafloribus dico , Sltaks Slbertleud; ^farr^errcn fape id; fo \\)X alfo 
eftis gaudcte, (i minus timete. Felix fer- geftnnet feiD/ fofreuet cud; , ifl e^ aber anbevjJ 
vus quem conflituit Dominus aut loco focrfcfrecFet; ifobltiem^nedXe^enber^D^rr 
Dei^ prxfidens fuper familiam fuam, &c. ober^cr fo a\\ ^Q)tkt> ^tattft^et liber fein 
Oves CHrilli quas fanguine fuo redemit tibcr fein ©efinDc ()efe|ct ^af. 35v voeit>et 
pafcitis, non veftras. Felicior eft qui nicbteure, fonDcvn t)ed .?)€rren €^9?3|li 
quaerit non fua , fed qux JEfu CHrifti, (gdjaafe, tioeldf^e cr mit f^inem ^BIuteeilo^ 

tranfiittemporale, reftat 'vCternum. Fe- fet f)at, ^lllcffeeliger i|i t)er , t-Deldjcrnid^t t)a^ 

licisfimus eft , quem conftituet Dominus (^eine , fonDern i)a^ , tioa^ 3(|fu (^.S^villi 

fuperomniabonafua; finonfunt, qui in ifi, fuc^t, t)ad ^citlidje Dergcbet, ba^ ^tioi^e 

Ecciefia loco Dei prsefident , gratis vide- iflt)erf)anben , t)er ifl aber bcv ©lucffceli^t^C/ 

tur mihi Dominus refpondifle ; Datje tt)eIc|)eni)erJ^^^9v libcr allefcin^utbfe^et. 

Csefari qux funt Caefaris , & quae Dei Deo, ©inb c^ nun t)ie/eni(]c ni^t , tv>eld;c an ®C(^ 

Decimas,primitias, oblationes, qujctunc tes^^fatt in t)ev ^ivd)en fr^en ; fo f)at \)iX 

Sacerdotes legales prsefidendo recepe- J&^9i9it)er()cblicf)0eantn)orfet aldcrfprad): 

runt. Et Dominus Petro dixit, Accipe ^ebet tcm !E4i(er XCM fec62^<Jlfer6 tfi, 

didragma, &daprome&te, quafidicat: m^ (BCDtte , VCdB (B(bttiQ tP, nc^mli^) 

Ego fum de lioc mundo iturus ad patrem, ben 3e|?ent>cn , \>\i ^vfilin(]cn , t)ie Opffciun^ 
in loco meo prafidebis. Siverior<Scme- gcn, tvclcfcc t)amal)l^ t)ie ^viefler na(t> t)em 
lior eft horum verborum intelligentia, ©efc^e, empfin^jcn, unb unfer.ib^rvfagte JU 
patiar libenter, mea nihil fit , tranfeat ^etro: nittlOe«©Crtt€r,unOgibi^ttf6r 
illa. Ad Articulos veuio : tnir uttO Oir, al^ m\i ev fajjen , i^ njcvte au^ 

t)iefer2BeIt jum^af er 0cf)en, t)u folt an meiner 

©tattfi^en. <£:)Ot)iefe(QlBovfe)einen ttjar^ 

I^affti^ern unt) beffcvn 'SSevjlanb unb S^eufun^g 

\)0<hin , f an id^ e^ leit)cn , mein ^cvjlant) fei 

nid;t^ , biefe^ aber bevute an feinem Ovt; 3(& 

fommejuben5lvticfeIn. 

Primus e(t de panc benediaioms ^ev eife ifl t)on t)cm gefepef cn ?^vot) im 

jn Euchariftia five in Sacramento Alta- (gacvamcnf ^cdSIIfav^, i)ai)Onid)alfO()evet)et 

ris , ubi fic locutus fum : Dominus f)abe; Unfev^€vv€^vi|lm5 ^at t)iefe^@a^ 

nofter JEfus CHriftus inftituit hoc cvamentimle^fcn2lbeni)maf)liuifert)ev©el]aft 

Sacramentum in ultima Coena fua fpe- t)ed QM'Ot)fe^ unt) bc^ ^cin^ iingcfc^et , unt) 

ciebus panis & vini , & dedit duodecim ()atej)feinensn)d{ff3ungevn(jegcben, {mmU 
difcipuiis fuis (quo in loco non difcipu- c6emiOvtet)ev51a!?me3Vmgevfur Dieia«5fpo^ 

Oel 

p) Xcmpc r;a( vovco fidffen. DOII btt Reformation A, i ^27. a i lis q) ftat pro 1 2. Apoft olis, Nam varie hoc (lel lle^et , t)ann t)(efc ^^flbme tvivt) nicl;t alldn 

Bononfoluminfacrisliteris, fedinfanao int)erf;eili()cn(5cl^rifft, foni)evn aud; im igu^ 

Evangelio ponitur) Non legitur dedilfe 72. angclio alfo (jcfc^et , ttian liefct nid;t, tiag er e^ 

difcipulis fic, fed nec genetrici fux, nec ^cn ^i.^iinaevn ct>evfeiner ^HiMtiX noc|>K^ 

quibusvis aliis , Imoipfedierelurreftionis ntan&cn auDcv^ alfo ^Cgcben f^^be, uni)am 

cum ibat cum duobus difcipulis ex 72. ut ^agcDcv 5iufevtlcbun() t)a cv mit fcinen otvcen 

prxfumitur , in Emahus , accepit pancm au^ ^cn 72 3 ungcvn tvic man i)cvmut{)et,nad; 

forte talemqualis effe debuit, benedixit, ^mal)UO\()icn(J, naf;m CV Da(? Q5vOi) in eincu 

porrigebat, dedit illis , quis dubitat, <Sc de- fot()ancn ©cjlalt/ af^ e^ fcin foltc, fc^nctc UUt) 

dit illis duobus corpus fuum , fub fpecie 0ab c^ibncn, tvev pciffclt t)avan , t)apcvDic? 

panis tantum , Si fecus eftinformate me, fcn beit)cn fcincn ^cib aHcine untcv t)cmQ3voDe 

& libens patior , Ubifubjunxi, hic au- jicgebcn f)abe ^ 3l^e^"Jcl)taIfo, fountcvmci? 

diturerrorcontra Ecclefiafticam Gonftitu- fctmicf), icI)nMll(3CVnc(cit)em 5llln?0icl;()in^ 

tionem. Sciatque omnis Chriftianus, jucjcfiigct; ()icvf)ovetnmneinen Svvtftum^wii 

quia fufficit illi fub una fpecie, fed panis i)cv t)er €()vifllid)cn ^ivd;cn ^ Q3crort)nun(i» 

tantum, non vini, propter multa incon- ^fnic()(id)Cr (I^briO abcr foIItDiffcn, t)aSif)m 

venientia. Imo funt duo figna five du^ cine^ellalt/^cnu.^fci, abcr t)ee^ ^VOMciJ dU 

fpecics, unumautemSacramentum, ubi (cin, unbnid;tt)e^^cin^, umviclerlncon- 

Caro ibi Sanguis, & totus CHriftus dei- venientien 3[Gi((en. 3a C^ fint) Jtvci ,3ci^ 

tas humanitas, Et ubi Sanguis ibi Caro, cf;en ot)cr jmo (53c(ia(ten, abcr nur cin (Sacvo^ 

& totus CHriftus , unum eft Sacramen- mcnt , m ^fcifd) ifl ba i(l Q5(ut, t)ev()an|e 

tum, quod heri, hodie eft confecratum S()viflu^, t)ie ©£)ttf)eit unt) &ie?0?enfd;beif; 

atque craseonfecretur , quis dubitat di- unt)tt)0Q5(utifJ, t)a ifJ awd^ 5Jeifd;uni)t)Cy 

vinam naturam effe indivifibilem? nec jjan^C Cf)vifiud/ C^ tfl cin (^aCrattlCnt, n?e(cte^ 

confiftit virtus Sacramenti in fignis five gcflcrnm?Df)CUteconfecrivctt\?ivt), Wev pCf^ 

fpeciebus , fed in rebus contenta , qua- fe(t, l?a§ bic Q36tf (ic{)C 57atUV UlUCVt5ei(id;fct. 

re ergo neceffe eft , ut vulgus accipiat ^obcftc^ct aucb Die^>a(ft t)ed(^acvament^ 

fic i Verum Apoftoli poft CHrifti afcen- nid;t in t)cnen gctd^en ot)ev ©cf!a(fcn., fonbcvu 

fionemhaud dubium non nifi per difpen- in t)cncn ^incjcn, Die Davitt ent()a(ten flnD/ 

fationem Spiritus San6li dederunt com- ivavum i}] C^ t)cnn t)0nn6tf;cn , t)af] e^ Dcr ge^ 

muni populo fub utraque fpecie: Sed mcine?[)?anna(foempfangef 2ibcrt)ie2(po^ 

quia fideles viderunt multa piricula&in fie(f)abcn, ObneStVCifcfaUJJ^^ad (affun^ t)C<J 

convenientia iftius fadi, per majores ^ciligen^eific^, naci[) (S^pvifiiJpimmcIfaf;rt 

Ecclefise ftatuerunt , ut fumerent omnes t)em gcmcinem QSoIcfe, (t)a^ (Sacramcnt) 

fideles fub una fpeeie, &fic fervatEccle- imtcr bcit)fV @cf!a(t gecjcbcn. SlbcrvoeiltJie 

fia , 6c fUtuit , cui nos oportet confor- ©(dubigcn Dic(c@cfabr unt) Un(3c(c0enf)eitiii 

mari,.; Extra enim Eccleiiam falus non foId)cv2(udtf)ci(un^bcmcrcfct, f)^ben ftc Durd> 

i)ie QSorncbmfien t)er S(irc|)cn tJcrort)nct , t)a| 

flnc@l(iubi()e c^ untcr eincr ©cftalt nef^mcn fof^ 

ten , unD alfo I^dlt unD ort)net c^ DieiCivcbe, 

(S j ftjcf^ 

q) 3n 0?ii)Cn (atefnffc|jen e<fitioneTj fffBef/ quo in loco nono difcipulis flat pro 32, Apoftolis', Nam vaiic 

iioc nono non foium i« njflc^cn ^^\U\\ abcv Nin SScvflanD ifJ. % % II. C^ctld /. Teriodm L Cap. eft, vetera obfervat, novis non indiget, tt)e(c[?ei'auc{)iDirjufltmmenniil(Ten, Dannnuf» 

nam illa fruftum non inducunt. Quod fev t>ev ^ird^e \^ fein ^ei(, (]ebleil>et bei Dctt 

autem Paulus (ic tradidit Corintiiiis, ipfe 5i(ten / De^^euen bebarff flic nicin , e^ nii^et 

videtis, quod abufum iJlius venerabilis auc^nidjt» i^DaS abcr Paulus Die (Iorint|)iet 

Sacramenti Corinthiorum deplorat & de alfogele^ret^abc, fel^ct i^r feibjl , DaOerbcn 

his conqueritur , ubi videtur quod narra- ?0?!pbraud) Diefe^ e^rnDurDigcn i^acrament^ 

tiveloquitur, nam narrat fadum CHri- bci Dcncn CorintlMcrnbcf (a()et, adivoe^fcbei^ 

ftiinCoena, & nihil prsEcepit, utfimili- net, Dagcr€ric()(un0^»tveife reDet, Dann ct 

ter videtis , fic locutus fum , & hsec eft ixyt\)kt De^ ^Srrn C^rifti ^anDiunj} im 21^ 

mea ad id do6trina , quam puto effe fa- ben6ma5(, unt) gebiet()ct nicfct^, n)ie i()r gieii^ 

nam, Catholicam , Chriftianam , fpero fall^fc^Ct. (^o ()abc id) ^CRDet , unD Di^ijJ 

quod tota Ecclefia , atque illius doftores ^icvauf mcinc M)xt, wctc^c icf; ^(aubc, rein,Ca# 

omnes Chriftiani , fic mecum dicunt , de tf)Oiifcb unb €l)vlltlid) JU fein, (utlD) bojfc, Dap 

vobi? id ipfum haud dubito. Si quis au- biegan^ejtivcbe, unD a(Ic berfclben €^ri|ilic(;e 

tem melius & fanius populum docere £c()rera(fomitmirifa3cnn3erbcn,unDi)onmid) 

poterit , libens informari potero. Su- felbjl (icKc xd;) Dajfeibc nid;t in Smciffei ; fo aber 

ftinete qusefo Sacerdoces quod fumunt /emanD Die^cute bcffcr unD gefuiiDcr (c()ren f an, 

fub utraque fpecie , ut fciamus , quod f an ic^ mid) g^rnc untcrroclfen (ajfen. ®ciD 

CHrifti fanguis realiter in benedida pas- Docb JufricDen i()r ^Priefier , ^d^ pc e^ne()mcn 

fione fua efFufus eft , Et quod illi lioc untcr bciDer ©cilalt , Damit luir nMffcn , Da^ 

populo prsedicent, quod eft memoriale C.S)rif]i ^>(ut in feinem (jefecjneten i?ciDen war* 

fuse paftionis , quae nunquam de memo- ()afttgt)er30|Tenfci,utiDDa§ftcDiefe^Dcnl!cu# 

ria veftra excidere debet, <Scc. Si igitur tenpreDiiien , ^ii\\ it> einc ©eDdd)rnu|fc fcined 

male iocutus fum , teftimonium perhi- ^ciDcnfei, n?e(d)e^ i()r tummermebn)erc|c|Jcn 

beat quisquis poterit de me de malo, fin foKet, &c. (Soid)Dcmnad)ubc(gcieDet()a^ 

alias&bene, quidturbatis fratrem? Vi- be, foitia(jeinie()(ic()er n)iDermic{)Dat)onjeu? 

vimus fubuno capiteCHrifto, in quantum gen, fo id) aber TOO^i ^ercDct ^abc , tvarum 

homoeft, DEusfupcromniaeft, licetin- t)erunruf)i()et ifer cinen^ruDcr^ ^iricben 

divifibiliter divinitati conjunda fit huma- untcr cinctn Jpaupte €«S)ri|]o, in fo n?cit cr cin 

nitas , Omnes ergo membra fumus illius ?D2enfcI) ift , ©Ottiflliber a(Ie^, ob()(eid)Dic 

capitis , det DEus quod viva non mor- ?0?enfcb5cit unjcrtrcnnlid) mit Dcr ^Ott[)i\t 

tua , Cum ergo frater ofFendit fratrera, t)ercini()ctifl,Da()crofttiDtt)ira[(eQ)(ieDcrcine^ 

aut ofFendere intendit , quid aliasfacit, ^auptc^ , ^OttcJcbc, £ebenDi(3C unD nid)t 

nifi quod proprium membrum moleftat ^oDtc, S^al^eroivanncin^ruDcrDcnanDcrn 

atquelacdit. Sathsecde ifto Articulo. bcIeiDiget, oDer ju beleiDigen tracf)tct , K^ai 

t^utcranDer^, ale^ Daf? er fein eigene^@ltcD; 

nia§ bcfcf)n.>eret ut)D t)er(c|ct, !^ip fei .()emi5 

t)on Dem 2lrticfd. 

Ad fecundum Articulum fic re- 2(uf ^eti iin^ertt 2trtictcl anttvorte 

fpndeo. ict)<»llo: 

Tametfi ©mnes vcftri Articuli infidio- Obfc()on alle eure 2(rti(f uln ^i.ntcvdfli^ 

fi contra me ftent , nihilominus ut veri- tviDermic(;^jlcnctfinD/ nic|;t^ DcflOWeni^er, 

t>m\\t lO^tt bev Reformation A. i f 27. 1% tatem non tacebo, quod dixi, Sic iocu- Wwxi id) Mc ^IBarbeif nid;t t?erfct)mei(je , fo 

tus fum , & de prjEfenti loquor: CHri- 5at^e ic() i)a<5 , tva^ \d) ^qereDctalfoaii^^erprOiJ 

ftus peccatamundi pertulitin corporefuo d)en, unbfaac nod), €^ri|]u^^at^icBurt^ 

fuper lignum , &c. Adx & polteritatis ^crt bcr \X>clt gctragcrt art rcincrti Jlcibe 

fua amara paffione , & cum pofuiflet in auf Ocrti ^ol^ :c. '2IDam^ unt) feincr 5^^ad)* 

in Ecclefia Propiietas, Apoftolos, Do- f ommcn niit feincm bitfcrn £cii)en , unb a(^ ei: 

aores, &c. pofuit <5c feptem Sacramen- ^roptctcn, 5lpoilc(n, h^Xix JC. in t)er ^ir* 

ta in eadem , in remedium pcccatorum d)en (jcfe^ct , hO(t iX aud; \n i)crfelben (icbcn 

noftrorum, ad quse accedimus in fide ©acramenteanjjcorbnct, sur^ergcbun^unj 

CHrifti , quam habemus ab eo, quse et- fcr@unDen, jun)c(cl)crDirt)urc^i)cn©iaubcn 

iam ftatim prorampit in opera : Sic an €«S)ri|]um trctcn, n>c(df)eraud}^(eic|)in.t)ie 

habemus Sacramentum Baptifmatis in de- ^ercf C audbrid)t. (^O ^abcn tvir ba^ (ga^ 

letionem peccati originalis ad vitami fpi- Cramcnt^crCauffc, t)amiti)ie (Srb>@unt)C 

ritus: Sacramentum Altaris ad nutri- SUm?cbcnbc^(^^xi|]e^geti((^ctn>crDe;t)a^@a? 

mentum fpiritus : Poenitentiac , contra Cramcnt &C6 2lltar6 jur ^aftrung W ©ci? 

peccatum aauale, &c. Addidit & Do- f!e^; Ocr l^v^^z tt)iDcr t)ic mircf lidje ^lin? 

minus divina fua praecepta affirmativa 3c Dc. 2C. S)er.g)€9C9ff)ataucf)feinc@6tt(ict)e 

negativa , fine quorum impletione non ©cbot^C unD '^crbotbc binju^ettian , Dl)nc 

eft homini falus , Evangelio tefte, qux Dcren^rfudun^, nacf? DcmScugnigeDc^^»* 

etiam prjEcepit obfervari fub intermina- Qngclii , f ein ?D?enfcl) feefi() tt)irD, tt)c(ct)e cr auc^ 

tione pcenae gehennx , ubi addidi : Tu untcr 5^eDrof)Un5 Der ^oKcn? (gtraffe , JU \)0\fi 

autem cum ad annos difcretionis perve- ten befo()(en l)at, tt?obci icfcan0efu(}et: ©0 

neris, 5c peccas voluntarie ex mera vo- Du abcr JU Dcincn t)ernun(ftioen3a()rcnfom* 

luntate atque malitia Spiritus , adualiter, mcn b\% unD funDi()e|] t)Orfeyic{) auiJ ?>??Utf)^ 

moraliter, putas quod Dominus pro tali tt)iffen unD ^og^eit Dc^ ©cijlc^ / a(foDa[]Du 

peccato pafliis fit, 6c eiillud velles impo- tt[)urcf(ic^cunDtoD(id;e^unDenbc()cl)e(],met^ 

neref minime , Tu ipfe fatisfacias pro nejlDu, Da§Der^i£rrfur folc()e ©linDc gciit^ 

tali transgreffione divini praeeepti. Sic tcn, unDtV>0(tc(tDuDicaufi5n(C()cny 5iuffci^ 

dixi, dico de peccatis , <Sc hanc dodri- ncr(ci^eifc, Dumu(]fc(b(lfurfo(d)cUbertrc^ 

nam puto effc fanam, Chriftianam, Ca- tUngDe^Q5dttlid)en©cbOt()ed5nU^tf)Un.@0 

tholicam Si non, doccte me, &c. audi- l^abe x^) ijefaot, unD fage id) noc() \>m Dcii 

am vos , aut fupplete, emendate, &me- ©linDcn, unD Dicfe £ef)rc l)a(tc ic6 furrcin/ 

liuspopulum informate ex fraterna cha- €f)ri(](ic(),€atl^O(ifd;. ^^t^C^Vi\)iX^\^\ihxii 

ritate, & libens audiam , <Scc. fineScan- mid)2C. icl) tt)ifl cudf) fedrcn , oDcr crfc^Ct Den 

dalo fratris. iEftimo ego, fi fecus prae- ^angef, Dcrbcflcrtc^, unD lcbret Da^Q^olcf 

dicarem& placerem hominibus, CHrifti bc(fcrau^ ^^ruDerlic^cr^icbc , \d) ttoifl ^crne 

fervus non efTem, multa adhuc , fed f)6rcn,Dod)ol)nc2ler()ernu^De(JQ5ruDcr(^.3cb 

tranfeant. baltc Dofiir, fo id) anDerd unD Dcn ^cuten ju&c^ 

faflcn prcDiote / fo ttjdrc ic() (£J^ri(]i :^ned)t 
nid)t. €^i|]nod)i)iclc^jufagcn/ aberlajjet 
un£5fo(cf;e^«U6|]e(lcm ®ie 34 II' 5!&cil6 /. Verwdm L Cap, Caiteri articuli ndn funt alicujus ponde- "^k ubrigc Sivficf u(e ftnt) t>on f elncr SSSicO? 

ris , Chriflus Dominus media perfona in tfqj^eif, Cf;l'i|lu^ t)ie niltte()1e^erfof)n in t)Ct 

Trinitate (ufcipiens humanitatem , fecit re- ^^^veieaifcTf eit (jat t?ie men|c()(icl?C 07atUl- an ftc(? 

demptionem humani generis , non nifi genommcn , unt) Da^ menfc^Ild;e (55efd;(ed)t 

mifTus a patre , felix & quam felix qui ab eo evlofet , nid^t anbeviJ , a(0 ()efant)t \)on l)em 

inittitur , nec credo quod vere prsEdicabit, Q}atcv / m\ unt) abev tVO( Dem bcv t)On t)em 

nifi mittatur, Paulo tefte. Tranfiens ex ^<XtiX ^aefiinDt n>iv& , unt) (|(aube td; nicft , 

hocmundoadPatrem, promifitdifcipulis t)ag t)ev fin VDavi^ap^CV ^veDt()ev , t)et 

fuis mittendum Spiritum fanaum , tertiam nid;t , tt>ie ^auluj'^ jeugct, gefcnl)et \% %^ 

perfonam in divinitate qui Deus efl , is re- ev C(\\^ t)ev ^ilt jum ^^^atCV gicili) , \)ev5ieg ev 

dor eft Ecclefi^ Catholicx , docens b- feincnSuncjern L)enJ6)ei(igen®ci|l, i)ie bvittc 

mnem veritatem, «Scc. Si quis autem fe ^evfontn ^ev®ott()eit, n?e(c^ev ©Ott felbft 

opponit Ecclefice , fi hoftis ejus eft , cogi- i|l , ju feuDen. S^iefev ijl t)ev af^emcincn 5viv< 

tet 5 Sufcepit autem Ecclefia translationem cf)en Oieaicvev , tveic^ev ade ^Gavfrciti (e^VCt, 2C. 

Hieronymi SacrJE Scripturce, quce fufficit ©0 abcv jcmant) ftc5 t)ev 5?ivd;cn n)it)cvfe^et, 

nobis, non fuift"et neceffe aliam impreflifte. fo CV i()V geint) <|l, t)ev bellnnc j]'cf;. (giS bat 

Cxciortalpaeft, quinon videtquanti de- abev bic ^\xi)t Hieronymi Ubcvfc^un() t)ev 

fedusfuntinillo, quodnovumTeftamen- f;eiii()en (gd;vifFc an(]enommen , t)avan wv 

tum nunc vocitant. Centum «& Cen- (juuc) (;aben , e^tvdrcnicf;tn6tbt;() scttefenct* 

tum atque iterum centum funt in eo incor- nc anbeve JU Dvucfen. '^iX ill blinDcv tvic cin 

reatEtranslationis, ut ipficernitis,vitia: 9??au(tw(f ttcvnid;t |lei;ct, ivie t)ie( 0}?dn9el 

Si talia & fimilia poterint facere fiuaum tnt)cmQ5ud;efein, fo (t'et)ad^eue^e|iament 

falutisinhominibus, videat autor illius, ticnnen, C^fiut) mc()V a(d f;utlt)evt, I}Unt)evt, 

qui de eo reddet rationem. Memini me unt) abcv f)unt)evt ge(;Iev t)avinnen, \>k mn 

bene dixifte alioquin , fed non tunc , quod nid;t vcc^t ItbcvfefJCt I;at. Cb Diefc^ unb t)ev# 

ChriftiEvangeliumeftfupranos, virtutes (}(eid)en JU Dcv 9}?enfd;en <^ii\\0)li\i ^\.\%m 

autem debent efte intra nos , & quod tot fd;a(fen Um , mag i^ev Uv()ebev Dat)On |c()en, 

myfteriain Evangelio quot verba, imo a(^ Dev Dat)on tDivt) SlnttVOVt gcben nut|Tcn» 

omnia Chrifti large loquendo miracula 3c() fanmivt\)o( belinnen, t)ag tc^ ein^mab(, 

funt & continent : Continent autem Ev- abCV Damaf)!^ ntcf t , Qtfagtt Ijabt , Da^ (gt)aH^ 

angelium externam humilitatcm , pauper- (jclium i|l libcv un^ , Die ^U(}cnDen abcv miip 

tatem , caftitatem , patientiam , charita- fen in UUJ^ fein , Da§ in Dcm ^t^angefio fo t)ic( 

tem, exilium, perfecutiones , crucem, (35e()eimnuf|ea(^20ovtefein,jaDaga[Ic2Bcr^ 

martyrium , 6c fimilia , Si quis talia poteft, cf e €()vif]t , in^gemein Dat)on ju vcDen , (au* 

glorieturdeEvangelio, fi non nihil dicat. tev2BunDev*2Bevcfc fcin. (g^ faffetabcvDa^ 

Addidi etiambene, quod Ci non habeant ^oangclium tnOd) Dic au^tVCnDigc ^Ctmtt^^ 

(ecumDEUM, &:Spirituracius, fuaegra- 5(vmutf; , 5\cufd)^eit , @eDu(t, i'iebe,©enD, 

tise parum aut nihil habent : r) Poteft fieri Q}evfo{i}ung , €veu$, ^'^laxttx unD Devg(eid;en. 

cjnger Diefc^ fan , Dev img ftd; De^ ^t)ange(it 
rit^men, tvo ntc!)t, fo fa(jc ev nid^t^. 3d) 

l;abe 

r) ^Ux gf5etl)tc^cmpif<5eUl>evfc4un(H)ont)(mlrtfeintf<:&fnTcxtab/ intt)d(l)fvclalfnlautef: 3^|>eb. 

vC i^^nbit ReforrTtation A.isi7* *f 

Sc hoc credo verum. Similiter dixi aliquan- f)abt audt) ml ^injU getf>an , l)a|? , tVO fte IttcW 

do de Paulinis Epiftolis , quod nifi habeant Q50tf unb felncm &ti\\ bti ftd) [)dtten , fte tVC* 

fecumPaulum, aut fpiritum Pauli , quiil- ni() obcr md^td i)i>n feinev ©nabe fjdtten ; unt) 

lum legunt, parum polTunt atit nihil in ba^^(aubcicf)n)a()f jufein. ^e(^()(eid)cn fcct* 

Paulo. Luce hoc clarius eft in ea , quse eft (>e ic5 cin^maf)(^ t)On beneit ijpi)h(n ^au(i qtf 

ad Romanos & Ephefiosi taceo de reli- vel)et,t)afin)Ot)icbte^au(uni{cfcn, nic[)t^au^ 

quis^ melius efTet iHis bonis hominibus, (um Ober Q3au(i Q}ii\\ bd fid) f)abcn , mniQ 

quod intrarent Ecclefiam <Sc fuppliciter do- obcv ^ar nic^tt^ in -l>au(o fonncn. ^icfed i^ 

minum exorarent , audirentque fuos do- f}e((er a(^ bev ^CkQ in bciten ^pifie(n atl ^ii K^^ 

ftores , Praedicatores , Sacerdotcs , Pa- mer unb i^p^cftcr, id; gcfd)metgc bcv an^ 

ftores , quibus hoc negotium incumbit. bcvn. €^n3dreben ()uten£euten(>eitevbaj (te 

I^fi autem fecundumhocfacerent, deinde tn btc ^ivc^C fdnten , unb bcm ^^ltn bemii? 

exercerent fua negotia, & fic effent con- tfcigflanvicffen , unb^OVtcn i^VC ^c^vev, ^J^VC* 

tenti, Sibenedixi: Simale, parcatmihi bi^ev, ^vicjlev, ^a|bven, bcncn biefc^ Smt 

Dominus, fibene, curquisinpejusinter- oblitpitL (feieabevfc(tenf)ievitac^tl)Un, unt) 

pretatur ? Simile forte de benediaionibuS f tbvc S)inge bt\d)idm , unb jufvicbcn fcin. 2l(fO 

ubi dixi inte.rim quod fi verba Chrifti efFe- j^abc id) tDO( Qtltt)Xtt, f ) bcv ^CVV DCVgcbc C^ 

dlum habent in creaturis. habent .6c tunc miv, fo icl; \)mn M Qttf)an* 31^ c^ abct 

in Eeclefia» xtM/ t) wavum mi man e^ benn jum 5Iv<5 

genau^beuten. Q[}ie(fcic6.ti(ie^ba^©(eid)nit6 

t^onbencn^infcgnun^cn, baid!>inbc|Ten0efa^ 

Qtt bc^bt , M^ m \)it ^lBovte ^()vi|]i ^xafft 

WtteninbcttenCvcatuven, fof;dttenftce^af(J^ 

baninbev^tvd)C. 

Quod debcam Lutherum nominaf- l^a|]icl^abevbenilut^€rfo(t<^enennetr>a^ 

le plane falfum eft , nemo probabit, beniflo(fcnbavfa(fc5/ nicmanbnmbc^bewetV 

fcio pro certo , quod intribusannisvixfe- fen, ba^n)cigic()^en)if?, bag id) ben &,m^cr 

mel nominaviLutherum: An putatis me jn bvct 3abv faum cinmaf)( gcncnnct babCr 

non Lutheranum effe ? Sum ufque quaque meinct if)V , t)a$ id) nid/t ^Utf)CVtfd) fet f ^a icj> 

ubi bene fcripfit , fcripfit certa opufcula , bin^ fo offt ev tt)0( fd)VCibet , CV ftatuntcvfdjicb^ 

puta fuper prsecepta, fuper Orationem fid)e ^evcf(cin(jefd;vt'cben, namcntdi^, ubcv 

Dominicam, quae omni charitate ample- bic^ebotbe, llbcv bad^atcv Unfcv, tvefd^C 

dor , fcripfit (5c quendam parvum libellum icl) fef)V Htb habc , CV f)at aud) tin f (ein ^^^ucfe 

de praeparatione ad ven,trabile Sacramen- gefd)viebcit OOn t)tV SubcvcituniJ jum f)ei(i9Ct! 

tum , quod docet quid quisquis Chriftia. ©acvamcnt , tve(d)C^ fef)vet , tva^ ciu fcber 

nusdebet cogitare dum accedit, Ecce in C()vi)l, maunev^ittJUtvit, bcitcfcn foQc : 3^ 

^ Qtbt 

be oct b<« biirtbo ^c^an : So fe ni4)t(50ttcbber fineM (Beijl ^cr (Bnaben mit ficf l^cbUn t 
befonen txjcini^^ cbber ^Arnicbtsbo^^n/ rnb b<tt I6uc icf / bat ibt nc><i^r(y. 

■ f ) 5>al i!ateimici)e ift qu^ Dev Scrtipifct^cn £>oUniftfcI;ung alfo ju fiiiDern/ & fic cffent contcnti, Sic 

bcnc dixi. 

t) ^ta tgbaggofeiniuifterflnt)er«/a!mempee« gelefen: eoi\^aucr|?wol^cb(«tfacbl>c/ foi6b4$ 
OPorr^r^rifncincBrajftinberSarcfcn. ^' » 26 //. 5C|)Cil0 /. Veriodus T. Cap, fide accedo , da Domine , ut remiflionem gc^e tni ©(ailben f)tnjU , cj[h , ^€iT / t)ag ic& 
peccatorum , & gratiam tuam confequar. QSevgebunc} bcr @iint)e unt) telne ©liaDe eiv 
Credo & fcio , quod nunquam accedo ad (ange. ^cj; g(aube unt) roei§ , ^af? id) nh 

akare , quin per lioc fLim memor Lutheri, mai)Id jum ^litar (ief)e , ^af^ ic(; nid;t tierDurc(> 

qui (i manfifTet in limitibus fuis, ppto in aniut^crget)encfe/ n)c(ci}er, mnncrinfeii» 

correptione RomaniE trufae , certe fuiffet nen @cl;rancfen ^qcb(iei>en wxire, icf) niet)ne; 

maximusDoaor totius Germanis ^c Ale- t)ag ev t)en ^tul)l ju D\om nicf)t an.ge0viffen 

manise habitus & tentus, fed quia tetigit f^dttC; u) war(icf)cvmdreDcv9r0|fc|leDoaor 

fan(Slum, & dedit hoc canibus , projecit- in (^anfi C€Utfcfc)l<;4it> (jcmefcn, unt) t)afui* 

quc margaritas ante porcos , in fua Baby- gcad>tet n>Ort)cn , dUl' mil tx t)a^ .&ei(i5t5urtl 

lonica captivitate , ideo paffus eft in- x) angegriffcn , t)a|Te(be t)enen Jpunt)en gc^c^ 
ftantiam,. ^ diffavea illi, quod hoc i&- ben, unt)Die^er(e i)cncn (^ducn t)ov(}ett>DVp 
cit. fen in feinev Q5<ibt;(onifd)en@efdngnuflie, fo 

()at er t)ie§fa(^ ^tt)crfpvuc[) (eiDen muijcn./ unt> 
tveil cv t)a^ getf>an ; maQ ic^ if;m fcfbjt nicf;t 

QuidputatbonusilleM.JohannesFritz, ^ .^^«^ «l^f ^ ^^^' a"^e y) M.>N»« 

nu^iuodnonnovimusnos? Novi iilum ^ri^e . ^^.c fenncit z) tiHruit^mc^tmef)r^ 

dum ad hdc pannofus erat ante multos dies 3* ^abe tf)n \m er Itod) »0(101: I^Utirpcn ty ai' a) 

& certos annos , proficiat illi nunc fortu- t>or ^i^^en 3nf)veti gcfant , cr ^c^ebrauc^c ftd> 

nafua, fitque mcmor mei fautoris, dum .mm b) bncd^(ucfcg,inibfct tm^^^^^ 

vixit , bon^ memoriiE Herbordi de Hude , Imn (^onncvb^ iimmKt, Ct€ ^m ^er; 

&fuibenefaaoris, oretqueproeo fivult, bOrt>CttX)Oi)t>cr ^ubcn, t)ert5nH)ie((]u;eg 

dilis^atpacematquefanaimoniam, quod ^et^on, unt)betf)eu^ocrm , furif)m, crftcbc 

Evan Jlium pra^dicat, finequo etiam ne- .^etlSrtepen c) mit)Dteipci(igutt(], nu(cjg to 

mo vfdebit DEum , 6c dimittat me in viis ^mwlnm kpxit, i>\)mmkim aucf? nie^ 

meis , 6c bene habeat valeatque. man& ©Ctt fe()cn f a^i , unt) (a|Te mtd) mtt frie^ 

' t)en, t)amttfaf)recrtt)of. 

Perfonam veftram minimc nofco , nec 3cI)feiineeure^erfoncn(}arnicf)t, td)f)a6e 

vidi nec audivi , quid igitur vobis eft de |l'e tvet)cr gcfefjen uocl) (]ef)dref , ti?a^f)abetif)i: 

mels fermonibus Garpcndum , nihil raihi t)enmit metnen^^pfet^icjtcnjuttun , fte JU taf 

de veftris , non tento vos , non obfervo , t)c(n, t)a ic() t)ocf) mit Den cuvicjen nid)t^ jufd^aff 

fen 

B^ (Sd aifDct SempcbtcSatCtnifdien ^OXte: PutoinGo.rreptioneRoraanas trufae. mc min tnifa m\}m 
mtitiern 3cttni Bemicj / ^<srrcnpo|rejT unD aifanjcrcien f)te§ / t)fr ?Scrfflffer aber Dicfc 
truf.s &fl«\&ft(tat()mn ncnncf / unD &?|Tcir:j{nariH Luthero ju £a|lcn lcQct/ nuc^i()n Dcgtwgen ju Oaf. 
fcn bcfennet / fo tan Otefeg SSort m Umt '^al)ftifcDcn Se&ev / wetncg m\wXin i^ f %m* 
fen fctn. " ^ 

-x) Sat^tlUafle. i^empr. 

y) De rjuDe SD?a*nn Sempe. 

z) S!Kcnctr)c/ Dattcl cneiuc^tFennc. T<J. - 

a) Satf)cfumecnfn3Jlacfenam2iuer)ci)bC'. 
, b) ^ef t fbt eme jtelftcfet f;>^ebencfe l)ean minm ^tiben jrunot, 

Bp beleuet^cben^rebe/ welf en b<it (gvangeUttm U^ret* i)Otl bcr ReformatioH A, i f2% 47 nec fifto fub jurisdiaione veftra , habeo fen f)abi, id) t)eifud;c eucf; md)t, id) be(<iufcl;e 

majoresquibusobedio, fiquid malelocu- eud)nic&t, fo f?e()e tcf; md) nicl)tuntei' eud;, 

tus fum judicentiili. Habemus in Evan- id; f)abemeincObern,i)enenid)(}e^orfambi«/ 

• gelio mandatum de proximo , quod ad [;abe id) ubel ^eret)et , fo mcgen Die xid)tm» 

vos de me pertinet , Idcirco fi quemquam ^ix l?aben im S^anticlio t)ad Q5cbot t)OM t)ev 

contra excitare volueritis, aut difpromo- bibt, mld)t^ aucbeud) in 21nfef}un0 meinev 

vere (imo charitas proximi , cogit vos befn'(ft, Devof)aIben d) foifxicnmnbennjiDc^ 

promovere) facitecoram illis, quod nifi micb l)dttit evrec^cn ot)er bctvegen mollen (la 

feceritis, dicam quod charitas Chrifti, bte Siebe t)ed 9?ed)|ien jminget eud) if)n ju befo^ 

qux m Evangeiio prsecipitur , non eft in bevn) fo tf;Ute(^i)Ol' t)tefelben, e) tf)ilti()r e^ 
vobis , Et i\ iila non fuerit , nihil eft in vo- abcv niibt , fo n?i( icf) fagen , t)ap t)ie 2itbt €()VlV ? 

bis , niii mors 6c perditio. fti , mld)tin Dem §oan(]eIio (}ebotf)en n?irt) , 

nid)t in euc^ fci» 3fl «bev t)ie nid;t t)a / fo ift 
. mcf;t{5 in eud;, al^ "^ot) unt) Q}evDerben. 

Scribitur prope calcem Scedul^ veftrjc 5vUV^ DOV Dem ^nt)e euvc^ getteld mivb i)Ott 
de prsecurforibus Antichrifti , Ah DEUS , i)en CQovIduffevn be^ 2lntid)vifi^ ((3CmeIl)Ct)ac& 

timeo me , num de illis , quis ita perfeaus, id)fm'd)tt, Dag id) nid)t bcven aud) cinev fei, n?er 

utnonin verbo cefpitet, <Sc fortepotius, ijl fo ijoflenf oiimien , ba^ ev nid;t in eincm 

loquitur contra Chriftum quam pro Chri- ^ovfe fef>Icn fdnte , unt) t)ie((eid;t me()v n)it)ev 

fto ? Et dum hsec fecerit , nunquid potius (£f)viflum,a(d fiiv €()vtf]um ve^ete ? Unt) mnn 

tunc Antichriftus dicitur , quam Chrifti evDa0(jctf)anf)at, mivt)evt)annnid)tme(mcf)r 

nuncius ? Si vultis- ita ftiiae fervare pro- tin 21 ntid)vifl f ) al^ ii,f)xi\ii ^Oti)t ^ebciffen ? 

ximum, jamutaudio fcepe contra proxi- 9H3o if)v cuven 9?cd)fien fo (^tmu boobad)fen 

mum etiam iocuti eftis : Nunquid non Pa- moflct , fo f)abtt if)V , tvie id) ()Ove , n)it)CV CU f 

pa, Cardinales, ipfiPrselati, quiquema- vcn 97ed;f?cn.aucb (]evet)et» ©iut) nid;t t)ev 

joresiiveiintfpiritualesvelfeculares, funt ^abjl , bie €avt)inC!fe , felbf] t)ie ^vdlatcn, 

proximi veftri !> & illos confundere publi- UUD alle Obcven , fie fein ^cifilid) ot)ev VDeIfIic(), 

ce de ambone , quid eft nifi proximum CUVe Olecbflcnf !^iefe (ibtX offcntltcb DOn DCf 

membrum confundere ? Peccata , mala ^an^aCl befd;impffen , me ifi Da^ anbCV^ al^ 

opera, dcbemus corripere, nonitapub- euve nec|)j]en ®Iiet»ma|fen befd;impffen^ g) 

liceperfonas, nec credo poenam efte ca- (glin^^eunbbi^fe ^evcfemuffentviv (fveilic^) 

pitis in re ita levi agere, quod fi fic agen- fivaffen , nicbtabev Die^evfonen fo offtntlid), 

dumeftet, tuncjamperdidilletis milleca- h) @ef)en iviv nic{)t, Ieii)ev, bcn fcif)Vlid;cn 
pita, fi haberitis. Videmusneproh do- 3"!^^»"'^ ^^^ ^^'^ / ^<^ ^O^f)eit, ^etcbffcv^ 

lor, periculofumftatummundi, malitiam, tiQhit, Unavt i) jufunbisenbeiDenenSOSeltis 

^ z levi- 

i) ©r.^^ortlJciTcomanqdf. * ' 

c) 7>t>«JBorte: @0tbiJtc3i7crbicfcIbcrtnianflelncrie!ifalf^. 

f) tPcrbbe nic^t r!clemcbrbc3 Zmii^riftQ AlQt^b^ifti B<J^c ^cnomct 

g) n><Jtisnti<:nbcr6/ ^ctpylccjyfcalfofc^clben/ pnbcapcmlicfptbfdbreicn/ b4n jnwen l^c^e» 

ficn ^cbcnirttcn rcrfcbri^cn. 

h) 3b i3n?oltrabr/ batman be ©Snbc unb tpfc W)ercfe f?r<i(ftn fc^d/ AUtril bcPerfonctt 

fc^al mm fo apcntlicf nictjt Pt()ropen» 
») 5:11 5l8er{ mflngcUM i^cmpen» - ) it II. C^wFe /. Periodm I. Cap. levitatem , pravitatem peccandi munda- CQ?enfcf)cnaii(5ber»ert)oi'bencn9?atur, tt>elcf)e 
norum hominum ex corrupta natura , qu^ Senefgt Ift k ) ju aden bj^fen. 5^crDf)nI^en |ln& 
prava eft ad malum. Igitur funt hi diri- MefelbigCJUCinevcjUtenginicjfeitunt) 1) ^:^m? 

gendi ad bonam unionem , & ad charita- t)evljd)en ^icbc anjufuf)ren , unt) t)ag fciner if)^ 

tem fraternam , & nequis modo dat eis oc- ncn |C^t m) ©efc^OCnbcit JU funt)igcn gebc , tVJCf* 

cafionem peccandi , quod & Dominus pro- cf)Cf? aud; bcv Jp^vv t)erbictf)et n) (>ci ©tvafc 

hibet fiib poenae gehennx flipendio , ut t)cv J^dffen-^cin , \Dle if)V bclfcv tvijTct afd i^). 

melius me fcitis , ubi autcm adhuc poft- 2lCoif)vabcvfunffti(jmitn]iv, bevSlvticfcfnjc^ 

jaac de me non eftis contentus de liis arti- gcn , nid;t JufvicDen feiD , o) fo untevt\>evfc \d) 

culis , fubjicio me judicio doftorum Bar- mid) t)cm Uvtf)Cif t)ev Doaoren ]&a«^Olb 

tholdi Mollers, HenriciWendt, &quo. XXiolUxB, ^crtricfe VPcflbt, unt) anDcvcj: 

rumcunque fimilium LubecJE 6c Lunebur- t)cvgfcid[?cn , tvcfd^c |id) JU ^ubcif unt) k^mi 

gx agentium , judicent illi, fi non redle burg auff)aftcn , faffcf bic Urtbcifen/ (Sofcf) 

fapio , poflum lcniter inf ormari , <5c inviam nid;t red;t babc / fan icf) fcicbtffd; untcrn.M'efcn 

redamduci, Difputationes autem priva- tvert)Cn. S)fc befmlfdrcn Difputationcn af>er 

txprivatorum perfonarum, ferendainon XOtW privat i!cutc untcr f?d; Otllleffen, (int) 

funt, necfieridebent. Ubialiquandofie- nfc^tjuqcflatfcn, foffcn aucf) nfci)t gefcbef)en. 

ret publica difputatio Doaorum, audie- p) SSann (aber) efnma^f efne dffentlfc^e 

mus nos invicem. Difputation t)er Doaorcn roirD angcflellet 

n)crt)en, fo tvoffen n?fv un^J unter citian^ey 

^drcn. 

Eft fama de vobis (quam ego nedum Cdfauffcf t?on eud)efn ©erud)f, bcmefc^ 
credo ) quod incitatis illos juvenes leves , bod; bf^ baf)er f cfncn ©fauben bcfmejfe, Ob fyU 
mundanos homines , ad cantandum Pfal- fet f^V Dfe lcfd)tcn 3un(]enf?, bfc tveftlflie 93?en^ 

mosquosdamDavidicostransIatos in vul- fd;en antrcfbcn cfffcbc'^ ^fafmcn 5>at)iDd fn^ 

gare, non tamen redte ( ut dicitur) Si ita t)CUtfcf;c , t)OC|? nid;trcd)f ( tt)fc maH faget ) U< 

eft, nefcio, defiftite, prohibete, ne fa- berfc^cf, SuftU^cn. Obt)cmalfo^ trcij fc5 

ciant propter falutem animse veftrK , ni- nfcf)t. (^fcbctDat)On ab, t)erbfctbef , Da^fte 

hil bonl efficiunt , nifi quod turbant divi- ed nfd)t f f)Un Um eurcv (geelcn ©eelfgfcff mU 

num cultum. Non dubito vos ignorare fcn, fte ricbfcn nfcbf^^ufe^ t)amff au^, nur 

triaprima prsecepta Dicalogi, quae refpe- ^agfict)en©Offe^?Stenfl i)ernjfrren. Qc^ 

l^um habent ad DEum. Refpicit enim Jtref(fcfcnfcj)f/^a^fbrt)febrcf cr|le©ebOt5et)e^ 

primum cor hominis , fecundum os five Decalogit\)if|et, q) njcfcbc efne 5fb(t^f auf 

k) 3'W ?ateintfcf)cn ffffief prava , foorine^meife!/ tijiee^Scmpefluc^iUfrfflSiCtprona^fjfeHraut. 

1 ) tlnb brucf li(^en toenbcn t|>o bhrt^cnbc. 

m) llfiJ)c \Q nid^t van no^i^m i h&x mcin cnerf trieber tbo (unbi^en (Drf<iFc ^bc. 

b) tPelcf e5 ocf bc 4crc gcbabcn b^ff t by Poenc unb ©traffe bco boUifctjcn ^uree. 

o) tl>ili(f micrba^enbcbbcn/ &4tbeac^tb<irenunb^o<^0cI<irbcnDoaorB.uiboMus5J?Dnfr/ Hcn- 
ncus ®enDt unbanberc t^o ^fifucf w\^ tnnelnivgf b<jru4n orbelen mo^en / benen icf ocf mi 
^irmebe xx>\\ unbertrorpen ^ebben / voat ht fc|>luten fc^al mi trol unb wee bj?on. 

p) Addit: tPentebarwarb nict>t6^ubea P4n. 

q) Nondubitovosinnorar? tria pnina praeccptaDccalogi j '^^tXO\\ic\tt\\d^il ^i VOitm tt tX^tn ^<^ 

i felen^er (Bebabe (BOttes wol. DOtt ber Reformation A. i f 27. 29 fermonem , tertium externum opus (ive @Oftf)aben. ^cnn Da^ crfle gel^etauft>a5 
divinum cultum, de celebratione Sabba- ?0?cnfd)en JE^fJf^ l Da^ jroeife r) auf fcinen 

thi, hunccultumturbant, hoc officiunt; SQ^unt) unt) OCcbc ; ba^ bvitfc auf t)ad duficrli^ 

Talis modulatio Pfalmorum ad vulgus d;e'IGevcf , et)erl)en©OffC^^^ien|i i[)Cn Dcc 

commune cantandum non pertinet , fed JJeicr De^ ©abbaf^^/ Diefen ^m\i fiohvcn jic, 

ad orandum permittitur. Cantus horum Di^vid;fcnfteau^. (3old)e^^falmen^(^in* 

pertinct adclerum. DumenimDavidhu- gcn i)ef)i5rcf fiir Dcm (jcmemen ^')Ut\m nid)t, 

jusmodi carmina laudis ex inftinau SPI- tvol abcr Dcr ©cbraud) jum ^cbctl), Der i(l ibm 

RITUS Sandi edidit , non commifit, 5U()elajTcn, ibr^cfang fommctDcn^ricftern 

vulgo s) coji judaico,ut canerent contra ^w* S)ann al^ !i)atiD Dcrgleid;en ^Obf^tf 

Arcam tcederis , fed folum Levitis , ut ipfi fdngcau^ Singebung Dc^^. ©cijle^ Scmac^t 

fcitis. Igitur nec Ecclefia probavit aut baf f c, Oat cr fold)enid)tDcm j)cmeinenQ5olcfc 
admifit. Et quicquid contra obedientiam Dcr 3«Dcn anv)ertrauct , Da§ cr Dicfelbe t)or Der 
Ecclefiae eft , fi pro aut contra falutcm ^aDc Dc^ ^unDc^ fm^cn mocj?fe , fonDcrnDe^ 

eft ipfi , judicate , ubi nolueritis , vifitet nenCct?iten, njic il)r njfjfct* S)arum bafe^ 

DEus eor veftrum , ut facitatis. Et fi il- aucf) Dic j^ird;e nidbf gut^ci^eiffen oDer ju^elaf* 

lud eft contra divinum prieceptum , 6c fcn, unD, ttja^ tt)iDer Dem@cborfamDcr^ir^ 

fimpliciter prohibendum/ c&cn i% c^ ma^ t) fijr oDcr n)iber fein ^eil fein, 

Darubcmiogct ibr ricbfen, wollet i^r Da^ nid)t, 
fo fuci)e ©Of f cuer J^cr^e bcim , u) tf(\^ if)x c^ 
tbuf / unD fo c^ tviDtr @0f f c^ ©cbof 5 i(i , fo 
!(ie^fd;led)ferDinj3g Sut)crbicfben. x) 
In his paucis relatis, fi erratum eft ver- 00 in Dicfen tDcni^cn, voa^ Dorgcbrad^f, y) 
bo , fyllaba, autlitera , non imputabitur cftt)a in cincm 2Corte , @i;lbe oDcr Q5uc^(la(f 

mihi, non enim valeobene fcribere, no- bcfolfcgcfc5leffcin/fOM*Dencfctmircdnid^t;Z) 

lite vindiO:am facere in me , cum venia Dcnn ic& f^Xiiht nii)t gar JU ml)l , a) rd^ct 

dico , nihil nocui vobis. Bara. 4. dici- CUC& Dod) nicbf an niir, unD i|alfcf mir JU 

tur filii patienter fuftinete iram , quK gUf/b) Dagicbfa5e,4d;()abccud)nicbf^JUleii 

fupcrveniet vobis , perfecutus enim eft Degcfbam ^Sarucb am IV. iioivD gcfacjt: 
te inimicus tuus , cito videbis perditio- ^ragctDcngornDerubcreuc^ergc^ct/mif^e^ 

nem ipfius, ad Dominum pertinet vin- DulD, Dcnn t)(it Dicb Dcin gcinD Dcrfolgcf, (b 

dida. fo tt)ir(i Du ^ar b<il\) ftin QDcrDcrben fc^cn , Die 

diad)tQtt)6xtt Dcm J^^rju 

S) 9 ^abct 

©tcff^orte: auffcimn . . b40 britte ranngeln in Bempen. 

s) JDter t(!t>erntu(M{(l)rtnOvncFfef)ierntbei&en5efau^deM/ ali99f(|)coMatltrfffr. quMneffictGoi? 

t) 3^ i^ ^^nn t\)or CBercd)ti0Feit cbber ni4>t. . 

■) ^o vDcrb (B0tt3»w?c t^ertc bc(iccfcn. 

x) i^icrmit (5(Dtt befalcn / adduur in Rcmpio, 

y) @o icf ^ccrrct ^ebbc Tx>cr in cnem IPorbc, 
2) 2)at T»illc rty mi nid>t rorfcren, 
4) U>cnte idtnn nidfyt altotvol fc^rincn. 
h) mit t?orl$uc fc02e i<X, ^o //. C^eils /. Perioius /. Cap. Parcite ineptiis meis. c) S^Q<\>ii ©et)u(t rtiit nictnei: Un(jefc&icflic[;feif ♦ 

Adderem ad fecundum articulum fi H- ^^)Xo^\ii, a\inneomrc|l5nnet ilJdve, e) \)\\M 

ceret, quod Chriilianum mihi videtur, 5UtI)Un m^ miv(£f)Vi|]licl; jufein t)irncfet,JU 

quamvis hoc non dixeiam plane fateor, d) t)en anbern 2fvticfe(,n)ien?ol ic() fo(cI;e^ nicbt ge? 

quod CHriftus Dominus non folum lavit fi|gt5abe. 3ti)befenneo(fenbaf;r, t)(i^ (2)«?)^^ 

nos a peccatis in fuo fanguine , quem (]U0 i)ev JgX^lvv nic(;t OX\m \\\\t> 0en)afc(;en \)0i 

pro nobis efFudit in cruce vel unusquis- t)on ©unDenmiffeinem ^(ute, voe(d)e^erfui* 

que noflrorum myfterio facro fandse pas- un^ am ^n\\% f ) uevgojTen , o^ev m ;e(j(ic(;er 

fionis iilius in baptifmo ieque ablutus eft, unter un^ ijl tiuvd; badrf3e^eimnu^ feine^ feeli* 

verum etiam quotidietollit peccatamun- gen g) ^eiDen^ inDer ^aufegleid; t)ie(£b(]e? 

di, kvatque nos apeccatis noftris in fan- n^afcBcn/fonDevnaucI) ii<^\\i) tvdSteirt)ie<Sun^ 

guine fuo cum ejusmodi celebrata beatae DenDer 2Be(t , unt) \vdfc(;et un^ i)On unferu 

paflionis ad altare memoria replicatur, ©unt)eninfcinemQ3(ute, ivannfeined h) fee^ 

cum panls & vini creatura in Sacramen- (i(3en^ci&em?(]efeievtet?@ct)dc(;tni^beiDcm2i(^ 

tum carnis <Sc fanguinis ejus ineftabili fpi- tarn)iDcv()Of)!ettt>ivD, tvannDiciJveatur^VOD 

ritus fanaificatione transfertur, fed fuo unD SlBein in Da^ (^acrament feine^ g(eifd;e() 

raodo, (Scc. unD^(ute^Dui'd;De^^e:(igcn@ei(le^unaud^ 

fprcc(){icf)e ^pei(ipiad[)un9 ubertragcn tvirD, 
abcvauffeinC'2[Beife» i) 

5((^nuntiacI)©lipfan^DiefedQ)riefedDic ^veDigevDed (2i)an(|e(ii DurcJ mgenanntcn 
^crfonen, jur freunD(ic^en UnterrcDun() befa()ten BiJJforp unterfcbieD(iei;)emaf)( ein(]e(aDen, er 
abcr fte balD nacf; ©. sj^j^arien O^^a^Dafencn 5l(o|]ev ba(D nac(; @. £uca^ %X^x 5(pri( (aufeti (af? 
fen, unD enD(icb/ Da(5cr \M)it mit i^nen \\x fc^a||eii f)dtfe, if)ncn entbietf)en (affen ; f)aben Diefe(^ 
bigc^(S. 9vat()/tvie25ii(iorp Derofe(ben Q3crorDnun(}sun)iDer!ebte, utiD ftd;Durd;au^nid;t 
n)0(te finDen (ajjen f unD ^emad[)t unD gef(a(]et , aud; gebetf)en ifjn nacf? 3n5n(t Der 2lrticf e( jur 
Q3riiDcr!icbcnUnterrcDun^anjuf;a(tcn, anDevjJ ttjurDen fte geDrungcn tverDcn, 6ffent(ici)feine 
3rrtf)umer »or Dcr ©emcine Don Der Can^ef ju n)iDer(egen. ^c(d;c^ Dann , tDCii auf Diefc^ 
^inbrin^en (n^ie :J^empe bcricf)tet) feinc 5{iittvort crfoigcte» 

SDemnecbflcn(gonnta(}foDcr 2tcinDcr gaffenttar, citif;cflic](ic5 sefc[>af)e, utiDsttarfd 

Dag Diefcr nicolae 25ufiorp mit 5^af)men unD 3unaf;men ^enennct trarD ; Der Srfo((3 tvar 

fcf)(ecbt, unDDer@c.acntf;eif ivarD DaDurcf; Drcijl, nicf;tnur if;rc @cf)e(tn)Ortc0cgenDic, fofte 

a(^ .^ei^er unD Q]erfiH)rcr <x^iii\\, t)on Dcnen ^reDi()t^(Stiif)(cn au^jufcf;iitten , lonDern auc^, 

ivoltefdntcn, bciDen^cmcinenDen£au(fDci^(£w3e(iiauftu(;a(tem 

^icr^ 

c) ^ebbet my nicfots uor un^ubt. 

d) 3« be;Deti beransgaben \\i\yii tfdter , fo or^njlrwttg uitve^t i|?. 

e) t3o \<St muflc. 

2lm ^ol^c t>tQ Crcu^e^. 

g) 2)<it tx?i 4lle Durc^ Dit (gcfcncf niffc finea IibenbcS "borc^ b4S WiAix bcr Sx-pe «ffi^cwil» 

fc^cn ^in, 
h) !CPanne^r m«jn bcffulpi^cn Sibcnbcs hti 'i^tm 2llt4r in^cDac|)ti0 i^H. 
V) Addiiur 5>it bcfft Nicoiaus Bufforp cjcfc^rcncn. I>^tt ^er Reformation A. i ^27. ; j 

J;)ierauf be^rtb e^ ftcl;, bag ba mitUn iw ber Sruf)«^reDi(}t eine^ ^apelian^ ju vg, 07ico:s 
Jai, t)eiTen 9?al;meabevunfer :^mTpeDerfct>n)ei^c(, etn?[)?e§^$faffebie©lorfe jur^til^^^ep' 
fc Icuten (ieO, bad Q5efini)c unb bie .'^ienflen, v>onDer 5ln[)drun() be^ erfldrten @onnta()i? S»ait^ 
3e(ii,fic& ju bcr ^c(Te mant),befa0fer (Sapellan |i'cf) i)om Sifer liberne^men Iie§,unb eiuicje I)efff i^e 
^'Gorte au^flieg» 211^ iin ^(I.Kac^ abcr f;ieifau<J ^eiterunc) beforcjte, lie^ crNicolaum 
23wjf!orp , alle ®clef;rten un^ c)et)ad;tcn CrtpeU^it ju Diat^? Jpaufe foDern, bcm 3ufoI(je 
erfcl;icncn Dor L)cm Dfatl; : 

1 , Bartholdus ^^^oller S. Theol. Doaor unt) Ledor Theologiie Prlmarius. 

2. ^eiirid) lCPcnbtTheologiiEDodtor. 

3, Doaor /:)ertnnig2^ifle«brHgge^ricfferunb^e(ii(Ie* ^on tvefcf;en breicn bereit^J 

obcngehanbeltif}. 

4. Doaor^crniiin Hrtngenbecf , bieferivirbi?onDfcIenjurUti()cbuf}rfurbem3feic{)^'be^ 
nanntcnQ3ur(}crmeiflcrau^5e(ieben, tcf;f)abeunterfcl;ieblicf)e 2lbfcl;rifltcn t)on steph. 
2^enip£rtivavf)afFfi(]cmQ5ericf;tgefe5en, baba^QOBort Burger m^ utriusq;Juris 

Doa.in^:iVirgermeifler0e(inbertn)Orben/n)eIcI;e^bann(iucf;fonber3wciffeIbenJ^n.^er^ 
txam ubcrrcbet f;at in feincr iLwnebwrg. l^ircfeen? '^ijtotie p. \€S. nid;t nur bicfetv 
Doa./:>ermrtnjum^ui;qermei|]er5umacf)ef], fotibern il)m aucl; \)^^ Prxfidium in 
bicfem ^abr beijule(]en, ^Bieaber in mef;r^0cbad;ten war^affrigen Beri(itunfer^ 
'^B^tm^zne, ber anfpred;enbe , umfragcnbe wnb m\)M) ^efd;etb (jebcnbe ^^urgermci? 
(ler, t)on bem Doaore ^erman ilongenbecPen al^ Advocato bej5 bej^j^uroi^tcn Ni- 
colai 25u(?orp0 au^brucflicft unterfd;eibcn tft ; fo erf)ellet aucf) au^ \imn Faflis Pro- 
conf. &: Confularibus, fo iDOl bag in bicfcm ^a^r ^crr 2)ietericb^ol;ufc^mort4;alsj 
tenber ^ur^ermeifier (jemefen, al^ auc^, \)o/^ Q^ur(}crmei|(er ilangenbctf bereit^ 
A. I f ly^aufPhilippiunbJacobi-Slbctrbauifber^iGcIt^e^jan^cnfet. 
€d il^ bcmnad; btefei* Doaor ^crm<5n langcnbccP bei5 J^crrn ^ur(]ermeif?cr^ @o5n ^etve^ 
fen, bat fic^mitAnna.5)errn3of)4rtn ^^ii^en (berA. if2^su9?at5crtt)el^Iefn?arb,) unO 
Citcih*aBocf^olQ^oc()ten)erf)eurat5ct, aucf;mitif}rbre!5ef)n<5of;ne, bai?on aber fetner 
baiJ^@efd;Iec^tfort(]e)>fIanl5et, unbjmo ^6c()ter erjcu^jet, ifl.A. ifj^. gef^orben , unb itu 
neuen©ebdu ber !4^om^^ird)en be(]raben njovbcn. ©cr beriihmte Con-lleaor hteftaev©fabt# ^ 
e*ule COiNRADlNUS ^at i\)m fo^enbe ©rabfd^rifft 0emad;t : 

EPITAPHiaM. 
Dn, IIERMANNI LANGEBEK, 

y. C. colJoqvunmr Hojpes ^ dv/f 
H. Quisjacet hic? C Doeior jurk legumque pritm 
Et merito patrii gloria magna foli. 
. ■ H. Quo patre prognatus : C Do^ore i^ Conftik clar0 

Quo non majorem htnc Saxona terra tulit, 
//. Quce clotes animi? Cfapiensfuit atque diflrtus. 
Jufti (Squique tenax, reUigionepim^ . 

H.Qufe ? » //. Z^eiU L Vertodm L Cap. IL QuiS fortuna fuit? C. patriif contentm opimas 

Turpiter hautfiuduit cogere avarm ope» 
' //. Anne njagiflratm? C. priyatm vixit , acutis 

Gaudens confiiiis pojjg juvare reos, 
H. Nuin coelebs? C. minimey conjunx qu£ contigit y omui 

Moribus ac formaparte beaia fuit. 
H. Quifims^ C.p/acidusy mediocri namque fene^a^ 

Defun&a dulci conjuge fata fiibit. 
H. Si verum memoras hacc qui rejponfa dedifiit 

Nefiereos annos dignm haberefuit, 
Sed quiafunt cun&is fua fiamiy%a certa > fepulto 

Ut fit cum fuperis altera vita precor. 

f . Doaor jf 0^411» moller mx, m cben etlnncit , Doa. ^^art^. WoIUxq ^vubcr, 
etn SefnD be^ @ott(ic[;en 325orte^, tvie InfonDerbeitau^ feinemBericbt dou ber 3\e(i^ 
Sionii^Q}erdnt)crun0 crMet, in tt)e(d;em er ()arter @d;e(tm6rter unt) f)efftiger (Sd;rei&^ 
5irt fid; bcDicnet. ^inicje 21bfd)rifften t)OH B.cmpcM8 iSi(i<>rie nennen il)n tviDer al(c 
28af)rf)eit }3i5rgermei(ler , unb ant>ere moden , ba|7 er Der Guardian ju @. ^Mxim 
^D%Mi\\ gewefenfei ; 2ibenviet)a^er|]et)urc^t)c^ @0ttfeIigcnJ^errnQ3ur9ermei|]er«J 
©d^rot^ers Faftos t^offi^ mit)er(c(jet mirt), fo wirt) Dad anDere fo n?of)( Durd) feineniS;!); 
jlanD unD 0ejeu(jtc5^inDer(f.^f).3.Q3.p.7o8O a(d auc& Durc&Dic 4)t|foric fe(b)l 
tviDer(e(]ct,untcn tt^erDen ivir DenGuardlan DorgeDacbtenCioOcr^ untcr Dic ftnDen Die Deii 
S^xt[. D. Bartholdo VCioXUx i)or p^enDcm ^(Xt{) tt>iDerfprod)en , tvie f an Da^ aber fcin 
Q5ruDer fein^ ;^e|Ten^db|l(id;er®innau^fcincr ofrrerwefjntcn <Scln'ifft , nurgarju 
. oftcnbart)or5luaen'ic.(]ct. 

^. 3odbim€llcrt)ot7ilHie(mc5rDcr^rd{atbcfa()ten€(o|to, Dcn eini^e Slbfd^rifftcii 
2)crc^^offnennen/ Doc5f)abcnDicmeiflenf£ll«r^ofp €rtDaritvarnod;nic()tt)6((i3 
aufDer(£i)an^e(ifcf;en@eitc(3etretcn, Dod;if)nen aud; nicl^t ab(tenci()t, t\?icfott)of;( au^ 
:2^cmpe«o Q5eifa6 ju feinen 07af)mcn: t>c t>cmt bcr Bafc tiicbt oucl mcneOc : 
a(^aucO au^fciner ^luffuf^runji in Der^pauDiung oor Oiat() cr()c((en ti?i(D. 

7. M.5rict)ricfe^ertnifige6Paftorju^.«33etcr, cin ^iebf)abcr Der2Gaf;r5cif, Dod;Da^ 

XinW nod? feeim(id;. 0?ad)mab(^ abcr f)a(fFi5m @Ott ju luneburg aOe gurd;t libcr^ 
tvinDen, tt)iccrDannDafc(bfla(g^t)an()e(ifd;er Superintendens A. 1 ^65. ;.Dec. qv 
gcjlorben. @cin@of)n n^ar Hieronymus ^cfiniftges anfang^ Archi-Diaconus, 
nad;maf)(^Paftorju(g.3o(;anni0inilijrtcl>urg, tvcld^er fid; Durcf) M Theatrum 
GenealogicumfoA. if984u^a(tDebur0 cin^af;^ nad; Dc^ Q5crfaf|er^ ^oDc im 
^rucfau^cjangen, beruf)mt gemad)tl)at. 

8. ^Odcbim .f tfcfebccpc Paftor ti^o p. €atf)arinen. Q5on Dem H AMMELMAN NUS 

fa^ct: quidifcefferataparochia; aKein lEcmpc giebct c^ : bc afgewcten ivae, 
Da^ i|l Der jtt^ar an^efanfjen ^<\^ ^t^angelium ju prcDigcn, abertt)iet)orf;in(3cmdDet, 
aud)mieDeraufac5orctf)atte, imD Dater nia^t auf^Det: ^t)an(}c(ifd;en, fonDevn auf Dic 
^dbliifc!)e(Seitciu fc^enttoar, 

S)lcfe DOtt bcr ^eformation /f. i f 27. j j :^:efcnnunnunt)enaiift)eran^eni <Scite entgegen i) jfo^attftS^0«ti^A0eti , 2) M. 
^o^aim^riQe unD 3)©teffartB.cmpe. 

J;)iel>ei ei-fci^icncn bic Ci3cfd,>mornc Dev \>ier ^ti'c()fpfcl # ^ircf;en , n)elcf)e jwdlff nn ber gaf)! 
tvnven, unDDa^tvadin^iefcrQJeifammlun^ auf beiDen (Seitcn Dorcjeciangen mit an^e^^ket 
()aben. 

i^^cn ^intrac) tbat ber it)Drt;6a(ten&e ^ur^ermeijler JDitericb ^o^ufert ^ n>ie Don De^ 
nen^rdDicanfcnfil;rifftiic|)jnDva^banc)e(>racl)tmdre, bagflemit Denen anbcrn ©eilKicben ei^ 
ni()c3r.run(]en()dtten, mldbeju^oren, unDfoDidmoglicf), beijuleijen SiS.Diat^Dcn^^^aijan^ 
j)efe|ct Htit 

ntcolas Biiflorp f)at bier ba^SOBortaufeenommen, unb bem J^errn ^ur^crmet^ 
fter ()cantmortct, ba^ermitDcnengegcmvdrti^enbrei^rebicjernnicOt^, aleJ atlc^ Cicbej^ unl) 
(35ure^jutl)unbdtte, i)rei|5i03af)r(n.g)ambur^(jcprebioet, unt) al^ein fromm ^?ann ficb be« 
trac^cji ; bie ^im ruf)rtc i)on feiner ^reDi(}t f)er , tvelcbe er aucf) nod) fiir 9ied>t Mu , alDietveif 
er nidx alaubeiijdnte , bafj Ciprifiu^ fiir einem mutf)n?iaiaen 5}?(JrDer ^nw^ getf>an , oDcr fiir 
DicDorfcijlidx^unDcDe^^^oDtfd^Id^crdDen^^oDijcIitfcn Wtte; er Wttef)ieriiber'il}nen al^ feiV 
nen ^^ruDern cincn Q3rief ()efd)riebcn , Der aber nun uberad befaimt mdre» 

07acI)Dcm Die Drei ^»an()eli(len (rcj) f;ieruber befproc{)en , f;aben (t'e t)orbemeIDetem 25tt^ 
Jforpeit alfo jjeantnjortet : 

€^ f dme gar n id;t Darauf an roie fromm er tvdre , unD tvie fan^e er gepreDi^et \)<iut , Die^ 
jc^t))dree^Da^er()clef)ret: 

1) C^riilus f^dtfentcbt^efittenfurDie^oD^ISunDen/ fonDernein?}?enfc5mu(lefefberDa^ 
fur ()cnuo rbun , inrcileid)cn Dafi e^ 

2) QSerDamtnlJd; mdre /^Da^ (^acrament unter beiDerfei ©ejtalt ^u cntfancren. 
!^!efe;-5abcr ifhviDcr Q)Ott unD Die l)eili()e @d)rifft, al^. tDcIcbe befennet unb bnmgtt, baf^ 
CibnfiitefiSirallcBiJii^crtgelictert, urtOOrteBrtccamentfilr allc C^ripcft eingef«* 
©et Ijabe, tveIcf;e^ftcfoe^iI)mbcliebte, au^Der.g).(5c!)rifffin@c()eni\>art aller J^erumfi^en* 
Den bea>ebrcn unD Diefelbijje urt^eilen lajtcn tvoIten,tveId;cr t>on il^nen Der f)eiliflen(^i|ri(ft ^lei^* 
formi^ lebrcte. 

nicol46 25u(iorp5afftcf)entfd)uIDi3et, Dagernid)tDoaortt)drc, aud; nicf;t ae# 
f^idt adbier mif i^nen ju difputiren ju ^arij^ aber tvolte er ed fd)on aufnebmen. 

2luf tveld)cn Die A)iencr Dei^ (Jt^an^clii ertvicDert : 'oa^ te einem ;^om fyxxn jumabf iibef 
anfirtnDeaufDer€an6eroa^()ro(Te^ortsuf)aben, unD nadjmabl^ feinen Q5etveif^ Der DveDe 
vorbritigen ju f i5nnen. (g^ tvdre aud; nid;t n5tf)i() Daruber nacb ^Jarig ju rcifen , tva^ er l)ier 
geprcDi.oet, mufieaud;f)ierau^@Otte(5 3BorfbeIesefn)erDen; unDmanner allenfafld foId)e(J 
jutbunibmnicbf actrauete, fofdjfenDafunffDoaores, Die ivurDenif)m, tvami er fie fud;en 
tviirDe , hk puiffi nicf^f »cv(a()en. 

2Bie nuti Buflorp bei bcfa()ten Doaoren ?SeiflanD ^efucbef , f)aben Dicfe ftd) mif ein'. 
attDernad;c!enommcnem2lbfrittbereDet, unDaI^ftetvieDerumt)or Demft^enDen Oiafb (jcfrc? 
tentvare)], bat Doa. 35art^oIt> tnoller Dem befagfen Bufiorp Dabin Da^ 3ISorf aercDet, 
ba^ Dererfte@af5 ad pietatem ju Deufentvdre, Dager^efud^tDao^ Q}oIcf \)on (^iinDcn ab^u? 
baltenunD ^ur ^:^uiTe ju t)ermaf)nen. 2lufDen ant)ern (Sa^ vom ©acramenf aber, tvdre Diefe^ 
luerinnern, Da6Die€brl|lIic()e5?ircf;ee^aIfobefct)Io(TenunDoerorDnet, Da^ man Denen £ai;en 
II. a:^e«l6 i.25rtti^» e ttur 34 ^^- C&eild /. Veriodm I. Cap, 

mx emcrleJQ5ej^altiin^ti(,51bent)ma5(rcic&enfoIte, ermullee^ (]efcl?e5en (affen, n?ann &iefer 
»t)cr /ener fid; t)iefem n>ii)erfe^tc, cr fiir pcl) tvoite cin ^ef^or fam ^inb ber (Kiiigen ^irc()en bleibcn, 

Doaor XO€nt>t i(i mit Doa. 72>axtfyo\t> tHolltr gleicbcr 9}^einun5 (jemefen. 

S)er Guardian aber wdre balt) mit D. tTi^lkt tterfanen , fintemal)! er if;n befcbuINget/ 
JoS cr bci t)em (5c^Iu§ feiner 0{e^c ctma^ ancjebanget batte , naf^mentlic?) »on t>m ^elcben im* 
gleic^cn »on Kopo<f unD t)em ^anDc ju JTIccf lenburg i)a|? ibm Dod) nicfjt aufte^eben n>dre, 
tt>eld>e^ Doa. tfloUcr ba^inbetvegetju fragcn, oberbennnid)tbei berbeili(jen^irc{)e bleiben 
jvoltc l 3LBeIc|)e^ er par bmhtt , aber ^inbei gefucjet tvof)in ibn ©Otte^ ^oit fiibre* 

Doa, ^cmm^ l&iiflenbrttggc 01 mit Doa. tn^Uerii ^leicbfall^ ein^ geivefen. 

Doa.^crmatiilangenbccf f)at (td> jtvar anfanj)^ enffcl;ult)i^et , Da§ hk(^tmU 
©a^e nic|)tt)on feiner Facultdt n?dre, /ebod) t)a feine CO?einun(j Don i^m erforbert t\»iiri>e pd; Da^ 
^in erfldret , £>a§ er fretjlicb aud; l)en trj]en ^unct ad pietatem l)eutc, auf t)en anDern aber biel^ 
te er t)afur, t)a§ t)ie in benen Conciliis tjerfammlete 5)?dnner, tioekte Da^J beili.t^e 5Ibent)maf)I De^ 
nen?at)enuntercincr ©cflalt ^ureicben befcbloffen f>drt(n, vermc^c t)er Q3erf)eiJTun0SJE)ri|li 
Matth. XVIII. t)cn^eiIi5enQ5eiftgebabt^dtten, unt)&a§manaIfo.Dcm^d;Iup M Conci- 
lii, bi^ Da^ m^ ant)ere^ ^efunDen njdre ju gelcben fd)iiiDio fer» 

^ie f)ieraufDer ^err ^Siirgermeifler itiit Der Umfrajje inne ^iefte, baben Dic Drci ^ebrct 
|)er^5ttlicben JCabrbeit, nacl> t^orber^ejjangencr Proteftation , Dajj flc mitif)rerQ3erant^ 
n)ortun,9Denen(?l)rcn unD ^ocbacbtun^ Derer Umft'^enDen, ii^fonDcr^eit Doa. »artt?oK> 
tlloUcre, im ()erin()f{en nid)t t)erflcinerlicb fein noolten , ansejeiget , Daf ed l)dd)(i unbifli() wd^ 

re 2^tJJlOrp0 @a^ ad pietatem JuDcuten, Dcr Docb manifeftam impietatem in Ocbfajfc^ 

te ; Dann tioann ^Jprijlud ntcbt fiir Dic *^oD?@unDen gelitten fjiittt, fo f onte man Dic ^am auc& 
nicbt jur ^^^uffe bringen, an()efcben, womanDenen^eutenCJbvini^toDne^mc auf noelcj^en cin 
95uftn*f i^er afleine boffet unD fejle ftcb griinDet , fo bringct man fte me()r jur Q5erjnj<i(feluns ai$ 
Sum "^rofl Der ^u(Te. SIu^ Cf)rifti ^oDe erfangcn tvir ©naDc unD sSergebung Der (gunDcrt» 
@o hcit Petrus, Paului «nD Dic 5(pofieIn gelel)ret Aaor. II, X, XIII. Da fic Dencn bugfcrti^en 
C^rijiutii DurcbDen ©lauben toorbalten. !5)emnac() fo fei f)ic in Bufiorpa ^cf)re feinc pietas 
fonDern manifeftaimpietas unD 5Ce^erei, unD mtm t^ia ad pletatem folte gcDeutet werDcn, 
fioit)dreDocbmc^t0enu()Da6c^f>iergcfd)ebc, e^miJ|]eaufDer^an^ef, Da e^^cpreDigettDorDcn, 
gebejfett , unD Dic ©emcinc au^ Detn Jyrrt^um ^ebof ffen roerDen. 25u(iorp b^ttt imv ju anj? 
fattc)^9efac)et, Da^er nid;t^faubenf6nte, Dag C^ri(lu^fiirDem, roeld^er /cmanD mit gitrjaije 
crmorDef, ^littm bdttt : 2Gir aber fa^jcn, wann ciner auc& jtt)an^ig crmorDct bdttt unD f dme 
irod)jurOfeue, Da(?e^if)mt)onJ&er^enIciDtt)dre, unDnebmcfeincSufluc^t ju €J£)ri(]i bittcrn 
^oDt unD fac})te ^mtft , fo n)iirDc cr fic genoiglicf) erlan^en» 

^ier b(itDcr J£)err ^ihHiermeijlcr cin()creDet , unD Dicfcr ^cbre af^ ciner ^6ttiid)m ^au 
f}tit beigcpflicbtet , tt)orauf Die ^ijangelifd^en in ibrer OJeDe fortgefaf)ren , unD. € €. Oiarb mfU 
(^ert , Da^ cr t>on ifnm nid)te^ anDer^ erfabrcti tviirDc, al^ DaJ fic lebreten , Dag Dic ^uffe allein 
in€4)ri(li ^oDe 5?ra(ft ^abc , al^ Durd; Dtn njir allcin ©naDe unD '^^cr^ebunij Der ©uiiDcn cr^ 
langten. 

@0t)iefaberDenanDern2lrtiaif betreffe, obfc^rfcnjicttjiDer Die(Ef)ri(lIid)C ^irc^etoort 
beiDerQ5c|laIt itii\SDacratnent, fo f dnte folcbe^ niemanD mitiBabrf)eit fagcn. i)ann obfcbon fot^ * 
(^c^inDcmConcilioiuCPilni^bcrcit0#l;Io(finMnDc}cbot&cn mn, focrjlvecftc ftcl)Dod)Dtf 

htiiiQt l^eilicje^ivd;et)ie(n)eitera(^int)acJConcilium $u(Eo{imQ; €f;n'(lu^ aii il^r ^o^wx^tf ^ctdrt 
mitDaju, fammtDenenf)ei(t(jen5(po(ie(n, 9}|arti)revn, ScftrernunDDoaore», ive(d;etau? 
fent)3a5rnarf;etnan^er()efoIc)et(int), i)Ort n)e((|)en f ein etniger aufjiibnXnen n)dre, t)er aiic& 
nuretn^ortwi&erbeibe^ejMen inbem5ei(i(3en2lbenDma()( gefaget ot)er jjefcbrieben f;dtte» 
3ae5 fin&et (td)im Cypriano, Auguftino unt) im Thoma fe(b|i, t)a§ ber ©ebraud; untei: 
beiDer ^i^<x[i hti ibrcr '^iit in benen ^ircbcn (jetvefen fei. (go nun ^bnnu^, fo W 2(p oflefn/ 
?OMrti)rerd unt) ^ird;en?£e()rer^ auf unfrer (^eiten , fo mu(le aud; t)er ©e()orfam ber ^irctKrt 
fic6 nid)t bet ibnen font)ern bei un^ fint)en , e^ tvdre bann i)a6 ^3c(jent5ei( C5ri(lum unD a((e vor^ 
benannte au(5 t)er ^ird)e fd;(ie(Ten tvo(te. 

^ie nun Do6l. 25arc^olt> tnoHcr 5ter einrebete , bag njo ein febenbtijer ^eicbnam 
(tcbfiinbe, inbemfe(benmarb(i(fti(jQ3(utfeinmu(ie, Da5eroaud;bieJ^irc{)et)a^etne^f;ei( (\hf 
^i\ii:i%{ [)0^itt , ^ahii man verb/eibeit n)o(te. ^ 

.5)aben unfere brei Cebrer errDict)ert : ^a§ ber ^trcben betob(en tvdre (Jbrinum ju ftdrett, 
SDeut. 1 8, (C^rifli Bcfca^fc ^orctcn fcme St immc , ^of). i o. Unt) €f)ri|]u^ fprec|)C 
fe^bft beimSob-cap. i8. iDictX^ortctJicbumirgegebcft 1^4(1, ^iz ^abc icb i^fic« ge^ 
gcbcin Cf^un babe Der ^<£rr mit feinem ^orte beiDeriei Q5c{]a(t befof}(en , ^uc. 22. ber(^af^ 
ben aucb ^aulu^ (aciet. ^cr tHcnfc^ prufe (icfe fclbfl , wnb alfo c||e er tJOH tic^m 
23robte, un^trirt(fc4U0bic(cm2^c!dbe. Homobie(Te/anid)tein^rtefler, fotii)ernei» 
CO^enfcb* ^ann bann nun ©e^ner fo(cj)e 2Corte i)erac()tete , fo f onte iveber t)te f;et'(ige ^ir^ 
^e , nod; berfeiben ©i-borfam bii if;m fein. 

^a(i erfa(}te, n)o ein (ebenbiger ^eicbnam ba njdre aucb ^^(ut, bag wdre befanbtj 
fcbabeaber fei ed , bag er mit fo(cber GlolTe nid;t eber f ommen, unb ^briflo Diefe^ crinnert f)dt^ 
te, ba erfeinen Sungern aud)l)a^^:S(ut jutrincfen Q<\bf ober if;nen jj(eid) feinen^etc^nam ju 
efien bereit^ ^egeben f;atte. (^r njilrbe abcr if)m Da^ m^ er ^ctro fa^te jur ^(ntmort^gegeben 
\:)C(htn : Vade retro me Satana non (apis enim qu^c Dei funt» ^emnacf; fo (lunDe Die 

(yntfa}|()un() De^ ^mmim nid;t auf Diefed oDcr /ene^ , fonDern aw^tic^^ 2^ort unD ^it OrD^ 
nung €f;vi|]i. 

223ic nun Dod. tHoIFcr bti fetner ?(}?einun^, Die er auf Da^ 2(nfer;cn Der 5ttrd;en 
bauetc, i)erb(ieben, erffdrten ftcb ^it Unfri^e, Dag fie bet if;rer ge(jebenen ^fnttvort, mki)t 
DieSebre ^S^xiWi unD (einer ^ircben in (l'd; faffete , ()(eicbfa(g be^arreten, 

:^emned)jl n^anDten ftd)unfere ^:Stfennern)iDerD.<?,crm«rtilartcjcnbecF, m\^it 
D<'e ^bfefeunc) beiDer ©e(]a(taud €in9ebun.o Deg^ei(i5en©ei(le^()efd;eben 5u fein i)orge(jeben 
[)m, unD(3abcntf)mDigjur2(ntn)ort, Dag fte t)ie( gen)i(Ter tt)dren, Dag Die ©nfefiunj} bet^ 
Der (33e(Ia(t von Dem ^pei(i(3en ©ei^l njdre, ai^Deren 2lbfefiun(), an(jefef;en Der 5p(2rr (IJ^rt^ 
pu^ nicbte^ obne Dem ^peifigen Q5ei(t getban oDer ^eorDnet. ^ef. 60. @o tvdre ed aucb bif^ 
(i(}, Da§Dcr©ei(IDurd)Den(55ei|ie?)ri(]i, Der in Der @d;ri(ft rcDef, ben^^efen murDe, fi> 
aber Dag ()cfd)ebe, fo fonne inDcr 2(bfe6ung feine ^ingebun^ DeoJ&eiii^jen (5)ci(]cg (jcfunDen 
tverDeti. :^enn Da§ (S^ri^iu^ 9??att5. 14. fa(}e: Xt)05n>ertcol>er Drci^erfammlctfirt^ 
trt mcirtcm nal?mert, brt birt icb mitteu urtCer i^rtcrt i(l(]en>ig. 5lber Dag ijl Dur(t)^ 
au^ feine9??einun<) nicbt,Dag Die,n)e(d)e n)iDer feine,Dee5 J&errn(Sbn'l^t,OrDnun0 ettva^ be(d;(iefi5 
fen, infememO^hibmenverft^mm^etfein, oDerDag erDafet unD e^ ()e(]dti(je , fotiDern er i(i 
Ui Ocrtcit Dte ctn^a^ f;anDe(n unD etn^a^ befcbdeffen , m^ i()m biiiibit unD n)o5(^cfdf(t. ©0 

S ^ fpricfri y \ € //. ?C^etfa /. Vertodm /. Cap, TprJc|?t S^rtflu^ i£r fci itt t)cm nat)mert femcs t>4ter0 gc?ommcii,3o^» y. un^ tieu^ 
tct e^ alfo 305. 7- ^<>^ e^ icl;« tvae i^m t>er X^ater befo^icn ^abe. ^Dafj ^^rflluS 
fpvic[)( : i^J£r fei bet ui?6 bisan t)er tPcIc tSti5)e, ^cfleben n>jr gerne, mebe un^! '^o er 
un^i)erlajTen\voIte, aberDaf? er t)eef)alben bei undfeinfolte, Dag errmidd^beiun^ i?erdn^erc, 
m^ er cinmabl cinsefef^et \)Q<hi , unD immersu %Xkoq<^ timt (cbvc , \i<;^^ \m% mit benen '^Bor? 
ten nicl)tubcrcinfommen, Daer fpncf)t: ile^rec alle i^eiOenOae, JvaeK^eucfebcfo^? 
len ^abe. 

jg)ierauj^ crbenct nun, bajj Nicolai }5u(iorp9 3n*tf;um nocb uicl)t t)erbetf)en, unt) 
bag cv ibn n?ieDerru|fe afferNn^g bidi^) fei, 

Doa.Bart^olo tnollcrs ©e(]en'5lnfn)ortn?ar, ba^ man i)er f>cili(?en ^ird^e mef;v 
©(aubcn al^ ben Praedicanten juflencn mu(le. 

Bultorp fam()iev;u^ort, unD eifldrte ftd)/ &a|?evfurDicc^t5icItc, ba^, tva^cr 
0cfa.()t bdtte , ev f)dttc ^efud^et bie l^eute ,5uv ^^u||e ju brincien. 

^orinil)nt)anni)ovbcmelDfev Do6i. l1loIlcr|]aVcfte, t>af? man feinc ^ovtc,"aud> 
nic^t ant»evi^ i>er|le|)en mufle. 

^ -:il3ovauf unfere (gaan(}e(ifcf)e £ef)rcv cvmiei)evfen , ^af? Bufiorps ^^inn au^ fcinem 
fatcimfd)en Q5rief, Dannftejuj^fcid^^eriJOVjOijcn, gnunfamju^^acielajje* 

Ob nun jn)av Dev Jperr Q^ur(}crmei|lev, bafi foId)ev ^^rtef (S€\ Dvatf) fd}on bePanbt 
tvdre, ^ajivifd)en re^ete, 

fo roart) cr bod; , auf t)ev ^Dan^eiifd^cn Q3ev(an^cn , unb jn^av t)on ofltbefagtem Doa. CO?of^ 
lev terlcfcn. 

%\t bag ()efd)cf)en , roarb bev Doftor t)on unfern Q3cfennern (^efragct, er vfih^Xi auf 
fein Q3en>ilTcn fa,(]en , ivai^ er\>oni)em ^crlefenen 5irticfel f)ie(tc, UnD er befante uiiD (eugncte 
«]icj)t, bag ev , fo \m er Da jliinDc offcnbar f e^evifd) rodrc. 

Unt) fo ifi c^ aud) bidig , antmorrcten bie Unfrtgcn , t)a§ ev fo(cben @a$n?ieberruffe, 

^Ooju (id) aber Bu|iorp nid)t t^erfleben nooltc , fonDcrn berief ftd; m^^^. Dva^t, bcr 
feinc ?Q?jinuna , mie erd molte \)erfianDcn baben , cernommcn f)dtte. 

UnD aS unfcrc ilc^rcr , i()ni fo(cf)e^ nodjma^)!^'? anmuf ben u^aren , fe|fc cr f)inju , &ag 
ev nid;fc:5 ubel^ , fo cine^ -iBiei)erruffi^ bcburffe , ^eprebitiet f)dtfe. 

!Der Jg^crv ^^ur^ermeiltev abev fprad; mt> , unb aab if)m ben ^efcbeib : ^o^ er t^jiOer^ 
ruftcn, mioiicb^ierabermit ^^ o^«r ncin erHdrcn |o!te. ^e(d;e^ ev bann, <x\t 
eincvbcvSecretrariorum M. JohannesKloecI;), bcr jugieid) Vicariusim5)omn)av, CtttJad 
in^Of)r (jefatit, jurf)unbenvil!!(]te, nad) fiebcnSaf^rcnaberadererfifeiiiete. 

Jpievauf f abm bie Duif^e an ben Capeiian 511 ^. 07ico(ai, n)e(d)er bcn befd)ufbi(3ten S>im 
bef m^i nur (^eflunb , fonberti aud) red)tfcrti.aeii tDoIte, ber roarb oon ^€. ^o^oi auf erfoberte 
3ofortun ^cgcnbagcns, beffcn Capellan ev ixsar, Suflimmung feine^ SDicnfh^ evfaflen, 
unb bicmit bie^cjan^e .?)anblun(] gcenbiijet. 

^en 16. Aug.f^abcnbie Q3ur(icr unb €inn)of)n£V bc^ 5tird)fpief^ ju @. ^icofai bcn 
6ofte^^^a|leninif)ferJtird)C anacricitet , '^^mx in benfefben bic (2:fn'i|^nn!ben ©aben , t)or 
^au^^2{rme, W inbcm Jtird^fpicfbeifrcmnKni^euffniE^ebienetf^dtrcn, of)nc ibre Dorfe^ficbc 
Untbat af>er , b(o§ burcb @0rte(5 q^crf^dngnig in 51rmutb gefaffen a^drcn , m6d)fen (jcfamm* 
er , unb pe babuvd; \Krpffe3et werben , $u bero ^b%\)\\%^ fic (xw^ if)rem ^O^ittef jn^offf ^cfcbicf te I>dt1 bit Reformathn A, iS^7* J7 ^Mmuv txUhxm , t)enen fie unt) if)ren O^acl)! ommen bie Q5oifov0e fiiv Die ^rmen libevtracjen, 
unt)if)nent)oacnfommcneg)?acl)tuni)Q5ema(t, nottt)ur(ftigc ^irticfel unt) CvDnunfle ju Un* 
revl)altun() t)ev 2lvmutl) geaeben haben. 

^ieev|len^:Sov|ief)evn)av£n: ^o^cfcimvotibcr 5e<^ec, 304ct)im tt^cgcbom, 
^nn&XCitUn, 5riOcricb (Dff ra , ^Claus^jartigce, Kt)ar?icr€t>Ort23argcn, ^oa^ 
cbimnioiler, (Cor^ilampe, <5)artftedbroDer, CorDmcmere, 2)it|^mar 2^oW/ 
fpiclju ^. 07ico(ai Die Q)evovDnun(} unD ^e|]enun() Dev 5?ivc!)en^5^ienev au^ Den ^pdnDen Dc<J 
CajMtuIi^ tvieDcv an ficf; (}ebracf)t uni) njiivcf licf) exercirct f)abe. Art. 1 4. Daf) man Die (^df)u^ 
(e Daj^lbll nad; Dcm ""^^udbe , cjenannt Untevvict)t Dev Vifitatoren ju @ad;fen be|]ef(en folte* 
Art. 18. Da9 afle ^:^ettc(ei t)cvbotf)en tDOvDen, 

Um^^^^avtbolomdif^at^o^anrt^ocp^, 5ttrc53efd)n)orner ju ©.^ctrl, \\m Q5e^ 
r)ucffcinev^'ivd)cneinenJpof au|yevf)a(b b(auen ^f)uvn^ , oDcv a(tcn 3)ammthovd, auf Dcm 
DvofcnDamm gcfaufft, Dafe(b|l Dic5livcf)eif)venci(inem^a(cf j3ebvcnnctunDangcvicf)tct. (5ie^ 
f)e m^ mitix Daoon im itcn :!^anDe Dcd i jlcn ^^ei(d pag. 6 s 7. (]emc(Det a^ovDcn. QBa^ 

^en 29. Aug. Die igvbarcn \)on ilubcdP an unfcvn ^(g. 0?af)t i)on eincm ju tnolfcti 
t)on Dcm i5r6?^^ifd)o(f ju 25rcmert anjul^eKcnDcn Provincial-Concilio , Die ^ut()cvifd)C £cf)ve 
unD Dcn^:)])?#vaud)Dcv.^ivcf)en'Ceremonien(n)ie|tce^nennen) bctvcffcnt), jeigctDieVIII» 
i^ci(a(jc ju Diefcm ^apituf. 

3u ^. ^T^icofai f am um Dicfc gcit an De^ bcuv(aubten ©teffe Jacobus Laurentii ©. 

VARIA THEOLOGIC A 1. c. 

©cgen ^)}?id)ac(i^ mavD offt n)of)((icDacf)fen Stephano Kcmpcrt Duvd) jn^ene ^crrcii 
De(^ ^}iaf)t^ unD fcd)^ '^iiv()cv Dad Paftorat ju @. (Satf)arincn aufgctra^cn , n?efd[)e^ er \n 
©Otfci^^T^afemen libcrnahm. €rbrad;te mit ftd) Mauritium C0agclmartrt, roc(c[)er mit 
ibm in (^. *0])?aricn 0}?a(3Dalenen €(oi]cr (}cfebet hatu, tt)cfd)encv, tvcifcn Matthxus Br^^ 
ger , -]3reDi()er ju @. Catf)arinen cbcn abgcDancfct f)atte , jum ^rcDictampf an befagfcr 5tir^ 
d)e bcfoDcrfe. 2l(Icm, tt>ieein.acfc()ricbenev ^13rie|hv*Catalogus mciDct, f)at erDiefe@teffe 
M'^, unD noi)imfe(bfgcn 3al)r, tt)icDev auff^egcbcn , f)at gcl^cuvat^et, ift eini^vauer ^e^ 
ivovDen , unD i|l A. i f 79.^. Martii m '^raucraifc acfforbcn. HERM. 4<<*timelmartrt, 
pt. II. Hirt. Ecclei; bcfrd|fti(3Ct Dicfc 97acf;rid)t: MAURITIUS GAGELMANNUS de- 
rclido Miniilerio Eccletiaftico privata negotia exercuit. 

Um cben Diefe ^cit fam nacf; ^ern i^ct^mcycre Q^ertd)t Braurtfcfctvci^ofifcfcer 
j^ircbcrt i^^ijtorie lll. 150. 3o^artrt(DIt>cn&orp, Dcrau^<5,amburgumDa^Q^^fdnnt^ 
nii^ Der:^ar^cit milicn Oertviebcn nuiv , nad) BraunfcbtDeig, aftt30if)n Dcv ^favr ^ v^crr 
ju S. Magnus in fcincr .^ird)e \m\[ ^rcDigcr angenommcn. ^r iuivD Dafelbfl als" ein freuDigcr 
unD f)er^l)affrcr ^Hmx acruhmcr, Dcr mit feinem Collesen /^enricb ilampe \i\t und)ri)l^ 
fid)e deremonicn unD -]3apift!fd)e 9!)?i|]brdud)e abgefd^affet, auc^ jum cr|lcnmaf)( in S. Ma- 
gnus5^ird)eauf tcutfd) (}etau|fct babe. ^(kd) alfen UmftdnDcn i(l Diefcr ^obann (Dlbcrt^ 
Oorp Dev ungenanntc Capellan ju ^. 07icolai , Dev ttjcj^en fcincv .t^cfftii^fcit, \m oorhin i^ev^ 
meiDct, Den 2lbfd;ieD evf;ic(t , unD i|Uicffcid;t Dcr , fo Vicarius ju ^. (^covijen 2(Itar im 

^ 3 '^ortt 3g 21. Z^tHo L Perwdm L Cap. 

S)omsemefeni(l, DauDnim 5tenQ5ant)et)egi(}cn^5ei(^p. 489»unl) sss^^mbnmg Qt» 
fcl;e§en/ A. if fo. ijlei ^on^rauitfcbwcig nacf) JE)t(&e4eim beruffen tvorDcn. 

5Den 1 8» Deccmb. i)l i)on S(S» 9iaf)t unb ber gefammten ^uV()erfcf;Q|ft bie f)kbtm 
gebac&te 5va|len^0rt)mn!() nid;t nur befidttcjet, fonDern aud; &erj)Ieicf?en ©Ottc^^5^aj}en auf 
gleicbem ^ug in Denen ubxiQm S^ircfcen aufjurid;ten beliebet tvort)en» (^ief;e Dic 7De Q3ei(a^c 
fali am (SnDc, 

ten Sreitag nac^ Invocavit erfan^tc Johannes Rantzow, diittit unD ^ontgf* ^dnifcBer 
^ofmeifiev , tve^en i)ie(cr t)em Capitul envicfcnen ^ienf^c , ( Den idi; for unfen unD unfer ^m 
cf en * Privilegien uub ©erecfeti()f)eiben Q}orbibber unb ^efd)irmer evfeiinen unb bepnDen) 
Da^ Jus Patronatus fiir fid^ unD fcinc red^tmdpi^e Srben auf Dit Vicarie, ttcfdjc eintr \)cn 
feinen <^orfa5rcn , J£)artit)id)t)onJ£)ummer^butte(/ beiDem51(tar S. ApollonijE im $Dom, 
ef;eDe(Ten geflifttet ^attc» @ie5e Da^ Diploma im itcn ^anDc Dc^ i flen ^5eil^ p. 547. 

5im guten ^onnerfia^ oDcr 97?ittctt)0c()en preDigte Henr. Kcneborg , cin ^rcDi^er 
^M) su @. 3o5anne^ , t>on Dcr (Smpfafeun^ De^ (gacramcnt^ unter beiDcr ©cflalt , 4)afi 
fe(bic)e fet)r 9efdbr(id;unD»erDamm(id; tt^drc, mid)i^ StephanusiacmpcDcnlleaenSreitag 
auf^6ffentlicf;er (s:anljel ju @. Catf). tviDcrlcjjte ; a^c abcr Dcr 9}^6nd; Dcn anDcrn ^ag t)om 
^rcDic)|iuf)f, cntn)cDerjurdifputationjuQ3ari^, l'6t)cnunD(S6IIn, oDcr aud) jur fct)rf(ff(i* 
cf;cn^anDfungubcrDiefcn^,unct Itc^beraudgelaffcn; f;at DerPaftorDurcf;ct(id)e^ur()cri5Jt 
iw Dcn (e6tcrcn aufoDcrn (afieii. S)cnen f;at er mcDer jur munD(id!)cn nocf; fcbrifftf id;en ^anD? 
fung(ic&t)eifef)entvoflen, tve(d;ed Dann , Dagif;mDie€an^eft)erbotl^entvorDcn, t)erurfad;et 

hat, (Sie^e J^cmpc» , ^. ^, 

SDcn 23» April.Dee? ^onncrflacj^ m Mifericordias Domini f)atten (icf; 68. ^^urciei: 
( fo 5ei(Tet e^ in Dev ^efct^riebcnen 5^acf)rid)t , fo Dic 9te ^eifage ju Diefem ^apM i\l 5?empe 
aberfc(5etDie3af)(480 Die (td)in@.3ohanni^ Wefi^eif<^nn^fet, unDDaf)er, n)ctIfo(d)e^ 
olfter^ ju gefc&ef)en pflegetc , bc filtit Oc ^o^aitine ilut>c, genannt t\)urDcn, gecjen Dic 
lle^rer unD affcanDerc^^cfenncr Ded bei(i.gcn ^Dangeiii, Dieman, t)onDencnimi)origcn3af)? 
vcaej}i(ftctcntoem5?a|len, De 'Aa|lc«?tilt>c5ie6/ einen gefdf)rfid;en unD bfutDur|]t()ett 
2(nfd;la9 gcmac^t, Dcr aber Durcf) (550tte^ QndtiiQt Siisun^ t)erratf)cn, unD Da^er ffus(ic& 
verf;inDert , tvic Die 9f e 3$eifagc mit mcf;revn sciget» 

^eKa^en jii ^m ^rfteit g^apittef» 

I. Stephanl 2icmpcrt ttjar^afftigcr Bcricbt 

II. ExtraB awe jfo^artrt ^^ciitcFcn Ccffamcfte* ^ . . 

III. D. ^o^artti moUcre ]&cvicfec do« t)cr2^cliSioii0^t)crati&crwri8 m i^^m? 

IV. 3ol;4mi :^uscti^agcti8 23ricf voti fcitiem BerDfTjum Vafiorat ju Q* Vlv^ 
colat. 

V. Fragmentim cirtcr rtltcn Chronk. • 

VI. nacferid^t vofi t^ciicri 25rii^errc|)4ffeetl tttl^ il^^wor/^?/ tlrt4> c>em ^ r7aa:%^ 
'II l!ll . 

||ili!H!|l|lilill!!liM!iiHi^ ' ) I I M 


^'1 


I. Cap. cvfle W\l(i^^t. Ddtt htX neformation A. i py. ?9 VII. 2;«flc«'<DrbMUttg5uQ.nicolai. 

VIII. 25ricf bcr C£cb, von ilfibccf ati^ieiErb.^Ort^ambwrg, 

IX. nrt*ric^t vorf Ocni miplwnscncri 2(«rcblag Oer papijleti wi^er We tn^ 
l^cr^ncr. 

©ie Crfte ^eilagc ju Cem erften Sapittel /■ 
^dpen ^f (fc/lrebige/ n\> anbeit^eccfett^^epvaii** 

Wltl 6C 

jegenft)rttM'0e Itebige/ If effe Dn^ i^etemonien 

lopgefanicn »nt) angcnamcn/ 

Uw ^4t fc mit 2^»(c« virO epctcn pri^ awrttwtimm ^^^ ^-^ ^"^^ 

ACTA HAMBURGENSIA 

initio rcftaurationis dodrinaeEvangeiii. ^^ 

nno I f 21 . i^ «(^icr (f;!) J&nmbor^ (jctvefen citt frcmtiier 5cfer!)cr ?0?amt, mitiKTttte» 
M. OiDo QeicucU, a) ^^or tf)0 @. Cafl^aritien , artium Magifter, De ftefft 
crfl b) angefaH<jenr5opreMoenDe tt)et)t)erl)e 5efltic|eQ3orfi>runue De^2l(f(ate^, t)nl> 

t^o flraffen&e be boftn ^e^rer^ Dnte Fabulen ^ ^rebiger^ , Deren alfeier bomaMd Defe 

flelopeti, J)art()0 Oeft 5e ocf c) begunnet tjc (!raffent)e , t)at mi(De t)tt& t^ntncbtr^e^euent^t 
ber ^TJapen , »nt) tt>ei)i5erumb an()ef)auen De ftttterc '^ar^eiDr t)c^ ^uan^elii, fo \)e(e e^me 
@Ott Q3cr(iant)e^ (jegeiwn ^t)De , auer |i Dctvife ^e olt)t t)nt) beDa^ct tvag, t)n& t)i QlJapen eme 

&aft)t 

*) €]^cDrutff. 

»*) Latine verfa Parii H. Riflf. £«1«/: inf€ruilH,HaiBmeIinan.p.944.<ipp, G«nt4l,l(Hifli, 

a) Stemmd ap. Ham, Otllis^^ 

b) bcginncf Scli. 

«; a»aef;onnt Seht IfrA.E.^i;,}^. A ^o IJ' C^cila /. Periodns L Cap. 

■■ ■ ■■■■■■1 I II I I I— — i I II II < I ■! ■■ I !■■■■ ■■■■■■■■»■1- ■■— « — ..1^^ I. .111 .1. ■■■■■■i1— 1— »^— — f^— ^ — I »•■ ■'■ I 

fcart)t\)erfo[(3et)en, id (>e(]effl)tmfet, Dn^befftltcfDe^^^PreDig-Slmbf^motfKn begeuen, un& 
^ennod;c)c(ifeivol (aniije barnf^a se(euet,ynt) in bcr2Garl)eiDtfe(islifenDer|tor(>cn. a); 

Anno I f 25 . in Die Corporis ChriftiftnDt De s^orjlenDerc Ded ^(ojler^ tl)0 ©. ?>}?a« 
rien ^}?ac)Da(encn , fambt celen anDeren ^orgeren Demfuluigen €(ofier DonvanDt, Darful* 
ue|] int Clofter gefamen , i)nD t)an einen bogef^ret , fo (Stejfan 5\empe Qihttm , Die nie(id) mn 
Diojio^ werue^ i^alucn cjefamen , DnD ftd? balDe meDDerumme Darbcnnetbo bejieuenDeciennnet 
m^ , Dat be bv) tmn biiuen , m\)t ©aDe^ ^BorDt i)nDe ^uangelium i)orDan preDigcn iDO(* 
^e, IDO i)t aibereDe beuunnet beDDe, al^ Dan ocf enD(id) na.oegeuen i)nD gefd)e()en , trorurl) 
be^uDebea-^aijentvorDeii, unDentfdi^Iu^eu ftd) aller anDerer ^reDiger ^cbre, Decbncn/iimmer 
tf)0 Fabulen, Legenden t)nD anDerc''2lffIatci^ T^rcDigcn cjeDan beDDen, Darup ^f^aff fid) oe*. 
fc ^okU t)t[) allen 5\arcf)pelen na (5. ?0?arien O^^igDalenen , ©aDe^ reine ^orDt t)nDe 20ar^ 
f)eitmit grotber£u|l i^nDgremDe tboborenDc, DaraucrDej3an^c-]3apefd;op gan^ fcbtveiiicfen 
^e^rettctb) \)nD getornet mf^, t)nD befon^creti ere ^rdDicanten , De ^ebben Diffcm ^ttvn ©tcffan 
f)ep(j{ifcn an9e()repen, t)nDt)panen^l>reDig|ioIen t)or enen 5tctter , De (Id) ii^eDDcr@oDt, ^nD 
DenbHlicjen ©eift, t)nDDebinic}e€bril](ifc5l'ercfc fettcDe, t)nDmit t)e(en anDcrcn ^ajleniiorDcn 
j)cfd)u(Den, Dengemcinen9)?ann J)pene gcbi^et, a(ii t)p einen Q}orfobrcr , wren t)or eincm 
^rb.9vaDet)nDfeincnCuerilen c) uorflacjet, auer|l@oDt I)effteneDord)(tne^^armhcrti(ibeit 
crboIDcn, t)nDge|]ercfetmeDDerfebetf)intt)eerDe3af)r,Dariiinel)C COhDebuiper^ frccb, alc^bc* 
ticDDcn^ fd;all ^efedX d) tverDen , Dcn fe De anDern ^r^DigjloIc fli;tic() bett)areDen , m Der ^w 
Dige Dcr ^arf)eit fo langc fc f onben, 

©er ?)apcn ?)rdbicantcn mcrcn Mfie* 

Doaor 3o^a»m CKngelm, tf)0 ^pamborcj gcbabren, Canonicus. 

DoStoY I fmmngm rM jfenbniggc, e) ^]3al]or tf)0 ^. 07ico(ai» 

Doctor Henrkus VOin^t ^ f ) 

Auguflinm\>M\ (Bituhm, g) 

Henricus Kcnaburgt, h) 

M. Fredericus ^cnmngce, in I^obttie. i) . ,, ^, 

. M* Mat- 

a) Vixir in annum 1528. b) %^uM M. c) »erl)fl0ft Sh. 

d aiigetogftsh. e) alias Siircnbru^. ^ ., ^ . . «a • r j 

Canog. item Slcvic. poftea , Decanus Lutheranus Capituli Bardcvicenfis vidc S«gittanum Hjltona bard. 

p 240= Kisbruggins audit Hamehnanno. 
t") Prior ju ©. ^obdnnt^. g) Gotclen ap. Hamm. 

g) ed)n)arjj 93U>n(l)e %im A.1528. mit M. Fred. ^cnninsce nad)^uneburc/ oUein a. 1531. muitc 
er [etncripa}jifcl)eu 3rrtl)umer iteGe» aucl) Da cntroeicl^en. VideBcrtram. ^uneb. \ii.i\m\. m m* 
d)Crt ^iforte p. 59. fqq. 

h) lu Hamehn. . v xr 1 

i) Scd hic Frcdcricus ahus eft ib fl.nninoio viccPaftore Pctrino , nomenquc ejus gcntihtium autlitVul- 

grcve. ^iefem Vulgreve (^f!;brfn Dbne3n)etfel Dic unten.jtel^en^e irrige 2irtic!el/ wetl cr nus^rucf. 
m fcafclbfi De t)om«^reGlaer Gcnamtt roirb/ bn§ aber M.Friderichim ©om/ Vulgrevcgei)ei|len/ 
bcicuQct D. joh. Moiici Hiao.ia. M. F.idericus ^cmin^Q aber i|] A. -.5:6. un6 1527. \lf^"/^"°J 
iu @. «pctci fletvefen / befage De ^ mss. fo unter Hem 2i(ul Varia ihcologica auf &ic|t9ec jol^annts S^ic evflc Q3ei(a(jc. 41 M. Mattbdsus, (iit) t)iiOcr OerZ^Iulle* 

M. Hinrkus ScferpOer» 

M. 3oct)im rijct^bete / pafior e^o Q. (Cat(>4rincn. *) 

Anno I f 2 f . ^off be "13atbr t)e tn M. Orbo j^ebc ciefamen wa^ mit namen ^ocOtm 
Q>ifcj?t>efea) an, mtton^tvebbev ^e^l)apillent5opret)i(jenDe mit (jrotl)en pudbenbe, uuevfl 
1)0 he nict>t \<\\\\)X n^ai^t fce fod[)te , »nD be 0)?e|Tcn me[>r int>vact)teH aldDe ^rebitien t)er ^av()ctt, 
tt)ent)eDe fte ftd) n?ebbeviimme b) aff, mnmeeinev ^roiienmillen, be eme &at Capittef flW 
feDc, t)nt) pveDicjeDe n>et)Dev (td) fuluejl , nid^tane^vot^e moi)e\)nb mevcfIic5eQMdbwevuna()t 
DHb ^vgcvincje. 

Anno if2f. c) (lavff &ev «Piipen Dovnemefler ^reNger etn, Dod. Qo^ann ^m 
gefiu genomet, mil) l)e tva^ »or tJem Siltar francf ^ewort^en, t)ed @onnta(je^ nacj 

Feliciani. 

Anno if2^. alfe Dod. ^o^aRn (Jnaeltti t)e^ t)ori(jem ^a^re^ ^efloruen , ira^De^ 
^onnba.ae^ tjov Feliciani , fafcm infcine @teDe ^egen Dcn ^ajlcIauenDt Doaor Barthol- 
dus?D?oncvioov einenTheologum, t)itDi^ t^oJ^ambuvgfgebal^im 

S)iffei* d) lecDt mi eieffan 5?cmpe t?ovbaDefd)oppen , Dann f)C mtn Pr^ceptor t)nDe 
Promotor gettjefen mt t5o 9C olbj^f , miDe ^eft Dele DieDe mit mi gcI^aDt t)an Den ^?effcn, ^vc* 
flevDbome i)nD gccjcfuve, in ©egenmavDig^eiDt Dodoris Johannis ^:0?oacr^ ftne^ Q3roDev^, 
i>nD M. 3oI)annt)anDem?Q?cI)ve, nauelenOveDcn Dett)i;t5o 5opef)eDDcn \>m (inen ^veDi^em 
Dc [)eDcQ}aftcnaucv Dofen tvolDe, it. t)anDev Difputation De f)c ^oIDcntvoIDe, contra Lu- 
theranos, Doti?ai^iDtmitrtiDttI)OC)anDe, t)nD fo fpvacf ic() tl}0 eme , icfn)iII^cnnc0af}i^ DnD 
pr£Di,()cn mit %<x^i^ ©naDe t)ovDan / n)0 \6:) albeveDe bc()unnet t)nDe fui^ lanije f)er gcDa^n f)cbbe ,^ 
foiumcrroa^tjovfumpt, Dar gi; >))?i^Duncfcntanne ^cbben, latct /un) nit tjorl^reten , futiDcr 
tecfetanDen^:}lvticfeI, unDocfDenO^amen, Dcg, Dc iDtiumanbnngct, fetiDcttbo mi/un)cn 
jicrin-jlnQ^oDcn, icf mtltbonimfamcn, DnDe confercrcn frunbflid) , offte De 2ivttcfel bc^ 
OanmoaecflFtenid^t, Dodor f)}?oacr&cDemiDe ^anDtmibfpracf, Datfcbal^afin, 

!^e^ giei)Daaed t)or ^alm vgonnDacje al^ \^) De ^^a(,'ion f)aDDe begunnct , unD mi 
t)ovf af)m , etn)a^ t)an Dcv tnfettin(|e De^ ® acvamcnt^ t)t^tf)of(>bven , leveDc tcb tt?o iDt nid;)t Dn? 
tMaicI) n?cve, bciDc ^art Dc^ igacramentJJ t)t[)tI)oDcIcnDe , tf)o geuenDe t)nD tf)Ocntfan(|mDc, 
t>nDc wojDtwevbe afaefamcn, t)nDcn)onten(5)oDt(>iDDenmuj]e, \iy\i\\iX tijeDDev vpfeme. 

vSs^ortict)tf)c e) am ']3alm eonnDa(}e t)p f ) miD fpvicft t)nDcr anDereu, t\)0 Defi)etn 
ll.Ci?cil0i,2&anD. g ^^^^ 

Biblioth. No. i^ Dfg MSS. Hatnburg. in 410 hffinMtc!) ift. S[)?n§ ftffo l)er %\\\t Hamclm?(nnus. tyK 

bin uiiD ivifDer / alfo aud) biffelbfty «edtiDcrt JwerDen/ Dem Dcr ^eir Bmntm in frtnec 
i«Rt'lm:'oifil)Cu Reformatioii<?.unD itirc^eni^iflovte/ Pleliet(&t au^ 9)?amKl viu^crec/ sefolge^ 

tHcnniugmsSup. Luiieb. i^6j. d.3. Dcccmbr. gein 6obn mar Archid. UUDSPn A. 156^ Paflor J« 

g.^of^annig ingunelnirg/ n)fid)er ein Thcatium Geneaiogicum qefd)rifben/ foiivg. .511 ^WogDr» 
buvij tjeDrucfet iBorDeii/ Da er bcreir^ a. 1597. d. ig. fcbr. oeiriurbeii. Vidc Bcura.i uiii loc. cit. 
pag. 59vf"q 

*) ''^eni inlocu n M.Ordinisvio'eiiterconftitucrunt, 

a) «Btl) I^itf;marfcB borDtg. Uloller. 

b) fcl tt)eDDer c) Sub fioem. d) Doftor Bartholdus iTJoUcr; 
e) Doftor Barthodus ilTJdlcr, f) tR Dem So^W/ 5^ctfc¥t)nt)^oue, bctl)C/ ^cfolerct, a) i^nbetJci^tfogifltDnbecmfan^et, Dnt)ete(eeint)cre 
^nnuffeOiebemc^r, i(f;ftt>iucleauer(tnic[)t, t)flnl^efvt)ar$f;oficrci^ef, t)an^el?ab&cmian^ 
ber^ gelaucf» 

J^iruf5 l^ebbcn aHc anbcre ^Dcm^^cren einen 5D?o!)f gcfregen, unb beff o bcfffiger ^^ 
fd)u(t)cn, ban man bat)t)e (lcf; t)orbapef, t)af bi|Ter Theologus t)iefe ftt)i(ii(}e £eren?orDc miD* 
^elcn, »nbeaaeS)incnbogoDemafcn, aI(5l^cDennocftt)olQ3er(lanDfoc()aDftcDDe, «ucrfl 
Hlfc iDf umfun(l m^ , mxt)t iDf t)ele crger Dan Dorbenne. 

^bo t)i(Tn' ^iDf A. I f 26. in Der^afkn f am ^obann Segenbagcn t)an b) 0}?ei)borcf) m 
cinem CapellangeforDerf fbo @. Saf()arincn, aucr(l Darnba sjor cinen ^rdDicanfen fbo ^* 
&ikoU\\ I cnDIid) t)or cinen ^a(^orem angcnamcn um ^\<^mU , Dcnne Der Capellan S^jx, Jpin^ 
ricb^enDenbord Darlulue(i t)orlepc, Dc^BcDeme in nacf)ffc[;IapenDcr ^iDf,t)nD (cf^) (^ (eDDidT) 
jlabn, foDafncmanDft\)u(ie, mn manmcbr c) fl)or itercfcnforDcrenfcf^oIDe, DanDafma()( 
all^ter Dc ^c(]ilcnfic regcrDc , Darauer tvarDf be in De QOBeDeme ^eforDerf t)or cincm ^a(lorn. 

!barnbaaIfenu^err3obannSegen()a(3en barDe antafieDc De ^apefcbop m eren £i5gen«s 
Q3reDi3en, t)nDeanDerc9)?ifbrucf, t>nDceref(J)cnD(icl)e£cucnDft()0(]va(fenDe, ttJorDenfcein^, 
t)nDbIcuen aneutbDcm (2!()0ic Den (jan^en ^inacbten auer: Q3or()apenDe Dat Q3oIcf be^igf 
ff)o mafenDe , t)nD antborciijenDc njcDDer ene t)nD Dc anDeren tt>aren ^rdDicanten, auer(lDaf 
^cDDcrfpel gefcf;a(), DannDoDat d) ^\ikl fac[), Dat()e Dat bogc ge|] auer a((e !i)incf mit 
(tnen Capellanen, 5?o(teren, @cl)oImci(lercn vnDe ©efellen,e) fambt Den ©cbuI^^inDcrcn 
fo ef)r(icl)cn t)tbrid)tcn f onDe , fpr()cPen fe , f onncn fo xoimiQ^ ^^crfonen De ^afc fo c^r(icbt)tf;* : 
rid;fen , tt)orf()o bcDaruc tt)») Dcnne fo t)e(c ^apen. 

J^ierut5 mx^ n?arDf ^txx 3of)ann 3«3en5a0en bcma^jen , Daf be fe ocf inf Cbor nicbt 
tt)cDDer geliaDcn tvolDe , Dann f onDen fe t)orbcnne ©aDc tbon ^bren nicbf fingen , Dc (^cfenge 
ran Dcr ©eborDt.^brifli, fc()0(Den feocf crcn Q3ufetbo guDc Die Vigiiien t)nDe (Scc(emi(Teii 
i]id)t (injjcn, Darauer fellen nu t>e(e Der ^apen Ceremonien , t)nD Daf (^acramcnf mxU 
apcntiicb t^tbgcDebfet , nf)aDerinfettinge€bri(li. f) 

!4)ctoi(c aucrfl De anDercn ^rcDi(}er /umnicr fcfuIDcn , tjnDe fctfcrDcn »p Dcn ^re^ 
l)i()eflobIen t)^ Dc^ ^uangelii ^reDi(}er^ t)nDDe^uDc DeDe€uangeIifd)en ^reDiaer^anbiJrcDcn, 
tbom ^uuel mit Siuc t)nD (^cele i)onvifcDen , tjnDc t)ele ^oye i)nD 3rruni}e in Dcr ©faDf an# 
ricbtcDcn, fo facb ein ^rbar OfaDf tbo J^amborgf in Dc (gafcn, t)nD Ictb forDcren t)tb Daf 
OJaDt^uJ, Dcffulufgcn ifig.Qabre^, allc^rdDicantent)fbDcme !Dome, €arfpe(^5l"crcfcn, 
€(offcrcn «nDe CapeKen , t)nD gaff encn auer DilJe nafoIgenDen 5lrtifel , n)cllicbe De^ sgonnDo^f 
5edDarnax)an aflem^veDigfloIcn affijcfunDigct njorDcn, t)nDe(uDen^, t\)obirnafo(gcf: 

€in g) ^rfam OiaDt bcueb(etaflcn^))rdDicantcn, fofld;im5imbfeDcr^reDi0erint)f> 
fer^faDf tt)!Uenj}ebrucfcnlatcn, Daffe 

Q)orcr(lDat(utter©aDed€uan()e(iummitt)tb(c{|gingeDer(Sd;rifff Dcr biffigcn 5fpofIe^ 
len , t)nD anDcrcr bcn?ercDer <Sd;riffr (juDid) , facbmoDid; , i)nDc ©rifllid; na Dcr ^e^rc Der bv 

mxv 

a) aSfln fecm ©flcraraenf. b) CD^ag&ebergf. c) C^otieH^raRcfen» 

<j) t>e55or0Cr ffQCn. cC Vide infra in Liccrii Buftorp, 

f) Fr.r ipfum & Stcphanum KempcniHn, iea HAMELM, g) ^t&AC ibie tvflc ^tila^t. 41 n?erct5en , m\) t>an ber ^l^nillicf en ^ercf en angenamenen ^of er , lebren »nt) preDi^en fcfeoibetff 
fo Dat ein /efeerman Darutb ()ebetert , tonb nicl)t (jecrgert njer^en mo^e» 

2» Item be ene ^rebicjer fc()al ben an&eren noc& mit gemetneti, nod) mitbefonbereil 
^orbcn nict)t tiorad)ten , fcf?e(ben , mb f ctteren eb&er lafieren vp ben ^rebi^etlofen Dnt) oct 
i)or Dem genieinen ^okfe , Dan Dar ;emant)t Den anDeren mit 2Gar5ciDt njarumme tl)0[>efd&ul!» 
DicienDe onD t^o belerenDe f)eDDe , a) De brucfe in Den Jadc Der £ef)re De^ ^uancielii ^attf), 28. m^ 
De^Suc. 1 7- bnDe beridjte De eine Den anDeren »nDer ftcl> , effte in 3e(jenn)arDi^5f «t cbtlifer ^oxf 
jhnDigerDer(Scbri|ft, foDat Derf)alueti i>or Den jjemeinen ^olcfe nicf)t anDer^ Dan ivat erei; 
©cclen (^a(id)ett beDrifft, cjepreDi()et njcrDe» 

5. Itemade ?(}?aterienDie difputirlic^, »nD alfo b) i)oriDorf tcf) ftn , DatDejjemene 
0??ann nencn Q3or jlanDt f rigen f an , De ocf \>m gemencn ^Tlanm nid;t noDic^ no^ frudbtbat 
jtn tf)0 tvetenDe , fc^ad men nicbtpreDigen. 

4. item ein /cDer ^reDiger ftede m M) etne tcc6tftc6et)nD c5riRItcf;e£ef)re, be Dienjl^ 
lid) (i) tbo Der @eclenfalid;eit onD ert)oIDinge ^eborlicf e^ ©ef)orfam^ gecjen De Cueri^beit , unDe 
greDcfaitibeit unDer Denen Cf)ri(Icn i^itDen, na Der 2m Pauli ad Romanos 1 5. DnDe anDer(J 
tDOf)r, onD t)erfol3eiDtmitDcr@d)ri(ft, fo DatfceDord? ftnpreDigent ©aDe^ ^bre t)nDe ©e^ 
boDtforDere, ^nDmancft Dem^olcfe ^eue iDnDe€f)ri|lIic&e^inDrad)tf]i(ften mdcje. 

f. Item Dar Dat fleDe gif\t Mn Der SluertreDin^e Der ^infci^en iti aflen (^tciben ftnl 
©fenDentf)oreDene, Dat fe a(baf)r funDer Q^oracDtinge Der OtenDe, tnt ^emeitie (lra(fen, 
bat roeDDer®aDt^ 2GorDttd, unD mit(^ad;tmoDid)citDen c)emeinen ^ann t?ortnanen , Dat 
tat (te mit (55en>aIDt (lcb ge^cn Die Ceremonien Der ^ercfen , Dcr ^tfliijen ^ilDe , t)nD Der 5?ar* 
cfcnDenlle nid)t noDiaen , befonDeren (td) befoge(id) t>nD fad)tmoDici> f)OlDen, bctf) t^o Der ^ii^t, 
Dat iDt ©aDe Dem ^Srrn wiil ^eleuen, Dem l^onDe fim ^atf)e tl^ogeuenDe. 

^orDc ffd) jennig ^veDijjcr Imt^m n?reuenltc6 ^ebrucf e« , ^aDt t?nD "^BeDDemiffeit 
tl)oerivecfenDe , De fd)a(I Darna tf)0 feinen ^reDige^^imbte nid)t ttjeDDci* ^efkDet, fonDereii 
Dtf) &iiTer (^taDt t)orn?iefet tvcrDen, Datum DecJ ^onnaueuDed m Nativitatis Domini 

^it t^ an^enamcnt)an aflen, m auerfl De Ceremonien gefaffen (tn, DorcT) t)t6ebIiV 
itenDtDer^apent)t()Dem€I)orein :^mad)ten5e(le, ti^^cfcc&t, Ditf)c(ftaIfocin^iDtIang^e^ 
fiaiiDen, einjeDerpreDi(3c, n?atf)e(]eleret f)eDDf. 

_ 3n Demfu(ui0en3arcc)t^geefd)etd) M. 3of)ann5vi^et)an£iibecf ,Dorcinen ^ador» 
tf)oe).3acob^ ^eicfen, Dar(guan(je(ium €^ri|ii l)tfftt)t ocf oor()enamcn t^o preDigenDe. e> 
flarbA. if4*. i)^a(3 0)?icf;aelid. 

3n Diffem fufuigen 26. 3af)rc De(? Jrci^Dajje^ na Q35tnad;fen prcDi^jeDe tii\ !^o6m5err 
mit 07amen Nicolaus ^^urflorp mancf anDcren , Dat SI)ri|iud nid;t ge(eDcn bcDDe oor De ^obtf 
futiDc^ funDcra[Ieinet)orDei£r(tfut]De, Dor De :^oDtfui]Dc imijte fin /cDer g) fiiluc(l genoc& 
Do^n. 

S ^ Item 

a) tDft^ b) »oviior!i(!& . ^5 '5'^» 

il) Ex i^romwiotic picrutn ac iiraeliantiffimorum Yirorutn ac civImnHamb, Joachiml VOc^ib^mi Dctlcvi 

Schuieorpii, 5t Frid. (2)fjra. It.Hamclm. 
e) 2i!g()cnod)f^artD^tt)fiD (M.) 
43. tm 23a(i«laufttt. £*. M, g) SO?iHf^e fcd omlitiwr hsc vox ^uoqua in Ex. M; 44 fJ- C^crte T' Teriodm L Cap. Item baf ©acramenfc f&o cnffanc^en tn bei&ev ©ejlalf , n?ere t)orb6me(icb, mif i)e(en 
' fc^c(benDe t)p t)af 5"^j;c ^cjiamenfc, t)nt) ocf t>p &e ^rdbicanfen De^ €oanDe(ii buDenDc bat 
22Bort)f. 

Et in fignum cui contradicitur. 

(^e fprecfen €&ri|!o cnf^ecjen , t)nt) ti^eren be^ Slnficbrijl^ Q3or(opere , »n& t)c^t)e(eme^if, 
bartjp be^Prdbicanfen m\ grot^e go^e a) ()e()at)f ()ebben , eme tbo anfruorben , auerfl fe fceb* 
bcnbatapenbar(icbe2inbfn)0rben(at^en anfian, t?mb bed Srbarn OJabe^ 2(rficfe( n)i((en, fe 
f^ebberi auer|t ttorcr|] ff)0 ebme ^efanbt bem Capellan t()o ^. ^Moa mit ^f^amen S^txx 3acob, 
Dnb t()0 ^. Catbarinen ^err ^obann , t>nbe ^err £uca^ ff)0 ^. Qacob , mif biflen 5irf ifeten, 
t)nb()ebbcnenefra(}en(aten, «jer b) bebc 5lrtife(e bcflunbc, ()ehefftc)eanfmorbef,|tcf)bart)p 
fbobebencfenbe, ^nb befftenbt(ifeneinen(atinifcbenQ5ref»an(id!)gefanbf, an ^errnSobann 
Segenbagen tbo @. ^f^icoiai ^3a|lorn , be jtd[) a(fo anfangef : 

^erbigc c) J^errn gi) ^ebben tf)0 mi gefanbt \\\mx\ Capellan, a\^ icf; D«n eme t^orflan^ 
ben mit anDeren ttveen , fo ef)me f ()03eba()n meren , n)e(cf ere mi braci)ten etlif e 5irf if e(e , fo id; , 
(k\t> men fec()t , d^^tt i)age m ^tnad)ten fd)0(be aeprebi^f f)ebben , Dnb fincf ant()oreben , baf 
id) eme fobane^ nid)t t>orferen t^o(be. 3bt ()ebben mi be ^^rn?crb:^^err Stephanui Ordinis 
Minorum, be tocfberc fbo^.^D^^icoiai, lonbbe :^arcfberet()oe)v3«cobthotun) jjcfcnbet, 
t)nbe t)ogebren ffco tt)eten , tver (ji) be .i3ebad)ten ^rtif«fe an ben bemeiten ©onbage o(fenf(id^ 
tjorbencjemeincnOjoicfegeprebiget beflunben, tventcfeflnbfalfo t)tb iunoen 0])?unbe gebdref, 
tnb tbofttmen ()efef enf n)orben , ben)i(e ^e benne t)tb ^eue , a(^ ibf fcbinebe , t^ mi f am , fo (^eb^ 
betcbeme tia ^^or(e(]n(]e ber 5irfif e(e fo t)e(e geanbtn^ortet , ibti^n^abr, be 2irtife(e finbtt)an 
mi (leprebigef , auei^tl tiicfif a((e , ocf nicbf mif fobanen 2Borben , tbon bbe(e ftnbt fe n)abr , a« 
uerj] nicf)t gen^lid; : ^err ^tejfan mW (ofd)en , wnbf eme nicbt brcnbf , be fd;o(be n)aren.n?af 
cme m\ wegen fttier Oieligion geboerbe , t)tib \(kUn mibotemen, icb b\n eme mx\ (euenf(ancf 
nicbt mit einetn iGorbe t()0 \m (tewefen , iDorumme 'cciW ()e benne Unge(ucfc flifften /egcn [x^ 
nen O^egejlen , ic|) n)unfd)e eme ade cjubt , t)nb tvoibe bat (>e n)olf6re. 

^uerfitum^ercfbcrrenfecigeicf, fo()i)Q(fo ^cfinnetfln, fofromef /un?, i^ibfauerfl 
ant)er^ fo Doi#recfef tvoi \)tn .^ned)te be be Jf)ere (lefettet befft auer ftn ©eftnbe. 

. ^!) iveiben be @cbape(£()ri|li, tveld)e^e mitfinen *:3!^(obeer(5fef befft, nid)f \\m, ^v 
fucffeeliger im, n)c(d)cr nid)f baf ftne, funber W ^^{w ^()rifiii^, fod)t, bat ^ibtdcf e t)or^ 
^eibf , \>c^t €*n)i3e i^ nod) t)orf)anben , be i^ auerfl be (jclucf feeiiaefle , n)e(cferen bc ^ere auer af^ 
(cft'n(3ubtfettef, (in ibttiu bejenni(^enn!d)t, meicferein ber5l^ercfcnan©abedf]ebe fiften, fo 
^efftber Jpgrret)orflefiid) geantn^ortcf , bar be fpricf t : ©euet bem^epfern)abtbeD^ct)fer^i^, 
t^nb ©nbe njnbt @abe \t» , nomiiaen ben ^cinben , be ^rfiiigen , be Cfferinitc , n)e(d)e boma(g 
t)e ^rellere in ©efette entftn rcn , Dnb i)n-fcr Jperr febe t()0 ^etro , nitn ben ^tater onb gif enc 
«ortniotibbt, a(i^tvoIbebefe(3(]en, icf werbe t)t() bi jTer ^Berlbf ^a()n tbonOJaber, buf4)a(bf 
an niine @tebe fttten, fo biffe eincn n^arbafftiqeren Dnb betberen Q3or(lanbt i)nb !^iibinge ()cb# 
'bcn, fanicbiiben, min^^orjlanbtfpnid^t^", bit() aucifs()aftnen^e()f, icf f amc f ()0 ben 

3)e crfle \i t)an ben gcfcgen Q3robc im@acramcnte be^ 5i((ar^,bar td; aibu^ gcrebef beb^ 

bc, 

a) »ttD Drfftfe omiftuntur in Ex. M. b) o|Tt f x. M. c) .^(rc Ex. M. | ^it txftt Q5cf(a^e» 4^ be, Diifcr JE)crr ^brtflu^ f)cfft bit ©acramenfe inlate|]cn 2luent)tma5lc t)nDer t)er (^eftalt M 
533r(5i)cdt)n&^inejJin(3efettct, t)nt)l>efftiDtftnen 12. ^ungeren gcgeucn (in welcbcren Cri)e 
3'un(]er »n^ 1 2. 5(poflcI (?cfcl)rcuen jlcitfe ) ifvcnte W\) tvcrDt nic()t adcine in &cr ^iHi^en ^ebrifft, 
funtieren ocf tn ^uanijclio alfo gefettet , man Itfl nicl;t bat f)c iDt t)cn 72. ^unciercn a(fo i^cgeucn 
l)ebbe, nocbftncr ?0?oDcr, nod) /emant)canDcr^, »nDc am '^aQt t)cr QSpjlanbincje^J t)o f)e 
mit i)cn trocn ^uncjcren na (^mabui^ Qincj , nam f)c M ^rot)t cincr fobancn (^cjlalt , al^ it)t tve* 
fenfcl;olDe, fe()cnt)ct)nDciafil)tcnc, rool ttt)iue(t)t baraime t)at bebcn beiDcn fin^iffaKcine t)n* 
t)ert)emQ3roDegc()cuenbe()bc, i^it)tnici;talfo, fo t)nt)en\)ifet mi , icl)tvi(l ibt gern (iDen, Dar 
bebbc ic(;6 l)crna fi[efcc(>t , bir i\)erbt iDtmit Der ^i^t ^crePent n^cDDer Der (^()ri|](icfen ivcrcfen 
3nffttingc , cin feDcr €brt)] fd^ad auerjl roercn , bnt bc (jenocb bcbbc an einer ©cfialt, nemb* 
lid> De^ '^roDe^ , \>mm t)e(er Crfaf e roillen , ia it)t ftn tmee ^ef en cDDcr ©c)]alt)te , aucr|] tnan 
tin (^acramciu, tvor Jlefd) i^ , Dar i^ ocf QMoDt, t)nDDegan^e €()riflu^ De ©oDtf)Ctti)nDDe 
?>??i. '^beiDt, t)nDn)Or^IoDti^, Dar i^ aucb 5(cfc|) ^ i)nD Dc gan^c (^brifiii^ , Dc ©oDtbciDt 
»nD De fD?infc(;bciDt , iDti^cin @acrament, roelcf cr ^i)]crcn t)nD Jf)uDcni^, iniD n)crDt ge* 
confecrieret , ml tn)iue(Dt ,- M Dc ©oDt{id)e 5^atur tJuDcilbar i^ , unD De 9}?ad.)t Ded ©acra* 
mentd t^cit in '^ecfencn cD^er (3)ef]a(tcn , fonDern in Den J^in^cn De DarunDer enrbolDen , Den tDt 
nid;t t)an noDen i^ , Dat iDt De (jemcinc dilm) fo empfanae , iDt ii tvoH tii^abr , Dat na Der Jpem* 
mcIfabrt€bri)]iDc2lpof]eIt)tbnaIatin(jcDc§Jpi((igen@ei)t^ Dcn .gcmeinen '^oicfe ^nDer bciDer 
(53cftalDt\)tb(]cDelctbcbbcn, auerj] Deroile Die ©elouigcn t)c(e5af)re, t)nD Q}n0ele()enbciDcn in 
foDaner Q^rbDcIin^e^efpdrct,- 5cbbenDeQ}ornemc)]en Dero^ercfen^ieorDnctDnDgefettet, Dat 
afle Q)eI6uiaen Dat (5acramentt)nDcr ciner C^e)]alDt nebmcn fcboIDen ] t)nD alfo f)olDt tDt Dc 5ler^ 
cfc, Dc befft tDt ftd) alfo georDnct , tvelcfercn n)t) motben odP ©eborfam f]n , tvcntc butcn Dcr 
5?crcfcni^ncnc(fealicbeit, DcoIDen(55ebrucfebeboIDtfc, DcrnienbeDaif fenidjt, Datauerf](g, 
^aulu^ foDanc^t)anDenSorJntbercn ^c(erctf)cffr, fc^gegofulucf], Dat f)c Den ?0?igbrucf Dif? 
fei?^acrament5bi)Dcn (Sorintbcren bcf(agct, t)nDfcbinct Dat bc an Dcn OrDc foDanc^ adene 
t)or)tcI!et, n)entc()et)ortcnct, tt>atSbn|]uggcDan^ebbe id) ocfcicreDct, t^nDDiti^^creit)c(cfe^ 
re id;ad>teDa6 fc rein (Jatboiifcb t)nD €bri(]itd; fi), bapeocf Dat Dc ^an|c 5?crcfc DnDatle ere 
^eI>renialfomotbcnfe(jj}en, t)nDtt^iuc(e tvegcn;utvDatfu(ueocfnid;t, |bauer(]|craanDDe 2nf 
DebctertjnDflarfrlcrcnfan, bcbbe icf; (jcrnc , tcffanocfn)OlQ}nDcrtDifun^(ie (iDen, fo tvcfet 
auerf]DocbtbofrcDen, Dic ^rcf]cre «ebmen Dat ©ncrament t)nDer bciDcrici (55ef]a(Dt, Darum^ 
me Dar tm) metcn Dat (Jbri)]i '-^(oDt ivarbaffti^ in fcinen bencDienDcn l!iDeiiDc t)orgaten i^ , DnD 
Dat fe Datfulue Den ^o(cf c preDigcn , tDe(cbc^ eine ©eDdcbteniffe i^ ftne^ ^iDenDc^ , Dat m) num# 
mcrmebr tooraeten fd;oIen , bcbbe icb nu Darinnc nid[)t ouel oDcr t)nred)t gercDct , tvorummc be^ 
fcbtvere()i)mial0;un)en^roDer, Den)ia((ct)nDercinemJgD6ucDe€brif]o, fot^cren bc93?infie 
i^, h:ucn, Dc ©oDtbcit i^ hamn af(c^, mmll Dc 0}?infcb()eit mit Dcr ©oDtbeit t)nDetibabf 
ttoreiniaett^, Derbaluen fain trpaae lleDcmatcn Deffuluinen Jg)6ueDe^, ©oDt gtm iDt mocien 
(eucnDiae^cDematet)nDnid;t DoDcroefen, Dctt)iicDen einQ5roDer Den anDeren t)orIcttcnDe , "eD? 
Der Denfuluigen tbot)orlettenDe ftcf) mftttt , m\)t Dcit Datfuluigc anDerd , Dann M ht fmt tv 
^mt £'eDemate befd^meret oDer bcIeiDictet, Dit fi) genod) Dan Dem 5lrtiFeI. 

•^bo Dem anDeren 2(rticfe( anDtmorDe i^) alfo , mmW alie \mt 5(rttcfc(e binDcrfif]ra& 
tveDDermigcricbtetfln, Darmitaucr)] De -23arbeit nid)t bliue oorborgen, alfo bebbc i(i ncre^ 
DetX)nDscf^cf;t, rcDet)nDefegget ocf nocb, €:()ri|]u^bcfftDe©unDe0eDrai}cn am ()0(Dre2f. 21^ 

5 5 ^ Dam^ 4-6 H.Z\^ii\oT.Pmodm LCap. i)amdt)Ui)e|liier^afament)en, DDrcbtmbimv^ibent, tjnDc naDefemc f)e (n (Ine ^crcfcn ^ro^ 
pbcten, t)nt)e2lpo(lcl0cfettct, ftefftbc ocf fouen ©aeramentcDororDnetmibingefetrett^ocimr 
2lr|leDiea) »or»nfcrc(SunDe, Dartf)Otvt? famcnDorcb Dcn ©efouenan Sbrfftum, Dcnnn?^ 
Uan cmc f)eb5en, mclcfcrocfbalDtinDat^crcfberut^er bricfet, alfobebben tDt)Dat ©acra^ 
mcntcDev^opc, tbo ciner t)tbIofcf)inc)c Der ^rffilnDc , t^ocinen ^euenDc Dc^ ©cijlcg, Der 
^otl)e, DarnaDat@acramenteDe^2l(tar^, tf)oeincr07ebrin(}cDe^@ci|](5Der^ot5c, tDcD* 
t)er Dc tDcrcflic^cn @unDc, Dartf)of)efft Dc J^pcrc fi'ne@ebaDe, m tvclcfcren be tftom sSelc ge? 
buDt, tf)om^eIct)0rbuDt, ocf Dartbo gcDan , anetDclcferQ3orfuflin{}eDerO}^infcf;cntc()tfan 
faIicf;tt)erDen, al^ Dat Suangclium tugtt, tDelcf;^5eocf 6e|ft.gebaDcntI)obolDenDe, bt)@traf? 
fcDer cnjigcn Q}orDottieni(fc, tvortboicfDafscDan^ebbc, t^ann Du auerfl tf)o Dincn 3afercn, 
^atDuDat@uDe t?nD Q5ofe crPcnncn Im^, ^efamcn bi^, i)nD futiDigej] tvetentlicf en , i)nDe 
[)e(fft Den fri)en ^illcn, olfo W Du tvercflicl;c t)nDc DoDtlicbc @unDc Dei|^, racin|]u Dat De 
^ere m foDane (gunDc gcleDcn feefft , t)nD Du tDOlDc(l €f)ri(lo foDanc^ Dplcggcn , ncncrlet ^v^ 
fe, Dumu(tfuIue(lt)orfoaicf)c 5fucrtreDinsc ()cnocf) Dof)n , fo f)cbbe icf) gcfc^t , t^nDc feggc iDt 
nocf), miDeboIDcocf, DatDitDe€atolifd)ereim€f)ri(tIici)c^cI)refi), i^fciDtnicf)t,foIcretmf/ 
tcl) roid jutx» f)(5ren , cDDcr t)orfuHet i^t beter , imD leret Dat Q}oIcf unD \\xm Q^roDcr^ tvat bcter^, 
tcf)n)illgerncb6rcn, binicb minen ^^^roDer ttom ^rgcrniffc motl) icb tf)0 feben, fo ii^ auer(l 
anDcr^ lercDc , t)nDbef;a5cDeDen£ucDen, fot\?ci^rci(|€f?ri(]i2)enernic&t, Valeanthaec. 

^m Dcn anDcrcn 5f rticf clen tbofc^^enDc i^ nfd^f i>elc tveiDf , €f)rt(lu^ bc ^crc De ?0?fD# 
Dcl-^erfonc in Dcr Pigen .'^recfoIDicbeit, anncmenDc Dc ?0?infd)tcit, ^efft Dat CO?infcl)Iic()e 
©cj\"f)Iec&tc erlofct , t)nD ic5 gefanDt t)an Q}aDer , falid) , ja falicb te Dc Dc Dan emc gefanDta^erDt, 
oIiJ be aucr(! otb Di(fer ^cIDt gincf , be(ft ^c ftnen 3ungeren gelauct , Dat f)e enen Den ^illigen 
Q3ei(t, DeDriiDDe^erfon in Der ®oDtj^cit fcnDen tvolDe, tvcld)er ©oDt i^, De it> 9vec)e'rer Dei; 
l)ifli()cn^ercfen, IcrenDeaflc^arf)eiDt, (b(id;aucr(l;emanD;egcnDc bifligcn 5^ercfcn fcttcn* 
De , ttjcr f)e ebr feinDt fi? , Dar ma^ ^e tf)0 Dcncfen , Dcr ^crcf c auer(l , 5e(ft angenamen Dte Trans- 
lation inDer f)ifli(jen ^d)rifft, Darannc tvi; t)n^ beno^en latben , iDttDcre ntd)t t)anndDcngc* 
tvefen, Dat mcn^cDDccinc auDcrcIatben prentcn, Dc i^ blinDcral^ Dc ^itiDttvorp, Dc nicf)t 
futf), tvaDt in Den Q5ocf e , DatfcDat9}ie'<^c(lamcnte5ctcn, manocIc()efuiiDenivcrDcn, iDtOn 
raef)r ^unDcrt , f)unDert tjnD aucr f)unDert ® tiicf e , De t)nrc(f;t jjefettct eDDcr tjnrcdbt transfercrt 
ftn, aldgi)fc fuluc(tfcf)cn, fofoDanc^ oDct Dcr^elicfcn grucf)te tbor ©-alid^f^eit 'fd)a(fcn cDDei: 
bcnenfonncn, macl)Dc?0?^i|icrtDetf)en, beDaruantverDt2InDtivorDt()cuenmotf)en, icbfati 
rai n?oI crinnern , Dat icf t)p eine.^iDt gcfecbt bebbc, aucr(l DomablD nid)t, Dat Dat ^uaitgcliut» 
bauen t>n^ fi) , Dc DocteDe auer|l fd;olDen in oni5 fin, alf> Dc ^orDe Darinnc ^o^sn , ;a aflc ^ctv 
cfe€brt(li alfo Daruan tf)orcDcnDe \m, t)nD f)cbben in (l'd; ^utiDertvercfc , t\?cnte Dat (^uange? 
f ium boIDt tn (td; De t)tf)ti?enDi()cQ3ovneDDerun()c, SfrmoDt, jtufcf)f)eit, @cDuIt,^euc, €lenDt, 
*^orfol3in(3c, €ruBcDnD^!)}?avtcr, t)nD Der^jcltcfen. (^o/ctitanDtDatfan DuIDcn, fomad; 
^e ftd)ni5men Dc^ guatigclii ^eDcttiate , fanbe iDtnid)t, fo fdnw f)e ftille , ial^ bebbc ocf ^^t 
DartbojjcDan, fofc nicf)t(5)oDtoDcrftnen@ei|] Der ©naDcn mitjlcf) f)ebbcn, De fonncn tvci^ 
x\iQ\) oDer gar nic^t^ Dobn , t)nD Dat loue icb Dat iDt tt?abr fi) , alfo f)ebbe ii^ onDcrti[)ifen .qercDt 
DauDeriSptTtel^auIi, &atfofcntc&tmit fid;t>cbb.cnDen^aulHm, oDer Den<13et(l^auli, Dc 

fon? 

a) eir|!ei>cii. IDk afli Tbiil^Z^* 47 fonmnn)cmig^ot)er0avn!cf)t(5IefKnm^auIo, banit)ti(J f)tUtx(\i^ t)e '^ad), a(fe tf)o fe^entc 
U tf)0 t)en Diomeren \)nt) ^p^eferen , id; fc^tvilje Dan Dcn ant)eren , ibt tvere Den gu&en £ut)en be^ 
t()er, t)atfefitten()in0en, i)nD Den J^errn OtbmoDidf) beben , tjnt) ()i5ret)en ere ^erer j5 , ^rebi^s 
gerd, ^rejler^onDCappeMn^ i n)e(cf;en t)at 5lmpt bcua^(en ic;, t)nt) fd;icPet)en fid>t)arna, 
t)nD meren a(fo t()ofreDen/ a(fo (;ebbe icf) n)o{(ge(eret , ^ebbc id) nu Daranne 6ue( geDan wiD ()c? 
5anDe(t , fo mQiut iDt mi De Spm , fo id; auerft moi^cDan f)ebbe , fo i^ Dat ^orDt dl^vifli ei« 
nc 5tra(ft in Der ^eref en , Dat ic& aueril Den ^ut^er genomet bebbe , i$ apenbar txlagtn , tjiiD 9?e^ 
manDt merDt iDt fonnen guDt Do()n, ic& mth iDt cjemiffe , Dat id) in Dreen 3aren fume einma^I 
e()ne cjenomet ^ebbe, mene^p Dat icf) nid;t £uff)erifd;fi), laid;bin^, fo terne f)e n?aDt guDe^ 
ge(e()rett)nD()cfc^reuen(;c(ft, it)ente5e i5>ffftn?o(( Q^ocfergefd^reuen, nom(icfenauerDefein(i^e^ 
baDe^aDe^, auerDatOJaDer^nfer, De^icl)fef)r (efff;ebbe, te^efltocfein f(ein Q5ocfefd;en 
0efd;reuen i)an Der '^bobereiDin^e tf;o Den f)Od;merDi(jen ©acramente De^5((fare^, Darinne t)i 
li\)vtt, DateinieDer €5ri(t, mannf)eDarff)05eiDt, geDencf en fcf^aK , id; gal^ in C55e(ouen Darj; 
f;en, gif J^ereDatid;@naDet)nDe Q3or0euin(jc Der feiinDen moge erian^en, id) Qilm i)nDe 
ivet(; iDt , Dat icf nummermef)r tf)o Dert 2l(tare gaf; , Dann icf fi; DarDoitf; De^ i^ut^er^ in(]eDec6* 
ti^f), ns>e(cf;er fo f;e tvcre auer (ine ©ebor nid^t^etreDen , iil) mene Dat ()e Den @to(( t(;o Ovo^me 
nicjt ^eDDe ancje^repen , i)orn)af;r f;e tucrc De be(le Do6tor in Qankn DuDefcben 1'anDe getvefen / 
twre ocf Daruor5e()0(DenonD erfanDtivorDen, auer(l Det\)i(e f;e Dat ^ifli^elle l^cfft ani^itaiiit i 
lonD ()e(ft iDtDen J£)unDen ^egeuen , DnDe De ^er(en Den ©ci)i))inen t>orgeivorpen in fimn Q3abi)^ 
(onifd;en@efencfni|Te, Darummef)e tt>eDDerfpracfe(iDenmot5, Dett)i(ef;eDat5eDan(;e(ft, bin 
id) if)mt gram. ^at menet auer(] De (juDe ^}ann ^o^ann gri^e , menet f;e Dat id) ene nic()t 
fenne, i$ l;ebbe ene gefennet, Dat f)t fume einen ^(acfen an ^iue f;eDDe, m t)e(en ^aren, 
l^efftiDtemenugeiucfet, fogeDencfel;e an minen guDen gruDDt J£)erborDf Dan Der i^uDcn, De 
emefot>e(e3uDe^bcn>ifetf;efft, l[)nDbiDDct)orcnefo5en[)i(, fobe(euct5cDen greDc, tve(cfenDat 
€uan(je(ium(e5ret, anc n)c(cfercnocf nemanDt©oDtfe5enfan, t)nDe (atf;emii)pminen SS3e^ 
geivinnen, Darmit^etvoifabrc, /utvc^erfonenfenneicJnid;t, 5cbbcfeocfnicfctaefe5ennocf) 
geboret, tvatiigt/uwanminenpreDigen, id;fra(}c nid;tt)e(cnaDen /umen, id; 5orf()cf e /ut\> 
nid;t, ic5mertfeocf/un)nic|)tt)t5, bin ocfntcf)tt)nDer/un?er@cn)a(Dt, ic^ ^ebbe 2luer()eren , 
Denenf!;icf ocf <3e5orfaf;m, fo icf njaDtquaDc^ flereDet^ebbe, fo CrDe(en Defu(uij)en Daruan, 
in Dcn guan()e(io 5ebben mi; ein @eboDtt)an Den ^iQiftin, ml6)^ jm minenf^aiuen bilanf 
Qit, fo()i>/emanDt^()egenmierro5enoDerben)C3enn)0((en, auerfl Dc^eue^c^en Den ^tc^iflin 
gtbuDt, Den07e()e(lent)orDftf;ofeftenDe, n)c(c5^fogi; iDt nid;t Do^n, tvi(id;fc^()enDatDeJe^ 
ueCbrijli, fo in Den (^luangedo oebaDtn tt)erDt , inimnid)tie, fo i^ nid;ti^ anDcre Dan De 
S^oDt t)nD Q[)orDarff in /uw, 

^orDttJorDem€nDe/un)ed SeDDef^ mttit Dan Den QSorfoper^ Ded '2(ntid,rif?^ t)ormef^ 
Det,5ld;ipere@oDtic5furcl)teDatic5Derenocf cinbin., n)0(( i^fot)o((nfamen De nid;t ineinen 
Sa3orDefct)(enfonDe, tjnDcn^efcfev, fon?o(n>eDDer a(^t)or®ri(lum reDcDc, DnD n)annerf;e 
Dat gcDan f;e(ft , n>erDt5cnic|)f t)e(emebr De^5intid;ri(l^, a(^ C5n|li Q3aDc ^cnomet, fo gi) 
mikn iumn ^e()e(lcn fo c)enou5tt»e n>aren , fo t)ibbi q\) al^ id) t)m , Daf en n^cDDcr jumn 57c^ 
ge(lcngereDet, ii?iDtnic()ttt)a5r, DatDe^an>e(i, De CarDina(e, De ^refaten t)nD a((c Oucr^ 
ften , fe ftn getillid) oDer n)e(Dt(id; , /utv 97e.ge(]en fin , n^aDt itJ nu anDer^ , Demiie Qp fe a(fo f&nU 
Den lonDe apent(ic& t)t(;fd)reD(n , D^nn;utt)erne0e(ien^eDematent)orfc5rin0c, iDti^ tvofi ttaf;r, 

Dat 4? //• Zi^eile L Periodm L Cap, , - 

\i<xt man t)e ©linDe Dn^ bofe iSeicfe lh'affen fit)an , auerjl t)e ^]3erfonen fdjaH mei] fo apenriid; 
nic5tDrl)vopcn, ict?(}eloiieoilnic(?t, Dat iDt ^op aff)atvcn yelDe m fo einer secimjen ^afen, 
Dann roo \'Qt alfo n?eve , ^eDDe yi; h\m ei()en 5^oppc t)orlaren , roanner cji) ocf Dufcnt ^elfe fceD? 
Den, fel^en mi; nicj>t (©oDt t)et/)ert) Den faf)rlu1)nn (gtanDtDer :iBd^t , ^:^o},%iDt, »n& 
^id)tferDicl)eit tbo funDioienDe , Der iffie!Dt^!>TuiOer unD Der \)OrDoruen 97afur , De gcneget x^ tht> 
«Uen bofen , Dcrbaluen finDt Defuluigen tf)0 cincr guDen €inid)eit onD brwcflid)en £eucnDc t^o 
bringenDe, t)nDi^nid)tt)annoDenj Datmancnentf)o funDi(3enDeOrfa^:geuc, mlcj^c^ ocf De 
JE)cregcbaDen f)e(ftbi)^dne t)nDe)traffc Dc^ bcdifc^en Jurc^, a(g ^p oetI)ec mctf)cn Den icf , 
(in ^t) auerfl noc^ nt cfet mit tm t^ofrcDcn \>(Xi\ wcgcn Dilfcr 2lr ticf cl , tvill id) mi crbaDen l)ebben , 
W Dc 2ld>(baren enD Jpocf)ge(crDen Doaor Bartholdus ?Q?ofIer , Henricus ^cnDt , t)nD 
anDcrc tfto ^ubctf DnD ^uncburgf Daruan OrDelcn mo^cn , Denen icf) ocf mi hirmcDc roill t)nDer? 
n>orpcnf)cbbcn, n?aDtDc(gd;Iutcn, fd)atl mttt>oflt)nDtvccDof)n, fc i(^ t)nred)t /)ebbc , fan 
tclbIid;tfic5»nDmt»ifcttt)crDen, aucrfl Dc5cmfic[)edirputationt)nDcr Privat-^iiDcn tkiDt nic^t 
t^ogeDuIDcnDc, fd[)OIcnocfntd)t^cfd)e5cn, tvente Dar tverDt nic^tgguDed t)an, m\m auerjl 
einmaf)f eine apentfid&e Difputation ctfic|>cr Dodloren aehoIDen tverDcn fc{)OfDe , f onDcn n?t) De 
^af cn t)nDcr malcfanDer t)nDerreDen. ^lflm fcdX t)onlmt> , Dat \<:\) Docf; nic^t j^ef oue , Dat q\) 
ttlid)e ;unae a) tt)eltlid;e 5vinDer gen^cnne t f)ebbci], ctf id)e ^"Pfafmcn tI)o ftnj^enDe t)p 'X^uDcf^:^ , De 
Dod)nic|)tred)taf^ menfcd)t(}everterctftn, efftciDtaffoft;, njct^ id; nic{)t, |]aD Daruan a|t, 
torbcDct iDt , Dat fe iDt nic^t Dof)n , t)mme itver vgcelcnfalid;eit n)iflcn , fc ric^tcn ntd)t^ guDcd 
Darmitt)t5, a^neaffcne, DatfeDe^oDtlic])en,^cn(leDarDord) perturberen, ic^ tnjiuele iiid)t 
0t; n?etf)cn De crpen ^affclcn Dcr ©ebaDc ®M n)olI , De tvclcferc t)p Q5oDt fef)en , Dann Dat er* 
Pe futf) t)p \>(\t iperte De^ s)7^infd;en , Dat anDer t)p Dat t)tf)erfid)e ^ercf t)nD ©at.esDenft t)an S^iiU 
Ii()im(3eDe{^5et)rDageg, Di|fen ©(tDe^Dcnfl t)ornid)ten fc , Dat rtc()ten fe t)tf) , foDanc ©efancf 
«uerfl Der ^l>fafmen ge^oret Den jjcmcincn s^^amie nic&t tf)o|tngenDc , fonDcren fe fd)ofDen allene 
t()t>n Q5cbcDe gcbrucf et njcvDcn , Difler ©efancf ge^ovet Den ^rcftcr^ tfco , tvente Do !^au!&t t)t5 
bcme S2)'\{\\^in j©ei(lc foDatic W^fmen gcmacf et befft , f)c(ft 5e nicbt tf^ogefatcti , Dat ^ox ^mtxi 
neQ]ofcf Dcv^oDenDefuIuigcn t)ov Dcv 2ircfcn De^ Q}orbunDcd fi'tt,9cn mogtcn, fonDer afletie 
Den £euiten , Q\t ^i) fulueft n?of tvetben , Derf)aluen f)e(ft iU ocf nid)t De ^ercfe approberet t?n& 
tf)ogefatf)en , maDt nu n^cDDer M\ ©c^or^mb Der 5\ercfen i^ , iDt Denne tf)or (55eved)tigf eit eD# 
Dev nic()t , Dav xi^tt ()t)auev , fo qx} iDt nid)t Df)on roevDen , fo njevDt @oDt jun?e J^erte bel^cfen , 
bat(]t)iDtDf)onmot5et, vnDfoiDt n)eDDer ®aDed ©eboDtt^, foi^ iDt fd;ltdi)t tfeouovbcDcnDc 
i)nDaiftf)ofiia(fenDe^ 5ivmit©oDt beuaf^kn. 

@o id) oeervet W^be tioov in einem ^orDe, ©iflaben oDer ^ocfflaben, Dat n)ifle ^t; 
nit nid;t tjorfel^rcn , n)entc id> fan nid)t aUtf)oivol fdjriuen , mit Q.^orfoue fe(](]e icf gi; tvtllen )un> 
an mi nid)t njvefen , Den id) ()ebbe fun) nen qitaDt gcDa^n , Q3avud) am 4. €(i^p\ttt[ tvevDt 0efed)t, 
ten^inDevDvegetDcn^ovnfo auer fuit) geiDtmtt@eDuIDt, tt>enteDingi;etiDtf)e(ftDit)Ovfof^ 
get, auerj]Dumer(lfovDtlid;|mQ}orDarffc^en, De^racfetoretDcn ^percn tf)0, t^bbetmi 
nicf)ti;i)ovt)nguDt. 

3cf njofDe tbo Den anDeven 5irtif elcn nod; mt , Dat mi €f)ri(lfid) Dud)te , Dartf)0 ^eDan 
^ebben, foid;mu|te, tvotvof icf;Datn!cf)t.(}efed;tf)ebbe, icf) bcfeime abfnbar , Dat €f)vijlu^ 
De^eret)n^nid;t afleine gcivufd;cn ^c(ft uan t)nferen (ssuuDcn in ftnenQ3(oDe, nDclcj^^ fce t)ov 

?) Vi^c fupra ad an. i6. . _ » 2)ie cxftt Betf^ge^ , 4)i 

Dn^ m ^olbte De^ Cvu^e^ corgafen i^efft , ci)t)er bot wp allc tiovd) t>\t (ycfencf niffe jtne^ ^ibett^ 
M t)orc() t)at 2Batcv t)er 2)ope a(f(jcivafcl;en ftn , fonbercn ocf \)a0\U^ De @unDe Dcr 2BcIt)t 
tveff) / »nt). wafd[)et mi^ Mn Dnferen (giin^cn tn flncn Q3loDc , mannctjr nian bcfului^en ^ibem 
M h\) \>m ^{Itare in(3et)ed[)tt(j i^, njann De Sreatur Ue Q5roDcd unt) 2[i3inec5 itit ©acramcnte (t^ 
itcd g(cfcf;cg DttD Q5Iot)c^ bord) cinc i)nut()fprccf(ic[)c ipidicjuncje t>t$ ©cijl^ i)orn?rtnt)c(tiverW| 
nucrll Dat na jtncr ^ife, 'oit te/ft Nicolaus Q5u(iorp flcfcl;reuem 

Infra odavas Nativitatis prcbtge&e Nicolaus ^ufiotp \>p 6m 

2{ucnt)t im ©omc / mt>t fct>e ^n&cr ant)crcn alfu^. 

I. Sini)c^or(opcr^t)c^ SCntfcTnnft^^at^olcf betveflcDen, Dat ©ncroi! 
mente tJriDec beiberlet ® eftalot t[)0 nebmcnOe , t)ac Dord) Oat ^oM meti» 
net/ iDt ftn 2. ©acramcntC; Dat Docf) tn ftcf; ein^ i^, OctDile <2bnftu$ 
cuie 91atur (jc()aM befft, t)nDe l)anDeIcn alfo ivcDDcr Dci: Sercten 3nfet^ 
tm<\Cf t)nDcr Dem ^olcCe (Ji:Dobm tl)o crrogcn, Darmit Dat tjngeUrDe 
^blcf mcncn fct)a(i/ Q^l^ctftu^ fonne alfo gcDelet mcrDcn. 

IL (S()riftU!^ !)eb6e afieii genocf) gcDan mtt Itncn bitteren SiDenDe toor De 
©unDe 5lDam^ DuD (tner g^afomclinge, dud Darna afleine Dor De ge* 
Dofftcn, DnD nicfct m De fo ti)o Den S^orftanDe \)nD OlDer gcfamen ftn, 
Darmit tt)t; ntct)t gcDcncfen, Dattt)j;a(iemifcre ©imDe t)p <^()riftu^ leg* 
gcn ttjillen, fouDern mot()en oct fulueft Daruor genocj) Dot)n. 

III. iDat iDt^unDc^ De KiDe Dat 5R^e Jeftamente tn DnDcfc(;er ©pracfC/ 
Darinne Dcle (ErDl)ome ftuDt, mit ftct^inDeScrcfcnDragen, Dat ftejum- 
mer etroa^ Dacuil) lefcn mogen, ttjcre betl)cr fe ^orcnDe $rcDigen, De* 
t\)ilc ncmauDt Dat(^uangclimnoDcrD(c€piftelcnDero Sipoftolc tJorftan 
Um I t)c l)ebbe Dan Den (Beift (^brijli. 

IV. ©e ^Qorloper^ De^ 2(ntitt)r(ft^ tjorferen tJuD tJorDuncfelen De gebre 
^auH. 

V. ^uD tbom ^cfen Dcme tvcDDer gefprafcn tt)erDt , De tJerbiftcrDen SftDe 
De gutl)erirc()en tt)cDDerfprecfen Q;&rifto* S)c 

VI ^ei)unge tjnDeegcnunge fo DeqjreftercDobn ttjcrc nicbt t^orgefflicO / 
tvcnte fe brucfen (SaDe^ ^orDt Darbi/ Der^aluen D^on Defebr Deueli/ 
De foDanc ©egcnungc noracbten tjnDc t^orfpotteu/ t)nD fcDc ocf/ Dat foDa* 
tic^ ^ctteric v>nD SrDl)om tt)ere* 

!^ie^rdDtcanten5cb5en na ^ntfanm^it MjTc^ ^ttfte auermaf)(^ t^o ^errn Nico- 

iaus ^Builorp ^cfanDt De i)orgefcI)reuen ^erfoncn, Dnb cne biDDen (aten, Dat 5eenen ©teDe 

tJnb^^iDt t^oIDe ndmcn, Datfemo(jten frunDt(icf) mit emefean DifTcn ^mQtn confereren, fo 

f;c(ft ef)nen Derfu(ui(}c0f)enoimtDat (^iofler t^o ©♦5}?artcn ^MQMmn M ^orflcn^, a) 

II.(!:N!8 ul5m* © ft ffwt IL C^eifd /. Periodm L Cap. 

fe tt)arebeni)p &c ©tunDc, ouerjl ^^ujlorpquam nicbt, fe bcfcfjicfeDen b) ene nod; cinmaf)(, 
^DleDe ^e cbnen t)c (^tebe b) in t)en S^o^m i)or (5. ^uca^ 5iltare , barup fe e^me t^o entboben , 
5ct)De \)i £ufl apentlic& tfto difputeren , fc tvolDen t)ar mi (icbtlicf) tf)of amen , fe begcreDcn 
freunl)t(ic^mitef)mct5oret)enDei)pi)e5lrtifele, t)arup ^ecnen tvetben (etf), f)e 5ct)t)e mit enen 
nictt^tf)oDonDc, ^f^ocb bcbben fenicl)tapentlicj tvillcn ant^tworbcn , mowoU ibt tvon jjrot)t 
not)id) tvere (jenjefen , fonDeren bebben ben Srbaren ^^iabe follid)^ geapenbaret, tt)0 Nicolaus 
Q5u|lorp ere@ebot)ti)orad)tet)e, t)nt) flcb ocf nicbt t\)Olt)e finben laten mit enen tf)oreDent)c , 
t)at m (Srbar9vatf)e^net)artf)0 belpen tDOlbc, na£uDeerer5lrtife(, cDDer fe tioorDen ^cDrum 
gen gc^en enc apentlicf) tf)0 prcDigcnDe , Dit f)e(ft jjellan ,i)an ^iw 57ien ^a^re^ ^a^c an bef 1? \\\ 
Dc^allen» 

:^ed <m\:iixiw ^onbagc^al^tjiclid^tc Doma^I^ cin ^rbar d\((ht mit anDcren mic^ficien 
Jg)anDeIen betomcrtcietvefen, f)e(ftmen i^irupnen 2lnttx)orDt befamen, Dertioccjen fo befft fe 
DcO^oDtgcDrungen, folIid)C irrige ^2lrtifel bitbolegi^en c) t)pDen^reDigjbIen, tvclcf)^ Dcnnc 
fambtlid) m\ enen gefd)ebeni^, Ded anDeren v^onnDaged \n Der Q5af!cn A. 27, d) ene ocf 
apentlicf) tf)onomenDe , 5(1^ bii^ nu nid)t^ umb gcfd)ac& , finDt De ^apcn tt)eDDer Drijlc gemor^ 
Den , nid)t aUenc i)p fe t^ofcbelDenDc , fonDer ocf Dc ^reDiger in eren ^VcDitjcnDc tbouorerrcnDe 
t?nD tbouorbinDerenDe , ttor fe f onDcn , fo f)Cfft iDt ficb ein mab( begeuen , Dat cin Cappelan tbo 
©. 5^icoIai fiunDt , Dcj? ^orgen^ fro Den Q5efinDe t)nD .^enflen Dat €uancjeHum tbo prcDi()en^ 
Dc, tDoDcnnc birn)onDtIid)en1g, DateinerDc 5?Iocfen e) t^om (gtiflmiffe f) letf) luDen , Dat 
ftd^ afleDaf^oIcf fereDet)an Der^rcDigen m Der 9}?effen, tDorutb ergrettct t)nD Dorerret Dev 
€apeflan, t)nDfpracf, biff)oretber, njaDtfcre^iMin^^aianne, Dat Dar fleiDt Dc ene !^u# 
ue(, cnDtbutficrmitDenanDerenbiDcn^paarcn, aI^'DitbDorDen(Jrbaren!Xabt i^gefamen, 
Dcmitt)uj]c, Datioelcnie^^^n^if^e^t^nDfeen^beDord^^uflorp^reDi^e, t)nDDerg) ^rdDi^ 
canten'^oranDtn)orDin(}e QixiQtt tva^, letben fte Nicolaum ^u|lorp t^o 0\a5tf)ufc cfcjcoi 
vnD aflc ©elerDen De fc tvuflen , ocf Diffen (yappeflam 

^ar tvereti i>0r(<iiiiml€t. 

X)oQior BartholdusW^WtX. 

DoQ:or Henrkm XOmt>t , TIiedogiEe h) 

Doaor Henningifis l^ifTcrtbrugge. i ) ^rcflcr k) tjnD li0i. 

Do^or Hermanniis Hatigcnbc^e, 1) Q3orgert)nD Utriusq; Juris Dod. 

Doaor 3^^41111 tnoller , m) ^orc^er t)nD Utriusq; Juris Doa. 

!^e Gardian tf)0 G. 03?aricn ?)}?aBDaIcnen n) 

^ixt 

a) befc^e^fn conc. M. ^) ©tunte conc. M. 

c) tl)o metbcrle^qcn conc. M. rf) begiuben fc M. M. 

c) nttl>t)en t)nbec t>em Scrmon> abfunt M» f ) ecflmijfc abfunt M. 

g) t)eg M. h) Theologus M. 

j ; Kjftenb. A bcrtus Cranzif in Profcffionc Thcologica Succellbr, 

k) Paftor. .., j f A 

!) Aiius a Confuk hujus nominis an.1517, vigilia Philippi & Jacobi jam detunfto. 

m) omittitut M» n) ejus nomcn ignoratur ita HAMMELMAN fed malc. ^ri' 3ocfoim lencr^oft, (al DerckhofF) a) ~~ ^ 

De t)enn t)e igaf en nlc&t iJuel menebe. 
M. ^re^ertcF <5>cnmitge , Paftor tf)0 @t. ^eter. 

DeDenn ^^ret)icanten ocf nicf)t ent()e()entt>ad, benocf(SObt bmn i>or(uci^tc^>e / bat 

bat fjetbo^uneburgf ©obt^ iCorbtanfingf tf^o prebigenbe. 
3ocbim XJifcfebctc, b) tf;o ^t. Catrinen Paftor, bcafoemefenwaeJ. 

J^ir enfgegcn wercn be 93rct)tcanten t>t6 ^uangdiu 

J£)err 3ol^ann3c9en5a0en^, 
M. 3 o5ann gvifee lonb ic^ 
©tejfan iCempc 

jrpir finb ocf bi^eforbert be ©efc^ivarcn bcr t^ecr itarfpef # 5tercf en , bcr Im tatlc 1 2. (Irt/ 
be bit allcd mebbc h^^^bm anc^tt^mU 

5^ar f)euet be Q^orcKmeifler an, c) tvo bat \>an bcn ^reblcantcn eln^ref an ben (Jrbarcn 
f!f\a\:it Yom .(jefanbt , fo f)cbbe f;cf cin ^rbarer di<xt)t bartf;o entlcbi^et, cre (Sd^elinge tf)0 f)orcm 
be , i)nb fe fo moglicl; a>ere tj^ouorbrajjenbe. 

Jfpirt)pi|V^uri]orpi)p(jc(]an, mibaffocjcantnjortet, Imn^ivn, ic5 tvct ioan ben fra« 
mcn^ubennici)te^, bann£efmib®ut, icljf^ebbejo.^ar^irjjeprebicjct, t)nb5ebbei)eleuetaf« 
cinfram?0?ann, batwetbicf, v>nbtvaticfgeprcbiget f)ebbe, batl^olbelcf DorOve^)t, bann 
M icf gelouen fcbolbe , Mt C-S^rif^u^ ben :4!)obt ^cleben f)ebbc fur Un, be mit 20IIf cn Dnb ^or* 
fatc einen Dormorbet f)ebbe, hat fan lcf nicf;t bol^n, t)nb fo f)ebbe icf; enen ocf clncn ^ref gcfanbt, 
icf menenbc: 3cf f)cbbccinenal§ mlnen Fratribus 0efc|)reucn , nu l§ f)i fc()lr auer atfc be 
SBcIt, bari)p bebbcn m) t)n^ befpafcn , t)nb $35u(!orpen alfo geantnjortet* 

.5)er Nicolaus ^ujlorp m frame gpftnebbernjolangegt) ^irocprcbl^t ^ebben, bat* 
uanl{^nicl)ti?nfere@cl)enin,(3, gp bebbcngcprcbi^t, bat ©rifiu^ nicfct fcebbe ^cleben t>or be 
(Sunbe , fonbern ein 9}?infd) mujle fuluefl baruor j}enoc()bf;on. 

3tem bat itit Dorbomclici) fp , M ©acrament tl^ocmpfangcn in bciberfci; ^tfaU 
tcnufle. 

Jpir fe(j()en tvi) ent^jejien , bati)bttt)ebber©obtt)nbbef)lfIl0c(^cf)rifftfp, bebarbefem 
nct 'ont) betu(}et, W CbrijlujJ m allc ©unbc f)cbbe gelcben , t)nb bat (^acramentc ftor 
adc (£bvi{]en ingefettet, foitDerlegcfeuet, tDillen tvi) i^unt^ t)pbccfen t)n|b Oieben t)nb (5ct)ri(f^ 
ten, t)nferc ^ebre tf)0 betverenbe, t)nb latcn alle crfenncn, be f;ir (ittcn, eftc gi) cbber vop d) be 
(5c5ri(fr cjelif metlser rcben, berl^alucn m ocf bc^eren^bat^j) imt ^<f)xt tvillen beivcren wnb be* 

® ^ tu^cn, 

a) C>uxJam exempl.iria Joh. Mollcrum dicunt fuiffc Guardianum at falfo, contradicit n. infra coram Se- 

nJtu Bartholdo Mollcro cujus fratcr crat & abcjus orc pcndcbat , probabilius igitur fuit Ellcrhoffi- 
uin t temporis fuiffe Gardianum ilium, in iUum enim quadrant vciba , t)e))(RO( ©afcn ni^t ^Wil 
WO\^(f ccu cx loco patct citato. 

b) Qui difccfTerat a parochia. 

fi) V^cK 2Bort^aItent)c SB&rgermcffler i(? Do«3fl6r.5errThidcricus ^obufe iHietvefen / fff alfo mt^t 
mnn ^m Bettram l.c. p.166. t>iffCB2lu«rpru4)0en.^errH^Ur8ern Doft.Hcrm, Lanecnbccjt IH 

fcoreibct/ i?crl)freitJAi),i5i7. geppr&cnwflr, 

«) iia conc. M, f% - IL S^eifd /. Teriodui I. Cap, 

-*--•■ 

ru^en, t>ari>}>555u(lorpfebf, icebmfcm Doaor, icfbmocfm*t5e(cr;icfcrf5Ddirputern,n)iI^ 
jvifle ^t) difputern/fo latet "om t^o^arig difputern, t)o fpref en \x>\) weDDerumb eineni^om^^ern 
(leit tomal 6ue( an, X>p t)em ^rebi^^^tole fo t^o puc5ent)c , t)nD a) xotw men jtne OveDe »orbiDDen 
fd^al, nicbt^ tbo tvetenDe, i>nD al^ men ene wieDer forDerDe, bec^inDe be mer Q3tbflud;t tf)0 fof enDe» 

^\) feDen tt>eDDer iDt i^ nic&t noDi^b , tbo ^}3ari^ tbo difputern, M tt)ere ;o billiij , Dat 
j)t)i&tDarben)ereDen,Dar0|?iDt5eIeretbcbben, DnD fo^pnid^t fonnen, fo fitten Docj? ^ir f. 
Doaoren, fprefetfean, Datfe/uttjebelpert» 

$Davi^p j)in() Nicolaus ;^u|lorp m De ^aflorn b) flan, tjnDfpracf/ttjerDi^e^errn, 
icf biDDeDat3i;/utt)e^iiIenminer©afenanncmen, vnDfe t)orbiDDen, n>ente icf trct iDt t)a(i 
^atferecbtift, Darop befprefen(i'd;DeDoa:ornalIene, fambtDenanDern, tt)o bauengcfi^reiien 
^ixt, anD na langer Q5efprafe quemen fo fambtlid; n^eDDer t)orm dl(\th* 

S)arbofDoa. BartoIdusS)J?oIIeran, t)nDfeDe, Srfamen DnD tt)ibtuor{lenDi0en ^errn, 
bett)ilcNico!aus Q3u(]orp begeret, Dattt)t)cmein fi?ner@afen fc^oIDen belpen , fo i^ mine 
50?eningeinDemer(len2lrticuI, Dat menDenadpietatemDuDenfct)a(I, Dat Dat^^blcf mud}te 
afgebarDetc) tt)erDen,t)anDen(SunDcns)nD gerei^ttt)erDentborQ3otI)e, t)nDtiDiutIentcl;t, Dat 
f^ocf Nicolai^uftorp^ 9}?enifig 0ett)efen, /a fpracf ^uftorp , iDt i)^ocfaIfo. 

^ieDerfpracf Dod.Bartholdus ?l}?oIIer t)on Dem anDern Slrticul De^ ©acramentei^ 
feg^aelcfalfo, iD t)^ befcblaten t)an Der biUigen €l)rif!Iifen ^erfen, Dat De ^ar)in man cinerlei 
fc^kenentfangen, DeDarttJiliegenllreuen, DemagiDtDbon, icftt>il^nicbtDi)on, fonDern ein 
geborfam^inDtbliuenDerbinigenCbriflltfen^erfen, alfottJtHen fe alleDbon, Debpmi(lan, 
|ir tbod; \)i nu t)elc mit \n, \mt tbo 9?o(io(^f , n)at im £anDe tl;o 5!??efeInborc!) ttjere gefcte^cn / 
^tm \x>oX ^elcf e maiiDagei) in Der 5?ercf en gebrufet n?eren. 

Dodor Henricus ^enDt , bof an t)nD feDe , Dat (tne ^ening ocf alfo noere. 

SDc(^arDianfpracf, icf fd)oIDeminen.5>frnDen Doa. tt)Olnic|)t(lrafen , mena|gb^D«r 
fe^t, i§ enu nicbt alled befalen, Doa. 9;)?oIIer fpracf , tt)at \t> Dat f Dat ^p Dar feggen , anttt)Or* 
eeteDs©arDian, Dan Den5telcfent)an9vo(]o()f, miD i>an Detn ^anDe tbo ?0?cf elnborc); , Dod. 
CEyjoller fpracf, Datfc,ageicfDod)fomeDein, roille p nid|)t bp Der btUigen ^erfen bliuen, De 
©arDian anttt)ortete , bi) Der biHtDcn j?crfen tt)il icf bliuen, Dar mi ®aDed ^orDt ftenne tt)ifef7 

DaorHenningus <^u(yenl;rn(3^fpracf, Dener(ien5(rticult)er|]a icf, alg m^n S^m De 
Doa.gcfectJt befft. 

Q}p Den SlnDern fegge icf alfo, DettJile men De» Conciriis gc^orfam (tn fef;a(l, fo ig IDt ocf 
Mlli^^/ ^^^ nien in DuiTem ^f ucf e (]el)orfam fp. 

Doaor HermannusCangenbecfe \t)t i^ tjan minerFacuItdtnicbt, folcfel^in^e tfd 
tanDelcnDe, Dcnnod)aIi!ief;geforDertnHrDe, minefO^eningetl^ofeijgenDe, fo ift fe DufTe. 

$Dcner(len2lrticuIt)er|ia icf, Datl^eDcCuDeDarmeDetbor^oterei^e, t)nD ig nic()t(tne 
!J}?cninge, DatDe^cret)oraneDe®unDenid!)tfcf)oIDegeleDen()ebben, alfoDaticfDu(fen 5lrti^ 
f el ad pietatem ivil (]erefcret bebben. 

^p Dcn 2tnDern \t%t icf, Dat fcf nid)t ttt^Duele , Dewile fe m Den Conciliis t)erfambfet 
ftnt(5en)efeninDen5^amcn(3:hrt(ii, t)nDDebinige^eift(t;Dar(}etvefen, DatDiffe^irticulDar ocf 
t>tb3;ni)euinfle De^ ^illicjcn ©ei|le^ georDent fep, Den tt)ov a cDDer 5 in mincm ^'^amen v^erfam^ 

a) ai. mm nten fitteS^ie^e verbi&Den fc^al» 
I») poftorco. c) afflerat>et« Ibte ct:(!e 23ejl48e« ;$ jetftn, fpricftt)c^pcve Matthxi 1 8. bar bin icf in eren ^it)t)cl , »n^ t)eilet5 €f;ri(]iid nicl}t t)c 
5verfen,t>en5efpricft, icfbinbD/uwalle^agc, betf) tf^om^nbc Dcr 2iJerlDt, Dahalucn icJ) 
tjor bHUgf) Dn^ rcdf)t 5olt)e unD acbte, al^ im Concilio befcf;(aten i^, t>at men M fo (ange f;ofDe/ 
bctl^ Dar anDereJ m^ ^cfunDcn \vert)c , f)ix fm^ t)c ^urgemeijlcr V)nD frageDc nicf;t tvieDer. 

^crf^afuen Dc Dre ^rcDicantcn anf)cuen wiD anDtmoi-DeDcn , toorerfi aucrfl freunD(ict) be^ 
DincjenDe, Dat fen?eDDercre^crfonennicf)tdn>o(Dencnt(je5engefedbtf;cbben, fonDern encn a(!e 
SbvctJnD^illcnDoH iJnDbefonDcrnDod. Bartholdo, auerfi Dei\)ile fe ^ufiorp ©afen 
fofcf;imp(ic^5anDe(Dcn, t>nD fo (o)Jc ^lnDtmort seiien, Defenict)t\)crf)apet^eD,Den, fomujlenfc 
(inen 2f nDtmort Qmn , t)nD fcDcn. 

2[BerDi(jer ^cr Doa. Den)ifc (jt; cin foaic5 (jeferDer OJJann beropcn (in , n?o famc^p Doc^ 
Dartf)0, Dat jj>? 5^u|]orpc^ ^rDom ad pietatem ttjillen gcDuDct bcbben, DcDocb manifefta 
impietasjiil, ndmlifcn Dat€f;ri|b^ fiir De !4)oDt^(SunDe nid)t fd;ofDe ^efeDen f)ebben, x>\]\) 
tt)ofanmenDelViDeDavmeDctf)Or Q5oterci^cn/ Dat men fed;t €f)riflu(^ bebbe nid;t oelcDentJOi: 
ere igunDe , men bxingt fe ;o mer tf)or '^SortwiucIin^ tiocnte Dc ^rofl Dcr ^ote wcrDt enen gcna? 
men, tt?an cnen ^hxifii ,1^oDt gcnamen ifi. :^aran 5apeti)nD jjcfouetallcnc ein Q5ot5ferDiaer, 
M i)t &na\)t f r icf;t t)nD QSorgeuincje Der (SunDen erlan^t, fo fjeft Petrus, Paulus , DnD De''^!^ 
pojlefen gcfercf , Aaor.2, 10.15. Dar fe Den Q5ot6ferDi()en , €6riflum Dorcf; Den ©eloucn 
toerboiDcn, Derf;afucni^f;irnenepietas, redmanifeftaimpietastjnDJvctterie, t)nD tt)ann iDt 
a(bereDeadpietatemmocl)te(ieDuDettt)crDcn, igiDtDangenocf;, DatiDt^irgefltut, igiDtnicbt 
billid), DatiDt Dartfcfcfeehe, Darf^eiDtfjefcrctDnDflepreDi^t^efft, ^f|te(ji?/utt)t\nif?en in (blli^ 
ci)en irri(jen ©tucfen tf)orid;ten, fjebben Dann De 51 rmcn t)nD (jerin(jen t)nuerftcnDiaen ^iiDc gc^ 
noc{) Davan, De follicte ^veDigten dtbont bcbben, iDtigin^IGar5citfo.ein fic|)f 3)injj nid;t, 
foIlid;eQ3veDi0tent5ouov)lanDe, aIdbi;DcnQ^cciv^ottentf)oftttenDe, t)nD 5eef t)nD ftaff tl^o^ 
DrincfenDe; iDtbelan(jtDer^ecfen(ga(icf)f)cit, Derbafuen nicbt bter t)» Dem OvaDt^ufe , fon^ 
Dcriit)pDem^reDi(3t;@to(e, DariDt^c^cretig, Darmcrf)iDtocf(jcbefcrttt)erDcn, t)nDa(fcQ5u^ 
florp fpracf im 2lnfan(jc, Dat f)t nic&t (6ucn f onDe, fo einer mit ^ovfafe einen oermorDet t)aDDe, 
Dat t)orDemfii(t)en€f)ri|hi0ocf^e(eDcnr;eDDe, Dart)pfe^^en n)i;tveDDerumb, fo ciner loMf 
morDefbcDDe, t)nDquemenod)tf;orDietDe, t)nDn?creemct)anJ£)arten feiDf, t^nD^cDDe ^l^o^ 
flud;t r^D (Ih^ifii bittern l^oDf t)nD focbte Dar ©naDe , bc njorDe fe ^en^ipficb erfan^cn, f)\v fpracf 
^e^Sor^crmeifterin, t)nDfeDe, .^^ercwanjjpfofercDcn, fo 5ofDe icf n)Of Daf iDt red;f tvcrc, SGp 
nntn?orOeDen, Srbar^cr, ein (Svbar.9iaDtfcbaanu»nDnummcrmeranDerdt5ott)ctenDefric^ 
jcR, fonDcrnDattt)DffrcnDe^ofet)nDDatfe in^&rifli ^iDent allene ^raff t^cbbe, DavDor^tt^p 
€^nttDet)nDQ3orgfuin5e Der©unDeerfan(jcn. 

@oue(ei)pDencrflen5frticu( ,J)af tt)i;ocf fcf)ofDenDarmcDett)cDDcr De kifli^e ^erFc (frt/ 
>af tt>i)!eren t)an beiDeriei Q5ef]a(f Dei?e)acramcnt^, Daf fd)all, tt>i(t®oDf, nemanDf ti^ar mafen, 
DnD efte iDf aivcDe im Concilio tf)0 <2)o)lnii^ gefd^fatcn DnD (jebaDen iii , fo flrecfef 0* Dod; De 
f)iIIige^crfet)e(cn)ieDcra(^intConciliumff)o€o|]ni^f , €b»iftu^ 66refocf;o meDctbo Dcrbif^ 
Ii(jen^erfcnaf^crip6uet, Dc^illi^en Slpoflefen, 9}?artcfcr^, biflijjen ^e^rev^ t)nD Doaores, 
tt)eIcberDufent3arcinnaDemanDerncjefo(5ef ftn , Der (jp nicfcf cinen fdnnen Dp bringcn, De 
tt)eDDcrbeiDev(ei@e(ia(tim@acramenteein 2CovDf fd!)6(Den ^cfcbreuen, cDDcr jjefprafen ^cb^ 
ben/ fott>p Doc& imCypriano, Auguftino , /a ocf im Thoma bffinDe»/ Dat IDt nocf) ff^o 

© 3 (tnen y4 J^' C^ctfa /. Periodm L Cap, pnen ^ibcn m ©ebruf e »nt) ctllct^en ^erf en oenjefen fei , 3§ nu €6r{|^u^ , ftnt be 2lpo jle(e , \)\U 
li5en?0?arte(er^t)nt)[)iHi3cntoriJi)ormid, fo i|t jobc ©ef;orfcim() t)er5inii)en5terfenbi;i)n^ 
DnD nicf;t bi; /um,oi? n?o(t)en bann €f)ri|lum i)nD a((e tjorgenomebe fd;(uten i)t^ t)er 5?erfen. "SBor 
ein (eucnbidb ^icf;namb ip, fpracf Doa. Bartholdus g}?o((er bar i{] ocf ^(ot)t , Darumb i)e ein 
«Parttentfangt, beentfanjjtocf t)atanber , l)arumb Ijefft ocf be i^ifli^e 5?erfe afeefettct M m 
$artt,;t)nbt)atanDere^artt ben^reflern^eiaten, Darb(iuen mH* SCDantnjorten^crr 
Doaorber f)ifligentefeni§(}ebat)cn €bri(iumtf)ol^orenDe, Deut. ig. ^c ^ropf)etcn fc(;o(c 
^pftdrcn, Johannis lo. ^fJJinc (Scf)ape borcn mlnen (^tcmmcn, Joh. 17, fpriitCbrillu^, 
l)e3Cort)cDemi)3e(3cuenbe(f|i, bebel^bcicfcnenjjegcuen, 97uf;e|ftDe.5!cremit ftnemiBort)c 
beiberici ©cjlalt befa(en Lucae am 2 1 , 22. :Berf}a{uen Paulus fecfct , m ?0?infcbe proue ftc& 
fiKuefl, t)nbetcbcnnt?anbiffcm^robe , \)nb brincfe s>t\) bem j?e(cfe, mt l^etf)boci?Homo? 
^eetbat ein^rcjler, ibtf)ctfoein9}?infcf;e/ ^cmKe nun fo[(id;e ^orbe, bp;un)ei)erad;tet 
tverben , n?o f an benn bi) (uive jtn bc binisc 5terf c i)nb be ©e^orfam ber f;i((igcn ^erf en , m gp 
iuweberomen, betvile gt) ocf fc()gen, bat im (euenbi(3en ^icf^nam ^(obt i^ , t)crffan n)i;n30(, 
auerjl^cbabei^ibt, bat@i;mitbcr@(o|fennid;tel;ejint^cfamen, bo ^briflu^ fi;n ^:fe(obt 
bcn 5(po(le(cn ()a|f, tenbbcbbeenenalberebe^ccicuenfjnen^icbnam, bat^i; eme fo((ied Derma* 
net bebben , W im (euenbigcn £id;nam ^(obt ij^. ^iucril mt tvorbe f;e futv geantmortet fecb^ 

bcn, euenbatflKuiSebat f;ePetrogaf, vade retro me Satana , Non fapisenim quse funt 

DEI, Matth. 1 6. ^oX \mi /unjc red;te 5(ntn)ort ocf gcn^efen , fo fleibt be Sntfan^inge bc6 
iSacramcnt^nid)tbpbitl)ebber;ent, fonberni)pbat^'>rbtt)nb be Orbenung (il)ri|]i, Dnb 
batgpbenQ^eer^^ott itatflanleten/ t)nbfc()enin be^^kfer, (}i; n)orben a((e S^in^ alfobcfin* 
ben , Dod. 9??ol(cr fpra-i, mt icf (jcfed;t bcbbe , bar bliue tcf bt), be b^ ber biHigcn ^crfen nid)t 
tv>i(( b(iuen, be mag M \Qi.i\)t{^, tvM;feben, tvi;b{tucnocf barbi), wattvp /un) geantmortct l;tb^ 
ben, mibi^beta&;riOii)nb(i'ner()i((i0cn5?erfen. 

J£>ivned)jl ^cbben n)t) geantwortet J»pcrrn S^smm ^an^enbecfcn t)nb gefpraf cn, ali^im 
ocfDanemcgefcc&tift, bati)tI)3tic}euingebc^J^il(igcn®cifie(^, bcSllffcttin^c einer©e|la(f qh 
fd;ebcnf!?, bari)pi|ibcv^Vebicanten2lntivort, bat fet)e(e.(|en)i|fer|t'n, batbc^^pfettingcbei* 
ber©e|la(tv)anbem^iai9en@ei(lcfi;, o(^beMfett!ncjc, bann (^bviflu^ l)e(tt an ben S^WMi 
gen@ci|^nic^t^9cba(;nDnbttevorbnet, EfaijE^o, 3bt i^ ocf bi((i()l) , batbe©ei(iebord;ben 
©ci(iCbvifitbewbcv(Sct)ri(ftrcbet, probert iverbe, t)nb fo fo(d?ed3cfd)ubt, fan f;ir in bev 
$lftfcttinj3e nene Sngcuingc bciJ ^pKdjjen ® ci|lc^ gefunben n^eiben. 

'^oX €^vi(lu^ fpvicf t Matthsei 1 8. mx 2. ebbcv 5 . in (tnem 97amen »cvfamb(et ftn, W 
5ebavfi)incvem?D^ibbe(, idnid?tf^nes)}?eninge, batbefott)ebbev €()ril]i fpne Crbnung et* 
mi fd;(uten, \n (tnem ^amcfl (in Derfambict , ebbcr \>iM ^e bar fi) t)nb be(iebi0e , fonbev be bat 
5anbe(en))nbbcfd;(uten> tt)atemcbc(cuctt^nbn?o(iiefe((ct, (go fpricft(i'bnf]u^, befi) inbem 
9)amcn(tne^Q}aber^gefamen, Johannis am >-. t)nb biibct ^(xt St.johannis ani 6, S^at 
f;e(erct)nbbbott)atcmebe^abevbcfa(enf)c(ft, batCbri(lu^fpricft: 3cf l>in bp;utt)a((e^a? 
3ebct6tf;om€nbeber^er(t, bc(lanivi)tt>o(, ibtivereDonDndnid)t, fof;eDn^Dcr{atenivo(# 
bc, auer(lbatbcbcg|;aluenbt;Dndf»)n fd;olbe, batl)ebad;lid)c^borenberbe, iDatbccinmabl 
^eflft Dpgefettct , »nb ummcv mi m^ (evebe , Dcvmogen be ^orbe \M)t , gabt ben in be gan* 
fee :JBcv(bt , t>nb (evet bavfu(ucl] aUe JE)eiben , ivat tcf ;un) befalen \)ibbt , eo fc|?(uten ivd bat 

Nico- Ibie<rf!e25etr4g<. ff Nicolai ^ujloipeJ (gr&Otti nod) n\d)t toovbeben fp, fon&evn iU ip bi[(f05 / ^flf b^ ene nocbberope, 
^irrf)oantn)Ov&ei)eDoa:.B3rtholdus?f}^o(Ier, nien moc()te fe^gen wat tnen tt)o(De, t)er ^ini? 
gen ^evfen i^ mev ®e(ouen t^ogeuen »an /um. 

^iv|]unt)t^u(lovpt)pi)nt)fpvacf, n)aticf0efe<)t6ebbe, bati^vecbt, i)nt)icff)ebbeib( 
aKenebavumbgefedjt, fcaticfi)e ^uDebavmet^et^ov^otebvoctte, Doaor Bartholdus ?>}?o(^ 
(evfpvacf, fofd)a(menit>tocf»evf]an, t)e^vebicantenfeDen, n?p f^ebben io /uvo e^ene JpanD? 
^d)vi(ft, t)avinne0t)iun)?!}?einun(jfntt)ecfen, fo\)Ov(lann)P^ennod)fo t)e(e £atindn?o(, M 
n?i)|un)en@innont)>!l}?eniil(jn)0(»ev|tanfdnnen, t)otonen(^^e®d)rffft ^evuov,, bo fpvacf 
m Q^ovgevmeiflev , M i6 nicf;t noDid) , iin ^rb. 9iat)t bcfft t)e (5d;viflt tioof gcfef^en, iebod; be^ 
(jcvt)en n)t>, bat fe,(je(efcn mov^e, bat0cfd)ad) oan Dod. ^TZoncv, be ocf bc fij(\)i(]c ®ci)vi(ft (Kt)^ 
Dc, 2Spfpvefentf)oDoa:.?i??o((cr, n?erbi(3cv J^^cv Doftor, tvenngi)fd;o(t)en bci; iutDC Con- 
fcientien feggcfi, n?at(}f)t)od;f)o(Dcnt)anDf(fen^vticu(n, n)atn)0(t)e5p&od;ff()(3enf Doa-. 
9}?o((er(ai}nod;einma( t)en5ivticu(t)ni)fpracf , foa(^it)t5iv(jefclbveuen(ieitf), f"oi^ibapcnbar, 
hasreticum, foi(Jit)tocfiobi((i5f)/ fprecfcn wi) , t)at f)e iDt n)et)l)errope,^^u(}oupfeDencen, 
icf ()ebbe-it)t fo nid;t (jemcint. (gifi €vb. Diat)t bcfft mine COJeninge mi gebovet , m) feDen men 
bc(jevct /o nid;t mev loan /un) , bann t)at ^r) tt)t n)ct)Devvopen M f dnne gp /o mi Dbon , ^u^ 
(lovpfpvacf, racnfovDevtt)oniun)e, t)atg!;it)tn)et)t)evvopenfd;o((en, t)ann gi) f)(>ven n)o( n)at, 
f)iv9efed;ti(l, t^avumbfe^gctSaet^t^er^f^cen, 5((6(tcfnu^u(lorpf)ar&emerct)e, famtf)oem 
einSecrctarius, M.3o§anne^^(ot5,a) &etod;enei)tbbem9?a&t^?@to(eduer t)c f)(^im, m\> 
rct)et)e b) mit ene, al^ ht m\'fl in bem Oiat)t^(^to( tt)et)t)er quam, fpracf 5e, icf tt>i( it)t mi n^ct)/ 
t)erropen, n)Ott)o(icfnid)tfann)eten, tt)atid;QuaDe^jjefecbtf;ebbe, DavmeDef;aDDeDat(tnert 
€nDe, aucr(lf)eDeDeiDtDatma(nid;t, fonDernr.^areDarna» 

5pierncc&(] tt)erDt De (S^apeffan i)orgcnameu i)nD gcfraget Mn Dem jSor^ermei^Ier, effte f)t 
De 9HJovDe beflunDe , tt>o baucn j)cfd)veucn, f)e fpvafe ;a , t)nDe Dovtc((cDe Dc ^an^e (feafc, 
tt)0 iDt tioa^ bi) (jcfamcii , t)nD cvboDt (t'd; ocf t^oevtt)evenDc , Dav f)e nic{)t t)nved;t aefect^t (>aDDc, 
De wavtftne^Sfmptcj^enDtfcttet, Dovd;5?a0eucntJ&vn.3o5ann3caenbageng, De^ €ape((art 
ten)a^,a(^fo((id)e(^(3cfcbcben, ig ein /cDev na ff;nen J£)ufe ae,(]afi, fonDev a[(e avg t)nD (ciDt, (ge^ 
betnu()evfeuen^evn, miliO^t Q3ewalDt, tveicfe ®pete, mliid)i ^e(bavDcn /c^en iuiv gc; 
bvufct ftn. 

3nDiffemfu[ut^enif27.3avete^en?»}h'cr;ac(t^ftntrf)omt)0efamen, c) fivec OiaDt^* 
^£vfonent)nD 6. ^ovgcv, t)an m<^tn De^ Cavfpe({5 tf>o (gt. ^atvimn onD btc^txt, Dat icf De ^tv^ 
fcntt?o(Deannemcn, ti?e[(id)c^ DannnaevcmQ^e^evenDejjcfebcn, mit9Jf)aDeDev anDevn €avf^ 
pefe, Derai)f)ivscefd;et5ebben,(^oDtt)Ov(ene (tne(2)naDe,DatiDt;ummer©aDe tf;o(]nen ©dD^ 
fid;en€5ren(3eDi;c. d) 

^ott)o( Dat Nicolaus Q5u(Iorp Dtiffe 57eDDcr(a0^(iefre,(3en ftcDDe , mS bod) neen ^p$ 
56reiitmitfd)elDcn, t)nD DavtneDe nu De Q^veDicanten einetn (grb. OCabDe nene fonDritje ^opt 
mafcDen, Defon|]n?o(rf)oDof)nDef)eDDen, Itttn feDe2(rticu(Deere^cDDevpavtpveDi()eDe, ein^ 
S)e{dantefenen, betbt^oeinev^jc^e^en^^iDt, DatfeDaruanf;anDc(cn fonten. 

3Dt f)tffi {id) amxft begeuen , Dat tin ^rcDi^ev ^onnidt genomet Hinricus Dvenpbovc^ 

am 

a) Cloelt. b) ita lcgit quoquc codcx Morgcnwckianus, 

c) ©tfffan ^fttip^. d) obiit anno »540. fG //. C^eita /. Periodus L Cap. (tm3ut)en5Donner|la5C£DDei'5??i&Den?cfcngepveDiget, WiU fer Qtfixii^, /a tJert)5m#Iidb m> 
xt, Ddt^acramentein beit)er(eiQ)epa(tt^Dcntfangen, t)nb ()ct)De oor ft^^Lucae ultimo tjon 
t)en Dircrpulis in Emahufs, t)enen men eineriei ge0euen tvere, Dat i^ Dan mi; Dem fo(^enDen Srci? 
t)a(jet)evanDtn>orteti)mbDerCommunicanten ^iden, De ftc^ ()ierDorc|) merfiic^ ^eergcrf 

(;el)Dem 

^ar^e0en&ann9ven§bord;tvet)t)errumb f)e|ftic() ^cprebi^et, be^^onnauenbe^ a) am 

^afc^^^ucnbt, i)en)i(e5epc^auer|lapent(icf)()ebbe5dren(atcn t)an bcm ^rebigt # @to(e , \)t 

wo(be ()ir mit mi) nicl^t difputern, fonbern t^o ^arig, l\>ueti t)nb Cotten, mit (Sc(}ri(ftcn tvo(* 

be 5e b) n)0( ibanbc(en, fo hox kt cinen gninbt cbber ttve t)on ben t)ornembf}cn ^Sorgcrn, W fe 

mine (Sc^rijftc an cne n)0(Den (>rin()en , DnDc ene fra,()en efte ^e be 5(rticu( bc|tunDe , De \^mn Qt^ 

tefcnt tveren. !5)ifie nemcn tfeo ftd; , nod; t)e(c anbcre ^orgevc, bcrcr in 4n((e tt)ercn 1 2. t)nt) 

gingcn f)cn in ^t ^obanni^ ^(ofler, t)nb tvorucn ibt ettie an , mt 2(nttDorte^ fe t)an eme f rc> 

0cn, igencntt)o(bctt)u(^, be5irttcu(()cft(;cbcfla^n, menbe@c&ri(ft f)cbbe 5enic!)tanne()men 

tt)i((en, t)nbmitm))munDt(ic5enc) barauer f)anbe(en, ^c(ft^egcn^(ic()abi3efc()(a^cn, bcr()a(ucn 

q[$ mi fo((ic()c^ gefccbt, f)tbbt id) bacjcgcn gcpreDicjet, d) t)nD t)e(icl)te De anDern ^rcDicanten ai(e , 

t)nb De 2(rtif e( apentiicb t)or(ec^t , t)nDerbe0 i|1 Dcmfiiiuigcn e) Dat ^rcDi^cnt t)arboDeti, fo (ange 

t)at f)e ftd) t)orbeDc De^ , Dat ()e geprebi^t 5eDDe. ^e^ bcf (a^cDc f)t fl'd; gccjcn jeDcvmann , Dar^ 

oucrt^eie^orgcr ftcl)t)eifamb(eten Dcd ^onncrbagcd t)or Mifericordias Domini Ao. if ig. 

tf)Otn ant5a((e 48* in@untf)e3of)anni^C(of]ev, bar bann be meifle J&upe im recf)tcn Q)n^ 

Dorflanbe ()en fam , t)nDuaneremJ5anDe(nicl)t^^ett)Ufl, tvatfcauerfl0c^anDe(t, t)nbtt)ofc 

acl)te Q^ur^cr \>th fti$ m Dcn Dvat^ fd)(cf eDcn, 3(cm bcd ^onnDa^c^ roebDcr flarcf er t()ofamcn* 

Defcmen, itemn)at(jeruc()tdDatmaf)i(epf)/ Q(\i(\) M mbt), aucrft Dcnoiic Dat iDt Dar^cnnc 

fad), DatDe2Bar()eiDtfd)0(be(uDen, t)nD De ?6j3en tt)eDDcr aucr^anDt f ricjen , n)orben t^ororfa^ 

fet, a((ebe €f)riflumt)tiDDc 3L0ar()eiDt(efff)ebDen, Datfe (idi) be^ anbcren ^acje^, nembiifcti 

bc^ ^anbacjctJ t)orfamme(ben , dHd t)nb 21rm, gxotht^ t)nD qevincjed ©efd;!ccbt^/ i>tf) a((en mt 

Carfpc(en, t)nD ginjjcn t)or Den diatt), nid)t mit ^itien t)nD vs^petcn, n)o man cnen na fecl)t , fom 

bcrcn n)0 fc bagciifcd t^or ^erf en t)nD ^:)}?arf cDc gin^^jcn , t)nDc ^ebbcn mit cinctit ^rbarcn i^aDtc 

ge()anbe(t, DatfcDc^tn^ifticjenf) ^rcDigen ^aiben cinQ3orbrcct ()cbDcn, Danncgrot5eUnru# 

f)eDarDage(ife^ mn cntfiunDe, Der^adten fobar fc!)o(bc einbrad;tfein , fotiiu|]en cinbrcd^tfge 

^rebiger Dar flc^, i^tiD pnD cnDtiii^einiJgeworDcn , cin ^rbarcr Diatf) DnDDc^orgcr, Dat 

men be^ ^icnflDacjc^ a((e^reDi()eriJfd)0(De tl^o Otatf) ^ ^ufe forbercn,- twrbi; man befunDcn, 

t)ett)c^anDerj5Dann©aDe^2BovDt()epreDi(]et()aDDc, cDberaifefe mit ber (^c()vi(ft fonDcnbe> 

tveren, billiQhi &«t t)e Deme anDcreti "iCccf e , )x>t6 ^m fje ocf tt)crc» 

<Sof)c(ftfld)Dcgan^eDiatf)t)nt'eDeQ3or(jerfd)opDcg anDercn ^aQt6 t5o7* <Sc&(e^cn 
webber bcfd)eDcn, Dc Dorncmbflen ^or^evc i>p Den S^oDen '^o((cn, unDDc anDcren fetnen t^ofa^ 
mctt Dp t>(^t Smbecffd;c ^up, nid;t nnt^apcn fcnDern in ercv Da(jc{ifcn^vad;t, fambt(t* 

Cen 

a) 51ifo iji fra ^padflt^um ju (St. 3o5anm'g m 0^cv>'llUnh ijfprebfof t mxUn/ tt)cld}C^ aUx fn unfccncflf» 

cl)en 3^>t)ren nld)t me()v ^efd)tf Ijef / Dielletc^t mci! nlsDflnn in allcn ^farr>ilird)en geprcDi^tt wfrb/ unO 
in Dec /Epinifd)cn ^trd)en ^ Or&nung (\m\>n(t/ M^ t>ie ^rebioten ju ©t. jo^anuig Denen ©erinoncn 
(tn 6f n «pfarr^itirc^cn nidjt foltcn (jinDcrlid) fefn. 

b) nfd)f J. A.W, c) fd;ri[ftlicl) Piier ita M. ♦ d; nomiHandoMonadium. 
e) Rcusborch. f ) t)cl (Wifei&affffn M-» ^te erfle }3etl4Se. ff f eii auerfl ijthbtn fe becjeret on^ afytmd^ttt , hat cin !5)ee( ber ^rebicjer bp htmt QtfimUn wm 
Un, batf)e©aDe«J^ort)tn(c()tgepret)igetf;eDt)cn)at^3art JDtwel^re, t)at Dc «oefe mit) ocC 

gejiraffet mxbt. 

2ilfenimanc$ret)icanfcnt)ananen^avtl)enbar ivcrctt , in Segenwartiicfeit be^ 9{(M 
bcfJt?nbt)er^orcjer, a) foivefxen biflc foi^enbm tvebbet De ^rebicanten» 

Dodor Bartholdus tYi^Wtt, 

Dodor Henriaii VOiti^U 

Henrkus Kctigbor^. 

Fahw.nm ttan ilubecf . (Lubeckanus). 

M. 5f ct)eri<^ b ) 

M. llenricm Bct>r^ber* 

M. Matth£U6 i)ni)cr c) bcr ^fulff Vnt> 

.^err ^ofi Sifridm, ^ixh S^ixt tf;om J^iffi^Ctt ^eijlc. d) 

J^ir entgegcrt toeren t)e Suangelific&en^reiJiwnfcm 

J^err ^o^anrt 5sgeiil>ag€ti Paftor t^o (St. 57icofai, 

M. 3o{>ititn Jrt^e Paftor tf)0 ^t. 3aco()t. 

^err Cunradus ililrt|3e!iiarttt ^ret)iger ti^o (5t* 9}?arien OT^a^&afcnctty l)nb icj 

Stcffatt 2^empe. 

57u r)0(f t)c Q^ur^ermeijTer an t^o rcbenbe , t)an bcm tnjijli^ctt ^rcbicjcrctt/ m bot 
tttogtetf^ogrotOen^Drbaruc^ercfen bergui)cn®tabt, t)nbfcberf)afucnftcf)iDorfam(){et, bat 
ii, foibtenenmet}eIifenn?crc, benn^t)?ii]n)Olben|]JUen, ©o tveren bar 5lrticcl bc cinem (Sr^ 
barcnDJabecjcranDt/ n^atetlifc^Jrebi^erfcJoIbeniieprebicjet 6ebbcn, \>t fuluigen fc|)olbc mau 
cncnlcf.:n, t)nbecre5Inbtn)ortbari)p^oren, fon)orbenere^rnlcIbar()e(cfen, lotibe iubett tvo 
^irna sefct^reuen fleibt: 

Dodoris Bartholdi g)Jofler jtne »ornemfie 

Articul 3. 

i. ®c SSeiicetungc <n einec ©eftalDt i6 rcc()t t)nt)e ttjar&afftigO* s 

2* ©e Canon De i: 5D]efTcn fan oc! na Der (^tfligen ©c^rifft m\ bcft^att. 

3» 2)er (EnseircOe (Brotl), tg nicyt atleine tt)te i\\\ groOt, ©unDer al^ etu 
®cbeDt tbo gebrufenbe* 

a) nfnilicf fcujye tiflaefcfcreueaf. 

b; Qui poliea converfus faftus eft SupcriHt. Luneb. ?tt HammclmannUB fcdfuto hlfflc cffc non Hcnnitt" 

gium fcd Vullgrcvium,YOcatur cium 0? £>l>ini vPreOiflCr» 
c) »on t)fr M. 
^ emc^ ©Cel^ addit C, M, I^ /7. Z^ti\$ L fertodm T. Cap, Dodloris Hcnrici SSBent)t / toorncmbp^ 

Articul 4. 

1. ?3an t>ft i)\[\im ®t*f foIt><*ef r fieiDt nicf)teJ im (JunngcHo 9efc6reuenA 
ijuDe man mot^ fe l>oc() gel^uem ^ 

2^ iXflanaigt^nfereJDnpcut, IeueuDt*23crfprefennne,t>e()ctft orf t()03ru* 

fet Dat fioeuct t)cr ec6ran3en. a) 
3, <^p t)cm ©tole 5Dtoi)fe itrteu, ig ocf ^tcl)f -©itten mu ^oren. 
4* jp)e ttieigertie De Abfolution oenen t)e Dat ©acrameute in beiDerlei ®e* 

ftalDt empltngeu. 

fKen^bor^)^ v>ornembfte Articul 3. 

L ©c nien fPreMQcr l)ittcu b) Der gct^end SSIoOt trcDDer De ®ctftltfcn. 

2, 53tbLucatn Oem latcftenc) l)efFt 6e geleret , Dat e:t)ri|lu6 OarmeDe 
U ?ei;en(^ na^ Der Sntfau^inge De6 SloDtecJ Pt^gefciilaten , PUDe 
entfunDcrt. 

3» S)e ()iUi3e ©c&rijft bemeret De Siuropinfle Dero JP^ifiigen. 

Fabiani t)an £ube(f wrnembfte Articui 4. 

1. d) ^Bertbeweret U '^n^titim eiucr ®efta(t 

2. 2)er ©ct)ritft motl) manltfeofetten, man fan fe fuuf! uicbt \)orftan* 

3. ^o fan man m ® orot t?orft()an, fcgct Den oioeu ©urDect) t)tb, tvan 
mau Der ©cOrifft nicbt t()Ofctten fcftoloe , \^t ivere Um^ m m a(le 
«ecTer^ wcren. 

4. g^emauDt wcrD fa(ic^, e) beealueu Dorc^ De 53o(lubrin3unfle Der ®e* 
baDe®aDecJ. 

Magiftri Friderici t>Ornembf!e Articul 5. 

1. 3Dt ig nicbt nutte, m ^()riften guDe Dat (Juan^edum n>eteu, fe mos^ 

ten f) Darauer in (ErDom faden , Der()a(ueu^ bcDDe iDt Hieronymus 

in €apite( 9eDc(ct* 

2. €m 

a) 2)o«war feic ?ftirel5cr ^fltiibHr^tfd^en 5ttr(f)cn fm «IJa&jlt^um / tn«ffcna«igc(?f ter gnipfanpif SKoj 

rid folgClvDc @cbctf)g gorniuln gfbraildjlicl) Warcn. Dcus ineffabilis fons mifericordiae qui pnm» 
piacula mulieris per vhginem Mariara cxpianda fanxifti. fol. LIX. b. adeft cjus conceptio quae delet 
EvaE maculam, vitx fcdonat infulam. fol» LX. h. 6 quam larga tc ^crfudit Evae bcnediaio qua dc- 
Ictur quam infudit £va matedi£tio foi, LXII, 

b> ^i^en» c) Cap. d> Lucx«hloao. 

«i antwrfulli«86 itaetiaiaC, M» t) mUm» iDie ixfle 23crl486 f # 2. €in SJifcOop mna tvol eate Jtuwm f)ebben , aueril be fc&att nen "31* 

fcl)op |tn. u Timoth. 3. veDct Paulus m\ eiuer ©etfHtfen grwtt^en ^no 

^int)ern. 
3* 2)e 2(pofteI fieben ere ^imt pnb SinDct toorfat^en nac6 ber (lufiXiU 

(jinae Dee^ J^illtgcn ®eiflecJ , wtb nene tucbbecnmtne gcnabmen, 
4. i£tTt<^ a) ^aului^ &Ki)tifftf t>at ein ?5ifci)op ntoc^te eine 5cutt)cn f)e6* 

ben , fo l)ctOcn tod) De anDciren Davuan nic^t gcfcOreuen , barummc 

fcl)olt)c man bliucn bi) t>en ©c()ri(f tcn ber erftcn Slpoftclen , Sanans 

Paulus njcre lange naber 9ieDt(;efamen. 
9. 2)c f)(Cligen Oicm^ ^cbben ere SSlobt porliortct b) ^mb beir^urc6e« 

w)illeu» 

Magriftri Henrici (S(I)roet)crg toowembpe 

Articul 4. 

1. ^at ©acramente ig ein Offer por Die ©ftnbe ber geuenbiaen pnbe Ut 

©oDen* 

2. 3)c ©cclen Der ®cJ6uiaen werben na biffent J?eucitbe ittit gitre gcpie* 
niget , puo Oarptt) mit Vigilien pnO 9JIeffeit, pno anberen guOen ^Ber^' 
cten erlofet» 

3* S)e J^tnigcn anropen betDcret be biUtge ©c()rifFt. 
4» 2)at Sacrament t()o cntfangcn in eiiterlci (ScftafDt , ig recf)t tonbe 
tt?arl)a(ftyb- 

2(lfe t)iffe ^^WifcI gelefen tDetett / begerete Dodor Bartholdus 

SDIolIcr, m be (tct mit ben ©inen mocbte bcfprcecn, alfe foHicOc^ ge^ 
fc6cl)cn , befft t)e tit)t 2(notn?orDt nJcDber 

ingebracOt 

Srfamc tveibfuorf!enbi(je ^emn , t)cmi(c f)ir 5IrfifeI gelefenfin, fec tD|) fc&otKen ^c^ 
prebic^ef bebben, c) l)ebben mi bifie iutucn crbare ^ig^ciben t^o fecjtjcnbc beuablen, M ft 
Diffe 3iitife( tftom t)ee(e rooi bejl^an , \)tbbtn fe ocf geprebicjct , auerj] nid)t m fc Dar jjelc* 
fen unb gefcbreuen jtn', Derbaiben ig tjnfer Q5cgber , M man tjn^ be Slrtifel n)i(Ic latfecn, 
bat mi fe mo()en bct^r bcfeben, fon)i(Icntt)ii)cnafd)riucn, rDODnt)i\jatit)i^e(erctbebbcn, t)nU 
i)at a(t^t)ennc cinem €rbarem diCiWf »nl)t)en@tdnt)en ber ^bn'(len5eii)t aucranbtmortcn, 
i)atfcibtorbe(cni)nDerfenncn, tvar tvi>0{cc5tcl)t)erUnrcc!)tge(crct[;cbbcu, DatiDtanbcrcilUi 
t)e ric!)tcn m\) orbcicn fc{)o(Dc, M ncmcn nop nic^t afjn» 

a) fc^an C. M. b) \jor0aecn. con, C, M, 

c> fo jf 019 ^ml)Un jJKn UBfcr aBcr nfcflcn. Co //. a^cilB L feriodus I. Caf, ^iv ^oft an t)e ^er^J^evr t^om ^inisen ©eij^e mit 97cimen ^err 3o}l ©iffribujj , t)e 
ocfere^^arte^tpa^; Dnbbarocfgeefc^et, befpracfSrfame\)nbe-235onmeifeJ^eren, icf ^etbe 
i)e(Suan9eIien9eprebi(}et^anS2Borbc<it()0^orben, altJ fcbe^(Sonnba0edfamcn, bar bin 
vX bi; j)eb(euen, ic5 ivctb nicftt anber^ , i^ bat tt)0( be mi barinne f an j^rajfen, fan icj) (t?ben, tt)il 
ibt ocfgerne^oren, f^irW^ttjarbt ber Q^ur^crmeif^er tjororfafet, '^(xi f)e in jtnem 5raj]enb« 
t)ort for , Dnb fpraf t/)0 Doaor Henricus '^Genbt; fyxx Doaor \\iO<i \iO)%i %\) bart()0, bo ant^ 
n)orbeteDoaor':iGenbt, icl;f;ebbe0efecl?t, manfoniclKaffebircjefcf^reuen fieibt, icbbebbeocf 
tiemanbf \)ortt)ifet , fiinber einen be fam tbo mi t)nb febe \)i ^i\:i\)i Sbrijb j}ebic(;tet , bo anbtn?ori 
tebeic^/ ^cpu €(;^'il^ogebicttet, fomagbi Cbriftu^ ocf abfolveven. 

97abeme5et)anbem^urgermei(Ier gefracjct tt?a^ , befft^e^eantttjorbet, benn erflen 5lrtif e! 
^^i^i^^i \)i fo nicbt ^efed^t . auerfl tt^at i)an bcm <;^acramente t>nb bcm ^illicjen (^eijle selefen tt?a^, 
beflunbt ^e \)nb fpraf , jia ic& ^ebbe fo geprebiget, 

Fabianus. 
^i^frtna^ebanerJra^egeanbttDOrbet, baf(>eben2irtife(i)an bem ^acramente tn Luca nic5t 
caflierte, futiberenbebbeadeneangetac^en , \Dat anbere ©e(crbe baruan()elben, ftpbenanbe^ 
renfpvaf be, tcf) bebbe fo nid)t gefec(;t, fonbernbatPau!usfci;ttiar t f)0 mrjlaf^n tt^eve , i)pben 
lepen 2lvtf ef fpvacf be , tcb ^i^^i fo nic(;t qefecbt, funbev ein /eber be tf;o (Inen 3<»ren gefamen tve^ 
rc, mope ^M ©ebobt boiben, fo f;e fcl;olbe fafid; ttjerben, 

Magifter FricJericus bc J)oni''^VCt>fgcr. 

fy^x \)pbe m ene gefd;e()ene gva^e gefpvafen , '\^ 5ebbe alfo i)epvebi()ct. 

Magifter Henricus ©cl^rcctcr^ 

2I(^ i)an eme ocf i?p fine ^rebigebe 5(rtif e( 5inbttt)orbt t(;o fieueiibe,; bc^evtt m^i febe, ^e ^o^be 
fo nic&t ()efe$t , vnb entfd;u(biDebe (td) ^arbe» 

M. Matthasus tJnt^et Dcr ^(ufft 

Slnbtt^orbete na sebaner grage vnb fpvaf , ;a fo ^ebbe ic^ gefed^t, M bin icj aKen geflenbtgj* 

j)onuDoaorSD^oflerfad;, batftn5(nfd;(ad;3arttonicbfefl(tt)ovbentt)a^, bann bc^ 
tt)i(ef;eeinevfarnert)orjlenbi^er^annttja^, f;ebbe ^e fej)evnecntfvet;et, ben S)a{i »an bet 
Difputation, bev^a(uenf;efo('d)einbcbobt(id[) 5inbttt)ovt0af, tt?o bauen ^jetefent , bavumitie 
t)of)ebovebe, batfeapentlid)befennetf)cbben, tt)avb be ^qav t>orenbert in finctn 5(nt(atl^e, t)nl) 
fpvacf jiav tovnicjdifen fbo ben (ginen, tvann ()vYo (;anbelen tt)olbeti, fo fd;oibe fein f^vaitt 9??anii 
mit;utt>tbob5onbef)ebben, id)bcfcf)tt)cve)Utt)bt)jutt)evConfcientien, batj)i;mifeg0en, effte 
gt;mi nid;t()ebben beun()(entbofe()gcnbe, tt^oicbgcfecbtbebbe, tt)Ovummet)ortvanbele()t)benn 
\\\m\\ igtctttmen S JE)irauer tDOrben t)ele ^orger lacbenbe , alg fe aucrj] Qlle (lille fd)tt[>e()en, 
J^offbev ^ovgevmeifler an t)t]b fpracf , betDile ber bod^i^cierber ^err Dodor m\ a) al(evn)e()etl 
lf)cfftbc()()eret, batmanencnbe5lvtife(auevgeucnfd;olbe, tt?cre M |0 nid;t unbilli()b, \i(xi fel^ 
dt-e^ aefd)ebe, t)pbatfeftd;bart)pbebac!)tett, tt?atfej)eprebi.()et5ebbeti,t)nbtefebenbatati, t)n& 
fctaffcbenibteitiemgrbarenOvabte, t)nb(etenbarauenic!)ten/ be ibt Dorftunben , bofpracf \i a) tier «n&ertt. Doaor ibie erfie }3eil4g€. 6i DoQior Bartholdus ^ollct, tvDl fcl?al Dan in bijTer ©nfen 9\ic|?tev|ln, icl; im Dariuno 
fpvacf Dtr ?Suvc)ernieiflcr , f e^n ^vid^ter jln , Dann fc ie baiien min Q}or|knDt. 

S>c Q3or(3er anfetmort)et)cn , a) Srbare n)ifc J£)cren, tvi ac&tcn it)t ocf nicf;t unbiaic^, m 
ein€rbar9\at)f »or(3i(ft, ben)i(cfcaucr|]t5om{3rotelieni)e(eapentl(cf;bcfennct ^cbbcn, tvtre 
it)tnicf?tt)nbiaicl), ^an t)en bcf enncDcn 2lrtife(ent()o5ant)e(cni)e, t)atman mod)tc njctcn wat 
vnred;tot)errccf)ttvere, ibt n)ort)e ocf (jroterc UnfreDe mafen, hmk t)e gan^c ^^orgcrfd^op 
toorfamm(ct , unb fc^o(t)e Unmifc meDDcr tbo 5;)up c)a()n , Dcr5a(uen ml iDt nutte (t n , t?an Dcn 
befanten5frtife(cnetn?a^tbo()anDe{cnDc, fopnDtnjt? ocf nic^t bejjcrcn, Dat ein €rbar DiaDt 
oDcr wi) in Differ (gafcn ^^iic^tcrcftn , iDt \$ ocf »nferg ^onDc^ nid)t , fonDcrn (at^ct ©aDc^ 
23Si>rDtDen Ovid;tcr (in, DatnjcrDt mlugm, n)0(Darbi gcb(ciicnft, cDDcrnid^t. 

^ix fpracf Dc Q5orocrmciiler erf! an Dc ^rcDicantcn Dc^ (guanc}c(ii tjnD feDe , tvo f an meti 
mi DiJTcm 2lrticfe(n 5anDc(en anc Wd)tm, Dart>p scucn m) Dc fu(uis b) Sintmort, m m^ t)on 
Dcn Q5orcjcren ^ccjeucn tva^ , t>nD fcDcn Darbcncbcnfl. Srbare ^oltvife ^errn , cinen ^rba<5 
renOiaDeilnoo^anca^^en^^miueimo^ in(ie^cc(?tic& , tvo Datein igrbarcr diabt c^(id;c ^irticuf 
aKcn^-prcDicantcnauerantmortet, Darinein5(rticu((lunDt, Datman fci)o(De preDigcn ©aDe^ 
^orDt, (uttcrtjnDrcinc, i^Darn?o(Det)ng fan befd)u(Diijen, Dat fo(d)c^ t)an \>n6 nid^tbt^ 
fcbsbenfi), billie(), Dattvi; Di(fe^afc t)cr(arcn ^cbben, tver aucrt)nfcrc2GcDDcrpart, ocf Den 
2(rticf?(cinc^€rbarcn9\aDt^f)cbbcgenod;gcDa5n, Daruan ignicfcteincgrotcDirputation t^o; 
l^o(DenDe, t)nD fbnDcr(id;c Diicbterc , Dcman nid)t (ic&t(ic5tt>orDe fonncn bcfamcn, Daraucr 
lljoforDcrenDf, funDern man fd;(a t)p De ^if(ige ©^rifft,Darin ©aDe^ ^orDt c) geprcDi^ct/tDnD 
fofeOicc()tf;ebbea^c(cret, billi^, DatfcDeocnctcn, tT)ofeaucr(!erc bcfantcn 2irtifc(c Darinncn 
itic^tfinDcnfonncn, fofanioein€rbarer9?aDt (idf)t(ic!) erfennen, DatfcQ5aDc^S£BorDt nic^t 
gcprcDii)t f)cbben. 

J£)ir t)p f;cfft (td; ein €rbarer OvaDt mit Den Q5or{}cren befpraf cn, a(^ fe auerf? ttJcDDer tf)0 
5opc famen ; (^pracf Der Q^or^crmciflcr tin ^rbarcr 0?aDt i)nDt)c ^or^erc fint auercin^efa^ 
men, Datmant)anDenbefanten5lrticfu(n(^anDc(enfd;aI(, cfttcfemitDcm^OSorDe ©aDc^be* 
(iaf;nmo5cneDDernicf)t, DarumbDenniDtbe()6ret: Dc nad;cr(ian5cuein 

^ir f)of Doa. Bartholdus ?>??of(er m, t)nD fpracf , tvatDc hi^iQt 5?ercfc bcfc&(afen f)tfft 
tt5i)cm^if(i()en©ciffc, Dat ig bi((id), Dat man Darbi; bliuc, t^nDDcmgic^ovfambft), Dann fe 
igcine(Su(et)nDgirmaitientDer^arf)eit, nuigeine@e(la(tingcfcttet, i)nDj}ebaDcn ioanDer 
[)i((i.gen itercf cn , afd im bifliflen Concilio tf;o So(]ni^ , t)nD ig ocf nid)t noDid; , beiDcriei t^oge^ 
brucf enDc, Detviic im (cuenDi(|cn [!tcf)namb ocf Q5(oDt ig, Dcrfeadicn i{j iDt rcd)t, t)at rop i)ixin ^tf 
()orfamb(in, DnD biiuen Davbi;, fotviHicfDo^n, DetDtnid)tDbonn)i(, De Df)0 tt)0 bc wiff. 

^\) antroorteten ^err Dodor Dnfcr ^mM i(i nu nid)t Dan Dcr 5ifli(}en ^crcfcn , futt^ 
feern tw; 5anDe(cn Daruan , cffte q\) ocf mit Den /unjcn ©aDc^ '3Bort j}cprcDi()et bebben , Q(M 
«(^jutt>»nDt)n^nic!)taflenet>aneinem€rbarcnOiaDe, fonDern ocf fonfl m) Q3aDe befa(cn i^ 

•& i tf)(>f 

a) ^fcupfprrJcn&eontmtprSbfennfcn^r^Suongflir. confcmit M.eo«l. 

b) «Bfft&et onb offt 

e) a5erfotctin3egenn)orliia^«tcine^€^r6or«3JflDeg fcct 3^.Drger/ tonft 0(ft)nfer/ fonnen ftcF eOrr Be« 
fannten Slctird ^orinfin&fR/ i^t f9 im Ol^en ci)t>cr int ^ita Xepament [9 |)el)i)(n [c ^mi UQortt 
ficprcOigt* ^2 II' Cl^eild /. Venodm I. Cap» f5ot)5Dni)e, n)in)etenit)t, t)nDi§ocfnitt>eben?u(t, tvatt^n&erbem^if-eltefen t)ni)'l)e^^etL 
^^ei(ie^fanbeDccfetfm»nb(jefcI)mucfetn)evt)en, n)entc^e^anenic(?ti)e {)\{{\^t ^ixlt x^ i to 
wmb fcbviftt n)iUen m boven / ©at>e^ ^ovt>t tefect mp an, W bebovet iuive tbovet)ent)c \)nt) tbo* 
reDcnt)e Johanniss. ^et)an@aDeig, Debovet ©aDe^ ^lBovDt, i)nD De \)\^{m ^^f<^^ t^^& 
tiic!?tbavumbeinc@uIet)nD5ivmamentcDev^avbeit,Datfeta3lic^e^tt)atnie^ fette t)nD be^ 
Dencfe, funDevnDatfeQ3aDeg^ovDtentfangenbefft, Dat^uangeliumiS^villi lcvet tjnb pvc^ 
Diget, torct Dat, Dat ^ovDt ti^tt t)p, fo Datbi? \m ijl/ fo (iba gp ti?o(, Darauerig Diffe 

Doaor Bartholdus '^H^Wix fpvacf , tc() tDiI h\) Dcv ^infgen ^evcf cn blfuen ,m fcDcn n^at 
Di 5?evcf e i)nD Dev 5tevcf en ^im% ^oX ig m ben aHbiv tbo OiaDt^Jpufe in Q5uj]orpg @af e f lar 
genocb cntDecf et, n?i; n)eten tjan nenev anDcvn 5?evcf en, Dann m\ timx, \m\xt Dav ig ein ©cl)ap? 
@tant)nDein^evDe,DeinDii|tem@c()ape.©taafin, De fciHien Den ©temmen De^ einigen 
^eevDen , t>nD De JJ^cvDe Eennet fe, mine (^cbape f ennen minen ©temmen , fpvif t Dc J&cvDe, ftnt 
gi) Dann iw Diiffcm (gd;ap?@taae, latet boren Den ©temmcn jutve^ ^eevDen, (^o gt) Den x\\d)i 
Oebben, fofjovcngt^Dav, n)arltcbntd;tmeDein, fonDevnin Des ©atan^^cvcfen, ^ivfciuKg 

Doaor Bartholdus ?0?oaev jliac* 

^irnccbJlfpvefentvpanDoaor^IGenDt t)nD fcDcn, J^evr Doaor, Do ^x) fegen, Dat 
Dc 9}?ann vun?e bcDDe finev (gunDc , DnD laueDc De s^ovcjeuinge Der ©linDe Durd) Dc Q}i>vlD|in? 
ae(s;^vij]i, fd)olDegi? ene)obiatcbabrolvert()ebben, Dannfoaic^cn^uDcnDe|ld;befeven, tjcr? 
giflft (23aDt De @iinDe , Den fd;olDe 91; ;o biacf? nid;t tjevmicfen* 

Doaor ^enDt fpvacf 5e n?oIDc mi;nicl)t bi^ttxi, fonDcrn \)t ^cDDc C§vi(lo jjcbic^tet, 
Do fpracf icf fo gaf) ^enn , t)nD latb Di? ocf t)an Cbnflo abfolvevcn. 

^t;anDttt)OvDeDeH, n)ctegt)DenanDeve abfolution, a((J Dan n?e(jcn tJnDinDem^fa^* 
men 3Cfu(2:f;vi(li tbo abfolveven , eDDcv mx ftnDe^t; in Dev f)iai()en (^cbvifft, Dat ©oDt Dc 
QJevgeuinac Dcv eunDen t)p folcfe ^id;t ()e(]eaet f)e(ft^ CDDev n)Ov ()cfft €f)vi(lu^ befablen De 
Abfolution nicf;t tvcDDcr tbo fpvecf enD alfe mcn bicbtet , oDev f)olDe gp nid;t mef)v t?an Der ?^tc6t, 
De man /un> Deit , alfe t)an Der , De f;e Den ^errn €l;vi(]o gcDane \)t^i , hixMn fegget m ©runD 
t)nD2Bavbcitt)tb©aDe^2BovDe. _ ,^ ^^ ^^^, . ^^ 

Doaor ^cnDtfpvacf , f)cbDe ftemi; gcbtd)tet , tcf tvolDc em ttol abfolvevct bebben, 
wmb Dc^ ©acvamentc^njinen Ictl) icf iU nid)t , fonDern Dat ^e nlcbt biebten tt)olDe. ^p anDt^ 
n)OvDeDent)nDfpvecfcn,tviae()t; ocf nofl)^evvDoaorn>atanDcri^fe0(}en: ^e Doaorfpt-ocf : 
3cfnnt6nid)tmef)vtl)0f^sgc)cnal^icfgefed;t^ebbc, DetmDe9)?anHt\)0lDe ntd;t bic^ten. W^ 
anDtn)orDcDen , (bIatf)n)t;iDtDarbt;bIiuen, |utt)eanDevcn(Stucfen)il5pnicttbcf]af;n, leDocf; 
mt man gctDiffe Dat gi; fo jjepvcDicjct !;cbbcn , Dennod; fo gp iDt t)cvl6d;ncn , f onen n)i; iDt gefd;c^ 

f;enlaten. ^.. ^^ t, 

^;)irup fprccf e nji) Dvcn^bovcf) Den "PveDigev ?D?onntd; an , t)nD fpvecf cn , .^t; romen ;utw 
Dat 9pDat(yuan9eIiumgepveDiget, ben)ifet nueincm ^xbmn OvaDc t)ttD Den Q3ovgeren tt^or 
iunjeSfvtifeliniguangelio eDDcrfun(!inDevf)iai9en<Sd;vifft ()efd)veuen (tf;an, Do boff yven^^ 
bov4) an Latine tl)0 vcDcn, DobecjeveDen De Q5or0eve, Dat f)c ^uDcfd) a^oIDe fpvecfcn, Dat 
fe iU mod;tent)Ovflan, be bleff ;ummev bi; Den Latine, DaiDt nu auevmabl^ v>an DenQ5ov^ 
fierenbogcvet wavDt, m f;e SMiDefd; fprecfen woIDe, nam ftd;finev®afen anein ^urgcv^ ^it afle }5etl4ge* ^; 

mt\\}tYm\t^amm^m^m\d)^c{ieboxd), t)tin\)mdKt(i)tm Qilmtm^, Dnl) fpvacf , kf 
mn Q3orger , lattt ene Latin rei)cn , l)e ^or(}er fprecf cn njorumnic , f;c 2lni)ftt»orbcDe , i\)t btf 
f)Ovti ftcl; ni(i)t in i)iit)cfc^ tfco difputcren Dor t)cn £aj;en »an Dcn 2lrriPc(cn fce^ ©eloucn^ , t)cnne 
Dc9iccf;te uorbcbcnt, barup cincrt)an t)cn ^rdbtcanten d^QtnhaQtn, ^aflor tf)0 ©. 97ieo^ 
lai, trcbt)crummcant)tn)orDc^c, J^perr ^ur()crmci(ler n>p mtbtn ganfe n?o(Dat gt) it)t5oIDcii 
«litDnfcrcn^cDbcrparte, geleuct it) ;utt> , fo ^atf) Oaf)n tjp crc©it)cri, vop f)tbbtn it>t /o fo- 
leflf mit /um al^ mit cncn tl)0 bont)e , Dibt (ct5 t)e ^ur0crmei(lcr t>nuoranl)fn)ori)et , aucrfi Um 
k tRtn^boxd) jo Qtxnt Latin rcDcn n?o(&c , geucn n)p i\)t cnc na , \)n\) fet)cn , ()c mo^tc Latln oDcf 
5Dui)cfcl; fprccf en , vot) f)et)t)en ocf nocf) ml fo t)c(c gclcrct , \y>^ n>o(&cn emc Latin ant)f roortien , 
t)armct)c Dat it)t /o an m$ nid)t fcpclDe, fo fol^ ^c fbrt^ t)nt) bracf;tc Diffc fofgcnDc ^orbe a) in 

Latine. 

3bt tj^ binic& enb re^t , bat man bcr f)taf^cn 5vcrcf cn j}ef)orfam fi) , bann in (Juan^cfto 
pcit)t (jefcf)rcucn , t)c t)cr j?ercf cn nfci)t borct , t)e fi) cin ^ciDc t)nb ^offcncr , ?9?att5. 1 8. 97u 
i^ it)t Dcr f)t((t(jcn ^ercfcn ©cboDttjnDc @cfcftingct)anDcn f^lHitjen ©acramentc in cincr(ei©c* 
Oa(Dt, foigiDtocf/obiflicf;, Datn)^Dcngef)orfam|tn, Dctt)i(e0paucrflfoUii^gnicl)tD()on, fo 
ii tt)oa aftboncf)menDe , tvat racn t)an juxo ^ofDcn fcf)aa , forDcv IDt t^ ocf biUid) t)nD xtd)t , bat 
mcn Dev Cucvtcf)cit ©cbovfamb , Dann ^. ^au(u^ Dc fcbvi(ft tDt tf)0 Den Oi omern am i ; . €a^ 
pittcf, a((c ©cc(en fd|)0(Den Der Oucvicbcit t)nDcvn?ovpen (t'n , Dennc Dav id ncnc 9JJacJ)t , funDcr 
Mn &a\)t , ^n f)c(ft ^cpfevficbc ^'^lajtfidt , a(fc »nfcve oucv(]c Oucr icbctt gcbaDen tntt Dem 5?et)^ 
fev(icbcn Ediaen , Davtbo cin (ixbaxlX(^f)tf Datmcn bt Den o(Dcn t)nDc gcn^onDtdcbcn ©cbvu* 
f e b(iucn fcftan , t)nDc ncnc Ceremonien afiitlkn , Dcv5a(ucn ii\tt lo red)t , Dat mcn Demfu(ut> 
fo(ge, tt)iDevmit/un)tf)0dirputcvcnbintci)ntc&t5c(tnnct, bann Dc 9?cc&tc t)Ovmc(Dcn , man 
fc^afl mit ncncn ^ettcvcn difputcrcn. 

J£)tvup bcbben wx) gcanDtnjovDet , t^om evflen l)cbbcn n)p repetcvct (In Argumente , bar 
l^cfovDtanboftt)cDDcvt)nD/c(jenfbodirputcvcn mb tf)0 argumentevcn, auevfl n)i;fcDcn, n>i> 
iwKfcnDi b) ^tvcv(lt)p anDtn)OvDen, btbbtQt) Dcnnc mc5v, fo bvin^cf iDt bcvnaf)tna5(^, tDp 
evfle Q\) tf)tn t>p^attb. ^g. DcDcv^^cvcfcn nic[)t ^ovct, Dcfi)cin^ciDet)nb^offcncv :c. ^iy 
ixaQtnm), futf)Dat 3DBovDfDavf)cn, Dat Dcf)i((tse^cvcfe^acbtbcbbe, t)an ®vi(?o cntfan^ 
(jcn, inDev£e5rcCbvi|iictn)ajStf)OuovanDevcnDe, n)Ovummc(lciDt DcnncMc^vcucn, Dcbiffige 
^cvcf c i^ ^bvifio tjnDcvn)Ovpcn , gc(icf a(fc cinc ^vun^c Den 9}?annc fenbcvtvovpcn fin fcfcan , Dit 
nnt(lc jjpcvflcnprobcvcn, DnDbavnat)anbcn(5)ef)0vfamveben, ocf rcbct^ebavt^annenev M^ 
re, funbevt^anbembeDavfcbuiDigi^, DnDn^iaficbnicf^fflvaffenfatftcn, Dcn fc&aa mcn acfXcn, 
af^Dav 9efcf)vcucnftciDt, tiit gifff De '33mf^cnDi()f)cibt bcvo SGorbf , t)nb i$ nic&t ad propo. 

fitum. 

Q}ptanbcr, n)i) beflan n)of , fpvccfcn be^vdbicanten, bat njt^ bcv Oucvicf;eft «nefa 
gcf)Ovfambtf)ofcificnfcl)ufbigftn, aucv|Uctt)t(cfe nic()t aacnOucvicbcit, fonDevn ocf ^aDc^ 
S)cncr ()enomct tt)cvben, mocjcnfe baf nidbt forbcrn , toat mcn aptntlidy btmftn fan, tiat 
it>t n)ebbcv©obti^, anbcr^bcffta(bavbcQ5ef)0rfambeincn^nbe, m ^ctvtt^fpvicftt^an bct 
Oucvicf;eit Aaor.f. batfcbofbef)cbt)bem@ebovfamb ^eiel^vcfbcbbcn. 

QSpfbvubbc, fobe 9ied)tcfc(}gen, bat mcn mitncncn ^ettevcrTdirputevcnfd^aff, fi> 
fci)ofbemenbiaic!)mittn)centc{)tdirputcvcn, Danbati^ncne^ettcv^^e^ batmcnfccj)t, fcfcvct 

t)n& 
a) etficfe b) jutt» M. ^4- ^/- Z^til^ /. ?eriodm I. Cap. Dnt) preDijjt , tvoruan mcn apenbare \)t{\t '^uc6nig ^efft in Dcr @cl;ri(ft , be gi; mif aflen antJern 
nict?tnoc^anDer^&uDcn, noc^ettte^umbflotten fcnnen, funDer be jtnbt ^cttere , t)e&arfe0< 
gen i (c^renDn&preDi^Dat/ Dcif feinDer5tUi3en(gcI?ri(ftfenen(5runDtf)e(ft, rs*oDat^orDt 
Haerefis mol mcDe hx'\n%t , folIicf;c^ aucrfl Deifm t)nD Dine®efenfc(>op, t)erf)a(ucn DuDeivCt^ 
ter(lnfd;a(6, f^langcDatDu bine^ere i)t5 Der ^iUi^en @c()rifft nidl?t ben?ere(t. a) 

^atSlnropent Dcr ^idisen, bijfe ^cweruncj it)o{bcn?i? ocf gerne f)orcn, Oven^borc6 
fpracf, DarupwilicfmibcDencfen, tvifcDcn, Du^efjh't)t(je(erctt)nD geprcDiget, t)nDnut)U 
iDtfcI;a(t (3uDt Dol)n, fprief(lu,Du\t)i((efi DpDarup bcDcnGfen, ()iraucr wuvDt cin (acbcnD* 

S)arna fprecf en n?i) anFabianum, unDfeDcn, /uwe ignDtfcf)u(Diginge ncmen n)};gcrn 
m, a(^ Dat gi) adene ()efec{;t ()ebben , Dat t)e(e fc()tt>erej5 f^ tn Dem ^au(o tf)Ot)Or(lanDe, m-^ 
mi De anDern ^GorDerc ocf 'om \m gefecf;t (in , a(^ m) f onnen gut Df;on , aucr(i n)^ (aten it)t 

farem 

cH5!)nemenocfanDatiDtrec5tft), Metner, fo tbo fincn 3aren gefamen , f(fI)u(Dt() ft?, 
©aDegQ)eboDt tf)0 bolDenDe, auerft Den)i{e t)e(e geifed Darbi) ij], fo fcboiDe gt) binic()Daiane 
gcbenflt f)cbbcn , njo men ©naDe fricbt /egen De 2iuertreDin(je , ald Dorcf/ Den ®e!oucn m €f)ri* 
^utn,' Fabianusfpracf, Dc(5unDen)erDen ocf Dord; DeQ)Ot()em'()euen, De^iciDicantcnfe^ 
Dcn, tii>or|MDat,Dotod;bet>p€*5ecf)ie(f8. ^uc.ij. tvtjfcDen, DcSententientviaen, meit 
fcbal ^otf)c Dobn , Dat id bilfici) t)nD noDicb , Dann De Q^orgeuinge Der @unDe tt>i{ f)ebben , De 
mot()De^unDe nid)t (cuen, funDcrn Datin Dcr Q5otf)e (laf) De QSor^jcuin^e Dcr (^unDe, Dat 
fe.g9cnfentd;t, Do tod)f)et)p3erem.?i, •Davnaaf^Du tnibeferct ^efjl, f;eDbe icf ^ot^e ge^ 
t>an, b) De Sententia fec!)t , Dat De ^otf;e t)an Q3aDefi), fo fuDen \mi Sententien, ^ir 

fd;n)ed; l)e ftilf. 

^arna fprecfen m m M. Fridericum, Dat 5c betvifen fcjofbe ^t5 ^aDe^ ^orDe, 
tt)atf)e()efed;tf)cDDc, Dofpracff)e, iDt (lunDe in ©. «)3au(i €pi(Io(en , tt)D anDttDOrDcDcn iDt 
jfunDc W aucr(lnic^t, Datl)e t)an Dev gei(](td)en $?roun)en t)nD^inDer fcDe, Dann De ^c):t 
bracbt DartneDe, Dat cincn ^ifd)op tvof getcmmcnDe , cin Jroutve t)nD ^inDcr t^o bebben, 
af g 5e nu f^iegegen nid)tg Dann (o|] !^incf brad)te , mit (Incm my ftico fenfu t)nD seil]iid;en ^wv^ 
tje, t)nt)(lcfeitDt{id)t)pDc5?ercfenberepe, fo(ctbenn)Deitcfaim 

«^Bt^fprccfcnM. MattheumDen5tcrcff)crnt)nDer c) Dcr 5?(ufP^, DnD fracjcDen , tvor 
ftn Serc in ©aDc^ ;2BorDt (lunDc , .Differ tod; m^ gar ntd)t^ i)p , fonDern fpracf , De f)illic)e to 
cfe ()ee(De iDt aifo , t?nD Dar tvo{De f)e bi) biiuen , m anDtn?orDeDcn , iDt f onDe nenc \)\\\\Q>i itcr* 
cfe(tn, Dct)an(SaDed^orDeaf\Decfe, t)nDDnrnid;t^ t)an tmijle; t)nD n)cre ocf ncne tDifle 
Sere, futiDern/ummcrmDec()tifif;, fofeinQ)aDe^20orDenencn(3)runDt feeDDe, f)efpracf junp 

merDanDerbinioentofen. , . ^ w .rr s * 

^t; fprccf cn an M. Henricum (gd^rdDcr , tjnD fcDcn , Dat ^c De ^QBorDe c^mw OeyeDct 

kDDeDanDcm^cmpei, Den)i(eiDtauev(] aucrma()(^(6d;enDe, (etf^entvitDtDogefcbef^en» 

5li^ nunDit 9efcf)ef)en, bcfpracf ftcf ein (!rb. 9iaf)t alfene, t)nD Dc Q^or(3er ocf aflene, 

na^^cfpracfe be(3ereDenDeQ5oroer, Dc\\)i{eein(Srb.9iaf)fgcf)oretf)eDDe, DatDc^fojto tsnD 

l^o^m-^PreDigcr befuuDen worDen , Dat fe (^aDc^ ;^orDt tvcDDer eincti ^rb. dW^ Mandat , 

a) 2l!fe fienuoaHytllcfc&tvecS/ fc&etiDe^ra&icantCB/ Du ^effii^gcputitaet/ mimW^. SSB&ff 

b) ^f5)rS&tCttuKn[et>eB c) in m. jbtc er^e }3etl4ge. Cs nid?tgcpvet)igt5ct)Dtn Jj&movbtcjn^rb. d\(\ht ocf ^ar t^o^eDcncfcnDe, tvateinedijrb* d\(\M 
Slrtifelc meDe bvadjfen , tonb fc )]ra(ten na l'utJe Der 2lrticfcl. ScDcc^ , fo ibt cincm (Jrb. DvaDe 
jicplc , fo letcn De ^ovger De Dar mercn , t^ol (3cfcl;ef)en , M mcn odene Dicn^bord) , i)nt) cineti 
^rcfler -^^at^oecr .gcnannr , \)tf) a) evcv ©tcDe DovivifcDc , Davumb fc Dat ^pil ai\Qmii)tit , \>\\{) 
«ved 5)onDc^ 0av f enen ^cfcld; cDDcv ©vunDt fecbbcn, iroIDcn b) fc fe amvfi mit Dcn anDevn m^ 
auevfe&en, Dat fe f)ivbleucn, Dat fonDcn De ^orc)cr idoI ^cfd)ef)en lathcn , /cDocb Dat fe affe 
tt}cDDcvropcn , Dedfe Hcnen©iunDtf)eDDcn in®aDe^^ovDt, unDcv pvcDiljcnt Ictf)en, \>tl)Qt'^ 
namen Dod:. Bartholdus ?0?o(lev wnD Fabianus , Dcfuluigcn fo iDt cnen (jcIcucDe , mod;tcn 
fc iwvDan pveDitien , aucvj] Do6l. QfiBcnDt , M. grcDvid) , M. S^^imid) ©d)r6Dcr DtiD M. Mac- 
theus »nDev Dev ^l^Iufft fd)OlDcn tDeDDcvvopcn , mh ftd) DovDan Ded ^reDi^jloIc^ entbolDen, 
COnDevDc^quamDe ^anDel mn DcmO{aDtf)ufe Dp Dat (gmbefifcbe Jf?u§, Dcfuluigen Q^ovgct 
fo alDauovfamblet, booerDcn Mti DenanDcvn, Dat fe Davmit einem €rb, OfaDc auerbanDcIen 
wolDcn, DatDeienncn, fofc()UIDic& gefunDenu^orDcn, mocjten alle (ie}h'afet iverDen , fo fc^i^ 
cf cDe ein €rb. diabt etlicf e Dvai)e^f)crrn t)nD ^orgere Darf)en , tvellid^e bojjcvDcn mi nnt fid) tf)Of 
ncmcnDe,DnDDeQ5or(jcvtf)0|MenDe, Davf)ofDeolDei]e c) OfaotmannanDnDjpvacf, Datfc 
(icf woIDett tbofrcDcncteucn, 1)nDDem€rb.0iaDct)nD Den ^^Sorgcrn De ^afe Iatf)en bcua^Ien 
fin , fc ti>o(Den Darin fcl)en t)nD alfo f)anDclen , iDt fd)oIDe encn nid)t mig^a()cn. iSer Q^ovgci: 
Davfulueft :3SjrDtforev fpracf , €vfamen .?)evn, De ^orcjev Def)ivjl'n, millen bi) eincn ^rb* 
IXa De £t jf t)nD @ut Dpfetfcn , DnD \mt cin ^rb. diciht Dcit , Dat fd)al altiDt tvof cjeDan ftn , mcn 
Darbencbenil rolllen jc ocf bi; Dev ^avf)eiDt bfiucn, i)nD Derf)alucn bogevenfe, Dat m €vb. 
DJaDt fe ade it)il jlrafen , Dc m^ 2irmen £uDc mit cvem 2(flate DnD f)iaigen Segefiiv Dcvfovet ^eb^ 
ben , fo De ariDevn Dovlaven f)eDDcny fe beDDcn in t>t (gccf e cDDev int giiv motf)en , billicf) , Dat 
DilTenu ocf eve(^rva|fe befamen, cDDcv Dav miK mcf)v nafolcjcn, njomof fc nu bciDe m^ DetJ 
DtaDed^n-n DuD -^Sorcievnocf Dorcf; mi DnDcvvicf)tct tDOvDen, tJcrharreDen fc Doci> fafl Darup, 
bat mcn |c fd;oIDe lliafen , Dp latcHe njorDcn fe ()efd;n)id;tet, Dori^ minc ^cDc inD ^)orma* 
ninac Der anDeven ■^ovgtx in aftDefenDc Dcr DiaDedf)crrn , Dat fe 0d; befprccf cn , cin i|IIidi)^avt 
in ffncn darfpel, t?nD befchloten fambtlich, Dat fe Dc feafen cinem €vbavcn DiaDc gcvnc in 
Dc ^penDc flellen tvoIDen, Dtf)(jcnamen Dat Di(f ^]>crfoncnt)tf;Dcv (StaDtt)Ovtt>ifcttvovDctt, De 
cinc 

1. Q5aDtf)0Dev d) cjertanntenfcjlid;t^apc, Dcnntencnett^erincienMeiDtttoDifier^yv^er^ 

nif]e gecjcuen beDDc. 

2. Ovengbovcb^cin ^cl)t\^avDtO}?onnicb, \)mm t?ov5enne ^cfd^rcucm 

5. Nicolaus Q5u|lovp, Dann ^c f)aDDcDpDctiDtft'nenSvDhomnocbtnc6tn)cbDevvopen, af^ 
be ftd; Dann dov cinem gvbaven D?aDc DOvpfiid)tet babbc , tvo bamn an^etef cnt^ 

4. Q5ifd;becfeDe tDcDDcvumb pvcDi(jcDcalfcdmat5cmit jjvotbcm ^ucfcnDc Dovf)ennc jjcflra/rct 
bat^e , umb cinev Vicarien DnD £c5ne^ njillcn , Dat l^e cmtfan^jcn bcDDe. 

^. Matthseust)nDcvDev^Iuft, Dc mitgvothev«Sittcvid)cit Dan Der ©afcn^cpvcDicjct, DnD 
mennid;mal^ltbom Spvohvegcvci^etbeDDeinftner ^vcDicjcn. 

^irmeDe (inDt ^ S^tvxn fambt allcn Q3orgcrcn na Dem DiaDtftufc cjcganacn , DnDc enDt^ 
ficf en befd;Iaten cinDrcd;tigIie!?cn , Dat men DifTcn Difen De ©taDt t)orbcDen fcj^olDe , mlM Dann 
II. JL^eils I. »anO» 3 gtt 

a) Dcr eta&f M. b) tin €i(). ^aU U, 

«) JSurgcrt«eiIlcr M. A) al, ^(^Dttfn&er» 66 //. €&<fl$ /. Periodus I. Cap, gefcOe^en ^ Daf auevfl nencn^arte nen £eiDt gefcl;al)e , gtngen t)e Dovneme|ien jSorgere i)nD bi^ 
leibeDenfemeve^erberge, bi)i^(tfen einen cjingentwe, t>nt)(et5en'fe tu>ifd}enitcbgal)n, tat 
feane <xM\ (^iiaDentjnDega^rc a) cI^rlic&iveDDerfemen, einigdcferDar f;et^o ^ugge^ore^ 
De , Dat wa^ Dp Den ^uenDt De f locf e @o(fe. 

Doaor Bartholdus ?D?oI(enDa^ Dtffer ^ebberlage ^ciluen Dn^eDuIticj, vnb tocf) ber^ 
5a(uen na tmeen oDer Dreen !^a<^en i)an ^iv na 9\oj]osf , Dar ^e Anno 1^50. in Dem ^lnfange 
Der '^Ci^in jkrf, De^gelicfen togcn ocf t)an f>ir M. greDevicf &nt) M. ^envicf) ®cI;rdDcr/ t?n* 
Qii^it I ane aKene W fp ungeDuIticjI) mcrcn ^nD tvoIDcn nicl;t mcbDevropcn» 

Fabianus pveDigcDe Davna nocb fc|)iv bet m Den QJftngllen , fonDeven Detvile 5c ftcf; fc&ci? 
nKDetf)on?cDDcvvop£nDc, i)nDf<)Ic!)egnicbtDcDc, DerbalucnenoovDt ^cDen anDcvn na ^etrifet, 
njaDt ein€vbar ^aDtDnD Dc^or^cr iJOvDer banDcIcn, x>m Der ^§of)opefumb|l Der ^orger 
tf)0 ©♦ ^obanni^ , t)nD anDevcn SDingcn Dc nicf;t i)e(e Docf;ten , if funji ivol b) on^ctcfct c) m% 
Surcjen OIDe^oril\)nD ^etev ^cjlcrbero. 

An. if28at)orDteincr9eefc(;ct tl)0 eincn^ajlorn {{^^(^.'^itix , 3o()ann ^SoIDetvan 
gcnannt , ein from 0;ri|len '^Hmn ,. m^ cin Dycpficfccr ^il)xtx m\) $rcDigcr @aDtIici)c^ 

2CovDe(5, 

An. 29. t)p W»0eften i£'J;)evv So^ann ^:^olDctvan ban f;ir0cta^en, Dovc& ftneflcDi^e 
©cbtuacf f)cit t)nD jl^rancf ()ett oorovfacf et. d) 

3n Demfu(ui()en ^abve t\)arDt cteforDevt JE)cvv3o5ann Q3u^cn^a^cn, tJmbtbounDcr^ 
fd)eDenDc onD tf)ouovorDenDe Den @aDc»JDcn|l in \)m j^evcfcn , Dat mcn na Dcm ^ovDe ©aDc^ 
g^^ejfen ^eiDc, Dijjev ifi (jefamen, t)nDbcftftcbbepitigetfoaicl)e^ tI)OuovovDnenDc, DnDift (tnc 
OvDnung e) an^cnamen t)nD bclcuet t)an Dev gan^cn fetaDf,foIangf Dat in cinem Concilio, cD? 
bev funft in cina* ^&vi|]Iic!)en Q^evfanmilinc} etmc^ int ^emcnc befc!)Iaten t)nD rtngcno^mcn 

l»ovDc. 

An. I r 5 1 . am 'i^^a^c ^tntoni i^ ^c f ) gcftovuctT. 

An. I f 29. mxt Dcn fd;mavten 9??onnic()cn g) angcfccbf , Dettitc fe cin tvtlDf DnD log Ce« 
mnbtfdveDen, aldDevgattl^en^StaDt^itlictttja^, Davt^ocvcDlcgitiientcmcbfcnDodi^te, fo 
Darn?o!tt*eve, De ©aDe^'23orDt\DOlDepveDi(ten, fegenfegcrne, DeocfDavutbsanttjoIDe, De^ 
»tc fd)olDe iDt frci) ll^an , \)nD fd)OlDe Dortf) entfan^en tiin ^lflaxct ^c aucvH bltuen njoIDc , De 
fd)oIDe ^abn t!)o <^, s?)?avten 97?a(]Da!cnen , Den fd)olDe men Dar De ^iDt finci^ £cuenDc^ m{m 
mh fogiii^enmenr^Davben, ct(id;cnemenDat@e(Df, ctlic^clepetrtioecl) mif ^veucl, Dcg^ 
glicfentDartocf Dcntto@.0}?arien9]?a(]Da(cncnan(]efcd;f, DeDarj)a^nt\)DJDcn, Dcncn mxf 
Den tein ^TJarcf geuen , wD fonll itod; anDer ^ber^cID mt) JTpanDvcf ingc gcDa^n , De aucvfl b(e^ 
wsn / fcbollm Dar De ^iDt ercjS £euenDe^ Dorfor^ct tT?erDcn, 

Item fe ttto(}ten ocf in Dcn biai^enl^acien h) eve^otovfff t)nD !)?eDeIid)cit mif Dem ^aue^: 
«neftcrraafen, t)nDt^opncr ^^afe(n|}af;n, tveIcf;e^Dangefd;c&cn, al|o nam fid; ein Svbavcr 

a") (£d)a\)en «nD SBorbvct^w . . ., , 

4>) tJcelj.A.w. c) ©icfefDffl,fttt)e5Borfett)«retiDetgefd)neDcn. 

d) Conf. D. Schulteti 'oer tjoit bct ©^tiien juv 5?tr(l)en beruffen ^mb, ^Jrcb. p. 18. 

c) Schuitcti Harab. ^prefcigt. p.s7. f) ^oHna Scgenl^ai^en Cod.M. 

f) fii iflober bieOrbnun^ isip.ttiif ^PftngfJ.^lbeol) »t)ii SUt^ unD 55urQfv aKacnommcti. Conf.fcic j^ix* 

(^enOrDnnns fol, m. 79^ 
%) in e. So^anng .^loRcf. h) tra (?iQtgeti ©eijle M. :^ Z)ie tvftc }5ei(4ge« €7 9int)t i)nb be ?^orgef t)ei' bei^m ^(pjlcr an , t>nD betaleDen De (5c&uR)e i>nt) cSente &et: befonbereit 
uele b\) t)en @c5n?arten 9^onnicfen m$. 

v^on)ari)tfort^in t)emfuluigen ^are ^ie ©c&ole barfuluejl t5o ©.3o5amu'^(n ebrc 
9ieuentevge(e(}t, Do^^ugfiiOagcnnocbbirivaiJ, ^arna int^icI;te5ugi)ereHt)eit, ocf n?ort)en 
t)e:^ojKnit)orbe2lrmot5Dorort)net, ivomenbe mod)te foj^Iidj Dnt) fcbicflicb ijororbncn, ai^:^ 
t)ann ^efcf^iit, l)aruanbann3«bvlicfe^ei4um€rbt0vaDc OJefenfd^op c)efd;ut/ t)nt) altibt ge^ 
fcbe^en id» 

Johannes JEpinus. a) / 

Snbemfulut^en 3fare tvarbt n?ebDer in ^err 3of)ann ^^ofbetvan^ ^tebe ^efovberf , 
^ptxx 3c'f)ann iEpinus , m\> tt)arDt am ^onnbage m* Felieiani tl;o ^. ^eter tjor cincm ^a^ 
(iorninncforet 

S^ti^ tf)Om Superintendenten tmtkt An. ;2* ini ^|in(}(l?^luenbe»' 
»S>e i\t ^elioruen An. n ♦ ben i ? . Maj. fine^ Olber^ f 4. Qaljr. b) 

^oachimus SvancH^C, 

3nbemfu(ui(3en3are,tvarbt inQobannSe^enba^en^ c) (gtebe ciner tvebbet ^efobert 
/tf)om^a|lorntboi5.0^co(ai, $err3oad;im Jrancfe, t)nbt)ngefer(ici) i4«S)a9et)or^J)fim 
gefieningeforet/ t)nbi(lge)]oruenAn. i^ f i.ben u^Februarii. 

M. jfohannes Garzeus. d) ' 

An. 1^4« t)notefer(ic^ nmbTrinitatisi(5in^err JohannisiEpiniKgtebetvebber-imib 
anaenamen t5onrl3allorn t^o @. ^etev M. 3of;ann ©avjen , Conreaior e) in ^. Sofeanni^ 
ed;oIe. 

An.45,i^ M. Johannes Garcius t)anf)irna©panbon) j)ereifet, t)nba(bartfn ^iW^ 
(an()^eprebiaet, mitlenveiie f<x[U M. Qo^ann J^d^eifen g) |in|)u§ ir\, t)nbe ivarbt berwe* 
(]cn erj] alfo borcf) De Orfafe in be ^ebem , h) be 333anin^e albav tbo f;eb5enb^, gewifet, tjnb 
t)er()0(iet in be^ ^aflorn '^tttt t)nb ^rebi()en. i) 

An. 1^46. i^p^Aafd)enid M. 3of)ann ©ar|ent)an \>tn vgcl^tvarcn be^ Carfpef^ t5i> 
® t. 3acob t)an ©panbotve ^eforbert, t)nb ti^o cinen ^allovn in feei, M. ^o^ann 5vi|cn®tCi? 
beantjenamen.k) 

3 a An. 

a) An.i^32.ttJrtrfl)ettrtm Otaie/ ^afforentttibSBlrgfrnprtwe^ifttfiowSnpcrintecdemen/ttntf^ogefffjnt 

&( Lcftur tonD i^veblgt hn £>ome / v>aD iiigcfSref m be doaorie c. sh. 

b) An.i5j4. t)eflii.Junii nnd) SnaellanD aefittft infrtnimt Dn, Alb. ^Cejlerben Confule & H«nr..^e|?er# 

bergern Senat.tt)etln ber^onigweflenberSleligtong.Slenbernng fi(|) mif fie befragen m\tn conf. d, 
Schuircti bet oon ber ©c|)uleu jur 5?iKl;cn bcruffenc .^amb. ^rebtg. p. 17. fqq. 

c) <^i t i^^i.rchais pupilliscx quibus inegrcgicdoaum virum evafit M. David.Zegenhsg^ius, qulpoft- 

quana Brema & Brunfviga Scholae pracfuijifet moriiur Brunfv. An 1565. peftc, vir florcns aetate, qui 
quoque Brcma ejeaus crata Sacrcmcntariis cum aiiis proptcr conftantem confedioncm. JHIAMMEL. 

d) M.Theoph. Hollandus& M. Matthaeus Ddius a Bugcnhagio mifli An, 1529, quoque ille Rcaoris » hie 

Conrc£Voris muijus ohiit* 

e) Sub-Rcaor f) Sihultcti ^. 5))r. p. f!. 

g) ^Jafioin f^o 6. ^urgcn/ h) t^o ©. ^efei:/ 

i) 45arna roerben em De vices Paftoris mtf ^rcbfgen f&Q t^walfctt beuat>(en. M, 

^) a8e(<^cr9e|JorbenA»,i544,in Seiip^«?li^ 6$ tl Z\^iiU L Perm/uf l Cap, An. I f p • t)cn i^, Aprilis i|! ^e l?rt; l)ev @f abt mxi\\{U a ) 

Nicolam 25u|lorp 

3" ^emfufuicjen 3are b) 5ef( Nicolaus Q5u|tovp/ ^oruan 6ouen <jefcf)r<ufn, (icf) erbaben 
«penflid; t5on?et)Derropen, fo f)c raod)te in Dev^taDt njanen, ocf jtcf) i)0rplid)tet nummer^ 
me5r we&bev bc^arf)eitt6oret)en, bitijl cme loorcjunnet, t)n& 3efd;ef)cn im 2)of)rae n« t)ct 
^xiVi^tf W 5luenDed am ^age Reminifcere in Dcv Q[^a(len« c) 

jf&hannes Guftrov)» 

An. if }9» um5trent$0^'d!)ae(i^ (larb ^err 3of;ann ©upron) Capedan (5o ^, So^ 
tjarincn. 

M fohannes Frederm, 

An. I f 40. umbtrcnt T3afd;en ift M. 3of)ann 5«^ef / t)e Conredor t^o @. So^am 

nl^ ©c()Ofe angcnamcn pro Secundario Ledlore Theologise. d) 

An. 1 y47. top ^Pafd;cn i^ |)c m\ 5ir na t)cm ^an^e tl)0*I^ecfc(enbcrc6 i)cvrejfet« e) 

Huc ufque Stephanus^empe» 
Stepbanm ^xti^Ci^» 

An. I f 40. t)p ^afcben mxU Sebaftianus greibad) wel)t)cv in J&cvv 3o5ann QJuflro? 
wen 0tct)e idov cinen Capcllan tl^o ^, €c^t\)m^^^'^ anocnamen. 

Stephanus ^Kempe. 

57oc& int)cmfu(ui3en 3arei^Jg)crr0teffan 5\cmpe, ^aflovtjo ©.Catvlnen/ fafi^* 
Hd^in ©oDtcntfc|)!apcnam ij. oaobris. 

Epitapfiium ipfi fadlurp a M. Joachimo Weftphala 

Co7iditur hoc tumulo Stephanus cognomine Kempc 

Convenit officio nomen utrumque fuo. ' 
Vro palma flrenue certavit Miles ^ESU. 

Fortiter ajferuit dogmata Sacra DEI, 
A domim reddita ei promijja corona 

Corpora €um furgent iam refinante tuha. a) Hk praediJl^us Dns. Garcatus proptcr nnotamdifpuutioncm de dcfcCDfu ad iofcros officio pityatus cx CiTif 

ute migiarc cogitur An. 1551, 
\>) T5J4. 

c) Hucusquc haec fciipnt f*. concinnavit It. Stcpbaaus Kcmpc* comiDHaTit M. Joackiniis Dc^ciiti. 
A) Schultetus loc, cir. pag. 74. 

e) 3Bart ©Bperintf trt>fn^ tbo 58«§raar Tonl) jlatff tflrfulttf jl 
t) ©ORnauend na ^i^t)- ^uan^el. Scb. //. »ei74g€ ^m /. Cap. Zne^* 4ue M. 30^ J^einecf «« C<(i >3u<|Te: ^5 

JDie 3»ei)te SScilagc su fcem crften SapittcL 

Extrad Aus ^ob^nti ^einecf ert ^eflamentt 

M. JOH. REINECKE 

Sccret»i492. ProtoH.1509, t 1523. 

I. S)e Dvente uom i.bufent ©ufben a(fe Jg^ouetpoel t^o enei* Diftribution In ter Collcgiat- 

5lirci;en binnen Differ ^ioc^ii. 

II. 2)c Dvent^e »an i.t)urent@ii(Dena(feJE)6uet(loe( t^oenerDiftributionim9iat)e, wr De, 

fot^o^beDe puterDer (StunDe t^oSjaDe erfcbienen; cnD famen Juftitic tj^o admini- 

ftrerende. 

III. S)c3vente "iiQiX^ i.Dufenf ^uiDen a(fe ^ouet^Summa t^o Stipendien t)or etficfe Q}oer^ 

fpracfen, De Den Slrmen ane anDere funDerlicfe ?Se(ol^ninge \x\ e[)ren ©acfen Deneh 

mucbten. 

TeftamentariiDlc^eHd^^O^ufen/ ^ol^.^^IpeProcofl: M. ^o^rtnn (B^er* 
leff (torp* Canonicus <5c Tliefaurarius , 3^&4nn ^erttg^ca Decanus Calendarum ma? 
cfcn ftd; i>nD ere O^afamen an5ei(Ti<J 80, CO^arcf /d^r(. OJenfe ^ig» OvaDe t^o entric()ten t)p 
Mich. Archangeli in perpetuum. Senatus deputiret jur Adminiftration An. if 59. 
greiDa(je0 fexta die Decembr. Detlef. Schuldorp. Joh. (iKenl^el CofT. 

Ad II. I f . ?0?arcf DJente mlt f 00. ?0?arcf ^u f^ftn In ^etcr ?0?ulen ^rbe t)nD ^rau^ 
JE)au§ t\T)ifcl?en 2ll5ert (Sd;r6Der^ s^t^ J^o^er ^ci?er^€rbeninDer<£atf).@tra|]ebcIe0ini)er^ 
(lcl;ert An. if^i. Ven. poft Nicol. An. 1604. t}] J^arDcnacfen^ "^efiamcnt fof)iebeJ?or ju 
€^. fXaDed ?^roD'OrDnun(j geboret Dem 3?cinefifcf)en ^efiamtnt eint)er(elbet, fo, DaJ m 
«Surgermeif^er an jlatt r. ©cbia» a. ©cftllf. miD Dle 9{aDt^f;erren an jlatt i.Q3fennlng u 
©cl)iatn(i etnpfangcit foffen. 

An. 1^69. Den Q3nr(j. 4. (Scf)lfflng Senat.i.^c&lffin^/Praetorib.wannfe fiflcf tjo 
fatf;famen 2. ©cf)i(fin(j diftributori 4. <E?cl;i((in(?. 

An. i6i4.6.©cbl((ln^ ?.@cbtning diftfibutori f. @d;inin(J. 

5lu^.S>evrn ?^ur()ermelller <^eba|]lan t)on ^er(]cn»nD D.Frid. ^lnDenbro^en ^efla^ 
tnent (fo In looo.Ovtl^i.auf Der ^dmmerei; be(eaten €apita( beflehet) befommenauf^ibo* 
wd^aDSdhrdd; 

S)te Sya. ^^ur(3ermcl(|ere m /eDer elnen Dioftnobef. 

S3er d(fe|le Syndic. clnen ^nge^otten. 

S)leanDercn eln /eDer, n)leauc5 Dle J^rn. Senatores unD Sccret. cln /eDer elnen J^^ucafen. 

5(u^J£)r. @6Dert ©c()r(JDer^(quit if68.)Teftament.befommt eln/eDer^err*^ur^ 
jjermeillcr i.DJelcb^tftaler fpecie , Der dffcfleSyndicusDnDDerPhyficus, tm()(cld;enein/e^ 
|)er Senator unD Secretarius 2. ^mX %. ©d^lfllng n?liD am ^tar^greltage diftribuiret. 

J&err JE)ennlng ^mefmann \)(x{ ju Srfe6un() Dc^ %h^m^ l)er Oielncf lfd)en ^cflamenf^ 
CHlber Ampliliimo Senatui legiref 3000, 5}2arcf Durc&tvefc&e, nacj? Dem jte »on befagfeu 

S J Te. 70 /. Cap. ^ed /. Feriodtis im IL C^tl0* Teftam. Executore Herm. ^fOC^manil extrahiret atl 705. ttJOr&cn , t)Dn % ^» W* J&lt» 

^aul ^rai^n^ L. fog(cicf) auf Der Cdmmerep bcleget (Int) , t)a»on 3«'i^»^(i* auf ^iictaeii^ lof. 
9??arcf frei Q^lt) Ovenfe^eben iverDen, ©ie ©ritte ^eilage ju bem etffen Sapittel 

Doa lof)rtnn Ifoaerl ifa^ntfjt ^on Der 

lcligion^ ^ Serdnkrung in Pambur^v 

fammt anbern ^iel^er ge^oven&en ©c^rifftcn. 

^^^ ^^^ ^^^ 

JOHANNIS MOLLERI al. MOLDERI J.UD. 

Rclationf on &ev Rcformation in J^amburg* 

Anno Tfig. forf na ^agfen benomentlicf am ;^ienf]a^e na bcn@onnba^e Miferi- 
cordias Domini gendmet, fyn t)orbat)et ivorDcn binnen ^amburg uppeDatOvaM^ 
l)ug afte Q>reDicfer, i)orcl) Unt^erfdtfing etlicfcr t^crlopenen ^}?6nnifen unt) anDerer 
£ant)(dpcrd bcnamentlicf: ^crr Steff^ti t?oit ^cmpc , »or(opf n utl? ber j^rauen 
^appen binnen^amburcj, unt) gcfettct i)or enen ^ajlorn tf)o @. ^atf)ari!icn Dorcf) Sort)c? 
rung t)cr Svarcflimarn ^ntricb DaworDc , CiU ^(rtcfelmaitH, ()ifli()e ^ic^nam^fcl;a^a* 
ren , fammt Den anbern 'Sorcjcrn , tvcfcfe be^rcpen unD bcfetcn fint) mit t)er t)ermaIet)etDcn 
Sede tnartirt ilut^ets, ocf ocrlopencn ^;)})dnnicf , t)e (eii).er t)c gan^e ^elt \)ergifftet f)efft 
mit pnen Venin tmD Q3ei)re(|erie , alfe pne (gct^rifften i)ermclt)en. Item ^err joS^artft 
Segenl^rtgcrt, mmtt t)om ^}}?ai]t)ebur(j, ^n|iortl}o(g.5^icoIai^arcfen , n)c(cfcrOcff)efft 
ttertruwen (aten cner 3uncf frou\t>en , micferc l)ai)be o^dmt ^uncffrau tf)o b(iocnt'C, bcm^Ii* 
cfen M. 3o^attn5riQ, een'13apen 5linD»orrDifet \\t\) ^iibecf , tvelcfer ficfocff)Ct7ttertrou< 
noen latcn , tvo t)orbcfc^reioen jicit. S^iitTe t)orbf ndmt)e framc a) W^t [)thhin angefiatjct De 
ant)ern Q3rdDicantcu ut^ anDern^ercfen mit etlicfen fa(fcf;cn 2lrtife(n bot)entIicter mx fe ge* 
Dic^tet, miDeDerframen^uDe^or&emfebrct, fot)c?riaturDcr5fettcri^, unDcplcgtgalfcf)^ 
f)citt)evmen^cni)c in Dcr bi(|i0^n (Sci.)rifft, fo fefIar(icfenijcDanf)ebben, fammtebren 5inf)anj; 
^er^ , n)0 oi^enbar erfcOicnet utf) cbrcn '•^lrtif uln , melcfc fe fcl;oI&en roeDDerropen bi; ^on b) Der 
©abt^abnung, fo leiDcrDcnframen^uDcn(}efcf)cf)eni^, unDfinD t)orn)ifct n-^orDen bcno^ 
mcntlFcf : M.NicoIaus 23u(lorp 3>o5mf)errmitDenanDern ^rdDicantcn Def)icr bcfcf)ret)en 
ftacn, mite^ren 2(rtife(n Defc fd^oIDengepreDigct^cbbcn, unDebebbcn nicf)t roillen etlicf e m 
Dcn n)eDDerropen DujTer falfc^ey Slrtifulen funDer D. Q3artf)0lD JHoacr (Hjft Do Dar up Dcn 

9*vftl)t# 

a) dceft fvame b) ^nW Jbic htitu 7£>dU^t 7c f)ia()fl>ufebefpveifcnallc|tnc 5lrtjfulc, Dc f)t anevbovtii^ tt)0 befcfccvmcnDe m allc Cf)rifllic^e 
imt> unt)cvbdd)f i(jc dii^ttt unt) Univerfitdten Der (£5viflen5eif , bt> ^onDciJSuvd, ejtte t)cg 
©c!)i\)evi)f^, funi?cvt)elc^fen5lrtife(n5e(ftl?e«icf;tan5enamcn, unt)ocfnid)tbcfken., \^clcfc 
l^c, \^a{tl)0{m<i, Qtxtt)tif unt)etoanemmcnid)tfoM^(3t, (oni)cvn (3dn|licl) Dovd)^eQ3ot)en 
i>evfcf)ret, foaldfe afle OneDveDenl;ebbeni)cvfef)VCt, foapenbavtvcrD evfd;inenDc fpn utf>encf 
ciiien a) ^efdnntnilfe affev ftnev '^GovDen, tvo ^e cjevcDt f/eflt f)m vp ^attn ex tempore 
niit ^ovtl^eit bcvdvet fleiD , Do M befcftvetKn unDe bevamet, alfc f)evna ftnen 5Ivtifel befcl)vc« 
tcn fin, (go fol^cn f;iv cvflcn an t)c 5lvtifeln tucfcfeve D. Bartiioldus tTlolUr S^obm^evt: 
unD£c|V^l^?eflevDevtecfento^pambur(jfaIgepvct)ij}et ^eben, unDe fc (tne ^iBovDe t)evfel)vct 
^cbbsn, fo utl) fincv ^cf dnntnig f lavlicf evfcbiencnbc tvcvt ften. 

Itemfo^cfft Doa.tnoHercieprebtget, t)c ^cmung t)ed (Sacvament^ tnetnev©e(laft 
i$ fo f vdffti^ , al^ in ttviev ©eflalt gcnomen , ti?entc De€(5vpcv id nid;t obne Q5Iobt. 

item t)c 3nfettin() bc^ (^acvament^ unbev cincv ©cfialtnifj be^ ^r^De^ ()efft bat Conci- 
lium Conftantienfe befd)Iaten Davum i$ \)<{t to ^olbenbe. 

itcm, fo f)t f rancf tvuvDe, btt in ben S)oDt mlt)t l)t ^at ©acrament k\ tmx ©eflalt alle^ 
en entfangen. 

item, f)e fpracf , W f)t ^cfot)ct)e eene ©cf^aft rec&tunl) tTE^ar^afffi^ to (tenbe, affe tn bet: 
€rr>|lal unD 0}^onf^ran^cn unl) tvtl babt blim bttf) m ^d^njcrb unt) giien 

item,i)eCanonDev^;}?ifTct)efftntct)t^c|uat)e^an, ocfnid&t^ unniifte/ ttjcfcferfa» ocf 
na bev @cl;vi(ff tiDoI bcflacn. 

item,.Dc€ngIifc^e®voot9??arfent^ntcftaIIeene m enen firottoa^tenbe, menocf 
for enc ^eDc, unb alfo fo bvufenbe. 

item, t)e DvoDc i^ a(l (^ebunben , fe fcbafl brabe t)erfcget njerben, wente bav t^ alfo $u 
t)ad;t nicOt t?an vinQtn Sitben , t)avura fef)t mi tbo* 

Ad Leftorem, Dominum Dodorem IJermannuni Langenheck fcripta fuit fft- 
quens confeflio per Dn. DoQ:. Bartholdum Mollerh^^onQTXi primarium Theologiae Ec- 
ciefise Hamburg. 

Non tcedeat D. V. legere hic confeflionem meam , quoad articulos fub imperfe- 
£^o rythmo milii adfcriptos, cum finiftreitate & immutatione b) damnabili , fic praedi- 
ca vi, 6c ^\nQ palinodia in perpetuum prsedicabo, fub fpecie panis eft totus CHriftus nec 
minu5 funsit Laicus fub fola fpecie panis , quam Sacerdos lacrificans, fub utraque fpe- 
cie dareturSacramentum c) Euchariftise, tamenexurgentibuscaufis decrevit Conci- 
liamConftantienfe, &:idemfervavitBafilienfe, quod fub altera fpecieLaicis daretur,; 
quibusConciliis, reprcefentantibustotamd) Ecclefiam, eftparendum. 

Si Dominus me jEgritudine extrema vifitaret , maliem mori fine hoe Sacranjen- 
to , quam fub utraque fpecie in bbedientes fulcipere. 

Hoftia rite confecrata ab habente poteftatem confecrandi , & pofita , ut 
ajuiift, in Monftrantia, eft verum corpusCHrifti fufpicienda laude venerandum ; 

MiiTa fub diIcretioiie,nunc refpedive Teftamentum , nunc facrificium dicitur.- 

Sic 
a) UtlgerfinO^Itetf. B) mutilationtt 

c> alias fub utra<jHe Egdianftne» i) €rtho<i«.xam EcclcHam, 72 //. C&etls /. Venodm /. Gap. Sic quandoquc prasdicando narrabam, quamque afTertionem, quia fupra multo- 
rum in<»eniorum vireselt, rationibus non firmabam, obtemperans jufHoni Seaatus- 
Conformiter dixi: 

Canonem MifTse ^^^ integrum & fincerum , nuljoque mendacii veneiio infedlum 
quoad pium , devotum & intelligentem peccatorem. 

Salutationem Mariae non dixi efle orationem , fed tantum orationem auftoritate 
Ecclefixinjundtam, verum fi dixiflem (certusquianondixi) probe coram fidelibus o- 
flenderem, quandoorationis vimhaberet. 

Articuli noviflimi commentum extraho ex vernaculo fcrmone quo ufos fum an- 
no ifif. die Corporis Chrifti 5c an. 28. die Pafcha^. 

l%m\ grunDe, &ufie S^inoe feben tviber , alfc m O^en i^, §ierumme gf;p t)cm S^m* 
borgweifetneneOSor^auere^, a) t)atg!)i) nid;t bc OiOt)e merben. 

Addidi die Pafchatis finceram admonitionem pro falute Ci vitatis, ne, usque huc 
pcr cclebris & ab univerfis laudata civitas in fui honoris 6l bonx famce attritionem , ma* 
lis fuafionibus perniciofisque licentiis, feduceretur. Dixi non diflimile anno 26. in 
jejunio latine ex vernaculo fub his veubis : latet anguis in herba, nihil qujcrens nifi glo- 
riam &felicitatempatern£ecivitatis , cui in multis etiam genitis doSrina adflringas, 
pulchrumque ac decorum putabo pro Patria mori , ficut nunc partim civiliter mortuust 
judicor judicio vulgl , & fuo tempore pro hac mea confeflione coram Primoribus Chri- 
fliantE Keligions exfpedo gladium^ignem, approbandoVuIgi copulativampromea 

disiundiva. ^ ,. r^ ,. 

Do£t. Henricus Wendt Ordin: Prsedicatorum. 

^bt t«5 Dannot)en »cle mefjr to (6t>cnt)e , Denne in Der ipeil. @d;rtfft c)efd)ret>en |Ieit , aljf 

be^eili^c S)refolDii)f eit, &armitnDen€uance(ionic|)tfc{;reuen|]eit, unDe i^Dod; n6Di(}to 

item ?^aria i^ unfe b) ilctjc ^S^dpene, eunDc «^Sorfpref erin ; fc ^cff t oocf to griifef 

l)atB6t)ctDcr(Sc^l«ti9<^n' _ ^ .... 

ltemt>pDcn@to(c^o^i»tten, l)ect?Sicl?fefttfcn, unDc^orcn, f)ett)cgertDeAbfoIu- 

tion Dem De na C^rt|li anfettin^e bruf ct Dat eacrament in bciDcr Q)efla{t. 

Mattbieus Faflor in Crypta. 

:^at(SacramentDe^£it)e^unD^(oDe^3(2fn €.g)ri|]i Dae^t^ een Offcr fdr De@tmDe 

Dev £t\)enDigen unDc Der "DoDen. 

'^e@ee(enDcr(5)(6t)iiientverDennaDii|Tcn£et)cnmttgurei}eptni3ef, unD Darutft Dorct» 
Visilien , ^:0^iffenunDanDcrc 2(3ercfet>cr(6fet. 

S)e 5ltn-opin0 Der t)erfd)eDcncn Jpiaigen (cf)rcf unD ben)ef;rct Dc (^tflicje (^cferifff* S)i|Teti 
2trtiCU( rt^ret OOCf De Sub-Prior Rensborg ^cjtttg. 

Vater Fahianus x>an ^i^becp Ord, Pr^dicatcr. 

©eDn)a(en,DeDafegijen, Dat mcnDcm 3BorDtn©aDe^nict)ttofeffcnfd;aff , menmocjt 

, Paulo 

b) lSt'i^.t"fic!ll"tevneuIicPtefcedMt{it5SWet^^ tt(mtr.f tsnmorf adjeaivb ifl 

unferclicbe^ofnung. ^ntte 23erl4ge« 7^ 

Paulotrattofemn, ^ar^efcgt: ut^fegct bcn oIDcn igucrbeo , tvorat)ej: f)e nicf)t fmi mflati 
werDctt , m mb\tm Denn a(le Q3ecf er fpn/ oocf f an t)at ^it ^eliament in biiffer @tel)c nidbt btf 
5elplic()iten* 

^f^emanl) tt)crb feeli^ be^afocn De QJon^rin^er bcr ^cbabe Q5oiM, 

Dn, Henric, Sc|)ro^er Pradicator in Sum, Ecclefia, 

^^iim Q5ee(l unD in t)cr 2Carl^cit anbct)cnl)cfd;ict im^empcl bcnn barfi'nbetni<iu 

tSw^ Vrior Dn. Joh. Rensborch Ord. Pradicat: 

©e nten ^rebiger fjettcn bat ?^(ot)f bcr Men te^en be (s^eefKic^en : ut() bcm (ateften Cap. 
Lucaefcl)lutctbe, t)at aKcne ene ©c|lait i)c^ (Saffamcnt^, t)e €brifl((5mjjen £aicn Mn t)cr €nt^ 
fan(jin(}bc^>SIo&t^0dn^{ic6buten befc()(aten, unDet)ant)e3nfcttingeunt)(£ntfan5ing t)cffct^ 
6cnii:c(cbdt)et)arbe()cvunbe afle alle entfiint)crt. 

^iiffen 5lrr(cu( ^ebben oocf cjeprebijjet m t)er ^(u(ft Matthaeus, Fabianus, Rensborch, 
unb tobem bi^igm ©ccf!, J^crr Jodocus SifFried Paftor t)afu(»e|t, be ficf \>t$ mW f)i^, 
unb ftcf cntfdiufDi^et mn t)em ^ret)t>® tob( am S^age Georgii , bat be fobann Materic nid&t 
geprebicjt t)tfft , oocf uppc t)e S)age, t>ar bat gt)an0e(ium t)or(cd;t unt) geprebioet tvcrt)t , niim^ 
mercjepreOfgtbefft, t)arummcc^ebnehbatot)erflet)id;tet, unt) utb ^aet t^me tojjcfd;rei)en fi;, 
fo ()e ftcf Dar opcnbar btropcn ^eflt t)on t)em ^rcDig f ® to( am ^age t)OVbcr<Jrt in bemfc^bigcii 
3abr 28, 

Tif. Fridericus Vullgreve i^ont^ Pre^lger* 

^at t ^ ntd)t niittc W dbfiften ^iibc n^cten W gt^an^cfium , ben fe mo^ten barotjcr faf* 
(cninSrbom, unt)ebeS)ut)e(mo5tefcbarborc&t?erf6bren, n)e(cfe Hieronymus um be^ ml 
knhi^t^Mttin^ix^pitttif batmcnbarfd;o(beutbnemenwatbcm^o(cfenuttc n)dre tor®a^ 
(i^feit. 

Item, een^tfc&opma3n)o(eneed)tc5run)bebben, manbefu(t)efcl)aanen ^ifci)opfi)tt» 
ltem,baPaulusfa3t i.Tim. ;♦ ihti^to t)crfiaen t)an encr^cefiddjcn Jrutven, Wii 
uanberQ5rutunbt)anbegrunjen)e(cf c(^bebi((i5e^eife, unbe be ^inber fint ()eefl(ife ^^inbet: 
wp to tebnbe in cjoben €;empe(n unb ^i(ben,tt)ente a(fe be 2lpof}e( babben ben ^ci(.©eifl cntfam 
gen in fiiri()cn ^ungen , bo bebben fe erc ^inber unb gruwen i)er(aten , unbc na ber ^^bt nene 
grutxjennjcbber^enamen, n)Ott)o(PauIusfc{)rifft, W Q5ifc^opc mdgcncne ^xmt ncbmen, 
fo babbf 11 bocb be anbcrn 2ipofIc(n nicbt befd)ret)en,barumme fd)o(be man b(i&en, bi ben(gcibrifP 
tenbererflen2(portc(n, tt)entePauIustt)cre(an3enabc^t)btgefamen, njcntebe 2(poflc( {^a^n 
benben^ei(.Q)eefl empfan(jcn in fiirigen ^ungen , barumme l^o^^i^Otn fetjerlatcnereJruweH 
unbe ^inber. 

item, bc biffi^en ^dber babben dbr Q5(ob t)erflortet, omme 5bre ^iifd^beit ttjiaen, meti 
nu bcbe en /eber ttjat f)n\jo(be, tt)cr tU ©afc W be Ct)ri,gbeitnicbtbartbobcbe, fott)orbe 
barna enc cirote ?S(obt?(e)tortinge nafoigcn , tt.>entc .^amborf) mxt bmn nid)t Qt^co^M. 

!5!)ulTe 2(rticu( unb t)e(e anberc fi)n, (bc fe bage(icf ^ a()ne ^arbeit ber biaigcn (^c^rifft 
(ebrcn,) genamcn, n?c(cfefcfd;6(enmit©abc^^orbtbett)c5ren, unbett)cbbcrropcnebbert)a« 

ebven ^rebigen (aten, de fententia Secretariorum Mag. ^oh. Wetken <Sc Joachimi Som^ 
merfeld cum cccteris complicibus & malc di^« Se£tse Martinian» adhserentibus, For- ^4 I^' C&^lJ^ J' P^riodm L Cap, taflis, Deofuffragante, fuotempore poenitentia lamentabili ducentur in mclioiratio- 
nem totius rei Chriftianse. 5)i^ t^ Qtm\} be Sententia t)ei' Martiniften , mh hebben blifie mQtf(bvmm ^mn for^Iicfen a) url) befev gljren-ricf en ® tat) ttern^ifet bo ft (tcf Doc() bebben 
€5vi(llif(n 

•fev^c()n)flcr5eit, o(fteUni^cr|ldnt)i()feitcbvev^erfonen, tvo ftcf Degmo^te na 2Garl>eit t)er 
©ctu*i(ften be(je\)en , Mt it t)en fvamen Jpeven lciDev nicbt \)ev^unnet , roclcf en id ttevorfaf et mv^ 
t)ent)orcbUnberricl)tunpbev©vppen^3a5iiIfen, b) Dev ttevlopenen *:Sot)en , t)e bat)cn fdf)rei)eti 
unbbendmet fun&, buffefunb be tt)avf)a(fti(3en QSerleiber framer ^uben unb ^aier^ allen Ve- 
Bitis, ivo crfcl)ienet utb ebrcv '^att, mkU^ ()en fiiet to allev Unfogelif ()eit unbc ^ebbevtviUen to 
(rivecf£nbeinber()iUic)en€I)rillIifcn5\erfen, to t)crle0,()enbe c) be f)illi(}e^acramenten, utf) 
cbrev e()en Q}ovncI)ment, be^ febocf) nenc9:)?ac()tf)ebben utb gdttlifev ©cbrifft , tvcnte noc^ 
^b(t, noch^eiferanenef)cbben, fobane 0??ad[)t to reformerenbc bat aUcrgeving^lc in bec 
^iUigcn^crfcn, fonbernmiteenbvec!)tic)enQ}evbva0aUevguv|lcn, unbbovcbeen Concilium 
to t)evf)anbeltibe , unbe cenbvecbti^licf to befi)Iutenbc , me man bolben fcl)al unb mi man m^ 
micbcn fcl;ai, bi Q3evlu|l ^iue^ unb <55ubee5, fo maQ am to encr ®vi(ilicf en ^enbracbt (tvo ^ocf) 
t)onn6bi(] ie) <rn)llicf bcfd)Iaten tvevben. &Ott tvolbe alwelbij) , M fobane^ mo^tt mit bet: 
evilen ^ov^jfolbigfeitbc^ ^'aifev^ Caroli famt beranbern (Jf)vi|llifen gdr(len unb^roilaten, be 
tnben^cbrifltencvfaven unbe t)ev|idnbi(3 fi)n, md()teMc^Iatenunbe0ecnbi0cttt)evben, albe> 
tvile buffc Martinm Hut^er in bem£e))cnbe mxt, unbc nid)t tt>iber tjcrtdgert tvurbe tvente 
toltnen :4)obe, t)p bat bejlefte €rbof)m nid)t grdtev mdgtc cvriefcn , alfcbc erflc fu§ lang 
^ct\)e(i 5e(ft, borcb (grwef unf) i)elev j?etterei bord) Maninum in bev ^lCerlt t)crf linbijjct unb t)cr* 
babet , bat ©Dtt bord; (tne grunblofe ^rmf^ertigf eit md(?e na (inen ©^ttlif en ^iUen bcfc!)i^ 
cf en unbe tKrn?ecf en in ben ^crten ber €l)r iftltf en gdrficn in (^alis^cit unb €cnbrdc()tifif;eit be^ 
(^ljirilllif en ©tanbcfJ nu unb to ctvicjen \^i)ben. 2lmen. 

Anno if28.cim:4^ien(]annabem ^onnba.^ Mifericordias Domini ^cndmct, bc \i<k 
tijaj^be l^agVitalis 97?artelacrdbC2 8.!^«(j bcg>)?^enatd 51prili^ (tnb i^ergabert tvorben afle 
Q^rebi':fer^ binncn JE^amborjj , bord) unbcrfcttinc) ber breen fecrfopcnen ^ot)en^, bc ocf t?orbe^ 
ndm tfi)n <5>crr Qtctfoii t)an Bcmpeti Dciiopen ?)}?dnnicf Paftor to ©t. ^atrinen, ^crr 
3ab4nn 5e3cii^agcrt Paftor to i^iintc 5»7icoIai, unb ^Q^ejler ^o^^mn ^ri^ ^af^nbagc^ 
CappeUanto^iibcrl, tmbebtir t)erti?ifct, buffe beibe bcbben (icf in bcm 2Impte, t^erganjjcn, t)cr; 
trutDen laten, ibtliferere3uncfiutv, ba (tcf ebemal^ ©abc t^ertvutDCt f)abbc, unbe getot in 
Sungferfd^aift toIet)enbf» Q3an biiffen brc ^mw tDcgcn f)e(tt(tcf bot)ev5e\)ct cnccjroot Oiu* 
mor unbe Uploop binnen ^ambora, ivelcf cre ftcf in etlicf en bufcnt n^eren t?ev(iabevt , \x^ bcn m 
«nSaal binber bem tfimfcbcn^ure, unbc^^abt^^ufe unbc J^o^cii Collcrt, to f)ait# 
belnbc sxp bem W\\\yS^^\i mtt Iren fvamm ^uben, be barbord) Unberfettung bcr ^orbendmbcn 
%m\\ unbe 53}ic|ler ^o^ann XO^tUw , tMf^nbagce bcr (^brfamen DictN Secretar. unb ixx 
bev ^.'iallcn t)er()itnoen atn S^acjc Gregorii in bcn Diatf) ^aef aren fjebbben ttjclbigliff gcrebet unbe 
gcbflubelt^ mitbemt)orfc{)rei()eB ^rebicat ten t)pctlicfc Sfrticul Xo refponderenbe, ivclcfc \x{\) 

a> Qfwaitb^tiacr ^aSeiCe. , b) feer.reiflcttticn SKJHjfcn» 

c) iu tJcranbcrri. J)rrfCe55€if4ge« ff ^attcif eit bmx\i\\^ tjorctcficflct 5ebl>cn,u nbc ef)rc IBorDe t)crf ei^rct unbc ^et)ic!)tcf m e^rcr Q5or^ 
nc^menDc , uppe t)nt fc allcnc Dat Dietjiment bc^olbcn , \n crcr ^ctteric binncn ^amborg , imbe 
fobetoimernunbbcangjlenben^ljrfamcn O^atbmitDcn i^orcjcren, alfcDolciDer»orC^en 
m^, foDatDcmit2GaIt, unt)e a^ne Diec&ten^ Srfdntnug, DeDodb ftcf to 9ied)tcbo&cn, i\)( 
rc Q>reDigten unD DCeDcn t)ord) cbn gefeat , unD apenbar gcprcbigct in @c^rt(ft to jleneiiDe, unt)e 
DecrfcmuntolatcntnC^riOIicfeUnivcrfitetcn, Darunt)crDcc|)ti9cO{icf;tern)crcn/ unb Darbe^ 
mt)cn fcbolDen ocf Doen Dc Drc t)orbcn6mDc ^mn , fonDcrn ci;n ^ort naget)cn , n?ce? f feDcn, 
Dat mu|]en)af)rftn, unDDcanDcrnjjelcrDenDoaorenunDJ^crcniw5tDentn allen d()rcniGor^ 
Dcn t)crlacl^t, Dat Dod) baDcn allc tcmlicfc a) OCeDen , iniD bat)cn aflcn 9ved)ten fcbuDe/- 
fo tt)arD^altba»cn DiecbtleiDcr^qcbrucff , unDc tvorDen Dord;Denflcmcinen JpupenDcrorDec? 
Ict, (3ec)cn:^iHcnD^^(Jbvf<^men9vatl)c^, unDt)cIerframcn£uDe, fo Dat Dofort Dc^<mDern. 
S^age^ bi (^onnen® cbicn moften cbrcr f ♦ ^erfonen Dc (gtaD riimen , unD utft Dcr ^taD obne 
©naDetvifen, ©Cttbctcrf, manf Diijten tDurDcn tme b) t)erurDcIef, DcDarDod;nid)f;c5en^ 
n)orDii)n?tren, DatDod;bat)cnalIc€()riOlifcunDbcfcbrct)cnc^aiferlifcOvcd;tci^, menfdjadnc^ 
maHDoorrid)tcn, fonDcrn bcfpDarjecicnwdrDig, unD^ct^cSInfmort uppe De 2lnf facic De eme 
t)orge|leIIet warD, unDe fo auer^cn)unnen unDc at^ergctugef* S^iiffc ProcelTus Dejt £){ed;ten i^ 
^ivIctDcrnicbtto^elaten, meli^fcrei^, unDnoa^crbarmlicfanfol^drenDe, De Dar nicbt legcnn^ar^ 
Dign)arenunDmu|4enn)ifenftnD.(|cnomcf, ^«rr ^o^atin XJifcfebe^e, utl^^^ifbmarfen %i* 
geb6rD{g,Dc wa^ "lOabnDaoe^ ^(xxV-fyn to@unte€atrtncn,in n>c^ (^feDc f am^crrBtctP^ti 
2ienipeDci)crIopenS)J?dnnifcut5Dcm€IoOerto(Sunfe CO?aricn ?>??ai)DaIcncn binncn S^m^ 

borg, DcanDcri^0cn6mef^err}54rtM^^«t^<^««f^i>»®^^^J"5ftt^^f^i9/ Vicarius tf;o 
©lintc ^atarincn unDe Commendifte t o (gf. 5^icolau^ ^crf en : £>arna Dc^ anDcrn l^c^^i^ 
n)orf t)ertt)tftlifef Dem '^CerDt^en S^ixin ^cfJer ntcolaua Bufiorp !4)om?^cren, m^ 
cf er 5aDDe (}eprcDi()ct bat)cn ; o Qabrcr, unDc tioa^ oocf Dar nid)t le^enn^erDi^, fonDern tn Q5or^ 
fiDen5aDDel)cflcft)orrcDcft)pDcn^rcDic)'@to5l/ n)eIcfern)a6tofornct)orDem(2()ffi^mcn Dfa^ 
tf)e, tn@c(icnn)drDi(3feitalIer^]3rdDicaiUcnunDatIen^arcffd;n)arenapenbar Dorcb Duffe t)or^ 
bcnomDc Q3ot)en t)or()ec)ci)en unDc an()cf Ia0cf, Dor Do t)p bcfprocfcn ftcf |c5enn)orDi()e "13rcDican^ • 
tenbenomcntiicf Dod.Bart^olb tnollcr ^cfc^?0^cj]cr in Dcr ^eil. ©d.tiffit, unDe !X)om^ 
^evr Der jflerf cn binncn J^pamborg. Dod. 3olj4nrtc6 tX)efiOt ^rcDigcr^OrDen^ ut <Sf .30^ 
^annijJ (^loiler. Dodt. ^eriri^ BifTctibrtlggc in Dcn gecftlifcn Scd^tcn, n^urDigcr Paftor 
Der :^eifen (gf. O^icolau^ Doa:. Hermannmt.M\^tw\ii^ ^^drgcr unD in Dcn ^aiferl. Oicc()# 
fcn promoveret, Doa. ^o^attrtes tnoUer ood^^orgcrunDc in beiDcn 9icd;ten promo- 
veret, fambtDenanDcrn']>rdDicantenut5anDern€ld|]crnunDe ^crfen unDcCapellen, mb 
efern)erenDain SrunDfd;op t)crcfcbef up Daf Dvatb^^ug f^o t)crI)anDeInDc mit Dulfcn t)orbe^ 
ndniDcn ^errn Nicolans Buflorp. ^a Dclcr DiCDcn unDc UnDermiftngen Diiffer por^efd)re^ 
t)enen .S)ercn woIDe ?)}?e|lcr Kicolam 23uf^orp nid[)tcrfcnnenftnen (grDobm unDe flcf befeftj» 
ren lateti, n)orinncn be ficf t)crreDef 5ctDDc, Do bcgberenDc Dc ^orgcr fambt Dem €l)rfamen 9Ja^ 
Dc, Daf Doa.}5artl>olotnoUerfcj)olDcerftnncnunDapenbarf]ra(fen in@uDiafcit, unDe 
tinDcrrtcbtcn, wcIcfcre^^IrficulDord^ebmgeprcDiscf fcfterlicf weren, n)clcfer fdbolbc ie0cntt)or? 
i)i0 Dar fincn €rDom weDDcrropcn unDc fprcfcn unDc befenncn/ Dflf l^e t)iclic^t wt^ ^afli^^eit 

^a «nDe 

a) »crn«nfti^e. Sonctt «M i|?fo triclaK gejicmciti »5^ //. Z^tih T. Femdm L Cap. iinl)e]unbet)acl)tlif cn folcf eg gefprof en 5ai)^e , tvelcfer fe efjm tt>oIt)en tter^etjen, iinbe in Dat Q5efte 
tui)ent)e (ten , t)e^ noolbe ()e ftcf nic()t recfet t)erot5mdt()igen Dar (^ejjenmorbiglicf en, l)arboc|? € S. 
SKatb fambt Den ^(Jr^ern in grunDfd;op tt)olt)en nageDen , up Dat ^e nic&t m5(3te berf lencrt m'^ 
t)e9efc()eIDcttt)ert)ent)ant)em()emenen CQ^ann, up Den $reDi0*(5tDf)I eflFtcanDer^ angefrcif)et 
n)erDen, n)e(ferett)OlDen5ebbenDu|fet)orbeni5mDe^o^en, DobefefD()omoDeIiffcn antnjorDeDc 
anDc be9e6rDe nicbt De ©uDeDec^m gegunnct unD Dorgelicllet n)urDe, Dar mufle f)e bergegen 
ivortlif cn i)crtt)ilf(5rcn , Dat bc n^olDc fo Dann ^cttcrien apcnbar ftan Dcm ^rcDi()^©to()l in Dem 
S)omc, Dar ()e Dat gcprcDiget f)aDDe tt)cDDcrropen , tt)clf erc ^e Do bcn^ilf orDe unD annam to Docm 
\)t, Darummc tt)urDcn De anDercn mrobrfacf ct , Dat fe cftm t)ertt)ifenDe, nimmer tn ^amborg to 
preDij)cnDe unD utf) Dcr ©taD to tt)pf cnDc, fo fange bc famt Den anDern tt)cDDcr gccfcbet tt)urDc, fo 
^efrtf)ClciDerDorc()ftncnf)Od;moDigen^artenunDiSinnenaDer J&ol(len^ife; utf) toMm^^ 
De^egeborDig ttja^ , foDanc^fiiluefl tjcrobrfacfct. 

Item, ^roDcryo/;tf««^j^2^crt0borc^Sub-Prior to ©t. So^anni^ Dafufueft, mU 
cfcrf^aDDe^cpreDigct, Datft'cfnict)ttemcmeDc, DarDc^ci)cnftcf fc^olDennic^tberic|)tcn latcn, 
«nter bciDcv ©eflaltni§ ^clicf Den ^]3rc(tcrn, utl^ O^rfacfcn bemagcn utl^ Dcn Concilien tf)0 ^^a* 
fefunDConftantien, Dorcf) Dcn Jl^cifcr Sigismundum pcrfonlicl) Da erfcbcncn , fambtanDcrn 
i^crcnunD€5urf6rfJcnbeiDcr@tcnDej)cc|llic()fcd unD tt?cftlifei5, Dar ecnDrcc!)ti,(ilifen befd)Ia^ 
tcnttjcre, fambtanDern^frticulcn, fot)orberdf>rctftnD, fambt Dcn anDern ^cren, DeDanid)t 
i»cDDerropentt)ofDen, Duffe OicDcn ef)m angcDid;tct unD tbo ^cfccbt ut5 ^atisfcit, unDni^t 
na ^t)ani)elifc6cr ^ere , fonDcrn mxM \\i\) De^ S)uJ?ef^ ^w^mn unDc UnDerrici^tung (tner 
S>encr. 

Item, 3o&<ifiti XOitM uff)Den(2!fof!crtf)0(St.3of)anni^fd)0lDeocf ttJcDDerropcnftne 
!KeDeupDcm^reDt><Stof)f, DebeDoc()up Dcm^fiatb^^ufet^erfealctbaDDe, unD tn ^d^rifftcH 
gclicfDcnanDcvn^errngett)cgerttt)arD, unDnic&ti)c()unnetii?, DiffcttJOlDe nici)tnoeDDcrropcn, 
«mme flcf tf)0 erf lcirenDe , Darum i^ \)i t)crtt>ifet tt)orDcn utf; Dcr ^taD , ^cntc 5aDDe be tt?eD^ 
feevropen , fo fd)olDc 5e allife tvol Darin nid?t mcfer geprcDiget ^cbben, tDcId^er ^e nic^t annef)men 
»olDe , Darummei^begercifetna^ubccf , \ia[)t t)or enen tiJitrDigcn S^ixm unD ^rdDicanten 
ii an()enamen ttorDcn , fo 5e tbo t)orn otf to Delcn 3al)rcn gett^cfl i^, beropcn , fo tt)cf Digiicf ^eb^ 
Uw lciDer De ^orgcr t(>o S^mhaxQ gc^anDelt, (^Ott betert na ftnen ©dttlicten ^illcn* 

Item, Jperi; 4>iri"c|) Qcbroc^cr ^rcDiacr in Dem S)om ttjarD ocf t)ern5ifet , Diifle ttjort 
f rancf, t)enid;tc utf) groten ® orgcn Dat ^c gcn^lif cn t^o ^cDDc fag, na etlicf en S^agcn alfe tt?eD^ 
I)erutb3ien(), n?aDemgcbaDcnDorcb Den Martiniftcn , \)i fd;iilDc tt>ifen wt^ Der @taD, ^t^. 
ItfcDenanDcrn, cfTte fett>uflcnc5mDe^ortcntt)ifcn, Dcmi^IciDer fosefd;e5enmittt)enenDm 

C^en* 

Item, ?D?ef]er ^ricbrtcfe t^ungrcvc, ocf qjvcbiger in Dem ^om, \t ocf 0Ctt)cfcn , noen^ 
ii 5e tt^uIDe ocf nicbt JvcDDcrropen* !4)iifie i^^ercifct na ^inncnber^, Ded :i)rof]cn ^^vcDicant ^v 
n)ovDen , wth Q}cvfd)rDt)in5 De^ ©ratjcn t)om <6d;aucnbor5, Darna utfe ©naDc Dc^ (gr^bifd!)0* 
fe^HnDcncg^om*JE)crrn tfeo ^remcn, crlanflct cne Vicarie tl^o ^erDcn, unDe Darfiilscf! 
»or encn ^aflorcn unD^rcDiger an()cnamen» 

Item, 9)?efler nicoUus 2&u(lorp ^om^J&errbinnenpamb^r^,n)af;nDa5e^^ar^ 
^crr tbo (gvinte 0^icol(»i een groot ^rcDigcr , fo ocf Doaor n?erD, mt> bcropen mancf Dcm ge; 
mcnen Q3olcf in ^evtt;Denen m anDern t)elen (StcDcn geacbtet unD gcf^oIDen i^, Diffe ful»efle 

SScfiec iprttte 23dl4g<, 77 5D?e|lci'Mco/<7//jmu|]eocFfiDifcnut6t>ci;^fat), mml t)i Docf; Dar nicfet /e^cmvorDi^ itjrt^; 
uff; ben Oifafcn Dc »ovfc&rc\)cn fiint. 

Item, Darnc^)iDc5^arf?jpcrrnunDcrDc^(ufft, Mattktm N. gindmct, miiflcfortbc^ 
anDcvn!^a()C(5utl)Dcr ©taD tvtfcn, SDujTc tvarD t)orfcf;i'ci)en a) boi-d) Doa. 26arc^oIO 
triollcr to ^ubccf an ?D?c(]cr ^o^anrt i^oOe 5?arf ^J^err t^o Unfe ton 5rui\)en, unD Dorc!) 
De @cf;rifft Dc^ Doaoris aif^cnamen DarfulDcj} Dord) DiilTen t)orfcf;rct)cn iperrn 5}?cfler jlo^an 
J^o^eri t)or cncn Cappelfan. ^^o i^ (ciDcr t^o ^pambor,(j '^DSalt bruf ct bat?cn Dvcc&t , %Oii 
bctert. 

Item, De^ar^JE)errnt5olxm grotcn ^pifficjcn ©ecH »S)crr Jodoew Siefridi jjcndmct, 
ecn 3rcfe gcba^ren, befft gebaf^n a(^ ccn grot 5Dof)r, up Dat ()e md()tc b(ioen btnncn ^ambor^, 
^efft am :5)ac)e Philippi unD Jacobi tvcDDcrropen (Inc ^iCorDe , unDeDama(^ nicf;t mcbr tfto prc^ 
DigetiDe, DilTebcfftficf cncctvijjc(Sc&anDean^c(c()ct, 5e 5e(ft fme J£)orcrie , Dar ^c innc (c»cDe 
m!tcnercc&ten9}?annc^grutt)cnmef)r geacl;tet, ^oaufii()feit De^ gfcfcbc^, tvcntc jlnc^^rt 
unDe (5a(i()f eit Dc^ ^cl^cd, unD fo finer ^erfon unD aaen ^incn grotc Uncbrc anse^egt to ct\>i^ 
Sen^a()en, Datbarm(icfi^, ut&^e(]ef)r(iofeitDer£uDen, unDciDci^ujltbocriangenDe, nid)t 
\\\ @a(i(tf cit Der @ec(cn. @Ctt o\m\\)\Q n?if aae 2)in(jc tf}0 cnem guDen ©tanDc unD ^nDc 
t)Cifo()en, Dorc() finc^naDc, anDerdl]cittlbobefriic6tenncncrin()e^(a,9eunD@trafinaat)erDe 
^ia^ t^o ^amborg f amenDc fi;n^ njcntc De ;ennc Dc fo t^ermifct fi;n unf3)u(Dig (ifen, unD fTcf to 
Oved;t crbaDcn ()ebbcn, tt)erDcrc^d;aDc feet ft)n, unD ccn ;cg(icf tverD Darna trac^ten Dc fpn 
Dord) ftne JriinDc unDc grunDfcfcop bp J£)crcn unD gorflen , b) tve(cfer 9}?ot5e to (anucn ^pDcn 
af9en)cnDetn)crDcn. 

Item, mi)nQ3roDcr 234rt^oIb tVToller 5)om^Jg)err unD Dc ot)erf!e ^efc^5}?ef!cr Dcr 
fOom^tofcnbinnen^ambor^, fcefftftcfocferbaDcn in t\)ertf)Den c) apenbart)anDema3rc^ 
Dr()t.<efo5(unDDarnat)orDem <5ittem(gto5(c Dc^ ^rfamen dio^^ii in Q3in)efent i)c(er 100, 
523or0cr , affc fine ^orDe unD OicDc Dorcb ef)m gcprcDioet, unD ()efcat befldnDi() ti^o flcnDe , m 
OiWin (S^rtfKtf en Unit)erfttetf n unD m aacn unt^erDec&ti^cn Diid)tern, Dcr f)iaigcn (Sc^rifft €r? 
fa5rcn5citbebbei]De, €bri(f(ifenmitfafIcn(gd;rifitenttobctx)et>renDc, mit DerMpcDc^aa^ 
mec6ttgen ©aDe^ bp poen Dc<5 (ScbmcrD^ cfft Dc^ Snvcd. 

J^iffc Proteftation unDc ^cropin^ i^ ocf 0efd;e5n up Dcm ^Jatf; ? ^ufe , m t)orbcrt5ret 
i^, m':Sin)efenDerDrct)6rben6mDen5Sot)enunDO}?enci)Dcr^, a(^ J^crrQeefl-^in »att2iem^ 
p€t)cr(open9?;(^nnife, ^e|ler3o^«««5r!ocJ&or^5?inD, tva^nDagc^ cen DifcipulDoao- 
ns moller, DccftminDerUntt^eifitcttboOJoflocf Dcfriejtojlummc ^)oDe^ 9a?i(fcn Dc^ct^cn 
mii unDbcf;e(p(tcf gctvcfl, ^t^tx unD Darna ^re(?er gemafef. ^c DriiDDc ^m t)ertt)ifet 
tom^J^cibor^ ()endmet ^err 3o&a«« Segen^ageit, DarftnD c5«ic Doriefcn n>orDen etficfc 
5lrttcf c( tt)e(fcrc f)e fcbulDe ^epveDt()et tiebben , t\)c(cfc ^c ar(c befldnDi^ m^ t^o bcfc&ermenDc, un& 
i)p (Scbrifft 5cn)erenDe bi; Dcr t)orbeni5inDen p(x;n, utf) gcnnmen Den (c6ten 2f rttcu(en Den fc af(to^ 
lan9ci)or^er()eDtd;tetf)aDDcn, fof)eie5cntt)crDiot)erf)a(eDeDen2frticuf, mhi cl^r 0cfe()t ^aDDe 
unDc geprcDiget , Den ^t t^crDdDigcn n)0(De j)eticf Den anDern , Darentne()en unDc Umm fd;o(Deti 
ecf ()c(ifct SlCtfc at)erget)cn De anDern Dre Q3ot)en fd;rtfft(icf tfeo crfcnmnDe latcn, tvc^ fc^eprcDi^ 

a) rccommandcrft. 

b) aulwurcfen/ i)fl6i^ncni6r©(6flt)cmuffccrfe6retter^cu» 
«) t.K iucinrrScit/ ctRlmAl. ^ 78 //. Z^cHb L Feriodus L Caf, gct6at)Den, batf)ebbenfemc5tt>oenaMflen, fonbern fe tvfnen Dat t)av cifennen na d^rei: Sen- 
tentie unt)e fb 5?(dgev^ unD 9?!c[)ter^ tl)o fyji, bft l^efft ocf Dat ijemene ^m fo anjjenomen un? 
bebejldDigetjten, unDeDeranDeren ^erren unt) Doaoren DJeDen unDe "^GorDe fi}n mM)t 
unt) loerf ebret n?ort)en, t)at (^ Dod; baten afle 0{ecf;te tmD ©c^nfften , tvelcf ere m^ fc()r barm^ 
(icf tt>o&drcnDe\)ana(l«i»er|ldnDt(jenun& framen l!iiDen foDane %^(At t^obrufenDe, ©Ott 
anmelDtg ma(j Dat jlraffcn unD betern m finen ©dttlif en liQiikw t^o flnen ^i)Den. ^5o Dem 
leflen, fofunDenfeminen^^roDertljo, Datbc fci)o(De meDDerropen jttie 9\eDc unDe SBorDci 
tvclf cre f)e ^eprcDiget ba{)De , unD Darna na e^ren xH^ol^efaaenaaicf tt>oI t5o prcDigcnDc unD hm-* 
mnJ£)amburgtf)ob(it)enDe, amilDatnjolDef^enitttDobn, ocf nenerlei^ifetoaborDen Dord[> 
2lntt)i|ttt(j tjeler Martiniften , ocf m^ dl)me Dnt nicl)t aeraDen t)pm framen ^uDen , De df)m dt)erflf 
t)an^arten,ciutf) gitnnnenDc tveren, Dat5efofd)imp(icf llner fhxt fc!)ulDc tjergetenDc fr;n, Dc 
tf)0 Dori.qen ga^r^n ^aDDe tl)0 €l)ren Der Unit)erfttet tbo eXoflocf iti Dcn ?)iatf;e ()ett>efen , Dar ba^ 
t>cnDdrtig3:a^rtnDer4)ocl;()cbarncnSorflcnunD J&erren un tTictlcnborg DvaDc gctvefen, 
unDt)afent)orJ^cren, ©teDcn, £anDenunD£iiDen(|ereDefunD (jeraDen unD geprcDi^et ^aDDe, 
bar ^e mtmittcr (®Ott a[In)e(Di(j fi) ^ancf m €n)i(tfeit) t)er(ad)t i^ (^ei^orDen, unDc nu tvuOen 
te^^ot)enfambtunfcn^anDe^(itDen (Dcd^meDat na^ct^en/) nuupflcn OlDer t)or(eci(>en , a) 
Da^ ti^olDc icf d5me nici)t raDen, unDe ocf nicbt jiaDeti tf)o DoenDc, fonDern icf f)ebbc d^m jjeraDcn 
mDDer tl)0 rcifenDe na Ovofiocf , Dar be ocf t)af en unD Dat Q(nr\%i 3a5r mx m^ fd;riffrl(fcn 
wcDDcr jjecfd)ct Dorc^ Den ^od^jjebarcn J^errn unDe Sdrflcn unDe t)an Detfi ^rfamcn 9?athc unt) 
tcr^an^cn Untt)er(itetunD€lerifeiDertefentl)0^itntc3acob, Darnoc^tDat DocnDc fenne, 
unD t^o t)orn m^ l^c tvol (jcncgt getvcfen , tbo refignerenDc unD tbo t)cr(atcnDc , fo fcrnc 
foDabn Upro()r nid)t tvere crrefen b) gemefen tbo ^ambor^, alfe Dcnn(ciDert)or05cnn)a^, 
fo 5ebbc icf cttie gcraDen , Dat 5e fd)u(Dc Defitl\)ef]c Deckenie an (icf ()OlDcn unD Dar refideren, fo 
langc tnan anDcrc ^t)Dcn fcdren mdgtc, mo cDt (tcf beget^en n^olDe tl)0 ^amborg , fo ^efft f)C gc? 
Dal^nnamtnem^JaDe unD@d)rifften an c^iticiefanDtt^oJ^opccf unDi^flereifett)on^flni^ 
l)Orgam!4)in(]a()et)orDerJpitnme(fa5rtunfergJg)^rrn 3^fu (Z^priflt in Ditffen t)or5efd)rct)c^ 
ncm 3af)r 28, uiiDe 5efft ftcf Dar cntbolDen , fo fan.gc f)c anDer ©d)riftt erlanget. @o beff t 
ftcf \>oX bcgct)cn, Dat Dorc5 UnDcrfetting Diiffer t)orbendmDen ^^^^oDcn fambt cren 2li>f)ang, Dat fe 
i)ebbent)crfe&rit)en laten Doaorem 3ot>artrt Bugen^rtgcn 5varf;Jpcrr tf)0 ^ittenberg, cr^ 
fcbiAicn , hi dfeme tbo rcformerenDc ^aDc^^^eenft in Den :^arfcn , n^clferc fe f)aDDcn bigelegt, 
unD ocf ilCeDDertDiflen unD Uprobr , Dorc^ fe errDecf et , im(^m Dem (grbaren DvaDe unD 05 or* 
gern bi tf)0 (eggcnDc , fo f)C fd)u(De tbo BruniwicP geDaf)en bebben, a(fc mcn Do fcDc. J£)irup 
l^efft S. ^rbarer Oia^t fambtDcn ^^drgcrn minen n)erDigen ^roDer c) begrdtet, utf) Ditffer i)dr^ 
bendmcnDenOrfafc, Dat(>eDocfen)0(Dct)ergiinncn, Dcmfe(Digen Bugcn^rtgcnft'nen.g)Dftf)0 
bctvaf^nenDc , to cner fortcn '^i^Dt , t^o Dem (cngflen tf)0 1 ^amtiw , in Deme Doc^ h^ Dar nic()t 
jcgcntDOrDig n>drc, unD t)ic(id;t ocf nid)t fo Di'(tDe famenDe mcrc, fonDcrn fc mxm biDDenDc unD 
bcgercnDc , Dat 5c wolDc mit Dcm erftcn n^cDDer hi cl)mc erfd;ten.enDe , unDc bi c^ncn (et)enDig unD 
toDt tfeo t)crWit)enDc, unDc t^o (tner '^f^ofilmpfi fd)0(De (in Jpof el^tn apen ften, unDc Derbeget d) 
fi)n, abnc enige Q}crf (cninge (incr ©ilDer , Dem ii fo gefcl^e^en, unDc |b (iattiiPen unDc fd)ri(ft(t* 
fentvcDDergccfd;etgegcn S5?ic()ae(i^. ^im^t i^ nid)t ^efamen, a(lDitt)i(e 25H2cn^<iacn i^ 

a) it)m tn fciHem 5l(fcr bfct^en. b) rnrfla«&f, 

c) f^rifftlid) crfu<|)t, d) aufbf{)flltcn. ^tm ^ell^se* 79 tf)0^amboxg(\tmfm, wclftrwurbeam^^atjcDionyfii in minc^Q^roDcr^ ^afc mit fimn 
^ifIcnin(t(tt)ifcttl^ot)cr^erbcr(if^ t6ocbtlifcn^i)&en, n)Obat)cngefd[)rc»eni^, t)arat)crfvn 
Stivifm De chm tbo Der ^erbcrgc f;ebbcn ingcf^bret , t)e €rfame ipcrrcn SStat^mannc J^crr (Dtto 
Tdrtmcv, sX)?c(Icr ^o^arirt lCCce^ette mabnbage^ Secretair. mh Difcipul mine^ ^roDcr^, 
ttjelcf er bcffr in Delcn i^tucf cn wrdDelicf cn mit ebm (jcbanDclt , Dcd 5e Doc^ ncne ^QQorDc ^cbben 
wolDc; DcanDerni;)crren, Decbm entft'nc)cn upDei- Doaorien tt)aren Dc ^brfamcn ^ivman 
©oleou, ^itUff ©ct)iiloorp, unDcCIag J^o^enborg famt cbren ^u^fiimn. ^u^i 
htbbm (^n Dcmfiilocn ::?tt)cnD , tt?clf cr m6 ecn JrcDacj, mit ebm triumpbcret unD froli^ Stmfm, 
ebm fpifenDe , Slcfcb ^:^raDcn unD ©aDen, 9vcb^«^raDcn , Offen? ^SraDcn mit anDern Diirbo^ 
ven (^pifcn in ^kki) unD 3ifd)cn. :^e^anDei*n ^^^acjer^ fon bi cbm erfcbincn Dc^ 0}?or()en^ Dre 
^or(ierme|ler benobmlifen ^err 2>iri4) ^o^fen, ?0?c(icr (Bevt> van ^tm ^lte, Lic: 
in Dcn ^aifcrl. OJecbtcn, unD Jpcrr ^o^attri i^ulpe, Dcfe bcbben cbnc acfd;enf et unDc gefanDt 
mi bte fjgrfartien KaOee votQ n cnc i^ bm ^im , unDc cnen fcttcn Offcn mit tmt 'lunncu 
^amborocr J^ecr, tbo ener frunDlifcn ^bof umpj^, @Ott ^m tt)0 grcDc unDe (^alighcit Dec 
©cclcn allcr Qnnjancr Der &xm f rif en (5taD ipambor() : Up Dcn ©omiDai) / ^velcf m^ De 
anDcr ^Mg , tt)urD icf gclaDcn unD^cbcDcn tbo ^tic, ^unDfcbop mit ebm tl)o mafenDe, inDcm 
l^cmtne^'?noDe(5 ^afe bcmabnDe, Dar icf mc5tc allif tt)ola) ^^oDcrficbt bebbcntbomineg 
Q5roDcr^(55uDcrn, DagcIicfjjinDcn^afutf^unDein^tbo^abnDe, tt^elcfc^ mi (jc^dnnct tt)arD/ 
ai)er|t, mine^^^roDer^^ned;t, Gr^^or//^ riigebuerciendmet, ttjarD utb Dcm JE)«fc ^ertt)»; 
fet, Dorc^DcQ5i5rscr, unDcmiinDc^oftgcjlellct, alIDcn)iIc ^c tboJE)ambor(j ttJOrDe bli^enDc 
fpn, u tl) qScrli^f finci^ ^eren minc^ ^SroDer^ , fo mogtt fc cbren egenen ^illen ^ebben Dc Dcrlo^ 
pen ?f3?onmfcn mit J^orenunDe Q5oi)en fambtlifcn triumpherenDe. ^ine^ ^roDcr^ 2&ocF ^ 
fcfce bebbc icf Do nod? mit @d;tt>ermdDi()fcif Dar beboIDen, ttjclcfc m^ ene bcDa<)De Jrutt)c, 6t)m 
ilmmeDc^vodtboDcnenDc mitDc^^^ugettl^agertJpu^frutt)cn, fortDarna, leiDer, am 2lt)en* 
DcLucs €uan,(|clitle, n)urDeDearmegrutt)ebcfc()tunDcmnDacbt mct'i^ot)erie, foDatfd;olDe 
Dartho(iefo(ftf7n, ^^ugcttl^^gcfimitjtncrgrun^en, tvclcrcDo9roffc[)tt)anj)er()in5, famtfti! 
ncr@elfd)opinDem^afc, fd;oiDe n?iUen t^crgctjcn, unDcctlicfe^eDrdncfcbcreDct mit ^afp 
ran , unDer Der grutt)cn 0()cn ^efpictbebbcn, tt)arummc fc tt^clDialifen n)ort gcfaH^licf (jefettet, 
unDc unfct?ulbi5 aepiniaet , tbo »crf renf cnDc cbre ^cDe matcn unDc na ctlif en ^aQm t^urDc fc Io6 
Se()ct)enDorcbQ]orbiDDin525ugcn^agert6, DcDafoDanetJ famt ftncr igielfcbop unDcraefettet 
b) baDDcn, Dcllicbte alfc framc ^iiDc fcDcn , Dat fi mogfen Den J[:af bebbcn lo^ unDc frei. hitx^ 
ummeminf^Q^roDcr Dod. Banhv/^i 2)cncr gmn De^orger mi in ht^ofi, bcndmctlifcn 
CQ^etler Joi^nn XVaUn Dc tf;or ^pDt Dvabtmaun ^cfabren am 5)a()e Gregorii Dcrganacn* 
Anno28,unDc^or()ermei|ler()efal^rcnDarnaam:4)aaePetri in Dcr gaflcn Anno 29, unDe 
ocf up Gregorii tt)clDi()Iifcn^ef obrcnc di<xtlyMht fo i|fuppe (gcbrifftge^eDcn , |b alfc mit Dem 
Q3or()crmei|]er gefd)ebet] me , alfc Dat gmmt ©erud?tc gm^, unDc mit Der 30arbcit mcbr alfe 
letDer Dor Dem igrfamen 9?aDc unD De3nn>al)ner^ n?ol niktc fi)tr an tofamcnDe ^i;Dcn, fo tbo bts 
furcbtent^, (330ttalImelDi(3":a3iaetl)olan()cn ^abren (tnen ^oren Mn un^n^enDen. ^e 
9iat&>£uDc fpn 0ctt)cfen, ^o^onrtmoller^ (500«^« moIlcF, ^«t^ Qan^er, c) tlleitt^ 

a) (^ki^ml b) juwege (!flir.K^f. 

-^«n^ @en&er/ alfas3D5anne(f)r6i)cr/ foi(lau(^bieDrfcnMn^ttU)fttenFafflsfln6er^etn5prt*fef ♦ 
@. 2J?oU<r/ ?W. m (£i5^eii/ M'^^xbHx/ .&i«r. Siiftcr/ ^u^Mmv SDJott^Difrtjer go . //. Z^cil9 I. Teriodus L Cap, 

■ ■ I . ' - ' ■ ■-■ II •¥ 

^ct)p«(Sii5Cfi, ^crtricl) ^itfcfccr unDe tnattf)iae Kf^cbcr ^efa^rcn, Denn bouen mpn 
^c&magei* ^ttman Qoleau unDe ^erv 2)icbcricb Bo&e^cr ijerlopen ^:0?onn!cf a) utf) ^, 
3ol^anni^©o(ler» .'5)l|Tet)orbendmDe ItntgemefeuDe Q^annerenfoOre^, fammtCortxBol* 
tcncr, n)eIcfer5ebDen Deifctterienf^efpcnllarcfenunDiJovtgefettetDord^^ugcrt^agcfi. S^if'- 
fe fiebben miin 5?oR^eDa5nminedeSroDer^ftneh :4)ener, mooorberoretii^, unDe mine^ Q5rOi 
Dcr^armcf dcffd;e fjefftjlcf motenfuluejlldfen, unD betalen aHe Unfo(len in Der ^oDelic tl^ 
tf)xtn (Scf;mrtrten , ©oDt betert. 

S)efe^ Q3ugcftl)ag6»t0 ^ugfrome 5c(ft ^etelet cen Dootbaren ^inD, enen (Sof)n atn 
^QZonDa^einDeni^afc^cn, Dat ^inD f)eft f cnc SQ?if(laItt(}feitgef)aDtan|t'nen5intIate, oDer 
£eDe, aIfemenfciDcrn)oIDctf)oIC0gcn, unDfcDenDanDcrarmenfeffcben, unDcnja^Decjcraf^ 
le(5 scle^en, b) fo icf f)ebbe ge^i^rettoan n)arf)a(ftenframen5iwen, DcDat^inDgefcl^en^aD; 
Dcn» $)it ^inD tvurDc be(lcDi0et tf)0 (^* Q3etcr in Dcr ^arcf cn am 3<nt)t unD ^age gcjct)ret)eu 

Anno i fag, am ®onnabcnD na Dcm g.^a^cn De^ 6iffigen£ic&am^, ti)clcfer tva^De 
Sag Bonifacii, De stt ^aS Dc^?f}?OHaf)f^ Junii ^endmt , ftn erfc&ienen in bt^ Doaoris Jfpa^ 
feDcS5rfameJ&ercn, ^err^mridb Balgborg, iperr ^o^attit XX?ctPcfi ^orcjermeiRc* 
rc, J^err ^o^attft Ko^cftborg , ^err iDit^fttar ^ol)! , ^iatbmannen, fammtetlifen 
^orgern Dartf^ogefd^ct, benomtltcf Corb (BolOftcr , ^attg BJOfiic , tViatt^iae tHore, 
^attg^alcP c) 2tft^rca0 23roT6, XK)arftcfc VDarftcte, tc. fammtetlifcnanDern» ^i^ 
fc oorbendmenDe ^J&rn. ^ebben malfanDer ge^anDeft , unD Dod. 23ugcft^agcft |)e(ft m^tf 
ftellct Drm ttcrDigcn ^erren Dod. ^cttftigs Zviflcftbrugge unD M. jo^attft (Sarleflorp, 
t)ontvec}enDe^tverDi0cn;i)o5m^CapittuIg in Der5l'ercfen5f}?aricn, utf^gefanDt tf)0 bcanttioor? 
(cnDe uppc Dc^ D. 25ugcrt^agcfi6 tJorgctvanDt, VDcIcfer f)eft mQtQtm, Dat ^e bcge^re 
ift Sruubfc&op , bat bc 2)o^nt&er$ii mogccft ftftgcti c^re tnctccti , fanimt 6eft anbcrff 
Cvbcrt, bat ^elct^eg^cfcbecn, funDerfc follcn afflcUcn be Suffragia uiibe be Fejia 
aUcr i^tUigcn, Daraf^e ncne£>ii^a/7t^o^o!bcnbe; bat anbcre voa9i (e fdboUcn ocf 
nicbt ^ol^ctt Vigilien Bcclmcffen ; ^at t>ri5bbe fe fct)Olben ocf ^crnama^Id ncnc 
tniffcnfingencfj-telcfen, jonbernfc^abbcnCommuntcanten, nribz be fc^ulben fe 
bcrid^tcn m^bz communiccun unbcr bcibcr ^e|laltni^ , bca tvolbe ^e trfili^en, 
rammtbcniE^rfamcrt4)4rn.unbt>cn Borgcrn Ocr gegcnnoorbig erf^incn ge^ol^ 
ben^ebben, in bctn ^e fi^bcbuncPcnlcct, batCapine/, effte cymfcy mogtc Oat 
mcfetanbersbcrDej^rcn ut^ ber ^illigen Qcbrifft anbcrs t^o ^oIbcnOe, tfftcvexf 
pli(i)tctfvn,:c. mitt)eIcnanl)att(3enDenimnutten^orDen, naDer ^ettcr^-^Bifc, ofjre 2(r^ 
0eli(l mit foten ^IBorDen t^crmenget mit Dem Venin , anDere unt)er(idnDigc tf)0 ^erleiDenDe uiiD 
in5aIf:b5eitff)J>f>nngen. 

^ierup6efftin5?ortbeitDoa. fynnin^ ^tf|cnbrjlggc geantttJorDet: lbe»ar<fe 
tfeo i^amborg trcrc ^G^etfcr frcy gcfliffcec unb/)r/w7t^^erct rom B.ei|cr Care/o bcm /. 
unOboriftneQ^^ne, ^mtxicBunO S^tWcS (tnena^omntlingefammt anbern 
^^rn UrtO S^^fi^^ confirmtxtt , nnXy t)e?cn Vrivilegik begtfftct Urtb be(iici)ttt, 
^amborg tt>cre gcbaucC/ utibcOorcfobe furi?cf{e(6rta&cb€r i^arcPen gcgcvcn , bcr 
StabtOarttama^Id, foOatOe^crclfet^o^amborgn>cre olOcr alfeOe Btabt, ah 

fe 

4) €nflauff«ne55?{inc§e. b) es&atteflllf^anipm^feingnte^^efc^icte. ^otlcf. jDntte '^dU^c* gi fe mett^ed n>t>er 23cfcl)ee^ fufi^eo^tte ^it>ifel in Oefi ^htonidm, un^c f> i)abbcn 
bc «orbetiom^e ^atj^re , fammt an^ertt C^rt|tltcbeti ^ereti utt^ (Stafcn t>c li^ir^ 
<f eii bcfJabtgct/UttOe ts begt|ftet mit t)eletilc^ncti,04|u!ue|l(j5at>eaDetifi tl^o ^oIOetj^ 
^e , nacfet unJ> 2>ag , utio t)4betiei>ctt o^re Me7?wrieti wit> (Scbrtcbtttifje t|)0 crDtget* 
^"^^znt^^O^oX^cnbc , ^abDett feavcrfl Oee Befc^lratt Katferl tTTajcfi fammt c^fi 
rett Borgcrtt t>at attbers t^o )>erattberttbe uttD t^o n^attbclttt^e , bat fo matttttge 1 00«. 
3a^retttt)oOettiDeettfie(SfaOed tvere ge^olOett uttO gebruc^et/ X>at t^cmn \c t^mc 
f ^O beDett^ettOe; oc0 itt Oem Oe ^dcU ocf b^ttgettbe ttt ^em Cammer (Bctrtcbte Oa e^t 
M^^w jcgeitivorbig wcre , uitOattOcmKtclfa&age t^o Bptre ttod) mcfets attOera 
ttjcre afgef uttOctt , fottOertt mcfi fcfeulOe aUe (Sa^es^enfl ^olOett na t}cx olOeii VOi{c , 
iittOemciifcbolOeocPttematt&Oiirt^o^tvtttgcti, 4iit)est^o^ol5>ett0e, foUttge t>ae 
cOtattberd Oordb eett Concilium borcfe ]^ctferl trtajcff . fammt aitOerti C^rtfil pra^ 
l4teti utt^e^erctier0ettnettt?ert>e, <jl6batttt wul^eti fe ^orfam f>f^ti lEaifcr!» tnajef?» 
CD(f ^abbert fe tticbttnacfot t>at attbcre o^ti Confent c^re6 />/('^w uttt>e l^at|crl. tnafv 
t^o»ertt>attbeIttt>e, ^a^6c7J).23ugettbageti, fammtbett attbertt bcr 3egctttt?orbi^ 
gett Oe tnacfet t^o ^OettOe , offte o^tte tX>aIt t^o 00ettt)e , Oat muflett fe attfe^eit uitt> 
gevett e^m t>at t^o bcbeitcFettOe. ^o antnjovDebe D. ^titricb Balgborg ti\\ttit unt) 
Q^or^evmeijler, S^jtxx Dofhr}^cvc , tt?in?ufientt?o!jutt?etT1crtuttge, gy wolbcngerrte 
ut^iutt^ert S^ct Ocrt ^orert ut^teen, uitDe flecFen c^n art unjert ^oet, tt?v I^cbbcti 
iiicbt foOane tnacfoc , alfc gy \xnQ tjorflcllen , \^icxwnmc \cx>c ^err Do&or 4)ere nn^ 
guOcn^rurtOettjy |f)en ^ir nicfetancooocrtt>e, gl)v m<5gert bliven be jenrtcrt ^c gf)y 
Jurt t , Oe (Blo^e ie bv » 2* U^rcrt , id^ n?il ga^rt by t>cr tnaf)Itvt>t, 5)amebe funt fe »ati 
cinanber ^o^hn, unDe [)eflt D. ^ugcrt^agcn fammt ftnev <Selfc6up nenc ^rote €l)re ba inge^ 
(egt, unt)efef)ebbent)ofort^efungen c^re '^pDt nac& alfcDor, tDomoI i)at {"^t ^efc^e^en t^ mit 
gvoter 2Gret)i()f eit a) unb Q}evacl;tun^ Dev !4)of)m5even , fammt i)er gan^cn ©eefr{ic5en Cle- 
rifey , m\lm 5e am ©onnDage \3m^^ \n finev ^vet^i^t in gvoter Q5ittevfett 5c(ft Dcvfacbt unl) 
befpottet gc()en bat gemenc '^olcf , ©oDt a(n>c(Di<| m% \\)i bctcvn na fincn (^Jobtlicfcn 
aSillen. 

2(m 9}2ibbcn)ccfen bavna , njcfcf ev m^ be 9. !^ag bc^ g}?ona5t^ Junii uppe bcn I^a^ 

PrimiunDFeliciani MartyrumJcJ Dod. 3^5<*«« ^wg«»bagert tevvctfet \)0m ^amborg 

iia ^aarborg mit etlifen unfevn '^ovc)crn bcnomentlicf (Cla^ Kot>enborg , 5^acbtm 
WuUcntvebei; unt) ^pcvv ^ie^ricfe ^obefcr ccn t>cv(open ^mnid \xi\) ©. ^ol^anni^ (£(Otf 
flevtf;o&cm Dieincbcct 

97a biiTen IDa^en id bcfcjfaten bovc& bcn^or^cvn fammt bcmD?abc,fo t)cvf itnbigct njovD 
m\ oXkn Q3vebi5|lo(en binnen .^pambov^ , am <Sonnbasc feov '^tixi ^au(i Apoftolorum , ^icA 
D. Q3ugenl)agert f)abbe(jeordincrctunbangefcttet, unb a»cvcin n)erc ^efamcn mit bem €f)vf. 
^cabc unb e^vcn Q5ovgevn , W men 5cvnama()(^ fd)olbe f)0(bcn affcv 5(po(ic( J^agc up bcn neg^ 
llen^Sonnbagc, fol^enbc nae()vcn4)a^c, unbcnid^t ftolbcn alfc fc quemcninbem €a(cnbcr, 
utbgcnamen ^D^arien ???a3ba(encnunb^auvcntiiS)age, wcicfcvcman 5oIbcn fc^olbc, alfefc 
fdmen , fammt ^afcbcn, ^in0|Tcn,anenc mit bcm 9]?onba0c, funbevn 2Binad)tcnmiti. 
^agcn, unbe5Q?ic()aeii^unb^avicnbcv ^crsanin^^age, it, bc^cmmclfaf^v^ba^/ un& 

II. £!?ei!0 i,2&(in^» i bC|? "^ 'iti IL «r^eit^ /. Teriodm L Cap, tev Q3al)ef($op ?0?arien , unD t)er Ovetni0un(j D|fr £i'c^tme|Ten «O^ari cn SDa^ , alfc fc f dmcn in Den 

€a{ent)cvn, it. t)eQ500rf S. JohannisBaptift», Circun^cifionis&Epiphaniae, t)ati^&« 

8te S)a9 Der ?5oort (S^vfpt , fammt t)er f)iflijjcn 5 ♦ ^dni^e S:)a^ ; alle bc anbern SJeflbage , bi^ 
gcleget ut^ cf)rcr cgencn auaoritdt uni) ^cfcl^I De^ ^u^cl^ , l)ar fc mcDe bcfeten funt , alfc icf mi 
befurd)tc, ©a&ealmelDic^i^aae^^incjebcfanDt, t)cma5unguerlel)nen jtne^naDe, miunt) 
l^cvnamaf)!^ na (tncv (jvunDtlofen ^avmf>ertisf eit , 5lmcn. 

Item$5o»orenanDem3^onncr|ia0ein Den ^fingjlcn ^cfft 25»gcii^agcit bat befc()t^ 
cfet unD bcfc()affct , na fincn ^of^efaaen , mit Dem ^aDe unD ^ovgern , Dat De guDcn ^eren 
in Dem €Io|ler tf)0 (S. ^obanni^ fi)n cornDifct , utf) cfcren Cfoftcr Dorcf) .§)err petcr uon ©pre^ 
<fd(eftunD2>tt^mar:Ro^l Ovaf)fmanne, fammt anDern Q3or(jern utb aflcn Cafpcln Dair^ 
tf)Oijcfd(jet, fo Datfc c^mef)cbbcn fvcic!ec)ct)en Davutf)tbogacnDe, unDinDafgvauc^loiicv tbo 
gacnDe, n)cIcfeDomc^n)OIDcninDe^iBerfDe,(jal^n, unD loevlaten ebve ^appen , fi) iDIicfc alfc 
f.alDc ^evfonenafIenef)ebbcrtgcfaf)vcn tbo bIit)enDe m Dcv ^appcn, tvclcfcjtnD 0cbvad)t t^o 
^» ^llmtn 9}?a(jDaIenen j^Iollcr , Da Ictvcn fe na cbven cpcnen ^illen , cten uuD tvincfen , unD 
bcfummevn flcf ^av nid;t^ mit (55aDe^Dcn(l , fo icf t)ov Otjen cjcfcben bebbc/ unD Davna funt cc 
tme (jemefcn mancf Dcn fc&mavfcn 9}?6nnifen, n>elcferc ccf bebben ut^^etapcn ebve ^appen, 
fammt Dem Guardian Dev ^rauen ^^o^en unD anDevn ^ytmwihn , unD ctlicfe fi;n in Der s^taDt 
gcgaenf^o^ecnlle, unD t)an Den ^dvgeven tf)0 Dcv ^ijlen gcfaren, bebben fe entfangen 10. 
©lilDen , DarmeDc mogfcn fe jlcf bebelpcn , aDerjl Den Prior De^ 5llo(ler^ t^o ^. 3of)anni6^ f)eft 
(tcf (Sbrtftltcf gefcbicfef , unD Hit md)t njillcn Dcrfaten Dat ^(ofler , unD De (5d;loteI DcjJ ^lojler^' 
ttan ftcf tl)0 (^ettenDc nid^tnjillcn , fonDern f)e muIDe finem ^nDc , ©aDc unD jinen Ooerflcn unD" 
Q5vdDevnDe^CIo|lerdgeDaf)n, nd^cDoen, unD na flnctn ^ermdgen befd;evmenDc (tnen ©a* 
DedDcenfltf)o t)Ovn)cfcnDe, at)cvDovc()^eDeente DevOCaDeluDc, fammtDen Q^dv^cvn, fo dbm 
n)cIDigIid) bi; fincn Sfvmcn ^cf nepen , ut^ Detn (5;iofter gefrott unDe uovwifef , Daf bdvmlif en tfto 
gcgabn i^ : @oDt afhrelDig tvevD iDf nool jlvafcnDc f^n tl)0 (Inev '^iDf. !t)i(Te Prior id up^evei* 
fcf na ^^m tf)0 Dcm OCicfdDagc utl) Q3erf)ecfd)in^ De^ ^ci)fcr^. Q3ele®)vt(llid;e 5ov(ien unt) 
©tdnDc fi)n Da toevgaDcvt tvovDcn , \k\x njcvD f)e (Ine 23Saff , Dc c^m leiDcr f ^o J^amborg gefd;e* 
f)en ill , bef Ia(jcnDe , Q5oDf aln^cIDt^ tvil bebiilplicf ft)n Dem 0?ed)tfarDij]cn , 5lmcn» 

!^arnedy(tam8fen ^(}gc na Dem CO?anDa(|c tf)o ^Mn^^lcn , up Dcr f)eiligen S)vefoIDt> 
f)Ctf um 1 2. (gc|)Id(3cn na 9}^iDDa(} , befft 22»ugcn^4g€»t fammf (Incn 2f n^ang in Dcm €fo(lci; 
tf)0 ^. 3obannid «en QcfeoU an^evid^tef , Dav men Den ^inDcvn fcbal fefen ©vccf ifc^ unD S^t» 
bveifc^, De Da feiDev nau a) noetcnjohannesquiepars, unD neen Latin f dnen fpvccfen , fo 
bebbenfe enecirotc^^oor^eifan^jeficllet, nariiinenQSerflanDe, n^c^Dci^nDefdbalfpn, Dafc^al 
mi na t>erlangcn , voelcfcr , icf latc mi bcDuncfen , nidbtfangutb ft)n , angcfebcn Dat 5fnbcgtii 
unD Dat ^Hi^M nicbt i^ (jut ocn^cjl , fo mag cnev m\ marfcn Den €nDe. @oDf n)if alfe S&ing 
fcbicf en na (Incn ©oDflicf en ^iWtn , unD i)er(c5ncn un^ (Incn grcDc , 5imcn. 

SDarncjft am :^agc «Petri ut;D ^auli 5f po(iofcn , bcft (?. €rf Ot aDf , ufl^ Sfn^cDen \>it 
(^or,(3cr , unD Dev bofcn ^vdDicanfcn Dev llanDIdpcv unD t)OvIopen sj}idnnif en iieefcbef , De gan^ 
^ciSIcvifci), utbscnamDifb^apitfcf, up Dat 9?abtf)ug, unD f)ebbcn De ^ovgcvmciflcv ^evi? 
^ittridb Qrtlgborcfe unD M. jfob<««fi XOztUn, Daf 2Bovf ^ebbcnDc , fboDcv^iDftJOP 
gcgci)en, njoDanev^ajifC/ DelKal^ffammtDm^or0<vntt)ofDcf;ebbcn, DerQ)vefley c()rcMe- 

tno- 

a) faum. IDritu ^tila^i. ^| morien unt) Confolatien tia i^reu !i;)oDe In De ivtjien , t^ofobenDe Dc annen ^iibe ( icf mene De 
QJrdDicanten tf)0 bcvif eniDe ) Dar De ^reficr fe^r f^art iDcDDcrup anttvorDcn , fc bi) ftcf nid!)t cn 
IboDDcnbc ?^?acI?tcnfi>DanetI)oi)cr(jet)cnDc, ivc^ fjtr/ namaJ>l«5 cf)rcn Q^afofcjcrn , niogte bif> 
li^fif en tbo bcborcn , unD Dar fc af Iet)en niujlcn , ocf l^aDDen De ^refler ef^rcn mcijicn S)cci tf)m 
Memorien , befunDcrgcn De Confolationen utf) ebrcn Q5uDcl ^cmafct, fammtanDcrn jbcren 
wnDSorflcnunD framc^uDcn/ Dccf^rc miQt Memorien Dawf tvolDcn 5cf)0lDenl)ebbcn, unb 
De arme ^rcflcr , tvclcfe t»a'plicf;tet tveren Dcn 2lltar t^o DcncnDe , fcbolDcn ocf billi^ louenDe fyn/ 
\>an Dcn 5iliutjjcn Dcr 2lltarcn , unD chnen fianw £uDe ^t^mn f^aDDcn , na Utbmiflnjjc Dcr (^tf 
fcf;rcvcncn Oveitc , mitmlcrUmmejldnDi^fcit, Dorc^ M. tJjcinict K^/?«^r/^ Drepelifen »oi' 
Dcm €brfamcn DiaDe t)erf;alet. I^arup na velen D{aDtfcf)ta0en unD &eDDcrraDfc()la5cn an 
beiDcn^artbcn()cfcbc5en, befft iperr i^inricb Qalgborcb ^orgcrmeiHer , utf) ^^^cfif^l De^ 
9iaDe^unDDcr^:Sor(|er()cantworDct, fcf)r bcfcbcDcntlicf na minen '35cvflanDci (B^y^crcrr, 
VfiM ttjil g^y W9le ^tnOer ^cti T^ufih ^olOcti , ofce bru^efi^e fyn jurt>e 25^omifct)e ^tuf 
cfe, wcteg^y»iidbtun^fe^ertwr(Dgeti, t»at Oe Qtcne up &er Qtraceti , Oe fe^eti 
jutt> 411 , utit» Oe iNin^er m t>er tVegett ^e moQen jutv mcfct li^eti , unb t>e ropeti rtvcu 
jutt? iiti^ 4Der jiittjc BotJcrt uti^ Bcfe<«l<f ^eic , tt?i jvjUcii jutv mcfet I4tigcr Itbcti , 
^irumrabei(f juwt^obcmbefleti, upb^tg^ymieuite, uttbtvvmttjutv, famme 
MtifetiBs^rgerti, ru^jamlicP 10 iti ^reOe letjcti , get?etnii, utt& fint t^O frebcn , Oat 
)Woo^ Memurien unbt Conjo/atien , wjo g^y (ertomcn, na juwen 25obe m^gcrt gege^ 
mn trcrbcrt iti I>er2(rmen^^i|len/ ttjcnte Vigilien un^ Beelmeffcrt tvillcrt mct)tme^r 
gclOcrt, fo g^v vckUn van 25u8ertfeagert urtbe artberrt praOicarttcrt t)erp5rtbigee 
^rt , ^crrta^mab xvan be jlcrtrt verle^rtet ti?crbert , Dat Oe fcbolen allcne ^cbben bru^ 
tin^ityz^ m-porisy urtbKcrtfe, ^ar t>it upgefltffcct ta. 

9?aDclcn!|^ruDereDenunDune()ri|ilic!)e ^^ntmort, ft)n De ^rcHer gcDrun^en natbo^e* 
t)cn, naef)ren^c0cbrcn, fofernefegcDacbtcn binnen <?)amborgtf)o bfiDcnDc, Dat imt 
cbncn flar Dort)cfleaet utl) Dcr ^ortcn t^o wif cnDe , t|fte na ebren Q^e^e^rte na t^o ^ei)cnDe , eD< 
Dcrfen?oIDcnDartf)obpc5renSc^cnDe, wcnn fc ivcf cn , unDenic()t na(jeDcn, alle c^re ©oDei? 
unDc Oientcn tf)o bcfatcnDe unD antf)Ota|lcnDe |t;n , m^ fcbolDcn Den Dc guDcn 4?cren lcDenDc fi?n? 
J&ivumme f)cbbcn fc nagciJCDcn , \x^ Dat fe mo(}tcn Der Memorien unDc Confolation De ^IDt ef)^ 
m^etcn^brufcnDcfyn, nic^tDcjlo minf)ebbenfeDaraf proteflerct, Datfe ntcbt foncnmae^ 
m\ De 9iccf)ti(^f cit cbrer Patroncn Dcr £cf)cn Dc fe c5mc tterlc^nct f)aDDen. 

:^aranttt)orDcttvcDDcr upDe *:Sorgcrmciilcr, t>ai Utm fe r^ol fcfeccn, (c tDOlbcn 
barocpivolt^otracfecertbefyrt, t^o DertCibcrt, ivcrtrt be ile^rtc mlcbWgct wor^ 
^crt. ^icrmcDc |i;n De ^rcjler ufocfcbeDcn van Dcm ^(nfamcn DiaDc unD Q5or0ern , unD i)cfe 
un Dcn ^^orgcrn unD DJaDc^^^evfoncn in Dc gujle gelac&ct , ^at fe aQc SMnge na ef)re ^egebr^ 
tc fo crlangct bcbbcn , ©oDt altvelDi^ »11 jlurcn Der S©eft n^ ^oDtlicf en SSBiffen , De Da i^ ceit 
5^cf ef)rer allcr S^cwttn , 2imen« 

Slnbevmerttgc Srjel^Iuttg dne^ ^aptjlen m^ bet) &er 

Reformation Dorgecjangcu. 

An. I ris.am ^iJcnD Der (^eiligen 3«"0to Barbarae i)cbben etlicfeSBor^crc ern)cl;ft 

^ * iinb '? $4 - //. C^eila /• 'Periodm I. Cap, mh tJororDnef "cm t)eM Qc^ni^^xi J^upen jjegen ben Dva^t , unt) c^neOSulbort &er n>it(icft]ert 
^orger Dan ^Damborg / funt)er utf) ef)ren e^cnen QSornebment) ficf eor^abert , tf)0 groot Q5er^ 
feerf, (affetl>obefurcf)teni^/ ©Di)tafn?eIt)!gmot5eit)taffef)rentf)Ofan(jen3af)ren) bere^reti 
ficfen i^tat)t ^ambor.g , ()ebben fe entfernet Dcm (S^rfamen Diat>e ^ecjen ^ic|)ae(i^ ^orsangett 
fceiSapeUen^eegroteit^iUicjcstcB^eiJce unDa((ere^rer^err(igfe{tunt)5rei()eit unt)e Privi- 
legien, t)ord; Unt)erfeftin(j ctficfcr f)ofluDent)er a) Q3orger, fammtet(icfenutf>bem€rfi3mert 
f)iat)efol)emettor^ejle((et,ben6mt(ifen M. jo^atin^ettcri, ^err3o^«nrtKobcrtbotg, 
^err (Dtto :]&rcmcr, Ovat)tmanne lU -^^^ermati Soltau , joact>im XW^XUx , CorO 
(SoIDetter, (BottetTloUcr, ClasKobenborg, 3o^<*>*»«^"^^^"*^<^«'^/'§'^»^i*^^*'^ 
ricbBoDcPer, ein t)er(open 9}?dnnife utf)<^.3of)anni^ Cfofler,. tioefcfer flcf (ect mrtruijcn 
teni?er(open3un(}frauutf)t)em^(o|lertf)0 bem&cmcbecf , :c. fammt ef)ren 2lnf)dngern i)ey 
2vi(icn < iot^crt , t)er fint in affen bat)en f)unbert unb ttvinti^ ^erfonen , biffe f)ebben na ihxtn 
Q}ornef)hienb, unbegen^enjaltben ©abe^benfl bafuft)eft bi5e(e4)t, fofeocf inanbern %m 
flen, bord)e5rcr^rebigerUnberm1)tinge f)ebben bi^eicgt, unb in ber €ape((en etlife 5i(tare 
^(infj^id^mrlldret, unb '^ebbcileben ba tt)ebber gebauet unbe beflcmmet ; unbin anbern^ar^ 
efenurf)ben5i(tarcnben©tecnscbracfen, bar bat i^^iIIigOo^m mi innebefc()(aten, unt) 
bar n)ebber infettet giebbermufc in (Spotif)eit ber ^ifcf^oppcn , be be 5[(tdre ^cbben ()etT?cif)Ct unt^ 
geconfecreret, unbbem^cmenen^o(cfean)^ jiemafet, bat fc barfobane ^eflicn inm()efun? 
i)cnf)ebben, unbbe:Duue(t\>drebarinbefcf)(aten geit^efem 

S^arna am ^^aije \tf)omd 2fpoflo(i befTu(0c|]en ^a^rc^ , |>cbbcn et(ife ^tm imt^ 
©c&d(cf e bord; e^rc Unbcrfcttin^ t>erfidret in bem ^of^m W Slitar m\Wn \n ber 5vercf eu , un* 
t)er CO^ibba^ , unb unber ber Vigilien unb Vefpern \)erfldret mit 2lfbrefing etfifer Umme^ 
fd)rifteab) 0cf)u\ven in ?»??e^in}} uppe batQ3rafbcr 3unfcrn t)an Bcb<?Mettborg , tvcfcfcre 
ocf tf)of umpt Xsat fu(5)ellc 2litar , bar fe tf)0 be|ie((et f)ebben etiif e Vicarien , unb barbencften noc& 
encnSlltar, tije(cferocfbenfulueften.t)mn unbc 3uncfern , unbebcn^erenioon^ol|fcnt6o^ 
famen, tvc(cfereviolertunbfci)ampfecrtfr)n, o()n ©trafun^ be^ 0)rfamcn Dvabe^, bcba 
If iber mebc bord) b« Sin^er fcf>n , bat men be "^c^^iln mit ctficf en ©c(bb(df f cn utf) bcr grben (je^ 
iirat)en5ebbennebberj]e(e{|t, unbetvc^bi^licfenafectTjorpenOcbbcn, ©obtbctert, tvcicfcrc^ of;? 
m ftrafing , fo tf)0 befurd)tenbc x€ , nid;t V)erbfit)cnbe mn fi)n» 

c) 55arnc(if} im 3af)r 29, ge(3eH ^acobi ^efft Q5obt afti^efbid) aefanbt ene jjredfife 
^racf f>eit aver be ^taU t>on ^ambor^ , tvcicf er voa^ bc fdbRJctcnDe (^i^e , be t^ in nesen^ 
berlei)Unberrd)ebin0, n^clcfe be^unbe, ai^ be <2>d;ippcr ^crmrtn ^£mv6 quam nti) (inQtU 
fanbg€t}en3aeobfmitt?e(euninaen ^cfefien, bar^n fimm fu((ifen in tive ^a(]en tvof 12, 
«^crfDnen , be ba bc»i((en iJT be ^ilf c , me(f cre t^o ^pamborg unb in anbern ^anben tva^ unbe^ 
fanbtaewefen, fobatneen07?infcf)(ci)ebefoolb, beber5l'rancff)etb.(5efifengcbad;t^abbe, fi) 
liat bo^t)ovt ua ba{|clif e^ f^ort^en mx bc gan^c ^tabt iu a((cn Cafpcfn ibp ^0» unb 60, mtu 

fctcn 

a) 5lnfu()rer. 

b) Moiuimentunahoc<1epifl[umYl»fcap.LanQbcciHm 0»H, Lib.II. »i An» 1261. rcl^rpetiu# cum editione 

pnorj ad an, 1266. 

«) SCa« fetc folaet: <D<irnc^fi tm 3«^r bt^ Barm^crtjigfcit/ 2Imcn, mangelt in bcr @4mmlun^ 
|ikTsur4Ambiir3ifcbcfiReffirmauouQe&6rifti?nt&d)i4rt^n«/aHl>eKr©tattflberftnDctft4;fcncSRflq;» 
n^t »on 0(m VaxC^ D«^ eapiwi (au^ficivwcften £o»nai-Edift5, fe uiufn «rfcl>ciHcn wirD. ^tittt^eiUit 8y fdnn , fo M ba i>c(e f^uiibcrt m finmn , c5c man t>ei- (giif c ^ccjcn^eit iitC) Dcn €nfllifcl;cn ms 
fiaf)nf)aM)e, unDutf){?cnienen, bein (Sn(jclIanL)ocft)affenin t)cy ^fvaneffceit Darinne gefcijeiT 
l)aDDen , fo ^at tjan 3acobi bttl) tf)0 Jg)emnic(faf)rt^?0?avien S)age tveven t)cv|]or»en bp 1 1 oo. 
?»}?infd)cn , fo men i)er(idnt>i9et voovt Mn i)en Q3crf opcri^ bev @arf cn , tve(f er m^ berm(icf an; 
tf)ofc^cnDc, batttvnfcf;en24.®tunl?cnfenma^(ei)en& o(ftet)ooDt, De ficf nicf^t (ctf)e mm^f 
ten, 'fot)atcmt)e2f6ini)nid)tan\t)eieDc, ivannt)att)cvfcf)cnn)ur&c, bat fc De ^dnDc ot)cr Q[}o* 
tfecn utf)Dcr:4)ccfcnflefent)en, fotioercn fct)ot)tunt)fci)tvartam'aUcn £it)caffcccn ^af)f, unb 
miK ^:^(cbt)crn, unt) fluncfen fo , tiat mcn (e fort t^o Der €rcn bc(]cDcn mu(lc, tjan groten^tancf^ 
Wi<^m; ©oDta^tvd^bicjtviiflncH^^orcn^anun^tijcnDcn, t)artDiDerb6retl^cbben, t>orci) (imu 
bittern S^oot», um (Incr grunbtiofen S)3armbcrtisf)eit,5(men. 

Anno I f 5 f. ^c^cu ?(}?ic^ac(i^f)ef>bcn t)eSor|]dnt)cv t)e (^^apcffen Clementist^o hmt 
Qcb^re(^endmct, mtiiout, fammt Den anDcrn l^tjicw^ililtje unb etfifcvbiniicn Dlab^Un^ 
Derfcftincj bendmcntiicf /pcrr ^o^ann Wtttcm Q5or,(jcrmci(icr , 3oacl)im tnollev Oia&ti» 
mann, fammtcf^ren^lnf^ange, t)ant)i(Ten€apc((engemafetecn ^«flcti^wg, uni)a((c5i(ta^ 
rct>a()( jjcbrafenunt)^en^(icf tJcrfloret, <55obtbetert! 

Refatio alteriusDan t)er@d>mig@eucf)c inJ^ambov^ rm 3a5v ifii), up 3o6an# 
ni^ a) mit)t)cnim(^ommcri(5 ene fcir^ame 5Crancf beit mx ^ut)fci)(anb unbe ocf ^ambor^ 
gcta^cn, Dc^*n)ecbfud)t()cnomct, un^ mi t)efrc()mu(Ie24. ©tunbcn (i^icjcn unDe fct)n)C^ 
tm, unbint)e24.(Stunt)cntva^ibt(ct)eni)ct)t)cvt)ot)t, unb tt?urt)cnt)c(c Mc tjcvfumct, cbtJ' 
manbt^rancf5citcr(l(cbrbc, tvennmant)e^ube(li((fi03enfect, nnt) nid)tupfdft)c, ^i^bbeibt 
nenc ^obt, at)cr(]tDofefo{t>c^ud)tantt?eit)c, bat cf)m t)c ©d)tDccb infcbfo^, fo ivasJ cbt mif 
tf)mgct)ahn, bavumtDcrcnDcfe^ubc, bct)c5?rancff)cni)ov 5vuft)e tvarentDUltcn, untJc^ncfo 
tjcfe am-befcbcn, unD f)c(t)cn ben t»e l^ccfcn umbev tf)o, b&t fe bcSiitie oan0votcv.?)ittet)oet 
fd)muvtct)cn , unt)tt)a^i)atQ}o(cfinJ&ambov(jaff er(d)rotfen, fo Dat ncmant)arbeit)c, ober 
avbcii)cnfctf)e, funt)cvncfa((c(|c^ct)cn^abt)en, tvcnteibtfturffcjcfdjmint», a tfo bat icf t)an ©♦ 
3o^anni^©d)o(cna(^.^ico(au(5,(1flbntDo(t)e, unb fad) unt>evn)e(]cn^ 22, 3)ot>cn i^mgm, 
fllfcutb<S.3o5anni^(gtratcn, «tbberQ3efcr^®tratcn, ^of)n|]ratcn unb ?^ur(Jaf)c, M 
(iarf aoevl^ nid)t (anger bcn tjecr c(ft t)i)f ^OSccfcn , unt) (hu't)en a»cr 20C0. 5D?infd)cn , ct)t Qimg 
Qm\t am (larcf uiit) t)uUcnfamcn Q3o(cf , t>c 5{nfancf Der 5?rancf 5eit m^ x\tf) €n^caanb , bcn 
Datuad^olcf unt)evn)f,qcn^bet)a((cn, botscupDat^anbfdmen, unbticf^Dbe fdmcn, fve^ent 
ocf, batit)tfo mancft)emscmenen?0?annfam/, tvcntein€nsc((<mt)l^abt)cit)tocft>appcvuniJ>^ 
wc0?^o(i}e». 

Parquillus contra Evangelicos 1529, 

SRu i)mt .q()t; ^t)vt|leti i^ n)tl jim fascM/ 
©e X)\Mi i^ mt J^amborcj gei^aanv 

Uirt) ^efft t>avin gera^ctcn 
€ea fiolitfcf) Veiiin amail (^ct^macrt 
2)orc() ftne Saben t)tt gutfieifcbcn M&c\t 

Soi^ttete (tn ^okf Ijereten» 

a) Conr. PomarH ©«(^fetl C^rontcf p. 617. g6 7/. C^cile 7. Feriodus L Cap,^ 

^ ©orc5 Dc fo Dnfft bc ftrte ^BaJt, 

^c brummct miD rafct in ^TtnfcOcn ©cftaft/ 

get& lo6 Itnc ^oflcn ^unDc, 
©c Intlxn unt) beflcn unD Dnt)cn ®ctt)att 
3m^atc, Upfatc, fpn allc wDwalt, 

UnM)Cuctcn cf)rc bofc SDIunDc. 

©c logcn unD Orogcn, flocEcn unD fct^ttjcren, 
©c Drauen , offtc fc Dul S)ut)el n?cren, 

gyiit ?utl)cr Dofcn ®cfelicn, 
2)amlt fc aflcn 50^ann mWvcn, 
®ol fan ItcT Duffcr J£)unDe wef^rcn, 

S)c^ S)ut)cf^ utf) Dcr ^oficn* 
35c UnwcrfDc f)efft wat guDc^ q^^cS)ix 
Sc foret bter nu Dcr «cttcr^Saf)n 

®c[m ^ort mit Suft^n befc^crmen: 
S)c nu bcft f^otjen ut^ fc6cncf cn tm , 
SfocTen, fc^tKrcn, bat tdcf^rcSDlann, 

®ol)t troftc itn bcn 5(rmcn. 
^Bcfe ©rage unb S)e\)e man barntancf ftuD 
2)artbo fo mcnnta ^apcn iKtno 

'Scrfccjeftmtbtjcrfopcn: 
S^o ^^atttborg m Dc bettcn ftnbt, 
S5at)cn iKaDt uttD 5?ccf)t rcoeren fc fcett^ittDt, 

S)e 2)ut)cf t)cf t fc mafct bfinD. 

®iift jtcf ccn 5D^ann tntt ct)m tn ®ort, 

2(nc ^icDcn unD ©c^rtjftcn, foDritt)cn fe SKorD 

gntt c^4:cn fofen ®c(inDc, 

( @o fopen fe ti?ol;ope fort) 
4^m m4ttl^w6 uror^ Dc Sorgermctftcr f?oft, 
|err ^^am ^otc! unD Cort) ©ofbencr ftuD cf}tn ^oft, 

UuD DriDen ©cwalt fo gcfct)tt)tnDc» 
(be papen unt> ^Toncfcn Bcn^fic! tfjo verwifenbcO 

JP)tnDcr ftcf f)cbbcn fc ccn bunDcrt cDDcr tm 
0c fcuDen Dcn mw ftct' t)ccr cDDcr Drc, 

"Sitn J£)upcn t)cbbcn fc Darburcn ; 
QSeb! Dc ittc^t Dof)n m[\ affc fc, 
©en n)tifcn fc fcf)fac{)tcn af(^ ccn 9kf) , 

UnD utf) Dcr ©taDt bcfct^lutcn. 

urOl ibritee 25eil4S<« tj caBol t)cfft i\>t in mm(x (Stm gc^ot^et 
@o Dct: i)^c(^tmcnt alfc l)^c fc tjocct / 

2)e <26elt rcgeit fo fcOmiiiDe. 
Ztvtft, ^wcl, ?flk^ uuDe 9)?orO 
^cflt mcnnigc guoc Statt \)cift6l)rt, 

S)c Duucl HM fptt ©c(tnl>e» 

2Bat fc M ?RacOt^ bcDencfen mJgeii 
ScDac^tcn ocf fo mann jae go^cii 

^m OmQl)dtf mumm mt> ^apen^ 
©anncDc fe cfere 9^otte t^oflnacicn 
©at fimpel ^olcf gccjcn |c be wcgcn / 

©ict fuftjcn f onen fe nic^t Crapcn» 

®cn ^cemct f^ebben fe ecn gogen bcbac&t 
S)e £)om{)crcnft)oIioenDe©tat>t bi) ^ad^t 

^cn*aDen unD umme bringcn* 
©obanc Sogcn bcbbcn fc m Mt ^otcf gcbracbt 
@e fc()olDcn be qSapen mit afler dMdbt 
^cvfoigcn/ unD (atcnnic^tltnacm 
( 3ii;olben fe 0(^ mit aller !2(rgeli({ 
be p^pen barti)o broingen) 

©it i6 fo n^a^i: \)an bcm ^octe t()o Uf)t , 
S>c ^Paivft (opt t&o Dcme XurcEcnfc(;cci:/ 

©e SarNnal ttja^gcbangcn, 
J^e Drinctt noc() wol Ux^t QB^n unD SSccr/ 
Scn 8ant)9rat)en n^olDcn be gorftcn t)cer 

SJlit gJgcn f appcn unDe fangcn- 

S>at bfbben bce^ 2>u\)e(e5 ^inbcr bcbacf)t, 
Sat fe n)0lt)cn erwclcn ene 3<ic()t 

®egcn Sorften iw bengantcn, 
SUu i6 cbre gogen in bat gicbt gcbracbt, 
ei)r Pra^fent bc(pt nic^t ©ag unbe gf^acbt/ 

3)at f umpt e()ncn fuitjcn tl)o fc()ant)en. 

S)cm ^aDcr bcr ^ogen fc6(ac0ten fe a((, 
©ine Kinbcr macf ct be Du(I m^ matt 

©at fe nic^t fdncn ruwen* 
©ebaDcnunO rafen mit grimmtgen ©cf;aB $S IL ZM\& T. fertodus l Cap. UnDefuvc^tcn/ mtbuBatc enenfatt, 
©c fcDan^en malfant^ci: el)i*e gruitJcn, 

^an &jcbvod, St^afi unD Unfufc&^ocit 
9)lacfcn fc ncne ^d)mx\c^tntf 

<23an ()cmelt^cn ©cCjanDcn 
^(\nf:)0 fl;n 9}lann unt) ^\)f bcrcft, 
UnDc fiuiotgcn i\p ^a\)C^ 25avmbcrti96ett / 

UnDe fctten e&re ©ceJcn t()o q3anDen. 

®at n)Met cbvc ®ecft unD Drifft Dat fort , 
93cDccteu c^re ©c()auDcn mit (^am Wovt, 

'Bat ftuDct man an el)veu §vucl)tcu. 
S)e uu man Dcte qjreDi(]ten f)5rt , 
&tnt Docfjua ^ate, Xwift unD CDIorDt 

©a Dotc& fe et)rcu Slcgftat mcDe tierlacOeu. 

dMilw^ ®ecft i^ gncDig unD fac^te; 
£)ct DulDig , unD ftect^ na $rcDcu trac&tct, 

S)cn Dcit ct)r (Sccft cntgcgeU/ 
S)cn bldft unD jaflt mit SOlacIjt 
SJlit Druwcu unDe ^udmt 
S)it ^Spil bvitjen ocf De DcrlDpcn ?(}?dnntcFctt uff) bc^ ^il# 

»e(^9?a&e, njelcfcv wil (}c»cn i^nen fine (Segningc an 

Dev(5tunDe U^ :^ot)e^, @ot)t aln?e(t)ii) tt>il e()nen Dat 

£o5n get)cn na cferer £c()«n()eif» 

®i)\) 5orften,<2t)riftcn,fc^t an c^re "S^af^t, 
OcT tvat et)ueu utO Dem ^luitDc ga()t, 

^at i^ t)ot)en unDe fctycuDcu. 
tBat)rct jutt) v>or cfireu %iDt, 
Grtvaffcu utt) Dc^ gutl)cr^ ©act, 

®oDt uui^ (tncn^Occfl fcuDe* 2(m. 

CB^cfcfercveri int^a^r^gamtJc^O ^ebfi^tce. 

Mohitorium poenale, adjun<9:a Citatione Casfare^ Majeftatis expeditum, 
pro Venerabili Capitulo Hamburgenfi , adverfus fpediabilem Senatum 
ac contra Juratos Ecclefiarum , intimatum Sabbathi ante Fabiani 6cSe- 
baftiani Martyrum An. I5"29* a) 

'^^1) C ARL t)e QSdffte , Dan ©abc^ ©naben emc5(tcr DJemifcf cv 5?aifcv , t^o (\iim '5'^^ 
Den^e^vevnDe^Ovicfd, in^evmanien, tf;o ^pifpanicn , bcit)ev eici(ien, ^ievufa^ 

(cm 
^xitH 23etlage. s^ fam, J^un^arn, !4)a(niQtien, Cvoatien ^bniQ, (gv^ftevtocj tfto Oeflfrvicf , JE)ertD(j t5o Q5ur< 
gunDien , ® rafe tf)D J&ab^buvg , Jlaiibevn unD ^^i)rol , 2C. (Sntbeben Unfen unD be^ 9iif e^ 
leoencjetrunjen ^^orgermei|lcr , ^at»t, ^avcffcOtvaren unt)cjemcnen5^or^qernt()oJpamborg 
Unfe Q)m\>t , unD allej^ ©uDe^ im ©ctruwe. Unfern ^aijfcrl. €ammer<Q5erici;tc bebbcn De 
Sbrfamen unD Iet)en 2lnDecf?ti(}e, ^rouj], !4)eFenunb^apitteI^DeeJ@ti(ftegeDad)rer@tabt 
.^amborcjmit ^(agen laten viorbrinqen, mo^bpuut jjcmencm ^cf)o(Denen OiaDe, bmxi unD 
tDcDDer gemenenDvecbten, ttJcDDer itaifer FREDEFIICH Dc^:t)ruDDen, Unfe^ Ural)n()eren 
unDe QJorfahren, unDanDerer Unfer \iJorfabren im S;i\[[\^t\^ d\\U, Didmifcbcr ^aifer unbc 
^6ni()e fee(i()er ©cDdc^tnip ^ecjetjen grepbeiDcn unDebCijnaDing, ocf tvcDDcrUnfe j^aifciiRe- 
formation, Q}crf6nung, apeiie Edia:, MandatunD Slffd^cDe up i^ergan^enen Oiif eeDagen , 
unD funDcrlicf Den le^ten tfto ^w utf^gcjjangen , ocf bai)en unD a^cDber c5re unD Dci? ^tiffte^ 
(an(jenf)erbrad)tenunDbefetcn@civeI^reunD®cbrucfe, unD t)er(an()ten 9vecf;ten^, De^ fe flct 
Df)o at)erf?dDi() erbaDcn , funDcv eoene^ (^ctvald ef)rev Cafpelfevcfcn entfettet , unDc fpoleret, 
©(fc^rer unDeringefefenen ^arcf()even, imt) anDeve (I()ri|l(ife , fvame, unf (agbavn ^vcDi^jer 
Dcr/aoet , unD utf) Der (^to!^i Driuen latcn , unDe t)0rf6I)rifci[)c unD uprorifcbe ^reDi()er \x\ ^eDac^^ 
tcn ^ii^tt unD Cafpcl^^arcfen gefettet , Der gemenen ^icjlerfcbop 0}?c|ycn unD anDern ge# 
ivaI)nt(icfen®aDe^Dcn|]e, unD 2imte tf>o l^oIDen t)erbaDcn,a) Q}crnierungmit;DiiDfd)en9}?if« 
fent^o 5o(t)enDeini)efdret, Den!X)ecfen Dovc()ttDeDe^DiaDe0Dartl^ot)erovDnet, unDun^cfc^r* 
licf^o.tbo gc^eDcneQ^ov^cv, Dat fceetlifcFundatienunDanbeveQ^ofcv, ocfDe^reflerfiiop, 
W^t De 9iCgi|]cr e^rer ^infe , erf offtcn D?cnten \x\i\:> ^kiw^tn /um recfcn , unD t^o/umen .^en^s 
Denftellenm^tcn, gcnoDigct, De^ocfnid)tgcfaDij)et, fonDcrn anDere De^ ©tiffte^ Privilegia, 
^SrcDc, (ge(|eIunD.?)anDDellc, t)an up5eDa(J[)ten l^ecf en , unDanDcren Dc^CapittcI^ ^erfo^ 
nen foDern, unDane€(enoDicn in allen S?avcf cn bef(^vit)en laten, unD &efulDi0enin }wm ©c^ 
tT?aIt i)ebrad)f hebbcn, Dartbo t)an (l<xpittt\ unD ^cmene ^rc(ierfd)op , ene grote ai)cif(^Dtge 
(^d)attin() ;um tf)0()ei)cn()eforDert, Darbr)ocf Dord) \\xmn Secretarien ebnen anfc()()cn la^ 
ten, /mvDe Privilegien, ^cgcl unD Q5ret)cDei^ €apitfeI^unD^ti|ft^ up^cmclt, \)itxtxoU 
f^tenne^iiifunjftigcn I)iai()en (£&ri(lDaflc in/utt^en ©ctvalt unDe ^^erwarun^ tf)o0ellcn, unDe 
fo Dec alfe in folcf er ^i)Dt nic^t DcDcn , W g^») al^ Den el)m ef)re erf offte '^infe , ditntt unt) anf 
Derc Q56rin{)e in unDutb Dcr^StaDt nid^t tt)ieDev up5et)en, cDDcv ^ebrufcn laten tt)0lt)en, unD 
Dord) folcf c Dcutlife J?5anD(un() unDcQ3orne5mun^inDe^(^n in up (lemfen D{ed)ten, Edia:, 
Reformation unD SeboDt gefa(Ienfi)n fcbollen, unDc Darum um nafoIgcnDe Mandat, ^n* 
Dung unD anDcre 97oI;tDur ftige Jpiilpe De5 D\ec()ten^ , gc^en /um , tJemot^iglicf anropen unD hi\)'^ 
bcn laten, 

llZ^txXsi.l^anb. ^ S)eit)ile 

S5erdn6eru0g balbcti t)or &m (5ainmcr5®md)t 5<trt 5ef lagt/ «ucft effteCita<ionMn&^e»f^If(^d.io. 

Dec. ( 1529. ) CC^alten. Pomarii ©ac()fen ^ronicf P.584.& Trazigcr. 

a) An. 1529. warD au« 55cff5I l)eg3la{)f« Det 2f)um ju .^flmburg gcf^^Ioffett / fecHn eXi man tiarfn no(^ 
Lateinfana/ unbedicl)c alfc ^cntc ^liiein gicngcn unDbcfetcny wurDen fic biimiUu ton Dcm lofcn 
(SciiabcubctfflUcn/ &arumf()atDcrDvaDfbicSScrfeOung/ Daf btc5eircl)CQdnt5lJd&jugefcl)Ipf[cu tparD. 
Trazigcr. Aniio 15J1. licffcH Dcv ^afil Hit^ JSurgct iu ^aiuburg m l^fajfcn Dal ©injjcu tm 
%^m gdn^lic^ 9cri»(cteit, 69 11. 2I^€ile /. Tertodm I. Cap, 

^ewife m) mi mdnnicjl. vcd)tlif e ^iilpe mit t()Obelen fdnilbig unt) gene^t, e^n ocf foIcFc 
Mandatunt)£at)un9cifennet movt)en (i;n, t)avumge6et)ettJi;;un)famtunDfont)cvIicFuan D?6^ 
niifc|)evWevI.i)D?ad;t, bi;foo,O}?avcF£6t)ige0@o(t)e^, r)alfinunfe5?aifevl.€ammer, unt) 
l)en anDevn ^alfen ^cel \xp ijemclten Cidgevn , unafio^Iic^ tl^o betalen , f;iemit evnfllid; , unD 
w>inett, t)at al)i? binncn 8te ^^^a^en , ben negflen S^a^, Den \m unfe ^aifevl. Q3veef atjcvantmov^ 
XiK ct»t)ev \)ovfamcn tvevt)t, Denfiil^igen Cldgevn cl^ve entn)tnt)ctc €afpe^5tavf en, imb t)em ^i\\'^ 
(eunt)t)em(£afpeI'.!iTavcfcnaIIccf;veQ5vefe, @e<jel, Inftmmenta, S5vil)eit)cn , J£)anDfellen, 
@cved;tisfeiten,Q56fc, 0^ec)ijler,unt)n>a^^5vcf;nfunl]cntfevnef, n?ci)t)evvum tbojMIet, unb 
be^ ©tifltd un^ ant)cv ^ve|lcvfd;op Q}evn?al;runc}, @ea>alt unt) Q3eI)aItKii§ at)evantn>ovtet unt) 
tf)0 famen latet, unb alleup bejiemDc ^lenoDia bi Dem (^ttflte unD Dm j?arcfen un\)evvucfet , ocf 
fe Dc 5tld()ev unD jjemtnen ^vc|]evfd)op \x\ \^i\mm^ ebrer ^infen , crf oftren Dienten , ^cienDen 
«nD ©efdllen, fofcbi))un)unDin/un)en@ebeDentf;o b6f;ren ^cbbcn, binnen unD buten Der 
©taD, un\)erI;inDertunDohne€inDrac|)t blit?en laten, ocf ba»en angctagen ^^nii\x\% t)an 
chmeaftoDrinijenDeefltet^o nebraen De iuwentboIDet, unDefupalleranDercre^rcrbavenanse^ 
taaenerQ5efd;n)crungb«Im, bt;bat)enaniKtai]enerpoen, unDanDerer unfcr unD De^ 9\iPcd 
fd)n5cren UngnaDe , ©f rafl^e unD ^:23ote/ gegen \\\Ko t^o tanDcIn unD t&o Dullf6l^ven, Daran Do[;u 
gp unfc crnfllicfc QScrmeningc, 

SeSt; ef(^en unD laDen \m oef tan bercrDer ?0?ad;t , Dat 0l;i; up Den 4 r ♦ ^ag , Den ne^* 
(!en na Utf)(3an() up^efetter ^pDt, Darin tv^ /u w if.torDemerflen, if.t)or Dem anDern , unD 
ic DorDcmDribDcn, Iet|]cnunDenDIifen9ved)tiJ^!4^a(3cfettenunD ben6mcnperemtorie, cD* 
DevWt Defiiloige :^ao nicl;t cen ^cvict^tg^.^^a^ fi)n n)ovDc Den neglien ©evicf^t^ i ^ag Davna fuf^ 
t)efl, cDDev Dovd) nitt)en miamdc()tij)en2lntvaID, angcDad;tenunfen(Zammev*@evid;t evfd;i^ 
mt, tI)Ofe5enunDtf)Ob6veniun), Dovgemeltcv \mit begangenen Daetlifen .^janDIun^ f;alt)en 
jn up befiemDc poen (jefallen fj;n, tnit OvDeel unD 9\ed)t fpvef en erf ennen unD erfldren , cDDer \\m 
n)eOf)rfafcnDa()egen, De^^jIifeofllsbPt^iifFe^unfeP^ebaDc^ befd;n)erettbofpn t)ermenet, De 
SSefchwerung in 9ved;ten Dortbobrin^en , Der (gafcn betf; tf;o gnDe utbn^arDcn, n^entc^bp cr^ 
fd;inetaIfoDennecDDernid;t, fo mert tiid)t Dellonjeniger mit jjemelter grfldrung imDe fufj in 
bied)ten aegen \m procederet , n>o ftcf Ded ^cborct, Darna n)etet \m tbo rid;ten, ©ct^en tbo 
©pier am 10. ^^ajjc Decembris na €^pri|ii (Sebort XV C unDe XXIX. unfev Oiifen Dc« 
9i6mifc6cn im teicnDen Der anDern alle im li^orteienDen 3a5vcn» 

Ad Mandatum Domini Imperatoris proprium 

Galas Schott. 

jfudicii Camene Jmperialis 
Froto Notarim* An. X5ievt>te23cil4g«» ^, An. inj.tj^ m(lammttf(^mii)tttxgai\cim M$ Uvtl)til inj^ad)tn jwifci^en t)em 
$l)um*CapitfeIaneinen, miDbemOiatf), 5?irc!)^©efd)miM'nen unt) ©emetnbe ju .^iamburg 
«nDtvn '^htil^ i t)an'n ber Ovaff) famt ben ^ircI;^@efcf)mDrnen unt) (5)emeinte ju ber Reftitution 
^erurt^eiiet n)art>. (S^ fint» aucf; executoriales cine poen fiinlf f)un^ert COtarcf Uti^t^ ©ofi 
te^ einf)aftent)e, Davaufau^cjangcn, unt>bem9iat&eDeni2,Sept.mfunt)i^etn)orDen. Tr. 

An. I n 4. af^ t)ev Diatf) unb ©emeine ju J^ambur^ un't t»en Executoriaien i)cm'56um< 
€apittef,aet)venotetn)urtten, unbfeinenent»fic^cn.g)ant)el unD ^ertracj mit ihmn treffen fon* 
een, fc{)rieben|tcant)cn(yf)urfurlIenju^acl)fenuni)^anD^©rafen ju.S)e(Ten, unbbatcn fte 
mitint)e!i@ct)maIfaft>ifd;enQ)erbunt>junebmen, unt> cjegen bengnjano be^ (2!ammer<@c^ 
ricf;t^jubcfcf;ui^en, unDerfofgte baraufbag t)ev OCatf) ^err^oad^im *(0?offern 9iatf;(J*Q]evj! 
tvalter, unt)xM.3oad)im(5oimncrfeIt)tant)en(Ef;urfur)]en5u(^acf)fen abferti^te, bie affe 
©efcgen^eit, aufn)a^?Sefd;ett), @ie bei^ ^unDed tf^eifbaffttc) tvert>cn mccbten , crfunbi()eti 
foften. !^arauf tvurbcn uon affcn @tdnt)en M Q3unt)ed t?erovt>net : t)ev €f)uvfur|l ju <^ai)^ 
fen, ^ev§o^(Srn|i ju ^unebuv<), unt) t>te t)on ?^vemen, unb n)art) t>ev^a^ci aufPetri unl) 
Pauh beruf)vte^ 54. ^abr^ bejhmmet, abev t)ev J^anbef 0in0t>amaf)f^nlc&tfuvficS^,, t)tnn Oer 
€f)uvfuv(lfontcant>crcr^cr^int)evun()l^afbenl)aiu nt'c{)tfc()tcfem Tr. 

©te »ifrt)te ^eilagc* 
jOHANN ^wmUm^ 

tief 

^pn feinem ^enif jum Pailorat ju 6tD?icp(ai 

in J^amburg* 
?8on fcen fil^nften ©lauben unb rec^ten gutenSBerrfettWi&et&en 

falfctien ^lauben unD ecticbtctc gnte QGPercfe: Darju it)ie man foH mxW 
Ux\ mt m^^ Prebtsent , Dag rolcOei; (Sl^ube unt) OP;ercle 

fleptet)i'3et werDeu* *** *** *** 
5(n t)ie S^ven^reicl)e ©fa&t Jp^ambutg/ 

^urcf; 5^0HANNEM 23uB<»&rt8eif , Q3ommerrt: 
2CtttenbcriJ, if26» 

cnen gf)vfamen, guv(id)tt^ett , ^elfen ^erren, Q^ur^crmcijlcrn unb3?at5^ ^ JEDerrcti 
t»ersan|cn©cmem<t>erS^ren''reicF;c»©tat)t jrpamburg, meimn lieben .&errenunt) 

0? z greun^ n. C^eila /. Periodfis I. Cap, grcunben, \x>m^(i)t\^ ^ohames Bugenhagen, ^cmttier, ©ncit)e unl) Jriet)e Don ©C^^ 
t)em Q3atcr unb t)on CJ£)riflD 3€fu unferem ^igOilKO^, t)urd; njeld^en mir ^oben QJergebung 
t)cr ^unbcn , fo tvir an i!?m g,[iviht\\ , of)ne njclcj^em nicmanD f an feelig tverbcn. 

^Ovfamc , Q5or|tcf;ti^c , ^cifc ^erren unb gutc ^rcunDe» 3n ticm tJcrganse nem . 
Sa^re if2f. binici)crn(ilici)gcru(fen/Unt)gefot»ert, t»a^icbbet)cucf;foltc«Pfarrerin(St.5f^t^ 
colai ^ircbc fepn, [)ierubcrfamunfcrc<35emcmejufammen/ unttvoltemid; nid;tla|Ten, tso^ 
mit jtc aber ein fo q>\M 2Ccrcf nicl)t tjer^intertcn , erlaubetcn pc , t)af} id) ein balb 3af)r bei) euc& 
mdjjte prcDi(3en, fo(d;e^ tvar mir jtioar auf einc folcbc ^nt fd)n)er |u tf)un, /etennodl) cjab id) tnic^ 
in t)en 2Biflen ©Ottc^, unt) trar bcreit ju fommen : ^cnn id; tvujle imtt ant)er^ , al^ t>ag 
e^ ©0^^ fo Wen tvoltc, t»e^ freue ict) micb noc^, 

J5;erna*famein^:^ot5emit^rief«nt)©ie5c(, tiagtd; nid;t fommcn foltc, bariimb, 
t)a6 t)tc gan^e ^tat)t nid;t f)dttc t)arin gcminiijet, m^) umb ant>crc tveltlic^c @ad)en njillcn, t)ie 
l)ocbt)or @0?.^nid)tgelten, nocnn man ^eelen (^ccligfeitnjill anfe^cn. ^oc^ mu§ man^ 
iOnenjugutcl)altcn, unt)ft'enid)tt)ert)encfen/ t^icfolcf^Sjercft^erl^inberten, iveil^ @Ctt auf 
badma^! nacb nid)t (jenjolt \)o.t , aud) i|l e^ nid)t in SO^cnfd^cn *^ermogcn t»cn ©laubcn ^u f)a* 
bctt, fonbern n^enn unt) xom \\)n ©O^ ^ 0icbt, 

3d) n)ci(i nicbt anbcr^ (@Ott fei) i]et)ancf t) al^ bag icb mid; in t>er (Sad;c rid)tig gc^af^ 
tcnf)abc, nad)mcinemsSeifanbeoor@C'^^, unt) f)abc n^ieber gefcbrieben bcm €l)rfamcn 
diatl)befont)erj5, unt)aud)befonber^t)er@emeincincurer(5tabt; nja^mir t)eud;te €f)riftfic() 
\\x fcDn, unD mir gcbiibrtc ju fcbrciben obne .^eu^clet; ju ibrer ^eclen ^Sccligfeit. S^arbct) 
mt(|)auc^befliffen, t)a§ au^ mcincm^riefen feine givictracbt untcr eucb entflcf)en mo^te* 
Si)enn t)a icb ni(i)t ^e^jennjctrtig mit t»em J^eil. €t)aitgelio bei; cud; mMytt 97u^en fdjafen, wolte 
i^ (x\x&) mit meinen ^ricfen f einen @d;at)en t^un , jutnablen i^ t)urd) €^ri(ium tvobl tt)ei6, 
t)a§tc&fon{ienllnrccf)t0et|)an5dttc. 3d)Dcrf£bcmid)^e^, t>a^ reDlid;e ^eute nid;t^ ant)cr^iti 
meinen ^riefen (}etiiercf et f)aben, fonbern \mt (S!)riftlid) iji, unD D^tg id) Der/enigeti (gcelij)f cit 
flcmeinctl)abc, Denen id; sufd)rieb, fott)ol^IDcg(£f;rfamcn9iatl)(?, aldDeranDeim 

Q33ien)of)Inunt'cf) nad;©Otte^^'ffen nicbtbin jueud;0cfommen, nunDocJbet)cuc& 
bttrcJncrweb(tP^y?y^unD ^reDiger , Dar id) Docb iicgcnn?drti.g nicbtjufommen fan , foific^ 
md)tunbilli,9, fonDcrn ©ottlid; , Daf}id)mit@Otte^^ovt, nacbDem Don^O*^^ t)erlic# 
feenen Q3erfianDc , eucb Durd) (^d)ri|ff \\\x ©eelen ^ii\\(\lm ju terntaljncn , al^ aud; Der fcci? 
Itgc^aulugunDanDere^lpofieltbaten, nuNbinftcnid;rmi.tif)rcm£eibefommen fonten, Daf;in 
f ommcn jle ^od; Duvc^ il)rc €pi|^cln oDer ^^^ricfc. 3ct merd^c Dap c^ cud; t)onnotl)en i(l» jc. m ©te funfte ^^ctlage. * * * Fragmentum clnei: a\tm S^conicf e. 

intiDott 
t)ft Womn tip be^ liate^ ^ege^ren unb 3* ^ttiml/ 

m\U fr)n t^orgebragen bem SJJanbage na &ei: l^iUigen 3» ^o^ 

nige / Anno 1526. *^* *a.* *-.* 

* * * Jf^^uwc ^olmcnuncj unb f^JorgcDcnbc ^c^cn /unjc ?S6r,(jcr , i^ fn guticr ?0?afcn angcnamcn 
v^ unbtvol m*Ran: 5ll^t)enn(S€.Dvcit5t>or(jc3cDenWt, ^an n?c0cn unfc ^dllc unb 
©rav>eu, t)efuImgenO(5vfcrtomafent)eunbto|l)?ent)c, fege€^.Diatf)t)orgot>an, ttcnn, na 
elber^emontC/' mcn ©ra^>)cn'^lt)e , aIfe»anDe9}^arcf, enen^Gitten, Darto^ewn n>oIt)e/ 
unt)t)at, tx>ennt)u|fe<Stat)mtofament)en'^i;l)entvatanfdme, fo t)a(?er ^3mtn unD SlCdOe 
n]6cf;tcn ocmaf ct fi;n. 

^arbcnct?cn njai^ ^ij. diath ilmmc M 9:)?cnc ?Sc(Ie unb 0?ut6arf eit trol gcnc^ct, t)cn 
©rat)cn ttv>ifc^cn ^iibecf unD ^amborcj mtan to DuIIenbringenDe , tijelcfc^ auer eni^e @n>ar? 
beit up ftcf baDDc/ Denjile tv^ iD anc ^rote ^oie unDc 5?ofiin0 van ^enninge nicl;t volbrinjjeii 
f onDen. !i^er[;alt)en Dacbte €€. diatf) Datfuli)c allcnc mii)t antoneI;mcn« 

57at)emc)i)/mvmitDen ^51rticul.l)«5rcnlatcn, Daf ()cttTencQ5c(!c, fon>oI/e^unDcr Da( 
nic^t »ermdcbte, fo man a^ol mencDe , fonDern in i)root 97abeel, vele 0cIDj(E)piIDin^c »am DJei^ 
c(?ef)alvcn, betbinDtffe^i^D, fovorOgen^efamen, Dcr5aIoenn)cre€-€' •^'^f5flnDa'(^ti()li0 
biDDenDe, unD frunDIicf;en Q3c.oerenDcvan/umcnQ5iirgern, feiutvutbDii|Ter^ot5tvullenent^ 
nebmctt, n>or wv md)t an tivifelnDc , ti^e^^i; Dcrbalven tvcDDerum vcrplicf)ri.0cf n?cren /c(»cn iu* 
m Q56rgcr unD Sntvaner, Darin tvuUen gp /un)cn^uDcn ^illcn crtd^enDe. 2Bo'averll 
€€. 9iatbt)t5erc^J?otI)famenni6cbte, 5eDDeg!)cDIicfer?))?aten, na^e()cbrcn/un?er^i5r,()cr 
getracbtet, al^ Acciret)anQ5eermiD?0?oftunD anDcrn ^orn, Darvan, fo iD undgut Diic^tc, 
0ei)en mdcbten , n)oreineDe(temcneunDQ5utcn>9}?anocfbeDrapcn, upDattDt.Dcn Oiifcnben 
aflctoD nid;ttofcf)n)erfi'ae, finDe(S€. OJatbDatfiilvefoftorput , unD geven cD un^tobcDcn* 
cfenDc, n)eIcfDenn(jcfcf)c()eni^, vermiDDcIfl Dvii()(]cfprafe, cm/eDerinfi'hem€afpeIunDin^c^ 
«nworDeatigcnameni^/ unD vern)iIetbct()anDii|Te^e(}cnwerDi5c v^pD, fo Dem (E€.9?atf; mo« 

^ J tiij ^^ 11. C^eila /. Vmodm L Cap. tij3toI)i5i'eniveve, tvolbe ifutfr:^efe()(t)eri)eerCavfpe( (2<S,^atf; bit Slntmort unt) ^SefcJlut 
el^ventmoeninbvingen» 

3^gefc|)e5ent)ovcI? ^invicf) <^d)au5ovcf> benant) be^ 0}?an^aije^ i)or Fabian Sc- 
baftian , n)0 f)iev na fol^et ; 

• 

<?ifc&t5a5ve, SJBofmife J^even, fo gi; t)enn moti(|tof)dvenbefpn, fo f)ebben /utve ?53i5v^er 
^ ^»' eenDvec^tij)(icI;en ^efcftlaten 'om n?ejjen nnfe 2Be((e unt) (^vat)en, fo bat een ;el)ev 3nn?anev, 
mmanbbutenbefd)et)en, t)ana((enftnen©ui)evnunt)Dienten, upbitmai, ccnfdvaife, eencn 
^itteni)ant)ev9??avcP, 0uttt?iai9utf)to^et)ent)e. ^evf)a(i)enfcf)a((g<S*Dtatf)na t)u|fev^i)D, 
jun?e^6v^evDei?(^vat)en^ba(t)ert^/ nirgenDn?et)Devummoieneftebe(an(jen, unt)Damita({e - 
- - - afaeftv(tetf)ebben. 2{I|cfeomt\)ej3cnDe^@vat)entn)ifif)enl'ubecfunD^ambov0fi;n 
tev ^ovgev ffcf gan^ evfreuentJe , unt) beDancf et €(2- dioii^) jjan^ f)dcf)(id[)en fov eve gube ^one^ 
flin0tf)oDc^o(favtbDuffcv@taDt J£)ambov0» S^ewiie Denn fobann tofiinfti^ ^offavtf) 
ane®e(bfpi({in,(3 nicbt fonet)oUenbvingen, fanmaniiben, tvann \>m\iin 4 ^avfpef ^ ^avf en 
cen fog t)ufent) iDoxd, ebbev mi De ^avf en entbeven f dnen, bovd; ^efcf;icf unc) Dev ^avfpeff^e^ 
ren, ocfoevmiDt)e((l^5ofd3un5t)cvQ56v()cv, to i^et)Oef be^ nien ©ratjen nebmen mdcjen, unD« 
fo fe Denn Den Sortgan^ beffeioen @vat)en fef)en,n)i((en fe m \t ^i((en Dev anbevn 5?avfpe( aOe £a(! 
Dev iToflung fu(t)cv up jtcf [o^^m, fo bat men utf) bev Scimmcvei, efte t)an Dem ^enen ^eflen, bc/ 
ivi(ebam(j^td»ovf)anben, naQ}ev(]nd3enS€.Ovatbednicl;t.^(5euenfd;af , bavto fcbaif men 
um9aninbev.oan^en^tab, unbfam(enene@ifFte, baeen;ebevptf)n)i({iggeDenn)i((, Mi(> 
bev ^ef)oef entfanc|en unb mit bem evften ben @vat)en be^innen unb vebe maf en- 

"^ox €^. Ovabt mcvcriicb tbom c^iiouxn fi;n fd;a(, id fcbnjav to f;dvenbe, an^efeben mavf ^ 
fid;)e ^oiacjc, a(^ m\ bev ^D^avcf ©eibe^ enen ©d;i({in(j tmemaf ge^et^en bebben , unb n^evc M 
©emenc ^ellc tbom acbtevn unb in '^M (jef amen , tvevbe bev Q5dvgev 6a(t)en nicbt ,qefd)ebcn 
fi)n, fonbevnmu|]ein^ovti;ben, bovd;beni)cvma(cbeienben^anbev©ee|](ifen gefamen )i;n 
iinb gefobevt , tt)e(cfc ocf €€. 9;at(; tuoi (lenbig fi;ii mdet , fo m\ (offbevbigen Suben bt) un^ ge* 
fegtivevb, bev()a(Denbud;tenfe, batfcben(g.9iat()femenutb@c!)abentof;e(pen, bennbeben 
(gcbaben acbacn babben , fd)0{ben ef>n mebbevum entrid;ten , fo mx% nu be (8d;abc t)an ben 
©eelififenlf^evgefamen/ fofd;o(en fe ef;n ocf evn|!(icf tt)ebbev beieggen, 

^()omev(lenfcr;d(cnbe!4>omJ;)even, i>ann>egen cvev^onv^avfc, fdg bufelib ^?arcf 
toben©iabenuptovid)tenbe, ane Snfaijc (toerlcggen) t)erp(id;tetft?n, bav benet)enbe Up^ 
funfttebev5?avfenf>a(t)en, n>elfefemiiUnred;t, t)om ben Jtarf^Jpeven, bi)evcnS)agen,tn)in;; 
tjn^^abv, up(]en(mienbebben, tKlfe €3umma tvol to ad)t bufenb 9Mxf (open n)i({, angefe^ 
hen, fe bocb nene ^tecnc up eniae ^avf en gciegt, efrc in ^^^umina c)e()Olben bebben, bavto fcf;d? 
len fe mit Dvecbt n!d)t beiDiefen f dnncn, fc fo bann {)cv m\ ben5?avf en fobevn mdjjten. li^ierf^ai^ 
t)enfd;d(ena({ePennenoana(len.^erfcn, na biilfen S^agen gam^ unb gav affpn, m\l\nm 
q^dvgcv, focvnlllicf S)aneven5\avf^^even, nid>tut(; tO()et;enbett)i({enge^oIbcnf;ebben, tt>ovto 
\\xm ^dvgev aHe een funbev Upfcen f;ebben tt)illen. 

Ocf i^mi;anbefa(cntofe0i]enbe t)an anen^vcbevfc^oppen, nemanb buten befd;eben, 
tobcm9cmenen(^ubcein;ebcvQ}orllet)ev, na^2inbee(bev©ubev, cic^cnfc(;a(, 

gerncr Sfinftc »eil4ge, 9f gmicrii^betrac()tetunt)gefd;lafen, einciet)e(I(erifei;tobemgemencn Q)ut)e rogcDcnDe 
fcbal\)erplicl)fetfi)n, t)emi(e fo t)ane Q:f)oact>tcrin()c5rcnt5a(tten gePameni^, fdjuien allc Me- 
morien , na 2(nt)ec( ^e^ J^6»et^rtoc(^ , m Dcr Jpant) to cjeDenDe ut^rid;ten. ^arbenemn t)en 
flroten Caland unt) 5lrme'(Scl)0(*Q5rot)erfc&op nic!?t Dcrgetcn fccbbcn , n?e(f ocf m) t)eniscme^ 

iicn©wt)ef)er(iefamcni^. ,. . , ^. ,: 

Ccf fd)6(cnt)eS(o(Ierunt)5ee(l(ifen(Stant)c^, bmnencfte bufen^amborg t)an ebreir 
Jp6\)et^@toc(binncn^ambor()be(egt, ened3ared9icnfe\)erfa((enfi;n, Dett>i(cfenene ^M^ 
tingecfte©d)ot>©e(&, bet^anDiffen IDagc^cgcDen ^ebben , unt) t)amif fd;6(cn fe , na Duffen 
^M, de(icf /mt)enQu^rgerni)anaUcnebrcn(^3ut)ern,0elif/utven^oopman, anUnp(id;f unt) 
©iotaclDe, b\) Qjeriull cne^iet)cn .S)6i)er(]oel^, se(if gcmn, tve(cf^ De Q36rgcv, De befun? 
t)erflenJ^6t)etffoc( i)anebnen inijenabmen bcft, i)anebrentn)cgent)oenfd;a(, unt)ll'nen^;)6t)et^ 
man fe nSeDDcrum f orten, up M €g. Oiatb M ©cbof tcd, na Duffcn 5)agen m6Qt un\)erfumet 
fi;n, unbroitten, DataUfo5)or()efe(}t, famtDen5^afo(genDenfoern({(ifc5ebo(t)en(;ebbem 

«^Bit^er id bercDct unt) bcfd}(aten, t)af <\{k oee(](if c 2tf)nt to t)en en^igen ^agen bi; t)en 5(r^ 
»en ber ^ebnwabr blim fcf)6(en , unbe nid;t famen an l)at €apitu(,n)o ere 2Bife gett)e|] i(l, fon^ 
Dern font)ern fo t)at (jcborbe , ber 2lr\)cn oorbi; tveren , fcba( De Scf;ntt)af)r an t)en (g. Diatf; verfal* 
lmf\)n, efteinene(]cmenc^i(]ege(e()fn)crt)en, t)arutf;DearmcarDe tof6beni)e, gcfoberf n>er^ 
t)en, n)e(cfat)er(linbeeDen:^ce(cnmit5Se(livi((3ct)af)nfi;n, n)i( €€. Diat^ mif hmn ^kf 
aernlafellen^^ille, t^efegcmafetbebbentODoUenDigen, in n)it>er Q5etrad;tun() annebmen. 

gorDcr ie gefd)(af cn Dord; /uwc gcmcne ^6xQtx unb 3nn)af;ner Dcr 4. jtarfpef, t)at fe na 
Kiffenf^a()cnn)iUenOicd)funDCD?ad?ff;cben, cen/ct)er2lrt)*<geten in (inen ^arfpe(^5\arfen 
unDebe^warenenen^arf^J^erenfofefenDeunD fofetfenbe, unD Dat ^i)ange(ium ber ^ar^ 
5eif cent)red)ti(}(icf; mx De gan^e <^ta^ fo prcbioen, mx €€. ®om^^apitu( famf Dem €• 9ia^ 
tfce nene3nbrad)t in maf en fc&61cn, njefcf jum ^ox^tt fo crn()(itf wiUen 0ef;o(t>cn ^ebben, unt) 
^^.9\at5ant)cid)ti()(icfenat)crma(^5ebcbcn5ebben, fe enem /eben ^arfpe( ef)r©en)ante unt) 
9vicbtigfeitnid;tnebmentverben, tt)e(fe^fe, a(^j)ef)orfame^6r()en?erfc^ulbentt)erben. @d;c# 
^e bier at)erffen bam , tt)iUen fe mit 2it>t unb ^SIobe bat tJerfcd^fem SCelf tt)i (0 t)6rne bem 
SS. dxatht, fobaf ()eb6rbe,tt)iUen jjefecbf f)ebben» 

S)art()0 itiUen fe ot)ermaf ^ gebeben fcebben, €€. 9\af Je be fcbn^arf en 5??6nnef e, fumen 
Q3or()ern f wcbbern nid;f lenger up f)o(en wiUcn, up baf €S. 9iatf; mit ehren ^S^rgern imtn 
S53orent)orfabeven blim\ mo^tn , m fe in SOBiUcn Qtbt\)tn unb erma^nef f;ebben* 

Jlbiffi QlxtiUl 10 mie D0rgebr4(^e« 

OdmUtn, imt^ox^tx, baf,nabiffen!4^a0cn, tiemanb£i)f()ebin^ebt;emtgen^ar^ 
fenmafenfcf;af, uf bgenamen SS. Ovaff)famtbcnt)eertefpeI^arfen, fcf)6(encnen /eben, be 
ba^ ()ene()ef ie, utf) fi;nen n)o(^en)unnenen (^ube, fri? fpn, ivelcf man t)or cnen ^xtiUl, in un^? 
fe ^ur fpraf , up Petri aff unbtgen fd)aU k. jc. . 

^eg^eren ber5aft)en ;un)e Q56rger Dom S^. O^abe, M t)or,qefegfe friinbficf tt)iUen an^ 
ncmen, unb/umcerer^ofmenunggebulbi^jnaget^cn, n)iUenfena@eb6r, mit£it)eunb©ube 
l)t)€€. Dvabe, alfegcf^orfame^orgcr/ f oUen ^pben^efaUic) fyn, «nb ijebebcn W^ben , fe 
ft &ievupeine^nttt)ortun^ njiUen t)evplid;tenbe f)n* 

Extradt 9^ //. C^ei($. /. Vertodus /. Cap, E X T R A C T 

2(ug ejnem alten Chronico MSS. 

^tevna ( poft Recefs. poft ^Reg. if 26. ) 5ebbent)e©c^marenfo(Sf.€atl^rinen 
enen ^rcbicanfen oan ?»}?et)bcrg i)erfc[)r»;t)e4i laten , ^enomet JjDerr gofjann gec^en^agen , mU 
fer ^rebicant^ier gegen ■]}afd)en 1^26. gefamen i^, unDegepreDi^etDat (gnangelium ber SSJar* 
feeitint)er^arfento@t.€at^rinentt)eIfS^.Diatf)i)erDrafen ^efft, unb &erf>a(Den ^err^o^ 
^annge^enha^en t)e 2Car5eit to pre&igen tjerbaDen. ^orup jtc^ t)e ©cbmaren famt Den 
tulmed^tigen ®6rgern , \xi\) aUen Deer ^arfpeln Dc^ gribage^ nac^ Qualimodogeniti toerfam^ 
tet, unDa(t)aretIifeut()0efant)ttot)en€.9?al)e, t)an ef;nen tol^oren, n^arum man Jg^err 30^ 
^annSe^enbacjentopreDigenDerbabenJabDe, a(^t)an 

St.Nk§lah 3oacI)im '^CegeDorn, 3oacf;im»ant)er5ec6fe, S^m^kxt, ^axm 
fetoan^Sargen, ^an^(gcl)roet)erunt)3acobCtto. ' 

^^f.P^m ^afmer<^afmen5, ©oebefe ?(}?oner, ^an^to^ej^en, S^ietcrtcf; ^rum* 
meflttgf, (S(a^»ont)cr?Q?el)en, ^iricb C)]orp» 

St.Catharin. ^inric() ^at)orbe, ^i(e2lncfe(man, Siirgen \)an J^emc, J^an^Q5i(Ten# 
bef c, ^inrid) ^aren&orp. 

^>.//?cf^/,^inricf> ^ittef op, ^an^ ?0?d(cn5o(f , Mauritias ?0?ollcr , Jg)an^t>an 
525argcn unt) ^inrid; OJitfcber. 

0}?itfortei(J5fnttvorDn)ebber in^cbro^t, t)at €€♦ "^k^^X ^err Sofeann Secjcn^agen 
t)er3unbctopre&igcnt)c, imDfonDcn t)c2!XJar^eit n)Of f;dren, ocf t\)Of fiDcn, unDDoc|)nicf;t 
fanse^cftofDcnfc^en. 

Item, Doi^bcfc()fotenDord!)Dcfuft)cn?^6rgcr ccn 2frtfcuf t)an QSermefDung Der ^a 
fct^fufung. 

^prWrDcnn^i), DatDctXa^t^ertnSo&annSegen^acien to (^t. Catf)rincn tt)u(Den 
t)ertt)i)fcn, umDern)iffen, Datf)cDcl^uDc€f)rijt(if abrolverct^aDDc,unDDc^uDc, beiDer ©cjlaft 
Dc^ (Sacramcntd, beric&tiget* 

item, fe 5ebbenDc^5"t)a(jed na Cantate abcrma^^^ ^errn 3of)ann gcijen^aijcn Q^er* 
I6fgcget)en, Dartout()Der@taDt)ern)i)fet, ft'cftomafenDebinnenDre!4)age, tt^orfofeem^^OSa;? 
j)cnunD^crDe(cnentt)0(Dcn, Darb^t^erbaDcn, f)cfoDanc^nemanDcnfcibo(Demn)it(icben, Dar? 

to tt)i(c 5lncfe(mai], - tt)at5eocfn)0(tt)u|letvat ftegereDet 

ff)aDDe , €(S. Ovat5c unD Darbcnet)en t)orgc5o(Dcn, Dat 5e Dc /ene tt>cre De )pcrr 3of)ann 3f.oe"()a* 
gcn upf)Cc(Dc, 5e fcf;u(De t)an - - - - ftebbcn ,• een €<l. Oiatf) Ddc()tc iDt mit 
e^m to l)ct)0(Den , unDc up cne anDcrc %\j^i ercn Q5orgcrn to t)crtt)it(if en , Dar m6cf;tcn fc ftcf na 
ric&tem 

'^xi td funDbar j)cn)orDcn tiiancf De Q^drger^, unD fi)n Derf;a(t)en , unt)erbaDet, bt; 
4oo.5g6rgcrnaDcmSermon^pcrrn@tcffeng, inDat Leaoriumto (^t.OT^arien 9}?a0De(e^ 
nenDe^@onnDagc^to5ope famen, uiiDgercDctunDermaifanDer m\ Dat t>ornemenDc €€♦ 
«XaD^c^, bc(ansenDc Dc ^rcDicantcn bcfuuDcrlicf Dc^ t>cr(6t)cn^ ^crrn Sc^cni^agen^» 5»Hfee 25eil4ge. ^f ^}\t f orfe Ubbm ^c 400. Q^^r^crjJ utf) jtgli^^m 5tarfpe( encn nth (jcnmf e(, al6 ^oacSlm 
Dant)er5ed;fe, .g)armcn ©oltau , ipandi)on^:^ar(jen, uni) ipinric& ;^at)drDe an ^ercn S)i? 
i)ric& J&o5ufcn to fe^()cnDc , fccDcn g.Diatl) alfe \)ti an&crn 5)ajjc^, molDc to f?opc uorbajjen 
lafenuppctDvatl)^.?)ufc cftemoibt eme (jclebcDc, barDdcf^tencni^e^dr^ermit enen to reDen? 
De, t>an etlif en (gaf en, m nid;t mojlc Dod? Dat alfo (jefcbc^en. 5)c '^^or^crmeller [)e(ft tDt a\u 
namcn f DonDe, Dod^nidK^crne, tvilefcmitDen^idigcngaljnnjolDen, unD Der5a(t)cn €<£♦ 
diat^t Ded ("^orO ^??iDDage^ fo f6m @c&fdgcn t)orDagct» 2(lfe nu De (Slocfc fdi)cn ^efc^la; 
gen, fpntofamenfamen,up Dcn 9??een <^al 61; 2ooo.?J}?infd;en, ^cbbcnDarna^G^^or^ 
ger , alfe utl) HQlid)tn ^arfpcl i o, utl) gcmaf ef to WrcnDe wan Dcm €. d\atl)t, mariim |)err 30^ 
5ann3e5cnl)a(3cnDe(StaDtrumcnfc&olDe, anjjcfe^enf^enocl; nid;t, mifOvccfefe, nai^ Q5cfd;fu^ 
tung Dci^RecefresunDunfer^ioDcnArticulsatJcrmunmnmcre, Darum ^cDcdXcn fe ef^n m\f 
a\)envunnen nid)t fofafcnDe» SDilTc4o-^or0cr(l:nDi)orDem3^aDc gc(jan, , unDftcbbcnDov* 
gccjcDen Dord) 3oad;im ^c^cDorn Daf ^cfe^l Dcr Q5orcjcr , Dc fc ut5(jcfanD ^cbbcn* SDarup 
l^eft (gig. diaht tf)or 2lnttvort „qet)cn faf en : iDf mn tva^r, Dat (g (£. Ova^f t)an ^ambor^ cbri 
Q5erf6fgec|ct>cn5aDDc, i4nDtDa^5cfd;cf)cninDcri5}?cnun0, DatS^.OjatOgenjarftbaDDe, f)C 
cnc^crcjir inf6xt\)t toQ}erDarf DijTcr guDcn^faD, Ddrtotvcre5ceent)erlopcn^(>nnicf, een 
(^meDc^^necfcf , t)eria(jet ut& affen SanDcn , befonDerlicf to ^ti}boxQ in mlhv ^uDcn @f aD f)t 
Upror unD Q:tt>ijl gcmafet baDDc, Darto tvofDe f)c jtcf in ncncr mgtn unDeri^iXcn fafen , funDern 
allene na fincn ©cc(l preDi(}en, Daf fult)e fc(|f;e ^<2. DJaf)f necn (^uDf) an tc. Wiit mcf)r anDcrti 
SOSdrDcnDc f)Dr to Denen moc&fen, affei)am^aifer*?fJ?anDat, ^rct)e anDcrn @c()aDcn Dcni 
^oopman Daraf f cntilanDc. ^pirup td (jcanDmorfcf Dord; 3i0ad?im '^^cgeDorn Dat ^cfebl 
Dcr ^Sdrcjcr, tvorup DieDc unD ^cDDerreDc (jefalfen ft)n : ^^om fatcflcn t^ t^crgunnet an ^o^ 
6ann3e9en5a(3entoprcDi(}cnDe, iDffpto@f. (latt^ximn effe tnencr anDcrn j?arfcn, tDO tDt 
Den ^drcjcrn gclet^cf, tvelf ^efd^e^^cn i^ Dord; Q5cDe Dcr ^drger unD nid;t anDcr^* S)e 3(nf^ 
tvorf i^Den ^bxgtxn up Dcm ?9?ccn @aal tDcDDcr tngefnmen, tvcffer 2fntn)0rtfe Dcm 2* tHatht 
bcDancfet bebben 2C, unDe een icDcr i^ tDcDDcr na Jg)ug QtQal)n* 

^ierna beff € €. 9iaf;f alle ^ntvaner^ DcrbaDct up Dat 9faf6^^ug, unDai)evact)Cti 
r. ^rf icf ef, Dar fc jtcf fd;otDen na ricf;f en» 

^arnaic5 3obann3c^cnba5cnfo(Sf.5^icofait)oreneii$reDt5cri)ef<jren, tvclf M fi^ 
bc(jct)en beft btt^ an St. Matthxi-^it^enD. 

5(n st. Matthiei-5f\)enD f!)n t)crbaDef t)an Den ©c^twcn upDaf Jg)ot^6uf umfrent i^ 
Q3dr(3er. ^ax i^ m (jebolDen, Daf cf;ncn mxt btHltn mi Dcn ^ercn D<^ ^arfpef^ mif ebnen ts 
nen ^arf ?^ercn to tDcleiiDc. S)arup f;cbben De 1 5 . ^Sdr^er ^eanttvorfef : iDt tvcrc bcfd;(afcti 
om^onner{lagnaDerbiIfi(jen ^^dnise2)ageim8Dcn^rtifel, Daf alfcgrf^Mctcne ^oxc^tt 
meDcfefenfd;oIDencren5?arf^^;)ercn, Dem6d)femen t)crbaDen, af^Dcnn tviirDcn fe cbnen ml 
raDcn, tt?o men to cnen ^arf ^^eren f amen moqt. J^cmejt^ fo Qtid)thtn , M <Sonnat)en^ na 
Matthsi fr)ni)ergaDertDorc&Dc(Stt)arento@t.0}icofaiaIfc(grf^efefene ^6xQtv in Derfufi)en 
(St. 97icofai5^arfe, lim cnen ^arcf ^J^crcn fofcfenDe* !4:)emefO(jefd;e&eoi|]/ unD^err^o/ 
()ann Secjenbaocn i^ Dorcl) ef;nctt io enem Paftoren gef arcm »1 II. C^eila /. Teriodm L €ap. 

9}ai)ii|Ter5t6ve I;cbben Dc^warenetlife ?^6r()cvanft'tf (jetatjen, un^ ji;n jicgabn up 
bat J^oitjfeug , unt) ^err 3o5ann gegenbagen t>ov ficf loevbaben laten , unb Dovge^oIOen, 
\)tSimt\)x\m, famt allen (gvfeefetencn Q^ov^cvn, mit^SBiacn ^ev ^avfpel ^ Jpevren ecnbrcd;* 
ticjIicf)cH toeven^av^^ercngetonmre, be^evcn Dcv[;a!Den t)an cme, mitDelcv^crmanun^ 
ge, [)e foDane^ n?oIDc anncl;nm 

S^avup J^cvv Segenl;ascn jtcf fjcjft befwevef QiUkt, unb in ^(ntivort ^e^ietjcn tvclf f;ie»; 
paf;n fef;al: 

I* J^en?cvenO(J;Do8:ornod)Magifter, unbivereccft!flic!)tenicf;f ^e ?0?an bavfe cn Dot 
anfcbcn, W f)e fo mocI)tegefcbicft fpn to bcm 2lmtc , Dav fe cbn to gefaven , fo m tos» 
ffaen, alfc fc iJillic^tc menen, t)cvf)aI'oen rocre niittcr unt) bctcv , fe fcttcbcn to i)ev itarf en, ^e 
i)av gcnoi)f;acI)ti() to fpn m6cf;ten, unt) t)c Dav m6c()tcn t)6v gcf)OlDcn tvevbcn» 

»♦ ©0 fc /o t)at n)Oli)en gctan 5cbben , W fine £c»e fo bat fcbolbe anne^mcn mtt ?Bcfcbn)e# 
vung t)ev - - - - cfte:^avren^!^ecnfl, font)evnmie()cbbcnaIfc tt)a^ 
cvb6t)i() , bcm €uangcIto bdcf^te fo fot»evnbc unb bamet)c to 5oIbent)e, unt) wat t)cm 
€uanoelio cnt(|e()en Davto ivolbc f t nicl;t gebunben fi)n, fonbcrn Dri; bcbben to ()Olben^ 
^cunbnatoIai)ctit)e , unb fo bcbat bolbcn fd^olbc, n)oIDcn fcftcf fiilocr mitcf;mbeis 
fd;itieren, iDeIff;eebnengei)eunbl)enQ36rgcrntobeDencfcnt)e 

^ S)ar, be ct ccf fd)on na ^er ^fd^ing fd;oIbc annebmen , bcfunfcc ficf bod;, t)at t)av f;c n)(j; 
nen fd)oIt>e , alfc up be ^c^cme, njcvc een Iet)i(3 JE)u§, bavto nencn Q}ovvatf; , tDcIf un^ 
bvdglif merc/ barto 5at)t)c be betf;er toneenJpug(]tf)oIt5cn , unt)fd)ol&e i)cnn t)at fo mf 
ncmen/ tvofe\)in{c[)t mcnct)cn, tt)erc unorDentlif unt) unt)rdglif, fofctvolDevDcncfcti 
fonDcn, 

4» S5av f)c /o ibt fcbolbc annef)mcn , unb tven f;e \\)i angcnamen hOiW , unb fc cf;n bdd;tett 
fttten fbolatenbc , unbbe4:)anbt)anentbot()ef)Ctibe, unbutf; (inem Q5ubc( ftcf unb be 
SapeUancn tbofobenbc, t\)dvccf;mnid;t Itblicf , unb fofcbc^van^inncn tt)even, unt) 
ivannbcibtangenamenbabbC/ ivoIbenbeJ&anbvancmtccn, foiDcvcbcfcv, fcbatt^o 
i)6ven befvacbtenbe , unb em W t5oi)6ven fcbcti. 
^avup be igtcbuHivcn cvc 5intti>ovt gegcvcn , mit Q5uIborb bcr ^Sovgev alfo (ubcnbe : 

07a anf)6rungcbev5(nfit)Ovtbev(Sd;ivaren unb Q56r(jev ^cfft J&evv3o5ann iUm^u 
namcn mit fobanett iDovmovbett : 3m 9?ariicn ©abe^ jc* 

i;)t;rna fin be ©cbniaven gcgan t)ov be €avfpelf;ercn , unb enen vcrivttf t^cf be ^6r , tvefcf 
enennidjtfbovoiUentva^. 

Jpt)vna ^eft^cvv ©cvb van J^olfcn vevbaben \im 5tavcf5crn (nf^oforcnbc* 

^pi)rnaftnbc©d;tvavcn m^^^"^ fammt lo^^^orgcvn up baf 9vabtf;uf atn *!^<x^t ^U 
d;aeli^, unbbcgehvtvanbenS.Oiabftf^otvetcnbc, tvarum ^evv ©evb van ^oltcn ^Bovgcr^ 
mcijlev , \)Oi\iU vovbeben laf cn bcn 5vavcf f;cvn md)t tntbofcvenbe : @o befft g(5. Oiabf latcn anf* 
n)ovbcnbov4)S>ivid;J^o(;ufen, bafbci\6v(;nc^lllcn bcv€avfpeI()evcnficfJ;ef;cntt)cre; baiv 

^ tf;o fbxittc S^ciMgc» ^^ f6o bdd)te f)e 6c Ceremonien am qrotellen ^^ttl ni<^t tl)ol)OlmU, ivelcfe^ tvet)i)er ^^, Ovabetf 
QJorfafe jvcrc, barummen>ercfolfct)Ovbabetu . 

J^irup f)effcJperr3o[)ann 2Bec|ct»orn (jeantwortet: ©at fe (icf t^o mef)rmar)len mit 
J^crrQof^ann^i^enhagcnin DenJ£)an&cl9eget)en f)at)ben, bat^e mujk^ai-lorefffe ^apeflan 
(in , iven fuji De ^tebc befieffet, fo tDiirbe Dar (tne^ :^aiied tf)o Der ^arcfe nid;td fyn. ^o 
mantf)0ber5vdr gefamen, 5f|ftCord Campe, tDOVorberoret, un^ol^i) nafdQttf vertellet: 
^at cin ^(2. D\at)t f}c(ft na^ccjcvcn ef)maf>I^ , t)o men '^^u^cnba.qcn t)or encn ''^a\hxn scfaren 
I;aDDe, fotvi^enocrlatcn, mcc()tcnn)penenanDcrn, beun^.oelefei^c, fefcn, tvefcf J£)err©er& 
ocf, in Q}orti;ben, ben ®cf)tvarcn nacje^cvcn 5efft/ t)afK(lfoJpcrr3of}nnn3i9enl)a(]enaffa 
einDrecf;ti(jlicf;en van Dcn Q.xr(}ern unt) enen farcn , \>6x enen Sxarcff^crrn , utf) t)er Orfafc , ^)at 
t)e 5vaifcr lete Mandat utbtian , t)at men tiat "^Bort ©abel red;t unt) futtcr t)cn ?iD?infcl;cn fc^al 
i)crf linDiijcn , fo t^at \v\) ufiDcr un^ affc nicfct anDcr^ verfpdren , Dcnn tat Jg)crr 3of)ann fobane^ 
t}tit, Deivilcf)eficf t)afcnui:t)Vefef;efft Iatcn5(^*<n van t)enrl)ret)i(]|]ofe : (Sffte f)e bem Q5ofcfe 
tvat unrcc|)reJ>fereDe efftcpreDicjDe, Dac f;e mit Q5ottIifer @cf)rifft nid)t betverenbe fonDe, f)e 
funtfiDcn, unDtvilficf unDertvifen faten mit ©oDtfifer @cf?rifft, unb tvif jtcf ocf ni^t fcfdc 
men, bar f;ctvatunrecf)tedfeDe cDDcrlereDe, it)tapenbart5otvet)t)crropen, bar f)e foDancd ge^ 
fecjtteDDc, foDattvi)anDcr^nicf)terfporen,Dcnn De^arbcit; barummc i^f;e ^cfarcn, Doi^ 
unt)erumJc]efarentva^, f)ebbent)ocf;t)e^6rgerntd;t n)iffcninbrinaen Den ^iln^arcn, fotti 
bcrn De ^d;n)aren fd;olt>cn t)er crflc ^or f;ebben , atic^efc^en, t)at Dc^i^d^maren nictt fd;ult)ctt 
feg()en, Dat tvi) cen adeen jjefaren ^cDDen, fonDernfett)erenuitfeClDc|len, fo fcboIDcn fe Dcu 
trtien 5vorf)cbben, Darfeftcf fc()n)ar tf)o mafenDcn , Dennoc^ forefe uiiDer (t'cfeinDreci)ri()licf, 
?0?annbi;s:0?ann, Denfelt)en Jt)errn 3of)ann , DenDe ^orcjcr cjefaren f;aDDm, foDat&eein^ 
Ut^tiQ i6 gefaren Mn Den ^Sc^roaren unD ^orc^erm 

^i;rnabaucn feebben De (gd;n)aren unD Q5dr^er na cjecteven DenJ&JE3rnDc^(^arfpefd: 
SQBereiDtfafcDat fccnen geferDen ^Q^ann tt)U(len , Deunfcn PaftoremfunDe mit^runDoe^li^Cf 
©oDtlifer @cf)ri(ft bt^Ie^^en, effte 3of)ann ru^^e fetten, Denfelven njolDen De^urcjer unD 
(Sd)n)arcn gercn hdren :c. ^a up ^(2. dW De^ ^ore^ tbofrcDen , fo f onDen fe n^ol liDen , Dat 
Q:f)om 5lfbefd;cDe is Denfult)en c3egct)en : S93on)ol fe antojjen , Dat Dorcb €€* Oiabe n(Xi 
^^even fi)n fd)olDe , Dat fc mdgtcn m enen ^arcf ^errn f efen mn fe n)OlDen , utfjgcnamcn Q^u^ 
^nbagen De ene ecf)te grun) baDDe :c. UnD J£)crr ©erD van J^olte , De Q5or(jcrmei(ler in Dem ^a^ 
lebi)Der^ercfenf)aDDenage(3et)en, tvofefcDcn, DatfeenenndmenfcboIDe, De »an bciDer 5)efe 
^n)!|l^Q)er(lanDbaDDe,2C. (Sobe(ieitmcnDe^Doc^nic{)t, Datfoeinicjer^i)Den, naaegevcti 
^;crr ©ert von ^pofte ^aDDc enen Den q^erfdf ocf ni'cf;t (je()et)en , Dat fe ane S5Jinen wnD ^nM 
i)er (Cavfpef J£)even ^flvcf ()even f efen fd;olDen« "^2 > ©If lOe lLZ\^ii\» L Terioditi I. Cap, 2)ie ©c4)rte SSeilage ju bem erften ff apitteL *** • *** V 

xmMtmm\i MEMORIEN 

m ^amfiurg/ 

na(|) bftn A. b. c. 

' ■ V V V 

I, Von bmtn ^ri^berf^^fRem 

S. ADRIANI. ©ie5c S. Georp,ii. 
S. ALEXII su ©. ^ctii I . ^. p. 2 ? 7. 
2(ncrl?ci1i3efi&ertnaucrleute ju^.CSertrub i.^f). i.Q5»25t* 
2IUer?See!ert ju @. 3o5anni^2.Q3* 570» 

^:i}?aiicn ?O?a0bo(enen , t>e t^a ^cnet t&o Betering bee D^f es ^crfulren %ix* 
cf ett urtOc C(o(ier8 ber 23arvotert Bro^era. i ♦ ?S. 2 3 7. 2. $$♦ r72. 
©♦ 2(ttncn ju ©. €atf;avinen ber Qpunber 5 ♦ ^. 697. 25^ 

3Df)anni<) t)er ^Jglart&sf^j^rer i . ^. 242. 2. ?S. f 70. 
SQ^arien ^7ta%Mim\\ Der ©^iff er 2. ?^* f 7 5 ♦ 
S. ANTONII Du ©♦ ^etri , ju t)er gefeoren t)ic jebn dltejfen Vicarii befa^fer Jtire&c, baDcit 
f in /eDer ( A. 1 60 5 . ) )[df)r(ic& , ivie au^ petri Bcruirtge eijjen Wnt)iger 5*^ac6^ 
rict)t, fo icf) 3cfcf)en , cr5e(fef u ^avcf 8. ^cf)iaing ju f;eben M^e. 
^er XII. 2fpoPel im SDom. 2. ^, 400. j oa. 
in ^ctro ;.5S. m* 

|u©-5^ico(ai2.Q5.i9i. ?.Q5.foo. 67f.89.25<5trer ^^.23. ju©.€at5a< 
rincn t)er 2(rniert?©cfeuler, fonjlaud^Choraliumgenannt, 5ic(tc;d5r(id[)um 
iEgidiiunDInvocavitif)re^e^dn0nilTc2.Q5. ? f2. 586. 5.05. 57f- 3 9 8. 400» 
(g^ifl ebent)iefe, »onive(cf)erDicQ5ur5crfci)afft, A. 152;. ijlcic&obcn0cmc(t)cr/ 

Contribution \)er(an^tC , p. io« 

5U©.Catf)arincn.3»^« V-^h 

S. BARBARiE ju (g.Sobanni^ 2.«^. p. f ^9. 

s. BARTHOLOMiEi in 3acobo 2. 05. 634* 

Der25e3mrtcrt i.$S. 239. 

(S.23crn^4rt>6, Der@cf)(ac5tcr jui^.CD^aricnaJjaflWcmnla.a^* f74» 

Der }&ot5er#2irte4)te in €atf)ar. 3. ?^. 2 3 , 

s. BRANDANi ju e* So^anni^ a« 35» f 70« 6((bfie23ei[49e. lot U'S Calanoe , toon im jmcircn ^anDe ad an. 1522, au^fii^rltd^er ^crid;f 5efc|?ef;en i^ 
S. CATHARlNiE ju ©. €atf)arind t)er »^tter 1.^.222, 3.^^« ^78* 23. 
CHORALIUM, ftefee 2(rmcn?Qc|)u!cr. 

COMPASSIONIS MariiEju<^.3acob,unfcr(et)cn5romnl)er!TJe^eUWfi2e2.55«^34. 
CORPORIS CHRISTI ju^S^^ctri 1.05-236, 

ju(^» 97icoIai 3-Q5.89» aHal)er^pci(.iLei<ttiamd©efd;iwnenibid. 
CatOarind t)er.^ei(.ilei^iiam8@cfd?n?orncn ;♦ ^.23« l^er 25ot>cPer, t^o ^er 
anDcrn?[)?i|Ten2.«S.23. ^atte An. if2f.Dicfun(fjef;ent)eCommcnde $u w 
(c5ncn 1.Q3.223, 3.^.696, 
ju^.^acob t()or@catieti2.5S»634« 
ju @. 3o5anni^ Dcr JlatiOeefa^rer, t)ai)on it>irt) in Dem i>icrt)tcn 55anDc De^ er(Icn 

^beil^, gc(icbtcd®ott! au^fu5r(id;gc5anDe(tn?crDen» 
ju9??aricn?0?a3ba(encn2.^. ^72, 3.?S.68o. 
SS. COSMiE unD Damianisu^.^J^J^anni^ DcrQ5arbircrnnD^unt)^5(cr^e 2.^* ^70, 

9??arien9??a()&a(cnenDcr@d5craufDem5^auW'^2»$S.y73» 
M ^ei(. (CreuQce su (5. Catbar inen 3 ♦ ^* 8 9« 
Su(^.3acob 1.Q5.239. 2.^.654» 
Der 3immer(cute 2.Q5.634, 

ju ©.So^anni^ mit Dcm gunafimen atlcr Cftriftcn ©ccfen 1.^.523, 226, 2. 

ju <?. ^arien ?D?agDa(cnen i)on t)er 5^ieber*5(??uf>fcn 2. 03* p. f^** 
Dcr^Bccfer 2.^. ^73» 
&er Cr^rturt09}?aridim^om, batjon mirD , Qtlkbtt^<^Ottf im mxtm ?Sanbe be^ er(?cn 
^()ei(^ au^fu5r(icb0c^ant)c(t mcrDem ftc&. in Dcffen p. ^96, 602, im j» ^anbtt 

in^ctro i. 05. 236. 

in^f^icolai ib.23r. 3*Q5« fi7/po,672« 

tn (Sat^arincn 3. 05. 89« 

in 3o()anni^ib. 226. 

in ^mn ^<\q\), ib. 23 i, 

S.DIONYSIIin^etro 1.05. 236. 

^bor i^^tifctt in 3acobo 2. Q5. 634. 

ocbtcrDer^ortt, retrojanuam, in COlaricn OJ^a^b. 2« ^♦f 72* i«5J.229* 

J)er eiIffw«reti^3un5frauenin^iCD(ai 3»^. 89. 

ELEEMOSYNiE retro Januam. ©ie5ead)tcrbcrDor«. 

bcr iglctibcti. Exulum inber ^ei(. ®ei(l^ ^irc&e i. ^. 22 f , 22^* 

S. ELIGII, bcr®o(Dfd;micDeiU@.3o5anni^ 2.^. ^69. 

S. (glifaJjet^ ju @.57ico(ai, ju tt)e(d)erDie Commenda S. Elifabethaj in bcfa^tcr ^in^t, 
unD Da^ ^egen liber auf Dem ^^ur(laDe f;icbet)or ocfcgene S. 2ii|^ett oDer S. i&Uf 
fabct&^aupficbortc. ftc5t 3«^-y^/f ^^» i*55*474» *«55» p.f7^*^q- 

5^ 3 S.ERA- toa Il.^f^tiU L Pmodus L Cap. 

S.ERASMI ju (g. (2atf)flvincn m) Dei* l)iej)ierte uni) funffte Commende ^m\ki)ni~iSd* 
692. conf. u^^. 251. 5.05.25» 

(S.3of)anni^ bev25€tf€r 2.03. j69* 
S. EVALDI in^etvo 5.^. 57f* 1 1 !♦ 

ss. FABIANI unb Sebaftiani ju @. ^f^icolal bev ^epfcfcl^igei; , obev a6cr bev Qtiltt 3. 05» 

p. 666. 89* 
FAMILIARIUM ante Pr£etorium (bevJ^aU(5bienCV) JU<S.^etvi U^.zz^, 
i)ev 5i{cl)er in 3acobo 2. 03- 634. 

bev SiTcfe«f '^ "i^^^^^f^ ib^^- 
wnfevliebcnjrauertin^efrobcv^cfcneibev ^?S, iii* 

ju(2::).€atl)avin. ^O). 25. 

ix\ ^' 3acob mitbem 3unaf;men t^ov ilofirtge 2» 05. ^H* 

alia ibid. t>cr iEi^e ib. 

alia ibid, vor t>cm C^Ore ib. 

alia ibid. i)er ri*ict)eliOmge a^elcf e bc £iibe up bem 05ou()at>e tolbett ib. 

ju ©, €atl;avinen ^ucjcnannt bev 25aym|^er^ig^eU 3 ♦ ^* 8 9* 

im2)om 2,05.in» 

su ©♦ Sohanni^ , tf)Ov ilofuHg ju^enannf 1. 05. f 69* 
bev(leben5reiiOenO??avidsu^.07icoIat i.05.22f. 3.05.89« 

S. GEORGII ju (^. 3of)anni^ bev Keitenbicfier 2. 05. ^69, 

S. GEORGIIunb Adriani ju (^. Qobanni^ ibid. 

0. (Sertru^^ju^.Sacob 2,03.634. biefcfnfftef An. 14^2. al^ievadaltareMartinicitte 
Commende, it)eIcl)cAn. i jo8.\)evbejT^vt,unbnad;@»(0€rtrHO9 ^ltavDcv^ 
Icgetmavb 5. 05. r 2^,^27, 
ju (5- 3of)anni^ 2. 05. 5"68, fq. 
ju<S.^evtvub i.05.22f,229* 

&ev§4ll0biener, fi'ef)eFamiliarium ante picEtorium. 
HORARUM b. MarijE i. 05. 230. 

ju (5. €atf)avinen 3.^^,23. 

inO^icoIao 3*05. 89» 

t n Sacobo bc be Bot^cra na £unebov() ^olben 2. 05. 6 3 4, 
S. JACOBI be^5vi5|Tevn jubcm ^cfeare i. 05. 62, 232, 673. 
S. jESUSju(S.3acob 1*^.232. bevBcbune!ifa»igcr2.«S.634, - 
S. JODOCI ( (5.3o(leg ) n\ (S. 5}?avien ?:)^i3balenen i . ^. 2 3 8> 

3obanni^ 2.05.^69. 
S. JOHANNIS \)t6 5lpo(leI^ unb (gt)an()eli(lcn , ju ^. 3of)anni^ mit bem Suna^mcn ad Fa- 
bricam (t^om^a\t>te) 1.05.22^,237. 2.^^. ^69. 

^u ^crvevOce^w^^e i|Un. H^i.gciliffter/ 2.05. 679, obev i?ielmcf>v evncuct 

un^ ©ed)|!e }5cfl48<* jg^ ' unt)tveftevaud3ebvette(, an^^efcf;? n fic bmit^ An. 1458. Da mx (aut p. 
^38. imi^Q)* 

hT2^^ftetin3acobD 1.Q3.228. 2,^.6^4, 

t)ev Bircbgercfeirorficfi ju <S.€atf)arin. ;. 03. 2;» 

bev!&nocbenl^aucrin^i^etrDi.Q5.2;7' ?.Q3. n^ 
^ev()eil.Dvet;:&^mgeju^.C>}?avien???agt)a(. i.^.ijk 2.55.f7a» 

bcJ^ J^eif. ilci*it<Jm0/ (icf)e CORPORIS CHRISTI. 

i)Dn Dem iLobe '^O^axid 3. Q3. 89- 

S. LUCiEim!^Dm/t)cvmrt^Urunt)^lafer i.^.48^« 

S. MARGARETHiE im!^Dm i.Q5.2 5r» 

b. MARiiE im 3^Dm coronats ju^enannt. fte^e (Sv6nutt(j O^lavta. 
ju<S.^etvi 1.^.251. 
ju ^iCDlai / (]e()e Cr^mmg , unfev (ieben ^r^uert fleben grcuDem 

5U mhC^rm j . ^. 6. 699. conf. HOR ARUM b. Marise. 

ju3Df}anni^, mitt>cm3unaf;menS.Georgii 2,^.662. 

t^or tQfin^ I vide fupra , unfev IkbmStmtl* 
t^O bem Qcfertre i . 05. 25 2, 
S. WARliE M AGDALENiE in ^>etrDt)abei) eine Commende 5* $S. 642. 
in«J)JaviaO)?a0Da(.jut»everpenmifle 1.^.228* 

AtiOerti tflijlc 1. 05. 229. 
S. M ARTHiE 5u (g. ?0?ar. 50?a(}ba(. t)ev Sc|>ortf<i&rer 2. 05. f 74/ ^90» 

S. MARTINI im ^Dm ;. 05.^78. 

in ^ctrit)ev9}?5(enSiit)e 3,^. ni^ 

tn 97iCD(aD 5.05. 89» 

in ^acobo vid. gei(l(. (Scf;D§bu^* 
bevevmartvrer imS^Dm i.^^. 225* 

s. M ATTHiEi Dcr ^ijcfeer tn ^acobo , eine \>ot\ btx DbenerhJc^ntcv uttferf(^i'ebetie a. 05* ^ii* 
S. MAURITII in Catbaiinn, ^aben bic Vicariiuntevftd;aufscvic&tet 3*5S. 32* 
ju t)ev evjlen miffe in ^icDfaD i . 05. 224, 

in9??av. C9?a.gt)a(. Oef)e Dben in MAR. MAGD. 
jubevfc^tenmtfle in ?a?av. ^agt). fDttjl t)ie®db(e})er\Wi|Te u^.22^. 2,^,s72> 
Dev niebev m«^Ie 2. ^, 692. 

S. NICOLAI unt) Catharinae im !45Dm 3.?^. P3« 

SS.PETRlunbPaulitn^etrD i. 05. 237. 

S.PETRI, in^etVD/ bevevjuraten, i. 05« 228, hodieWeOSro^Dv&nun^. 

jum 3^eiftebe(f e i.^.i^s* 
ber 2^eiten^tener» fle^. GEORGIL IC4 ILZ^til$ LPeriodtis LCap, 

bcr Scfeiffbauer iniSat^rina i.^^ii^, ^Q5.2j. 

Der ecbiffleutcjut)crer|ien?D?iffein9^ico(at ^^.89- 

bcrQcfeonfa^rer, f. S.MARTHiE. 

i)er Qc|)rot>er ( t). i. ©c^nciber ) in ^ef ro i . ^. 2 5 u vid. THEOBALDL 

tJcr @cfeu(!er. vid. THEOB ALDI. 

S. SEBASTI ANI irt ?0?ar. 9}?aj3Dal. Dcr Zvmh^flct 2. ?S. y^i» 

t)er@cacie« in^acobo 2. 03. 634. 

s. SYLVESTRI in 07?ar« SO^afltial. u ^t 227* 2, 05. y ?*• 

berCegcler ?.^. S9» 

s. THEOBALDI in^ctro, bcr23e^er, Sdbufier unt) ^ifcber ^!^. ^42» 

S. THOMiE Apoftoliim4)Dm 5.05. 57 r* 

Aquinatis in €atf)arina 5.^.269. 25. 
in3of)anne2.?5. ^69. 

Cantuarienfis in QD^anhe , t)cr igrtgeHatt^efa^rer 2. $S, ^72, i . ^. 222* 
SS.TRINITATISin3acobobcr25^treri.^.224. 2.654» 

S. VINCENTII in Cat^arina ber 25rauer5rtc(^te 1.O5.223. 5.05.2.696.2^ 

S. WENCESLAI in^acDbD 2. 05. 6r8i 826, 827. 
bcrfun(fWMrt&efiC(;ri|liin?O?ar.Si}Za0Da(.ber^eirieMwebcr 2» 05. S7^^ 

IL rottbenMEMORIEN. a) 

Memorien (bie) (inbflnb t)oncr ?[)?igbrduc[;c ti?erbcn f;cute nict)t mc^r diftribuirct IIL 
unb ^(bgotterei. IL ^f;. i.?^. p. 1 1 w 665 

Q)cf. ju Qt. Cat&rtr(rtctt) A. i ^47. III. 2f ♦ 
t>ie) f auffct^inricf; J^ibbejlorp jum ^cl^uf y 94 

feincrVicarieadAltareS.Cypriaciim follcn |d5r(id) 80 ^Hmt flir \>\t ^crfon 

^omunterbcr^Iufft. 11.526. tvagcn. I.^().3.Q5.797 

tru^cn im S)om A. ifji.aufbie ^crfon juBt.^acob) A. 1400. IL670 

3df)r(id; 5 9» ?^arcf . II. 5 8 r ^ercr (^inf unffte. ll. 8 5 2 fqq. 

genielTet ein Canonicus glcicb im cr(lctt f)abcnfiirjt\toberanbre0cj]ifftct: 

ber?n£fulL7eic,c( unb^riefe, t.cr. "^^'^1 Ju ^ambur,. ©raf .on 
bcn in bcn baju t)erorbneten @d)dppc« ^ ^ *^ ^.7 * ^cCT,, o- t 

ober ^aflcn bei^cic^et. II. 797 3of)ann ^(\)erbm0, f){atf;mann, 3ac. 2 Jun. 

|u Qt. peter) bcfommen a. hh* eine . ^^- 884 
neue Crbnung. llL9y ejusd- 2^ Jul. ll.g^S 

beja()Ien bcr (^M A. 1 nr* «" ©cjog ^r.^inricl) 5(rcnbe^, ^atftcr. 2. ?S. 22 

40 ^Qxd 9 (^cbifl. r^fcnnin^. in. Theodoricus^lrnbe^, 03ifc(}off |u £u()ecf im 

110 " im!^om A. ijc6. I11.489» II. ifi 

05crn^ 

a) 2ganI)e(5(n9toraifc^en3ar)len ii.HHt)iii.fdH25eilj?e[)ct temercf(;niie&cn55anl)Dc3erflf-H2f;fi(«. Q5crnharL> tton 2Irnhefm A. 1 2f> ? . II. 3 8. i o j- Dn. Hcnricus Budonis, tm S)om , Circum. 

3o5annQ5ant)Io, 97icol. III. 88 Dni. III.488 

jpenricl) Q5aren, 3:ac. s Maji- ". 8S2 ^ilfen Q5utenDincP, 3ac, d. 8 unD 10 Maji 

£utrc^:^art5o(t)/3ac. 2fNov. 11.898.87^ 11-8?^ 

s)??e|]er ^^ecfer, ^ac. i Aug. II. 890 ^orb ^abbelow, 3ac. d. 16 Maji. II 882 

JohannBernardi,im5)om. III. s^o 3o5annt)On(Zampen, ^rObfl, Dom. i}Sh 

3of)ann ^^o^cfer, 3ac. 8 Nov. II. 897 H. 620 

^^ibbefc '^SoDcn , 3ac. in O^. Corp. Chrifti 5;)cmc di&t , 3ac. 6 Jan. II. 877 

II. 884 I^"- S'^^)- ^^<^i^/ 3^1^- 28 ^^c- ^^•^«^^ 

4)tnricl) Q^om^arten, 3ac.i6Jun. II. 884 '?)inricf)€racl)t, ( velCvafft) Dom.A. 140» 

ejusd. 24jun. II. US ^^- ^"^7* 670. III.488 

9vut)o(f Q3om(}arten, 3ac. ©onnta^ nac^ J^tnricf) !I)abri(?, 3ac. II. 881 

Petri PauH. II. 88^ .?)enricf) JJDalin, 3aC.6Maji. II. 88i 

J^err Andreas Q^ontncj^off, ^f^icol» III. 88 ^enricb ^c(fl)Olte, 3ac. am ^onta^e in&er 

3of)ann ^^^ennyn, Decan. 3ac, 27 Jul. unt) C^ai^' xlBoc^e» li. 879 

ben i Aug. II. 889 ^(>\)m\ 3^iineman, ^rieller 3^c. laMaji. 

9SBo(fer^^erd)ReL)e, 3ac. i Apr. II.879 H. 88i 

S;>im (oDer Jf)inrid))t)an bem JSerge, 3^^» Gallus '^wu, Dom. A. i ^20* II. 541 

A. 1406. II. 8f 8 Ricmar. ^bbefe|brp, 3^<^' i6Dec. II.899 

fieiauf .f;)immc(fart[). II 88? Reinerus unt) Johannes fon Stf. Dom. 

HenricusdeBerga, 3^C. i8Dec. II. 899 II-f55 

^itlm Mw Denr^ercje, 3ac. 22 unt) 50N0Y. W^tx (gcf^orf! , ^rfefter, 3<JC, II. 88 1 

II. 898 q3aul €cff)or(l, ib. g Dec. II. 889 

9iinefe»anbem^^er^e, 3ac. 16Dec.II.899 ^inricl) ^oa^rt^e^, Dom. A. 14^2. II. 14; 

Johannes Bernhardi , Oom. An. 142$. 3of)ann (g^cjer&e^, ^robf! in Dieinebecf,3«c» 

11.194 . II. 881 

(5)er(ad) j^crnin^, 3ac.28 Jul. II. 8!^ 9 ^ur^enS^^erbe^, feiner bei^en Srauen unl) 

Q3au( Q5a*(]en, 3ac. in t)ev Cfiei: ^ ^1<xi)U ^inDer, S)om unt) 3ac. Anno 1447, 

II. S79 II. 801 

3^fper^ei)5a,3ac. ^Not. II. 897 ©erf)art) €ifeni)orp, ^rieller 3«c» A.i4o6» 

$err5}?artin^:Sifc6op, 3«c. aufgroiifeic^tt» II. 854 

II. 884 Q5icfe (2(ebccfe, 3ac. 9 Apr. II. 880 

$f;oma6Q5ilJenborp, 3ac. am 5}?onta(j itt .S)err 3of)ann €f(]er(torp , ^<xu i^ Jun. 

t)er ^{[kn ^od;e. II. 879 • II. 884 

^a(b, ^^(of ed , 3^C- ^oji^"- Il^SSf ejusd. 24jun. 11.885" 

^c.n ^^ern(]orp, Dom. a. 1444. II. 1^5 5^crnf)art) gaber, Vice - Reftor unt) Vica- 

^Oerr <55crb ^^orhufen, 3^c. 25JUI. II. 888 rius ju (gt.3«cob. 

^iit)efe ^^remer, 3«c. d.4 Apr. II. 879 3<^ ^-^5 unD^^Maji. II. 885 

N. ^rccfbercibe, 3ac. A. 1588* II- 666 Everhardus t)on ber '^ii^tt, €atf). ;.^. 22 

Bruno Canonicus Cantor.Pom. circaAn. ©Imon ^^S^^pt, 3^om A. 144^. II. i9f 

1322. II. 147 SinDre^ Sorfle, 3ac, d.^Maji. II. 88* 

II. 3:&ctl$ 1. 25<;r)^ O Soa^fm jo^ n. C^eifa /. Feriodm T. Cap. 3oac^im gorfle, Vicar. jm S)om,, 3^Cr d. j. CO?ctfe ©rounjelmaiiy 27 Maj. ^cic. II. 8 5 5 

Maji. II. gg2 • .^'^ineunb^ang^ulfotxjen, am^)3[am'<Bott{5 

ejusd. d.^Maj. H. gS^" taoeju^t.gacobi. II.878 

Dii.Thomas grancfe/ S^^C, I f Maj. A. 1 5-07 m oaavacorporis Chrifti. ibid. II. 884 

II. 882 Soljann ®u(fo\v, d. 1 5 Apr. 3ac. II. 880 

Nicolaus granjoifer, 3acob. i f Apr. If.. ^err .g)enricl> mx J^adjet)?, im S)onn IH. 

5(nnefe€pperter, 3ac. 2^ Jul. II. 889^ 07ico(, 5;)at)e(er , ein^riejler d. 8 Jul. ^acob. 

^ittmer gre&eboli), 3ac. 9 ^ov. II. 897 ^^- 886 

Stlcfe 5reDcrid)iJ, 3ac. 27jun. 11. 885* @el>et)e oDer ©cfecfe t)an .?)abe(n, ju^^tSaCf 

Dn. Cf)rijlian grobeien , 3ac. 29 Jun. fqq. d. 1 7unt) 30 Maj. 11. §8 j 

II. 88«. d»i8jun. II. 884 

J^err^arten(55aMr, ^lc III. 88 ' d.^Jul. n.gs^ 

3o^ann@erbot)e alias Werneri, S)Om. Ah. d. I f Aug. U. 890 

14^4. II. 26? Johannes .^afen, Viearius JU ©t> 3aC0& 

©raf ©erbart) t)er Ifle fiir feinem J^ru^er Jo- m befagter JlirdK. II. SS i . 900 

hannei)erIlle2)om, A. 128U II. 44» Wilhelmus Jg)afe. II. 

60 .^^err MatthiEus J^ale, Cat()ar. 5 5^5.22 

Bartholom. ©ejlman JU^f. 3v^C. A. 147 5.. Meinardus Halma, JU @t-3ac. 9 Decemb. 

II. 809 II. 899 

9?larquarbA)am ©Iint)e, ^mr Anno i^^C^ Mein. Hama, Vicar. im ^mi, d. ? Jul, J« 

II. 18 1 3«C. 11.886 

5ilbert ©^ofman , ^robjT ju Dieinebecf unb Henrieus t)on .^amme , Canonicus unb 

Canonicus JU Jpamburt), 3aC. 1 8 Majl Thefaurarius A. 1 3 30. im S)om» U. 

11.885 241 

i^ernbart) (33o(boutt)e, Dvat5man, ^ac. 12.. 3of)ann .?)arbtFopff: II. 24? 

Dec. II. 899 Dn.3of)ann.^arfige^, 3ac., igDecembr. 

Catl^nn@o{5man, 3ac. Laetare. II. 876 H. 245 

Jg)enrif ©ogman unD ^Dne; fi^ner Sr» 3ac.. Q5erharb .?)at)eman ,, d. 2y Maj. in 3acobf. 

11 8?6 881 11*885^ 

Q:^oma^ ®ottfviet), in^ac. 3 Maj. II. ggr J£)e())vat), Decanus Ann.. 1298. im S)om. 

3of)ann@rabon),^rie^er(J!n3ac. II.881 11.89- 

«53eter ©rabom, 22 Nov. 3ac. II. 898 Jpermann JE3erbor&, d. 8 Jan. ju ©t. 3acob. 

^ermann &xi{k, Vicarii m 3ac. ju 3^c. II. 878 

A. i?74. II. 6f 8. 871 M.Reinerus Jgiermen^Oor^ , An. 14621^ 

Sobann unt) Nicolaus (^refefe. im ^om, !45om. II. is9 

A. i3f8. II. 6 H. ^^errCor&J^ieOei^ber^» ^11-88 

©efe©rintpe, ju^ac. d. 12Apr.II. 880 Thomas .g)it)t)c(lori3 im!^om. III. 489 

^iL)e!e ©rimpe, ju3ac.2? Jul. II. 888 ^ufsfe .5fDi)e(Iorp) im S)om. III. 489*632 
3o,^ann <^xm^f, ^riej)er p ^etri., IIL ©cDefe J&itfe(t),d.iaNovemb. jnSac. II. 

. 641; g57 

©5efe Be(^f!c 35eil4ge, loy Q)f)cfc Jp!6muinn, d. 2Apr.ju(^^3^<^^^' ^cvmaimy;)i#rant), d. igNov.iuSacoCu 

n. 879 H. 897 

Jfpinricf? ipoepd , Q>uri3crraci|]cr ^u ^t (laf \>ain bcja(;ffcn t)ie (!cicf)namd;®efc()tvovcif 

tf^arincn. III. ii in^cncnad^t^^a^cnMartini. II. 876 

SDf;ann Jpocp^, ^Pricjlcrd su @t.(Sat^arin. Conrai) i;)uftn(3 , ju ^.97ico(ai. III. r». 

ni- « I ^crr C^erD Dam.S)utIcn <Sonc, ju(St.O?iC. 

?ifc Jpoaf^c^rc^ 2Gaf|en f @c&mib , d. 1 5 III. 88 

Maji 5U '^. 3ac. II. SH2 Johannes I. ©rafi^OU JS)Ol(lcin, A. Ilgi.im 

2Iff)Ci& Dont)erJpt)ia, d.Jul.juQac. 11.886 ^owh II.44 

5Iibcrt Jpoi(}cr , d. 10 Maji ju ^» Sacot). Sifbcrt Su^cn, in 3ac. II. 87 f 

n. S82 ^obbefcn3uacn,d.if.JuI.3ac. II. gss 

3o5ann JTpicjer^torp , ( Jg)oier^Rorp ) d. 12 2©obbcPe3un()cn, in^ac. II.87J- 

xNov. ju (5. 3acob. II. 897 _ itajlrop, in ^iibccf, €atf)arincn 5.22 

Dn. ^lfbert ipolbenilcDc, d. 6. Jan. ju (^t J&cinc ^fufjc, d. ^yMaji in3ac. fo abcv m 

3acob. 11.878 lof)rcn ^egangen. II. 8S; 

im()feid)cn d. 6 Jul. II. 88^ d. 12 Novembr. ib. II. 897 

Dn. 3of)ann ^offdnber , d. 31 Martii ju J;)einc ^fincf fparen, d. 8 Dec. in 3ac. II.89f 

et. Sacob. 11.878 ffroe|}cr3o5ann^^fot5, su®t*9^?ic. 111.88 

SSefc S;}oi\]t, d. 17 Apr. ju (St. Sacob. J£)inric() 5^oc&, Presbyter im2)om unDm 

11.880 et.g3etcr. III.94 

Hincmarus ^olf^mt^ , Presbyter d, 20 ^immcfc ^ofcr^, d-iJ.Jan. JU ©t. Sac» 

Novembr.ju(St.3ac. II. 897 II. 878 

3oac!)im .^oman, d. ^Maji ju ©t. 3acob. M.3D6ann5^cr5c, im ®om. II. sS4 

n. 882 III. gg 

$lffc ^poppcncr^ , d. 7 Jan. ju (St. Sacob. @efd[)c Dom ^ro^c , 3(}fr. im Convent. 

II- 878 A. I f 2f. ju (gt. Sacob. II. 8fo 

€fifabet5 ^opncr, d. 15 Jun. ju (5t3oc. SSefe 5tro5ng , d. 17 Apr. ju e. 3aco5, 

»• 884 IL 880 

3iff)efm S^oxbotd), Decanus A. 156^. im .^^evr 9??arquarb ^ro^nc, ju (gt. 97iCo(ai. 

^om. II. I f f. 646 Dn. Johannis tofen, im 5)om. HI. 6r8 

eanber can Jporcn, cin ^ricfler d. 2 Jul. ^cnrid; ^func, Vicar.d.« Mai.iuet.3ac» 

ju(St.3<^c. 11.886 11.882 

M. ^mxK^ ^otna^cf, a. 1437. im :^om. 3ffabe ^an(je, 3()f. im Convent A. 15-2;. 

II- 190 juet.3ac. ll.Sfo 

tDbefc upDcr .^otjc, d. i j Jul. ju ©t.^ac ^txt ^lam^ ^angcnbccf , ju ®t molau 

if. 886 III. gg 

(55otfrit) ^umfcfifi), Vicarii j« (St. (?7ico(a» ^err Oveimcr bci; bcr £inDcn, ^atf^Min, j ?^. 

III. S7 22 

Nicolaus .g)u3e, Q^urgcrmciffcr im (Ixmpt, J£)crmann^ang<nbccf, 35ur^crmei(lcr5U ©t. 

A. 1449. im S)om. n. 17« 3acob, 11. 88» D a ?25ercn& log * Il.Z^cile I. Pertodus I. Cap, ^mnt) £eman Dcv dltere inQacobi, am^^-^a* Qoi^ann ^i\mx\m, Ann. 1426. im 5)om, 

ge feiner 3abr^3eit, unD avf Philippi- \l II. i 7 i 

Jacobi- ^ag* II. 840 Cut)oIf g^^elflng , ^at^mann^ ju St. Nicolai 
^erenD ^eman terj 3un(|ere. ib. fq. lll. ^7 

SOBommele ^ema^, in^ac. II. 88 1 9H5ort)efe?Q?erten^, ju St. Jacob. II. ggi 

©f;efc i)an ^eflen, d.26 Jun. ju (gc.Sacoln ^ajerner 9}?e^2e]f enborp, im!4)om, II. 6f 6 

II. 88f Margaretha Militis , An. 1426. im 5)om* 

*Bernf)arb ^awenborcj , d. 1 6 Maji |u St. Jac. II. 1 4 f 

II. 88:^ .?)an§t)an«J}?tnben, d.7.Apr.juSt.Jacobi. 

Ludeldni, ^ubefen, (t'ef)e Wen^. II. 879 

Catharina ^iineborjj, am folgenben ^agc nncf) ^o^ann i^an 57?inben , d. 20 Jul. ju St. Jac. 

beneneiiftaufenbSungfraucninSacob II. 887 

II. 876 feine grau ai Dec. Jaco^. II. 899 

• im9leicf;en amSO^ontagc t^orLuciie. ibid. Mauritius tjon ^inDen, ju St.Nicolai. IIL 

II. 899 88 

go^ann ^unebi^rg; Q^urijermeijler A. 144^* ^err ^nbreq^OT^oIler, ju St.Nicolai. 3 $8, 

im!^om. II. i8f 88 

Soi)ann ^iineburg, Canonicus im ^om. JPDerr5lrnt^o(Ier, €atf)arin. ^05. 22 

\\. \G^r€€6^ .f^enricf) ^J^oder , unD 2lbe( fcine grau ju 

3o5annl!utton), d. 28. Novembr. in Jac St. jacob. d. i Jan. II. 878 

II. 898 Sof^ann ?0?o(ler, Viceplebanus JU St.Jat. 

f^ur^erm, Thider. ^iinebur^. im !^om. inSt.Jacob. 11.881 

''11. 898 d. iSApr. 11.880 

Joh. B. Mich.Nativ. &anniverr. III yoi Dn.5perm. ^??JoIitnfi(), Jacob. 1 f Decembr, 
©ei^^rDlWen^, Vicar.d.^Dec.inJacob. II. 899 

II. 898 !45anie( i)on CO?ofte, in Jacobi. II. 87 r 

©5tFc ^iitfcn , d. 13 Apr. {w St. Jacob. ^ibbefc S)onS}}?o(6en/(a]iasS3}?oIi^in0) d.ij. 

11.880 No V. m aucl) d. 1 . unD 2 Dec. ju St. 

J&crrSo^annCutfen^, juSt.NicoIai. m. Jacob. 11.898 

88 Jg)erman ?D?o(^in9, Presbyter d. 24 Nov. 
Johannes Ludekini , Vic. fiir feiUC €(tern unD 2 Dec. in Jac. II. 898 

im X)om. II. f f4 D^«Defe mn Der 0)?onnife, A. 1416. ju St. 
fiir f?d)fe((>|l, ib. II. 248. f ^4 Jac II. 87 f 

^ant^ ^Ut()Di\)e, d. 7 Jan. ju St. Jac. II. 878 mx^ d. I f Aug. f^i%0\tm. II. 890 
<gifriD£utfenj>, amTrinitatis^onntascin m\\x Dic ^eiitnam^ ^-(5)efcf;n?ornc d. t. 

Jacob. I!. 885 i2vgcl)i(lin^ reicf;cn mufien. II. 876 

S;,m Johann Marquardi, ju St. Nicolai. 3of)ann ?0^oren|?et()unD feinegrau, d.ijan. 

111.88 juSt.Jacob. II. 878 

Martinus ^}}?atrute, juSt.Nicol.II.^S. 88 So^ann ?)3?unDen, d. la Apr. ju St.Jacobi. 
.?)trr;^j)rce?0?eiger, juNicol. 11.35. 88 II. S80 

S)anM^fisV,d. iJan.JuSt.Jac. 11.878 Sojnn» Se(^Pe 25eil4gc» 109 

3of)ann ?>])?un|]cr, Anno 1388. in Jacobi. Dn. Henricus ^obacjel,, d. i2jun. ju S.Ja- 
il. 666 cobi. II. 884 

WcfK 9)?un|ler, d. if Auguft. in Jacobi (Slaufi ^ovte , nm ^D^Jontage tu bcr (^(inm 
II. 87^.890 2Sod[)e'3U@t.3flcob. II. 879 

Jribricl) unb ^Htt ^mf^j ju ^arien ^Uc^f Sof;ann ^riille, Vicar. ju ^t. Sacob, m 
Mtmn, n)eidt?e if)r @of;n ^o^anu An. ^onntage QLiafn-nodogeniti, ju (St. 

1568. flifftet. II. f7f»69i 3acob. II. 879 

N. N. im :^om. II. 818 t^ ^MmDefcI^e / d. 23 Maji io ^u 3acobi. 

in Jacobo e. a. II. 8^8 11. 885 

3io5ann ^'^ienborp , Canonicus fiijf feine d. y Jun. ibid. II. 881 

(gltern, im ^om. II. f f r Dn. Ludolph Quafter , d. 10 Jul. ju ©(♦ 
fiir ItcOfelb}!, ibidem. II. 24^ Sacob. II. 886 

d. I f Auguft. ju Sc Jacob. II. 890 5((f;eit diM , d. 3, Jul. ju (5t. 3acob. 

Nicolaus OlDent)0rp , JU St. Nicolai. III. 11. SS^ 

f 2 ^inxi^ Oiabicje^, d. 29. Jun. ju S. Jacob. 

JE)crr3o^ann CIDenfen, j« St.NicoIai. III. li. 88f 

88 ^anf 9vam, in^acob. II. 881 

3o5flnn Ofenbrii()gc, Vicarius ju St. Peter ^ermann D^a^eburg, in bcr Ollern f 97a*t 
A. 1390. im ^om. 11.667 mit anvjejunbeten unD f}erum getrage^ 

Hermannus deOfta, Canonicus im ^Om» «cn ^id;tern JU ©t. 3acob. II. 879 

II. 7? 8 ^ol^ann wn OJeain^qe , Vicar. An. 1386. 
©<fc6e Ollermann, d. i s Jul. ju (gf.Sacobi im ^om. II. i $-4. 663 

II. S86 53efc Dvefe , d. 3 Auguft. ju ©t. 3ac«6* 

Dn. Marquardus Otte, d. 9. Auguft. ju If* 890 

©t. 3acob. II. 890 3o()ann x>m diim, ju @t 57icofai. III. 
^err^aul/DeCapeilan (o^i^c&onje. III. 88 

88 Dn. Rudolphusde Rode, Presbyter d,2. 
Dorothea «Peper^ , d. 30 Novenfibr. tn Jul. JU ©t* ^ac. 11.886 

3acob. II. 898 fm ^om. ill. 490 

Johannes ^^iil, (^vi) JuSt.NicoIai. III. 2)icteric^ DiOfe , Canonicus An. 1484. Jl| 

88 <St. ^?Dricn ?i:)?agbaicnen. 11.692 

Softann ^innebcr^, An. 1444. im ^om. d.21 Junii ju St.jacob. II. 88 f 

II. 20 f M. J^enrid^ Dvufie , Canonicus, d. io« 
Epiph. Inv. Cru€. Joh. B. & Simonis Ju- Auguft. ju ©t. ^acob. II. 890 

dK. f o; Corl) @ant)er, d. 1 8 Novembr. ju (^t. ^a^ 
Marquard. 5)3innenber^ , ^om auf 0}?(cf ac^ cob.^ll. 897 

(i^ unD Ol^ern. Iii. fo^ Smmclc vs:;ct?acfe, d. i f. Apr. ju ©f. 3a^ 
©efd^e ^(ucfbarbc^, d. 6.Decembr. in Sa^ cob. ii. 880 

cobi. II. 898 Dn. 3o5ann (gd;acfe / d. 27 Maji in Sac» 

Dfl.Henr. «PottfoW, d. 6.JuI, |U ©f* 3a^ H. 883 

C0&i« II. 8S8 

I NiGO- na 11. C^cil^. /. Feriodtis L Cap. Nicoiaus ©d^acfe , ^nejtey d. 6 Maji ju ^panjj Vi)printf unD &hu feine grau, d. 29 

(gt. 3aeob» II. 882 Jun. su (^r. ^accl), II. 886 

d. i^Decemb. II. 900 St^^ann ©pnucf, in 3«col>» auf Petri Pau- 

alius Homonymus, 0?at{)mann/ d. 12» li. Ii. 87f 

Maji. JU St. Jacob. II 88^ 3o^ann (gpvincf, Jun, ib. Feliciani. II. 

d. 9. April. II. 880 876 

Homonymus O^nc bem^ituf .g)eiT, d. 8. ^ernf)art) ©tafff)OV|!, Vicarius JU St. Jae. 4 

Dec. in Jacob. II. 898 12 Aug. in ^acobi. II. 890 

©mon (^d;ele, in Jacob. 11. 881 Dn. Theodoricus ©teen, d. 14 Majijtt 

.!^inricf) ©djepel , d. 26 Maji in Jacob. St. Jacob. II. 882 

II. 88? ^; 4'Jul' ib. II. 88^ | 

50?afe ^d;(ufe , d. 20 Jun. in Jacobi. d. 50 Maji. ib. II. 88; ^ 

II. gSf d. 10 Jul. ibid. 11. 88j 

Jpifle ©d}ma(on) , d. 15 Maji in •Jacobi d. iSjun. ib. II. 884 

11.882 Theodor. ^uttoxp , am ^onta^ m bev 

d. 6Jun.ju St. Jacobi. II 884 €f)av^20cd?eju(gt.3acob. 11.878 ' i 

3o(>ann ©djoneiDeibe , Canonicus, d. 1 9 5peri* ^afm ^((eman , (latl)axmm 3 . ^. 

unt) 22Novembr. in Jacobi. II. 897* 22 , 

89§ ?0?arquav&'^f)im, Presbyter. d.;ii Jun. gU 

13. Dec. ib. II. 899 St. jacob. II. 88f 

Nicolaus (^cf^omenbov^, Vicarius A. 1402 d. 1 1 Apr. ju St. Jac. II. 880 

im 2)om. 11. 1 9^ 5ll{>eib ^obin^ Q5ecjuine, d. 29 Jul. in 3acob 

t\)irt)C)et)ad;t, A. 1421. II. 176 II. 889 

Marquardus ©c&rege , im iSom. III. Sotanne^ ^a^tt , ju ^t. ^kolau III. 

494 88 

fym ©cf)n)avte]^op , An. 144^. im S>om. ^cfe Q}avenbefe , d. 30 Jun. ju St. 3ac. 

II. i9f n. 886 

^txx ^imid (Senbenfeovj! , ju @t. 5^icof. .&an^ QSavenbecf , d. i Apr.ju(St.3acob. 

III. 88 n- 879 

Gerhard Seghewini, An. 1227. im!5)om. 3of)ann Q5ct)t)ev , Vicarius' ju ©^. Cat^ar, 

II. 16. d. 1 2 unt) 1 3 Aug. ju 0t. 3acob. il. 

Sofiann (^nettevbing, Clericus , d. 2 j- Jun. 890 

jU(g)t. ^acob. II. 885" Petrus Q}enf, Plebanus JU ©f* ^Vtev d. f 

©efc^e €)ingelmann^ , d. 10 Jun. in 3ac. Apr. ii. 879 

II. 888 5??ic6ae( \)on s^Scrben, d. 6 Nov. in 3.acobi. 

M. Joh. Socer , d. 4. Jan. JU ©t. Sacob. II. 879 

11.878 4)ebe(e U(enfaten, d. f.Apr. in^acobi. 11. 

3acob (gonnenfvdmer , Vicar. An. 1486. 897 

II. g27 d. 28N0V. in 3acob. II. 898 

d. 8 Aug. iu <St, 3acob. n. 899 ^ernKm Ulenfaten, d. 7 Apr. ju ©f. 3ac 

d. }0. Juiii, ib. II. 889 "• S7» 

^eimer Qe*(fc53«l4ge m (^t[d)t Unforuevt)e , in Jac. 22 Decembr. J^eim WtQt , d. 1 1. Apr. ju (gt. ^acobu 

II. X99 II- 880 

Dicfmer Q.lo^efer,, d.25 Maji ju ^acoSf an- So^ann ^JGie^e, Jac. d. ij-Deccmbr. II. 

tead. f Jun. II. ^S"^ .900 

5i}v()en Qjoijet, in. ^avijev&e^^utie. IL Sof^ann uan ^iefen , Presbyter d. 4 Julii. 

26 SU©f.3acob. 11.88^ 

N. Q5or|le eonf. Jovjle. «ud? ju(8t. 97ico(ai. IH. s7 

«Pet. QJovjlenoW/^vielle»: m St.Jacobi.. Sut)Olf ^ittini) , Canonlcus unt) Cantor, 

IL 881 An. rjg^* im l^onir II» 156. 666. 

d. 4Maj. II. 882 m.48g^.49f 

d. 17 Jul. II. 887 ^>'« Sirc!?ev ju et. ^acobi d. i;. Jul. II. 

Dorothea <^refcn , in St. Jacob. II. gi» 886 

^erv 3oacf;im QSvcfc, ju et. O^icolai* III. "©^^'"If ^^'^^^ / ^- ^ Auguft. ju St. Jac, 

gg II. 889 

Petrus QSvefe, 2U ©t. 97ico(at» III. 88 ^^'^ SCvcbifcte, d. 19. Mart. ju St. Jacob. II^ 878 m^^mm^,, d.4jan.Sue.3aC06 Dn.- Nfcoiaus^Uif, d. 6 Auguf^. ju ©f. 

J&evv aobann 2Ba(jev(fett , ju ©t. ^icct ^^'^l 'l^'/'''' ^' '^^^' ^''^'^'''' 

xTPr^ec.t •. CN Tf 95ecfe2Bu([;arc, am(^04mfagenac&5vonf 

N. 9a3acfevbavt5 , mi !^om. II. f rr (eid[)nam, in Jacobi.. II. 884 

£utPe ^eoe^ovn^, d.20 Jul. ju ^Sf.^ac. So^ann geo^ebev^, qjvief^ev tn Jacobi. If.. 

II. 887 8gi 

Joh. Werneri, alias ®evbot)e,. An. 1454, &'d; »on 3e\?en, OTatOnTanrj im^om uul) 

im!43om. II. 26J ^u©t. ^eter. III.94 

^ang '2I3icfbortT , d. f Apr. ju ©f. 3ac. ^ev(]etr 3e((e^ „ Jacob. dl la. Decembr;. 

II. 879«- II. JJ99 
JDie 112 ' 11. C^cil0 /. Veriodm l Cap. S5ic ©iebcn&e Scilage ju t)em etffen ffapitteK 


0tte§^Sa!tctt^i§rt)nung. 

*** V V 

^nfltng bec ^tfrett / fo t()o UnbtaljolbmgOe ber ^cmen 

tn 6unte 9?icolaug ^tcrrfcn binnen J^amborct) 

gcrfellct i^* 

in bem 9?amm t)er n?efbi()5en ^!a(^en^reuoIbic6«i)f 5e&6enbe?3iM'^r)ei't)nb3tit*i)i># 
nei* be^ Carfpel^ @» O^^icofa; blnnen Jpambovc!, t?tf> red;ter ^ericf^rtngf^e be^ ®obt[r?i! 
fen ^orbed, barbord;fjegeIertf), batf; fje be ^^orben ered 0'?e,(jeffen , borc(? €f}rt|l« 
li)lc £eue iiKbe tl)Obra,gf)enbe 53Drplt'ii;tef ftm, tnt^ 3ar v>offtevnf)unbert5 fjouen fenb tvDpnttd^ 
ben fioflei)nben ;t)acl) be^ ^antf^e^ 2{u(]^ufnan(!l)efan(}f^eii, be armen nottrojfttgen ^uefj^ 
feten n?onajfrt(}en , ocf be bi; fratnen £uben t n bcn f^ufut'gf)en ^arfpefi gf)ebenet f)ebben , t)nb fjun* 
bero^rei)orfjatt(}e mtbaetf), bord;©f)abe^ Q3orf)encfnt'(Te tn 2lrmoetf) (jefaff en fi)n , t)tf) epner 
^f)emenen 5\i)fte, betf)oQ3orfjamefin(}eber€f)rt|ifi)l:en mt)lben9f)i)ffte, fiot5oi)nberf)ofbt'n; 
ge ber Slrmoef f) g^f nen njerben , in ber fjufuen 5tarcf en aiT()^ertd)t , t>nb t)oro()f)en gbeflcffet i)^, 
t^obefior^enbe. ^f)0 ber Q5ef)off feebben befiufuiacn ^or()I)er t)nb 3nn)aner be^ ^arfpeUd ^. 
9?!Cola;, tmoipebarne ere CO^^be'^or0f)er , nomptf)f!)cf 3od)tm m\ Der 'ioed^te , 3od)tm 
SS<c)f)eborn , J^anc? 2^0etfen , 5rcbcrtcPC|lra,€fatr>e^ Jperti^e^, ^Cernef e i?an ^^ar^^cn, 
3od)im^?o((er, (Eorbtjvampe, i;)an^@d)rober, €orbt ^0??ci)ncf en , ^t;tf)mcr 5Tocf t)nl) 
Jpan^^aefl, t)tf)e ben af)emtnen ^pupen gbefaren, bcnftului(}en ^nb oferem ^J^afomeling^en 
t)ulfcnfamcn9}?ac^tt)nb@f)en)aftf) (if)egeucn, nofroftivjf^e 2(vtif effe, ff)o t)nbcr^o(binj}he ber 
Slvmoctf), ff)obe(]e[fcnbc, i)nD bcf^ufui(}entf)o(cn5ent)et)nbt()Dforfenbe, njo ftc be na feobfi;? 
fer @nabe, \it ^^oftrofft al(entf)aluenbctracf)tcn mogf)C!i, t)nb m^ bct)orfd)reuen Q[>Drficn# 
berc t^nbor^eO^lafamcfin^^^e Snbolt bcr, i?nb bilfjcr na bcfc(;reuen 21vftl:e({, aifjo t)or oHjw^Qt 
anfieen, tJnbna©obt(t)ferin(}[)euin,aebenred;ten2ivn]en t()Dm bcfien i^orbevcn, fd^ici^cn ))nb 
^anbe(en , \>qX\) fc!)a(f bar bi) jlcbe i)afte t)nb tjnuovbrafcn b(t)ucn ft)0 en?i(}()en *^i;ben» 

^t) mmt l)c 6IoteI t)cr ^iffen tn t^ortDavingl^c %\\ f(^olcm 

3nt^ er|]e fto fc^oKen uor fiobane5\!)!lcn t>cer i)nbevfd)et(i)fe (2)(ore fpn, bar f()0\)ecr 
m\ ben imhm , De bord; be © f)emene beg €arfpe[({5 bart[)0 c}()cfaren (^)n , bc (^lDfea in Q}or* 
t\)arin(3()e f)cbben , tmbaiic^antf)eei;nma?[(, tt>e&'Den2(nmntn De JlDjlcn unD Q^ccfcn, be 
tarff)ODcvorbentf), njcvfti^t^e^eum/ \\\ 3?:^emvavbic^e5;tberanDeren 9}^^Dc>Q3cr|]cnbcrc be=^ 
|d;riuent)nbantcfcn 

SBo &uhtnbt^cilatit* u) ^ SBo &e ©cfi4)tin3^c t>nt)c S^cfd^riumge l)er Slrmen g^e^ 

SDornoti^el^fcD^fffni^e nvo((f ^eifiomn inftiifuen ^arfpeff, bord) affc ©trctfen Dnt) 
^ivif c , t)ni) bp t cr (gtabt 5D?nrtn i?nmie(}f)flen , Dnt) ben 5lrmoetf) beftc!)tii)en , ber 5f rmen Dnt) 
5?rancfcn07ottrofft, ibt fi)n!>9?flnno(ffe5run)en, SuncfoffteOlDt, antefen, mit)/t)erma# 
m na©f)cfegcnf)eptjfioi)efemo(jeficf, t^o^efpcnt^c» 

?3an pitigcr ?8pfid)t t)et ^Sotftcn&er \>\> allcrlcoe ^up^^2(rmeii 

vnD ITlottroffri^fn iit Dtfi^cm SeifpeU. 

^nb tvanncr men epnmaefl bcn 5(rmoetf) affjo benc()ti(jet i)nt) f>cfcf)reucn f)e(ft , fjo fc^o^ii 
fcn bcnnocf) aftc 9??awtf)e De ttDof(f Q}or|]enber »p t)at5 ni)gc Dmmcflf^aen , /Dcrman^ ©f)efegcn* 
f)tt}t, ftnDtvolicfDcfjufuen ftofbcn, n>i)t)cr tf)0 irfarenDc , Dnt) na gf)cfe(ien5ei)tDe^^ant)cf^, 
ben men bi) t)enfiu(uc fporet , cr)ncn ibercn tf)of)e(pcnDc , t)nD fjunDcrf icjc^ ac()t 5el>ben , \)p De 
S(rmenDen@oDtetIi)fc^cDc(]6efrcncfet6cflrt, o/ffcDcfiuft mi)tf>JpenDeno(ffc^otf)en na Qf)tf 
lcgenbcDt Dc^ .^anDef^ , t)m ftc in crcr geftunt ^cbruf ct h^bbm , De ^ojl t)orDcnen , m\> 0'cf crne^ 
rcn PonDen , Datf) men Denfjufucn f)cfpe t^o Den J£)anDef Den fje /ummerflf) Docn mogen , mb mn 
fjcDarbi) t)f!)tiitbefunDen, af^Dcnne fcoffc en De'^or|]enDer(leDft)feutro|]ficf DnD bef)u(pc (i)m 
• 3mc)f)el^fcn ocf i>p Dc ^anDmercf cjJ ^ ^uDc DnD anDcr £uDc De ftcf in ec^ten @tatc tn Dif* 
fjcm^arfpcff ent5o(Den/ DnD in^bcbrcfcfpn, o(ftcmi)t^5vi)nDereafftobefaDcn, Datf^fjevan 
nnDcren guDen Dorfaten , ni)c^t mofl^enDc fi)n, cre ^S)anDtn)ercf o(ffe ^mnQf)t tf)emef))fcn w^ 
tf)oricf)tenDc , Dcfiufuen fct)o(fen Dc c5or(lenDcr t)p '|)a^5eti)Dt Dorf Ci3(jcn , i>nD ane/cnnicfe '^or^ 
tccUDanof)nct5ocPcnDc, t^oforDercnDc, o(ftctboentf)fan}]cnDe, Denfiufucn f)cfpcn. 

2iBorDeouerjlf) Darne^efl^ befunDen , Datf)Dcf5Ufuen5uDc, mpt^ cren trnmen ^irbcoDe 
DnDDorcjen)anten^:Sli)tf)c, fycf l)armi)tf) pom)cf)tcrnerenfonDcn, fiofc&offcn DcQ3or(lcnDeve 
famptfpfen Darinnc raDcn , womc mpt^ Den ^uDcn n)i)Dcrf)anDcffcn mog^i. 

53an ben 5(rmen bc eren e^ten©l)a&en t)orIaf^em 

® erc iemantf) in Du(fjcm Carfpcff intf) ^iffi^e €cl)te begf)cuen , DnD \t)d mot5n)t)flic5 
i>anfj)nenccbtcn®I)aDcn9&cuc, Denfc|)affDtl)Dcr^D|]ennenerfci)cJ^ufpefcl)ccn, tf)OX^^\>t\>t 
Ji)cf tf)0 fi)ncn ccf)tcn ©()aDen ^^eue, DuD mt)t() cme (jl^'i(lfpcf feue» 

^an elcnben 3uncfrou»en »n&e ©eenflmeg^ebem 

5lrmcefcnDc3^cen(]mc3bcDc Dcft)cf trunjcficf unDcrficf oc^ofDcn, fc&offcnbiflicf Dan bm 
jtnm, Den fjetruivefitf gbcDenctf), tf)oDen^rengctufpcnn)crDen, Dartbomcng^cbrufcnmad), 
^e(]amete DnD anDcr ®f)t)(ftin(jc in Den @(cc()tcn DnDc anDcv^ De cfcnDe 3uncf froun^en t^obeva* 
iJcnDc 5f)efti)(ftct fpn , ^iOemc autr(] Dcg aach g^ebvicf t , Dcn fcjjoffcn Dc ':Sov(lenDev na gl)c(e# 
gen^ci)t m\)tt) Dcn ^c(Ien ^cfpcn »nD vaDcn» 

?Qan SBcbuwen ^Saber mb SWoberlofsen ^on&erem 

(5tovueninunftcn£avfpea33aDevel)DcvCO?oDev, DnniunDig^e SynDev nfllflfenDe, De 1 1 4 //. Z^tiU L ?eriodm /. Citp. t)an 3rimt>en ncnc J&u(pc 5ebbcn f Dnnen , ocf armc "-^SBctJcn^en in t)ujT;em (Xarfpen, t)c mcn trolb 
loe^t)nt)i)angrunt)e»or(at5cnbcfunt)e, t)efsu(ucn fc^oOen ottcntbaluen t)an t>cn QSortlenticreii 
inacbtjjbenamen wcrt)cn, fjo DatbDe Uimmnbicjbe offte 3uncfbaren, De 3nfanfe gbenomct 
n)crt)cn, tbo ©ot)t(i?fcr ^n&erbo(t)(noe , t)nt)tbortet»edgennen, barmutbfjcfncf er(vKfencr^ 
neren mo^aben , m\ Den Q3or(lent)eren 5^el^o(&cn t)n& bi^iM ttxr&cn , i)nD De armen 235eDun>cn 
ocf tbov 9)ottro(ft »orfiorgbetK . 

?8ani)m^mncfmi5emt)t&©pittalc/ 5)odcn/ t^nfce »allent>^ct 

©ufc bcla^en. 

^or&e ocf icmantb mt)tb ^rancFbeDt)en be(at)en , t)e in Dnfjem Carfpcn bucff^eten , ^ha 
tvanefb/Offtc bpframen£ut)en truroe(icf (}bct)enet, befunDcn, t>eme na@bflt)c^^eue(c, ocf 
gbemenen t)ied;ten , i)mmc*^ar{icbej;t i)cranf(euet)enfjufc, mancft ant-ercn l^uben m;cbt bc^ 
boret tbowanent)e , t)c fcba(( me ben QSornenbcrcn anfte^gcn , \jmme fto De(e mc()be(icf t()OUor? 
arbci;t)cDcn , W^ Dc in Dcn (gnben , Dc Dar tbo ^ororDcnt , cntf;o(Den nocrDcn mo^bcn. 

?3an t)cn Svancifcaner Sro&etcm 

^SoDennc DeQ^eDDe(ere De^OrDeniJ grancifc/ in matc m Dc betbcr tbogbc(^Uetbt)nt) 
t)nDerbo(Denm»)tb®oD(i;fen '^orDe*, m;cbt fanbepenDicbftn, n)0 t)e(e Deffjduen OrDcniJ a^ 
pcnt(icf i?ora(fjn)emett)o((befennen, DarDcnneDefsu(t)en ^roDercfi)cf bejjbcucDenjcrDen, nene 
«jierfionen mbecr , in nmtben m M)ix tbo.9befd;cen in Dafb €(o(ler tbo <Suntc 9}?aricn ^idp 
Da(enenfbof(eDcnDe, oef De/ennenDefi;cf evii;fenbutben€(o|}cr^ tooDen fonDcn, fri;gb(«tc, De 
Jg)anDc(( tbo(}ebrufenDe, Darinnc cn ©oDt cr(t>fc Q[jnDerbo(Din()c tbouoflcnDc njorDC/ Darne^ 
gbcjiDen auerb(i)uenDen , nu)tb 0{Den)nD *3}ntvettenbei)t be(aDen , De Da()be(»;fe^ ^iMr)t, 
Darup Deftu(uen betbertbo()be(cuct, ocf t)orbaDen, offte t)an iDcrmannc \ia^\)i\\)hi ©bplftc, 
Daruan fjc f»)cf entbolDen f onDen , Q[)im\)C^ixih t)nD cntbta^en ivorDc , tt)e(f c nab(r)ucnDe fpcf 
t)pDc ^orfienDere Der 6Ti)|len t)orbefd)reuen bedagcn, fjo fcboden Defju(uen Q}or(icnDcr, De 
nab(i)uenDen^l3erfjonen t)an Den ^bemencn $i(mt(fjcn a((e07ottroftt, Dc cn t)an noDcn , t)orfori> 
gen ,Oi\)i\\)tix matbe ti^o Dc t)0vbcn t^orfjoraet ()bett>e|l fi)n , !^armt)tb Den fiu(f ent m)cbt tbo a(to? 
bogcr ^efttteringe Der (ibemenen 2(rmcn refen mogbe, ocf Dc Q3orllenDcr ttjc^ tn Denfjuiuctt 
€(of!erouevi(3be6 t)0, an ft)ef nbemen, t)nDDc fpcf Der $^eDe(pc begf;cucn, aflemf;a(ucn Dar^ 
mt)tf; Ww »»^Den. 

?3an @tifftin3l)e cnc^ nigcn ^ofpital^ m\) J^ufc^ m tjc ^ran^ 

cfen m ter ^cftllentte. 

S^ett>i)fc auerjlh na mannid)fo(Did)e!)t De^ Q3o{cfed al(e J^^ofpitaff t)anO(Din0ci!, in 
Duffieri6taDtaeb.un)etbt>nD an(i()ertd>tet, mt)fb 5vrancfen t5nD 97otrveffii()e t)orfu((ctb, fjo 
Dorberfb De CbriiKt^fc i\nie, Dafb Dc 'Q]or(]enDer tbo ei)ner ^\)i\t^in ©fcDe trad)fen, Darme 
t)DrDc^cnnenDeDord)0(Der tjnb ^rancfbci)t in t)tificme €arfpe(i gi^ef^mefctb, nicbt^ tbo crec 
*y)otfrofft t)on\)eruen fonncn , e!)n J^ofpifa(( anridbten mo(]ben, t^uD foDaner 5tvancfen ^hp 
toavDen mod)te, fonDemenocf ei;nf;unDer{icf J&u^offfe ^(af^auerfamen, Dar/Derman fjpne 
©eenllc / w>an« Dc mDtb ^eliiientic eDDer Q^\)i\\)Ux 5\rancf bcpt, Dc mcn s^emcen(t)f en p(ed)t tbo^ 

mt; ^tcbetibe Bctfage. nf mp&enbe, beuaden, J&ant^auenmccfcre, fc!)o(bcmic)l)ehvpuelf5Dort)nfjeSaiipenuuttcfon, 
t)nl)baniDcrraanet)cmi;r5gvouiven, jrpn^efcn, tjnDt?eIen^f;efpnbebelat)cn, ti^Dt>nDci[;o(^ 
feincje Diffjuluen mi;I^Dicl;lpfcn kQl)mtt) totxUih 

^an t>m ©^uberen be (n t)e werc ber Strmen be t^o tefiebigenfce 

atia!)cnaincn iveitcn (jcfunt^cn^ 

®e(cf 9}?ann , grunje , 5?necl)t cDbcv ^aQijtt , ^uncf e(ff c 0(bt , fi^c 9?ottro(ft borc^ 
©obt bi?bi)et , Dnb na biUiger ^unfc^upp ber ®be(etjcnf)ei;t borcb be Q^orfienbev ber 2lvme an^ 
gfjenamcn, tjnbalfjo an()l)cftcen merbtb^ t^c^tf) befju^uen begf)antjen ^t)bt ere^^euenbe^ t)t5 
ben <555emenen ©f)efbe aller ercr 9?ottro(ft fcf)0(len ttnbmo^etDorfjor^etfpn, fjo fcbollen be^ , 
ojfteberfiuluicjben nottrofftig^cn ^erfionen ©f)ubere bemc5)Iicf o(ftet)nbeivecf)licf/ fieen Dub 
grotl^, nicbte^ butben befcbebe , er|]5mal^ bord; be Q}or|lcnber in guberacbt S)nb betvarm^f^e 
gbenamen tt)erben, be 57ottvoffri()en baruan , t)nbfiu|]^ wn bem g^cmcncn Q5bc(be bet^ ere 
flerucntbtbobefsor^enbe, b(cue ouerflb i;cbtcttt)e^ ouerig^c^, tven be ^Dcbam tf)0 ber ^rbert 
beflebicjeti)^, batb fcl;an bord; be QSc.rllenbcr tl)0 tDt;berer QSnberboIbing^e ber^lrmen Ql)ihf 
rct , gbeivenbcr^ unb cjbf bruf ct tDcrben , be^ be Q}or|]enber allentf)aluen , trume ^icbt i)nb gu^ 
be Q3ppfid;t bracjen fctollen , ^pp bat^ fie fjo t)ele bequeme(j)f er ben 5f;all ber anbere 2irme b<* 
feorcjen n\OQl)m. 

"iQan €rn?elin9^e U6 ^arcf^eren / Sapellan/ ^nbiQtx/ 6(^0^ 

lemefici; \)nbe anDer ^arcfcnDcncr. 

^f)0 be(]ent5(»)fer Q5nber5o(bingbc be^ t)or()5cfc5reuen mt^fbeti ^ercfe^ , p6 borcT; 
©ob(t)fe (gcbicfinge fiunberlirje^ beratbfla^et tmb btmQf)it], Mb be grote(]c t)nb bo^^ff^e 
©iorgtcbar bord; bat5 flantjeg^cutene ^^ef]()e, buffjer t)nb anberer ©|ubern, ©tcbe t)nb 
©bemcDnbeiben , gfee(i;cf buffjetn €bvi(](Dfen^ercfe9f)eforbertb, t)nban05uber€t)nbracf;t 
tnberbolben werben mo(jte , an rect)ter belerin^^c ber ®rif]en C9?Dnfcben , 3uncf t>nb OlbC 
^be(e()cn, tt)elf ent befunbcrlv)fe^ bp t)orovbenitige t)nb bcRellinge be^ ^arcf ()ern , ^apeflaen/ 
^rebiger i^nb (Scbolemcjler fjamptb t)m gentten bc ben ^d;oIetncf]er tf)0belerin^e ber i^vnbetr 
telpenmocjben, ocf ftoDele t)bt ben ^arcf enbeenf] bclan^et, be^ fof]er^ t)nb Organif]en am 
neminnbe allent^aluen t)pp batb t)lJ)ti(je|]c tnoet^ bef]eiret unb g&eacbtet tt)erben , fjo tt?i;I ben gbe^ 
farenQ3or|]enberen, 0beIi;cfbcnCarfpelDf;crn, jtercf firaven , gbcmetien^orgbcrnmibS^n* 
tDcmeren bc^ Carfpel^ fanct/ 9?icoIai, inbeme bat5borc& ^obtfi)feQ3orbencfnt|Tjc t)nb fiun^ 
berlittg^en Q3Iptf) ber gennen , bc fjulf enc CSeflellin^e am mci;f]en !^ele tt?ebberumme t)t5 b^n^ 
Un M t\>erbi()bcn (Sapittcld t)nb (Sd;o(a(]erf5 tvebber an batl^ Carfpell ^l^ebrad)t , gbcforen/ 
j)bart?It)tici) t^pfjecntf) tbobcbbenbc, bat5 tfto allen t)orfd;reuen Stmptben, na lube bar aucc 
gbemaf eben D^eceflje t)nb '^ororbening^e / fiobanc ^erfonen ^^ef cn^en t)nb txmktf) tverbcn , be 
mDtb '2Borben wnb^ercfen t)t5red;ter (^Jbrunbtbec^ f)i[\\Qf)m ^Dancjelii /berman ^uncf imt) 
Olbt beleren , t)nb in J^arcf enbcenf]e flcf alfjo ernf]Iicf t)nb cbrifllicf ertosf;en onb ^olben , bat^ 
barborcj) (^obtlpf e gre t?nb /berman^ bct^cringe fl^eforbcrtt) njerbe» 

§)2 fSJD 1 1 6 II. C^eiU /. Veriodm I, Cap. SBo WQ woruan mw t)em ^erd^eren Sappellan/ ^^re&iger t>n^ 

De Scner Ccr ^tarcten Ocf^orcjen tcOuIi. 

^arnf(je(^ mot5ent)e5farcfen, fiampt€appenanen, ^rebiPeren imt)t)c(ennen iJecme 
^ef)>en be ^f}r j{t!i}fen (^acramente j)ort)e(en/ lonb/Dcrman^trijKicf t)ni)red}t lercn, t)ord;D< 
^orjlcnDer, mr)f ^ 39Saninjje t)nD atler erer 57ottro(ft, bt) ftuntf)ctt ocf in francfcn ^ageti 
jDerman m (incr @ele0enf)ei;t t>orfjorgct ^nD ^orfjccn tuerDcn , fio Datf) Dc cjcnod^fsam Darup lc^ 
«cnfonncn, t>nDerc^trurocn!^ccn|lc^()5f"cfcnmoge, Dartf)o mcn t^orcrft ade Daf (]cnne Dat 
tfeo \^nDerf)OlDinge Der ^arcf 5cren , Capellanc , ^^rcDef cr t)nD anDercn, Dc Der ^arcf en Dencn , 
t)an framen ^uDcn gcffeuen , ocf in ^c|kmenten , Memorien , Confolatlen , i>nD onDer^ 
(]e|ii;fftetonDDororDenti;^, gcbrufen, t>nD Dar Dat f erctf) , De^lrbeiDer^ in De n ^i)nj)arDe» 
be^J>i)crn, fiampt eren ^ufpercn , noftrofftigen t)nD alfjo t^orfjor^cn , Datf) Dc a|f(junOi^e t)m 
c6ri|lli;fe QSoruolger Der ©oDflvfcn ^:y5arf)ei)t , Dc ()enncn Darup ^oDt fi)n Crutjc \i%m\>t 
tverDc , \x\ crer 97octf) DnD ^lenDe , Dcn?i;le Dcfjuluigen b\) crer :2Bot(mac!)t Dat hi^n jjcDan , nicl;t 
tt)oiiora':|)tcnDcf)aDDen» 

?8an ?3eIonin9e De^ ©d)oleinerter5 m^t fpner ^ulper^ 

3n()eli;f en motf)en ocf De(Sd)oIcme|lsv ^"t) fi;ne ^ulpcr tjorfjorget fi;n, beneucnft tt)Ont^ 
li)f cr borin()c m\ Den t^ormo^enDen 5v^nDcren , ci)nc tf)OuorIatin()e thof)ebbenDe , Dar m fje De« 
^rmen t>or()eue^ Denen , t)nD De auDercn nid;t boger Dcn n^onDtlicf gen?e|] befjnjeren , tjnD Den# 
nod; ne^cf^ el)rli;fe Q}nDerf)oIDin0c ered l^ccnftcg t^oflcnttcnDc tcbbcn, 

SBe6t)eg^arcf[)eren/ Sappellan/ ?)rebi9er/ @4)6Iemerter »n^ 

De ercr J£)u(pcr recbtc 2lmpt(> fl^ 

S)ari)e()en fd)oUcn ocf De gemeltcn 5?arcff)ern , Sappcnaen , ^rcD(oer t)nD ©cfcofeme^ 
Per fsampt ercn ^uipcrcn ficf bcfli;tcn , \:>o,i De recttc ©oDlt)f c Jpini^e igd)ri(ft t^o fselidbevt erer 
t^^of)orert)nDDircipule Dord)fiec)cfert^, nid;tt)prorige^, eDDerDattf)OfcreDen/t)nnutte,fiun^ 
terge^Fabulen, irDid)tcDe s)??i)rafel, ^rome, t)nDt)nd)ri(iIpfct)ortrun)tn0e,.De icbte^tvor 
imDergf)en, Den t)p Cf)ri|mm t)nfjcn igaIid;maFcr t)nD Q^^orlofscr ivi^fjen, Dcnfjului^en inj^e^ 
bnlDet, DcnDe rccf)te ^:a3cd; tf)oQ3or(]enteni(fje Der ®oDr{{;fen ^iflige @c^ri;(ft, t)nDt)nDer* 
5olDin()c©oDt(i)fer ^:3aDe, aIIentf)aIucngeIcretn)erDe, Dc ©d;oIeme(]er mptM^ncn ^pulperetl 
iball (icf ocf vid;ten na Dcnie tat qefd^rcuen ^iii \m Den^ct)olen in^of e Dat Duffsen ^i;tel feefft, 
SSnDcrric^t Der Vifitat:orn tbo ^jajfjen, 

?8an ^orbi&binge t)erjjului(}en t>e orem 5(mpt|)e ii^i t)Oem 

^dfer5?arcfl)er, Cnppelacn, ^vcDifer offte(Sd)oIcmeflertnDenfjului3en®f;runDe, 
t)nt)nfd)tanDcr^, tjfpticf bcfunDen, Deme fcbollen tJiiD itplle Dat 0ai% darfpcH , fjamptalle 
beneuen|]t3nfe^afomeIin<K"/ Daraucrsor /Dcrniane t^ored;te t)orbDDDen, t)nD Daruor fi)n, 
^at Dcni nencrlet)e Q}nf5e(i;cf , ©bcnjalt, o|fte Q3orDrucfit]0e but^cnForme DciJ apenbarert 
^crJcOr^, fio lan^c De Dord; ©oDtlpfe t)nD ^iWm ^cjvpfft t)nuorn)unnen , tvcDDerfa^ren 

©traf« Qicbcit^c 25eiU8e» 117 ©traffe bcrgljcnnen t)e orem 2(mptl)e nic^t gl)cnoc|) Oocn- 

5a>orbc auerrt Knianf t)an benfiului;qen ^arcf i^crn , Cappellaen , '>13ret)i()crd offfe (Scf}0^ 
lemefler, Clt)c offte ^w, ^ormarfct, id;rc^ wciJ anbcr^ tt)0(erent)e , ci)Dcr t[)oforDcrenDe, 
t>cn hat tho @a(id;ci)t Der ^?}?i;nfc^en , cnt) 2Bo(fart5 i)c^ m^mn ^^c|lcn , nutte m nobicl) , 
t)nt)efi;cf Darnanpd;tn)0(bc mi)t()@oi)t(vtcr J£)iai(jeriSc()rJ?fft (arcn hefcvcnmiD t^nDcnDDfjen 
Mn Den sSorDcc^tigen '^c(}l)cn tf)ofcrenDe, Dcn fdbaa ncmant l)ant)5aucn, men &cfju(uige 
fd;a(( na ^i)(f or t)e(> ^rbarn OJaDe^ »nt) t)cr ^emcncn '^orcjcr t?n& 3nmaner t)tl^ bujfjcr (gta&t 
t)orrDpfct \vcrt)cn» 

SBo mcn t^ofumprtigen t^o rc^tpnnigl^en gl^riftlofen glju&en 

Q3rcDtcil)crcn tJiiDe ©ct^olcuicftcrc fonicn uioflbe» 

'^^te fcboHen t)e Q}orllcnDcr ocf ad;t ^cbbcn Dord) Dcn i^d;o(emc|ler t)nt) anDcr <^or(?cn^ 
ber t)p fun()c @cfje((en t)nt) Q5orgcr 5^v)nt)er De Dar t^o ^cfcbicfet fi)n moc^ten , t)at fie t()0 fi)nei: 
■^^i^Dtt^or ^rcDi^cr offtc @d)o(emef]er bencn fonbcn, Datf) mc iD(i;fc uan uen ^()ot^ef)o(f cre^ 
Studii, butbcn ^anDcsin t)cn Orbenbar De \>tf) Den Q5ofen, Dc ort()fpruncf(icf tn .S)ebrcifd)e 
t)nt)j3rccffd)er, offte anDcrer (^pracf e befd;reuen , &ered;tc©runbti)nD "^Garbcpt, Der ^i((t^ 
ge ^d;ri)fft (ercn mocjen , tf)0 ercr *2i}nt)er()0(Din5c , na t)ormogc Dcr ©c^rpffte Dc in bcr ^pflen 
bcfunDen , J&u(pe mb '^hoiagt Docn , fto Dat l;i;rne0efl De 5^af ome(inge selcrDcr ^uDe t)nD ^rc? 
t)i9cr9bccn!)}^an5l)C( fccbbcn Dorffcn* 

?3an Sntl)0lt)in9t)e U6 SSebcIcnen i>nb ber ^nberl^olbingf^e b(X 

it?an^crenDcu 5roml)en mu tnfauKnt^en 5(rmcn. 

J^Drnegefl fd)0l(en ftcf De t)mmc{opcnDen ?^eDe(cr^ i?nD Q5eDe(crfcl)en 3uncf t)nD OIU 
be^ beDe(cnDc^ tn Dcn 5?arcf en up Den ^tratcn , i)nD t)or Dcn !^oren in Dcnfju(uen CarfpeU Qin^f 
licf cut()o(Dcn. 

Ccf De 2CanDercnDe t)nD beDcfenDc ^i(c(jrlme , ecf t^nbcfanDc fromDc t)mme(openDe ^xf 
mtn , t)nD fjunDer(i,oe^ De auer ^e(tl) tborcDfcnDe , tnD orc 5?o|l tf)ouorDenenDe , gcfcbicf et f^n; 
fd;o((enanDu(yjem(Sarfpe(Inj;d;t3cbcrber(]et, nod; 0e()anDf)auctit)erDen, iDt tverc facf e , Dat 
;enn!cb gromDcftngf arm n?cre , Dc h\}x offte in anDcrcn bi)(ig^cnDcn ^anDcn t)nD ©tcDcn , rcDe^ 
licf 2Gerff ()aDDe , De^ h Dcn Q5or(]enDcrcn , cDDcr erem CSororDencn (offmerDid; btxid)tm fon* 
De , fjo (]ct)t i;Dt bi) Den Q5or(]cnDercn , m^ fje Demfju(uen na ^5elc(}enf)ei;t finicr V^ottrcfft mU 
lcntia^cuen, tt>olDeauer(l;emant, iDtfpDcnnegroumeeDDcr?0?ann, ?0?ag6et <DDcr^ncd;t/ 
ftcf in Di(f;em Carfped tbo Deenile (jcuen, t)mme;Vnntd) ^anDeroercf , offre anDcrcn er(pfen J^an^ 
Dc(tf)0/erenDe, DarupDebDniatiiaf^ f)Dr (cuen, t?nDft)cf t^om (>e(lcncrnercn mod[)te, Defpnc 
5^ottrofft , tven 5e bi) Dcn ^uDcn tn Du|f jem Carfped pruberet t)nD »orfocbt tt)ere , (offtioerDigen 
letbc Den Q3or(lcnDercn angeuen , fjo fi^odcn Dc Q3or(lenDer na t)ortno^5e De^ gcnncn Dat in Der 
^Dllcn t)orf)anDcn t)^ , fjoDanen fromDen 2lrmen Dc ficf nne ^-i^eDe(ei;e , erltcf gcbrufen tf)C tvf 
ncrcnDe, ^:0?ac5t t)nD ?3eueai^cbbcn tf;o l^fpenDe, op Dat ficf Dcfju(uen(2(cnDc^ t^oD^iroj^fop^cpt 
«Dc&t^ebbenttobccfasenDe. 1 1 8 /7. (C^etld /. Feriodm L Cap, SSan wreucligen Se&dercn» 

® ere nu /ennic^ t)c (icf nicbte^ Dc a>ei;ni()ev ^cv $Bet>c(i;e in t^nfjem CarfpeH ttnberjlaert 
wolbc, Denftuluenfc^allmenbord) bcn5)encrDcr5{vmenmpt5&oct)lic6eptanfe5genlaten, jlcC 
bejfjuluen beDeienDe^ m t^nfjem Carfpca tf)0 cnt^olDenDe , ^iOor toor eme t)nt> aUcntf)a(uen m- 
f^ne ^T^ope DnD ^eenj^ Der (jemenen 2lrmen tf)emelicf £ocn fcf)an befjorget n?erl)cn , tvorDe &en* 
ne|ennicf)^et)efern>reueIicf;3efporetI), Denmacf; menber Ouericf)eDtanto.c)en na Q>efegenf)ei)e 
ber(^jafe, DcDartbo, crenQ5rucfena, int)emt)att)efcanDerQ3nDat^{>i;ftuIcfcn32>vcucferd 
pfcdl)t befunDcn tf;o merbcnbe , [\d ;cgen fiuff c ^uDc m\ njerDen n?ctcn t|)o6oiDcnDc» 

?3an armen ©cboleren» 

^ar ocf (cmant0cf)o(er in fjDnJ&u^ f)o(Den tt)i;(,Dcfcf)a{f Denfjufuen be^ofl tjorfior^en bp 
pcffu(ue|l,ojfteinanDern€nDen,f5oDat^fieb{)J5)ufje(ani)fal( 9^?pnfct)en t)an iDcrmane tf)0'. 
bi)DDenDe ni;c|)t t)an noDen f)ebben. 

?8an ^ammclinge fcer Sdmiflfcn i)or be Slrmem 

Q}p Dat ocf De 5f rmen n>en De motf) cren ©ebrefen /Derman ni)cf)t t)or Oijen fe^gcn , ^n^ 
uor^eten b(i>uen mo(3f)en , fjo fttolfen tbo fpner ^i)Dt iDtfif e t)an Den Q3or|]enDeren , \\d in i)tb«« 
jjijnj^eDe^^^oicFc^t^anDer^reDcfen, t)orDer jtarcfen, ofltc bi;nnen Der tecfen, bi) ei)nem 
^ecfen, t)mc iDerman^2t(mi|Tientf)0 5Sef;opcr2lrmen, tbocnifangenDC/ t)nD in De ^^l^en 
t^ofeuercnDc, perftonlicfirtOijfKn. 

SSo be 23orrtcnt)er mx)t\) fKcnt^e v>nt)e J^ouctflole ^anbe^ 

lcn fcboliciu 

S)ar ocf (emant (^cncnct worDc , t)an ^:>^roDerfcf)uppcn, ^ejlamenten, Commenbcn, 
offte anDcre £encn , Den ^ouetiloll , offte ;ar(i;fe ^^orinjje rbo Q}nDcr()o(Dinoie Der armen ^ot^ 
trofftic^cn in De(fiu(uen !^i>fien tbugeuenDc , tp Dar Denne Defju^uige bp fpnen 0}?eDc?Q5or|]enDe* 
rtn, ^}?eDe*^atroncn t)nD SrunDen , Denfju(cfeQ5e|le((in0emeDe be^angenDc i;^, t)nuovDacbt 
b(iuc, fio fcf)o(Ien De Q3orjtenDereei;n Jpouetboecf boiDen, Darinnc men egentiicf befcf;riuen; 
tt)e^jDermanaff^ot)an^ouet|lo(feo|ffeOicnt()en, iDt fi> Dan ^c(lamenten, ^roDerfcbuppen, 
CommenDen offte l'enen , Dorcf> ere i>mDe Dcn 5Irmcn (legeuen tvevtb , fjoDat ci)n /Dev t)or «Bpcf 
!)nDf^nc€rDen, Qinboft DcfTjufuen Q3ofe^ mo(je quitmt, m]DDeif;afuen)?anafftn)cme Dmbc^ 
fprafcn bfpuen* 

?3an fHentlje t)nt) Jp)ouet(locll bcr 2(rmen t^obcleggcnbe t^nbe 

ittt()omancnDe. 

2BorDenuDermatf)cicnnicf)^ouet(lon, Deiarft)fc^ 5Kentf)cbe ebbcrt)an /enni(^cn Wf 
fcjreuenen^rtifeffen DenOSorflcnDeren auerge^eucn,Dei5 mo^en fte b!)((icf Der tt)onti)lifen Q3orinif 
getboQ5nDcrbo(Din^cDer2(rmen(5ebrufen, Darouerfl fiulif JDouctjbn (jeiofjet morDc , a(f5* 
Dcnnc fc^oflcDc Q)or|ienDcr t)p tbeme(i)fen ^^Dnnd Dcfju(ui0en meDDer beie^cien , t)p Dat^ me Dc« 
Ocmbcer ^So^c ^cbben fonne , Degennc Dc fjoDaoc ©cfDt Den Slrmen t^osetcfcnt/ fcj)aDe{o^ tf;o# 

iWU ©f cbeif bf e 23(tf 4Se. t t ^ cntl^auenbf, »nt)\t>e^DenQ}orflcn&eren nlf50(>ct)a^etn)ert5, fc|?onenDemptl;Q}Dget5nDQ3i(< 
(ic&ept anfovDeren , \)nt) t\)0 Der ^lrmen ^c|ie fcren. 

^orbe (Uicrfl jemani)c fjo (jclegcn , De&c t)tn 2lrmc59?cnff)e fd)ult)id; mere , &af b fi)n wnD 
fpncr ^t)nDcr O^otfrojft t)or4) '2lrmoct5 \)nuormot)ed O^aDecf^ toororfiafct, M fee fpjie fKmtht 
aneQ3ort)er|fni)di?t bctalcnf ont5e, fjofd^onen t)e Q3or)hnDer mptf) Dcnfjuluigtn m (^elc^Kn^ 
f)it)t Dcr (Saf c f)anDc(cn , ^cnthc ttor ^aDc /ummai] "Pd^t befiaci^ mad) , Dat^ mc Den gcnmn, 
Dcn^oDtan ere»orjjeuenOrfafe 2(rmoct5tf)ouosct, n?i;Derb(ot^ent)nDanDer£uDcDejJt)c(ic&v 
tcDelTjufuicjcn t^or'<^!;Dt bct^ cntbercn fonDen DarDord) f)anD()aucu fcoflcn, 

?3an t)cn ©l)u&crcn t)c t)cn Slrmcn \>\> £t)ffrcntl)c glxgcucn vnt^e 

t()ogctffent tvcrDcn. 

©jo lat\$t Detiiic ©aDe uan JE)cmmc( ^bclcuct fpn @oDt(t)f e ^euccfl ijnD QSJercf in Dcn 
^crfen Der gennen , Dcn ^e fi)ne (^JnaDe mcDcDcfctl) tl)o^eucnDc , fjo Dat Dc ere c^ene @uDer , anc 
al(cn ^mancf ))nD gorDcrinvje tt)0 Den ©oDtitjf cn 2((mi(Tjen , DarDord) Dc rcd)ten 97otf rofftigcri 
S)nDerl)<>(Dcn, tbocjcucnDc, gutmi)((id),gcfunDenivorDcn, fd;aUiummer|]Den s^or jlenDcrcn , 
Dc f()o sBortDcftcrcn Dcr 2irme gcfaren , bdrcn, erem ^lmpfbc na , m^s alfjo \>(\n cj)ncm /Dcrcri 
0ufn)i;aicbDcnarmen^J7oftro(fti3cnf^O(3efcfcnt, i)nD \>\> ^i)ffaeDinge Der®bcuer t3orbcfd)eDcn 
vocrt^ , na ©eic^cnbcpf Dcr t)ormorDc , fio Dc @f;cucr bcfprcf en , »nD i)p orc l'i;fffi)Dt bcDornior^ 
Dcn, inei;ncn(ofn)erDi(icnparijamenf^*:feoecf,a(fjofbot)ern)arenDe, DafDe^beucr, Dcngcm 
nen , njcd fic »or ere Si)ftf i)Dt bcfebcDcn , De '$t)Dt erc^ ^cuenDc^ t)nuern)oren jj^enefen mogc , t)nD 
De '^^rmcn Darncgef^ Dcrftu(uiijcn ©f)i;(ff c fpcf t5obcfrutt)enDe ^cbbcn. 

53an (!at)tk)fcn &Mtm. 

©ar ocf iemanf i)an fpncn tgm , cDDer anDcren bufl)cn ^anDcd, Derfloruen ^acjcfc^upp^ 
eDDcr 5)encrcn ©uDcren id)fcd tvcd jiaDipfc^ tf)0 Q5nDcrbo(Dinoe Dcr 2lrmcn , offtc ocf totb t)ngc>* 
fcbcDcDen i)crolDeDcn ^])Iei)f fjaf cn , m^ t)nDcr ft)cf ()aDDe., Daf tbo Dcn rcd;tcn (gruen ni)d;f (angcn 
fonDc, ff)oDcrfiu(ui(3cn57offro(tt(|cucnn)0(Dc, Datfiuluigc fd)o((cnDe ^^orjlcnDcrincpn J^o^ 
uetboecfocfn>arcn, t)iiDalfjoantcfcnen, DafDcc|eniienDe foDanf t)an ft)cfg()i)fft, t^mmcfto^ 
Dan @5e(f , me alfjo tf)o Der ^lrmcn ^e^off gf)cf amen , a^pDcr t)nbcfpraf cn t)nD fd;aDc(og b(i)uc» 
moQt)i. 

SSo t)c 23orf!cn&cr 9ieFcnfct)op l)olt)cn fd^ollcm 

Cff fd)o[(cn DeftuluiaenO^orllenDcr ci)n (o(ftDcrDtd)^:^occf f)o(Den,Darinne fje arie ?9?aem 
t^e befc5r!)uenfd)or(en, n>c^ftet)an2l(mi(yjen fiamcr€f)viflcn£uDc j)efammc(t, vnDinDe^i^ 
|ien()cucn, .befunDcn bebben. 

^arjc(}cn fd)o((£n ocf DeQ5orflcnDcrDaf ♦*)ruDDe^oecf bcbben, mi fje fl^otf ?D?aenff}e 
na ercr alfer OiaDc DnD ^en^pllingc tl)o 07ottrofft Dcr bcfd)rcucn 2lrmcn t)nD noffrcpjjen ^er^ 
fjonen t)tf) Dcr ^(ien (jcucnDe ivcrDcn , Darinnc anf cf cn. 

SBatt) ®!)ciouen t)c t)orort)cntcn 356fc l>cbbcn fcboflcm 

(^jO D^ ocf beleuef t)nD bct)u(borDet n^e^ De Q3orf{cnDcr a(f^o in erem ^erorDcnfen ^SoFert 

Dord; lio 11. C^Cild T. PeriodmL Cap, t)orcI)evevci)ncn, offte ftutl^ ei?nen bePanDenlofftt)ei:t)igen@ef;rvuev Danentfanginge, ^i;|fj|c# 
Nngc^, ^pouefflold/^enti^en, ^oringeebbev^b^e, cc^Dar;e^f)ent)anQ3tl)0auefxonn;tf) 
QJulbovbe bev an&even Q}orRent)ev gefcijcen , fcl;rDuen offte tvarcn latf^en, \i(kt fiulf ent anentl)a(^ 
ucn(jant5cn®elouen^ebbenfcf;a[r, gelpcf tt)ercl)atftu(utgei)or ©erid;temiDOjat)e, ebtievnipt^ 
^orgf;en, @it(jel(en, Q^reuentjnb^anDfctjrifftenbeuelliijef. 

Ccf fcf;afl 5t)vnc0e|l/ tven be QScrmo^^en &D t)cv 5?»;|lin gef))avct& tvcvbcn, dov affe 
baff)©e(t, Dat() nicDan Dev O^ottvoftt bev 2lvmen entbeven fan, ^Brotforcn gefoft tverbcn, 
i)mme Datf; t^o 97ottrofft be^ ^arfpea^ na 0e(e5en5eDt Dev ^i;t)t t)t)b ^evfjonen , ttvi([cf;en Dctt 
beDavuic)f;en t^nnne ©elt>t(; , tl^ouevfopenDc , t5ot?er(enent)e eDt)er tf;ouer^euenDe^ 

?San enem g^cmenen ©ener f l)0 biflfjem ff l)rtrtlif)f en SBerue. 

^p bath af(e2lrtife(t)orftl)veuen t)e(Te bequemli)fev 9efort)ertf> t)nD t)f5(jericf;fef tDcrbcn 
ttiogf)en , fjo f(^o[(en i)e Q3ov|ient)er ann^emcn enen beDa(j()eDen CD^ann , De Da<ili)fe5 Dev ^van? 
cfen t)nD5ivmenacf)ff)ebbc, t^nDDenQJorl^enDeveme^cmbeiegenf, bevicfcte, t)nD fjuf^d in cven 
225evuen ti^ot)u(Ienforingeafler i)orfci;reuen^rtife((, Den|lbttv fi). 

SKat)tl)flac^ t^o beftcntlofer Or&eningl^e t^obel)Ol&ent)e» 

Ocf fc5o({cn Dc Q3ov(]enDevc tf)om njcDnigejlen in Dev ?D?aentf)e c^nmae(f , (xWt, offfe 
t^om met)|len De(e bi; malf anDev f amen , a((e 07ottrofft Dcv 5ivmcn \n Dcn ^avcf fpcU , t)nD ivor 
m)t\) Denfiuiucn f()oraDenDe t)nD tf;o5e(penDe , tf)obefprefenDe , t)me Datf) Di;tf) 2Berflrt()0 (5)oDt^ 
lt)fev (gve, t>nD €f;rij](pfev ^eue, m\ ^yDen tf;o *^yDen fi;cf bettf;cven t)nD npej^t affnebmctt 
mo5f;e. 

SBo men ber 5(rmen ©l)clbt toorgl^euen »nt) toorlenen mog^^e 

cDDcr ni)^)t» 

S^avummc fcOafl men ocf Dt5 Dev ^pflcn tiemanDc ©^^(f fenen , offte cj^fucn , Dc in Q:6a^ 
febcr 5lvmen t)an Den Q)or(lenDeren ni)d;t befcbreuen g.VtiDorDen i;3 , offtcDenDe^ t)t(; rcc|)ter 
5^otfrofftDcDcnfju(uen ^Qor|lenDeren tDi;t()licffi;ni;d;tt;ter(icfalfie Den SfrmoDc t)nD trojKofe 
i;an noDen t;g tf)O0euenDe , Dtl)3f)enamenDcn^(3f)eiincn, De DenSirmen DnD j}f)emenen (I^arfped 
Denen, ^[)tm cDDcr(enDe /emantf)t)an Den QjoijiciiDeren id;ted jeni(}f)cn 'Pcrfionen De f)i)r m 
bulfjcm onD Dorfd;reuen 5lrtif e(( n!)d;t begrepen , m\ De^ 5lrmoDe^ ©()e(De , f (cen offtc groffe , 
!^aruor fd)an Defju(ui(|e, fjamptf) a((e Den De ftu(fent beropHen t;nD tui(borDen , t)orp(ic^tctt)nD 
0()c()O(Den fpn , De 2BerDe in Dc Ofef enfd;opp Dcr 2(rmen fd[)aDe(o^ tf)obetf)alenDe , t)nD fd;a(( fjo« 
mv fi;ne an(}5eta<}()en (gnffd^uIDin^c "oan Den (]f)emenen ^ntvnncre DujTje^ €arfpc((i^ nic()f »ov 
nocl)fam cm()f)eftecn na Dcm I^ac^bt ni;d;t mf)eer auer Dat^ (}()emene ®f;e(t tf;oraDenDe l;ebbcn, 
Den De ©f)eitKnc fd)0Hen anDer (offivcrDigl^e frame CD?annc offte ?D?enne in Dc ® tcDc Dcd offtc Dcr 
jcnncn Dc \n ^^adc t)orDecf)tlicf t)nD fcbulDid) (^cfunDen , fefjen t>nD flcdcn , t)p Dat5 DarDord; De 
ar.(j5e -^aen t)nDbofjc Q5eDencfen, fjo/DermanDcn^^orjlenDcrcnt^o^c^^^enmoc&te, De^N^ 

Den i BkbcHbe 75ci!ia^t at Dcn 5int)ad)f Dcr gOenncn , De ti)Q Q)nDerI)OlDi(je Der reci;tcn 2irmcn t5ogf;eucnDc Qf)ttmt , npcW 
j)Dr()inDcrc , Deu Dc arsfie ^acn gcntjlict t)tl; Dtv 5(}?|?nfc6cn ^crten entfc&lagcu werDett 
nio0f;e. 

SSati Smeling^e t^et SSovfien&ew b^ Scuentie ocf im ©aHe 

€(p nu /cmant^ tjan Dcn QJorilcnDcrcn nba Dem ^Dftcrt ®abcd DoDc^^^aluen affj)5tV 
ge , fio fcf)ollcn De Q}oiiicnDcr ^')M)t I)cbben cyncn atiDcrcn framcn Q5org5cr , ^ocppmann cD^ 
Der 2tmptmann , in Dc^ i)or(toruen ©tcDc t)tl;e J)n(Tjem CarfpcU bynnen ac{)te $^a(|f)cn, t)nuoi*^ 
t03crt!)t5ocrn}cncnDe. 

QJoranDcrDcocf /emantl)Der<33or(!cnDcr f^ne^^Banmge, tnb wofDc 6«;rne()c(! m m 
anDcr€arfpeItt)af)nen, fiofc^aIlbi)De»ianDcrcnQ}or(lcnDcrcnllacn, cfft Dc Dcnftuluen uorla^ 
t()ent)nDei)nenanDcren framcn ^Bor^I^cv Di(fjc^ iSarfpclI^ in Dc (StcDc fcfjen, ofrc Denftului^ 
jjen in fynen t>ori3en^cucfe befeolDen, i)nD mpt^ fycl uorDe ©afc Dcr 51 rmen njpOeD vaDcri 
iatf)cn. 

2BorDe ocf /emantDan Dcn 9cfarcttQ3or(!enDcren t)ord; et;mn S. 0?aDt Du(fjcr ©taDe 
th^ DiaDc gcf aren , Dc Du|Tjc Dorfc^rcuen Sfrtifef tf)0 Q3nDcr5o(Dingct)cr Slrmen ()eft)cf Dcn anDe^ 
rcn^^^or^lenDercn tf)oac^tcruolgcnDe(tcf DarnegcltbcfsttJcrDc, Denfcf;anmen frunDt(i;fen bt)D^ 
Dcn , ©aDe^ ©^cboDt in Dem ^afle t^obctrad^tenDe , t)nD Datb angebaucn mi)IDe ^crcf in aU 
lcfencn Q3ormo(^cnf)e(pent)orDeren, wovDcDenDcfjulucanDcr^Dcn t6oforDcrtn(jf)e Dc^ ©oDt* 
l\)hn ^mtt^ QhtmQtt bcfunDcn , fio fcbaU men in fi;nc @tcDe bDtincn cDncn 5)?antf)C, Darin* 
mDefjulucfi;nbeDencfent DenanDcrcnsOor(!cnDcrenfcbaUinbrin^cn, t)nDt)orf!cnDi()cn, ei)nert 
onDcren framen ^orgbcr in Dijucm ^arfpeU fefjen, Dc aUe O^ottrofft Dcv 2lrmcn mpt^ ^l\}tt 
f)c(pe bctracf;tcnwnD»tf)rtd)ten, fio Dat Dt(fiegf)uDc€5ritl(t;fctiicnt)ttgf)ct)mmcr fiunDcr (cttin* 
0c @aDe t{)0 ercm t)nD Dcti Slrmen ^^^ottvofftigcn tl^oiH be(!5en mogf;e fl^efovDcvt ttJCvDen» 

SCannei: be ^SDrftcn&er fce ft)(f beclagen t^ouoriouen&e et)t)e«: . 

nic&t tl)oiiorIoucnt>e fp» 

^o(]cf/emant5DcvQ3or(lcnDcve', OiDcv^, £tuci>, ^vancftept, eDDcvanDcvcvOvfitJ 
!e , in Dcn 2)ecn jle Dcv 2lrmcn bcfjtTocrcnDc njorDc , DnD ftcf bt) Dcn ^or(lcnDcren Dc^ bec(agcDe , 
mi)t5bc^cbringc, Datf; be ftu(fer Q3crp(id;ting5e t)nD S)eeH(!c^ Dcv 2irmen mod;te tjorlati^eti 
ircrDcn , fjo f(JoUcn De Q}or|lcnDev bp (tcf Dc ©ebvccf c bcDcncf en , t)nD ttjcren De ©ebi-ccfe alfio 
gcjlalDt , Dc De man Dcn 2lrtnen nic^t raDen offte DaDcn f onDe , fso mo5l;cn De Q}orflenDcv Dcn^ 
fjuluigen tjor(atf)cn , t)nD infpnc(5teDe epnen m^tnn fvamcn 0}?ann \>tl) t)nfjeme (SarfpcUe 
Dnuortogert fcfjen DnDcrnjcfcn, fjo lattge mx\i /Dcrman x>an Dcn 3tt?o(ffcn Dord; ©oDtli;fc 
©naDc fjo (jefcj)(cf ct i)^ , Dat5 5e t)i)t5 ©oDtlpfe €5ri(](t;f c mi)lDe 23Scrcf mpt^ DtaDc cDDcr S^a^ 
De , na (uDe Dcr t?orfd;rcucn ^lrtif c( forDcrcn f an , fcbaU tnen ncmanDc t)or(ouen , ttjcnt^e De am 
DcreQ3orfrctiDcrfoniien mi)tf) @oDt(i;f ev Jpulpe, Datft ©cbvccf Mn ei;neti eDDev ttvccit/ tvol 
tjorfullcn, fjo Dat5Dc$lvmcot)avb!)n9ct>t ^ovuent)ovftumct!)tvevDen. , j^ J^- <C^cil0 /. Periodm l Cap. 5230 De g^cf aren SJorftenbei: fc^olen angl^enamen n^erben* 

«^Belcf fmm ?D?ann bc alfic tfco ct)ncn COorpenbev bc r 5lrmen gf^ef nven \mt\) , ben fcl)ari 
nic perfionlicf in ;e,genwarMcf)et)t t)erant)cren '^or|!eni)er ijorbagen , ^nb tjormanen cnc fjul^ 
cfen 5irbct;t t)nt) d)iot)e , na ©obtIt?f cn ^iStuelc antf)onement)e, barnegell afle t>orfcf?rcucil5lrti? 
fcl Icfjcn, mt) en Dcr @afc g^enoc^fsam t)orftanDigcn , Q}nt) m ^c in t)ev t^oncgingc t)nt) 
C^rijllpfcn ^ewag^c befunt)en , barup t)ifi;e 5(rtifeff ^an 5f nbegbpnne 0!5e(jrunt)er f^n , fd;afl 
^emi)t6f)ant)()()euen^er^^run)e inflebc Dcd(^t)c^fj;cf /c3cnbenant>eren*Sorfteni)ev t)orfjei)j}en , 
f5UlfentafIc^€f)rij]{\)fent)nt)brot)erft)fcn,. naaflcr @nat)ci)e eme@ot)t t)orIeneni)e mtl), na 
$uDct)er»orfc^veuen2lrtifefItf)oac[)tciaioI()cnt)e, mibDerbaluen^?i;Mfd)en©unjl, ct)t)cv Un? 
gunfl, Q[}ort)eeno(fte5runt)tfcl)up, ocfQ5orac&tin5f)C o(ftc97at)eanid)t tl)ofd)Utt)cnt)e, Dcti 
Davbt; fpcf t!)of)OlbenDc , tt?o f)c m ^aDc lonD i)ov aften C)}?i;nfd;en tt)j;I beftenDcd; fi)tu 

5Bo men alle^al^r entlt)fe 9\efenf(*op boen fc^all» 

Q5p Datb Dennc nemantf) icnntgbe Q^orbecbtniffic /e()ben bc jjcfaren qSorflenbcv, be 
fiulfe ^ercfe ®aDe tf)0 cvcm mb Din 2(rnKn tf)om bcjlen, ^tb sSorDeringfec bcj5 gl^cmeneti 
CarfpeI^i)pficf#IaDen, in /entui)entf)ofameDen^i)Dcn, antbcen, DenfjuIucnnod)erevafIcr 
Crucn i)nnutte (Ssaac mogbe tbogcmctcn tt)crDen , fjo fd)offen Defiuluen tttjofff ^orjlenDcr i^j) 
e^ncn ^^Dacf) , t)et)an cn Dartbo bcjlcmmetf) tt?crtb, afle3av ijufl.cnfamen CKcfenfd)up Doen, 
l)cmenncnDet)ant)etifjufuen5)f)efarenQ3or(letiDcrc, ^nb cren 97afomeIin()en Dartf)0 gbefarcti 
»nt)0cfovDevt5tt)Cvt)en, \)nD na fjot)anev D?efenfd)up, De Sfvmen t)nt) O^ottvoffttgen »ovt)tf)att 
befiovacn, affc^ truttjclicf ^nDwt^ferlicf tf)0©aDed€rcn, t)nD97ottro(ftDcr5lrmcn, Dorcf) 
©oMIt)f e ©loric , utii) ©abc^ ©nabe Dutb j)!)ui)e ^crcf t)mmcv t)orDcv tjnb m^ccv na ©oDtl^^ 
fev©f;cbaDet)t5vict>tcnt)e, 5imem 

S)e etfte SJor^racfet auer ^eftefling^e &er ^onefftjrten. 

^itlid ft) affen ben/ennett bcn buffse ?;!5rceff tjorfumptb , fio tf)0 ©ot)tIt)f en ^'(ti, Dnt) 
<Sef;or(iinne bcr rcd;ten 5lrmcn in CarfpeU eanct/ ^icola; bonnen 5;amborgf , tnt ijav ^pi;» 
^e^lo!!et)nt)en!^a9he^t)cg mntht^ 5(u()ufi;, ct)ne sf)emcne j^ajlc tbo QJorfsameliiige pct: 
5lfniillunt)n&@bauc, ftompI&cCWcn«)cvtetbot)evq3cbofrgbeuenDctvevpcn, m Ogbm 
Mm, mb t)avup t)an^en gf)emencn JSovg&cven t)nb 3ntt)anevcn Deff|ului^cn Wpeff^f 
Stf) Dcm Wunbe @oMIt;fe^ ^orDc^ , ttblpfe 5(rtife( , tbo '^n&crbolbmge bc^ .^.^^^^fr 
Aord)uol&iacnt)ororbet, bebarnabc^ ad)tet)nben ^b^ge^ t)t6 ?0?antf)cg2)eccmbrt^ m bt)tf)^ 
fUifucfi;ouent>nbttt>inti()ej]e3arbi;bcn€rbarcn fRa\)t t)nb gbemcnen Q3orgI)crn t)nb 3ntt)a^ 
mrcnaf(ert)ecv Carfpeae in J&ambord) , t)pbem Diabtf)upc nicbt aflenc bclcuct^, bcn ocf t)ov 
«hubc anabcfiecn, batb mc gbelpfc ^atlen, tbo g3nberl)0lbin()bc ber 2(rmen, bcr anberen 
irnen Carfpefle , tjp befjuluen 2(rtif e( (icflcn fd)oIbe , bcm , (5)abc gebancf ct alfjo mi;tt bcv S)act^ 
gbefcbeeni;^, tjnbbcfjuluigcn bDvnamaf;!^ alfto ocf i)ovberen, aUc^ na £ube ^n^ 3nOoI ber 
lerUrbtrorbenSfrtiM, fio bcbbcnnubegbemencnqSorflenbermaUewcvCarfpeacn, bct()o 
ad)terfo(mnabcbeg S)onbe^ t)anbcn96e«ienen^orgbcren t)nb3mt)anere, t)^; qjulbovbe et;^ 
m^ grbaven Ovabe^ , g^ef aven t)nbevtt)e(ct6 fvn / bi; fi?cf m mttt t)nb nottvo(rtic& mmm ©letcit^c 25cii4ge. ^^ j^j t)fltf> mcn barbauen nocf; cnc i)c QJofftc m\) principacl ^afie , tf>o t)cn ^ouctbocfcn , t)e aucv be 
@jafct{)o5i>ft)cnDe/»annci)cnfr^nn)i;[Ie, vororDcncn motf)e, t)nt) i)t5 itfpf en €arfpcfle , bc» 
Drccn ^iucrolDerluDen beuelen , Derftuluen alfjc ber Jpouctf t^j^en , Mxntb Mn aflcn ^ouetflolen 
&cl)en5frmcn tf)oal)etefenti)nt)auer9beseuen tvertf), ftampt^ t)en antieren QSorpenDcren enett 
€rbaren 9Ut)e t?nb Den ^:^or()f;ercn , t)e i)an Den Q)or(ient)eren t)artbo .geforDcrtf) , t)nt) t)en t)atf> 
fiui]^()f;eleuet>emeDeantf)of)orenDc, iavfi;fe ^^efdxcDt bocn , t)nD tvonDtlicf fd;oDt ijf)clDcn 
mogben , i^orDer i;d t)or bequcme an^ibefjcen , ^ntf) ftoDane ^ouetf |)|]c De t)or O^en i;^ , m Dcr 
I)anDt in De ©arn^efamer tl)0 (^unte ?>??arien ?0?agDaIenen in t>ovn)arin()l)e ^f)e(lellet vve^De , 
bar Dc SluerolDcn , Den t^or ^i;Dt Dc @lotel bcualen , famptb Dcn anDcren 51ucroIDen t)nDcr (lcf 
bt) De ^pllen t^om n)ci;ni(jeflen cpnmabl in Der '3Cef en , alfjc Dc^ ©jonnauenDe^ t>or acbte ©le^ 
ncn tboftamcnDc famcn , t?nD tvor Dcd pan noDcn , et;nem iDeren Der red;tc 21 rmcn in ^ambovdD 
iia ()belc()en5ci;t fpner ^ottrofft , bcfc^ccDtgbcuen t)nD bef)ulplicf f^n fd;oIlen , tvorDc ocf f)prna* 
maf)[^ epncanDer (il)e!ec()li;fe@teDe bcfunDcn, Dar menfjulfen ^anDcl bcquemcr t)tf)rid;tcn, 
t)nDt5oDcrQ5ef)ojfDcJE)ouctfi)(len bcfteaen, t)nD t)ortvaren f onDe , DcS fcbollcn Dc ^orflcn^ 
Deralle?i??ad)tbebben, i)nDmitfiameDer€i;nDracf)tDcn 2lrmoDe tbom be|lcn in Dcm 2lrtifef, 
m in aflen anDeren , De t)p Dc 5v!)|lcn t)erorDent , alfio l;anDelIcn , Datf) (55oDtIi)f c €rc , tJuD Q3ov^ 
lerincjbe De^ €f)r i(lli;f en aui^bc&^inen 2Gcrcf c^ , Darutf) gbcDpen mo^f)e , ^f;o Dev ^ef)ofrfd;of^ 
fen ocf De gbefaren jjbemenen QJorftcnDer , bencuen(l Den tn)0[(f SlucrofDcn tf)Om tijepnigijlcn 
epnmabl in cner iO^^antbe ^i;Dcd t)p Dcfjuluiijen offte anDer gbelc^en (^fcDc tf)ofiamenDe f amen, 
t)nDtf)oa[Ier ^f^ottrofft bclpen r(^Dcn t)nD Denen , t)nD tioc^alfio bi; Dcn Q3ov(]enDercn t)or nutte 
»nD ()f)uDt an^cf^jeen , Datb /Dcrman fjuff cnt txumiid ml »ovDeren , m\> fpnev ^erplic()tin(3f)« 
na, Dorc&£eucoffte£ei)Dt, ©[)un(lo(fteQ3n9bun(], ^d;aDen offte QJorDecfl , nic()tt)erbli;* 
iicn latf)e , tjp Datf) anenrf; tved alfjo ,9f)e(laten onD befeuctl) mcrtf) , Dorcf; Den enen offite Dcn anDe^ 
ren , De Dartfeo bequem \)^ , ad;tcruol()f)et n)erDe , t)nD Dord) De/enncn Dc Dptl) mi;iDe 2Bercf Dev^ 
folgen , nu t)nD in naf amenDen '^i)Den t)nuevf;i;nDertb bliue , nicf;tc^ Denjcpni^er fcJ)oaen Dc Decv 
^i)l]eninDen5varfpelfarcfen, tt)ofienu|lacn, tf)oQ3erfjame[in3eDer5i[mi(Tjem,bliuen, fio 
t)ocb,Datf)mena[lentb n^e^ bctf)crtbo Darin ()l)C5eucn , DnD f)i;rnamaf;l^ t^o affcn ^ijDen Davirt 
gl^e^cuen werDen mad) , allci^ ^ctrutt^cliff , in t)nD bi) De J^ouetf p(len prefentere t)nD aucrantfejf 
irLvDc , t)ppe Datf) men De(]c bequem[i;fev De vcc^tcn nottvoffrigen 5ivmcn , fte ttjancn tt)Ov Dc tva^ 
ncn, offteintt)atb€"t)en Demod;ten bcfleflctb fpn , bcfjor^cn t)nD i)crfjecn mogf)e, Dat&Deii 
Dcf t)nfie5[^afomeIin()c Di(T3e\)nfsej)buDe^cni)n0b^t5o ett)igf)en ^aQhtn De(]ebetf) tf)0 ad^tcvjs 
uol()cnDct)nD tbof)0[DenDe tt?ctcn mogben, fjo bebben wt) (Bmetc tViolUv, tllevrtc »<»rt 
iJz^^t^iHf ^aite ^crtmatirt , ^ocbimtnoUer, 'J^dioim mn^ev Vtibte , ^atfiin 
KeOmcP , i^^jirtriif £)auor&e, <?>erm4fiQoItOtt>, iDct^Ieff Qcfeul^orp , jDiri<^25ot# 
Uv, 3ocfc)imXX)ulUmvcrter unD^att6»4»t23crg^cit, alftc SlucrolDen Du(fjen ^rcfftba 
ett>igl)erQ)eDe(^tn!iT^et)ort)ne5t)nDi)n(y^e ^^afomelin^c mi)tbt)nfjem tt)ontf)[i;fen 3n3f;cfte()efe 
t)erficc)elt, De ocf Dord; De ()btmencn QSovflcnDcv aflev t)ccv SavfpcUe tbo mcrer OrfunDe DorcJ 
crcn5^amcnt)nD^f)onamcn t)nDerfcbreuen i;^, na €bvill/@ebovt^ t)offtei)n5unDevtf; Darnf;a 
intac|)tet)nDttt)inticjel]cn 3avam:t)ac)^eC0?id;aeli^ 2ivc6an(jef* 

O2 ©ie i»4 ■ «|0e( IR> 

S5i« a^tc SScilaQe. 

V *** V 

titf 

burg/ auS l»cm Original. 

*a.* *j.* *u.* 

* * * 

Unfeti frut)Mifen <0m toworett; €rfame tvtfe ^ewn/ 

unfet>Dn3en©c5nffrcnan;u\Dc€*®. Sebal^n, f6(^m m) 6mr\ giirlic^ 3[15efen,tiat 
t)at be ^ei* ^ifd^op mit famtDem C^apitel in ut]fer@tat>i4)om^ j?erfen , mi gtmlUgtt 
fj;n, tven fe atlentf^aluen tom Pravincial Concilium t>om J&erren ^r^e « $Bifc^uppe 
tl^o^Sremen, wo fic[)i)atgeb(Jrtantofetten3efur^ettt)ert)cn, al^bennetofamen, unbfcbicfen 
u)>,c^ele()enen^alf{et)e, aldbefd)et)entlicf, binnen£uneborcf)in^emet)oc(), l)att)e Jg)er gr^e^ 
^if(^opperfi3nIid;t)arfuIuefierfct)tenenn)Olbe, n?owol fe privilegirt fp, auer t>e €*Iue nid^t 
gefort)ert f o merben , :c. Q35o auerj] t>c ^Dcr Sr^^^^ifcfcop tiord) crer g.©. f53orort)ente t)e 5^0; 
fcOicfunge t)o6n , batal^t)enne De^alflebe to*:9^oIIcn QikQt wMl SDarmit nu fobann to> 
f)Ope f umpll &e(lo furberlicfer unt) fi'uci)tbarlicfcr gefd)el;en mod;te ; ©o t^ bi; obne unb un^ 
allenbalucn m gut>t angefebcn. ^at jmt ^. 3B. wann obrer g» ©« iHgtxm leten , Dat o^rc 
g.^.al^utftftc^, un&eant)er^WMsn/ ocfeigenembcwage, bamit/utDe €.^, bt;t>en6rcti 
ler gurt)erin<)e unucrmercft bleuen, einen 3>i5 crncnnet, unt) t)ar to be icnncn fo to cfc^cn&e ^* 
fort)ertI)ft)t)en, up9}?al|lct>e, ttjobauengcmcl&t, ummet)anmcrcflifen@afcn tot^anDelen, 
oIfot'atmant)erSuttcvfc&cni)crfd)i\)e(]cnbat)tie, t)t)t t)od; up ^e^agcn /un)er €.^. Datocf 
filfe^i>5opcfum)>|]()efd>c()c a(Ieinetot)eme€nt»e,tiatmen^craI)tfc(?(asen unt) fd^Iuten mocfe? 
te, mitn)atRemedienunt>s))?it)i)efen, DeingeiDuffen^QJi^bvufingebt) DcnCcremonien :i^ 
to red^te tt)ct)t)er to britt^cn, unt) bettfulucn t)at fe nid)t ttJiDer inritcn , \)ortofamen :c. unb nid)t 
tanben^ingcntodirputcven infuIfer^er()at)DenX()e, bcnalleinc be^eoc, tt^obcrorttofo* 
f ct% ^en aucrjl m) Mn beme fo in in fulf en Concilio bef latcn mxt t)orfientii^et , al^Dcnne 
tttillenmi;unfe^^cle^, bp ac&terfol^in^e itnt) Unberbelbinge beffelucn, na^ unfer ©elcgen; 
htit, un(?aacr0eborric()ti(3boIDcn» 3utt)c(Sr.^. tt)erDcnbt)(tcfocf bct)encfen, oftrat^^ 
famfi)nm6t)e, t)at€apitteIt)cr:5)om^tofcninorer®taD/ up l)en !^ad; to 5eifc6en, :c. unt) 
fcjt aUe^ m m$ fluDcr sajolmeinin^c in ^nfe^ent De^ semencn S5clicn gcfd^rcucn upncmcn, al^ 

m tvD me mf)am f o bcnfiiloen /u»)cn €r» ^» ©a^c t)cme ^cren bcualen. ©c^ret)en «nt)ei: 

Itnfem Signet am ^lUcnDe Decollationis Johannis Baptiftx anno XXXVII. 

btv &tab JliiUct. 

©en erfiimcn, ©efltcngcn \m\> mfcn ^mw SSowrmcfftcccn un^ 
^aDtnmnne to J£)amboi:d; unfcm bcfunOcvu flunftiflcn unt> flu*^ 
Dcn SvunOcn. 

JDjeneunt)te?5eiIa9^ 

*** *** *** 

Sac^rtcl)t 

m Im miKungenen ^nfc^lag Ut ^apj|?ett 

tPiber t)te Sut^eraner* Anno 1528. &en23. April. 

(^^ti biilTemSarc, 5efFt|tcf cencjruftcf Upro&rfoJ&amborc&(o<)ct)ragen,b«n, mbemtiaC 
rA^ Suangelium Dord? Dod. £ut5cr ()eri>o,r gcf amen , imbe i&t to ^amborcf; ocP anjgefarvf 
^^ gcn, ®oD5ebbc£of,, fo5ebbcnt)ate(IiPeut5t)cmDvaDeunt)t)cn ^or^jern nicbt llfceo 
fdncn, untifimbup (gt. 3ur()eng^!D«ge tn ©t.3of)annt^€(of!cr 68. Q5urgcrtofamcnge# 
noefl, unt)e ai)crt)en$anDe(()crat)fcl^Ia(jct, unDcrdmenDenftcf bt;Dcm9iaDe toblitJcnDe, fo 
M ncmant) t)am Oi aDe gemcf en , fun&er crev Ct^r igbcit @c(;orfrtm to {ciflcnbe, amft De (^um 
te 3ohmm6 £iit)e, (De men to Der ^pDt fo pla^ f ftetcnDe / Darum t>at fe eren d\a^ to St. Johan- 
nis pla^cn to 5o(Den&e ) 5at)t)ett ocf cnen "^Serbuttt) mit etltf cn utb Dcm 0{rtDc, unbe tnfonDerbetf 
mitcttcnJSorcjcrmetller, J£)crr^ittricbQAl6b0rggendmet, uni)ecrc50?enung»i?rt^, Datfe 
oae ^reDtger Dc^ €uan()e(it entboDet tvuflen l^ebben, unDc 55(Jrgerg . t)c iht mit De ^n^me ^t$ 
€uangeIitbee(Den, ut]Defc5anD5rtt)ei]De, tventcDcSt.Johannis Sut)c5a&Den7.^oDe(ertt)ef)# 
let, DefericStenDcfc^Dflen, u;iDcDe^(ocfrepeti>iirDctJ>St. Nlcolaiupgefacien, Dord; ^efef;! 
encd t)onDenbiat()eni'icbttrtm5 @cf)i\)aren Zlbttt ealsborg (jcndmet, De^ Doriigen ^^or^ 
^crmci j]er ^pcrr ^titric^ Qolsborg Q5roDer , unDe i^olDen in Der 07acbt ii^ mt OrDen mt 
(lecfcn , utiDeDan ecn DJumor in Dev StaD mrtf cn , Drtt DrttQ}olcf naDcm guer lopcn fc|)u(De, 
ttnDe nict»tn)efcn m fe tvefen fc|)o(Den , ocf tDeren rtfle DiiDen*!^cneT^ up De^ ^dni^^^^afe fo 
tHKgegebrccbf, mtfcrerDoflcr^Be^r, unDe tvanDat Q}o(cf na Demgtier(opent\>oIDe, femit 
J^em^iJerDentreDenunDeumbrm^en, unDeDarnamDetfDorncf;mPen^:S^rgev^.S)uf<r fallen, De 

Q i iDt T^€ II. Z^eUa L PeriodusL Cap. 

._■'''■ ■ 

xU mlt bem ^ucmgedo (?eelt)en / iinDc fe up bem ^tW ebbev m man fe 0efun&en f;ai)De/ cnvdr^ 
gctf)ebben, auer(^&attt»urbevucf)ti(junbe(uDtbavDord;cnen©D(bfd;miDf.5eri'^ - - gcnd^ 
mef, t)atit)t@oD(ofna b(ef. 3t)tn?a^Guerin DerC^acbt fo(cf bifler ail3eDi)er, m\ ^(i^acn 
unD^Donnern, t)att>e£ui)emenen, t)e3QBer(ttt)urt)e een€nDe \)thbi\\, auer be €uanoeiifc|?en 
Q3orger f)at>&enftifDarupgeru}lct, in.cren^ufenmit@efdl)uttunt)ant)ercr2Be5rc, unDc ct^ 
Iife()at)t)en4/ itHt^^i etiifes, ocf ro^ogmanngmit3^e()re in crem^ufen, unbe t)c ganle 
^'^ad^tere^uci^rmitbarrenben^ici^terneor crc S^drcnup i)er @tratcnf)angent)c, aucrjl ($5o& 
n)0(t)e iDt nid)f, bat cf)r bdfe dio^i fort gacn fd)u(t)c, t)at ibt Q5(t)e^ unbc nid)t 5}2enfc()en !^oent 
m^ , t)at it)t an ben 3)ag fam, unbc cre bdfe^aet na blm, t)at ©at)c ^of (^ebbe 5imcn» 

!D£n ne()ent)en !6acjoucr(l!barna, a(fe up Philippi jacobi-!^a^, tvart cnecjrote 
Q}erfamiin0eDerQ56r^crupt)en(Smbfd)enJ&uje, unbe t)e ^erorDnete Q56rger, (cfcn t)cnOJat) 
to9?at)f)ufebi;crem^t)cunbe bi)^er(ufl t)cre)tat)2[Banunjj Derbaben, bar fc at>er|t bamit 
cenant)er rodren, n)urDen;.^rdt)icantcnt)eg^uan,ge(iiDorm d\ab unt) t>erort)nef(n 556r(}ern 
0efot)ert up t)at Diab^ug a(^ »an ben t)ren Cafpe(?5tarf en , n6mcHf(icf J&err Sobann Seflcnf)a* 
gen t)an St. Nicolai, ^err ^feffen jl^empe t>an St. Catharin. unb .^err M. 3of)ann gri|c i?ari 
St.Jacobi, foSt-Petrin?a^nod) neen gefcffef , tt>entc be ©etvaibitijien t)er (^fab n)a5nt)cn 
unDe()6rent)et)arim(Safpc(, Defonben Datarm Suange^ium nid)t t)u(Dcn, a(feiDta(lc^t?Df 
mit ben @et\)a(t)i()en in Der ^eiift 5eff gegcn ©at)e oDcr fVn ^orDf ^tQm , unDc me ocf St. 
Peters ^afpci Daf (c|te ^afpc(, Dat Daf €uan()e(ium nod; mit groter ?0?oie unDe nauer ^otf) cnu 
nabm, unDcn)crDcnocf t)orbaDctt?anDcm!4)omc/ unDc utf) Der5l^(ufft, t)an St.Johannis unb 
^i((igem @e|le, unD aUc DcttJcDDcr ^aDc^ ^orD preDi^cn, f o f)6renDc , m\ red;t cDDcr unrcd)t 
^aDDc, unDcn)c(ferDenanDcrnat)crtDunnenb(it)cn, unDc mif fi'ne.r ^evc af(laen, S)o nnir>' 
Den De anDcrn mt\ Den Drcen utb Den (Safpe^^iterfcn at)crt\)unncn, Darum ntullen fe afjiacn , Da 
n)OrDen 2 Doftores aife Bartholdus Moller, TheologusunDDodt.^Wendt ufb St. Johan- 

nis ^(ojlcr unD Magiftri noltri unD nod^ f . anDcvc Dc^ fu(t)cu ^a0bi fci)incnDev(2:)unnc5ctt)i* 
fet ut() Der <@taD ^amborc}. 

3m fe(bcn i f is. 3arc , n)orDcn a((c ?f}Ji§brucfin0c Der ©acramcntcn , unD Q3cfd)tve* 
run() Dc^ ^ater^ , (^oite^, ^a(men, Juv^/ ^i^H^, 5l*ruDe^unDanDerc!X)ingc, DaDorc^ 
Q50^^unDcfpn5ittt'c}5^amcbcf)6net, micJbrufetunDefo^oDcriegcbrufcttDarD, to ^am^^ 
borg t)crbaDen , unDc nnu'Dc na(3c^ci)en a((e ^acic im &mmt g(eefd) f o ucifopenDc , unDc oct* 
De^ JrciDa^jc^ unDe De Q3a|Ien Dord) , unDc n)orDcn ocf a((c Vigilien unDc e)ec(mc(Icn, unDc an^ 
DcvefremDe^aDcg.^!^ecnfiafgcDaen, famf Dcn t)c(en unnoDicjen gierDa(jen, unDc m^ mn 
S^iftcnbcrj) Doft. Johannes Q5ugcn5asen gefoDert cnc rcc{)tfcf;apenc Ordonance, at)cv Dcn 
njavcn @aDeg^!i)eenil tomaf cnDc» 

3mfu(t)cn3a5vn)UvDcnDe9}?6nnicfeto St. Johannes toDencn to St.Mar. Magdal. 
intC(o(^cvgcn)ifct/ DcDartvoiDen, Deaoerftnicftn)OlDenflin0cnf)en, unDc crncbrDcnfic^erci: 
^dnDc^ercf, Defun(!nicbtinQ3orraff)feaDDen, Dcat^erftDarinnc^ingcn, Dc tvdren n)o( 7, 
cDDer8»unDett)arcn o(De^uDc. 

Anno ino.tDOrDcnDc€(d|lcvD?cinebccf unDJ^avt)e|lc|)uDe gepfunDcvt DanDer ©faD 
J^ambov0, DavumDaf De Sungfruwcn, Der ©taDtom^ro^/ iienen ^'}3vcDi()cv Dcj? ^tJangeiit 
liDen, fonDevn cvc ^u4)c{ci DviDcn tDOiDen / unDe m ;eDcr in ^ambovcf) , (cctf) ftnc ^inDcv unD guDe-^rimt)e^ariitf>ba(cn, unt)ett)flrb9ieiiiebecfi)am5?dni^eSvi^cric() tbo DennemarcP, t)e 
Den 5^6ni(j €i)v\ilm (jefan.oen na5m, t)an bcn ^ungfrunjen , bocl; mit ^^ollbort ^(g. Ovabe^ 
to JP)amborg <}ef offt, unDc f)eft ii>t im fiiloen 3are beralet. 

!^en ant>ern auerjl to i;)aruel]ef)ut)e njurb jjebaDen, fc fcf)Olt>en enen StJangelifcben '}>ret)iV 
gerbolbcn, fo fcl)0lt)enfe bi erer ©erec^tigPeit blii)en, fe molDcn at>er|t nic&t, ba rucfet)en be 
Q3or(jer ut5 , unDe brecf en e^nen t)at Clojlcr bawen t)en 5?oppe Cif, ba fe bat gefef)en f)aDt)en fe iDf 
t\)oI antierd (}enamen, DomadibttofpaDe, tvelif at)er|13un0frun)enbli\)enn)Olt)en, benjorD 
tnc@tet)etoSt.Jobannis(jen)icfet. 

Anno I n » ♦ 5(m iPafcb^^Ii^enDe fpn J^crr Clas 25romfe unt) ^err^erpmati pi^n? 
ities allc beit)c be^ ^abri^ i\)ortd)ebbcnt)e Q36rgermci|1er to ^iibecf utf; Dcr (Stat) bcmclifen gelo^ 
^en, unt)eum)er(jnt5(jetgerucfet, berCrfafe, batfeC^abe^ 'ilBort unj^en^agen n?dren , unbe 
erjllif na ^artog i?llbrecl)t to ?»}?ecfIenbor(3, t)o aiDer|l er bofe QJorncfemeht» nicl;t fort(}aen tt)oIDe, 
rucfeben fe na *^ru|fel Da be Jvaifcr Carolus t)er Vtctiamal^ttjar , men feci)te t)at fe ben €f)rge^ 
nannten J^erjo^jen De <Stat)tubecf gerne gedpnct ^aDDcn, at)erfliDttt)olDeDat malnict)t 
tvcfen» 

3mfult)en if?i*3a5r, tt)arD&e^orc)ermciller, ^err ^inrit^ Qrtiebori^ genof 
met uf 5 Dcm DiaDc gefettet, unDe qucmc Dar fy n im ^age ocf nic()t tt)eDDcr innc, tt)ente f)c quam 
gan^inDcr^inDf)cit, unDenocf;ecn9vatbmantoJ^amborcb ^rn. B(tlatert a) up Q5erfle^ 
Dorp , Darum M fe Dem €t)an(|eIio feinD mvm ; S)er diatl) ^crr f)cte , Jgjerr ©ert mn 
•Jpiitlen, f am tvcDDer to ftnen miQtn (g^rcn , Do f)e Mn ^er^cDorp f am. b) 

^ier ttJtrD in DerQamlurtg iCvangcIifcfe^unt) papi(lifcfeer(0>efcfei(^t'.Qc|)reiber 
Ddtt ber ^amburgifcfeen Reformationnad)foIgcnDe^I)iniU9etf)an, fo tcf) bei) Diefcm Q5e^ 
ricf)t jtt)arnicf;tgefunDen, an|lcbfeIb|laberaUerDin^^0efcf;ef)en ifi: 

Anno if5f.imMajof;at (£€-9iatb Durcfe ^rn. 'J^l^ann Kobenborg unD J^tm 
3oad;im sxndller 9ial)t6'^^errn, unD M. 2foacbim BommerfelDSecretariuiii nebjlDcncti 
^iircjern ^ric^ri^ (D|ira, Claua KoDenborg, Cole 2(rt<f elmann, C^Oroae :&op^ 
pert, tnicbacl partrtmg, ^artgDOrtBergen unD ^ermartrt Co^eDcnen Deputirten 
€€. S^om^-^appittel^ , ^^a^mcn^ M.NicoIao ^uiitn, ^o^rtnCBarleffforp, Hico^ 
\ae Tbiifloxp , unD ^acob ^ertnins« fdmtlic&en &oni f ^ttm i^re ^lenoDien unD Do- 
cumenta ju (letlen laffem 
53on bcr Reformation fdbjl. 

<!J|5ac()Dcm, glefd; 5icbct)or t)ermeIDet ttJorDcn, Dem^reDi(jer?a?dnc[)ert ju'©t ^o^annt^ 
}^ ^enricfe^ensborgcnDag^reDigenttjarunterfagettvorDen, (^cllefcn Dic fo e^ mif 
"^ i5m«nDDem^ab(lt|)um5ieIten, unterfcbieDIid;3ufammenfiin(ftein ^f.^o^anni^ 
CIo(ter an, tt)ie (te Dann nacf) Bfcp^an il^empcn oben beic;ebrac()fen ^ericbf, fo ml m 
2>0nner|lag m Mifericordias Domini , al^ an Diefem Q^nma^t felbfl f;dufi(| jufammen 

(ieffettA 
a) Torte ©(^l0t bowmdfin al. wuflcn al< Slmtmaiiu naci) 55cr9fcwf gc^fit. S2% IlX^iiX&lVeriodmn.Caf, 

liejfen, iin&nac&l)emi)amaf;(d(auffen^etiQ)eruc5te, n)e((;&eg bie ncunfe ^eiiage ju bem erflcti 
^apifc( bcf([)reit)ef , i5re Slnfc|){d^e jur Unferbriicfun^ t)cr S0Sa5r()cif unD 2lu^roffung Dcrci: 
^eipflid^f cr abfajTefcn. 5i)ie5 bemocj t)ie ^icbbaber Dcr © df f (icf)e ^e()rc , Dag fte 
(jmtnpm«genacf;befa3fem(gonnfa0e, auda((ent)ier ^ircl)fpie(cn i)crfamm(cf €€»K4e(> 
t)orfru9cn/ Oaj^fie^cejwifligcnprcWgertsabctbrilflig warcn, prttema^l ^4r<»us 
eilglKi^Urtrtt^ccrttfiiirtbc, Ocro^^lbertJvowic&erdSmtra^c jeirtfohe, fomuficfi 
au"^ crrtcracfetige prc^igcr fci«, Unfere i)ama(ige QtaOe # X)rttcr waren mif i&ren ^m 
0erncini(}, unD be(iebfen Da§ Dcn foi^jenUen 

t)iert (iag at(e ^rcDi^cr foffcn m^ha^ Oiabf #J£)aug (|efot)erf n)crt)cn, tljrcr IJcbr au^ t)cr f)ct (t^ctJ 
©cbriftt @runt) ju (jebcn , unb bafj ber fo \mt @d^e au^ t)etu 2Borf e ©Off ciJ nic[)f bc\Debren 
fdnfe, nicbcrfd({ig unbDen anDern ju tteid}en , fcbulDig crfldrcf tt>ert)en fo(fe. 2(((c O^acbricf^^ 
tcn(1ti&()ieubcreiti, t)aSc^t)cr2)icrt(iagnac& Mirericordias Domini getvefcnfci , t)er ^a^ 
aber im (iEa(cnt>er tvirt) unferfc()iet)(ici) bcmercf ef . SDer fo Dic ntunfc Q^ciia^e ju t)cm tjorf^ergc^ 
ftenbcn (2^apitc( t)erfcrti(|ef, fajefcdi^iaufPhiiippijacobl, foaufbemiMaji fd((t, jjefcbebcti 
Btcp^. ^cmpe abcr unb Die ncuerc fo i()m foigcn , tuie aucf; D. ^Jo^artrt tVTollcr fe^en Den 
28 April. '2i3ann nun Da^mafci Der ^onnfacj^ ^ Q^ucbflabc e. d.j n?ar unb Cfiern auf Dcm 
1 2 Apri! einf raff fo n?irt) jugieic^ auj?funDig , Dag Dic (e^f ere Den rcd)fen ^ag bcmcrcf ef ftabem 
5ln bctiife(ben nun crfcf;ienen auf^rforDcrn vort pabfiifct^er Sciccrt Dod. 2&are^oIt) 
tTlollcrLedorPrimarius, ot)ern?iei()nfein^ruDcrI.c. ncnncf, <Dbcr(lcrfi,cmci(lerim 
^iMu, Doa.iJ>crtricl?(al.3o(?0 WcrtOt, Priorju©f.3of)anni^/ 3obartrtCal..g)inric()) 
^^ertsborgSub-Priorbafelbft, Fabianus t)0rtil6bccf ein^iprcDiflcrO^^iincf;. M.^ribri^ 
mif Dcm Snna^mcn lOnUgreve , mcfcbe^ Dabcr, Da}] i^n tvo(benic(Dferi&cmpeDen53otn? 
QJrcDi^cr nenncf,crrt)ci(?(id[) n)irD. M. /^crtricfe Qc^roOcr 5(eid;fa(i? SDom-^rcDi^er, M.Mat- 
thJEus^farrcr untcc^er2^lufftim !§om unD Jodocus 0ofl) SifFridi Paftor jutn Jp. ©eift. 
!DOrt <£»artgelifd^er Beite (;ingegen ftaffen flcb cingcflci^cf : '^0\^cim 5ege«^<igcrt Pa- 
ftor ju @f .5^iC0(at, M.^Jo^artrt ^ri^c Paftor ju @f . ^acob , Stephanus iJ^cmpe Paftor JU 
(Sf»€at()arincn, unD Conradus ^urt^rartrtrt Paftor^u@f.9}?arien?0?a3Da{encti, Dcr an 
^\i\^ \i%i gcDacfjfeii 2^empcrt @fc((c gef otnmen n^ar, ivann abcr Dcrfe(bc aud Diefcm ^cben %v 
fcf)icDcn , oDcr ob er anDerroerf 6 f)in bcruffen morDen fci \ unD im i\>c(d;en 3a()r fein 97ad)fo(^ 
gerPetrusBorchardi(25orcberOc8) feine^feKcnjieDererbaffen^ijhiiir/aflcf^O^acf^forf^cfjen 
iingeacbtct , bigfjcr t)erborgen tJcrbficbem @o featfe ftd) ox\(\) Die (6b(id)c Q^iircierfci)a(fr um fte^ 
benU^rini(jrcrgem(^5n(id)cti^rac()f, nid)f0en?apnef, nod) mit@pic([cn unD5Ccu(en, n?ie 
Dicaudocrfcbdmfc^iDerfad)cr Dama^i^au^flreuefcn, nad) ^^enipcne Q5crtd)f in anfe()n(t^ 
c&cr^nja()(cingefunDcn, unD jtt^ar DerDornebmerc ^f)ci( auf Dem rot|jcrt (@d)aumburser) 
SoUcrt, n)c(c|?eraberf)crtiad)mitt)orOvatf)crfcf)ien, njieau^befac^ter €rjc(){unfi crbcffef, af^ 
njcfcbc (tc hi\ Dcr UnferreDutig ^e()enn?drtt(] fe^ef, Der anDere aber auf Dctn t£mbccFtfcbcrt S^m^' 
fc, unDjmar, njiec^Docb.^o^dnntllollersjBerid^tobenp.j^-crffdrct/ aufDimncucrt 
BaoC ()inter Dcm Jpaufc , n?e(d)Cg \)ii\Xi Der <^errert>Baal jjenantit n^irD, Dcr aucf) Dal^elbfl h\^ 
an6 (gnDc bficb, angcfcbcn ibm Der 5'.i^ifcf)cn D^af^ unD ^itrj^ern gcmacf)fc®d){u§ Durd) Die oh'* 
gcorDncfe affDa funDsemac^t, unDif)ieOTcin.ungn?icDerDurc!?Diefe(bciurucf9ebracf;f wtrD» 

S)cr Ddn ^er Refirmation A, i f ig. ti^ ^er iCort'baltcnt)ei'^ur()crmei(ler ^crr Dictencb ^ofyufktt, fot)amald m aul 
benen Faftis ju crfel)tn/ bereif^t)a^t)ritte3af)r praefidirte, macfjtc ben^lnfan^ ber »orfeicni« 
ben ^anMunci unt) cr6ffnete t)cn €nt)5wecf ber befcf)e5enen 3ufammcnf unfft, l)ag ig (g. Kae^ 
fiicbee bic Swifligteie / bie man jum Ocrbcrb bie(er guecrt Qe4b , ciitc ^ctclattg f^et» 
gcjpu^ree, rvo immermoglicfo $u (lillcft, ttiib ^agju^emCgtibcOiccifigcfanbteilc^r^ 
BaQcbicemtgeumeri^tteti foleettgeprcbigee^abett, 3U)>crIc|cittv4lrett/ Oamicetil 
leber, Oemedatigietigc, feitie 2(mn;)pre Oiirauf gebcti moge» 

^i^ mm abcr biean(l6|Ti(jc £c5ren : 

I. Wiber bic 4>eiL Qcbriffe. 

I) 3n t)em St^anaelio (lunDc nid^td t)on t)cr ^cif. J^^reicini^fctt, unb man mii(Te (le bocf; 

gfauben. ^i^ Mte Dod. XCetibe 0epret)i()ct» 
X) 3u ber ec()ri(ft miiffc man ju fe^en , fon(l f onne man (tc nic&t »er(Ie5en ,'tm,qfcic5en 
}) -^iefanman^ie-2GorteDer(]el)en^ 5*8«« ^e» <»J^cn Qaucrecig aus , fo man bet 

@ct)ri(ft nic^td ju fe^en foQ, cjJ tvdrc bann , ba^i wir aflc «Secfcr n)<jrcn. S>icfer bci^ 

ben^unctenwarbFABIANUS von ililbccP bcfd;ulbic)et. 
4) JDagi^Dangcliumfet benen €5ri(l^n ^euten juft)i(Jcn nicbtnii^c, (lcmocfetcnbarubcriti 

3rrf)um fancn, unb bcr ^eufcl m6d!)tc (tc baburc^ i?crfu5ren *) tve^balben e^ aud) HIE- 

RON YMUS in (Sapitel abcjet^cilet , ^a^ man barau^ ne5men fofte iva^ bcm '^Solcf e 

nu^n)dresur(SecIiqfcit. *) 

II. 3n bem 2lrticf el voit (SiDiLC ^attc M. ^ertricfe Qcferober ancje^loffen, tn bem cr gcfcO* 

ret, ^ai man 

nur im ^cmpel, aflwo ^Ott ju fiuben , t5n im ^ei(l unb in bcr SOSa^rfeeit anru(feit 
fdnne. 

III. 2BiberbieM)rcD0tiberetDigeitX)er^4mmm'g ^attc Matthasus uiieerber ^Bdufft 

t)or(}ebracf)t, t)ai 

. 6) i^it (geelen ber ©(dubigen md) biefem £ebcn mit ^euer ^epcinigct, unb au^ bemfelben mit . 
Vigilien, iSecI? ^D?e|]enunbanberngutcn^:a5crcfcncrldfetn)urt)cn. 

IV. :^ic £cf)re »oti Oer f^rlofung burcfe C3,riflum Ocm.eitiQigett mieeler, feattc Doa 

XVinb iixittig mad;en tvollen , in bem er gelcbret : 

7) !^c?6Mariaunfere^offnung, ^cben unb :^orfprec&erin fet, ivefc&eaui^ ber ©e&fau^ 

gen bcn ^op(f jertrcfcn battc. 

V. t)oti ^cm <S»e(eQe Ief)rcte Fabianus t)on Ciibecf» 

8) ^a^ niemanb fontt feeli^ tvcrben o5nc burcf) ^oflbrin(|un(j bcr ©cbot^e ^Ottc^ 

VI. ^ibcrbic£ebrct)0nt>em<?)eil.2(bcti0ma^l, mv burd) Doa.tnoKcr, Fabianum 

unbMatthasumuuecr 6er :&lufft, unbCmic Dod. jfo&amt tnoHet; obcn p.7t 
berid)tct) Jodocum SifFridi geprcbi^aet tt)orbem 

9) !4)ag bic Communion untcr eincr^ci ©cjlaft rcc&t unb wa^r^afftiij fei* 2GoJu Keris^ 

borg gcfe^et 

llZ^tileu^^ant)* di io)baJ 

*) ©ifff&fi&cetcBcR um^n ftc^ taDoft, gojann Vnollere ^JerKftt/ |icpre5enpag.7j. ;j 50 IJ. C|)eil6 /. Terkdm 11. Cap. 10") DagbcvJgxgrrCHRlSTUS aicd amlc^tciitxe^apen^oniSnipfan^im^De^^futdau^^ 

gefd;(DJ|en ^abe. UnbDoa.^cftricbWcnt>t5at 
u) MeAbfolutionunb^o^fprecl)un9»oni^iint)£nDcmt)erfa0ef, t)crba^©aa'amcntum 

terbciberlci^ej^alfempftng» 
1 2) ■Der Canon Der ^Ht^i f dnnc aud; nacf; bcr ^ctl. <Sci)ri(ft m\)\ bel^e^cn , Da^ t(l Doa. 

tnoncr6 3rtf)umgen)efen, n?clcbencrauc{;in feiner Q5cfdnntnuf?, fo cr an Doft. 

^crma«il4ngciibccFinIateinifc()er(^prrtcI;e gefcbrieben , gc|ldnDig \% fle^e obcti 

pag. 7 1 . unt) Matthceus uticcr Ocr 2^luf)-t \)at binbei aefu<3et : 
1 3)a^ ^acrament wdre ein Cpff er fiiv bie (^unDcn ber ^ebenDigen unb bcr ^obent 

VII. 3n bcm ^rticf el »om (Sebct^ batte man '^k^t an(iD|Ti|3e ^ebren an()etroffen : 

- 14) S>ad Ave Maria fei nicbtaHein al^ ein fcbIccbterQ5ru§ fonbern aucb al^ ein ©cbet^ ju (jc? 
braucbem 3}ii? W^i D. tnoUcr (jepret)i0et. Cben p. 7^. erFldret cr pcf libcr bicfen 
^unct bcrmaffen : €r \)0^hi biefen ©ru^ nicbt fcbIcc|)tcrDin()J^ m ^thit\;) genannt, fon^ 
t>ern nur, bag Die 5^ircf}e if)n al^ m ©ebetl) ^orcjefcbricben ; Sall^ er e^ aber gefaot \)C(t'^ 
te, fo gctrautc cr ficb fiir benen ^3Idubi()en ju crmcifen , mnn Dicfer ©rup Dci5 ©cbc^ 
betbe^ ^ralft babe. 
1 f ) !4)ie 5lnru(fung Dcr .^cific^en mdrc (EcI;ri(ft^md^iiJ , W mx ^cneburge unt) Mat- 
tbxi umcr bcr Klufft ^ortrag. 

VIII. 3nDem^lrficfeI\?onbcm^ci!.prcDig^2(mtcr;atfcnDoa. Wcribt unb M. VvMt 

grc»)ean(]e|b|Ten ; 3ener, bacrc)epreDi0et 

16) Daj^ auf Dem(StuI)Ictno(ie(l'|cn, aucl;^^cicf)tfl'^enunl)?;BeicI;t^6rcnfei: biefcrabcr 
innad)foI(3ent)cn(5d^2en: 

17) (gin^ifcf;o(fin6(}c\t>oIeinc5rau r)aben, aber aldbiinn fonnc er nicbt 5^ifcbo(f feim 
PAULUS tcDc I Tim. III. t>on einemgei(llicbem ^eibc unt) Don seiiHicbcn itinbcrn, 

1 8) ^it ^lpojlel \)dttm il)re ^Beiber unb ^inbcr Dcrlaffcn, unb nacj? ^mpfal^uns De^ ^tilU 
gen ©eifle^ feinc njicDer {jcnommen. 

19) SS3annaucf;()Icicf)PAULUSfcbriebe, ba§ein^ifcf;ofcine3raubabenm6cf)te, fobdf^ 
ten Dod; Dic anbern (?>I)?dnner ©Ottti) bayon nic{)t^ j)efd)rieben. S)arum fol^ 
temannur[^lcibenbeiDcn@cbrifffenber crjlen 2lpo(lel. S. PAULUS tt)drecr(t lange 
nad) if)nen cjcfommen. !^enn Dieanbern Slpoffel, biefe^mirt) beiDoa. tHoIlcr 
(1. c. binsu()etban ) \)Citttt] i)en 5peili()en ^tifi in feuri()en Sungen cmpfani)cn , barum 
^atten (lc i\)n grauen unt) S^iwiitx ^crloffen. 

20) S)!C f)eilisen Q}dter f;dtten lim Der 5?eufd;()eittviflcn ibr ^lut Dcr^ojfen» 

^nDlid^tt^arDnocbein^unctcin^efla^et, Der nid;t fon^ol Dic £ef)rc anc^ien^, fonDcnt 
i)idmef)r emc fd;n)crc Q5cfd;uIDi()un3 n?iDer Die€t)an(3elifd;cn tuar. 2)anH t)C[ tattc^cweborg 

gep**eDi(3et: 

^ 1 ) S)agDic neuen ■PrcDi^cr Dcr £a!?cn ^fut tvlDer Dic (^ci(llicf;en cr^i^tcm 

5^acb Q^crfcfun^) Diefer @d^c iii Doa. tnoHcr mit Den (gcini()en ab^etretett, unD nacT; 
tincrfleinenUntcrreDungbof cr jur2fnttt)ortf)interbrad;t, Da(j rocil ftc Diefclbc jum t\)tii scrne 
i)#iiDcn, pntM(^bevni(|)tfon)ic(ie«bc)elcfcn, ^cpveDi()ctf;dttcn, fomoltcn jteumSlb* 

■ fcl;ri(ft DOtt ber RefQrwation A. i f 2^. i^ i fd)vi(tt feiefer ^efttul^tgun^ gebet^en f)(^bm, bamtt ein leber babel fcbreibcn f 6ntc, me er Qtxu 
Mf)cittt, unt) n>ad iftm jur Ungebiifjr aufteburbet wur^c. ©ie a^dren erbdtf)i(jnicbtnuv 
(l^idlatl), fonDern^enen^dupternberciani^jenCbrilienbeitfDfcbe i^re <2vf(drung jur ^eur^ 
thiiim^ ju uberantn?orten, unt) Don itnen Die (grf dntnii^', ob (le recl;t ober unrccbt gelebret l)dtf 
tcn, jugenjdrtigen; bagaberanDere^eute, tvoburd; er obne gweifd Die ann?efenDe ^iirgei; 
m\Wt , Dat)on urtbeifcn folten , ne^men pc Durd; au^ nkljt an. 

S5)cr()utc Doa. tnoller, twer»oni)icIcngead)tctn?urDe, ba^iEquilibriumber^a^ 
c^cn gcbcn ju f dnnen , fudXe mit bicfer Dvcbe t)k i^ortvebrenbc ^panblun^ ju binter treibcn , unb 
mmd) il)m unb \)m (geinigcn Btk jucjetvinnen , ciiUin mi &Ot'^ unb t)k "3Babr[)cit nid;t 
bei ibm, foivarerbie^^'aj3ejubaItcnnid;tim©tanbc, fonbern fiepelnad; ber anbcrn (gei^ 
U , unb \:)it 5cilic5e ©cjrifft that t}tn 2iu^fd)Iag* ^tm \)a er ijcrmcinete bic ©einigc t)on bei* 
Q3erantn)ortunjj ha6 mal lof ju mac(?cn, licjTcn bie ficl; bamabl^ outtvillicj cin, unb 
JODOCUS SIFFRIDI Paftor jum ^etl. ©eijl fieng an (td; ju cntfcl^ulbi.gen, ivieerbanrt 
oud; an St. Georgii-^acje ^tn 2 5 April. itacfe Doa. jfo^aiirt tnolkre Q5etict)t (oben p.7 ;) 
bereitd m\ offcntIid)er Canfjel jjctban ^attc. !5)og er alle (gonntacje m (gDangcIium dou 
SiSort ju '333ort erf Idret , unb ftd) in f eine €>treit;gra()en eingelaffen habt , t)dttt aber /cmanb 
wibcr ibm ctwa^ ju erinnern, ha^ n?oItc er (jcrne 5oren unb annebmen, Dod. J^l^ann tVicU 
Ier(obenp.77.) fpottet feincr be^n?e()cn , unbfpricbt, bag cram^aacPhilippiunbJacobi 
feine ® orte n>iberruffen unb jlcb be^ ^rebi^en^ btQtbtn t)abtn, unb besucl)ti()et ibn fcincr 2i3c{# 
fenac&fd;dnblid)cr5)in^en, biebi§aufbiefcnunertt)iefeni3eblieben(l'nb. ©on|] fan id)au^ 
(jcfebcnen <ScbiMftten bicfe O^ad^ricbt geben , ha^ er Vicarius Provlfor im ^om unb A. i f 46, 
bei Laur. ©ibef cn ^^eilament ^en^efeH fei, unb A. i f f o. t^a^ gcitlld^c mit bem ^m^tn i)evn)ec&^ 
felt f)abc, ftcl)c be^ I. ^5- ^» ^* P- 7*^6. 727» 

:t)e$5c)Icict)en gellanb auc& Dod:,VOcnt>t, aufbefd^efjenc 5tnrcbe bc^ ^ort^f^altcnbeit 
?Sur(jermei|]cr^ , bcr burd) Qifprtbefreimiaicjcigrndrunc), bieUmfia(|canjMIefe, t)4gcr 
^ievcrlcfciie Q^x^c, t»ocfe fo nicfot ttJic riet>j» f?unt>crt, gcprcOigcc ^actc, cr^attc audy 
nicmariOcrt oon t>em ^cil. 2(bcitbma|>l abgcwicfcrt , auflcr cirtcn cirtQigcrt, t>cr UHCcr 
t>cm X?orttjartO,Oag cr Ocm i^yJr^Kn C^rifio gcbcicfe>tct ^htte, i^m nicbt bcii^tcit 
ttJoUcrt , Oa^er cr i^m bie jur 2(rt t wort crt^cilct : ^aft Ou C^riffo gcbcicbtet, fo 
ma3^icfc>aucfe(£<5>riftu9 abfolvirert. 

Kcrteburg (3c(knD bie @d^e m bcm ©acrament , unb i)on Slnruffunij bcr ^eilt^en , 
fonjieobenflebet, geprebi(jctjul)aben. 

FABIANLIS erf Idrte ftd; liber ben Ort Luc. 24, ba(?crbaDonnicf)tfcinc, fonbern an^ 
bcrcr gclcl^rter ^eute ?>7?cinun() Qtfagtt f)dttt* Q5on bem 2lpo(lcl Paulo aber bdttc er nid;t (b , 
tDieibmbcigcIccjetroerbcnrooIte QtxtM, fonbcrn nur, ^ag er fcferyer ju mfic^cn ivare 
acfa(3t. (^o f)dttc er bk ucrlefcncn 3lCorte (iDon ber (Scelii)feit burcb hk QJoIIbrincjunc) bcr ® e^ 
DOtbe ©Ottc0,) fo nid;t geprebioet, fonbern , bag cin jcOer, ^er ju fcirtcrt ^a^rcn Qctom« 
tncrtkv^re, <S>(Dtte0 (Bcboc^^altcrtmuPe/ n)artrtertt?oIte|ee(igrk)erOcrt. 

M. JriOrid^ ber ^om f 'H^xt^igtx, ()e(]anb t^k m il)m seprebiijtcn ^et>reu , f)tx^ti 
gcn Idugncte 

M.ijenricb Qcferocberba^, n)admanif)m befcDuIbi^ct , obcr 
M. -^^//rto/f Urtter^cr^lwf}cn?arfcirte2^e^cgcgertic^ermrtrtgeff5rt^i3. 

9v 2. Doa:. x^i //. Z^cild. /. Teriodus II. Cap. 

Doa tnoUcr f onte feinen gcrn liber t)fefc Sluffubning feiner ^lnfjdnger nid)t mber^ 
gctt/ fDnDernbrac^inbiefeSBorte, Die ober hi\ benen ^iirgern m ©eldcl)tert)crurfac^ten/ 
^erau^; TOtm\}^t{0\^ant>i\nxcc\t, fo mag tcm reMicbcr tnanri mit cucb ^m^mi 
^flbeit. 3cb befcbwere euer (0ett)iflen , ati5u fagen , cb i^r mir mcfeit alfo jufpre^ 
c^ett/ ti^tetcbget^ati^abe, oufgetragett ^abet/ tvarum venmOert i^r t^ettn tiuti 
cure Bttmmettf 

Ob nun g/eid) ber Wort^^alteitbc Burgermeijier barjmifcben gerebet, baf? e^ h\U 
W^Ycm, 5cfud;tcr majjen/ Sibfc^rifft ber iiber^cbenen ©d^e, t)enen ^efd^uIDigten ju tcm 
€nt)ejufommenju(a|Ten, bag|tci5rc^^cinun(j oberaud; ©elldnbnig babei fe^tcn, unbfo;? 
bann SS.25^at^ jur Q5erfd;icfung an anbere ber@ad;en ^^erjidnbige noieber uberrcid;ten , 
maffcncvnict?tin2ibrcbcfeinfontc, bag if;m bic ©ac!)c , lim 9Jid;tcr barin ju feinioici ju ^oct? 
tvdrc. 

©0 5obcn bod; bic Q3urgcr (S€.3^at^ »or(}c|lenet, i ) ^ic^'^ ob ftc bencnQ5ef la^tcn ^lcicf) 
gcrne 5lbfd)rifft jujleben fdnten , fo wdre c^ bod), il)rc<5 SrmeiJen^ m^i \\M{)\q, iveilen (te me^^ 
rcnt5ciI^5(fcntIid[)fd)ona(fogeprcbi(}ctjubabenbefanbf)dtten, nunwdre 2)n6tf)i3 S" tviffen, 
tva^ in bicftm ©trcit recf)t obcr unrcc^t tt?drc , aucb tvurbe c^ 5 ) ju oroflcn ^ibcrtt)i(Icn QixiU 
cbcn , tt)ann bic gan^c uerfammlcte ^iirgerfd^afftc in einer fo tt)id)tii]cn @ad)c ungctt>ig tt)ieber^ 
um foftc nad) JE^aufe geben. @o begcf^rte aud; 4) Q^^icmanb miter if)nen, \)a^ cnttt)cber ^ S, 
Kat^ ober aud) bic ^iir^cr barin folten .9? id)ter fein, \i<x^ mxt \\)\tt> '^f)un^ nicbt^ , fonbcrn 
tnaii folte ©OttciJ S[Bort Dvic()tcr fein laffen, \i<xt ttPiirbc balb cntbccfcu / tt)cr bci \[)\x\ scbliebcn 
obcrnid)t(jeb(iebenfei. 

21(0 nun J^od)bcmeibtcr J^crr Burgcrmcifler t)on bencn ^rebi^crn bc^ fyW. ^tjangcdi 
ju ttjijfen t)cr(angte , tvie man itbei: bicfe ile^r<>@tu(f e o^nc ^icbter i^fknWn t^ntef 

Q^CjOnen X>\i jtc^ Wif^c\^ n^a^bie ^^^iirjier bereit^t)orsebracbt batfen, unb t^aten (^inju: 
xtAi €S. ^rtt^e obne gtJDcifef unt)er(]effen fcin itiirbe, ba§ cr bcnen ^rebigern (A. i f 16. (]e(^e 
p. 17.) fe(b)]eineOrbnun9t)or(}efd)rieben, intt)e{d)eri5nen((}(etd[)im5lnfang)0ebot5entt)or^ 
ben, bas XOw (BiDeteerein mX> lauter $u preOigen. ^em tt)drrn fte bejidnbig m<i)Qt9 
fommen, unb tvo(ten bic ^ad;e t)crfo5rcn f)aben, tt)oflecine(^anbcrnmt't^eflanb bcr ^m 
})i\i f onten libernjiefcn tt^crben ; Ob aber i)on if^rcn ©efinern befaj}ter ^S. Kat^s Q3erfu0un0 
gc(ebett\>orbcnfei, bai)onbraud)ee^feine^ groffen ©treit^, nod)fonber(id)cr 9iid)ter, fon* 
bern man ()dttc nur bic ^peif. vbctriffr aufjufd;{ai3en , au^ ttjefc^er ha\'^ au^fiinbi^ tverbcn n?ur^ 
bc, ob i()re (^eprebigtefe, unb jum tf)ei( geflanbene £c5rcn , befieben fonfen obcr nicfct. 

2l(g nun bicmuf^ig^. K<it^ mitbenen Q3ur(]ecn \\\ ^^eraf)tfd)(agung getretcn ivar crdff* 
neteofffrubmertt?cf)nterJperr»ur2ermermciflerbenc)emad)tcn@d)(ug: Oagt£f>£.^at^ 
uno Oie Burger {id) t>erctniget ^accen , Oa^ n\an t?on ^tnm htiAnttn \^nt> gefianOe^ 
nm ilc^r^^QtitcFen l^anOelrt folte , ob fte Oem (Bottlcfeen tPo« gem^^ tvareti 
ot>er mdbt ^ aud) bem , tt)e(d)cn e^ juf dme anjufangen, ju rebcn frcigeflctlct. 

!43arauf 5ub Dod. 25art^o!t> tVToller an, bagttJciI i)bie^eilige ISdx^t tinz 
Scule m^ (Brunb fefle X>zx tX?a^r^eit, felbige aber auf Oem Concilio ju Coff ntQ aus 
iJEingcben tJce ^ctl. (Seiflcd tim ^eflalt Oee Sacramente eingefcQct m"^ gebot^en, 
mic^ 2) nid^t not^ig , ti^eil em lebenOiger ^&i^nc^m aucl) }^lut ^obc / bcibcrUi 3u 

gcbrau^ ^OW ter l^eformation yf. i f 28. \ 15} 

gcbraucfectt, fofcicsbiUig, i>r ju gc^or|4mctl, wcJcbee cr , o^ngcfl(t)cct w>a6 am 
^tet^arctt, gcrne unt) njillic} t^un wolte. 

S^cr Unfri(3en ^lntn^ort ifl oerocfen : ^cr ^^anbcl warc jci^t mcfet »011 t>cr bcihgcfi 
2^trcbc, fonOcrrtoberunbbieQcimgeCBa>ttc0tX?ort, nact>ie^>£.Kacl;9 DtrorO* 
tiung uno Oem (S^ttlicfccn ]&cfc^I gcprcOigct ^^tten. tTlan tonce untcr bcm Citul 
^er 2^ircben urtt> Dca/^jciligcn (Beipee viclcd be^Cif cn mb fcl)mficf en, tt^elcbee ^ocb 
fiicbc a\Uq bie ^cilige S^ircfoc ware. 2(uf Oie ^cilige Qcbrifft tomme es an : tX)er 
t>on (B^Z^ x\i t)cr ^3ret OCDttce XPort. Joh. VIII. ©0 ^cifli aucb bie ^ircfoe 
ttidbt Dc0tt)cgcn cinc ©eule unO (SrunOfcfie Oer tX)a^r^eit, Oa(3 fie eignes C0?efaUen5 
ctrt)ae ncuce erOcnu <t\\xnX> fcijcn mogc, jonOcrn tveil fic (5(Dttc0 tX)ort empfangeti 
^at, m^ Oas t^vangcltum le^ret m^ preOigct. 2(U8 bcni VPorc ^^ctcn |te i^re pre^ 
Mgten ju bcrtJa^rcn, m^ bavort fci jcij bie <^artblurtg. 

QBienun Doa.]^art^olbtnollerauf fcinem^^inn t)cv5arvcte, unbbeibcrl&irj 
c&en 5u (ocrblciben ftcb crf (drtC/ 

^c()tcnunfere£c[)rcri5mau^, n)a^&annt)ie^irc5ewdre , beruffcnbc Itd) auf bic Mebctor in 
2&u(iorp0 @aci;c , »or €€. 3^4t^ gepPogcne ^anMunj) , unD jcigetcn , Oa^ rtur eirtc 2Rir* 
cbe, eirte ^ecrbe urtb ein ©cfeaaf^QtallfeirttOrtte, urtD Oagbae Bcrtrtscicbcrtfol^ 
ci)cr 2^ircbc im XCortc (B(Dttc6 Oa^irt gcgebcrt njiirOc, bag bic Qct)aafe C^ri(li Ocs 
cirtigcrt ^irtert Qtimmc ^ortcrt urtt> terttt tcrt/Oa^er, tt>o cr $w Wcfcm Qcbaaf ? Qtall 
gc^orte, m^ct>tecrOocbbe6^irtert@timme^orertlaffert, irt igrmartglurtg bcfleti 
wurbe cr $u Ocs Qatarta :&ircbe gcrecfertcc wjcrOcn. Doa. tHoUer fcfctvieg fcicriu 

fiiUe. , 

5)a^cr ficncj man fortDoa.Wcrtbtcit ju fragcn, w?arum cr bcn tnanti, ter 
Kcue ilbcr fcirte Burtbe ge^egct , urtb 3u bem ^(£rrrt C^rifio ^ufluc^t genommctt, 
artgefe^crt, ja Oic X)ergeburtg Oer Qtinbcrt auf fcinc t^rlofung bcru^cc , iibgctvtcfeti 

tOii\ cr rticbt bctcl)tert tt?olIert,tt)ar fcine 5lnttt)ort,unt) al^ man crn)icberte,ob aud^ 
firtc artbere Beicfet urtO AbfoJution al6 t>Ort tvegcrt urtb irt bem namcrt^igfuQurtbe 
juvcrgebcrtrtjarcy CDcr, ivo irt ber ^etl. Qcbrifc ff unbe, bag(0(Dtt^teX)ergcbung 
^crQtlnbcrtauf|oIcbc(OI)renO 25ci4)tgegriJrtDet^abe, fo bag Ci!)n(?u6 bcfoJ^lcn 
tie Abfolution rticfot xvzxttt al6 mart bcicbtet ju fprecben ^ Obcr ob cr mc^r von Ocr 
^^eicbce bie mart i^m tbue, al6 bic Ci^riff gefct^c^crt, ^alte ^ iJtx mocbtc (Bxmb 
MrtO War^eit aue Ocm XOorte (B>(Dtte8 bat>on gebcrt , blicb cr bet ben corijjcn , nur Da§ 
tr biebci fugtc , rticfet um bc6 Qacramcrtt6 retllcrt , (t)ai cr Daffclbe unter beit)cr ©eflalt mt 
lancjct, Itebeobcn p. 150.) fortbernbagerrticbtbei^tert n?oUcrt, ^rttcccri^mOicAb- 
folution verfagct. 

® ie Dic ^cibe Den9}?6nci)cnKcrt6borg trafffinc) cr an Htm 5U reDen,unD al^ Dte Q^iir* 
ger Da^ fterbat^cn , Odrcf te /enen Der J^crr ^-^ur(]crmei|ler ^crtricb Qaleborg Dcr Dic ^dbjl^ 
licbe^artf^eibielte, untcr Dem QSorroanD , Dag eg ftd) nid)t fcbicf te Don Q^Iaubcn^^^acbcn in 
©ccienwart Der £at)cn im '^cutfc^cn (gpracbe jti trcd)feln. ^nDlid) liefi man ibm ju in \o.tm ju 
banDcIn, unD er brad)tcDrauf t)or (i ) ttjeil im €t)an.oelio befd)ricbcn fWnDc, Dag Dcr , tveldf)cr 
tic ^irc^e m^t f;6re, ivie ein ^ciDc unD 36Uner ju acbtcn fci Matth. XVIII. imD abcr Da^ @e* 

0{ 5 bot^ 1 : 4 J^- 5!&ei'l6 /. Veriodm 11. Cap, bet5 «nb bie Sinfe^ung Der j\'iid;en m\ Denj l^eilt^en ^aa-ament Da fei, fo fei e^ h\\i\Q f;tevin Qt^ 
f)Drfamjufein, DaabevDa0®e0enf5eilfol($e^nicl;ttbdte, fomdreDarau^abjune^men, iva^ 
x>m ibm ju fealten fei» (2) Q^ermd^e Rom. Xlll. foa man untertf)a n fein Der OhxiQltit, Daii 
e0iflfeineC5ri()feito§nci)on@Ctt; 07unf)dttej?diferlitte^a;e)]dt inif^ren Ediden unt) 
auc&€S.S^at5 *) an^ierbefofelen, DagmanbeibemaltenunD gemo^nlid^en @ebrauc& blei^ 
benunDfeine(Seremonienabbrin,(]enfolte, Detobalben fei e^recf;t, DafimanDenenfeIbenfol(je» 
Smubri^enabenwif (5)bie9ieAteoerb6t^enmiteinem^e6erjuf{reiten, tt>dre evnic6t(^inj5 
ne^ |ic(? mit il^nen iveiter einjuIajTen» 

Unfere^e5rerf)abenaufb40 crfie ^eanttt?ortet , Da6 i()mDei' ©pru(^ au^ Matth. 
XVIII. nicl)t su patten fomme, aticjefeben Darau<? nicf;t ju erbdrten , Dag Die ^eili()e 5tircf e t)ort 
Dem Jp(2rrn (5;,^ri(]o ^C{i){ empfangen \)ohi \\\ feiner ^ebre etroa^ ju dnDern , vielmebr fiiinDe 
gefc^rieben : Die ^irc&e fei (£Jpri|io glcicf; mie Die gvau Dem ?0?anne unrermovffcn ; guDem 
^anDIeMatth2eusDanicf)t»onDer£ef)re, fonDernn?ieDerUm|]anD Der^ovte ed (jiebet, x>m 
Dem Der jlraffbar ij] unD it'c() nicf;t njill einreDen lajTen , mit Dem folle man alfo umcje^en , iDie Dct 
pefcf;rieben llel)et» 2luf ^as ^ivsvtc (jefiunDen fie (jerne Der Ohu^ttit @ef)ovfam fcI;uIDi<} ju 
fein ; ^eilen aber Diefelbige aucf; ©Otte^ ^Dienerin genannt njiivDe , fo f dnnc (te "^Oi^ m\ if;^ 
nen nic^t foDern, mi man offenbar voiDer ©O^^ ju fein , bemetfen Unk. ^enn allDa {)aU 
U Der @ef)orfam fein (gnDc. ^r folte billig t>(ki mi Petrus Aft. V. t)on Der OhxiQMi fa(]et, 
neben Dem ^eborfam gelernet babcn» ^titttm wdve Da:^ f eine 5?e|evei , \Denn man Dad 
m^ man fa^et^ lebret unD preDijjet , mit f)ellem flaren 3eu0nif[en auj5 Der f)etli(jen (^cl;ri(ft be^ 
fe^enfan, fonDerni^aQwarcrt^eijcr, OwOafagcrt, Ict>rcniinbprcMgcnb46|teinl>cr 
^ciligert Qcfenffc teiricrt (Srurtt) ^abert , n?ie foIci;ed aud; Dad 'iBort hcerefis mit fld; brin^ 
ge, unD Daber mdre er unD fein '2lnl)an() unter Die 5vef3ev ju fe^en. 511^ f)ierauf t)on if)m feine Q3c^ 
tt>e^run()uberDa^n?a^erDo'n5ftmiffun(3t)er.5)eiIi{}e'n ^epreDi(jet f)atle ^eforDertmarD, naf)nt 
eril in ^eDencf en , unD al^ ^it unfrisc if)m foId;ej5 jur ©cbiibr aufriicf ten , itiic libel Da^ jliinDe, 
ev|] le^ren , unD. Dann ficf> beDcncfcn n?oIIen , entfranD f)icruber iiw (^eldcfeter. Ii 

^emned;|] rcDeten Die ^t)an(}elifd;e ^i)reDi(]er X)tn anDcrn Dominicaner 07af)men^ FA- 
BIANUM an, mt fte feine (gntfd;uIDi(]un^ m\ Den fd^meren !^in()en'Die in Paulo |]c[) ftnDen 
(jerncannebmen, obfie^leid)0en)i§n?u|ien, Da|]erDieanDcrn^orteaud)5efa()tf)dtte; ©0 
0eben(teaud)su, DageinfO^ienfd^DersufeinetjSabven^efommen, Die(5)ebotbe ©O^^e^ju 
l^alten fd)uIDig tvdrc, allein er f)dtte, iveil t^ f)ieran |ef)r fcf)Iet anbangcn follen , mt man cjegen 
6ie UbertrefunjDurd)Den ©lauben an €.S)viflum tvieDerum ©naDe (inDe. Sr Qab f)ierauf5ur 
Slntnjort, Da§Die^unDeaud)t)urd;Dic'^5uiTet?er,qebenn:^urDe, a^oraufjene Q3en?eig fovDev^ 
ten, unDevjogEzech. XVIIl. unD Luc. XIII. ciih 5)ic (5)e(}en-' 21ntn)0vt mx. , Da(j Die 
©pvud;c jn>art)on Der 07otl^n?enDigfeit Der Q5uffe f;anDeIten , aber, Da^ in Derfelben W 
Q}er(}ebun^ Der (SiinDen (ief)e , Ief;reten fie nid)t '-^[QtiUx bejo() cr ,ftd; auf Jerem. XXXI. 
2>4rrtccb({, ala Du rttic^ bctc^rct ^aft ^abt icb 25« j]c gct^rtrt ; 3I)m \t)arD aber gewie^ 
fen, Da§auc^Der@prud;if)mnicl)tl;ulffe, ftntemal;Ierm'cl)te^anDer^, ald baf^ t>ic ^ij(]c 
v^tt (^(£>ZZ fci im 0)?uni)e fuf)rete, tvorauf er Dann weiter nid;t^ sur 2lntmovt gab» 

l^af;evo 
*) 2)icgtvilleroI;nf3^f<ffdflu^^nti fc^Iifffen irfl« pag.iy.num.^. bcigebrflcljt i(l. i)0H ber Jteformation A\*7i^\ i ; f SDa^ero \mmi\\ |tc|? unfcrc ^e^rer ju 5rict>«*cb IDuUgrcveri t)en 2)om?^rcDlc)er, unt) 
fruacn \\)\x\, tvo mit er fcincn @a$ bcivcifcn molte» ^r fagte au^ Pauli €pi(lc(n , unb ald fie 
thmanfivortctcn; ^a|]t)afelb|lnid;t^t>om ^eifKicJem "^^tibi unt) ()cijllicl;en 5^ini)crn gcfacjcc 
ircrbc, fonbern t)ic(mef)r t)cr ^cjt-t au^briicf (icf) be/af)efe, c^ ()ciicmctc einen ^ifcf)o(f ^eib unb 
^inDcr ju fiabcn , ii^ujlc cr nicf;t^ af^ t)en fenfum myfticum uni) t)a^ 5infcf)cn t)cr ^ircf;c Jjorju^ 
fiii^en, t)af)cr cr aucf; tveitcrcr 21 ntn)ort mc^t tDertb (3cacf;tct tvart), unt) man f am cnt)licl; 
5iuf M. Mattlixum Dcn q^favrcr untcr ^cr :aiu{f t im !Dom , t)er |tcf; aber nicf;t auf De^^^r^ 
rcn^:B5ort, font)crnaufDief;ei(i0e6^ircf)cbcrie|f, unt»obif)m()Icicf;ein(|crct)et ivurDc, *oa^' Die 
f cine 5ei(i()c ^ircf;c fcin f onte t)ie \)on ©Ottc^ 2Gort nicf;ti5 tvullc , a(ti o^nc tx)efcf;cm nicf;rd ()e* 
tviJTe^in W unD ©taubcn fcin fontc , fo b(ieb cr Docb auf fcinen fiinff '2lugcn* 

€nD(icf;| tvart) M. 4)«uricb Qcferocbern Dem Drittcn S)om ^ ^reDi()cr jucfereDef, 
taOman, Da er feincn Q3ortra() t)on t)em ^rcDi^t^ @tuf)f ^iwii ()cfdugnet l)dtte, c^ j)cfcf)cf;e» 
faiTenn?o(fe, obman()(cicf;^arget\)ifnvu(le, Da^Dic»er(efene 28ort m\\ ^cmpci au^ feinem 
9:)?unt)e am bcfa()fcm Ortc gc^ansen tvdrcn» 

57ac& Dcm a(fo Dic UntcrrcDun^ f;icmit ju 6it)e tvar unb (tcf; Cg^.Kat^ bcfonbcr^,un5 
t>ic ^iirger bcfonDcrd Dariiber befprocf?en f)attcn, l^abcn Diefc i)on jcttem tjcrfangct ; Da^ ivciieii 
e§.Kat^fe(b|] t)crnommcn, i)agt»ie:^omnmt)(2fofletv^rct»iser, tDiDer fcincm au^gc^an^ 
j)cnem@cbotf)©Otfc^^iCortnicf)trcinunDfautcr()cpret>igctWtten, eri)ocf;n)ie fte De^tDcgctt 
anjufc^cn tvdren beDacl;t fein tit6cf;tc : 35rer unt)or()rcipict)cn ?0?f inun^ nacf; n^drcn Dic Uf)r^ 
j^cbcrDicfe^^^picf^, naf)ment(icf;Keii6burgticr^rcDigcr^?0?6ncf;unDa) X?at^«uer b)eiii 
.gcmeincr ^riejlcr unD Vicarius ju (i:)t.^atf)arinenauc& Commendifta ju ©t. ^icoiai (1^5. 
3 . ^* 708* 22. G71. c) Dcr ©taDt ju t)ertt)cifen ; Doa. Barr^ol^ tnoHcr unD l^ABIA- 
jVWtOrtililbecF f()ntennacbbcfd;e5encn233icDerruff, t\)ann e^ i^ncn be(icbte, fernerpre^ 
\)'\Qtx\, Doaor X^ciiDt aber, unD Dic Drei) ^ora?^reDi()cr M. ^ric^rict), M.Qcferoc^er 
unD MatthJEus f)dtten (ic& nacj) Dem fie Den ^iGieDerruff offcntiicb t)erric&tct , fernerf;in Dc^ ^res* 
Digen jucntf)a{ten. 

0}?ittfern)cif mar in Dicfen, auf Dem DvatO^^^aufc befd;cbncn .?)anDef an Dig auf Dcm ^m^ 
bcff ifd;en J^aufc wrfammfete ^Siiv^cr Crjac^rid^t gcfan^ct, n)C(d;e Dann t)00 S€. Kac^ Dic 21b; 
flraffung Der fc()u(Di(3^befunDenen @cifi(id;cn iw(an()et. 

5i(^nun^€,2^at^cf(ict)cJg)errenunDQ3iir()crneb(l Stepham *B^tm^zn Paftore ju 
©f.€at5arincn m fic mitDem^lnbrin^cngcfanDt, Daf^ftc in 9iuf)e (]ef)en, unD ^^. Katl^ 
imD Dcnen auf Dem Ovat^^^aufe t)erfammfeten Q)iir()ern Die ^<^6;)t anbcfc^fcn mdc!)fen , (l'e 
nooften (td; Darin a(fo bctragcn , t^Oi^ t^ ibnen nid)t libcf gefadcn fo(fe : 

J^abcn fie Durcb if)t^en '2Gort5a(ter ficf) crffdret , Dag tvie fie bcrcittt)dren bcl ^S. ^t^ 
@uff)unD^(ut aufjufcfjen, unDfeine^erfiigungcn if)nen gerne gcfaacn lieffen; a(fo ivdrett 
(t'eauc&cntfd)(o(i"enbeiDcr2Kabrf)eit jut)crb(eibcn, begc^rfen Dctbalbcn, H^ S§.^att)Dic? 
jeni5c(]raffenm6d;te, Die(tea(dcinfd(ti(]c£cute, miti5rcm2lb(a|^unD ^egefeuer fo fan()c5erjj 
uin^cfubrcfunD betro()en l^atfcn. !^ann mt, \mm\ t)\i ^t)ange{ifcf)c ^reDi()cr tvdrcn Mbcrnnm? 
Den TOorDcn, (tc loon Dencn ^api(len t^eil^ flcfacf et, tf;ei(;^ DcvbranDt mxttn tvdrcn, fo tvdre bif^ 

a) Bart^olb. 

b) 5tug ©ottin^crt gcbfirftg. 

c) ©(f|)j auc^ Doft. ^oUera ^crf^f pOcit pag.75 ijtf II.JD^tiU L Feriodus I. Cap. 

M^, bagauc^pc, DalbveO^ieDeifagfam^^age, iiH:gebuf;rlici?cn@fvaffe,faa^nicbtmct)i:Dar^ 
auffolgcnfoltc, qcjocjcn tvuvDen. 

Cbnunjtt)art)ic.S)cmni)c^^atNfowo5^ al^aue5t)cv J^erv Paftor ^Bvempe buvc^ 
aflcv^anb^ovpcaun^ensubcfdnfiti^cn fuc!;ten , bc5avrctcn pe t)od;Darauf, Oagm^" P« 
praffen folte. 

€nDItcf>, nac5^emMc^errenbe^?)vatf)e5ab(jefrctcntvarcn, fiejTcnftc ficft burcf; 0)rcn^ 
0cme(t)cten Bempcfie ^itre unt) t)er t)om Dvat^^^aufe an (tc ab^cfci^tcf ren i^ur^cr <^crma^* 
nung beveben, t)a§ (tc in t)ic ^ivc^fpicle tvatcn, t)ic iSacf;e ovbcntlid^ anfpva^cn, ubcrlegien unD 
Davauf t)iefen (Sd;lug mad)ten ; 

2)a^ n«i£ig.^at^t>te@rtct)cj5ermmbic <5)5ti^e fiellett n>oIteit, tmr b4s 
fjgrtf perfoncn »on i^nen t>er QtaOc m<5cbeen mrvicfefiiverDefi, na^mencUcb 

5iatl)auet unb fKcn^burg/ berer bereitd vor^m melOung gefcfc^eM, ^em^ 

ficcfc»(l *?JiCOlag ?5urfOrp welcfeer big Oa&er feinen ^rt^um , fo xx>u x^m be^ 
fo^Icn , m^ er |td^ aucb x>or fj^ig. ^at^ Oa$u Derpflicbtec {^atu, als oben gemel^ 

Det, nocfenicfctwibcrruffen^atte. XJierbtens 3^^d)ini5ifC^bCCfC/ ivclcbcr 
aUce, ivaeen70r^inmitgro)]emi£i(ferge|iraffet^atte, umeinererlansten Vka- 
riewiXUM, prebigte, tvieobenpag. g.fq. bericfetet, ttnbenblic^fwnftcndiWtf///;^»» 

Untcr t)Cr ^lujft/ tvelcfeer mit grofler 23itterteie »on ber Bact)cn gepre^i^ 
get, m^ mancfc>en&aburcfo 5«»" 2(ufru^r gerciQct \^am. 

<Diefen@d)lut^brad)tent)icabflefd;icfte^evrcn unDQ^ilrgcrn nad; bcm lKatf)?JE>aufc 
juriicf, unt) (S€. 9\atb fotvol oi^ bic Dafelbll »erfammlcte Q5urgcr bcliebtcn einfecliiglid; / 
Oag tJOrcrtve^nccn fijnftcnbieQcaOc»erbot{)cn fcmfolce. 

Doa:. jo^ann tnollcr befcbmerct ftd) l;ie jjenjalti^ , unD befcbulbiget M. ^Jo^ann 
XX)ecf crt0,t)cr im ijoricjcn^a^r ju Diatf) cra>ef;let mar,a) t)orf;er aber Da^ Protonotariat jjcfub^ 
rctbattc unD yotfc/w7;//wBommcvfcI^ oIeid;faI^ Secretarium , bagt)iefeaI^J^duptcrDcr 
^ut^crifcbcn , tDcUtccrDictTTarcinianifcBenScctenennct, t)urc() getrieben f;dttcn, tt)0t)0ti 
evabcr, feiner^etrobnbeitnad;, fcinen ^eweig fiibvet : O^icbt tvcniger cjiebct cr tjor man 
5abemil)ert)icMferIid)e9icd)tc,ocI)atiDeIt, Da^manDieDrci IDat^aucr, 5jf*be<f en un& 
2&uPorpen abtvcfenD, unDaIfouni)erf)(5rct DcrDammct f)abe, pag. 7f» 5UIein abtvcfcn^ 
fein, unt> nicbc tjcr^orec ttjorbcnfem, |tnD;a jroei unterfd;ieDlid;e S^in^e* €€• DvatO 
\)C<tu ja ane^eiftlicbe, fo Da prcDiiitcn t)ovIaDen {offen, unDalfo aud) ftc, a^arum tvarcn fte 
Dannnid)tcrfd)icneny ?Q?an fan /a aucf) ex contumacia n?icDcr /emaiiD banDeln. !Doc^ 
Dod. tnoller tt?iDcrfprid)t if)m felber, in Dem er n)cni(||len nv»i^ 23u|torp anbetrifft ju^ 
flcf)Ct, Da§ er fci gc^orec tvorben, er l^abe fcmen ^rrc^um nicbc erfennen tvollen, 
nocfe (icb bcte^rcnlaffcn, fetn mi \\m geprebigccr 2lrcicul fei tJorOvatf) unDQ5ur^ 
gcrn Durcb Dod. }&ai:C^oIt> tHolIcr f tir eeocrlict? erf annt it?orDcn ; (2r f)abc nid)t tt?oI^ 
len auf Dcm 9fath*.g)aufc befennen , fcaf^er ^afiicblifeti mt> imbebacfccfam folcbed 
gcfproc&cn, 5abe ^ocfemijt^iglicb geantiroscec , Die(^utenid)tbc()e5vct, l^abec xnti 

iDill^Orec, 

a) ©0 befin&cf fi.1)g jn bcnf n F^flis , befaa^cr Doa vTlolkr abcr fc&rcibct c§ bie fcm i528jlem3aS)r/ ttitt» fa» 
gct e^ fv'i t)ic aCa[)! ju dcv Safjcn am Im Grcgorii gcidje^cn. Dbc « pag. 74- \^0nbev Reformation A. i^i^, 157 

wilf^m f fobanc Kcttcrtc offcnbar von t>cm prebtgfluel tm 3^om j« tvteberruffeti^ 
er ^atte Dwrcfo fctrt ^ocfemi^t^igcsiS^ro ttnOQttttt, Oie X?eriveifurtg Ifclbfl «^erurfa^ 

cfeet. (Sfef)ep.7famb 76. morau^ Dainijugleic!?, tvic unsereimt D. tnoller alf^ievfla^e 
uuD befc()u(t)icje , cinuafam erf^edet* 

£e^tlid)i|]nocl;t)icfed ;u crinnern, \)ci^{)it ^dp(lifd?e ^eijKicfe, fo biefer Q5erfamm^ 
luwg auf ben diahth^uft bcicjemo^net , t)on benen t)orncl;m(ten '^urgern, cin/e^licfer uon jtt>eert 
^u i^rer ^-Sel;aufun() ftcf)er [mh begfcifet n)ort)en. 

5)iet)or^cmcIt)ctc fiinff ©cijllic^e 5«ben nacf;5in bie <Stat)t rdumen miiflen ; t)on Nico- 
lao 23uf{orp imhtt e^ offtangc fiibrter D. tllollcr p. 77. t)od) mng er tviebcr beimlid; ftd; 5er; 
ein 3cfd;lid;cn baben , majTcn er iiacftmabl^ / tvie an gef^origen Orttioirt) gemclbet n^crDen , mi# 
Dermutf)ct auf t)ie €an|el trat , unb feinen ^rrttium mieberrief, M. ^ettrict) Qd^ro^er fof! 
burd)5?rancff)eit, antvcIif)ererfo(jarbeftld()eri(j0ett)orl)en, anfeinen 2fufbrud;Donf)in't)tr# 
I)inDert tvorben fein , vok befa^ter tnollcr fa^ct , njie er aber tvieber au^^egantjen , Odtfc man 
i^mDie^fniregewiefcn, f;ini3e(jenfcf)reibett)erfec(i3e StephanusJlcmpe, obenp.66., crfei 
tm()e/a()et , blof] tvcil cr uttgc^ulttg gctvorbctt , imt> mc^t ivicberruffctt wollcft bavon 
gejogert. '^tn ^farern uttter ^er Klufj-t Matthceum hat D. Bart^olb tnoller burd) 
gurfd;nf tan M. ^o^artn Kot>e a) Paftoremju^.^arieninilubecp,befor&ert, map 
fen cr i)afelb(t ju einem Capellanen an^enommen n^orben» 

?8on t)em SrfOlg ber Reformation big auf Anno 1532. t)a ii( Su- 

pcrintendentur all)ter angericbtet 

jbtt?offen tv(e0leid;ie^f gemel&et, Dag (St^an^elium m dW unb j^tlr^ern c|rentfic5 
mv angenonmicn tDorbcn; fo ^eficl baffclbigc boc& bem ^roflen Ifytil ber Clerifeo 
burc^au^ nicj>t. ?>J^a(fen bann au^ cincm 
bcn I r.Majit)onbcmCAPiTUL au^gefcrtii)tem unb bem ittn Q5anbe bc^ ijlen ^5eif^ p. 
HS.cmgeleibfcn^^nefccrbcffet, bagba^^cgfcuer, im^Icicben ber j(rrt^utti , manfonne 
tmdy^iiteXVtvi^e, unbinfonbcrbcif burd; ©tifffun^en ber Vicarien unb @ccl ^ ?0?e(feit 
bieSelig^eiccrlattgcrt, feine i)6(Iigc ^od)ad;tun5 unb Q3eipfl ic^tung bebalfen f)abc, pro 
fua, f)et(yete^/ fuorumque progenitorum ac benefaaorum animarum refrigerio 6c fa- 

kite. ^^eil^ btmttn ibren Unmutb unb Q}erbrug , inbem ftc un^cpungen au^ ber <^taU 
gien()en. €^ erbedct au^ bem ^apferlicben oben p. beigebracbtem Mandat , t)ad Ut 
^<>m^^c(^ant M.aKcmcrtsCSrot^e, ftd>felb(lnacf;0peier c)emac|)t, unb^efftiac^la^ 
Qt tviber hit (gfabt jjefubref habt, ^tegkid^tn that D. 254rtM^> tHolIcr 
\)tn 1 9. Maji, tt)e(d)cr, mie :aempe fa()et/au^ Ungcbuit Oicrcr gc^abcert nteberlage^p. G^, 
t)at)on joa,ti?ie auc^ fcin Q3ruber D. Jo^. tlloller nicbt in 2Ibrebe ifl, m\) babei binjufc^ef, ha^ 
ihm bcr ju()emuf l)cte ^OSiberruff unertrdglid; c^tmftn fei , babero er auf feinen diaht ficb n)iebcr 
nad) Kofioc^ bctjeben , aln)o cr bti bcr ©riffr^^ j^ircf;c ju (^. ^acob Decanus aemcfen / (tebe 
II. cLbcile i.Battt). @ 'nJ^gll 

a) 23on (pm Pfln «4ne ^ccjNnans $ii5rcf [(}« Spronicf p. 131. %. nfl(|flcUf<rt, tjg II. C^eile /. Periodus lll. Cap. 

^m-^-^mm^^mmtmmmm^am^mm^mmm^mmm^i I ' ■ I I— — »1»— II I 1— _ ' - I 

obenp.78. atIciii5iefa&cert>a^^Pcibntf;um, t)cm crbic ©fangcjuf^altencifrtgfl i^mangele* 
gen fcin lie(fe , in t)en (e6ten Sii^cn licgen , ban oh mi bie ^o^e ^cj;ule unb ber d\(^\)t nocf? cifri^ 
^dbilifc() maren, fopj!icf)tete bocf; Die Idblicf;e Q5urgerfc()a|fr , Durd) M. Joachlmi ©cfeia^ 
lerr» ^jcfcgncte '^mfi nicbt mcnig eifrig Der ©dttlic^cn ^ar^it bci , fo gar, Dag Anno 
ino., Dabefagfcr tHi^lUrin Der ga|lcn, alg Reaor Magnificus, Da^ S^itlic^e toerliep, 
gleic^am if.©onntagnacf)Tnnitatis Dcr^^oan^elifcfKunD recbte ©Ottc^Dienjt tn Dcrfelben 
^.3acob^5vircl;e, njoniber oJttbcmeiDeter tnoncrDecanusgcn>efen, an(}ericf)tet,unDDa^ 
f)eil. 5(benDmabI untcr beiDer ©ejklt , nac!? Dc^ ^^rrn ijinfe^ung unter Dcm ©efanci tcutfcl,)fr 
^falmen , au^cietteilct njarD. ©ielje De^ feel. Jprn. Doa. ^a^MiM (Br<jpcri0 Stjan^cli* 
fct)e^ KoflodJ^p. f 9. 

^xt D. tnoHcr gicncj aucb M. jrte&ertd^ , unD , n)ie o(ftru6mern)ef)nf er 2^cmpc p. 
€6. beri^tef , urtge jagee , o^tie allem Oa^ er unseOuIet^ tvar , utit> ntcbt n?teOerrute>t 
wolte, ton^ier. 4^iebeii|in>iDer Joh.POMARIUMjucrimicrn, Datl Diefer M. ^rteOrtcfe, 
nicf)t Der Vice Paftor ju @. ^etri, njclcber \>in gunabmcn^eumngefuf^rcfe, n?tcer jwav 
tnfeinerQacl)fen^C^rom<fep. fg;. fiirfliebef, gcmefenfci, Dan Dicfern^ar bereif^ im Dori^ 
gen Sa^r , oDer njcnigjlen^ Dor Der fjeiirigen UnferrcDung Der @ci|}Iicben auf Dem Dvabfboufc 
mitAuguftino»art(SoeeIcri, ( al. (^eteleri ) Dcm ^'PreDitjer ^?i5ncfjen cinemcifrisen^api?- 
f!en , t^ie Dann foIcI;e^ im iten Q3anDe De^ i Oen ^bcil^ p- 170, crnje^net n?orDen , i>on bier nacK^ 
i^ilneburs abcjereifcf. !^er M. Jrtet^ericb n)irD t)erftanDen , Dcr in Der Disicibricjen Q3erfam< 
Iun0, feiner ^rcDiijfen mccjen , njarDernommcn , unD jum ^icDerruf tterDammet worDen , 
i\)ieDannfoIc()c^ au^ Doranfiifjrtcn iRempifcfcen 3[Borfen faf tfam crbellef , Der ttjar aber Der 
S)om«^reDii)erV)uIgret)e, Deneinige Vilitations- 5^ucbcr unrccf)f tCulffgreven ncnncn. 
J;)iejufommtD.3o^anntnolIcr6 3cuc)ni6, Der ju9{eicf)berid;tet, \}0,^ er De^ SDroffcn ju 
pinnenbcrg ^^rcDiger ^en^orDcn fei, nad^mabl^ aber cine.Vicarie, unD^ernaci) auc() cinc 
U3reDimr^(^teIIe ju X?erOen erlangef habe. ©ie^c oben p. 76. 

Um pf^ngfien ^at Diefen FABIANUS von tubecf , ^reDi^icr OrDcn^ , au^ jjlcicf;ctt 
^ei^cgniffencjefolgef. ^^ . ^ .. 

SDe^<3!eicf)entf)af D.\X?enbt. !^iefer bc()ab|lcl; nae&ilfil)ecF, afln)0 cr cmc^rcDiser 
©tcaeerbiert. ^ ^_ 

•^Bie nun Daj? liebe ^c^mhm^ t)on Dencn Dvdmifcf;i}e|innetfn ^rcDigern , Durcp ^VU 
fen :^rmcn^2!^af!ert0 , i)nDt)ier unD 5\t>an6icj mt> jcglicbem 5lircl)fpicl ern?eblfen ^iirgcrn , Dic 
QSolImacbt ()ab, (unDmitbinDadCoHegiumDcr 1449«^'/ f)«ute/ DaDa^5?ird;fpieI@.93?i* 
cf>ieIi^Da;u()efommen Der 1 gocjer j}ifftete ) Dagfiemiteine^^S.9vaI)tiibermfommenDei?ir^ 
d)cn.<bad;en, unDanDern Der^toDt Saicieiegenbcitcn, banDcIn, ra(}f fc()la0en , unD hi^ auf 
©enehmba!fun()Der^:^ur5crfcba(ft fd^itelTenmogten, DaDanninfonDerbeif, juunfern gn?ecf 
Darinenff)alten, t)4pfie|'tc^bcp£t|igcnwoltcn, bcii£(£.Kat>t5u»erarbetten, t>ag 
aUee xkxxq ®(Dtte6 Xi^ort , bin Cmnmnim , l\irc^.enOtenfle , Clerifev , allerlci ttl^m 
^e , nonnen unt> pfaffcn tn t>iefer ©tat>t mX> t>itm (Bcbiet^c belanget , nacb 3m 
balt Ocr jwifcfeen iJbJt. 2^a&t3 gefcfetcPwn unO ^cnet» ]S)urgerrt vorgefd^lageneti 

«n^ DOft bcr Refermation A.\$i%, i J9 

utt^^tcrubervorgetiommenert^vticfulenf aUertt^albett foablauffeti utf ^ geetttigee 
irerbertmoge, r)a|^&ierecfctet£^re(5(!>tte6, uu^ Oieferguten Bta^t 25e(!e6 Darj: 
au8 etttfle^e u't^ befoOert; aud^ ntemanb o^ne fetne Sct>ulO tn DerOerbltdbeit 
Sdba^en gefu^ret tverben moge. ©ie^t t)ie i fle Q^eila^e ju biel^m ^(xpittl 

Um 3acobi njavD^o^ann 25D9enl)agen, mWx tn bem ttorigenQafcr fein sunfirn; 
berg aud^e()an()eneeJ ^ucf) >, tjon l)em (S^vijllidjen ©lauben, unb guten iBercfen, unl)» 
ttJie man foH anricl;ten mit ^uten ^vebicjern , bag fo(c()er ©(aube unt) "^Gercf gepreDigettvcr?,, 
t)e , ,, an \i\i (^taDt ^amburg ^cfcl^rieben 5atte , t)on VJOtttenberg ju ^rvic^tunj) ciner neuen 
^ivd;;cn^0vt)nun3 an^evo t)evfd;rieben. ©ie^e \iii ^te ^ei^ajje jum i (len €apitel p. 26» unt) 
D. 2(&am Cra^gers u ncjebvucf te €5ronicf e. 34) [;alte biefe '^tit au^ bencn Um|ldnt)cn fur 
t)ie tra()re geit , obgicicO anDeve anbcv^ (Sinned (inD» Melch. AD AMUS feblet gar meit ijom 
3ie(, tvannerbie Q^aufun^ c^vcngcDacf^ten '&\i^in\)a^tt\& ixM 1^22. 3a5v fe^ct in vitis 

TheologorumGermanorump.m. ; 14. l)erfee(. ^crr D.Sam. POMARIUS faget in Dc- 
dicatione Commentarii inEpift.Judas.AqoftoU jC.^i.t^icQJerfcI^reibungfciiJOri^en ^717* 

3a^r^ gefc&e5en- 2l(Iein, i(t eiJ tt)0( ju ^(aubcn , t)ag man fid; fc^on um cine ^ird;en^Crt)nun0 
folle bef ummert babcn , t)a bcr ^unct »on ber 0?e(igion nocb nid;t au^gemad)t geit)cfen ^ !^tr 
feel. J^err D.^rie^ericb tlla^er red)nct (ic in feincm (gvangelijcben ^amburg p. 50^. 
^um I f 29. 3at)rc. 2I(lein aucf) Diefe^J ge^et nid)t an, angefe(;en befagte Ovl)nun(j in bcm 
3abve fc^r fvufec , ncm(id) im Febr. ob fiie gicicO nod; nid;t t^odi^ fevti^ , t)on d{o,\)i uttb 
Q^iir^ern in Dcm J^aupt^Recefs beiiebet , unt) am ^}?onta^c nad; Lxtare befage De^ i)on be(ob* 
ten Theologo angcfiibrtcn ^^riefed unt) t)or5cro fc()on ju Snt)c gcbrac()t geroefcn. 3w5tfc()tt>tt^ 
gen i)ag LUTHERUS in Diefem i f 28» m Wenccslaum ^tncP mit au^t>rijcf(ic^en 3Boi'tcn 

fd)reibe. HAMBURGENSES exemplo BRUNS VICENSIUM EvangeKum receperunt 
<5c POMERANUM quoque vocant. ^iin @a^ n)irt) Durcf) D.^^^y^am moIIer5, al^ 
cineiJ gegcnwcivtiacn geucjen^ ^erid;t p. 79. bcfidtiget; tvien)irauc^6it^«lt)e t)crnel;mcti 
tx>crt)en. . 

!^en 26. Augufti ubcr^abcn ^S. Kat^e bic neu(ic5 bcDorimdcttf^fc ^Siir^cr , bic 1« 
bcr i (ien Q5ei(a()e ju biefem €apite( bepnb(ic!)e 5lrticf el , (kw^ n)c(c()en tt)ir ju unfevn gwecf ju bc^ 
mevcf en f;abcn , \i(\'^ ^ii 

Art. 4. bic ^e|ldti3un9ber©0tte^^j?a(!cn, unbbcrCeremonient)on€€»3^4|>e 
t)cr(an(jcn 

Art. f. bie 5lbtretun(|be^ 4>ofpieal6 5um^.(B>eifi, unb©. ^lfaben ^au^neb(t 
if)ren 5lnf f unfften jumfSebue(f ber Slrmcn. ?D?an f an bicr , ttja^ @. ^ljaben ^am bctrifft 
in bc<l I . "i^beil^ 2ten Q3anbe p. f 72. fq. n)eitcr nctc^iefen ; t)on bem ^ofpitai jum ^. <S>eijJ/ 
njclci)er !n;ipdbjlifd)en 3eiten in 5lnfel)ung bc^ tSlifabet^en obcr (g.^Jlfaben^aufce ber grop 
fe ^. (Bti^ pHegte genannt n^erbcn , {^c^iMi bcr ungenanntc ^apifl in fcincr ^rjebiun^ p. 84» 
(ccjet cr biefc Q3erdnberun0 benen Q^iivgcrn ju £a|icn, ob cr gicicb febfl 0c(}ef;et , Xia^ (j'c bur^^ 
2lbcjeorbnetc hii\ii (g(g. :j^a^t6 a(^ bcr ^obl. 2&ilrgerfcfeafft , bic mit 0^a&mcn jjcncnnct wcr^ 
bcn, gefc^eben fci. 

Art. 12. crfud;en (te^(?.Ka^e bic 1B^ircfe&ofe5tnfiJ6rom'd;t mebr mtt Simmcr^cfl 
aniufiiflen, unbju fo(c()em^nbe, auf^orgefd)(a9ener@tetIcbcn5Sauf;ofansunc()ten, 

Art. i j.ba^ bic 2iuffiiri(ftc t)cr beiben (Sidflcr So^anni^ unD tnmw SO^afibafencn, 

© i famrae 1 40 //. Z^dle l ?eriodm IIT, Cap, * «I famm t if;rcn ©icgeln , Q5vicfen imD €(enoDienc t)enen Q3or(lct»ern t)er Slrmen mocf^ren au^fje^ 

^icfert tverDen. 

Art. 14. Dag nuc& Die Vicarien unt) Commendif^en in bicfer ©tat)( i)em scmeinem 
€5ute eine |lattlie&e 3ulage t^un mogcn. 

Art. I f. Dag aud) Die Privilegia Dcr !oom^Jpcrrcn nic^t mcni^er i^re ©icscf unD Q5ricfe 
in Diefe @taDt micDcr .gcbrad;t , unD Dann Diefelbe fammt i^rcn ^(cnoDien in gutc ^ctt^abrun^ 
gcnommen n)erDen mocl;ten. 

Art. i6. Da§ man aud^ Dem €(oflcv ^crtjefic^itbc cinen frommcn ^iir^er mit ®e^ 
m5m5altun3€S.3^at^«ounDDcr^or(lcf)erDeri)icr5i:ircbfi)ie( ju einen Q3or|le(;er fc^cn md 
JC; njeii^er Denenfelben idbr(id!)e9\ec^nungab(ce)cnmi5{}c. 

Art. 17. 5lud^Da6 Demfe(bcn(5;(o|ler mit ^cminicjun^ (2S. Ovatf}ed unD Der hi\<k^XiXi 
Q}or|lef)er cin guter ^rcDigcr unD m ^apcKan mdge ^efef^ct tverDen , auc() f einev Der Prxben- 
daten Dafe(b(l , oDcv auc{) ein anDer ^riejler Dafelbfl ^Mi^i (efen Durffte, 

G£ 9?at()C^ anttDort tft d. 29. Augufti ^xoz^kw. 

Ad art. 4. Dcn i^icvten 5(vticfe( i^on \ii\\ @otte^?^a(]en unD i^rcn 2(rticf e(n n)i( S^.Ova^t 
tnit Den be(len beforDcrn , Docl) a((e Dinjjc obne Stvang unD Un(u(! f)e((fcn audrid)ten 

Adart. j.Dcn funfftenbdltS€.Diaf)tgenebm, Dagman in De^ ^. QJeiflc^ Jtirc^cDie 
l^rancfcn (egc, unD uja^ Dabei i(? ju Untcr|)a(un9 Dcrfe(bcn ciebraucbJ/ m^) tta^ fcrncr i>on 
^f^dt^en i(l beforjje. ^a^ aber 0. 3(f«(>^n -5«"^ t^f^i''ff^ / fi^K^" ^ J^ ^?^^^ ^*^" ^^^ ^^«^^^ ^J^ s» 
iJes^-^S^M^^f^^i''^^'^"^^^^^^'^^^^^^"/ mitet(id;en mrorDneten ^ur^ern ju f;anDe(n, 
imD ftci) , tt)ie man ed f)ernad;maf)(^ ba(ten foll , mit ibnen tDcrg^cid^en. 

Ad 1 2. Der jmdiffte 5lrticf e( tvirD t?on €€• i^a^te unter setviffev Q5eDinsun0 , tvie i» 
t)tvQ5ci(agejuerfef)en, nac^(3e#en. 

Ad 1 5 . (?S. Oiabt tvi( gleig tbun , Die €(enoDien iniD tva^ Dabep ge^drct , m m^^ ^er^ 
wal^runc) brinjjcn ; bidsuDergcit, Dage^stvifd;en€€.Ova6tunDDentoerorDneten ^tirgcrn, 
m% man tveiter Damif ()anDe(n folle , tijirD au^semacf;t fein. 

Ad 14.& if. Die5lrticfe(t)on3uIa0eDerVicarien, unDt)onDenSDom^JE)erven unD 
if;rer 5[)?i§&anDeIun,q tvirD €-(5. %\oki mit allcn gieiji beforDcrn. 

Ad 16. ac 17. Diefe Slrticfel tiJoUen mit reiffen Oiaf;t angefan^en unD DoircnDet fcin, 
unDjtvar Dnrd;.freunDIid;e ^^anDIuncj mtt Der Slbtipin unDsemeinem Convente ju -^arx)«<' 

2)en 31. Augufti ^abcn W v?ovci*onetc S3ur9cv enuicDcrt: 

Ad 4. & f. auf Diefe beiDc 5irticfc( Dancfcn Die t)erorDnete iSurDev , njcl^e Darau^, tag 
€<S. Otabt Dem5irmutf) tvolgenei^tfei, t)evfpuren. 

Ad 1 2. & 1 4. auf Diefe Slrticf cl beDancf en \i\i tJcrorDnctc Q^iirger Dem (Sftrfamen ^^0X1% 
Da(? er ju Dem ^cmeinem Q5ef]en , Diefe^ nad;ju(]eben unD ju bffdrDcrn i)uttt)inig f)at fein 

Ad 15. tvotIenDieQ5iirsev, Dagt)orcv(!anc^erfonen, Dieficbe^rltc^Dencfcnsucrneb^ 
ten , Dat)on t)erfor()et tverDcn m6gen , auc^ vaf)tf(5(a,aen , tvomit man Die anDere , Die \\\ Den €(d^ 
jlernbfejbcntvoncn, unfcrbaltcn foll , unDnja^Dariibrig ift, bcjjcf^renDiej^urfler, Dapman 
Daffelbi(je jum ^e(;ucff Der ^i:men ne(;^ien «nD ^ebrawcf;en m6j)e. 

Ad bOH b^r Reformation A.i^i^. V4 1 Ad 16. (Sc i7.bittent)iet)erort)nete?^uv3(r/ baO MefenuS)anDeI, cilfo, ivie ocroeftcllet 
iR r 5«>f5f <jefci)e5en tnoge, 

^en 29. Septembris [)ttben bie fcinimtlic&e Qjorflefyer ^er ©otte^ f iCaJlert , in affen wx 
^ir($fpiclen beliebet, t)fl§ ju Dcnen oier ©otted^5ta(lcn, nocf) t)ic fun(fte unt) Dorncbmftc^angeort)? 
net n)ert)en folte , bci Der bie J^auptj^udjcr , libcr alle bie '2Irmen * ^^flcge an(}cbrni)c ^ad^ert 
ju^aItertDnt)jabett»abren, trekW t)eneu n.Oberaltcn (Die in i)icfcm 3abr ibren ^lnfang 
genommen ) aufactvacjen \i)irt), fic^e bcn 2(ri^<tttg ju Dcr ©ottc^-^ajlcn^Orbnun^ oben p.iiz 
€iJi|tDicfe Q}erort)nun() nad)maf;I^iri Dcr ^«5cn^<jgifcfeen 2^irc^ctt*(Drl>tiu!tg, 
(autl)er40.b(j5jum47ften2lrticfcln, bcjlciticjct tvorDcn , ahvoju()(cid)ju bemcrcf cn ift , Dag 
biefcr funfftc Svaftcn , Die v^aupt^^^ijfc, imglcidjcn bcr Qcbat^Safleti gencnnct, unt)t>ag 
SCercf fclbj] auft)em »or.(3cfc|?ricbencn gug Dcnraltct ivevi)c. 

5lm ^a^c Dionyfii , t)cr t)amabl^ auf einen 5rci;ta() ficl , unb ivic befant , Dcr 9* O£lob. 
ij}/ iTjart) Dor tvof^Ibcmcfbf er^o^atitt Bugettl^agctt burd) t)ie.t)§rn. bci^ TRc^ht^, (Dtto ^vc^ 
mcr unt) M. ^o^atitt VC^ctf ctta , roie aud) t)urd; ^crmatt Qoltau , £)et(cff @cfeuIt>orp 
unOCJaus Kobcttborg, fammt i^rcnJpauiJfraucncmpfangen, uni) in Doa:. 25av(:l?olo 
lHoUcrs ( t)cr foId;c^ fcbrifltlid) ju (tc^ebcn ) J»;)off unt) Jpau$ jur ^crber^e cinoea^efcn» 
CO^an babe i5m t)en 2lbent) eine prdd;ti^e C)}?a5ijcit angericbtct, Dc^ anDcrn ^agcd babeu 
bie i)rei ipJJ^rn. ^urgermeiller 2)tcbcricfe ^o^ujctt, M. CBcr^ »ott ^ctti i^ofec , J. U. L. 
unt) 3o^atttt ^itlpc , 07al)meni^ €(£. '^<it^c , ibm ju einer freunt)fid)en 51nf unfft ©Iikf ()e? 
ti?unfd;ct , unt)t)abe9 cine 05m ^dn^ , cincn fctten Od;fcn unt) jtvo "^ionncn Q3tcrd t^eref)rct» 

^icrau^ crbcffct nun t»ie gcit unD fo c}ar ber "^a^, Dcr ?(nf ufft ruf)m^'0ct)ad;fen Bugctt^ 
^agctt0, iveld;e^ um fo t)ielmcf;r ju bemercf en ill, Da t)on ^roffen ^dnnern ein anDer^ tvilf bC' 
vic^tet \\)erDcrt. 

S^er^crr i)OttBc(f cnborff fii^rcf irt fcinemCommentario de Lutheranifmo Hb.IL 
pag. 120. cincn^ricfjoh. POMERANI ad LUTHERUM an, Dcr Dcrt g.Oaober h.a. 
^t0)mbm fein foff* fe^erf)cffetabcrau^Dc)JcIben 3nbalf , t)a§ biefed datum notbivcnDic) m 
5^rucffef)Icr fein mulfe. l^ann ba crjef;fef er : " !Sag ob erglcid) qu glmtl\d)m gorf(jan()" 
Dcr Reformation allbier ju jtDciffcIrt Urfad^ ftrtDe , fofpurfeer Dod; bciDem.(}emeinen50?ann'' 
einen fcbr (jrojTen (Jifer , maffcn M s^olcf nid;f nur ttc^ (gonn ^ fonDerrt aud) 22Sercfe( # ^a**' 
ged feine ^rcDiptcn befud)te. „ ©0 lobet er aucb " Die 03cnei^bcit ber Orbend^^cufe jum ^;'* 
uangelio. 5)ie Jrancifcancr tvdren fd)0» mebrentftcil^ jur @6ttlic()cn ^Babrbeit (}etreten ; " 
S^ie^DomiHicancr tDiDer|lrebtenaucl)nic[)f, t)ic f^laucn (Scf)mcfler,„ OvoDurc^ ti^ Die Be- 
guinent)erilef)e, tt)eld;e fmif pag. - - im 2fen $^knt)e De^ ificn^beil^ eine bfaue ^(eiDim(j 
trugen,) " Uttm bereif^ ibre OrDen^^^feiDcr ab^jcfe^ef, unt) Dcrcn iSxetrtpef bdf fcn bie ^cnc^" 
tictimx O^onnc n in Dem jmo 3}?cifert »ott ^amburg itt ^oipcm bcfeacncrt Cfoflcr (Kciftc*" 
be<$) rtad>^cfof(3Cf. Scfif it>dre er auf<lk. diathi ^txlatic^m mif Sinricf^fun^ eincr ^d^m''' 
(en befd;d(ftigef, tvoju cirtc fartgc 3'if frfoDert nnirDe. ,t ^er Jnerr Philipp Juiius 0\ebtmei^ 
tr faget in fciner 5od)3cfct)d^ten 23rauttrcfettJciBifcbcn 2^irclbcii#-Siftortc im III. Q:f)eif p.7 1 
qf(ft^bemclt)fcr2&ugcn^agcttfcid.28.0dobr. airt^age Simonis unD Juda^ t?ort Braum 
f(dbttjcig rtrtd; ^amburgabgercifef, affeirtauc()Diefe^fanrtid;t feirt, mil Doa. ^o^antt 
tlloflcr Dcrt (Sonnfa(} rtad; Dionyfii , D.i.Den 1 1 O6tober, tvieaucJ fcinem^ericfet i. c 
trf)iM, fc()onbeiif;mjw^a)ieaf(f;ier(jetvcferti|l. 142 TI.Z^til&l.PeriodusTILCap. S)cni»Novemberfc|?neb(g^.3?^at^t)icfei'(^ra&tan Doa.Martin ^uc^er, bajjec 
h0nf)tifftnm6i^tt, ba(] @- €buv^gur|}{. !^iivd;(. Johannem }5uge»i^(jgen noc& cttva^ 
bei un^ Derf)avren Itcffe , an^efe()en tPutcrtberg , t)cm e^ an bva»en ?>)^dnnevn nicf^t feblte , ibn 
e^eval^^ambwrg, DafeineS^ienjlenuvfjavsuni^t^igivdvcni cnt5e(;renfonte/ t>avaufLU- 

THERUS. 

Den 1 1 ♦ Nov. an POMER ANUM fdmb , ba^ cv ju i^rtwburg bfctbcn f onte , fo lan^e , hii 
t>k 2Bi>f)lfavtl) feinev ^tvcbe etnant)cv^ evfot)evn n)uvt)e ,' Dod; , t)ag ev babei , fo »te( mdglicb tU 
(cte, Da^aUe^su@tant)esevicbtet, uni) feine SuvucffunfTtbcfcbleunigettiouvDc, fte&c©ccfe«^ 
^orfr^-c. ju 

ben ?o. Nov.c5e^6vctbiejtt)citemcvcFtvurt)i^c ?^cilanejubiefem€apitte(in n)e((^cvS€. d((iht 
in v^acben 4><»n6 tnoller voibcv bie Vicarien unt) '^ornjefev in bcv 5)om*^ivcbe , ilbev cinen 
^o|l tn t)em 0}^6ncvifc()en €vbe, mpm ^Oinfevbaum ctn Urtl^el fdflet, unb 1. c. fan nacj)^ 
gefcf>en njcvben. 

!^m ?.Decemb.i|lnad)be^uitgeiiattntenBericfoe p. 85.rq. bcv bt^bevi^cje ©oftc^btenfl iti 
ber CapeHc jum grojfen ^3* ®2i(^ aufgeboben , ctlicbe 5iltdrc ab(|cbrod)en , unD ju Q3erpf?cgung 
ber 2lrmen suc}erid;tet morbcn. Sben berfclbc lla^it , Da^ am \ao,t bc^ ^lpojleli^ ^()Omd 
bcn 2 1 . Dec. Don ctlicben bcr SKtar , fo mittcm im i)m\ gcjlanbcn , unb i)cr CO?e(jiit0 , fo auf 
bem©rabcbercv (^•afenoonScfeaucnburg, ju biefetti Sltavc gcb^vic) gcfunben , abgevtffcn, 
mit^in f)icbuvd; bcv@otte^bientl, fi'ntcma()l bic Vigilien unb Vefpern an,(}cfan0cn ti^^aven, 
gejiovet tvorbcn fei. ^ingcijen ivud)^ \>\i ^13rebij}t be^ (^cangeiii , t^a \\\ biefcm 3abr \i\t 3af)( 
bcr 'ilrbeitcr ttcrmebret n?arb , unb ^o^ann j^olOettjan, ^iw Steph. IQ^empe eincn tre(f(id;en 
£ebrer unb^rebigcr ©dttiicbcn -^Bortc^ nennct ( oben p. 66. ) c\t> crjlcr €oan^e(ifcber ^a|]ov 
^u^^^etri, nic|)tn)eni3ev3o^<inrt(Si4|lrotp, al^^rebiijevju^^.Catljavinen, basufa* 
men» S)aiJ foigenbe 

t r29. 

3a5r fteng (tc^ htUnht fiiv bic €»an0c(ifcbe ^ivcf^c ju ^CLmhnx^ m , angefe^n 
am Qonnaben^ m gabian (^cbaftianQ^uv^.evmciilevn unb Ovabt , aucb ^ivcb^efcbworncn 
unbgemeinen ?Surgevn ein Svavlerlicbes Poenal- Edift libcvantwovtct, n>e(cbe^ bev ^vobfl 
( i)cvmut5(ieb ) ^oacfeim ^iliotng , unb bev !Ded;ant M. Clemend CSrot j^e , Ut in wif 
gcn3<*5v2^augbcv(6tabt ijcmidjcnnjaven, au^^cnjt vcfet batten, unb \iit\ lo.Deccmb. a. 
pricteriti gcfcbvicbcn tvav, in n)cld;em bti foo. tTIardP I^tigen CSfolbee gebot^eti 
marb ^iwzn ^f^^ern ^ie entn^enbete ^irc^fpiel ^itrc^en, unt> t)em Sttfftc unt> 
benl^ircfofpiel Bircfecni^re25ri<fc, Qiegel, '^^ijixiinHnta , Sxti^^titm, ^ari^i 
fefien, (0>erecbtia;£etcen , 25ucber, Kcgifter, ivteOerum ^u^ufiellen unb aue^uliei; 
fcrn , 4ucfe Oic pricperfcbafft tn ^cbung t^rer Sinfen , ertaufften Kent^en , Se^en* 
^tnvM^ 4nbern (Siefallen nicbe be^tnbern, auc^ Otefelbe ttint Bc^a^uns auf^u^ 
lccjcn, nebjl Q3ov(abung m ^ai)fev(icbcm €ammevr.^3evicbt in 4i» Q:agen ju crfd;eincn, 

2im Jreitag t>or Invoacvit, b. i. m\{ ber ©onntac}^ ?Sud;f^ab bamab(^ C. gemefcn 
unbOl^ernaufbenaS^Martii^cfaKen, anii2,Febr.a) mx"^ bev fosenannte langc Recefs 

») 3(1 alfo t)«S datum d. i6. Febr. fo geHicintfflicl) in tem Rccefs {lcjcf / tint» otttc Snjctfel 6ur(|) Unttilfe m 
|)cit Ocr 5lbfc^rei&cr cin9efcl;ltc|)cn / iu anDcrn. I)0rt hcx Reforwation A, i f 2g. 14; jmifdjcn €€. Kat^c unt) &er I6blid[)en 535ur()crfcf;afrt , unb bcm igtat)t?^uc^c gleid? ju acl|)ten 
fecliebet unb berDilliget , in tvelc^em fid) einige artlculi finben , bic 5ief)er ^e^oren. 511^ nem* 
(icD Dcr4;.»oti0emgemeineit (Bottcs^lNaPen , in a^efdxm t)ie obcn p. i ji, cincjerud^te 
(Sotusf^Skaftm-Ormm^ , Dcr beuonmdd;ti(jfcn ^iircier Srinncrung unt) Q5erlan* 
5en nac^ bc|]dti()et mirt), (^eJ tt)ert)cn aud; ant)ere t^crfelben^^orflenun^en , t)ie ju bclTcrer 
5lrmen * ^fle(]c abjielctcn, juibrert)cflcnfommcncn 9iid;tigfcit(jcbracbt, &crgciieigteile* 
fcr f an bie ^ortc fe(b}] in Der t)ritten ^^eilagc ju bicfcn ^apittcl fint>cn. ^tx folgcnbc j ^fle 
Slrticul banbclt t)on »crfapptcn ^crfonen , ml(i)t croi^c 3un9fraufd;afft, t)ie bod) nid)t in 
ibren 0}?dd;ten ill , (jclobct, ibrc Conlcientien Dat)urcl) befc()ivcret, tvic i^ncn , m\m ftc auJ 
bcm Cloiler oeben , ot)cr fid) tjerbcuratben tt>oItcn , frci flcben folte , aud; auf Dcm ^all ibr ju* 
f ommenDev^ ^rbcjut nicl)t foftc mmgtvt , font)ern , tvann it> fogar na^ alten ©efe^en bercit(J 
ttnter t)ie ^?it^€rben \?ertbeilct wdre, i5nenau^0e5dnt)i(3et tverDen. 

!^er f f|]e2lrticfeIt?erorl)nettDiee^mitt)encn Orbcn^ss^eufen unt)CO?e§*^rieflern foffe 
gebaffen n?ert)cn , t)af fle , &a fte unter un^ irobnen rooften , hi\ ^lbtragun^ '^iirserlid^er ^ljsf^x^^i 
auc() ^^ur^erlid)er gret;beit (jenielTcn, aucb ibre cttt)an bf^benDe geitJ^ebcn^ gcnicJTcn foftcn, 
9!GurDen ^ii fid; abcr in ben ^W^^nt^ ^i^ihiK^ , tvdren fie Der ^c()ne ocrluflij) , it tvdre Dann Dag 
Dcr Patronorum julafTcn , unD S€» ^^\)it> unD Dev t)erovDneten Q^ur^er ^rPdnntni^ , ii)nen 
cinanDereJ erlaubtc* 

3m f 6f!en tt?irD Don Denen J^auptfliilen unD Dientften Der li^m\ m ^om , b. i. von 

^rdtJCn, Vicarien, Commenden, unDim 

r7» ^on Otreit Der Dariiber entfle^en fi5nte , ge^anDcft , Dag tvann fold;er nici)titt 
greuttDfc^afft fdnne beicjefeget njcrDcn , man '\\)X\ Durc() ^. (?. 9{a5t mit IXecttc fd;eiDen laf^ 
fen folte* 

3mf8.tDtrDDic23ugeii^45ciir*c Brrcfecn^C^rbmmg, umaffeCeremonien, 
^irc&enDienfle, (gmsen unD ^reDicjen Darnad; cinjurid)ten , beiMtiget unD anaenommen 
^pierbei fdflt Die|c^ ju crinnern , Dag befobter 2&ugcft^agcii an 5}?ontase nad; ^dtarc Don hm 
Ob an Den feef. LUTHERUM fd;reibc : Ordinatio mea ante hac Senatui oblata hodie offe- 
returpopulo, utvideatur, fiquidin ea hisincommodum fortevifum fuerit (^einc 
entnjorffene ^ird)cn^OrDnun(} n)efd;e l)iebet)or (^e 0?atl^ liberaeben morDen , njcrDe aud) fteu- 
tc Denen Tmcjcrn , Damttaud)Dicibre?D?et;nuncj Danibcr entDecfen m6d>ten, liberanfiDor ct' 
fiehe D. nirtTera, (2oan(}cfifcbe(5 /^«mburg p. 507. -iBorau^ Da im', Da^DicfeCrDmma' 
jur 3cit De^ bcttjtfltgten RecefTus nod) nid)t \im% fcrti.0 gcmefen , fonDcrn nur m eventum mv 
gcnommcn iDOrDcn fei , erbeflct. ^obin Denn aud; o5ne 3tt)eifel Dte ^orte Der 2^irct)cft (Drb- 
tiurtg felbfl Art. 5 f . ju erf f drcn jinD : '^iag DicfcCrDnui?^ am^i3fi'n^fl'^5lbenD \x\ Dtcfera ^c af^v tjoti 
D?af)tunDq?iur(jer an^enommen tt)orDcn, unDDaf?man ftcb foid;ed,3d5rfid)am Mi ^xiwl 
t(xi\t erinnern folte- ^t> i|l Dicfe Bircfc»cit.(Dct>rtung mtt Dcr ^ubedfird^cfi ebenfaff^ Dcrt u ' 
ferm >3u3«n^agctt t)erfcrti(jct , A. . f 5 r . in ililbccf Durd) 3ot>anit Brtll^orn im 9)x\\k 
au^cjeciangen, gfeict)cn ^inbaft^, obnc Da^ Derfcfben De^ <;:Dcrfa|Terg QjOrrcDe t)orqefc6er ifl 
tmD tn Dem ^nfanc) , Da er Don Den @d;ulen ^anDcIr , nacf) ©cleaenbcit eine^ iealid)en €^nLk 
eini(jerUnterfcj?eiDan(jetroffentDirD. ^ ' ^uvi» 

€nD> 14+ //. Z^dU L Venodm I. Cap, 

(IxMii) fiubDle&rci^dticfel 128. 129. no.jfjier ju bemevLfen, a(^ njefc^je \)Oft ^cr 
t^Ollmacbe ^erXJorPe^cr t>cr gcmcmcn Bapcrt ; DOiibcrt iJcrortftctcn 25wrgcrcft| 
imt) vort Sufammcnlfunffc mtb Ka^tfcfclflgcit&cr X)orfie^cr ^an^clrt. 

5lm s3)?onta5 Dor ^etri @fuf)Ifcier , t). i» n?cil ^iefed 3e(t «uf eineti ?0?onta^ in bicfem 
3af)r fiel am i r. Febmarii , f)aben t)ie t)erort)nete ^Siirger €€. Krtl)e et(ic[;e ^uncten , t)ie iit 
l)er erjlen ^eiia^e ju Mefem €apitte( mitgetfjciiet tverben, uber^eben, q,\x^ tvelcten f;ief;er fle* 

^oret. 

S^er fiinffte , in ivefcl;em ftcf; bie ^iir^er uber t)ie Oaf^flarrt^c 3of)artni^-'£eute , (Bicorg 
DOrtSevert, )PbiI!crtt KoOing , £)etkff 4^rpc, ^arteQ^ccfcr, ^attsQtael, unD 

ani)ere , iDc!cl;e ficf; luc^t efnmaf)! entfc^uIDiget, befct>n)eren , unt) t)ag in t)enen EKecfcten n?iDer ftc 
t)erfa&ren tvert^cn mdtje , fucl;en. 

3m(}ieicl)en ber eilfce, baj^ in bem Recefs ^efe^ef it)erbe , ba^ t)ie ^faffen \n l)er ^tabt 
unt) if;rcm ©cbtetl)c feine ^incfelmeife f)infuiiffci() f)alten follen. 

2Uid)ber3u?o!ffcc, Xia^W S)om .S)erren , unD gemeinc^rtefferfc&afft, if)r^f)ununt) 
Sef)re.mitt)crf)e![t(]en ©cf)riffrbcnntfcn, ot)er aud^cjan^unt) ^ar i^iit il)retfi (^ingcn unb un* 
ent^et|3licf;em ©ottej^bienji einbaltcn folten. '2Boju D. ^ra^i^er^ Q5ertcl;t jufe^en ifi, bcr un^ 
i)ermelt)ct , ^c^^ S€. 0^af)t \n biefem 3al)r \:>m !4)om 5efcf)Io|ycn f)abe , ^am , \<\o,t er , ale mari 
ttocbfi-atemtfcfeOarirtrtertfartg, urtO ctlidDcaltcileutc^irtcirtgiertgertUrt&bct^etett, 
tuurOen fie bieryeiiett v?Ort X>im (ofert (SfefittOc ubcrfa^rcrt , Oarum t^at Ocr IS^a^^i ^iz 
X?cr(c^ung , txi^ t>ic Birdbe gauisljcfc) vcs:fpcrret tt?arO. 

5i(fo foll aucf; mit Dencn ?}^6nd;cn ( art. i j .) albtciveil fi'e ifer ^fjun am^ Q5Qttit 2Eort 
nid;t beiDcifjIid) macfeen fonnen , t)crfa5ren n?erben. S^ie ju (S. 3oI)annid tDiinfc^cn fte an 
eincm bequetnen ivolberoaf^rtcn Ort , ^a man fie unter 5luffi'd[)t verforgcn fdnnc , tva^ s?on ^cr* 
for()imi3tf)rerinbeiben€Idfterniibri0b(cibenm6iitc, mei;ncn bie t)erorbncte ^iir^jev fonne jit 
untcr^a(ren ber armen (^cbudneil^ere unb anbcre ^J^ot()bur(ft angen)cnbct tverbem 

^ann aucf; (14.) ^it ^farrern unb '']3rcbi()er of)nc ^^eitraj) c^w^ benen 5?ird;en^03u!« 
tcrn nid)t f onnen t)crpfleget unb unterf)altcn tverbcn , t^erlancjcn fie anfanc)^ bic Q^eftdtigung bcf> 
fcn, roa^t5onbenenQ5urgernbi^faU^t)or3efd;Iagentvorbcn, barnad;, bagalle bie5vird)en« 
©litcr , bic nid;t jurn Q^c^ueff bcr 5lrmen gebraud;et tviirben , baju an^ctvcnbet tvcrbcn 
tw6d;tcn* 

3m I fbem5lrticuIn)irbbenenQ3orf^ef;ernsu(S.57ieofafbic 5(ufiic{)t libcr bfe ®d;ule 
bafelbfl bejlermajyen anbefoblen. 

Art. 1 6. erinnern bic Q3ur^er , \iCi^ nid)t , tvie bidf)er \:>k ©efd;tvornebev itircfen , fon^ 
bern bic Q3or jlef;cr bcv t)ier ^ird;fpielen , ^k an W ©emcine (autenbc ^riefc ju cntfieseln berccj)^ 
ti^etfeinfoitem 

17* "^lBeKcn Vm ^faffen mit offenbabrcn Untvar()etten m Q5efe5lJ?'®d5reiben beim 
^avferlid^en €ammer^©erid;tcrfd)Iicbcn, unbbaburd;S(S.Dva()t, fammt fetncn ^iir.()ern 
unb (2intT5o()nern , in @d;abcn unb Unlu|l , \m ibre Q}orfa()rcn \\\'\\:f fie f)iebebor auc^ 0etf)an, 
jubvingenfud^cn, foiflbcr^Siircier^^caebv, ba^^ftc, bie^faffen^aacnbafjerentfprin^enben 
^d)aben (£€♦ %f;t unb bev ^iivcjerfc^afft gut tfrun unb biijTen , unb bic '^erorbnetc Wmi fc^ 
l^cn foacu» 

S)tv »>OII btt Reformation A. i f 29. 14^ $Df r ^vticul t)Dn Den Ceremonien unt) Der 5lrmen^^flene wirt) noc^mal^(^ N. i $♦ €€. 
0?a()t jur @cnei)m()a(tung unt)Q5clTdti(}ung bejlermatTen befof)len. 

3m(jleid;en N. 1 9. t)em €(ojler /^amff e^u&e cinen ^rebiger fotvol af^ Q3onvefcr ju^ 
fe6en ., unD Daf] Diefer alle 3abr €^» Ovaf)te unb Dcnen tjcroifbnctcn ^ur^crn Dcr i>ier 5^ircf;fpic(c 
^"ecf;nun() abjulcgen , gebalten fcin mdcjc, 

5im ;^onner|la() nacf) -^^ftngjlen, Der bamaf)f^ am 20. Maji, faut oben p. t 42» anjjefiifr^ 
terDvectnuncicintraff/ ^aben €^. ^^W ab^eorbnetc ^htglicDer peeer uon eprc^elfeti 
unt)2>u^mar2iO|>I,tonetIicf)en^ur3ernbe0leitet, t)ie^(5nci)eju ©♦^obannid au^ t)cm 
€IoRer binit)e() , nacf; @. ^mtw ?>}?a()i)afenen , almo t)ie bi^berijjen €inwo5ner \>\t 5^appeti 
au^(jeiO(ienbattcn, binaefiif^ret, mitt)emQ3et)eutcn, DaO ftc 5infun(fti(j if)re ^erfor^^un^ 
Q3erpfle()im(|, enttt?eberinie^t(jenanntenCIo|ler, oDeraucbroieSteph.aempeberidXet, itt 
bem ipofpitaljum .?).@ei|lant)e^ J&ofemeilter^ ^ifcfec, finDen ttMivDen, mW ctlic&e altc 
^eute, funffanDerSabl, nacb^^emperte, mollere unt) CraBigcrs 3cu()nig , (i\iv:\x\M 
gcnannte^apifl fagct 7. oDer 80 beliebten: 5lnDerei^abenDie=OrDen^;^IciDertt)e0geIegctunl) 
$Dicn(ieinDcr^taDt(3enommen: 57odi)anDercbaben ftcbtiac& (gmpfan() gc^en ©lilDen (al. 
9}2arcf en ) jum 3ef)rgeIDe uon f)ier be(jebcn. SDer Prior jn)ar \)<M jtd) anfanji^ Dencn 5Ibgefd)icf j 
ten ent(te()cn gefe^ct , aucb Den ©cbdiffel nid)tt)on|tc&#entt)oaen, fonDernSpDunD ®ett)tf^ 
fen toorVfcf^u^Kt; alletn er \^m\ Denen S)ienern binau^ gefe^et tt)orDen, unD [)^t ftcf) nac& 
D. ^o^ami m^ller0i)erme(DengenSpeieraufDen i)on^ai)ferI.^a/e(?»au^gcfd;rieben?ti 

Dveic^^^^a^ begcben, fiebe oben P'82. . « ^. ^ . . • 

2Im ©onntage Trinitatis d. 2 3 . Maji M mx\ tn atfen ^trc5en , nac& ber am 'JJftn^fl^ 
SlbenD befcf)ef)eiter 5tunDmad)un9 , Dag Die Don ^o^ann Bugeti^agett nunme^r ju SnDc ^n 
bracbte 5^ird)en^CrDnun(! Don di(\ht unD ^^m^tx angenommcn tt^orDcn , fur \ik 5ierunter er* 
*^i\Qtt ©naDe Deni liebcn ^i^it oftentlid; gcDancf ct , unD Dafi Te Deum Laudamus ^efungctr» 
(Selbi()e OrDnung beilcbet au^ nac&foIsenDen ^auptftucf en : 

I. QjonDcr^cbnlcn. 

a. ^on Dem Urtbeil Ded @cbuf mct|Ier^ , D. u Reaoris \xhix Me ^utlflem (@c&u(er) 
? . !^a(3 Die @d;ulen mogen bel^cinDi(j fein. 
4. Q}on Dem Ledtorio. 
j. Q3onDcrLiberle. 

6. QSonDcr teutfd;en @c5reib<<Scf;u(e. 

7. Q3onDer3uncjfrauen<^d;u(e. 

8. Q3on ©tuDcnten. 

9. <33on Den ^13a|lorn utiD Capeflanen oDer ^rebt^erm 

10 QSonDcmSuperattendenten unD feinem Adjutore. 

I I . QSon (2rtt)cb(un^ Dtr ^ebrer oDer Prxdicanten. 

1 2. Q5on 5lnne5mun(} Dcr 2)iener De^ ^CBorte^ in Der ^ir^ett. 

15. Q3onDer2lrbeitDerPraedicanten. 

14. QSonDcn ^onn^unD gcfltag^ ^reDi(jten, 
1 f ♦ Q3on Den sD^ontac)^^ unD @onnaben^''^l>reDt()fett. 

1 6. QSofl Den qjrcDigten an Den mer anDern ^ercf cita^ett; 

17. Q3on Den wx fonDerlt^en3?it?n W £atcc!)ifm(» ^ 1 4^ //. C^eild / Veriodus IIL Cap. 1%. Q}ont)er^a§ionunt)0|to3cir« 

1 9. Q3on Denen &ei(i3en ^ijlorien aufanbvc Seitcm 

20. '^Sonber^re&iijtinDcrS^ailem 

2 1 * Q3on Q5eic?)t f;5ren unt) (^acramenf ^thm. 
22» Q5on C^efuc5un(j Der ^rantf en un& 2irmen» 

23. SQom €betlanDc. 

24. Q3om ^Sannc; 
2f» ^om ^i\)hin. 

26. Q3on ^efuc()un^ ber ?(}2i|Tet5citev. !3>ic CD?ct;nun(^0e5tt)a5in, &a§ bic^eic6f^Q3dfcv 
nicl;tnurt)att, tvann bicfclbc i5r ^obc^ * Urtbcil cmpfancjen ju i^ncn fommen/ fonberrt, 
ba§(?caucb, n?cf)renbcv3cit/ c5eber^anbcl\)or®ericf;tmiti()mnju^nbcgcratbcn, 6fff 

^ Uv$ (tc bcfuci)cnv unb au^ ®Ctf e^ "2Bor t untcrricbtcii , jubcreitcn m\) troj^cn folten. !^em 
jufof^c ^at ^i^. ^rebi<j?5lmt a(()ier auf (td; genommen, a((t 2>ontTcr(f4g burc^ bic Dtec 
3ung|len^rebigcreine Q5ct|}unbcunb€atecf)i^mu^dlbun9 in ber gronerei mit bcncn^c* 
fancjen 5a(ten ju iajTen , tDC(cf)c ^emu^uni) im 5T:a5men ۤ. Ka^es , unb im 53cifein bcr 
J&^rn. (55eri(^td'.Q3crn?a(tcr JoJ^ann vori Qom J. V,D. unb XX)<>It^« 23ccP^ofr, 
A. T7or. t)ier ^oc^en i)or 2Gci5"«cl^ten ii^rcnSlnfanjj^cnomnm ^icer(]cnt)ier^rcbii= 
gcv (tnbbcr fecl. .?)err pctrue ^^cnttmge ju (S.^acob, bcr fecf. .^err2trttofMnaIt^a^ti 
. ju: (S\ Catf)arinen 7 ^err^ac^l^^^^cw^/^Jicicljfai^Su^.Cattarincn,, unb bcv Ven 
faflcr , bcr am ^e»)nacf)t*'2lbenb \ik ^lrbeit tterricfXct , ^cmcfctr.. 

27. Q}onbcnen^inbcrnbieimJ^aufe()ctaufft(Inb. 

28» Q5on bem i^inbcrtauffcn nad) bcr f)ie(t^en (55civonr)eit. €^ tvirb f)icmtt aufbic gmif^nlh 
c^c 2lu^()ic|Tung bcd ^ajTcr^ liber bicitinber in t)cr J^). ^auffc (}cjief)(et, n)e(c^c jivar jugelafs» 
fcn tvirb , abcr boc^ babci ^tn ^i>rcbi(jcrn eirt(}c5unbcn , \)Cii (ic mit ©iimpf bie Sintdu(Jun^ 
ber ^inber foitcn fc^cn cinjufit^rcn. ^d gc^orcn l^ic^cr bir ^orfc imfcr^ 23ugctt^aacii0 
ou^ feincr 21u0lc0utg tibcr bm 29. ^fa(m t ©a \d) ivac Jtt f^amhnvQ Anno Do- 
mini 1529^ ftuiiD id) ©cfattcr , Da mf^m Dei* Jduffer M^ Sinb ju ftct) tn Deii 
^KIciDern unb Qa3icfclcn, unD tduffct^ aftJne oben auf DcmSopf*. ©a er* 
tcfevactic&ftrc, iXjcilic^^mcgcfc^enunDsct^orctf^attc, auct) ^attc 14)15 tii 
fctnet* J^ilocten gclcfcn, Uat] e^ jc alfo gcfcl)c^cn tDare, aufTcrbalbcn Dcr 
5RC)l)t, ti>ict)cnbcnClinicis,5u\)Drgcra9tift, Dafobevrc icOalic ^fiut^cr* 
rcn, imbbiefurmbmftcnPra^dicantcnjufammcn, Drcfagten, Da6foId)C65 
alDa cinalfc^ JDcrfcmmcntvdre. i>afprac^ic()jucinenuntcriOncn Mag. 
Johannes.5ri^e: 3()r fcib5ailiibef!i)3rcDt(jcrflcn)eft, tt)tetduffctiitanDa? 
<£r antmortct mit eincm (Ernft , tvtc cr cin frcmmcr aufricljtigcr 931ann 
tvar, man tdutfct jueulKctDic^inDcr nacfct, tt)tea(lcrtt)e(|en in 'Xmtfc^- 
lanDc, tvo cj^ aber ficreomnict, Datt manaUclne mit Dcr ^aufe ()icrein fon^ 
Dcrltcf^?^ macl)ct , f antc^ md)t tvitfcn. ©a bcfcblotfen tDir , Oag toit t)Ort 
Der Sa<t)cn fttafc&tt)cti]cn ivoUnv , Dag nid)t c(n 9(crgcrnig Darau^ f dme. 
©cnuDicgcnte, tDenntvirfobalDfoIttenS)iit3braucOanfecOteten, moc^tcn 

fc&r ^Cn ber Reformation A. i fi^. 147 ret)r i}cfd^i1ic() gcn)cf}ncn , tia^ t»te ^intcr, Dfe mUx^ mit rolc^cm 9!)ltg^ 
braiic^tnllmptt]cnbe<runt)Doci^9uter5DlcinunggctaufritnD/ntet)(Dlerc^^ 
te ^aufc c^f)rifti ^abcn cmpfangcn , m^ f onncn Die armen StnDer Daruitt 
tt)un? ©icn)crDcnt>a6:t)riftoju(jctra.qcn, Dafifrfietvoac annc()men, unO 
iverDcnDamitQOBadcrgetauffetimnal^menbeijPater^, mb bti^^oly^ 
nea m\> bea l^etltgen (0cilf e^* 93]ii(Tcii tDiri? Doc^ in Der 9]o()t aucl) fo ma» 
ctien, iDenuDa^SinMctnbe(^innetjuftcrben, iuDen^Sl^ictcltt, unDit)urDeti 
freilicDOaeJ^tnDlcin fur recl)t cjctauffet U\tn\, ©a^ abcr \)U au(fer 9]o6t 
^if^braucO tft , DaeJ ift nicOt ©c^ulD Dcd ^iuDcjl , fonDern Dcr Die tauffeii 
follcn , unD tdutfcn laffen, €6 gebexu tt)t(TcntIic{) oDcr unn^tffcntltcb, fo ifle? 
f in iSdigbrauct) , Darum tvollcn wtr fc6tt)cigen / bi^ tvir eine S(ntit)ort erte- 
flcn t)on unfern lieben 93ater D. MARTINO LUTHERO unD t)on Den 
Theologen Die bet feincr (E^rmitrDen ftnD. Pater LUTHERUS aber f^rtcb 
uub^qen^ambure, DatJfolc&c^cinSDIigbraucetfl, Denn)trfoaentt)eatt)un, 
foDaf|n)tr un^mit &ffentltc{)en gebren bcmal^rcn, t>a% fcin Slergernifj Dar-- 
itit^ eomme, cDcrbofer ®al)n, gletctjobDIe uortgen^inDer Dte rcceteSauf* 
fe CHRISTI ntcCt Wtten gefricOt, it. mt tcl) jut)or Dat)on gefagt, Dag 
tMetttt)trDar/ tt)ieDie^ambureectt)Oltt)t|Tcu, mt9]al)mfnDfeff)2rrn. 

19. c>3^,^5^efol&ungDerPrsEdicanten» 

50, QSon Den ^iiilevn. 

ji» Q3i>n Den Orgamjlem 

32. QSon Dcn ^ebammen oDer 55at)emuttcrtt, 

3?. QSonDen^JlDerm 

34, Q3onDer$Sct|)fIocfe. 

35* 9}on Den gejlcn. 

3 6. ^ie man ^irtW^afft <m i)en ^cilt^en ?:a9Ctt auf &em 5D2ttta(j meibctt foae. 

3 7. Q)on bem @ingen unD ^efen Der (Sc()u(cr in aaen ^farr^^ircfen. 

;8. Q}onber^i|Te, D.t.i)onDcmrcc()tctt @ebra«cbDc^Me^utti)^(ute^€6vifli. 

5 9. Q3on Orbnung Der ^iffcn , D. t. Dc^ ©ottc^bien|le^. 

40. Q3on Den cjemeinen 5^aften unD ^iaf en oDcr "3Jor|ic6ern Dev ^flflctt. 

41. Crnun(j&er5(rmcn?^a(lett. 

42. CrDnun^De^@c[;a^^^allen^* 

45. ^onDcn^i^iafcn, oDcraflenQ^orflc^crttber^affcttf 
44. Q3onDenmcrDva5t^^erfonen. . 

4f ♦ Q3on Der 2Irmen 4)iaf en SufammenfunfTt. 

46. ^on bcn ©c^ate^^al^en ^iaf en. 

47. Q}onaacnS>iafen cberQJorlle&crttin^gcmeitti^ 

48. Q}onflnt)ern@(ucfctt. - 

49. S)ei: ^:Scfc&(ug, [148 //. Z^dU /. Verlodm JIl Cap, 2lnt)emfb(gent)en^a5e (d.i^.Maji) unbjw, tvte D.tTlolIer l.c. p.82.5insu^ 
fe^et, ^e^s3}?ittoc}55um la.Ufjr, 5flf^5i*«iSc&ad;tev3o^4ti»t26u3cn^4gcrt naf)men^&c»: 
©taDtt)iedflFentItc&e@cf;u(ein@*3o()annld€(o|ier, unb jnjarn^te Steph. 2^cmpc l.c p. 
67. unbCraQigcradh.a. Mmclben, in t)e|TenDvefenterunt)Q5eid[)t5aufe seleget unt) ange^ 
rjc^tet/ t)erube(^geftnneteD.tnolIcrfe^etDerfe{ben5ii?areinub(eg Prognofticonl. c. a((ein, 
t)em ungea($tet ftnt) i)ie(e red^tfc^affne ^dnner aud t)erfe(ben her»or jjegancien , unt) ©Ctt ^at 
fie hi^ auf t)iefc @tunt)e , wiDer De^ ©atan^ l'i(l unt) ^ogf^eit 0ndt)tg(id; ^efd;u^et unD erfjai^ 
t\iU ^rn?a(teferner! 

2lm ^ Junii , auf bem (Sonnabenb nacT) ^er oaava Corporis Chrifti , erfc^ienen Don 
tk^egcti fJE(g.25^a^t6in berDoaorie, t). i.tnDem ^ugcrt^agilcfeeit ^avi^z, \\\ tve(c()em 
teute, t)a6id;t)iefe^bei(du(fig bemercfc, t)er ©tabt Phyficus njobnet, t)ie J&J&rn. ?l^urger^ 
mei(iere^crtric^Q4lgborgunt)3o^«niiXJ(?ctfert, tvteaud;t)ie .?)Jprn. t)e^ 9ia(;t^ ^O"' 
^artrt35^oOcrtborgunt)^it&m«rBo^r t)onn)e(ienber(6b(fc5en ^^urgeifd)a(ft abcr €ort> 
<0olbertcr , ^4rt6 25locmc , tnatt^ms Jrioera , 2(nt)rc<i8 }3roy6 , XX^arnctc XOaxf 
mU, unt)et(ic()eanbere, ummitDencngefd;icftcnt)e^€apitte(^D.^crtrtirtg :^ificrtbrug!J 
ttc unt) M. jo^artrt (Sarlcflorp , Die (id[? aucb aflba eingefunben ^atten , Unterrcbung su pPe^ 
gen» ^iefen f)at be(obtcr 25ugcrtl)agcrt in /ener S^la^men an^ebrac^t , ivie man in ©lite unb 
greunt)fcf)afft »er(angte t)te ^(bfc^affuti^ 
1« t)er 2lnru{fun(j unt) bie geflc a) ber 5pci(t'^en , tvte auc& 
2. berVigilienunb@ee(me|fen, unbenb(icf) 

; , ^c^t> ?J}Jc(]finc)en^ unb (cfen^ , angefe^^cn biefe ©tucf e ntc|t nur aud ber beidgen ©cf)ri'fft ntc^t 
jubetDeifen, fonbcrnauc^berfeibengan^entjjegenwdren, unb ba§ ftc benen Communicanten 
t)a^ ©acrament unter bciber ©cfia(t rcic&en fo(ten* 

D. Si(rcrtbrilggcf)at ftd; entfcbu(bt'jjet, m\ bfe^om^^tri^e t)on ^apfer CARO- 
LO I. gellifftet , m\ \\)\\\ unb feinen ^i\)mx\ , aucj? feinen ^ac{)fo((]crn ^crtricfe unb ^ric^? 
ticb mitgrei()eiten be()abct, fteaud; sum ^bei(ibre Vigilien unb ©ebdctjtnijfebarinnenjje^ 
fhfftct , aud) ^ik ©acbc ivegen sSerdnberunj} be^ ©ottc^bienfie^ a(f)ier , t)or bem .Stat;fcr(id;eu 
(^amnKr^Q5ertd)te ju Qpcicr , \ia ftd; if)r ^cd;ant cntbie(te obfcbttJebte , fo f dnten fle obnc (kw^i 
Drucf (id)en ^ai;fer(ic()cn ^efeb( ntd;t W ()crtng|]e ^ienberun^ mad)en. S)cm jufo(^c \)o,t mn 
tn bem ^m »or a(^ nad) gefungen , 25ugcn^agcrt aber \)QX fte ben ©onntag barauf l^icriiber 
aellraffet, ftebe D. tnollera »:Sericbt p. 85. 

e^erbc((etf)terauiJ, ^o.^^^it oben p. i44.i3onD. STraBiger bci btefem Sabr bcrtdjtete 
©perrung unb @cb(icffun(j bed 25omg nacb biefen ^ao>m , ( unb t)ie(ieic5t nad) offtgebac^ten 
^ugcrt^agcrt 6 ^ibrcife ) er|l mu|Te aefd)eben fcin. S^iefcr 5(bju() gefdjac^ am 
9. Junii, t)aerimMajoauf LUTHERI grinncruns t)on bem €burfur|len ju ©a^fcrt ^w 
rucf berufen tvar , ftebe ben ^errn vort Qc<f enborf I. c. ^mx faget ^evr ^c^tmcyer i. c. p. 

a) Skferwarcn cfnc groffe SJtenge/ Ux^mti^tt ficfcr be(te6el)ie93wrc&ejut)em2fen55anl)et)e« iflen 
2:beilgnad)iuf€()en/ unDDeiiim^ten^auDeeinGeriicffcn .^etligfn»(i"nlcut)er&afaeiju Ijalfcu; mx* 
Ud) fotticlegefiefDnfcn nidif anDer^ al^ jum a)iu§ioa"9 tJJfnen/ M)ix humbertus de roma- 
Nis Der ^reDtger OcDenf COJciller a. 1274^ beccitg an Ui Coticihum ju Lion crtnnerfc: Non fint 
tot fcfta, Ycl, cxceptis majoribus, licwt jn cis opcrari, (ie[)0. ECHARDI, Script.Ord» Praedic, I. 
146. b. ^ - DOtt btf Reformation /f. rfig. "^ ^4t) 

^tmfmm^» ———————— ^» ■ ■ ' i i i ., i mmtmm^-^mmm»^^mmmmi0»mtmmmmmmmmm- ■—— 

80. €^ fei unfcv Bugctil^agcrt um .5)trtiniclfaf)vt tt)ieDcv flci? Braurt|c^tt?cig jjefommen , 
aflein i)ev 9. Junii , flellte (]d; ^a^ ^a^v , n>ie au^ oben gefiibvtev Dvecf;nun() evbellet , ubev einen 
?)??ona5t nacf; ^immclfaf}vt , unt) D. ^o^ann tTToUcr t»ev afle^ mit feincn Slu^en angefe^en , 
fa^et, e^ fci am O^^irteilJOd^en am 9. Junii auf bem ^acj Primi unb Feliciani Martyrum gcfd^e^ 

hen, t)iefevJ^eiIigen@el)dd;tni|]abevn)avt)ambefa()tcm^acjc bei unfern Q3ovfaf;ven ^efeivet, 
ficbe bie Q[}ovvet)e jum 2ten ^feant)e be^ i |lcn %^i\\^ unb p. 3 1 y , im 5 XiK\ ^anDe. €15 Ijaben 
if;n etlid)e au^ Licv Q^uv^cvfd)afft nabmcntlid; CUue^cDcnborg, 3oacfcimtX)uUcnttJc? 
ber unD £)f etcrict) 2&ot>cter Dev ^iebem' ein W^w^ \\\ @. 3o5anni^ ^loflcv jum '^SKtim* 
bec? (jea^cfen roav , nef;e D. tlloUcr 1. c. p. 8 1 ♦ Q}on t)icfe(J VDcvt^en ?Q?anncg , t)ev |]d; , n>ie 
um fo i)ielc ant)eve , aifo auc^ um Die ^amburgifdK l&ircfee fc()v i?evt)ient gemacf^t, ^eben unl) 
©d;vi(ffen ubev6aupti|lunfev:g)evvD.FABRICIUS, mein ^vojfev Q)onnev unb ef)maf;li(3cv 

\\%\>tX Prsceptor in Memoriis Hamburgenfibus Vol. II. p. 847. fqq. nad^SUfcf^Ia^cn» ^X\i 

fonbcvbeit (xhix finbct man '^^i)x\^){ t)on feinem Q5evuf nac5 2)an^ig juv kivct)emKeforma» 
tion A. r f 24. bei (C^njiop^ ^art^nocb \\\ Dev ^vcugifd?en ^ivd;cn*Jf3i|]ovie. Q3on fet^ 
mn^evvid^Iun^cnsuilubecf A. if 3o.Den2{?.oaob. bi^ if 5 r.imMaji in GE. SPALA- 

TINI Annalibus Reformationis \([ D. (£rnp @alomOn CYPRIANI 2tcn '^bcilc JU 
Wil&. igrnfi JncrtQcln , f)i(lorifcf)cn ^evic^t p. 289. G. LUDO VICI Hiftoria Redorum 
1. 98. fq- ^ixxw ^Ci,S^<»>\i ^enrid) QtarcFen/ ^iibccfifcbe ^ivd?en^.?)iftovie p. i ^ fqq. f^ic^cr, 
ticmlid) oon feincm '^^bun ju ^tibecf unl) aud; jujjleid; juluncburg geOovet mt> l)cv feef. D.LU- 

THERUS ex Comitiis Monedularum d. 8« Maji an WenceslaumLmctim\^Xi\\>ii\ Nova- 
rumrerumex Wtttenhrga nihiihsibeo^nUi quod Poweramis fcribit, Evangelium etiam 
Lubecenf. 6c L.uneburgenf fortiter impetere , fatisque pacifice &c fideliter in illis urbibus 
proced[t. Deogratias. ApudBUDDEUM Supplem. epiftolarum LUTHERI p. 89. 

©0 fan aucb t)on fcincv Q5emuf)un(j ju $^vannfcf;n)ei(j Anno 1^4. SPALATI- 
NUS loc. rit. 247. unt) Anno j ^42, ibid. pagina bfo. nac()(jcfeben n)cvt>en; nic{)t njc^ 
nigcr finbet (td; 97ac&vicf;t \>m feincr ^ant^fun^ in 2)ennemar^ Anno 1^7. unt)- 

1 f 42. bei' J. MESSENIO Chronologiae Seondianse Tom. V. pag. 79. fq. uui) p. 90. Q3on 
fcinemDodtorat, focvA. I f ?}.d. i6.Juniimit Cafp. Cruciger unb Johanne iEpino ev^ 

(^alfen f an ^ottfricb SVEVUS in Academia Witehergenfi ad h. a. t)on feinem ;df;vlid;en 
Subel^Seji (EbrifJian3un(fer in VitaLUTHERlnummis ifluftrata p. 104. uuD eni)Iic& 
jjon feinem^obe i)Ovan()ejogenev SVEVUS adan. i f ^ g.naitgefc^cn ri)evDen. 

QSonfeinemCommentario inPfalmosifl D. LUTMERI QJovveDe nacbjufe^cn, bie 
mic& T. II. operum Jsleb. \\x finDcn ifl. ^a^ Exemplar auf bicftciev ©. Catljavinen Biblio- 
theque if^t)on t)em.gct)vucften untcvfd)ict)en , icb ^flbe fiegegeneinariDev nebalten. ^ie tcutfd^e 
Ubevfelun^ ift ju nilrnberg Du vc&^of^ann »ort25erg unt) U Iricfeneuber A. i y 6 5 . in f bl. 
jjeDviicft. 

5fufbefa^tev^ivd;en ^ud;er'@aalfinbet|t\i) aucf; Codice 192. in Quart \i(x^ MSS. 

DOnbenen AnnotationibusinEpiftolas PauIiadEphefios, Philipp. CololT. utramquead 
ThefTal. &Timoth. Titam, Philemonem 3cHebrasos. 3" t)emfelbcn ^SanDc ifl aucj) 
fein Commentarius MSS. in Efaiam. 

A. I f 28. ijl D. LUTHERI ge(l^Q3o(lia mifSummarien liber ein /ebe^ ^tJan^efium 

^ 5 gc^ I f o //. Z^eilB I. Periodm L Cap. ftoriam BibliotheccE fuKpt. II. p. 2^2. 

(^cinc ^iu^Ie^un^ ilbcr Dcn XXIX. ^faf. t)on bcn un0ebof;rn«n ^intJcrn , fo in ^mtxt 
(cibe gellorbcn, i(! A. i f f a. in 8» burd; Uofcp^ ^lugcn !^rucf J?crmcbrter au^^egangen, tvo^ 
bci ficb ein 5lnfang finDct voti Dem ba^ Oie Caujfc Cl>ripi m Ocr ^«il ecbriffi cin 
XX)aflcrba^ gcncnnct wirO , 2C. 9lGe(cl)c D. G. G. 3e(f ner feiner Differt. de merlione Apo- 
ftolicalargaproFufionereftauranda A. 172^ . bei(}efu^Ct» 

^r f at aucf) &e^ J^errn D. Hut^ere boci)feutfd)e Q3ibe( in W 9?icbcrfdc&(tfc&e ©pracje 
ubcrfc6ct, tx)e(cbemitfeinen2(nmcrcfunijcnt)urc^(3^<^rg3^^utt)cti^rben A. if6f,juX30«^ 
tenbcrg in fol. ^cbrucf t fint). ^^^acjjmaf^id iji fie ju tnagOcburg A. i f 78, mieber aufge(e? 
^actuni)manbat VITI ^icbcricfesSummarienDajugetf^am SDeriperr W>t FABRICIUS 
fpric|;t, bagbicfc Ubcrfc^un(j Duvd; Dav. VOolOere A. i ^96« \r\ fol. ju Jg^ambur^ »crbe(fcr# 
tcr l^crau^(3cfommen fei, Hift. Biblioth. fuae Pt. I. p. 28. 

^nblic|)f;abeid;bic2lbbi(l?un() &iefe^furtreff(idKn?)}?annc^, t»c(c&e^ mit bem Origi- 
Tab.II. nal fo in bcm Auditorio ju @rei(fdn?aiD aufgcricbtct i|} , gcnau libercinfiimmct, 
f)ierbeige(e^et. 

^m ©onntacjc i)or ^etri unt) ^au(i n^art) t)on afien Cani^ein ab^e^cfen , ba§ (g^, 9var)t 
unt)bieSob(!c(;e ^urOT"4)a|ft (Tcl? &af)in bcreinbaret, t)a^Dic unn%n JJci^tdgc f)icmit o^bQi'* 
fd)a(fct, unt) t)ie 2(po(ic(td5e auf Die ned)(Ifo((}cnt)c ©onntdge t)cr(cgct fcin fo(ten ; bcrunDcr* 
id)dmteD.moUcrentbl6t)et (id) nict)t i^icrju fa^cn, t)agt)icfc QScrorbnunjj auf ^cfej^ Dc^ 
^eufcliJ ()cfd)cf)en fei , fiebc oben p. 82. 

Um Johannis Bapt. ^im^ ^o^atttt Bolbcwait, ^ailor ju ©. ^etcr , tvicbcrum t)Ort 
5ier , tvcilen webcr er nocf? feine grau Die f)ic(i(je ^u|ft ^crtra^en Unm, unD Daf)er jlete^ francf 
unD fcbnjacb traren , vide VARIA THEOLOG. auf f)ic(lgev Bibliothec ^lnDcrc ttjoKcn 
e^ iti um ^fingllcn c)cfd)c5cn , fo ii) jur Untcrfucjung au^(]c{(e. 

S>cn 29. Junii am ^a^e ^ctri unD q>au(i liej] (S€. Diaf)t Dic ^an^e Clerifcp auft fXaftt*» 
baugfoDcrn, unD(ii'lletci()rt)or, Dafj(teibrcMemorienunD Conrolatien-^elDcr, tDannfte 
{iil^^^t ^iii Sebcnj^ in DiU^e (jcnielJen njoiten , in Dic ^lrmen^^iilc nad) if)ren Q:oDe su.ocbcii bcroK^ 
(igcn nn5d)tcn. Ob nun ^leid) Dic ^lirieflcrfcbafft Durc^ M. Henricum Vafmari (td) cntfcbuf* 
^i^ii I Dag folc(>c^ nicbt in i()rem ^?dcbtcn (lunDe , fo \)ai (i'c (id) Doc() nad)maf)(^ Durd) De^ ^rn» 
^^^ur^crmcifler^ i5>ittricfe ©al^borg na(i!)Driicnici)c SurcDc, jeDod) proteftando bequemet, 
tt)ic 3^^afirt tnoder 1. c. p. g 3 . berid)tct* Um »)}?id)ac(ig warD ^o^ann S\amm \\\ cincm 
«jJrcDi^cr hti <5. 3acob be(leaef. 

^lm^onta^e t)Or Feliciani ( 20. Octob.) tm'D Johannes iEPINUS, n)e(d)cr an 
25o!&c»»art0@tc((cjumPaftore ju^.^ctrit\)arerti)ff)let, ju folcbem 2(m(c eingefubrct , cv 
bic|]fon|il ^'y^zd^ww'^ f)attc auf Phil. Melanchtonis (ginratf)en fold)en ^^aljnienin -ffipinus 
(t)onDcm^i'icd)ifcf)cn AWt]$fobod)bcif|ct)t)Ern?anDelt, unDinDcn crflcn 3al)ren Hxpinum 
ficf)()efd)ricben, tvelcbcr (gcbreibart ftd) fcin @obn ^ric^ricfe A. i; f4. nact) Dcmgeugniffe 
Dcr&oPO(fifcbcrtUniverritdt^Matricul, beDicnctc. 

^cgen fcinc^ ©cburt^-Ort^ finDcn ftd) unterfd)ieD(icJe ^D^cinungen. Jac. GRETSE- 
RUS^dltil)ninNotationibusin vitamS.OTTONISfurcincn pommcr, ncnnct oberibn 
unD^o^artrt^&ugcrt^agcrt, fammtDcn itbri(}c« ^cfenncrnDe^ i2i)angelii in pommern 

fci* ao' pcLg: ISO . 
DOrt ber Reformation A i f 29. i f t felnein blinDen unbunbdnMacn ©fernad), vili(irmosApoftatas<5cquisquiliasnationis Po- 
meranae, ttjelcbe^cm {)i\\\Qin Ottoni , bcr biefeNation cl>c^clTen juui (Ef)vil]!id;cn ^5(aubcn 
jiebrad)t, fo undbnlid; mdren ; al^^^ecljebub &cml)ei(iaen tnidb<:cil, 2&elml Dcm ^ngcl 
Kap^ael , unb Asmodseus Dem l^eiliijen (BahxxA alpud j. ?. ^u^xx>i^ Script. Rer. 
Germ. T. I. p. f6f. Melch. ADAMUS gicbtil)n fiir einen ^«mburgcr aui?, alicincaug 
RIZENBERGH fcinc^()Utengrcuni)eJ)ibm ()cmad)ten Epitaphio (in Memoriis Hambur- 
genf.T.Lp.87.) er^eUet, ba^ereintllarcfeer^ctoefen. 

€r \)(xi 5lnfanc5^ ber (Sd)ulcn ju (S^rypewalt^, unb ^crnad) ber ju Qtralfuttb al^ Re- 
6loruor(]el}ant)cn, fjcf)e Jo. MOLLER Ifagoge adHifl. Chcri; Cimbr.pt. IV. ^70. V. L. 
aSECKENDORF Hift. Lutheran. Lib.lll. p. 140. b. 

^Bar aber bamaW^ ba er bcn ?^eruf nac& .g)amburg empfteng auf t)em mit Melch. 
^ofFmansu^lefieburgancjcllcntenColloquio, ficf)cMOLLERUM l.c. nad^^err^o^ 
()aimtneIct)iorlUafftcfi^cric()tabcrin bcr .S)ufumifcf;tn 5tird;cn?5pif]orie p. 108. fd)ei^ 
neter , Dcr t>orbeme(L)ten Q}crfammlun(} bercit^ al^ ^ajlor ju ^amburg beiacn)of)net ju f)a* 
bcn, n)eld;e^id;t)al)in(jefienctfein (affe, meilfeinerDonbei&enbi^fall^^eitJcrggefubrct, nur 
muf)icf;biefe^crinnern, t)agint)iefcm3<i^ri)erofft(}clobte :R<mp€ nic&t mcbr^aflorju (g. 
CO?arien CD^ag^alcncn , n)ie woIbcmclt^eter^errBrrtfft hix\^)tit 1. c. fonbern bcrcitd jmci 3a5r 
^aflor \\x @. €at5arincn ()cn?cfen fer. 233ir trcrben noc^ fe^r offt in unfcrn ^irfcl^en^©cfd)ici^^ 
tcn t>on ibm ju rcbcn f)abcn , in&c|lcn gefiebe t)cr gcttcigtc ilcfcr unfcrc QJorvet)e ju bcr '&v 
thmtni^ urtfci; ]&irc^cit nac{)sufcf)en , almo aud; feinc '^ibb\{'^\xx\^ m^i^ bem Origlnal , fo bie 
©acriflci; \w (^.^acob in |tc& 6f (}ct,tt)eld;c(f t)urc5 (|uti(je Q5efot)eruiT(} ibr J^oc!)^f)rn)urt)en be^ 
S^ixxn Paftorisncumei(lcr0mcinc^f;ocf)5Cc5rtcn@dnnerfJ, n^efc&c^id; f;iedffentlic^jurut? 
mcnf;abe, tnirmitgetf;eifetift, fef;rtD05funt)d5nfic|)cierat5cn, ju 'ftnt)en ifi. 

©. Catftarincn ^irdDebefam in biefcm 3af)r stvene ^rebicjcr t)ai)on bercine 2(rtiolb 
*)Ott QcrQctt [;iep , Der antere aber nur nac^ t)em ^ornatmen lHic^acl befannt gewor^ 
l)en ifl. 

'^at Paftorat an bcr ^cif. ©eifl ^ird^e crfanofe ()feid;fafl^ fnbiefem3ar;r3o54tiii 
DOtt ©alQwebd. '^k (jifftige unD jum ^feeil ldcf)erlid; Pafquil ,. mefcje t)ic ^api|]cn in t)ie# 
fcm 3af)r ttibcr t)ic (Stjangclifcbe au^gcflrcuet , f^cbet obcn p. 8 f . fqq. 

Snt)(icf)i(lni)c[)beibiefcm3af;rebcisubrin,gen, Dag jof)attn 23ugcti643ctt, jivcnc 
braoe £D?dnner , ber ^ugenb \\i t)er neuen(Stat)t ®c5u(e ju (g. 3of;annij5 ju bienen , an^ero 

J]efd;icft5abe, Dameiner M. Godfridus Hermelates Theophiius fonf^en Q,\\<i) M. Thco- 
philus Hollandus (^cnannt/ftc^e Oben p. dj. ba^Reaorot, t)cr anbcrM. Matth^usDelius Da^ 
Con-Reaorat gefiibret \)({t. Untcr biefcn beibcn [)<xttt t)\i (Sd;u(c cincn folc^en ertt>unfd?tcrt 
2Bac6^tf)Um , t)a§ MELANCHTHON in epiftola ad Frederum fi'c|) barubcr affo hiXdW^ 
lic§ : Nulla eft frequentior fchola in ifto littore , qua in re gaudeo vos veterem pofTeftio- 
nem hujus laudis retinere. Nam & ante hanc setatem aliquot doaros vlros ea urbs ha- 
buit, ^/^^m^w Ow;2/z & quosdam alios , <Scbonam fpemde fe praebent plurimi ado- 
lofcentes y optime jam inftituti partim a Theophilo , partim a Matthaeo Delio 6c horum 
coilegis, quorumutriusquefingulariseftingeniidfexteritas. Vid. Memor, He^nhurg. 
I. p. f . 

3n ij-i II.Z\^z\\e T.Periodm LCap, SnDemfolflenDen 

Sa^rben lo^Febr. iltnac&Cr^^fQerageugni^Da^ dov &er(^tat)f befegene €(6jler ^«w^ 
jlel)abc niebevgerijTen unb ab^ebro^en tvorben , ba ^atte (g€» d\<xhi oxx^ feinem 9}?irtel t)ie bet* 
De l)iaf)t^iberren ^irtncfe Ka&cmacfeer unt) 3pf;<?nii 3^ciiqcI t»ie c^ dirigiren folten ucrorb; 
mt Q}on Der Sur0crfd;afft aber tvaren tton Dcmfelbcn ^:^am x>on Bargcn, tntc^aef 
Prtrtttmg, xrarrtc^e ^arnc^ctts , Armus»otttninbertunD4>atts2)rc»ee crnannt» 
gg 0cfcl;ac|? aber folc&e ^?icDcrrei|Tun(j Darum , mW bie 3ungfrauen Die altcn Ccremonien nic^t 
obftcllcn, unD Die i^nen laU^cfanDte ^rcDiger nic(?t annc^mcn boltcn. ^an man auf Dcm 
«)3Ia^2DorDen2[Birt^^5aufcgrdbetfinDctman nod) miQt^ CD^auertvercf in Der Otefle, Daf^cr 
l?ermut()Iicf) noirD , Da§ Diefc^ Clojlcr c^lDa feinen @tanD j)ef)abt» 

2)en 22. Febr. itarD 2tttt>rac6 ^crttarO ein bi^5eri(}er ^eg^-^riejler , ©cjrcibcr, 
(nac6 ^cuttijcn Styl J£)ofmei|]cr ) ju ®eor^ , tt>ie au^ Dcr mxtm ?SeiIa^c ju erfef)en ifr 

2lm CnDeDc^ Maji licg Dcr ncue ^aflor ju ^. ^cter Johannes iEPINUS fein Pinaci- 

dion de Romanas Ecclefise impofturis &Papifticisrutelis, adverfusimpudentemHam- 
burgenlium Canonicorum autonomiani , im ^rucf aud^C^cn. €r f)at C^ €^. O^atl^C SU 
gcfcl;ricben , Die2lbf)anDlung felb|] abcr \{i anDie Canonicos ^cricf^t. 

Q3ierscf)n 'tm n<^cf) Cllern gicng auf ^rfoDcrn S^. ^^a^cs Der ©taDt ^uncbur^ mv^ 
ferStephanus:^cmpet)onf)ier, eine3citIan()Dafclb(]juprcDi(jcn,unDeine5?ircf;en''OrDnun0 
aufjurid[)tcn, Der^crrBcrtraiti nennctif)n Dc^tDC(icn Dcn litrteburgiTcfecrt €Dangcli|tcn^ 
^r l;at Daraufctlict)e5frticfclaudunfcrer ^ugcn^agifctjett ^irc&cn^OrDnun^ jufammcn QH 
SO^cn , unD bci feincr anDerma5ligcn Ubcrf unfft in Diefcm 3af)r €S. X^o^h^ iu fi^ilrteburg liber^ 
xi\i)tt , tvie er fclbj] in Der ^orrcDc ju feincr Zmwoxt up Oae pr^ueb^d?, fo in Dcr funfftcn 
$^eila^c 5u Diefem €aii>itti mitgetf)cilet n)irD, toermclDct. 

5im grcitag nad; ^artd J5immclfa5rttt)arD3urgertC<ir(!eti0,Der ttiDcrDicDerorDnete 
^ijrgcr unern)ei{]licf)e ^inge au^^efprocj^cn ^atte, jum offentlicjen SlGicDerruf t)erDammet,unD 
al^ cr Darauf gcgcn Dic ^erid}td^55cDientcftd;n)iDcrfpcnfli(} beiei()ct, 5cit€€ 9ial)t befo^lcrT, 
if;n ju ^auj^ unD ^of ju fucf)en,uttD jur gcfdnglicbcn^afft ju bringen. ^iefte Dic fcd;(tc ^^cila^e. 

S)cn io.Sept.fpra(i)€€.S^af)t in &ad)cnl\urtQcBocFs tviDcr Die Vicariosunb 
Provifores Memoriarum im ^^^om, cinen ^of auf Dic ^rtboyfeti betrcffcuD, wnD ^tvar fur Die^ 
fc Sc^tere > tvie Die (tebenDe '^cila^c lef;rct* 

A. ifjr» 
2lm ^age Antonii D. i. M 1 7. Januarii (iarb Dcr .?)ambur^ifc()e (gi)an0c[t(T , unD ^aflov ju 
©.9^icolai3obartn5cgertl)flgcrt. S^ it)iiDfonj] fein^^oDint)iclen2lbfd)ri|ftenDe^:acnt^ 
pifc^crt n?ar5afltjgert ^^eri^ts bereitd in^ 1 129. ^a^r s^fe^et/ ctlid)eabcr ( vide fupra 
66.) lefen i f 5 i,tt)0 mitDcr auf f)ieft3cr@taDt Bibliothec befinDIid)cr^rie(]crCata!ogus MSS. 
tmD HaMMELMANNUS 1. c. itbcretnjlimmcn. 3n einigen Exempjaren fd)einet e^ al^ 
mnn Diefe sBerf linDi^un^ De^ ^oDc^ auf 3of)artrt ^ugcrtbagcrt ()ef)e. S^ann n?ann t)Ort 
i^mgcmelDcttDirD, Da^ feincDcrfertigte ^ircbcjj?(DrOrturtg »on Dcrganf^en @taDt beliebet 
unDangcnommcntvorDen , fott)irDpIeic^5inbei sefitjict, A. i r 5 i.arttCagc Antonii ie^c 
gcporwen» a) ^ie m6Qm aber Diefe ^orte i)on 3o!)artrt ^ugcnf^agcn i)er(lanDcn mxf 

Den, 

a) Scr ^rr pon^c^cnborff fagct/ t)fi^ aa t>icfetn %m ^i^ I>cf«9ic £)rt>nung m t)«r ©taOt bclte» IJOrt t>tt Reformation A.i^^i. j*- l)(ii i)cr erjl A. i f f 8. d. 20. Auguft. m 7 5 (^cn fcfncd 5llferg McfeeJ gerf licje ucrlaffcn ftaf . Q>er^ 
mut()l!cf;^atl)crfDi)icfe^orteange5eicf;nct/ aui5 cjrolTer ©(fcrti^Peit ein unifec^te^ ?^Iater* 
griffen, unb t)ie 5lbfdl)rei()er f;aben fcine Q,x{ mxt^im Ort ani)e(>rad;te S^^acf^ricfpt, auf Dic ^f^acf;? 
mitfort^cpflan^ct. 

2I(i5t>iegrancifcancr?!}?6nc&eau^ bem ©ofler ju (St.9}?aricn 9)?a(3ba(cncn in biefent 
3a5r()erauiiJgefcf)a(ftn>aren, batmanDiejtran^ic) ^crfonen, tvcicbe in Dem iSlifabet^ett, 
(fonjl ^irabecrt) .^aufe auf t)em Burff a^e bifi^er i^ren Unterf)a(t gcf^abt , bafur tt)ic&cr ein* 
genommenit>obeificf) bann Die tl:rbj<Dber^2Jlteii a(^ ^or(^cf)cr m bcibcn Ortcn Dcrpflic^tet 
i^abcn, 0ag$uett?igenCage»)3W4HQtg perforteri, rowoltt^itttjenafejfuttgfrauefl 
t)eb(leitter tncifleriti uttb jweett tHrtgbeti , 6ie i^tteti ^atibreicfcuttg e^uti |oUe»f, 
«ufberagtetiiClo(ler, miecgfleri utib Crin<feti, nacfe not^t^urffe x)er(orget uti^ 
«neer|^alteti, uttbtiacb&etiiCobe 5ur^£rbeti befl^eigee roerbeti foleeti; !4^ocf) f)at 
man jlcf) t>oht\ i\x\ Qmi^ti @c(l) jum Sintrit audbcDungcn. ^emnecbfl i|i ba^ oben^beme(btc 
2tritien^4au0mitaacm3ubcb5rt>erfau(ft, unb ba^@e(& jur 2lufrecbtf)a(tun(j unb^^^erbcfi 
ferungbicfcr@ti(ftunj)be(cget tioorben, (tcf)e W Urfunbe inbem ll.^anbebe^ i(]en ?^ci(l 
pag. €^%. 

%\^ bie Teftamentarii *) t)on 2t(bre(fetWultafeti etmattCanoniciafl^icrft^tctt 
^iflcn, benen ^crorbnimgen (Sig.^Katl^esunbinfonbcrf^cit \n ^fnfe^un^ anbefof)(ener ^r^ 
tvel)(un3cine6ncuenProcuratorisanbc^t)crflorbenen ^oMtiti Kv^ttiatitts ©tefleflcbwi* 
t»erfc6tcn, fpract)S^. 3^atf) «m 9}?onta^enac&Reminifcere, badif^, t\)ci( bcr @onntag(J; 
CSud;ilabe a, unbOllernauf beng. April, aucf;baf)erReminifcereben f.Martiifief* 

d.6. bcfactten^onat^, bagfa(^fieinncrf)a(bac&t^agenftc6nicbt be(|uemcnn)ilrbcti 
incontumaciam toi^^ix fte tcrfa^ien tvcrben fofte, fautbcra4)eeii}5eilagejubie(imSa* 

3u ber '^iit mm Executores tton 3o5<tttti 2^efetl **) cf man Viearii su (gf. ^m 
faiQ:c(lament: berfcitA. i f 29.ab0e(lanbcner?^ur0crmci(ler(B»erbarb»oti4olteti J U L 
bcrDiatf)^>'?)crr3obantt^uge, imgfcicjen bie Vicarii ju ©t.0?ico(ai jfobattti ilouwe 
unbtHattbiae t)Oti OerVt>ortbunb?)}?e(^er3of)atittS^ume5crben)efcf)er jum Untcrfcbei^ 
De bed ()(eicf> cjcnatmtcit ^ric|]cr^ unb Vicarii ber ^ai)e iubena^mct tvirb. ^an bcfiebe ^\M$ 
bieneunte^efage«njufef;en* 

d. 2 1 . Martii mx bcr !:Dien(Iag nad; L^tare , tnacjtc Zxmh tHoUer Vicarius tm 

S3omunbju@t. €atf)arinen, feitKnfe^ten22Qiflcn,fofubNo.io.bei(ieact, unbffarbbar^ 

ILC^eifa i.25ati^. U bed 

betworDeHfei/ in tetn 2fu6su^e / fowl.c ou^ Scmpcn 55eti^tsctna4)t/ miiMtn au«l)fc« 
fenaCDmnf^tiiterganfle». 
*) A. 1525. tDaren Henriciu ®al«&or(5 J.u.D. unt)^arflcrmei(Ier/ tt)ie iiuc^ (5cr^<trb ron ^urtctt 
«KatNann Executores, ttte au^ bem Vifitations-Sgu^)? tm Dritten S5anl)e t)e^ erften Sbeil^ p. 647 er« 
teUet/ aUn)oabert)tcaBortcfo()eij>on^fitlcn(ic|jenitidemProconfui. ma(Fen er nicfit 55uraermet« 
tler iMr no<f) geroor&en gean&ett werDc u muffen» €« giebet nber biefcr UmRnn& ©eicflenbeit iu mebrct 
ren Utocpjianen, 

**) fx f;at A. 1475. d. 26. Maji ctnc Vicarlc ju ©t. «nicoiat gefiiiftet / unb uo(^ A. 1 4«©, aut circa M\m 
^e^ep,Si9,tm3f?n55fln&f/ «nt»p.7o^.iitta|i?eit»n^flnl>ci){«^r|l^n2[)ff(l, j ^^. // SC^etla /. 'Periodm III. Cap. «uf d. ;. Aprilis, jn Der $db|ltf(^en dit^m t)evmutl)li* \m <mt allen Umfldnben (eine^ ^e* 

pament^ er^eKet. ^ ^ . « ^ . , 

Um pfiiigffcrt i(l 3o<icfeim Jrancfe n>elc{>eron feedijen Bcgcti^rtgcwe ©fclle 
t)agPaftoratju@t.5^ico(aiuberfommen \)m, lufolc^em 5Imte ein^efu^ret n^orDen, fie^t 

VARIA THEOLOGICA citata. 

2I((J ^tnriif (6»ert)e6infcinem^e(!amenteaIIefeine®iiter bem grofleit ^orpital 
jttm^eit (B>eipejum^e5uef&erelcn&eii2lrmefit)ermacl;t, unt)auffeine (e^te ^eimfartf) 
i)a§erfeine€rb^®uterempfan(3en(jenommcn [)atU\ me(Deten ficb nacl; feinem ^obe feine €r* 
ben, unt)befummertenben97aci)(ag mitibrergoberuncj; (S^I)abenaber)tcf)t)ieQ3or)leber, 
ti^ie mt tier d. 2. oaobr. gejcicbneter ^lnfugc fubnum. XI. \\\ ^age (icget, mit brci unbticr^ig 
S!}?arcf£ubfd^, mcbtauaQcbulOtgCeit fon^crnau3CB>uiiPeii, noie bie 23Borte (auten, 
»onanenr2Infpruc& freigemad)t. 

d. 1 7.N0V. tt)irb auf '^efel)( be^ JE)errn ^^ur^ermeifler^ ^o^annt^ctEcn ein biebeDor 
A. I f22. j\i)ifc^ent)en<^ormunbcrnn)ei(aRb(SggcrO tnctcrs ji:ini)ernunt)^cnrtcb ^i^? 
^eflorp n)e(t(i(|)en ^rie(lerd unDVicarii im !^om ubcr cin SrbeunD ^ojf in t)cr Ovofens(^trap 
febeiegen, erric()teterQ3erc)(eid;/ iw S^.Oiatbce 2)cncPcIbucfe eingefcbriebcn^au^welcbem 
n)ir ju bcmercf en / t)apbefa(3ter4)tOt>cf!orpeinen^bei( Dicfe^ i)crfaufften ^rbe^ unt).S)ofe^ 
junr^ebucffeincr geiflii^enCommende im ^om, bie bamabi^ M. jio^ann 2Mocf ^ g g. 
IXat()e^ Protonotarius befa§, an(jen?enDetn?ijTentt?in. f^a bencbenj] jiebet ju bcDencfen, 
Jva^t>erCelIer^Q3robcr^^offmOcr9iofcn''Btra(|cnacfe ber Dv^^boyfcn ju fa^entt)0({e, 
^er gcncigcc ilcfcr gcliebe inDeffcn Die XII. Q5ei(age anjufe ben» 

d. 24. Nov. erf)a{ten Die XJorfrc^er ^cr 2(rmcn f 2Ki(?cn i)on ttjcgen Jttjan^ig ?(??arcf 
©c{be(JJ£)aupt(lue(^Dcrc!cnOen^rilOcrfcfeaf)rtjum^.(Bci(le noiber *:^crcnb D^oueei<s 
cb(te(3(id;e Urt^ei f. t)ic XIII. ^^^eiiage. sSon Der obenanflefuf;rtcn XlPul^aprcfoen Slcfla^ 
mmte ©a(^efo(c)etf)ien)eitere5^acbricbtint)erXIV.$Sei(a^c, Dann a(0 fid; bie Exccuto- 
ren, unDjtt^arM. 3o^4nn2vloctf)perfobn(id),l)ie anfeern aber ^ur(jermei(Ier ^cnricb 
Glnfgburg, unD^iatbmann <5er^art> Don^utlcn t)urd;ibre@evoUmdc|)ti9teentfd)u(t)i# 
()en(affen, 04g(tet)onivegenOc6<E^e(iAmemo ntct)t6 empfangcn, gc^on^clt noc^ 
8crk)an0clt&atecn, t^art) 

«i. ^o. Nov. Dennod) t)on ^€. 9\atf)e;au^^fproc^en , bag bie Teftamentarii t)on tcnen QH^ 
fern t)orgeDad)ten Canonici , Die jle empfangcn unD nacb feinem ^oDe DerbanDcit batren fd;ul# 
l\Q tt)dren famt unD befonDcre Dvc^nun^ 5utl;un ; Der aber ni^i^ empfanflen Der Ddrflffe aucf) 
tiici)t^t)on(tcb^eben. 

-SnDiid^ftnDeini^e^inge, DaDon ic& aber Den ci^entlid;en ^ag , tt)ann |ic gefd)e6e« 
fcin, nicbtentDccfenfaii, in Dicfem 3abn>orj}cfaI(en. 

€^5abenOvatbunD^ur(jernac!)^ratotr^3^w5tu'ff«t)enen W^ften Da^©ini)en im 
JDom ()dn^(id; Dcrbietben (affen. 

Nicolaus Oiambott) ift ^rcDiger ju ©t. ^\c(>\<x\ 0ett)orDem 

t^uf Stephani ^empcn ju Suncburg Dem ^. d\<M\)t itber,^ebene 5lrticfef , fie§ Der 5fbf p\ 
©t.«X)?!d;ac(igDurcbeinen un(}cnattnten cine^iDeriegun^ (ieKen, tt?e(d)ett)ei((iejum 5^ac()? 
tf;ei( Der -^a^r^eit m\U aemilbraucfeet n^trDen , fieg tt)o(bem«lDter j^empe mit 3o&ann ^u# 

8t"^ f^^nbiX Reformation A. if;r» ij^ gmhmn^ Q3orrct)e ein Q5ucf> Driicf en fo biefc ^luffc^rifft ftat Up De^ abbate^ tJOnSftrp! 
U m^aii t\)o guncbord; unD (inc^ $i-5uc efcl^ Q3t:6ucbocf/ 9(nt&n)ortf) ©tc^ 
pbant jlcmpcn qSrcOigcre^ m eDangcHt (EJP)5l3ftt tbo ^ambovd^. 

5DelInunbicfe@cJ)riflrtnfd)tnur ein 5iugju(j ber SSucjen^agifc^cn Crbnung unfcr5l"ircl;en/ 
fonbern autii^ tim ^cf;u$^9iet)e fwr biefclbe ift, ^abc ic^ folc&e jur funfftcn Q^eilage 5emac6t» 

SSeilagen sum briften ffapifel 

1) Q5oflmaci)t ber ^urger bcn i2,Q3or(lc6ernt)cr 5(rmen, unb fonflben 24. Derorbncfett 
f^urgernaud /cbem ^ird^fpielA. 1 5*28, 2|. ante PetriunbPauli jjegcben/ famt berofcl* 
bcn crflcn nnt (^^*. Diatb()epfio0encn Untcr6anb(ungcn. 

a) €^.2^<it^c6 Urtf;eil in @acf;cn ij^atig tnollcr wibcr bie ^orflc5er ber Memorienim 
!5^om , cin bci bem ^lBinfcr^ Q5aum bctegene^ €rbe betrcffenb. 

I) 5lufJ5U()caudbcmJ£)aupt^Recefsi^onA. 1^29. g.cif]licbcimb^ircjem@ac6en befangenbf» 
4) Q)e)Mlun9 Andi-ex^emar^e $um ^d^reibir su 0t* ^urjjcn» A. ino. «^ tiadb Ca- 

thedra Petri. 

@t<pl?am^cmpeti 5(nttt>ortupba^^r5ucbocf. 

6) ^S. Kabe0 OrDed tvebbcr Surgcii ^arflctis if ;o. $ poft AfTumt: Marisc. 

7) Ejusd. Urtbcil tn@ad;cn5?utlQexOcf6contraProviroresMemoriarumim^Omi^^ 

ren ^off auf bic Dvabopfen betrcffcnb. i y ? o. fer 2. poft Natlvit. Mar. 

8) €(S» dic^tf)^ Decret in ® acbcn 4><xttg XOttl^afkm ^inbcr tt)ibcr 2(bcrt Wul^a(c«a 

Weifanb Canonici Teftamentarien if;i. D poft Reminifc. 

9) Q)crg(eid; jtt)ifcbenbcn Executoren tjon^o&atiti 9ve(cti ^cf^ament unb ^<^«g DJobe^ 

tt>Olt>. ini* D poft Oculi. 

10) 5lrcnb?0?o(lcr^ Vicarii ^eftament. cT nad^Lsetare. ini. 

I I) QSergleict) bcr Q3orflc5er bc^grofTen Jg^ofpital^ jum J&eK. ©eifl mit ^ittn*c& <8cx^c$ 
iErbeti liber beffcn ^eflament 2. Od. i f 5 1 . 

1 2) Q^cr^icicb pifcfccn i^itiricfc^ib^cfl^rp Vicario unb igggcr^ tncicra ^inberti i f j i 

17. Nov. 

1 5 . Urt6ci( in <gad)en M Q5orf!ef)er bcr 2(rmcn tvibcr 25erctib 2)&0W. i n ' * ^4 Nov, 
1 4) <5e 9vat()^ Ur t^eii in @ad?en ^ang Wul&afctia ^oc&tei; n?iber 2tlbcrt ^uf^afett^ 

^eflament^ Executoren. U2 ©tc 
5f5 IlX^iils ITeriodm IILCap, 

©icerfie 35eila3e ju t)em t)ntten Sapitel 

V *** *** 

^mi2.^Drf!cnber« ^cr.^rmfn untfonft ^cn 24.^ci> 

ort)neten ?3iir9ern aug je&em ^irdjfptel gege^en Anno 

1528» ^ ante Petri & Pauli. 

*** *** *** 

(omcf t6i>bijTcr ^t;bf tjcle ©or^t^wfbfgf e(f , bar^orcf) mff ©cf f fff er ©nat)e ^tviWlzm 
licpeft a) gefc()n:>fnt)cn , ^rotcn Q5o^l)eften fccr '^t^bt, Darfnne »cfe ^iiDen, me^vDeti 
Q3cmioDcn, nfcf)ta(lcfnefnQ3crfuninu(Te, fi>nt>crnocffrt fcf;dt)Ifcfen ^ornemenDe 
iint)?^f^brucf, fogarunbei?ac^te^Q3erfa5rcn, ndt)f() f^, fn i)cni i)attI)Ot)flfcr^i)Dtmcbr; 
l)en fn cfmcjcnl^agcn tbo betrac|)tenDe , m mcn be sSorbefe t>or6gent)cr ^o^beft aHentbal^cn 
fo utl) rab^ert , b) unb t)cn lenen t)c fcl;dblicf grucl;t Darutf) fobbcrn , t)aDord) aflcrlcf Upri>r, 
^m , unD l!tt(U'|} f n biffer {)ut)en (Stat) Dororfaf ct, ^emcnc grcbe, (gcntivacbf unt) ^olfartl^ 
^erivrt^ree , c) unDfntcnbenfcbtdanber^, ben, befcrt@Ott, fn ctlfcfen bappern (Stet)cn, 
\si fn Diffcr ^i^btfobaner ^i)fe , f» en?f(}en Q3crt)art)cn jjefamen, i)ort)ann fo ti)t)tlicf beacgntf 
jwbcn mod)tc , batft)ermantf)Ott)cgenl)erQ3iIIicbfcft0emffct, apenbare Utibaet, na^iibe be^ 
^fab^^ocf^unbRecerse(|cfiira(fet, unb belcnf^e, ben ef)r C[>?oetnjt[Ie IcDcrf^, ben cre egett 
^bi^^^^ve-ipui^fromenutibJ^fnbcr, buijcr cjuben (^fab , unbicbertiian^:3GoIfabrfb mt> ^t^it 
i)cr 4>cmecnc ^eflcn^ , allerlcf baf f bo ^i^crfabrfno ere^ 0}?otf>mfIlett^ ^erccfcn mdd)fe , tjcrbin* 
tiert, xx\\^ mt be ©^mene "^onmad^f fobcrf, naallen bejlen, f^o '^ercfe ge|leUet njcrbm 
in6d;te. 

^^Darummebegemenen^ur^erbcr^fabJjJambore^ An. i f 28. be^3)onner(?a(je^ dou 
Petrr unb Pauli be 1 2. Q3orilcnbcT bcr Slrmcti unb fiinp 24. e^rlfcfe ^or^cr \x{{) f^Iicfem €ap 
|)d ^f arcn , unb benfu!t)icicn alle^ , waf rbo €enbrac^t unb 2BoIfarfb bii|fcr gubcn (^taX) (jere# 
f en mag , mftutib bf bem^S. Oiatl) fbo fobcrnbe. unb mft bejlenbfcjer 9}?anncer l^anbelnbe. 

!♦ '^5omerl]cnbfbbcnunbbcgef)renbeacmencnQ3or(jcr, baf be ^efarne unb ttcrorbtie^ 
U ^oroer ftcf bef^ff cn bf bem €. Ovatf) fl)0 \)cravbcibcn, \i([t adc^ , mt ^M ^orb, be (Zcre* 
ftionfcn, 5varcfemT)i'cn(l, €lerffci), allcrlci 9??dncfe, 97unnfn unb^apeninbu|[cr^fabunt) 
©ebfbc belangef, m ^ubcbenocv^cjcblagcncn 5lrtic. be tmffd)cn bcn ©efd?icfcben be^ €. 9iatr) 
imt^-^Draerupfobaenfttdr^jenommenfDn, allcnfhalyen fo d^o^^fin mii enbfgef njcrben mdcje 
W^i rccbte ^hn ^cinti itnbbiiffcr (juben @tabQ5e|]e^ barutb gcbfe unb n)erbe/ unb nemani> 
«ne rme «©cjjulbfn oeybarfIfd;en ©cl)aben mose gefof^rct iverbem 

;a.!^ar# 
a) acmefnlft^cB. fc) roftnt c) Um^xtt^ Cgr(i«25ctl4«e* irr 2. !^arncd)|l fd)6(en t)e Q3ererl)netcfi fort)ern unl) ()elpen betrac()ten , tvo men aHett 
qiiabcn'2Gaf)nunbb6fcbe^encfcnD,bat;cni(ji&erQ^6rgerupDen9iat5cbDer9v^^^^^ 
eDt)cro(t, umetdcfcr.^Dacte^Dcrea^eroillen, be|icfbttl)()crtr>ogc9etten,^ef)ai)t, et)&erinne 
^ebbcn m6ci)te, fo t^o ©runbc Dcrt)ra(tcn, l^at nemauD, (>e tvere arm et)t)er ricP }lcf bi) .^a^i: eiJ^ 
Jicr 9?ad)t, cini()cr-:iBaIt;tt)0 bcforacnt)c l)am , unD all< ^^or^er et)&cr 3m\)abncnviUcu 
Darncd))lDem^vatb, unDDeniencn, DenDat9?cd>tt()or^:^i>Dtbefaf)(en, bi;)]enDi() unD fovDcr^ 
Iid;fDn, aKcrlci Unart, Q5cma(tunD(lraf!icPeeafc,anDc^?}?itJf)anDe(cr, na£uDcunferetaD« 
^Sofe unD Recefren tl)0 jlrajfcnDe up Dat lcDcrman m unfer guDcn @taD b\} Dveci)te, €f)ren un& 
aColfartb (jcf)anDl)at)et, bcfc^iittet unDe befd)irmet blmn mdd)te. 

^ !7)e(3efarenQ56r.gcrfd)d(£nbctiad)tenunDfoDDernbt;Dcm ^,9taDeancnt mt<im^ 
brad;t, -IGolfartf), De^ ©cmencn ^^ejlcng, ^uDcPoiicieDclangcnDi^, 

4. !^ar befunDcn ivorDen , ^at cD(icfc OrDceUDDcr ?irticul unfer @taD<9iCcbte ^ ^of etf 
ffftcDcrltece{ren)erenndDi(jti^oDerenDcrnDe, fcfedlen femit Dem ^. DvaDe befprccfen unt> 

j)ulfdren. 

f . (Se fd)o(cn ocf bDDem S* IXaDe DorDcrn affe M^t 5frficuf^ , fo Dormaf^Dem (S.9i«* 
Debi) ®eef. Joach. Wegedorens ^yDcn, ocf fug mmi)l^ i)orfleDra()en, tf^o Der i2nDfcl)0|> 

fopenm6{|cm ^ ^ ^ r 

6. Q>cft'nDeftcrin^crfof^De^^anDc{d, DatDeJ^anDefer i)orptanfe0en, Datfeerett 
^atf minDern eflte oci-mef)ren fd)o(Den , unD mo)lcn, ummc Dcflo bctf)cr tbo Dcr ^nDfc^op t()0 f a^ 
inenDe, Datfd)afDcnframen£uDeH, DeDartf)Oup()efamcnfi;n, up(3c(c0tunD bcfalcn «^crDcn, 
DarinncntbobanDelnDe, alfeef^ncn na^innc ttnD ^BittcunD b6rlicfc^piic^ttvcrDratf}fani 
tinDnuttfam bcDuncfeiu 

7. '^arfeDenn, De.aefarcn, DorDcr^nid?tenDIicf mit^€ OvaDc fd)fufen, (lanDefn »cren* 
tcrnunDenDigen, ef)efcupallc'2frticul, Dc man t^otJcrenDcrn (jene^jf, mitDcngemenen^dr* 
gern ^iu^aefpracfe (lebolDcn, utiD Darnen)} irat tn?ifd)cn Dcm (J. Dv^Dc unDDcn \ScroDncten af^ 
(entf)alt)ctioor0utl)an(iefef)cn, fd)a(l ilcte bliocn , Dod)Datfo, tvcnn tf)0 Dersan|cn©emene 
(jpenbar t?erllenDi(}et , unD cenDrcd)tig m\ /cDermannalfo unDcr^olDcn merDe, 

R. Q5e,(TegenDeocf inDcm^anDelDcniDcrorDneten^orgcr^ famt effte fonDer^Dc^cJfvar^ 
^ett , DarDorcf) fc utb gemenen ^Vfcbl Der ^orger nid)t roullcn tf)0 raDenDe, fo fd)d(en fe Dariim<» 
me tbo rugge fprefen, De 6I)ti allentbalDcn fd)dlcn unD i\)illen belpcn raDcn, tbo Den -^Bcgcn De 
tbo goDer^nDfd)op Denen, unDe roatalfo geraDcn unDc bcfub en, f&al /cDerman Dencn, De 
DemVemenen ©uDct^onr^^ejienarbeiDet, ocf m4t^tt)eunD©uDef;elpenutf)forcn i j28.2)on^ 
lurflag^/ iDorDena^.Junii. 

Aniculi ati fecn !Katl) begel^rct / Anno 1528* 

&en26*Auguft. 

T. ^af J5crri?)ittricf)S<»fQburgftd)Dcr(^tcDe fo tan(^t cnf^ofDen mc^ge, Daf f)tna 
pnemegcnenQ^cgebr , De jencn, Dem Dat df;rc lim finctttjiam, butenunD bimm Dei'^taD; 
Utf)f)i}i atfogenamen, betaletunD tf)0 grcDen Qt^ilkt itgt. I f 8 //. C&eils /. Periodm IIL Cap, i,. S)arnec&j] ©e^el unb Q5ret)e t)an tmen^eren tj^o er(angen, t)at ()e |tnent5a(i)cn nemant) 
6efc()cDigenmi(/ binnenunt>5uten^anil)orcf;n>anen^e, a(foIofn)ert)ig, Dat befSiJrger^unt) 
Snn^aner^ Daran bend^ent auerDracjen fdnnen , unt) &atbe|]ne^(2t)e^f;a(i)enfo\)er(aten \^i 
t^iaent)e?Sor5erunt)3nn?aner, n)annfet)e@cge(uni)^ret)e, t)e Jofp»erWg *) fiin, jjefe^ 
ten,unDe 0e[)dret,unD ein iei)er,t)em W @ine buten unD binnen .S)amborcb genamen, to Srebeti 
gefte((et i^, mit Dem (g, 9?at)e barumme t)ert)ra()e» , m it)t mit eme n?iber f(^a( ger)0(t>en n)ert)en» 

;♦ 2)e^n5iaenDe^drgerenen^or()ermei|IevDe ofemn gut t)uncfet,t>or Der J^anb, U( 
fen, offte i» Q3erfonen , Dar §(g* Diat) enen wth f efen fc(;a(, t)or|ie((em 

4. 3)at&e2(rticu(, be(angent)et)e@abe^^i|lenun&e(2!eremonien, tvobor^ De ^^(Jrger 
t^or^e^etjen , a(fo md^en mit ebrem 3nf)0(t)e, ane gnfage na Qt^mn n^erben. 

f. 3mg(icfcnocf Den .S>i((i(jen @<e(t unbe ^iint 3(faben J^pug, t{)0^ef)oefDer3(rmet?/ 
mite5rer Upfun(ftt)o(gen md^en. 

6. S)at men ben 1 2. Q5dvc)ernt)et)artf;o fc[)6(en t)erovbnet n)ert)en, t)en)i(en bat bat^eme^ 
nc ©ut5 to ac(?tern i^ , Oiefenfc^op t)an a((er Upfunfft unb Utbjjaue , t)eferguben(Stat)Doeii 
mdge, unt)t)atfeocfa((e3af)rmannc(>rbemO?at)e D?ef enfcbop fcjutt, umme W t^obdrenbe, 
ofrebcDvabtt^oDornofftetboacbtevn fi),. bavjcgcn n)avt)ig famen mdgen; fot)at be555drgei: 
na biffem 3^a.()en barbovcf) (^(g, 3^abe ncnen bdfcn 2Babn t^ott)ent)en t)v6(fen. 

7. ^at ben t)erorbneten 33dv3evn be (geb ber ^dr^evmeiflcve unb 9ia()t^^^erfonen mos! 
ge 9e(efen wevben , bavnec()ft M ^dvbcf en : !4)e Kece^Tc fon)0( t^o f)0(ben a(fe bat (^tabtbocC 
in bem (5cbe m^Jjje be^repen unb gefcbret)en werben. 

8. '^(^t men ocf be 5(rticf e( bed t^orgcndmbcn ReceiTe , fo tf)0 enem €nbe t^orbrage , W 
fe^^.(!Kabeunbbcn^dr()evn nicbt t)ovfdn0{icf ft^nmijgcn, bann n?an be t)Orbragen fyn up 
^cl^a^ unb 97ai)et)en ber Q^dv^ev mit bem evf(cn mdgcn c)e(efen tuevben. 

9. '^Oi.i ocf (J(S. dio^i n}i( (at)en unb t()ofe(}oicn, ocf mit $Sret)en «nb ©e()e(n t)ortt)t(fen, 
\i<iX fe unb ere 5^af om^in^e , nabiffer S)agenunfc(fetabtboecf unbRecefsjioibcn tt)i((en, unt) 
nemanb bat)en rec()ter ^rf entniffc , na ^ube unfe^ ^tabtboccf ^ unb RecefTe t!)ertt)c(bigcn , offtc 
(Sc()abent5ofdgenn?i((en, unbc ticx ;ene t[>orf)engen , bar enen ibern ©cfcaben unbe 57abeel 
.t)anentflanm6d)te. 

I o. 2Ban fobane^ (jefd^eben , t ^ be d^M mit 6. ^erfonen a((ererfl t()0 t)er(en9enbe , up 
bat(S€.Diabtmiteren^drj3crnbeflofrebfamerfpn moge, bocb be /enen tbo fefenbc, bar be 
^drger md^en mebe tt)0 t^reben fpn , fo bat barut^ unb ber()(icfen ©ebrecf e, nene n)ibeve Un(u(l 
mdgeernjecfetttjcrben. 

11. S)artbo mm een ^orgermeifla* offte 9?abt^mann t)an bem ^afle , tt)0 o^btng^ 
tt)anf)t(icf)t)erflerDet, eenanberfram 9^?annup.neci)f]fo(genDctt^etri, efftc ef)er m6ge flefa()^ 
ren tt)erben. 

1 2. "XaoX ^crr (Bfcrt) »4« ^oUcn De^ Q5orocrmei|lerd ^of , unb be J^of be^ Jg)« ®ec* 
flcd , unb fee(i|)en (Bcrb t)rt« i^ilf t(eii fpn ^of , Dar Dc 20inbm6b(e geflaen f)efft , in biffer ^c^ 
fcnm65cntt)e30cbracfent\)crben, upbatDe^drger \iOi ^immerto(t mdgcn (ei)gcn, fo Dat Dc 
5Karcf te unb ^ercf5dt)en in bcr <^tOiU nid)t md^en bef (emmert n)crbeti. 

i?» ^at ocfbeUpfumpilber beiben(2:(dffcr3of)anni^ unbC9?ari(n sj}?(jgDa(encn famt 
c5ren©ege(, 5Svet)enunD(i:(enobien, t^oe()rer^etocf, unDDcDe^Danif^flbeDarDcn, ^m 

SHor^ 

*) fl(au&tv5t^tg. igr|!e 25«l48«» if^ Q5oi-|lenl)crn t)cv 2lrmcn folgen mo^e. 

1 4. SDat Dcf Dc Vicarien imi) Commendiflcn (n blcfer <5tat)t fccm gcmencm Q3ut)e cne 
(?attllcfe ^f;oIa(}e Doen mogcm 

1 5". ISDatccf bePrivilegiaber^om-^J^erren ocf cfcre^egelunt) '^mt in t)i(Ter ©tabt 
mojjen mWv gebracf^t wcrt)en , Darnei)|] t)c fammt crcn €lcnot)ien in ^utie '^ctva^tun^ mogen 
genamcn n)ert)en, 

1 6. !^at men ocf bem ^ioftcr tho Jg^erijefle^ube encn framcn Q5orgcr , mit Q3u((>ort5 be^ 
dia^bte unD t)er Q3or|]enl)er Dcr 4. Carfpcl tf)0 enen Q3orflenDer fctten mdge , be Dcnfuluen jdbv^ 
Iicfbcfct)ccDt)5onm6ci;te. 

1 7. ^at men Demfuloen €Io(ler mit «^ulbort bcd Ovabe^ , unbc ber '^^or (lenber bcr 4, 
Sarfpel/ enengubenPraedicantenunbcnenCapellanenfettenmdgc, unbanbere^reiler, be 
bar up bem ^m mdc^tcn ^r(5i)en gefoft f)ibbtn, ocf anbere Q3rc|]ev ba nenc^^^elfc ()Olbcrt 
md^cn. 

I g. ^at na bi(Tem ©age neen ^Sorgermeifler offt Dvabtmann ^anbcle offt (tcf feretvcKcf 
fette mit ^orben offte ^GSercf cn gt^tn be ^orgev , ocf nic^t jjegen ©abcd 2CBort unb ^ercfen^ 
ben(t, ocfnictt^cgenbatgcncbatbeQJabc^isJtiffebcIan^cnbei^, bavwillen be ^Sorger benfl^ 
licf) umme gebebcn ^ebbcn» S)enn tvcvcn cni^e Diabcgj^erfonen , 'M unniittc (^acbc gefegt, 
offte 6ernama5Ie> fes^en mogtcn , M €€♦ diaht alfo njil unberroifen unbe (Irafen , bat ncnt 
tvlber Ungcno^teunb Unlufi tn)ifd;en bem Srb. Dvabc unb ben Q3orgcrn crnjaffen mogc» 

5Di(Te^ aflc^ fo ene 5lntn)ort t^o erlangenbe ocrlangcnbe ^orger M bem (0 am !^onncv* 
f{a9ct5of«menbc9efc{)eI)enmdse» A. lyig^bcnafi^l^aijcgbc^^anbc^Augufti. 

antttjott l)ce? Dlflt)^ nuf DaeJ SJorfge. 

Adart. 1.2. 5, dc 10, bencr(Icn unbanbcrnSIrticfelbelangebe^erfon ^erv ^t'tfri4> 
©alQbcrgeunbcftneiSacfe. S!)cn5ten»an^6reene^Q3or()ermei(^er^, unb ben loben btf 
langcnbcben^^adber 9{ab^?^erfonen t^o t)ermef)renbe: ^IJTe 4. Slrticfel noil €€♦ diatn na 
5f)otbur(ft bctracbten unb bavin mit ®i)ttlicfcv 4)uipe alfo ()anbcln, M alle $Dins cvbarlicf 
fcbalgccnbi^etnjcrbcm 

Adart.4, bcnt)erben5(rticfelDanber©abe^?^i(Icnunbeeren5(rtfcfcIn tt)i( €€*Dvabt 
«lit \)tn beflcn fobbcrn , bocj) alle bing ane '^mnQ unb Uniu(l ^elpen utbricbtcn. 

Ad f , ben fdfften t)uIborbet €^. dia^t M men in be^ ^ell. @ee(lc^ Jvcrcf en be ^rancfcii 
lecjge, unbme^babci i^tbo Unber5oIbun(j beifiiltjen ^ebrucfe, unbe tjcrncr Q3cforge, tta^ 
bann t)on ndbcn i^. Umme ©lintc ^lfaben J&u§ fc^olcn be Dvabe^ J^erren t)om ^at)e be^ J^* 
@ec(!cd ?Set)e5I ^ebben , mlt ctlicf cn t)erorbnetcn ^orgcv ftanbcln unb t^crbrc^cn , tvo ,mcn M 
f)txnmal)l6 (^olben fcbal. 

Ad art. 6. t)an bctt ^orjjcv be bi ber (^tat^t DJecf enfdjop f amen fcf;oIbett , 2C. ^erb 
<2€. Ovabt be gcwabntlicf e ^lfe I)oIben , M foban Dvfcf enfd;op in ©c^ennjavbigf elt aOcr Ova^ 
be^?^crfonenunbSecretarien0efd;ebenfd)aI, fonbenbe/enncn/ foDor^etri moc&tengefa^ 
renmerben, cinl()e2Infd)ldgemafen, baborcbjjemene Q^orgergebetert, unb ttja^ntlicbe Ut^^ 
gifft toerf ortet , unbe fiig mt fruc^tbave^ rat^en , Mvin fd;al enen goct ©e^oer gegeoen n>erben» 
€€.9vabtacbtetocffu§nJc()tt)or9oet, bqt Iber 5^aber ftnen ned^(]en 3*^abcr 9(ecfi'nfc!?op tjo 
intdgenbc fc&oIDc ndDlgcn , Darum n)crD mcn Dcn art. n>oI bcbtncf cn» 

Ad ;^3 lI.JL\)ti\9 LPertodm IILCap. 

— ■ — ■ 1,111 

Ad art. 7. i)c fdi)ent)c %xtkhi 'ociin be^ Oiabed SDe t^ tvebbev afie ©efc^icfdgPeff unt) t)tfi^ 
fei: (Stabt 35e(!e , ^edcf ben fdf^en. '^(nt men ai)er ji na OtaDt^OiCc^C unDe t>evt»ra3enen Re- 
cefTcn ricl)fen fc^all / t^ nc^f^affti^ in t)en Receflen bejlimmet 

Ad art. g. It. Dc ac[;te , 'cim QSullenDin^e unt)e ^efefiin^ t)cr RecefTe \$ (2(5» Oiabt un^ 
i)e eren QSerorDneten in bagelicfe ^lrbeibe* 

Ad 9. ben nei]en&en 5lvticfe( i|] ^€* Dvabt ^oebtmini^ t)orc& (Segef utit) 5^ret)e t5o 6efe* 
Oigen, bart)C4.CarfpeIgelicfenReverral.?5rei)e, t)atbe@emene nemant>Dern?eI&tgen,o(fte 
forgfoli)i(|e^f)o5opefump(}, Daborc&^iS^OiaDtbedn^lli^et, offtc, bauen Diecbtc , genobi^et 
mrDcnm6gtet»arge(ien.oct)cn, Docbtt>i(becDe^artcn, Den5lrticfe(n)ieDer bi ItefbcDcncfem 

Ad 1 1. De elftc 5lrticfe( [)cfft (^ti^t , tt?enn een ^or^ermcifler ttcrf^creet cfte unbequem 
tvirD, Dc@taDtunDDatgemene Q3e|let)ort()OjkenDc, a(d Dan jlraf^ cncn fonDern bcDarDcn 
CO?ann utb Dem OiaDc fefenDe , m\f mn OiaDe^^-^erfoncn t)er(leroen VDcrD (tcf (J*^. DtaDt m 
©e(cgcn()eitDer^iDt, biQJermehrutii^De^^^an^Dcr^crfonenwo^tveten tf)0 l^oiDenDc, 

Ad 1 2. Dc^ jn)0(ften 21 rticf e( ba(t>cn bejft (2(S. dUU MQtgmn , Dat mcn up Den bctben 
©teDent)orDcn?i}?i(rcn ^f)or, DarDc^f)i((i^en(5)ee(ieg^of up De ene, unD De^ €rb. DfoDc^ 
^ofupDeanDrc0iDcbe(e()en|>tt, enerume(SteDe macfe, DarDe ^orcjer *$immerf)0(t unDe 
fonflen (^tenen fcgfien mo()en, amft Ded ^iCtnD-^^^Zodcr^ ^of mot^ bi; Der QCinDmi^f;(en 
b(it)en» 

Ad i;.DenDartteinDcn2(rticfe(na, tt)t(f€€*9iaDt5(i;tr)Doen De (s:(enoDien unDc tve^ 
Dabi })6\'it , in guDc QSertvabringe tf)0 hxmc^m , beti^ tbor ^^i;Dt iDt tmifcpen Dem ^. OJaDt unDe 
Den t>erorDneten Q^orger t)erDragcnlDerDe , ttjo men Damit fcanDcfn tt^if. 

Ad i4»<5£ I f.Dcn i^.^lrticfeit^an^^^^oIacjcDer Vicarien unD Den i^ tjan Den !4)oim 
Jg)errn utiD ercn ?Dlidf)anDc(un(), tverD(5:€.fXaDtmita((eng(t)tbfoDerti» 

Ad i6,& 17. It.Den i6,unD i7.2fvticfe(tt)i((entnttvipcnOiaDc ancjefan^en unDcac&^ 
terfofget fptt/ Dovi^ frunD(ic(; ^panDel b^ Dcr %bt\^\\\ unD jjetnenen Convente t^o S^(kxw 
Pef)iiDe» 

Ad 18. De 1 8. 2frticfc( ^efft ftne '^a.tt , t\)enn /cDerman Dc enc (Sa^e mx Den anDcrn 
jj)i5ref ; Daritp nid)t (Iracf^ fortfabret, fonDern a[(e 5)in() in gcboriicf ©ebor ^iM. It. De ^W. 
^tmx 3iirgert»rtn5evertunD2IlbrccbtBalgborgmit eren Slnl^an^efi) utb^cfle((et bctf) 
tf)Or€tiDfd)opDcr(^afe, Defcl)5(enDe QJerorDnete ^(g. IXaDc unD De 4. (£arfpc( Dart^o tnit 
t)en be(]en trad;ten. SIHe anDcrc ©ebrecfc fci)6(ett t» Dem RecelTc ^uDer matcn remederet 
wevDett. 

Adbam r f 28. d. 29. !I)a3 Augufti. 

afntwott f cr SSorger up M^ 25c>H5e^ 

©oDet)erorDnete^:Sor(3erupcret)orge.(}et)ene fd)rifft(icfe2lrticfc[t)on ^€. OiaDc beant^ 
itJtvDet fvH , feebben fc h\ ft'cf t)or goet an(}efe[)n , fo(cf 2(ntn)ort Dem (35emcnen ni^^t eortfepbriti^ 
gcnDe, unD biDDcn Dc gefcbicf eten Dei^ ^brfamen DvaDc^ trincn Defc feier nafo(0enDc betDcaen, 
crO(icf b\ (tcf bcDencf en , unD Davna (tcf fotviDterenDvaDtfc^^agcven, Dat men aflev(ei Un(u(t 
.vevf;6Den m6^c. Adl. 

1 1 ^i Dem evften 5ivticfe( / J£)cvv ^wtri* Qolgberg befanjjetiDe, moet IDt Davbt b(t^ 

t^eiT/ (grfic ^etl4g€. i^c m I ftcf ^ix ©tei)c fo \m^t t^oent()olbenbc , f f)o t)af 5e be ^erdmmge boi'c& (tne ac&tbare 2QBi§# 
f)eit / tjor Dem Oiobe uuD '^or^ern \x\> Dem 9\abt5ufe sefcf;el^en , genocj beit, unl) &arna ^e @e# 
menc Q5Dr(jcr unD 3ntt)a5ncr mit bcm (S. Dvabc ficf Darumme , ido oor^en , Ocfpracfett f un() 
fcf)ri(fc!icf at^crgcgeycn , tJcrDragen tverbcn , m men \f)t mit cmme tvibcr Jol&cn fci;aL 

Ad 5»<& lo. up bcn j.unb lo» 5trticfel, 5cIan^ent»t)orer(lt)en ^ad t)er IXabe^^^er^ 
fonen t5oioermef)rcnDe , ieJ , uiimic Der gemcncn ^cficn tvidcn , fo mi h'\ i)cn ^^orgcrn un^3n^ 
tvafjncrn, al^5tDem€.OvabtDornutteangcfeben, t)oc?)t\)iffcnfe, l)at mcn up Ntmaf)! nid[)t 
miniier a(^ 6. frame ?D?cnncr , Dar fc mct)c tfto fvebcn ftnb f cfcn iltx^lcn. ^w^Mtn ocf t)an ^or 
t)e^^^or(}crmei|]cr(; ^ord)t)c ^or^cr t^ofefcnbe, cfftc t)ord) fe, 2. ^crfonen t)c^9?at)c(^ bcm 
Shrf. cKa&c »oitf>o|le[IcnDc , f onen t)c Q5or(jer o^nc funt)crlicf en ^^Setvod; , nid)t afgaf)n. Q5it)^ 
t)ch bcrbaftjcn (£4. Ofabc^ , (Tcf in Dcm ^or t)cr Q}crmcf)run() t)cr Q>crfonen unDt)efJ ?Sor()crme? 
Ocr^ftcf nid;tt\)iHcnbefc&n>eren; fiipmdc()tcn be ^or^er unb Smva^ncr^ (jcndbigct tDcrbcn/ 
be 5lrficf efc , be ^6xt bcfanaenbe , t\)0 bord) unfe Q3orfaf)ren tf)0 ^ocfe ()cfd;rct)cn/ tvcbbcr m^ 
tf;oncmcn , tt)e(cf e^ m , m unfc ^Pcrfonen un^ern fcgcn. 

Ad art. 4» <Sc f . up bcn 4- unb f« 2frticfef bancfen be tjororbncfe QSor^er €€. 9Jabe 
l^5c{)(ici) , fpdren barut^ , €S» Dvabt bem 5lrmobe tvof ^encget i(5. 

Ad 6. & 7. up bcn 6. unb 7. 51rticfef tverbenbe sSerorbnefe ber ^orger mif \)tx\ 6c(I<n 
annebmen , toicber bcbcncfen , unbe barne^ii Uw gemenen Q5orgern anfcg^ca , n^c^tnen bcn be# 
gcijnct, mitbe^ Ovabe^ <^erorbncten e^entficf bcfprccfen/ vcpW mcn \)mt\) tviebere Unfu(! 
nic6ttf)Ot)ermobcnf)cbbe. 

Ad 8. upbcn 8.5(rticfcf i)€r5apcn beberorbnefeO^or^er baf men bem fo njff nafamert 
Uttt)erf(5gerf , aife in ^lntmort ocf bclet)et i^» 

Ad 9, upbcn^. Sfrticfclbegercn bcn ^^or^er at)crmaf)(^, €S. Dvabf benfuft)en (tn<« 
3n5o(be n)i( gcno^ boen, 'X^c^t be Q^or^cr mx^ tucbbcrum Reverfal- ^:;j5reDen unbc QJcrfcse^ 
lin5e€ig.9vabtbocnfd)0(bcn, i^buteneretvetcnt, tvat Orfacfefobanc^gcfd;e6cn, bcmiiefe 
nic^t aiiber^^ ai^ 0cf)Orfame ^orcjcr ^e^en €(S. ^abc 3ef)anbe(f , m fo(cf c^ m\ €€. d{a\it^ m 
©cgenmcrbigPcif ^emener ^:Sor^crn up bcm Dvabtf;ufe , be^ 1 9, S)age^ be<J ^m^^t^ Augufti 
apcnbariicfbefanb, berbalt^enSig.OjabetJbibbcnbe, fe barin nicbf f^obefc6tDercnbe, mnfc 
anc baf , fel^cn be t)ororbncte Q^orger nenen Snbfd)op gemcne^ gitbe^ f ^o criangcnbe unbe fl^o 
unbcrl^ofbenbe. 

Adii, upben ii,51rticfef/ n)if se Ovabf alfo bebencfen , affcfe mngebunbeber 
©fabf?^ej]eieff5ebben. 

Ad 1 2. <Sc 1 4. up ben 1 2. unb 14* ^irficf ef bebancfen be t)erorbnefe Q^or^er bem ®rfa« 
nicnDiabe, batbet()Obfm3enunenQ5e(?cn/ ^oefmiaig fpn, baifiiftje nafOogetjenbe unb ff)0? 
fobcrnbe. 

Ad 1 5, upbcn i?.5(rficfeftt)iaent)orer(iarfe^erfoncn,be(tcf e^rficfbencfenf 60 ernef)rem 
be, \)mm bcforcjcf tDcrbcn mo^cn , ocf raf)tfd^(a.gen, wormebe men be anbern, be in ben €(o(]er« 
b(it)mtt>i[fcn, f(5benfcf;a(, unbebc^bardDcrisi^, bciierenbe^or^er baf metibatfiiiDigcfl^o 
Joef)oef bcr 5f rmen nemcn unbc (jcbrucfcn md^c, 

Ad 1 6. & 1 7. up bcn 1 6. unb 1 7* 51 rf icf ef biWn unb 6c5e5rcn bc t)$rorbne(e ?Sor()er 
baf bemfuiDcn^anbef, a(fomo(jegof^e9<fcf;e{)en, foDorgefleaeti^. 

II. (C&cila I, »4«^, ae Ad ^i II. Zbiil^.l PmodusIIL Cap. Ad 1 8. up ben 1 8* 2lrticfel fegen Dc Derorbnetcn ^^Sor^cren , Mt nm nenc Orfate ge»e 
1^0 l)cm Ouaben , fcbal ocf crentfeafi^cn mol ^erblittcn, 

(* ©obil)t)cnt)ennoc&Dc^emenc^drqcr,i)att)cQ5efc&tcfte giS- ISabc^ cgenflicf Q3efef)I 
irlangcn mdgen , am De 2lrticfcl bc men na ©cfegenfteit Dcr ^pbt in i)em «^tabtbocfc unb Q5ut^ 
fpracfc tf;o mcnbernDc f)tfft , mit Den ucrorDnetcn ^dr^ern mit Dem erflen t^o Duacnfdl^? 
rcnDc» ^ ^ 

^t )^on}t\' tt)iffcn (icf ocf Derftapen €€♦ d\aU ben J&anDc( »an M. ^rtcbricfe tve^cn 
Wiebcv nic^t wiflen tjdrncmen , bcn up Der Q^drger ^^tgti-tn gdn6licb miacn blim lattn. 

Up 3^^Q^*^ ^<^rt 5e»ert unD 2(lbcrt Q^lgborg fammf eren ^Uibange, mUtn De Q5or^ 
gcrinD\aun?e(^a[)nIatcn, tf)or^oDtDe€nbfcf)op^emafet, al^Denn millen^Dc jjemenen ?Sdr# 
^crunDSnwalbncrDujTer^taDt, DcDiecfrt^njife, Darinncn, mobefpracfen, tl^oi^anDelnDe, 
tornc^mcn. 

Q5iDDen De t)crorDnete ^dr^cr, men ocf nenerfci <^aft ef)r millcn corncmcn , iDt fi) , tve^n 
fc bclangen mocbten, bctb t^or ^j;Dt allc Sfrtirfef remederet , ^erDraacn unD afgelegf f^n , up Dat 
mncOrfacfcgegcocnn^erDc, ^n>cDracf)tunDllnIuflin Differ^uDen^StaDt tbo ern)ecfenDe, Dc 
tt t)crorDnete ^drger flcDe^ \)erf)inDert , unD Dord; ©oDtlicf c ^ulpc , na allem QSermdgcn ijcr^ 
tier t)erl^inDcrn wollen, Q^utven €^rf. ^i^f;eiDten (lcDe^ tl^o bef;a^cnDc willig. 
Datum } I . Aug. An. I f 28. 

5[)Trtnt)rt3^ m ^Hti 15-29. 

^e eiemenen ^or^cr unD 3ntt>af)ner^ Dc^ Carfpel^ @. 97icoIai bcDancfen Den t)erorDne^ 
(cnQ3dr<jernDcr4. (Sarfpcf , fammtunD fonDcr^ ere^ flitigen ^lrbeiDc^ unD?0?oi)c im Recefs 
unD anDer^vorgcwanD, gan^ bdd)lid;c^, fonDccin iDcrfoDane^segen Den t)crorDneten ^dr^ 
gcrnt)crfcbulDcn, DcDenfen)ifIi(i (icrne. 

1 . Q3orcr(l b«bben Dc ^ox^tx unD ^nmatncr^ t^uffenf am Q5end0cn Dc^Recefle^ ; unD 
pncn 3nbolDe unDc Q5c(jcbren , Dcrobadnn t)an Dcn i>erorDnetcn Q5drgcrn aDerma^f^ Dcm d\Ojbt 
t)atfulDC Recels tf)0 praerentcrcnDc , unD tbo foDcmDc , Dat S^. DCaDt Datfiilvigc alfo annc5^ 
men mif , ^at iDf Dcm @taDtbocf c (jclicf ^eboIDcn unDc acbfcrfolsct n)crDc. S)ar fc Dc^ genc^cf, 
fcbolen fc Dcn Wrtjern, mcnDe ^urfpracfe \>an Dcm OvaDfbufe gelefcn n^arD, Dcngcmcnen 
fJ^dr^crnDaf tJcrtioitti^en; Darna fcbal S€. OtaDt mitDen Q5dr()crnin Den !5)om Qa^n, unD 
^reDi(3en bdrcn , unD ©0^^ Iat>cn unDc Dancf cn fdr (inc ©naDe mit bcf en wnD ftngen , JC. 

2. :^c6 fcbolen De DcrorDnctc Q5dr(}er ocf foDDcrn , Daf ^ij. OiaDt nicbt Dc Q5urfpracPe 
offefcn miD 'T3ef rum boIDc , iDt f» , bat De Recefs unDe anDcrc (E)cbelingc t)erDragen unDc t)Ae# 
ni()ct fi)n. ^enfe ^2. OiaDt Dat Recefs tf)o bolDenDc , unDe fonften De OrDnun^ De^ 5?drc^ , 
wounfe Q}orfabren tbo ^ocfe j)efc|)ret>en, up foDern unD bc^eren Der *^drger , fo Dci^Dan nd^ 
bcn, ad)terfol0cn fcbdlen , imDctvc^|ung(le^inQ>eDin(3CtjanDeuDef5o(2)tint3of)anfcn, ficf 
bi^amenunD^^bonnmen, te(3en@faDt9ied)fc, unDaflefKecbtc unD OicDIid)fcit, unD^e^ 
genDeocmcncn^droerunD ^mioabner bebben befcbrietjen fafen, De ocf tbo nencn ^^Den tbo 
&JaDeefrre 35ercfmei}]ern fcbdlencietbaaenwcrDen, unDn^at DartboaIIcnfli)«It)cnff)O0eDicunD 
sajolfabrt Dcr ^kQtv unD ^nwa^ner bi(}er pDeri ©t^Dt m noDcn i^ , in encn ^xm mif 
hix <^taDf ^egcl t!)Ot)erfegeInDc» 

^S)c CCrfle BetMge. i€( 9 . SDe gemeiicn Q36r()cv iinDe 3nn)al)nci- «>il!cn ocf , Da^ De ^cnml^rmgc Der ^erfo^ 
mtt, f5oOvaDet5otbccnDe, ttriWcnDitunDGregorii, tvoDanDemfXaDcnagegeuenunDbe^ 
fpracfen, gefcl>ebcn fcf;al , DocfeDat mtt\\ j. ^erfoncn \>t^ diM, Dc^ :^a^egmen manDt 
^iirfpracfcafiefenwcrD, t)an Den DerorDnetcn ^drgcrn fc(?d(cn Dorjjeflelfet, unD Darutf>t)att 
Dcm dia^t een tf)om ^orcjermeijier , De fort in Dem tveerDe ( tvorDe ) fpn fcf;aff , unD \>an Det 
£6t?e gcndmet werDen , Darnec)!! fdt^ofe De becDe at)er5(it)enDe 9{aDt(J?Q3erfonenDemsemenen @u# 
De , De tt)il fc fcDen , unDe Dartf)0 bequem t)ort5o|laenDe geflelfet merDen. 

4» SlOe^ Darnegjl unD Darcntbat^en mit Dem (g^rf OiuDe x>an 9iecf enfcfiop , ScDe unD mf 
Der^ tf)0 cntfangcnDe unD tbo bcftcbti^en , t^orgcnamcn ie , tviffen De ^orgcr in een Q3eDencf eit 
bebofDcn, unDfoDc^DanndDeniei, DetJmanficf, mit@6Dt(icfcr^iifpe, nicf;ttt)dret)erbapett, 
gficf Dem^ore, Denmanocf ineen^ScDencfengcnamen, t5oacf;tcrfof(jcnDebc5ofDen voiU 

f. Um@eorat)an3e^en,^if(emOt6Dtn9f,S>etfefJg)or(!e, J^and Q5ecfer, J&aniJ 
©tafe, unDanDerei)an3ol^anne^(!iiDen, De(tcfnic{itentfcbufDiget, Dafcbaffmcn dii^)tiif 
tvifcbi)fortfabren, Dat i)an enen unD anDcrn ^erfonen , (Dat @oDtt)erf)6De) Dc^gfitfcn Un^ 
lu(iDarnanici)ttboDermoDenDel^cbbcn, fofcfcdfenfe, unDDeatiDern, De(lcfnict)tcntfcI;ufDij)et, 
rect)te^j)cncten unD cntcjcftcn. 

6. Ocf be()cren De ^orcjer een orDentf icf unD reDf tcf '^orbra^, up De^ ^oopmann^ (^m 
Der, tf)0Detti9?ientt)er(fe, unDinDe^©taDt^*@ebeDc, Dord) ©aDe^ ^erben^nt^' bfit)en mtj^ 
9cn gemacf ct , Slrticf ef^tvife becjrepen , unD int Recefs gefcf)ret)en werDcn. 

7» 3tt^fl^i»-*f c" J^cf ^<^» ^^" @c|)cpen De butm $Sotm^ (icjijen , tven Jiir bt; Demfiift^i^en/ 
umme ©cbaDen tbo DcrbdDcn , (^ofDen fc{)af. 

8. S)cSupplicatiobefan()enDeDe"^5Dfct^e, DcDetboMecf , tbo^nipb^t)en^^o(]tng 
fcfcufDi^e ft) , bcgcbrcn De Q5orger Dat De od nicbt in een t^er^ctcn mdge ge(le(fet tverDen, 

9. 3m()(icf en ocf t)an Den J£)of (]en , Q^riig^e unD iSBercf toffen , m Defuft^i^e Suppli- 
cadon t)ermcfDct , afl cntbaft)en m6()e ad)terfof^et tverDcn, 

10. Ocf fci)aff De utbgef^cffctc 5frticfef befangenD M.JrtcDricf), unD Dc Secretarien, 
fammtDcn^oren, Demen m Dem O^eDDerri $^o()m UQQtn fcfcaf, 0ei)OfDcn unD ad;tcrfofijct 
tverDen. 

1 1. Ocf fcf)af De ^rticfef , befangcnDcDc ^apcn , Dat fe nenc ^tncfefmeffc in Dt(Ter unt) 
Der <StaDt Q)ebcDe bofDen , fcbdfen in Dat Recefs gefd)ret)en tt)erDem 

1 2. ^t !Dom^^peren unD 9emenc^re(lcrf5)op fi^ofen eftr !^oent unD 2thn mit ©dDtf i* 
cfer biff igen <5c&ri(ft bctt)ifen , cjft gar mit e^ren <Singen unDe unertt)ipficf en ©aDeeDeenil iiiU 
If^ofDen. 

M* SmgftcfcnfcJaftDtocf ^e^ofDenttJcrDenmttDcn^dnncfen, unD Dar fc Dat ttt'cf;t 
bctt)icfcn f onen mit Der ©oDtficf en biffigen ©c^rifft , fo fcftaf men Dcn C5}?6nncfcn Man @* 3o? 
banfen encn Ort , Dar fc De ^i)Dt e(^rcd£eDenDe^ innc km fcf)6fen affcbcDen , unD Den affo be^ 
nnircn , DatDar nemanD, Den De Proviforcn tbo famcn, De^ fct)af mcn enen Dc 37otf)Dorfft 
Dcrforgcn , unD Dat Sfpfier famte tf;o (Siint ?OZarien ^aglbaltmn mnn Dc ocf na erer ©e(e()cm 
l)eitt)erforgctfint, t)anDen^or(lenDern, tboUnDcrbofDingDerSfrmen, ©cbofmeflerc uriDc 
anDcreingenamen/ uoDcDavt^o^ebrucfe(ttocrDen, ttjcfcf ocf Hm diaU affo fi^arna^egetjcii 
tt)erDeiu $3. 14, ®) 1^4 ' IJ.^l^iilelTenodmllLCap, 

1 4/ ©0 t)cn t>ov 0()en bc ^avcf freren unt) QJrcbigcrd n jc()t f dncn tocrrorgcc tt)crDcn , anc 
^5Dbott)cr^arcfcn'®dt)cr/ fon)iTIcn beQ5orgert)orer(i, bafmcn Dc i)orf)efci)(ai)cnc2(rftcfc(, 
n)Otant)en ^orgcrn()efc5ecn, ffto ber ^c5oeffbepdt)igenfc()an, t)arnc(i(l aUc tofcmWt)er, 
t)e nic!)t t^o ^ef)Oc(f t)er 5(rmen fie^et)en , t)ar t!)0 nc^mcn , unt) jjcbrucf en , De^ fc^olen De Q}or# 
(!ient)crc up Der ^arcf cn ac&t bebbcn. 

if* Ocffct)oIent)cQ3orf!enbert5o<^,57rtO(aiHpbcr©cf;olctf)0@.5^icolai, tvota^ 
t)i5rmal}I^ belct)et unt)e bctjulborbct i^ , anncf)men , Mnt)c Darup gube Up(l'cl;t bcbben» 

16. SDc©cfc&n)areni)ertofcn, fcf;tonat)i(Tcn5Da()e, njennfeQ^rettccmtfangcn, 
l)e an fc, cti&er t>c ©cmcnc gefcf;rct)en, nic^tupbrccfen , fonDern t)cn ^or(icnbcrn bcr 4. ^arfpcln 

praefentercn» 

17. S)at be^apencenMandat /cgcn bcm OJabc unbe Q^or^ern ^efbbbert l^ebbcn mif 
opcnbarcn£(J9cn,:c» unbcben Ovabf mit crcn Q5i5r9crn unbc Snroabnern in (5d)abc, ijelicf 
t»o cjre Q^orfa^rcn unbe fe fult)C(l ocf ^cbaf^n , gefd^rcf , unt)c rocg fon(]en t)i)rmaf)li^ jegen fe m 
bcfcf;n)erlicfcn @afcn mag angcfagen n)crt)cn , batfcl;olcfe bem Oiabe unt)c ^m;qern betern, 
m €rf entcnif? unt)e ^panbclun^ ber ©cmcnc , t)c t)artf)o ^ecfcf;et , unbe V)an bem 9val)c unbc t)cr^ 
crt)ncten ^dr^crn beropen tuirb , njclcf t)en t)erort)netcn ^-Sorscrn allcntf;ali)en ffeo t)er €nt)fc!)Oj> 
l^ofot)crnt)c, fc&a(up9clegtunbbct)alcn(i;n. 

18. S!)e5(rticfelt)ani)cnCeremonien unt) Unbcr^ofbin^ bcr 2(rmcn, t)iJrmfl5f^ t>«» 
I)en0cmenen^or3crnbcntjcrorbnefcn5^i5r(}ernbcr4.€avfpel bct)alen, utf)tborici)tcnbc, tioil^ 
Imbc^^rgcrnocf;, al^upbcCJ^Jcnin^e, tvobet)Ulborbcf, md^cnt)anbemS.Dtabtna4)()cfle; 

Dcn n)crbcn* 

19. !^c^6r(]erbcaef)rcrtOcf, baftf)0J&ari)e(lc6ubeecn «|Srebi(|erunbceen55ov5crt6o 
enenQ5ern)efcr mit ^:0?cbeti5etcn unb Q^ulborf bcr X)erort»netcn ^hx^tx mo^c ^tfnM noerbcn, 
imbcbatfiilt)igc n^illcn fe ocf alfo gebabn bcbben , bartf;o n)t)l ^c^i €lo(]cr in bcr <^to^t ©ebcbe 
t>6r ber ^fabt (jutl) t>erbebcn unb ^ebanbf^at^cf tvcrbcn , unbc bcfiibigc bc \>Qi ftt tJor ecn Q3crn?e^ 
fev , bc fcf;a{ 3df)rlicf^ Diccfeninsc boen bem Dvabc unbe bt tocrorbnctcn ^dv^evn ber 4* 
Cavfpef* 

20. !^c j)efcbrct)cne ^ulmac^t n)i(fcn bc gemencn-^or^cr unb 3ntt)a5ner bcn t)erorbn<^ 
im j^ovjjcrn tf)o aUen ^pbcn ^olbcn , unbc fo ccn ^bvf ^o:^t ^^t Recefs unbc bc ^anbling mo 
^ovgcnamen, nid;tn>ulbeanncmenunb ac^terfolgen, fofebal g^. 9vabtbc©cmcnet)crbabcn, 
flf6" bann)crben fc mit bem Ovabc tf)0 ber Cnbfcbop tbo f)anbclnbc m\ t^cr&ragen , unbe fo <g€^ 
?Jtabtbatnic!)fn)Olbcboen, fofcbdlcnbcQ3erorbnctcbc©cmcne fafent)erbebcn, bcal^banmif 
l)cnt)crorbnctcn ^:S6rgern'afie®cf)clin(3c t\ioifc^cn bcm Ovat)c, unbt bcn \!<xx^r\ gclcgcn, m\ 
!)e?bra(jcnit)crbem 5)od)i)cr5apcn (tcf bc ©emcnc', W^^. fRoi\)t (icf in allen (gafcn alfo 
f^icfentvcrbe, W bc ^oblfarff) unb (35ebic, bartf;o Svcbc unbe ^enbra^f in biffcr ^ubcn 
^tabt blit)cn md^^e, unbc bei^ bcgcf)renbe (^cmcncn Q3drgcrunbe3ntvaf)neri5, \ic^t be QJcr? 
orbnctcbev^6v0erbenOvabttviaenocrmabnen, batfefammt unbctefonbcr^ (lcf nic^fgcgen 
be^dr(}er^id)tn?atanbcr^, bcnn n)at bcm ® obflicf cn '-IBorbe , bcm RecefTc unbc ber ^il^ 
ligfeitglicfmatigi^, t?ortboncmcnbc , unb fo fe ba anbcrd merben ^cfporcf unb bcfunbcn , \\)i 
mx% fammt cbbcr befonbcr^, fd;al ibf na ©elcgenteit ber ^a^^oxI) ungcl^rafcf nid;t blit>cn* 

5n. ^{)om5^cfd;(utcsct)cnbcijcmencn'^dr0cv vlnbc^nn^ancv ben vcrovbneten^oiv 

gertt (grfle 25«l4ge, , ^6f 

0erna\)ermal)lcn\)uacnfamen^efe5luni)c^^ulmac&t mit Dem (grf). 0\at)et()0 l)anbclnt)e aHe 
6at jenc M in Diffen '2irticule im Recefs begrcpcn , unDe fcn(len nu unt)c ^ernama^l^ Dijier gui! 
t)cn@taDtV)Dnn6i)enfi)nn>i(, t^o t)cr5anDcInDe unt)c tf)o \)ert)ra0ent)e , unDe tv»at barinnen 
i)dr,flenamen wart) unt)c t)crt)ra(jcn , Dat njiaen fe ficbe^ ()0(t)en, UnDc Dar ocf Daijan njot cnt^ 
(iurit)c , iDt rocrc ocf Dan ^apcn unDe ant)crn , Dat wiaen fe tf;o aUen ^»?Den mit l'i)|f unDe ©octf) 
helpen utf) Draaen , unDe nemanD ocf Dari n mlatm ()cbben, 

l^ilTc ^panDclinc) unDc Cefun^ Dc^ ReceiTc^ i$ (jefc(;e&cn ; Dc^ «jjjfluDacje^ m ^etri 

SDarna ^cbben fc atocrmatf^ bcV)u(bort)ct , up l)c 53ct)c Dc Q3or|lent)cr, t^ai cen ieDer,t)c t^o 
Jbamborq tvabnbaftig fi)n, unDc^roDerfcbopbiltcfbcbben, DcDcn«or(lcnDcrntf)0^e5oef 
Dcr 2lr mcn prarfenteren fcb6(cn , unDc n?cr Dc^ nicl;t gcnocjet , Dar fc^a( men bi mf(^f)xm m Den 
^orflcnDern aobtDuncfct, 

2Be^ ^6rmaf)(^ Den ^dnnicf en ^e()ci)cn ii Dorcl; Dc ^ixQtx, iDf fp g(efc^, t^olt, $25roD, 
mt , :c. wiaen fc ;df)r(icf Dcm ^irmoDc goctunUig gctoen. 

OcfDe^in(anDifci)enJ£)ufe, Det()0Dcrgemencn5?aflcgecjct)enf»)n, unDc noc^ mod;te 
t5oUnDerf)0(Din()eDer5frmen, ^ercfbercn, Cap(ancn, «}3rcDigerunDc(Scl)o(mef^crge0eDcn 
i^erDen, fcf;6(cnane^fc()tt)crnigcrc^ufcl^eDen, unDeDegri()dt.\)an DemfiU^ic}tn ^pufcfle^ 
licfanDern^ruH^nscneten, if29. 

©ie 3mt)ti ^iilm ju ^^^ ^^^ii^^ SimtUl *** 


hxbmn mM mthtil 

^rtlt^ If oHet: ft)iel)CC Me Memorien im ®Dm/ eitt 

€vbe bci bem SBinftrbaum betteffcnbt 

V V V 

Ex Libro Memorandorum 1527. 

' f)0 tt>CtcnDc Dat int 3a5r J^X^iiu ^ eria quarta ante barbare 3n Dcttl nf)U t)Or Dcfleiff ^r^ 
baren OiaDe ^ane tnoUcr ongefiaget Dc Vicarien lonDe Q)ortt)tferc tn Der !^om^ 
^crcfcnf)icrti)o5ambor5 Mn m^m i/c. ^}?aref 4)ouetpo6(^, Dc of)m ftn^aDcr- 
ii^n)anJ£)an^?0?oacr fcbofc 5ebbcn 05efat)et DarmcDcaftf)o'oc(enDe, »nDc Dcr Q[)Orn)i|?inj)e tbo 
tonDe f n fr>n Srtioc bcicgcn b\) Dem ^infcrbocm , Dcn)i(c Dat (^e in unmunDigen 3af>rcn , t)nDe 
etjn ^i;D(an0d n&u ti^erc 5irtcn ^anDci^ gcttjtfen , ^eDDc fpn QJaDcr foDan ^rue t)erf offt t)nDe uer^ 
ktm DcrMemorieninDcm^mc/ Dcfrcf De^ unDermatet, t?nDc f)t Dat fcfle ®e(D Darinnen 
5cDDe, fott)0(De()ct)crt)or(jemc(fcr Memorien, aaecrt)t{)3cfc(}tc©c(DDaf DeMemorienDar^ 
m5aDDe, t)nDefiot)c(eDarbitl^oaci;terDerMemQEienn)eDDerumentric&f€»/ tjnDcalfeo Dc(a^ 

3e ^ fc|le 
i66 Il.Z^cilef.Pemdmnf.Cap, 

tcjle fKmtmmx Dcn ©jcnt)om ^\m$ Q3cDcr](cf cn €vue^ antajlcn. ^arie^cnft uorgct)Qcbte Vi- 
carien mt}t Q3orn?cferg borc^ M. 3of)ann DJum^crtcJ J^^ngfmann latm antmor^en, Dat 
i|roanDcolbe^an^^oacr, af^ein miinbtcJ; ?0?ann, bprtncr^onmacj?t,Dort>eflcnDiat)c, 
nat)c(terC^cc^teDcnt)or5cnanntenVicarien, Svente, Memorien, Dor dl)r^ttee(ec()tc(5)eiD, 
ocfDpgefamcn3^ent()e, fo febi;t)em€ri)etboadi)fcr5ct)tfet)cr(ateninDer(Stat)ti£rff()ocf, \>n* 
bc i)crfwi(tcf) t5ofcrii>cn (atcn ^tmn t)an &t^tn t^o trumer .£)ant) , fobanc^ t)ullcnf amcn t()0 
bett)i;fcnbe beromcnben , »nbe Mt n^a fobancr '^orctartn^c gebacf)ter i^wan J^an^ ^oHer ftcb^ 
ber tjnge^rlic^ b\) \>. 3a&ren gf)c(cuct , t)nbe bc^ flebe^ gcf)0(bcn , fio mcre be Memorie bceJ €r* 
i)c^ ncgcr t^o bcf)0(ben , a(fjc ei;n anber be^ t^o cntfettcnbe , ic* ^tgmit replices erfunbigc ^fa» 
Qt DnbcSlnbtivorbc , 5efftbi|te€rbar OJabt af^efpracfen t>nbecrfannt, b^emife, bat ftcf t« 
bcr 2Barf)C!?t jjo befunbe , t>at 9f)ebad;tc S;}am ^oiltt b\) fincr *^ofmacbt aif^t ein miin^ 
bicD 9)?ann oorfcrcDcn fi)n ^xu tf)0 i)er(atcn/t)nbe be Memoriento fcrit)cn (aten, fo be Slr^ 
titu(bart)pin bem €rff Q^ofc sefcrcuen» S)e begcicfcn unbe fi.<tegaftQ *) befunben t)or^ 
mc(be, ^iofc^o(bebet)orben: MemoriebDfiobancm^rueblpucn, »nbebcm ^genbom bc* 
f)0(bcn, n)ercauerjlt)orgebacl)teJ£)an6?0?o((erbc5?(c9ere, burg^ fi)nen Q)abcr i^roeeJ t)or(a* 
tcn , ebber in 5l(fbc(pngc tf)09befecf)t ijC ^\x , bc ftcbbc cmft)nQ3abcr t)nijeferlid[)bot)ort 
in \)at ^-rue wol Dorwiffcn (ateti , in bem M M fjo nicbt bcmifct t)nbe nagebrac^tfjo votf 
xt be Memorie ©an cm bat nic()t tbo entfettenbc , t)nbc fcf)0(be M in erc ^erbe bebofben, Pro- 

nunciatum per Senatum Anno &c. XXVII. feria quarta ante Barbare virginis <Sc infcri- 
ptumexcommifIioneDominorumGerliardivan.5^0(te <5cHinrici ©al^borg pro-confu- 
lum <5c eisdem ledum. JDie ©ritfe ^tilaQt ju bem fcritten Sapitel. 

*** *** *** 

i5ini0e ^rtirfel 

aueJ t>cm 

aupt^RECESS 

t)on Anno 1529* 
*** %"" *** LIII. ?3on t)en gemeinen ©otteS ^aftert, 

I ie gemcine ©ottc^^ j^ajle , Ut mit ^oibm ^^. Dva^t^ unb bcr ^cmetncn Q5urgern utib 
^inn)of)ncrnjuUnterf)a(tungbcr2lrmen aufgcricbtet, fod burcb bic ^ or llel^cr n, bie 
baju gefobrenfein , unb i^rc ^ad)f6mni(in(te ju ctDigen ^^a^cn treu(id)t)or|lcI)cn , unb 
gefobcrt werben,nad) laut unb3nl)a(tbe^ 3lrticf e(iJ bariibcr bera^mct unb burd) ^S. Oiatt unb 
ber ©emeine ber 4. Carfpe( ge»o(borbet, fo iia^ \>it recbten Slrmen biefcr (^ tabt t)on M €inn)of)^ 

nern 
») %t\it I %it^ I ©lie^ / Sc&eganfi / intcger intjerfiunim/lf. 
Drieee Betl^se. 167 ncrn t)te bi6 an Mefcn "^o^ >cn Hofpitd(cn,a(d ju Dem ^ci(. ©ei(l, (^. 3(faben ^paufe, ''Iff^chm 
(^aufc/ intti5vcn3ubef)Dvunacn unD®ercd;ti(jfeircn, bann 5uni@cf)aarn bic Q^rut)crfd;afft 
^(cid) ant)ern ^ruDerfd;a(ften un& <5)ifpen , bic fonjlcn ju ^el)uf l)er 2(rmcn , unt) in bie €()re 
©Ottcdcjecjcben, unt) tt)ad auc|) in t)ie Orbnun^ l)er Ceremonien ju fo(c()cn ^e()u|f befpro? 
c&en, unt)eincie*jeid)nct; unt)()crneci^|lma(j()cgebcnmcrt)cn, t)ic nof)tt)urfffijjen ^irmcn , t)a# 
i)Dnmita{(cr 5^o()tt)urfft befor^et, uniJUorcjcrtaitDcnmcrDen, a((e^ nacl) (autber t)orbcfd;ric* 
benen5lrticu(en. 3;m(i(eic(ien aucbiDadfrembc Sbriften^^eutc ju Dero '^^c()uffrur nacl)ma(>(^ 
in t)en 5vaflen ober anDcriJ &en QSorflcbern bei ^ebcn obcr ^cllamcnten von ix)0()(gcn>onnen ©u* 
tf)t ot)cr i?om ^rbiiutbi mit Q}u(borti) Der ^rbcn juf cbren unl) gcben mcrt)en , t)ag fo( man ^cm 
5lrmut()c unbefd;iveret , unt) ofenc gufage fo(^c}en (alfen , Dod) a(fo , t)ag jc^crman mit ^tbQUf 
t^e fo ()anDc(n, al^ Dag ©tat)t^Q3ud), Rccefs unD Q3aucrfprad)c ancntbalben mitbringef» 
5iudb()atcin€\2. 9ia()tDen5le(ter(cutcn unt)Q}orl]ef)ern Der j)cmcinen Q5ottci5^Jla|]cn cingc? 
mein3nfte(je(ge(ionnet, DamitfteDenfrommcn£euten, DicDad3f)i\qeDen5(rmcnjujeid)ncn, 
auf sSor^^orte oDcr i^ebjcit , unD m^ fonjlen befprod)cn unD nonnotbcn fein njiiD , ju ©erftcij^ 
lenbabcn. ©0 einij^er 5l}?ann , grauoDerguncjfrau, 5?ncd;toDcrO}ia0D, SuncjoDer 5i(t, 
553urgcroDcrSinn)obnerDicfer@taDtmtt«Spitta( (Da©Ottt?orbute) befte(e, Derfo(Durc^ 
Die '^or(lef)er Der 2irmen Dcr 4. Carfpcfe inht ©telfe unD ^((i^e Dic Da ju ordiniret fein , a(6 p 
©♦ Surjjen .(]civcifet unD ^ebrad)t merDen , unD Dcn foH man Dar ungcwei^ert mit aller ^hl)U 
Durfft, o^n/emanD(JJSefo|]i()ungt)erpfIeoen, unD reD(ic& bcforgen* 

LIV. SSon befappeten ^erfonem 

©0, (ciDcr! ©O^^^bejTerce^, manc^er(ei umtijTcnDc unD unmiinDi^e grauen unt) 
?j!)?annci^ ^JJcrfonen im i^d^cin ©ott(id)e^ 23Bob(gefa(Icn^, an M ^(ojler ? ^cbcn, aucl) mam 
nid)mab(n)iDcri5remguten^^men, ftc{) bcc}eben , unD Darnad) Dao;eni(]e iuflcioben unD ju 
fcbn)cren9en6t()i()et, unDgcforDcrtfci», Da^nid)tinihrernod);emanDe^ ©ctt)a(til], unDDa^ 
bti alfo tdslid) mit bcfcbwerter Confcientia unD cnjigen -iCiDcrnjiflen unD Q5crDerb ibrer @ce? 
fen@eelic;feit(3elebetbaben, unD f)icrncd)f] t)ic(e Dcrfe(ben Durd; red;te ^^ef cbrung @6tt(id)c^ 
Sa?orte^a(foberid)tet, DagfteCbrift(icberinQ3e5orfam ibrer €(tcrn unD grcunDei^re^ung^ 
fraufd;afft, DaeineDieau^fonDerbabrer©naDe^Ottc^ ciccjcbcn^auffer tdQ[id)m ^l^flid^tcn 
unD*:^efd)n)erniffen, Dieifercn ^erfoncn im ^(oflcr (cbenD bet'd;tv)er(id; o^ne €nDc auffieatt, 
cDcr fonflcn ein tf)xl\^ ^tbtn im J^eif . ^bfianDc f)a(ten unD ()ebraud)cn mdgen, n)e(cber Dcrfe(ben 
^crfoncn, Dic au^ fotbancn CbWfl(id)er Q3ericbtunc) oDer au^ greunDe unD QSormunDcp 
Diatb, |td) Dc^ ^(ofler^f ebcn^ bc^cben , unD bei i^rcn greunDen e5r(id; (ebcn mlttn , Dcn fofl 
aucb nad) Diefen ^agen nic^t gtm^txt njcrDen , n?a^ ^rbt()ei( t)on i^ren €(tern unD JreunDen, 
DadanftefadennjirD, DennftcfoI(cnDcdSrbt|)ei(^<5dnf}(icbcjeniiiTcn, Qkidyciie n?ennfieunbc^ 
fappctgen?efln)dren> S;>dtttn attd) i^rc SrcunDe" Die €rbj©utcra:'entba(bcni)orDicfer3eit 
flllcnttalbenDcrtfteiiet, fo foKen Die ^«unDe nid)t^ Defbnjeniger Dcn^erfoncn bebuiff/icbfein, 
ju erlan^en, me (te m unD nad; ind ^(otler ^cbracbt I)abcn, unD ibre €itern unD greunDe in^ 
^lofler gcgeben babcn, a\\6 Den ^(ojler ^utern , fo \>itl man Dc^ mit D^cDcn unD ^^g txhncitn 
maQ, juibrerUntcrbaitung, Darn(ci)(]fo((enDic^reunDe, DieDa^€rb.©utbcmpfanqenba* 
ben, Die^')3erfonennad;if)rev@c(e(}en()eitinDeB(£f)(tanD, oDersuanDeveref;rbaren Unterfjai^ 

tun^ twng \\x brlngen t)crpfli*tet fein, nac& t&ren beflen QSermo^en unD fonjlen biai^c ^pulfte m^t ju 
tveicjevn; ^urte auc() /emQnDunbiai0e(Sparun^oi)erQ3er5!nDerun()tl)un, oDerbiaigc 
^ul|fefot5anen€bri)]licf;en£ebenn)ei0ern , fo mcgenbic^erjbnenfurDemOiatbe^ormum 
Der f iefen , ct)er f iefen (a|fen , unt) Dicfelben ^ormunber follen hii Dem 9iatf)c , unt) ben ^eror^ 
DcnteniSurgcrfor&ern, Dag alfo in Dcr^acbecjefcbeljenmoge, Dagben^3erfoncn, Dic nicf;t 
anDcr^bittcn, DennDa^rc(^tunt)bilIigi|l, Dai^ienigc, njojuftcbcrecbti^eefcin, ntc6tt)orcnt^ 
^affen wurDc , wurDe abcr /cntanD t)on Den QJerfoncn (ic^ in t)ic J&cK. €5c begcben iDOlIen , Da^ 
foU mit ibrer (Sltern wnD greunDc unD erf obren ^SormiinDcr d\OX[), bci *^cr(u|] i^re^ ^rbtbcil^ 
9cfci)e[)en, &ieaucbau|ferDeni5^Io(iero()ne<2I)ejlanD ef^rlid) (ebcn n)0llen, n)tcDor0efc()ricbea, 
&iefo[IenaIIc^Q}ortbeil^, Da§ cincm Dom i2rb^'®utf)C bcfangcn ma^ , genielTcn, Dod) Dcn 
Jg)auptfiub( mit fciner grcunl)e d\^ih a(fo an(c(}cn , Dag Dic €rbcn nad; fcincn "^oDc Dcn ^aupt^ 
^in[)[ unDcrniinDcrt bef ommen mocjcn, n?o(te aber /cnigc ^erfon im Jt(o(ier * ^cben b(cibctt, 
Da^^(oilcr fofl ju <^orfang ibrcr grcunDc fein (grb'(^ueb forDcrn, aufnc^men, unD3af)i: 
uni)^a(j5U9Utc()a(ten, b(etbetabcr bernad) Dic ^erfon nid;tbeim5\(oiler^£ebcn, fofoflibr 
nad; i()rcr (3)elegcnf)cit unt) QJermi^^en Dcr (5)uter , Dic fo cmpfangcn n?crDcn , /cif;r(ic^c^ Dic 3eiC 
i^rc^ £ebcne5 jiem(id;e 07of;tDurfft Dcrfor^cn. 

^urDenauc()ct(id[)e£eufcfotbdricf;tbcfunDcn, Dag(Tei5rcJ&aabuttD©utf;er, t^rem 
ncd>(lcn ^lute ^<M bcfappet mdrc, ju 57ad;tbci( entbrin(jcn , t)er(jeben , \)erpfdnDcn , oDer am 
£eib''(53eDinge (e(!cn n)0(ten , tiOii afled fol( ju a(Ien geitcn mad)tj(o§ fein , unD Dic Smpfdngert 
foacnDajSDcranec^llcn ^:^(utc ju ubcranttt?ortcn, unD tvad a(fo cmpfanijcn/ njicDcr ju crlcgen 
unD t)oriutf;un t)crp(]id;tctfein. 

LV. ^Son ben ?3fafrem 

©oct(tcf;cQ3fa(fcnoDcrfonll intJ jvlollcr begebcncn^erfoncn bciunt? tt)of)ncnn)of(ctt, 
Diefc(be al(c foHcn aud) , Dicmcif fte Q3ur(jer(id;c ^^\<i)i t()un , unD tviDcr Dicfc (StaDt unD unfc^ 
re ^urger nicbt^ fd)dDlid)t^ ()anDe(n oDer ju ^ercfe llc((cn, Q5ur(jer{id)e grei()cit,(jcnte|yen, tm^ 
9(cid;cn foKcn aucb Dic ^)>fa(fen , Die cbr(id) unD jucbtlg (ebcn , unD bi\ unj? tnDicfcr guten (^raDt 
wcbncntvollcn, tbrcScbnc, Dic(t'cmitrcd;tcr^bfunPbcft|cn, W^dt il)rc^ ^ebcnjJgcbrauj 
d)cn, abcrDicicni3cnDicbig5erfcine9??c^j^ric|]cr gen)orl:»en fcin , fodcn ibre ^cben ju il)rcttt 
^bcl]anDt)er(aften, aufDai^anDcrcjenisc^^crfoncn , DicDic^atroncn jurSeitDamitbeforsctt 
tvoflen, Daoonjur£cf)nc, unDfonlJcnaud;bi|jiui()rcm€5l^anDein ii)rcn '^^ugcnDen unD gu? 
tca5?iin|Icnm6gcnaufcr50()cnunDcrf)a(tcntt)crDcn, foanDcr^ /cmanD »on Dcnicncn Dtc mx 
Dicfer ^cttJifliguncj oJokWt, unD am i'cbcn fein, Der £cf)nc Durd; 5)of'()Dur(ft bcDur(fcn, fo md? 
gen Dicfctbcn Dic £c5ne W 3cif i^xti Zdxwi , au^ 3u(affun(} Dcr Patuoncn unD(2rf dnntniip €(J. 
CXatf;^ , unD Der DcrorDnetcn ^^ur^cr Der 4» (2^arfpc(e geniclfcn, 

LVI. ?Bon ben Se^nem 

Um Q3cr(u|l De^icncn , Da^ frommc €f)rillcn £cufc ju ^^^crmcbrun^ Dc^ ©6tt(td)Ctt 
^tcn(Ie(fauf0^cDcninrcd)fen^i5?nrbitmcrn unD Jbe(->ungen unD gutcr2fnDad)tiul!ebnen0C? 
Otfftct , unD tt?o\>on Dcn ai» Dicfcr Si^ii mef)rma()(^ bciDcg; Durd; Dic PatL-onen aucj) Durcf; Dic Q5c^ 

(t^crc ^titu 23efl4ge. i^t fmt\>mvdtvtmbmmd)tf)tiiiqtti(ff jufjalfcn, foillDorgufangcfc^en, i)a6 t)fefci: ©tat)f# 
Q3ur()ct oDer ^mwo^ncr bic/enigen ^auptllu^l unb DSicnfc jum 5!)om, 5^r(5t)cn , Viearicn miD 
Commendcn oDer ant)ere Sef)nen; bic ju ©OttecJ Sferen gcflifftet, ju beja6(en fcl^ufDi^ fciil 
foflen, nacf; bicfem '^age t)en ^^cft^jern ber ^ef)nc noc^ t)en Patronen ot)er ^erren f etncrlei ^aupf* 
©tii^lelofcn, t)ieinDem@tat)f^Q5ucf;c()cfc5ricben(ler)en, auc()aufQ3riefc, ^ur^crobcram 
bcr^en)ci6au^(jetf)an, cdgefdl^efjct^oreijl, Da|]Dic(Sntf(in^crnt>e^^aupt|lu5I^ DorbcmSJa^ 
tf)e offened ^aufcd bef cnnen , Da§ folc^ cin .^taupf |lu5I enf fatigen , unt) ju ^eOuef Dcr ©offlt^ 
c^eniSf)re, o&erjuDerfenen^ellcn, ben Dic ^cf)ne toerlef^nef pnD , o^ermlefencf n)ert)en, n)ic^ 
^er unecrlobren unt) uni>ermint»erf fein Qtltgtt, ot>er h(\^ er Dattor tt)il ^cbalten fetn, in t)er ^fat)f 
9venfe?Q5ud),oDerint)a^^ucO, Daf](g(g.0{at5t)aju tterorbnennjirt), fcbreiben laffen, unt) 
unt) ctcbe fonj] icmatit) Den JpauptHubl t)on |tc&, t)er foll fein (5rbe, bamif nicbt leic^fcn o&cr It^fcn, 
benbieienen, t)en Daran cjelcgen i|t, mdc^enaudben (grben Mc fort)ern, fo fangc t)cr .£)auj)t 
©tu^I, imma(Teni\?ici)or5efc()riebcti, su^uc()csebrad;f, bejaf)Icti(t» 

LVII. SBie man ^lefe »on ttWn fc^ei&en foB* 

Um Smiefpalf bic (td; jtvifcbcn unfern^^urgern 5crnad;ma5I^ oon n^e^en ber 9iid[)f t^f ctt 
ju Q3erle5nun3 t)er £e5ne, ober jn)ifc&cn ^rfonen , bic in Dicfcr ^fabf ml)mn , utib bie SBejI^ 
Cungc ber i!eben, t)ic toon unfern Q^ur^crn unD Sintt)o5ncrn ju £ef)ne Qtf)tn Ml Qtnit\]tn , \od, 
niemant) 5ernacf;mabl^ aujfer ^amburg plefen ober ud)ttn , bcnn jeDermann bcr Fundation 
m bcr tior^anben iji, (jenieiyen, unbfon(leninaflerIei)<Scbeibun,gen, x>m Jrcun&cn, tv>ot)a^ 
miiglici) i|l, oDeri)urd^€^.9vatf)Ci)iefcr(5tat)f, mif OiecbfcgcfcbiebcnnjcrDcn, unt)Da&a^ 
jemant) frei>enflic() brec!)« / ^^«^ 0^^^ ^^tt ^efla^fcn Dic Unfofl bcle^cn, unD fdr^r au^ Dcm 
(5d)aDen f;clffen» 

LVIIL 53on &en Seremonien ber ^ird)em 

^cremduien, ^ird;en''5)ien(?c, ©itigen unD^reDi^en , fofl man auc^ tn Dtefer ©fabt 
unD in anen ibrem Q5ebietf)e f)alfcn , nacf; ^auf Der Slrticul Dic Darauf toon Dcn 5ld;tba5rcn unt) 
^5od)(3e(af)rtcnipecren3of)annQ5u(tenf)agen Doa.Dcr^etL(Scr;ri(ffge(lcflct, unDtton Dcnr 
g.Ovatf)U"DDen(jcmeinen?^uraern htUtti^tt unD an(jenommen fein, jurgeif, \>\^ Da(jDie 
©emeineCbrit^en^eif, Dicbet)(ld;(350fted^ortf;abcn, ttja^ belferd itnD be^^dnDiger^ au« 
^30tte6:iGortt)erorDnen, unDanne^menn^irD, fofolfen aucbDic 5(rficfel Dcr (Sercmonietr, 
unD uberDen@Otfc^^^al]enberaf)mef , sitmSnDc an DiefemReceire^cfd^ricbcn, unD^Ici^ 
Dem ^jfaDt ^^tcf)e unD RecefTcn in afler S&?a(ycn igebalf en unD ad^ferfol^ef t\)erDen , tt)drc auc^ 
/cmanDDcr(lc^f)ieritbcrinDiefcr@faDf oDcr@ebiet5c mt anDer^ annefemc, oDer anncf)mcii 
ivolte, ern)drel;ocl)oDernieDri(),niemattDait(^bcfcbciDen, Der fofl in Diefcr(gfaDf unDDcro^e^ 
bietbc nic^t (jelitten werDen, fonDern cr fofl mif Dfec&f t)er fol^ef unD nac& ©elc^enteif Dcr 4af;t 
gejlraffcf ttJcrDen. 

cxxvill. SSon ^SoHmac^t ber ?3otfiel;ete &er ^v 

metnen ^aftcrt. 

!^ic semcincn?^ur^er«nD©nn)0()ncrDiefergufcn©(at)^ 6a^cn auf ^onbortbe^ 2. 
II. CMe 1. 2&4H^. ^ 9Jatf;« 170 II.Z.^dUl.PefiodtisJILCap. ^(itf)^t\mnmknU\mtmt\)^tfth^ , unL)Q[}oflmac5tt)onfid)(3e(}eben, unbben Dcrovbneteti 
Q>ur(jern , meldbc follen fem bic Q^orjie^erc Der oemeinen ^^ijlen, t)er 4, 5tarfpelc unl) iljre ^a6)f 
fdmmlincjc, bagftc cin fon&erIic& 2luffel)ent ^«benfollen, t)ag unfcr ®tQbt'^^uc& , flc^em 
wdrti^c Recefs , 5Bauer?@))rac&c unt) 5irticulcn aucj) (yercmonicn ber ^irchen beraf)met, ftet^ 
t'nif)rcm^cf)rtct)OirenfuI)retunD 5intcr folgct tT?crl)en , fpuf)reten abcr Dic Q[}orf^ef)ere jenig 
©cbrccl), 5[)?igbrauc&unt)Q5crfdumni^ct)abei;, fofoflen Dic Q3orftef)crc ber ©emcincn ^U 
flcn, famtot)erbefon&cr^ihrc^efcW5abcret)ieg^o5tt)urffte(£. 9tat5e 21ntragen , auf t)ag 
Da^ ^cmcinc ^cflcunt) ^iOoIfa^rt aud; (2intracf;tunt) grict)cm()(}c gefort)crt njcrDen* 

CXXIX. ^Son fccn t^cror&nctcn ^urgcrm 

Mii me tn Diefcr Q^eliebun^ auc^ fonflcn Dcn locrorDneten 33ur(jern bcfof)fcn if! , Dag 
fofl em /cDer, Dem Daran (^efcgen ifi, bei Den r 2. Q5orflcf)ern Der ©emeinen ^ifien in e inen iel^cn 
earfpcl , unD fonDcrfid; bei Den Dreien 2llter^£cuten in /eDen Cavfpel fovDern , Dic fotbancjl 2f mt 
oDer if)rc Q3efef)I5aberc an €€. Diat^c Qtlangm unD anfajjcn foilen , unD Dic ju allen gciten, af* 
(cg mit @()ttlid;er ^ulffc, follen f)efffen, unDinDer@ad)c trad;ten, Dag allerlei ©c^aDc, 
57ad)t5etfunDQ5crDerbDicfer(]uten@taDtunD allcr ^uvcjcr unD €inn?of)ner mij^e mfjiitct 
hkihn unD too Dcnn nod; eini(j Unfng gcbuf;retc , Daf[clbc fo mi moQli^ ju xt^Ux Seit bcf f^ 
fcn bclTern» 

cxxx. ?Son Jufammcnfunfft unt) ^{atl^fc^ldge 

Der '^iuftebcte. 

%\n'Dcauc5Durd)Die/cni()en, DenenDieObri()fcit jur3citbefof)fett, oDcr /emanD att^ 
t)cr^ binncn oDcr aufTen diaht^ mm ^ort oDcr Q3erfdumniffe mxhmQtt oDer ju 2Cercf c geflcf^ 
Itt, 0cgcn3n5aftDei5@taDti^udb^, RecersunDbcn)iIIi,9tc^:^auer;®prac!)c, aud; ^egeti 
^ieSfrticuI, bcIancjentDcn^Cttc^-^Dicnf], unDsuQ3ef)ucfbcr 5frmen aufgcridbtct, oDcr fom 
jlen jtnigt ®tmlt , 9}?utf)n)iffc oDer 53efd)vucrun9 gtgtn iine ^mjtm liber <StaDt-9{ec()t cm 
<^Ottt)erf)Ufc) J^or^enommcn, fofoIIenDicQ30r|M)crnDer©emeiitc5?af]eji, fo ofltc^eon^ 
n6thtn i% bei fi'd;jufattimenforDern, Die 24.5^iirgevauf?/e5fid5en€arfpefunDabermaf)fDte 
O^o^tDurfft^^.Dtat^eantragenlaffen, uitDDa§t)onif)m be^e^rcn, Dag tiad) Diefergcit jbf; 
d)cgnidf)tme^r()ebubrc, sefd^cgce^abcr, Dag /emanD binnen oDer aufTen D?atf)j^ Dar frcDcnt? 
fic^ in befunDcn iviirDc , unD fi3) unterne^me liber Die QScrma^nun^ nicbt ju befTcrn , unD Dcm^ 
nac^feincn 0}?utf)n)ilfcn Qcgtn Diefer ^eii)illiaun(j unD fonfien ^tijtn Dic Q^iir^er unD ^inmh^ 
ncr Dicfer @t(\Dt (jebraucbcn tt)oIte , fo efft unD bti fo t>iclen , Da^ bei Dcn /cnen Die binnen Oiof)t^ 
jcin , gefunDen unD Derf)alben 0cf lagct ivivD, feO unD follcn Diefclbtn Der (^tttt unD JpcrrHd;f eit 
mir Oved)t entfefeet ttJcrDen, unDcin /eDerallcnt^alben, erfcibinncn oDer auffen Diaf;tg nacf) 
©ele()enbeit Dcr ^()at nicbt ungcfiraffet bleibcn . ^BurDc aud) tinigt @c()tt)urigfcitbefunDeit, 
^Da§ n6tf)i,g \x>dtt, alfe ^vbaefefTctic '^^^iirgcrc uuD ^crcf mcificrc Dcr 2fcmbter forDcrn ju fafTcn, 
fotT)!a(2^.0?ar6aufDert)orbejlimm'ten^erfotien^:^caef)r Dicfefbcn forDern faffcn, unD tva^ 
Die 97of)rt)ur(ft crforDert , t)errid)tcn unD ju ^ercf c ftcUen, Dap ju gricDc unD ^iniQftit aud) m 
^oIfa!)vt Dicfer gutcn etaDt^cDcien ma^. 

m ««§)<»( SR' i7t *a.* *^* ♦.* 


*a,* *u.* * , * 

* * * Ex Libro Memorandorum 1530. 

Anno XV C XXX. !^maflcba(]5e^ m ^aght Cathedra Petri , mxb bf ^rfia/ffi; 
(\ht ^t 51nbread Q3crnart) ^refter mm (grbarn D^abe t^o ^amborc^ Dcr elnem 
©c^riuer th ©linfc ^iircjend ^ ^auetoor ^ambord; arcjenamen, unb f;ebben bo 
uorf be (grfamen QSafnjev Q}a^mer^ unb 3oc(?im (Sa((]borcl; Q^iirgere t^o J£)ambord;, bem 
ijrfamen yiabecifeefauet, babebaucnberiibrte ^poff Dnbe ©abeg^^ti?^ tf)0 (Siinte ^iiraen, 
burd; fmc (gdjulbe fepnen ® cbaben ebber O^a^bet)! bebben frf;ofc. Infcriptum ex commis- 
fione Senatus prefente Domino Hinrico J^ejlerberc^ Conf. 

_ ^c cr^afltigbe ^r 5(nbrea^ Q5ernarbtd be na ?!}?elbin(je mgtfi boraefcfireuenec 
(SD*ri(rt t)an enem ^rbarenDiabe t/)0 ^amborcf , t?or enem ecriuer t^o(Siinte Siireeng 
Spam 16 antjcnamen morben , befTt jincn ^Sorcjfeen in be fiifue ecbrifft ocf genoemet / aU 
fe;:>}agmerQ}a(5ma-^unb3oc(?em@a(iborct> mit ^anbe unbe 9??unbe t5o.aefcd)f tjnbe 
(}()elauet , fje unbe e(;re €ruen be^J ^tbtmm ^offfe^ 5^otl^(oe^ unbc fd;abe(ocd tbo 6o(ben iii 
aUen tofomenben ^^^Oben. Adum die 6c anno prout fupra. Infcriptum de confenfu 
Proconfulum prjefente Dpmino Henrico Hefterberch Conf. • 2) 2 up lyi U. C^tild /. Perio/tu III. Cap. 

""" S>ie funfte ^eilage» *** *** *** 
Upte« 

66atc§ t)att ©iintc Hic^acl tl)o ^im 

S t E P H A N I K E M P E N, 

g)«t)i3er$ m Swanaelii Sl^nfti tl)» ^ambovc^. 

Sampt titKX Vorrebe 

JOHANN. BUGENHAGEN. 

Vomer, in'» 
JOHANNES BUGENHAGEN Pomer, 

i^tf)«6c!()efftt()omt)3fraaDt(Svetcp()flnSempe, ^ar6ert6c-5am* 
bovcl)mfunte(Iat()arincni?cree, mj^ngnnftigeJ&eveunDie^e^ro^ 
ter , \)nt)e snitarbciDer tm ffuangcito unfc^ lcuen JP^eren 3^fu (Sprt- 
fti, ut^ wctfemSbctciclflarlicf tjorfta, Dat epn anD^r f85cf tpeDberen ge^ 
fc^rencn u, Dar ()e mpt bi)tTcm S6cf e i^p antwerDet, a(fc epn \)imM w tnne 
fct)5 \xm (cfen mac(), 3cf (cbal ocT mtt gcftcr^2B5rben pnDe vnuorfcCeme^en 
'g5ae«en in tem 8efter??3oee anBcgeucn fpn, a(fe t)j)t ^ocf t>ermelDet , 2)e^|^ 
©oDt ge (auct v)n (^tt^tc()ett bcrct) 3(Efum (I^riftum unfcn (euen ^€ren- 3c5 
bt)n Dcd nic()t u>crDicl) t)at icf ei;n n)ct)nici) i)an fuifcn ©nucicJ 23aDen It)t»e, um* 
nie bc^ l)i(acn iJuangctien^ willcn^ Dat ict Dan ® ate^ ® naDen (ere. 3cf n^t^ 
m\) ftctc^ mynet bafucn ei)ncn armcn @unt)er bcf ennen, tcf f an ant)er6 tjoreav' 
Denicfetbeftdn, t)emi)t>an a(lcn euuDcn t»orc& (S*f)riftum rccStuerbisbet, \u 
Dncr6 t>e g6<^en ^ @cf)riuere fct)o(t)cn mi) woi v>p cine\)nrec()te S[)Rct)ninge brini 
fit)cn, Darft)®ot)tv>o^r, tat tcfmoc()te55nrectjtcmei)nen, tcttt)ere\)or®abe 
fram \?nt)e net)n ©unOer , @cl)o(t)en nu) fu(f c \?(i)tt9e ec()riuere ntc^t fto(t ma> 
. fen, n)cnntc£fe()ct)atfemit^h)teiMlcn\)?atS56fe^panitii)fc6rtuen, miDe 

f omn ntcbt aitDcr^ ftuDcn tvcn \?nucvfctemcDe Soflcne. SOl^nc 2et)rc \)^ apen- 

bar bav Dor Dcc^ciit, c>artl)omt)neeucnt/ fotiar irtmj; Dei^mcbt Darff lltemcn, 
fe mogcn Dacum fragen t>c mi) Wrcii \)ttO (ct)n , fo ivcrOcn fe Dclc Dufcnt t)i;nDcn> 
tc, Dc njcDOcr crc J?5.cjcnc wcrOcn rcDcnOc , u1: mcinc De t^moc ijnDc (StcDc fpnD i)o 
flrote (jcnoct;, DarictiSaDc (^cDancfct,(jclcretl)cbbe DnDc noc^ Icre, Dat ft ftct 
Dcr ^arl)ci;t woi bcfrac^cn fonDen, itjcnn fc ntc^t tl)or go.qcnc luft fecDDcn, 
S)oc()fi)nDt\)H5^fulfe Co^cbJcHcnuttc, tvcntc nci)n rcDclict ®]infcf;e iverD Dcn 
gogcncrcii mcl)r (oucnDc , Dcivtlc mc mcrcf ct Dat ic fo crnf tl)aff nc& mtt apcnba^ 
rcn 26i]cncn um(jl)an* ©e bcbbcn uaf ene f lat^ct, Datl) m) en i?nrecl)t Dobn , 
tDcn n)D tpcDDcr ere goDtlofe ^cfcnt t)nDe ^oruortnge Icrcn t)nD fd[)riucn, 
Ouer^ mj bcbbcn cre egcnc ^cf cntcntffe tDcDDcr fi: i;n ercn cflcncn S3of cn , ti)cn* 
tcDan)nnct>i)nDct ei;n vmdUt QSorftcnDtgc flar, i)nt crftc, Mt fe fljuD Dain 
goucoafcjcuallen, unDe(tcfgcI)engctI)cbbcnan2)imcI^8creK» LStmotl). 4, 
tarumme i)^ oct alle ere (SaDe^Deenft mlmiM i?nDe ei;ne Dlrcft)tUtcsii)t/ 
anatt^.if* 

2I)omanDcrenDatfefDnDt)n(SaDc^ ®cr(cf)tegeuaflcn, Dartjan gcfc6re« 
tocn ftci)t ^m. u ^cnte Dctt)i)Ic fe (gaDcc^ ^ort DnD ^crcf lcfteren , I)c fft fe 
(^oDt tt?ccbgcget)cn t;n ei;nncn uerf crcDcn (Si)nn , k* 3cf tt)tl ntctt mcfer fcg^ 
gen, erer SIi)ntbcitt)^nci)ne 't^Mc, Dcr ®arl)ci)t Denl)u !)el(cr fcbijnctweti 
Dc^unne, ftrct?en fc tt?cDDcr, Datbcfumptcnfcreivol, iinDe®oDt,tt)cW^ 
<23DenDcfefDnD, tt)crtfenocebctbftra(fcnDe, fofcftcfntcttbcfcrcn, ftlfadtn 
wtbbtt btn Prictel, DeenDat rcD,Det)dere grunDntc&t, tjne^batenfe t)pt ^6* 
gcfte, Darumme DatttJt) ere(Salict)ei)t fofen tnptDcnjnttjcDDcrfprcIpfen ®ar^ 
l)c\)t Dc6 euanflcljj d^rtfti , alfe mn en 3cfc|)rcpen ftet)t ^fal* lop. Deus 
laudem^&c, Dcn^etcufe^uDa^^falm. 

Xljottt DruDDcn t)^ ccf t)tl) eren S3of cn Har , tnDe t)^t bebatff nic&t mebt 
Sit9l)e, fctugentvcDDcrficf, DatfenafuIctcr*SImtWt,<iIfe9efcc&t, fot)crfto* 
cfcDc^crten t)nDe I^al^ftarrtgc '^(\am pnoe pnucrfcIjcmcDc SlngeftcOte acfre^ 
flcnt)cbben, alfcDc^ropI^etcHtjanfuIfcnguDcnfcggcn, tat\) feocf Dcrgcmei/ 
iicnQ3crnufft tJnbealler DieDcli^ctttJorgctcn, tt^cmtfctt^eDDer m^i t^nbct)nfc 
fere logcn tt)iacn,alfo Dat fe ocf Dc.^i)nDcr ecbolcn PnDe DcGrammatka DartniJi 
tie nic()t v^ngc (cftcrt \attn; mt fct;olDc bx) fulfen euDcn guDca f^n ? eulcf fcljrmc 
i(f , eff t et(i)f c mancf en noc^ ® aDe f onDen Dc Q^re getjcn , t)nDc bcf crcn ficf t^an 
BenetrtcfenDcj? 2)uuc(^, k. 2.2tittorI).2. S)atgcuet)o®oDtDorcb^(?fuin 
Ql^rtftum t)nfcn Icucn i>crcn- S(Iicn(ErDoiti,eunDe, grftcrtngc, fan®oDt 
t)erDragcnt)nQ5ntt)ctcnI)et)t, S)arummcbi;DDctt3t)ocft)orfuIfe^t)ctiDe, Dc 
»u53ntt)etcnl;et)tfp lcftcrcnt^nDcpcruoIgcn Dat euanflcltone^r(ft(\)n^e*i;ne 

^ 3 Se-^ 1 74 ^^- C^ile /. feriodm IIL Cap. SScfcnncr^. Oucr^wcnnctli)fe, nuDcOBrtrbcDtamSacjcDd, famcni)ttDe 
©unbe De Dar ()ct impugnatio veritatis agnitce 93]arc» 3» ©0 crmanct un^ 
3oannc^, Ut m) m^ Dca bcDcnDc^ cntl)olDcn fcbolcn , pDt t)^ Qruttjcltcf t^o vjaU 
lcnDcpnDe JE)cnDeDc^ IcucnDtvjcn ®aDci^,^cb.5* Q23i)[lcn ^ ntc6t 66rcn, fo 
motet\)Dfet>arcnlat()cn, feri)nDbIi)nDt)nDeDcr5SIt)nDcn get;Dcre, SD^attl^.io» 
Bm^ m uu ivatl) tt)i)nnct De Suucl mi)t fulf cn eeftcrbofcn tt)cDDer m^ ? 211* 
(cDncDat, Dat &cfulueft mit fonen (Bcfcllcn (tct tI)o fctjanDcn mafct, alfc9cfcct)t, 
DnDe DatDe^ar&cttDorcl)\)ufe ^lnavcrDt Dcftc tiict)r mit ®oDtlj)fer (5d)ri(ft 
Umxit tt)erDe, Dclen tbor ©alict)cj)t, Dat alfo Den ^tcnvcIcDcn alled t^om 
l)cftcnfame,iHom.8. Sllfe Dcnnc ocf (}cfiMnD^ttti)tDt))Tcm2(nti^crDc , er, 
©tcpban ^ctnpcn , Dce truivcn ©encr^ Dc^ l^tlgcn ^uangcljj ^l)rtfti. ^cb=^ 
bcnfDUc Q[BcDDcrpartcntc&tgcn6cS)Daranne, fofprcfcnfccnivcDDcran, C£l)n> 
ftu6l)ctftnccl)bDt)n^tt)at})tn^oI)rraDe,Dattt)iIlctt)i)DcnneocrmitcnDcl^len, 
fo Dcle (goDt m\ unDe tt)crDt ©naDc qcuruDt , (Ercr logcne bcDarue i^t; nicbt , D« 
m^arl)ct)tt)nfcrScre,De(ri)riftit;^, fcljolenfe laten ftan i)n (5tt)icfieDt, tt)cnn fe 
oc!tioct)ei)nne^cactI)o^uIpcl)cDDcn/ ffioDtbcferefe, t)nDe fD mit t)n^ allcn, 
Dorc(;3(EiumG;&riftutninifcn^crcn, Sitticn. 

J^t)r tDcrtf) pntl) f ortcfte difputcit 

Vm ber @c|>oIe , 2ixt\dd l 2. 

X><xr) btt ^^tvodm^lx htt Prcbtger^ , ZttkM 3» 4. 5"* 6^ 

Van ber Wonttef e @ecte , atu 6. 

X>an(IrrtffeberPntud)t, <;rt.9- 

"X^miiSc^tebersej^illifen, artio. 

\)an TCD^^genbe t)nbebefcl;ts?erenbe ber Crerttur, «rt 11. 

VanbenfrombcttDoptefen, art«i2, 

Van X5orfbrc^ti5tl)e ber Ptt>:>icanttn , «rt. 13» 

X>an bett t)nben(II)>feti ©etiger^ xmh (0e(«nge, «rt» 14» 

X>miben^)>Iben, art. if. 

X^anbett5e(len, arM6. 

Van bent ^e|<tnse, art 17» 

X>anbem 0alue, artig. 

X>rttt t)orbett(le t)ttbanropentber Jigtlltgett, arf.ip» 

X)attt)ti)belittgj)ebe^@acratnente5, attio.iu 

Vm betne frombett (Sebrnf e beo @<;crametttei5 tl)0 tn)?bettbe , art* 22. 

Vm Wm bitbefc^ett ^t(an^t fn ber V1Ttf)e , art* 23» 

Vm ^tn XPorbctt bec Bacramentee apcttb<?r ti)0 ijoretibe , art. 24* Sanftt 25«T48<. 175- Van (Zauon vnbc (Dfter yn ber \^lif(e , avt 2f. 

X)an encm €ommimicantcn f «rt. 26.27. 

Vam (Sefrttige >nt ber V1Tif)e , art .28, 

V>an X>or(brsittge ber 2ivmcn , axt 29. 

Van bcm ^ortlattbe ber 0etttettt ,^m. 4. f. 12. Pror.30. noiiicItcFbat 

mecQabes li>6rbentd;ttt>o(etteufd;aI/ ocJpattetI)>fettmtberft, atn ^m 

be ber '53oranttv)erb)?ttge. art» 30. ^cnn iSrafftigen m^O toolgelel^rbett ^gern 

Magid ^'cebericf ^eniuiige^/ 

q3arncr t(}0 gfinenborc^, 

fampt ben anbeten ?)ar(oren t^nbe ^rebigeren &arfua>ert/ 

CPunfc^et Stephanus 3lempe, ^nabemtb^^ebebord^^ieftim. 

i^^olgelcrten^crntJnD^roDer, iun)i;e5tt)0lbcn>uft, tt)0 icf tJp cri# 
^TmT Wc^JptngetonOgorOcrin^c cinc^(2rbarcn®(iDc^t()oguncnborc5 
-^^ DarbDjUtt), ®abc^Q3Bortt)crfunt)i(3bct, 2(rtic!eIt)t|)^ernPome. 
rani, m)^ne6 IeuenPra?ceptoris@d;rifften, t>am2(mptet)nbeDentI;>nbett 
:2^erc!en, fummert,befuluisl;en(auermal;!45, bord;e)>nenierb4rn^abt 
Seuorbert) betJoeret t)tfbe beseret, hat mcn fe \>cm Zhhatt, Prott)efle/ 
(Suarbiane, rnbegan^er CIeriftetI;ofd;icfebe, offtefe)^emmttmi?tl;(0a. 
bes COorbetoufletl^otlraffenbe, offt \\t\) t>cm IPorbe (0abei5 roat beters 
t^oma!ettbe, offtfufl, mitt»ar!)afftigen2\eben t)ttbe@ttrifften, betr 
(9et|thfen mattntc^folbigett^anbenrnb 03ebruc!, ttotnelicfbermifie, ber 
eacratnente, berlX))>Ql;)>nge, jc. font)ccr^olDcnt)nt)cbcfcf)crmcn, DatDe 
qucmc tbot)orrct)i)ne, tDoaucrftDatgercfeccn, t)nDcn)at2(nttt)orDcemnacae- 
ucn, 1)6 )um allc^ f untb, ^^^ 

JS\\\ bcbbcn fcDc|*uUiigcn ?(rticfer t)n mmicn affn^efcuDe (Dn(jettt)DUcrt) 
t^orct) funDcrhfcn ^BiIIcn \)nDe ^or()cnffcnlffc Dc^ SdicrljoQcftcn, prouen (fo 
«omcnMDt) t)nDbctcrcn(atcn, Dartt^croegt), t)nDe jDerman apenbar t)n* 
De bcKe fd}outt)cn / tt)o t)nfc .P)crc ©oDt, De <3BcDDcrcr)nftcn Dac()(nfc^ tfto fcban:^ 
Dcntttafct, ere©orbci)t, t;olencft)omcl)r, ader ^cr(t fuitDt Dettt, Denn)0 
n)o(fcmitDcm^orDe®aDc^nicl;ttt)ctf)cn, noc&creJufct^crcDe tt)o ben^crcn:* 
De, noc(; tJnfc t)aftc gcre t^o ftraffcnDc , i;cDoc() |i;nDt fe fo bh;nDt t)nD rafcn, 

m 17^ //. Zl)d\B L ?eriodm IIL Cap. tnt fe bet £6gcttuntnt)c ntctr fturen f ouen , maf en grote *S6f e , tJUtl t)unutteeJ 
tnDc lofenCommentee^, acBtcn nlcfet me^r/ tt)et* erc gcce fct;rtjft[(cf pu Deut 
9efc0mienaBorDe®a0e^t)oruatctll), fitttDct:ot:oiuent)nDer6l)itten, t)atl) fc 
t)e©alu^ttgeu3ot2* gclcrett)ebbe, fcOelt^eut^nDeleftcrcn. Dc !)Dt rtic6t 16^ 
uentt)Ulen, attct)pt)orent, Dat gt) (Dem®oDtf^itcf)iatgc^ar()et)ttl)ocrfor- 
fceeitDet)ttDtt)oprcDi.qenDe, ttt)gltceDc Ogeugcopcut) De^et)ncf5CH)^ffe®ett)C* 
Xtx^^iW \)tW\\ moflcn , mott) tcT jntt) bcfc6eit(t)fen Daruau fcl)riuctt- 

^prttja^ t)Dr etltiecn £)a(^l)cn cpn grotf) ®cnic6tc, tt>o Dc gncDtgc 9(b* 
bct^Dattfuntc 5[Jlict)acl tl)ogititcnborct), gcuorDcrt baDDeei)nctt aucrftt)ittDett 
ac(erDcttg)lanu, Dcnfulittcjbcttbcfc()tt)crt, t)p Dc Strtifci, t)tiDc erc bcn)cn;it* 
^t ( Dorcb mi) cttcm Srbarcn 9laDt tbo euttCttborcb aucrgcIcDcrt ) t()o fdjriueu'- 
Dc, iOIcnfcDcoc?, tt)oDat55ocfrcDett)erc, t^orucrlicfgrotb, ferefCtnfllicfiuit 
^roitcn,\)uD»ctcriitcictr)0(icric6tct,Dnftraffbar, itcttgclicf&cbbenDcmancf 
tjclcn SSof ctt , mtbcDc4^9tf)6mc(^(5an(n>c(e, tt)orutbccf bctt^agcu/ fc&icfcDc 
ntDttctt eappellatt Arnoldum t)att eertjeu w^ eiittcuborcb , tbo t^orfofenDe, 
ofrtittt;faIcfettW)bcrotuct?5ocf, ittoct)tetI)Ott-P)cnDenfaiuen, tt)ODcn (na 
t)e(er ^orDcrt^ugbc) gbcfd^een* 

SilfcicfDat^Socfeittfattge, tJnDctjpflatbofecnDc (tt)Obinicf) naDcitt 
attcrftt)inDen gcIerDcu mmm , Auaor DetTe^ ^ocf c^ , t)t;ttDc \(t gOar ttcmatt^ 
Dc, fititDerDattJorDem^Srct^c t)auDcm^"a(ue Der^oDcu gctitteit tvaeJ, alfo, 
Dcr I)ogcfreu <2!$arl)ci)t gcfft)cbbcre, antttfct)ctt ^ct)l, k, S5egiHttc ocf ctl^fct: 
tt)cgI)cutboIefcu, t)itDefec, n)ollcfDc2)ictjtcrDc^groten25ofe^, nomctcittctt 
fcbarp1ttttttgeuq3r6ucr, t)ttDefi)n IangI)ct)UIcComment, cne^rouet)nDc?5c^ 
tcrittgbC/ dlfcicf 6ucrfftin)Ifccn, tv>atI)cpr6uctt)nDcbctcrt, in^ttDclcf Dar c* 
ncnt)ttmetlt)ecttl)upcn boitcfct)cr\)itDcfpi)tfc(;cr @ct;antflccfiitgc, DerCaftcriit^ 
gbe, ^clfcl)inge, J?6gt)cn, gbarnencn^nDe, m'i;ucrecljri|Tteauerft, vittDc 
tcf, ttocl)9G[3ortuoc()'9}tcttiitg()c, funDcrtvaticfDarpi;nDe, t;^, cDDerfccrmt^ 
trutt)clicf aUegcrt , (DDcrfcr fe(fcl)U)fcn gct)auDc(t, vniDcgcptwcrct, tt)cntc fc et)ue lofie t)ttbcn)crDc gcrc {Ux^ (2i)riftcn nocb nott) nocDnutte) gcuauen, 
et)tt S)ccl , alfc totl) Dcm gctt)onth)f cn (Bcbrufc ( Dcn gitDcu Dcnfibar tjnD nutrc , 
!)cut^orDc©aDcdt)nfci)cDelicf) bcI)olDcn, cdu©ccI, atfeci)u9^al)tt)itDcgu^ 
t)c^t)fc (Dat ®aDe^ Scucl orDcntltcf tJortgal), t)ttDe t)n)gcrici)tct tt)erDc) 
t)orgcftcIt: 

^t)r6cfftf)ettocf;5}rcgcuttoc50g^ctt, fmtDerbrafctPitDcptic^et, alfe ^attfte 23<tl4ge. 17^ etnrafent)ct)nftm]tct)9)lmrcbc, i(t fdbaibcmm , Datnien Virgilium tn Oci: 
@cl;olclcfcn fct)al, Mt men Dc^ ©nn^a^c^ Dc gcocDnetc Cnan^clia prcMgcn 
fc^aJ, Datmc ^pafc^cn t^nDc qjin^irtcn t)i)tcn fc6a(, ixit nu Dc (Epiftcfcn t)or 
Dcm Ct^angclto lcfcn fcfcal , Dat Dc SJtonncf c tJUDc *T3apcn , m m ficrc v>nD J)ont 
nen®aDc^Q23ortl)cbbcn/ DatmcDcn S!atccl)ifmumprcDt9cnfc()a(,:c» Denicf 
l;ebbe (fpricC t)e) Dcmc^rbarcn9^iDcgcfcc()r, Daticft)tbDcm"25orDc®aDc^ 
gcfcOreucn ()cbbc , ja fn)(ict f)cbbe icC Dat gcDan, it)cn Dcffc DaucnDige !)ioDDc 
ntcn fccn fonDc , tvornp icT gcuorDcrt , mt> De ^ort f(in(jcn , wcntc wclct 
framt)orftcnDic!) 9)]ann, f an cpcm (Jrbarcn f)^aDt t()0 ghitenborc^, fulfcfi 
t)nuorftant t()o kMm , Dat ^i t)t() Dcm ^orDc ® aDci^ ban ntt) n)o(Dcn bctDcrt 
l)cbbcn , Dat me Virgilium cDDcr Terentium in Dcr ©c()o(e (efcn fc()a{, cDDcr Dat 
mc^T5afc6cncDDcrfpingftcnt)prcttfct)a(, Dat mcDc(5pifIc(\)or Dcm (fuatt(jc(io 
(cfcnrcbal, DnDDcrgc(ifmim®cbrucEcgen)eft, fofiit()ocfm9n?^ntn)ort, tto* 
mc(icfDi)t, \d ()cbbciic(crtv>nDgcfcOrcncnt)tbDcm®orDe(SaDceJ, nic§tt)p 
Dir q3apcn S)ont(), cDDcr xx^^i f^ift Pt() Dcttt gcn)ont(ifcn ScrCcnDcnftc, pnDc 
® cbrucf gcbicucn tJuD bc()o(Dcn , fuuDcr tt)at nu ant()onctitcnDc t;^ , t)nDc bcfun- 
Dcrcjcn, t)peDcmrecl)tcn@cbrucf Der©acramcnte, Darup Hiitgct bciDe t)or^ 
3citentDnDc2(nttt)ort, ?3c|(utl) dud SnDc, tt^ocen jDcrfront()artt^931an Dar 
(efcntttacO/ noc()t)cfft()cnictte^inDctttgan§cnCommente, Dar be fb fccr me* 
Dc puc^ct puD Donncrt , Dat fo paf cn duDc mannicfima^i ()cr Dor motl), oSSc bt)t 
Doricje <2BorDt , Dar cin jtdcf fct)outt)cn mac^ , tt)0 nouiDC ftcf DDt armc 'Stotft 
bc()olpcnbefft, DatiDttoccn ctrot()25ocf tbobopc (appcDe, DnDfi)n Ditge^crDe 
9(bbctl)mcncDc/ ()cbaDDcDcn 5lcc^tfceu(Di.^cngcDrapcn, DeDctn ©tcffcn Ka 
rcn fcOolDc , tDo ()c mcr articulcrDe , DnDe fragcDe nid)t erft Dcn Slbbct^ DnDe 
^rott)cftDarittHmc, tDofciDt9crnefcflcnDnDc()ebbentt)o(Dcn. 

2)cr()a(nen (cucn JP)crcnDnDcS5r6Dcr, tni)nicOtcntt)cinicSDorCDnnDert, 
n>ofo(cf cn cv(of5ecOantbocf , Dan/cnigcm ^SorftcnDigcn, tnac&gciauct cD^ 
Dcrcjcr6mcttt)crDcn, DctDiicDaraucritcngclcrDcr (tDoDat(Scrnc()te (ccp) ncn 
fraitt, trtttD, rccf)(ftmticb^r6uer CDcnicf ftcDebcgerDe) tttcnenDnuorficn* 
Dtcb, DnDulDid)^agante DnDeq5r6ite*(Efc( (DarnocOercnocO(5c()atncinne 
t)^) gcfcttctbcfft, DnDtt)ogt)ibciDe©c^rifftett>erDcnDorc()(cfen, tt^crDeg&l 
9etDi6(icf DinDen, Dat^enic()tce5Dantttinctt 9(rticn(cnnoc()gcpr6itct, noc^ ^c^ 
I)ctcrt, noc&gcfrcndlct, ttoct)ienigen2:uttit(genamcn, fuhDcrfcOcnt(ifcn,a{^ 
fcenSriac()tDcffbcuulct()cfft, DnDDaruangciopen, ct^feDCSicnt (Dol)cft)ti 
^nfrutDarmancfgcfctct ()aDDe) DanDeitigitDcn®ct()cn, fupra feminavit 
(inquitCJiriftus) zifaniainmedio tritici, &abiit, ^e tt>0(Dcd nicOt bcfant 

fi)n , noc& (gcrnc()te cDDcr 9]amcn Darnan ^cbbcn , Doc^ aBt)f ctt)0( Deffe ©c^an-^ 

iLC&eita i.25<in^ 3 De 3^5^ IL Z^tfi^, L Pmodus III. Cap. 

icU^an, a(rooceDefre^r6uc^<£(dbi?Den2(t:ttfelcn, Dit()rlct;tcmitiun)/al 
iie®oiftautf)c(ft 

©omoInuDitOerlofe^c^antboc!, nfctttDert X)i t\)t \)Otanttt)orDenDe/ 
nic&tenjetnifj^er, DatDe jennen (njeWcrtJanOciTcmCommentc, fo \?clelauc^ 
DnDeromee^tJt&gcfpict bcbbcn) febnmoci&cn/ n)c(cf enfuurticb qSvoucmcftcr 
fei) Dcn 5(rtif clcn <\nmft i)^/ ocf Datt) mcn fuft De ^xkU Dcifc^ leiDigcn ©atan 
mcrcfc/ DcnotTti)calreDemit(tncr®cfeafct)opDearmen(^l)r(rtenbcitDorc^\)e^ 
lcfaIfc{)crlofcr eerc/ goDtlefcr(Bltfincriei)nDe©ct)atcfi)cit/ (|etufcl)ctDnDebe=' 
l>ra.qcnl)cfft/ nod) it?if(ct)et De fcgamctofc JP)ore De f)3]unDt/'DnDe fpricft/ kt 
l)cbbc ntcl)t b5fc^ gcDan , ^m. ult. SRomen tJnDe bcrcn (icf gc tfi)ebberc Der 
^o(vc(!snQOBarbctt/ erc2)romet)nDe5abu(cu/ ®aDc^Q25ort/ tt)Ot\)ClinDer 
^ibltcnnict^tgcfcbreucn/ crcnprccOtigen^aDc^Denft/ eneerbarcOrDcnincje^ 
Dar^aulu^t>anfect)t i. C[orintl). 14. 3)atmen fiilfe ivuUicHcbe 91ucfe n^cte, 
tJuD ncf Daruor mdjtCf motf) trf^tJUD tt)il t)pt f orteif e ( Dcn \)orl)cn Dord) auDe- 
i*e0)riftenlcren, Dari}cnoc!)fatnt)an9c()anDelt) fcf^riucU/ t)nDe antivorDen/ 
vuDettJon^ol aliefcbcuDcrie/ t)nDt)unutte fabcltC/ Dcrbcgan^tJcIC/ allcne mv 
meDatl)Commetittr)ot)orlcngcnDe/ tncDc ingcf lacfcrt bcfft/ tbo t)orantn)or^ 
DciiDC/ nicbtniittefi)/ f^ofcOalDocbDcri^eilofeniProbcrieiniDfctiantbocfe, |> 
nefct)ti{Dingct)nDet)orDcnDcbctalin()e rfbt)c(eDcr ©cfcrifft belan.qct/ Darinne 
g()cfunDcnt)nDcporfe(fc()ct/ t)nDe mx Dc^ fuft nott) fp) t()or no3()e gegcuen 
tt>erDcn* 

3un) auf rft fcuen i3ercn unDc S3roDeiv Dortttanc tct) Dorc^ ff f)rt(}nm /Dat 
gD bci^c ©cOriff te flit(ifcnDorc()(ercn/ alfe Denne n)crDe gp pt^nDcU/ mtl) itt 
jutvfd&riue/ ®oDt()c(ftunDetDcrtjutt)^orftant9cucn/ Dat.qt) iDtt)e(etrum* 
lifcrunD r$i)ncrpr5ucn unDeric()tcntDcrDcn/ alfc Dc(Te ^r6ue i£fet/ ()^rmit 
^cudc icf |utv S()rifto unDe DcmOlBorDc fljucr (SnaDc/Simcn» 
|#- :-.^lil-:-^|^' 'mm- -^l^- ^ ^-mWr -m ovbaf ct(lcf)eM)c icfetdfeSen-tentienfetr^Sitrtft, Dor^enSirticufen l)er(|efeffet/ no^ 
mdidui)^mt4. f, i2.^ro^. io. lteTnV)tf)?)?Mr^eo, 9^arcD, 3oanne,^au^ 
(0 , v)e^n^ jlarcf t)ni}eerntl{icf mi)fafle^nfcm !^on^e n^pfen t>p©ai)e^ ^orf , miDe 
fcren, t)at m) mhtm m!)njcf)(ifem ©ubtDuncfenbe , funt)er na ©abe^ ''^iUm , ©a? 
le bcnen fd?o!ctT, i)e fufucn I)cbben oif ncncn grcbe f)ebben f onnen , mujlen ocf Derc5 Dejfcn ^rd>" 
tic^^iel befoiet/ 53nA)emftl'egf)en(}fofenCommenterttverben,©ciDilel)e ouerfl fulfen^ nic[)tf)ir 
jm ^tnuangc , i?ar fc ,gcfcf)reuf n pM\)m , funt)er im €n&e Uv ^robrerie get)an f)cfff , tvcrf l^e tav 
ocf ({)n.$i«ttt50vtiJi;nt)cn^ 

^taftcmmt)6/ 

S)fit m] «5t)(n fo Dov De 36<|,t ette pt)e (Scj^ofe / :c. tont) Ht t)e ©efeaen tetnellcf ^jolt 53tifce 23eil4ge, 179 

l^ebbcnfc^ofeii, :c. ^Darcnt/ecjeii bvi^ngct f)t beffe f^iipfenbefer^ Argumente, alftW^U/ijk 
^$ (fpricftf)e) Dcm^oi-iJe^abci^-IGaltcjctian, t)«@c^ri(ftt)orfevt, t)an ©abe^J 'iBcvt cri 
Q)6f jen ^ovt acmafet , t)en IHtDen font i)e 0()en tbogdnnitien , $De Confcientie Dovprtcfet/ 
©aDe(m3ovtt)Wuc(fd;et, fa(fcf;e^uit/ni|Tcge(jci1en, ftjcin^onfpvacfer, ©at)cdl^a(]ercr, vu^ 
DeDerQ5oucn argumenteocfe, 

^?cn t\>t( tvo( fraaben, tvovumme bcffe ^vdue^Sfcffo tjnftnni^cjen rofet unbefcf)ent)et, 
5intivovt. :3cf fd)afarticulcrtf)cbbeii®ot)tbet)e, mcnfci>a(De5Ti>nDer|ut>c<^c^o(e|ttten, mt 
i)e(i()a(^cfd?reucn ®cn. 18» €pf>»6. J£)cbbetcf nufo articulert, motf) tcf i)c|Te ^^5ouen argu- 
mencet)nbcigd;antf!ecfin()ci?ort)u(Den, tioonicfct, tDcvt ^e ijetvi^dcf «emanDe (Denftcfful^ 
iien) pvobvcvtt)nDc()efd^cnDet()tbbcn. 

?0?i)n 2fvticfc(^ i)d fortiicf DejTe r Dar pi »an ndDen m \)t 3d()et ene (^uDe (Sd)ofe, t)af 
t)^DiJt(icf0efeci)t, Darniorbene9cmene^i)nDev(creft)n, De (^vunDt ncmeicf t)t() 'Dcn ©tcDen 
Dcr@d)ri(ft, tiw(5>oDt, eDDevpvDfet, eDDcrgcbut(), eDDerfu|Itvt;(DatmcDeft)nDcrtDO(t)p# 
t^cDnDdcre, nemc(icf ©en. 18. €a^D. 12. 15. SDeut»4»6. o:}?atr^. ig. €pf).6. 

S)u M\} t iDt bc(an()c \:im 0(Deren , t>nDe nid)t Dcv @d)o(c. 5inttDort ^e« Dt) De 
53rt'cfef*@et;|] nic|)t bei;De f)orent onDe fecntf) bevouet 5cDDe, f)cDDej]u tDof f)iv x>m 6t) DcfTcm 5ir^ 
ticfci, gutbefc^ctciefunDcn, DenDeffc©vuntf)cbbeicfDi)Davge(ect)t, Dat©oDttDi)(,menfc{)at 
DeJ?i)nbcrfcrent)nDet\)o(t)pt6en, t)nDeDarDutDu(tfecjgcn (tiooDu Denocf Dci)|i) iDtbe(ange 
DenO(Dercn, i)i)nDefluDavDi)t2lnttD0vt, Dat bi) Den 0(Deven t)nDertvi)(en grot fct)f t;^ , t)nDc 
f onnent nid;t cjetDaren , fvnt cin !Decf fu(uc(l ^n^e(ert , iin ^eei Dord) mannidbfoiDigcn ^anDel 
t)nD ^irbept t)or5i;nDert , ein !^ee( t)or(ieruen fe Den ^t;nDeren , m Dei)t me Den nu [ (Sd;af ©a^ 
De^ ^ort m\ Der ^'pnDev £cve Den t)tf)e fpn t)nDe mcDe (leruen i '^'Xi ft; tJcrne , iDt (lei;t Dar (lar^ 
der, Den.?)emmc(t)nDe€vDe, t)nDe'i)OvDertDe^|)nDerto, Darup ^cbbe icf , ne()e(t minenle^ 
ucn ipevcn t)nD Pr^eceptor^oan ^ugcn^agen , geraDen DnDc^eudrDevt, tf;or guDcn (^d^o^C/ 
Dat ocfi)e(cOrfafcmerfi;n, Dcr()uDen^o(icief>a(uen, fdci)cneicfnicf)t, funDcr fe^ije , DatDcf^ 
fcDet)Ovncmei]cfi), Daren (Sferiilficf ^)3reDi5ert)pfoi'Dcrt, Den@oDttt)t;f/ Dat me De .^DnDei: 
(eren fd;a(. 

'2Bati)^nuDat?^ef(uff;^ ■DatDemQ5aDevt)an ndDenft;, ft;n5^!)nDin De @d;ofc tf;D 
fettcnDe^ ^tw, Dati;(5nicf;tmi)n*^cffut, funDcrD!)net)ntrmt)C t)nD t)a(fd;e^robrcvie, mt;» 
Q5ef[uti;^, Darene9uDe@d;o(ei)orDe3d3ctt)anm5Den(i;. 

:^ufccf;(]intfunDer()et)anDem i8*^ap.Q3en. ^at men barntc5tt)i;nDentvcrt, Dat 
men mot{)c (5d>o{cn atiric^ttn , tJnD Dat Dem Q}aDer ^an noDcn ft) fincn ^6\m tf)o Dcr ©cf)o(eti 
tf)ofcttcnDe, t)nDDarna (affeDut)anDcmt)a(fcf)cnJ&anttt)pfcr t)tf)gc{oDDert5eff(]) fed[)liutDi^ 
Der, Di)ti)i;nDc(luDart\)0{, Sibva^am njcrt boue(en , finen^pnDeven, t)nDeffnemJ&ufena(icf/ 
Dat fe Dc^ ^t^ct^en -^ese bofDcn , 2c. :^!)t f an m\ ( fed;(lu ) en ^uv» 5lnttt>ort. ^QBe fiitff 
nic()taneDi), Dub{inDe'75vdue?(gfcf, DaticfDcffe^ovt, niit Daromme t)pt5e, Dat Darfuf^ 
fe^ ( m Du t)or()t)P ) fc()af3efcj)reuen ^m , funDcr Dat me Dar , t)nD in anDeren ©tcDen Dei* 
@c})ri|ft, t)an mp anflcra()en , DcQJrunDtDnbOrfafefe, tvorummc t)ov De ^d^et t)an noDcn 
fpene^uDei^c&ofc. 

9^u ile!)t Q)en. i s. nid)t fc^f icf;te!J ^cfc&reuen ( m Du t)ntrutt)f i'(f t)ptii(l ) Slbra^am mxt 
boucfcnfimn ^i^nDcren xu ®wnDcv; lcf n^etj) (fpricftDeJ^cre) Da(5ibva^amtt)ertt)Owe(cn2C. 

§ z tvcl^ 1 f 11 C^eild /. Vertodm 111. Cap, fDclcfev x^txX bctecfcn en wofgcual an Qjat)c aucr 2ibraham , ^at fee (ine 5lt?nt)cr (eren woIt)e , t)e 
tDOle nu fulf e^ nicfet l^ir aHene geprpfct / funDer ocf in an^eren (gtet)en ( m an^etef ent ) flracf d 
jebaDcn, t)cOl&crcnocf fulfe^gernefen, funberfonncntnic^tfeortbringcn, fte»)tl)cnnoe5@a^ 
De^ ^ort on^ ^illc , t)at nic t)c ^i;nDer lercn fcl;al , tJnbc i;^ alfo ene ©runt^ »n& Crfaf c , Dat 
m cne gemene ^»)nt>evlerc bebbcn niot^. 

^ar fujlu^roue^^fcl njol, m bp t)eife J^antmDfer , ntcf)t t5or t)nrecbten ^arberflc 

s(n)Ot)ufcf)elt)e(!) (^eropfet^eft, funt)er(iei;ttbofi'uc&ten, t)atDi;@oDt (mo!t)eut. i8* ge* 

fJ;reuen)'mitionpnnic^eit, blintbeit, t)nDrafent)icbeitt)eiJJ^ertengefc?)(a(}enbefft, lonDe tapjs 

|)cfi omme im ^ibDage , alfe en Q5IinDe im Dunferen , f anfl alfo Den ^ec() noc^ feen , nod? tjpn^ 

Den, Dc^Du \)\i t)nDc '\\\ t)clen anDeren OrDen bpner ^robrerie, (knrfc^ genocl; nagelaten 

S^u fecl^(l, bar f^ alrcbe cnc ^ube @cf}Ole t)nbe ocf ricf/ifeQ5efjoIbfn(iet)anben(enem 
2(nttt)ort. Q5anberricfIifenQ5ctjolbin0eber^ebago0en, beruef^u focjrotc^Sofc nicbt fd[)rt> 
uen, benmcntvctbgewi^Iicf, bat bulucbf?, bumoct)te|lfu(! tDarafrtigermenen, bc ^ebbic^* 
jjencjerc, benod;@abeebberben^uben, nocf;@cDoIenebber©cb6lerenbencn, anebatfefre^ 
ten t)nbe fupcn , fcblomen t)nb bdmen , ^alanben t>nb ^crf mijf en , fprin,gen bocb mit ben ^c^ 
nen t)nb anberen Beneficien ben , t)nb laten fulf e nuttc ^irbciber^ bewife na feen , t)nbe allene ben 
-t^amen bebben , batfemitSenenricflief t^orforgetfi^n, xtoX guber ©d;olen i)nb gube^ Djejji* 
tnente^ auer(I »an ben fan gcbolben werbcn , b^ fft mcn ()ir t)nb bar , ocf in anberen Crben en 
^i^blancf n?oIbeuunben, mengeuecn^joltmitbcv2)dtl^, t?nbcni^ta(lcnc mitbcm5[^unbe, 
fo n)ert bar m\ ene gubc (^cbolc fnn, 

^u<)t)fff} ocft)or, Datetlifcr wcjjcn CQorbcrucr in^e^afet, \>xv^ auerbcSiOgct scfcttct 
fi)n, beflefctlife^i)n()et)an ftcf leren. ^lntwort ^orummc »ormeIbe(]u be nid;t, bat 
men flcf \?or folcfe moc^teweten tbo tvac^ten f Scf fru(^fe ouevfl , \i^x bu ^ir ( alfe in i)elen Or^ 
Denbpner^^Probrcric) bemiftinbe£ucbtfc^Ici|l, batbupbc^djolen, t)nb(ramcgelerbc@e^ 
fcUen fcf)altbar t)nb t)orbed;tid[) mafeft , ^fel^ i)nb ^tumpcr^ webber t)pt 9)QBercf bringefi , n)0 
eclbavtboO.CW^aelbr^nivner^pbtgefd^acb, bumei*|]ibtauerft nfcbtt)tbfi)ren, fofieitnu 
be erfle Slrticf el mit fpncr Q5en)cr ingc , nod; t)n^ef rencf ct , Dpnc ^d;enDeric auer (l mad;flu n)cD# 
Der in Dc ^i;mpf^clcn jlecf cn. 

S)ar icf 9efcf)reuen [)%Voi , Dat me Dc <^nbcrrid;tinc)c M. ^5tlip. C!}?efanc!)t5Dnf^ tnbe 
D.^omerani, be@cbolen t^o regerenbc, biHicf tn eren bolben tvevbc, fwarmet bc^ummcr 
tvebberan, fd;elbet beffe framen €f)ri(Ien tor", t)orWtsent)nbSosener«, Dorbcrtcinen^rt). 
?Kabttf;oprducnbc, noer icft)tb@abeg^ovbegefcbrcuen ^ebbe, Dat men Donatum , Ca- 
thonem, Virgilium , (Scc. inNr @d;olc lefen fd)al , bett)ileicffulfe^ (wo^cfcbrifft) gcfa^ 
wet bebbc. 5lntr«ovt. "iSi^^iX en Srb. Diabf , tbo ben^erenbc sefdvbert befff / \)i fo fiarcf t)nD 
tajie bctt)crct , W bu cme nod; nencn ^iitf el uenamcn befffi , t>nb ocf \x^ €tt)ic^cit x(\^i ncmcn 
tToerji 

^atbuoucrflenen^rb.Ovabtfdrbcrf} tbo^rouenbc, tvcrocf t)tl)bem^orbe@abe^ 
bcnocrctf\), Dat&mcnDonatum,acc. in Dcr^cfeolclefcnftfral, wcrDcnfc ftlfct)orflenbij)et)n^ 

De gutifce 23<tl4ge, m 

&e»eeen JJ^erentvDlmercfen, Daf t)t)l)at*:^re(jenfrQncf pjJ, t)nt)e ^t) act)ten alfe Du ttjert b\\i, 
3tem tt)Ol fiitft nid)t , tt)ov t^o tcf S^v, q>omeranum t)nt)c ^, ^}3f)tljpp» ( De icf apenbor \>ti)nhf 
mc) opt5c, nid;talfe2irficclfetteriJt)e^^ouen, funDeralfetJorjlcnDige t)nb t>orfarenDe 9)?en^ 
ner; bcc^ (^c^oI^Oiegimcnte^ , tvol tt>etcnt)e; tvot)e@raitiaticat)mme©ai)e^ 3Borl)c^ trincn 
t6ot)or(^anl)e, mort^gelerctt^nbgeouetttjerDen, ©o|leit)tocf mi)n5UticfcIane5)n?ancf m\)t 

^otf), alfo, 

^e Q5nbcrricttin(3e ^l ^5iltpp. ?Q?elanc{)t5. unb SD. ^^omerani De @d)o(e t^o tegen:? 
&e tvert)en gelert)e ©cfedcn n)Ol in ^ren l)0lt)cn, ^HJat rebe f;e(f|] bu , Dcf[e (Sf)ri jlen 9:)?enne ei)Der 
mi)t^oIa|lcrent)ef et)DereinenSrbaren9iaDtitiit Dincr I)et)Iofen ^robrcrie t^o bemdi?enDe^ 
45i)r t>Dn trpDer t^o fd)riuen , i^ neen ^^ot^, De tvile ^. ?0?artinu^ beffcn 5lrticf e( f orte^ im Q3o* 
f e t)an ©c^olcn ant()orid^tent)e fe^r tjorfienDic^ t)t5()eflrcf cn f)e(ft, Ocf ^. ^omeranu^ im ^o^ 
fcDerSere, t)t5 Den jOrDinantien , flar genod; t)orf)anDeIt, 3cf auer)! anttt)erDe allene Dem 
^roue^ €fe(. 

53p Oen bxittm miUl 

^attcffc&riueDatmenguDetrutve^rcDi^er^erttJele, De ©aDedQQgcrttriitvelicf (ane 

Snmcncjpngeminfcf^lifer ^ere) preDi^en, ^robrertfteunDfpricft, CO?enJc()a(feen, Dat men 

■ nene (5d)c(me unD .4)eue in^ale , alfe De (ufpge Q3e(^er , De D«m CanDe t^o J&oltjicn fo t)cle jjef *p? 

ftet, ^ugcnl^asen, DeDenJ£)ambor0ercno^fsot)e(e0efo(]et, S)i>t fpnt (fpricf t ^e) De @e(]( 

imD 3)nbrufantf)en, Dar ^aulu^ t)au fct)ri(fit , Si quis accipit, fi quis devorat. 

2lnttt)ortl). 3Derman tvctb, tvo De 9vomcfd)e ^eue, fd;t;r afle 3aer t^nge^afet, fo Uf 
fe^unberf Dufent, Dt5£anDcnt)nD^teDen DuDcfd;e^ toDe^, unDcr Dcm ^d)t}m epnedl)illi^ 
gen 2lffate^ tvecjgeuoref oebben , n?ol prdueDe Do ^ ©ac5 De ei;ne ^iffm\)tf) Dem anDeren t\id)t 
ftnDorc&De ^pngerf ^femtveprouetpDtjunDc^, tvot)ele53ufent()Dc^apefc()op, iinDer 
Dem ©c^t)ne grotc^ ©aDc^Dcnfle^ lonD QJcgefiir^ mi(fcn , Denn SntfolDigen afgetiifcj^et, t)nb 
fo tjele Dar f 5o in()etx)of ert 5ebben ^ 3tem m ^rduef , m t)ele 5)ufcnt De ^onnpf e , lonDei; 
Dem©d)i)neDer@ci)(]Iid[)ci)t, t^nD^orfegetingeDer^uDenSBercfe, Den t?nfct)uIDi5enJ£)erten 
fl(f gelagen t)tbbm ^ ^i) ^rduet /o nemant , Jiif fd;n)i)d;t /o De ene (5d[)e(m mit bem anDeien, 
Ouer(lDatDemtrut^cn£erer De^^uangelii 4>. Q5u^enf)a()en , t?or(tncn fliti^en ^xbtitf etl^en 
t)nD Drincf en , t)nD fu(t ene i)ri)e ^cfoIDpnge gefc^cncfef , motb t)p De ^robreric Deffe^ t)nuorfcf a^ 
mcDen ^rdue^Sfel^ , fo Dod^ en €rbarer ^aDt »nD De gan^e (fetaDt J£)ambord) tt)0( wetf; , t)nt) 
motf) beilan , Dat be ntd)t enen .^cfler nod; eni^c ©pfftc cDDer ©aue bt) ef)m j)efod)t eDDer fdrDcrf 
l^efft, (^pn T3rcDi(}en befft oef fulcfcn @d)ien nicbt cicf^aDt, funDcr (©aDe fi) ^ancf) mof t\)im 
fliiDeren , .^aDDcn cnc ocf Qtm bei;De tf)o ^rungwicf t)nD J^ambord) beboIDcn en)id)ficf , Dar 
I^Dtmoc^te^efcl)eenfi)n, 3^ ocf bauen Dat, ftmmemercr^uct^niffettjiflenftnerfriitveni^ere DnD 
itIifen.^anDe(d^a(uen, i)D^unDe^i)f)nDesuDen©taDtCubecfgeudrDert, 5)en rummarum- 
marum, De®ri(lenf)citi6unDtt)ertfu(cfer5eme(ifen:^eue t)nD gcien # 5i)?drDerd (tt)oDut)nD 
feienge(ife) t)orDratent>nDm6De, t)nDtioi(®aDi^ ^ort^ebben, Dar t^o®OitDe(Tenman 
tntfunDcr(3ccrn)c(ct, geropen, t^nDgefent^efft, a(fcDat(tne^ereal(entf)a(uen befiiget, tt>eDDer 
«fle ©oDt(ofen , De fe ^cbben DiiD moten (lan (aten in limcl^nt , ©oDt &c(pe Den framen 0}?ann 
toorDann, Dat^eDo»nDleretvobeftol^ei:, f!)0 t)e(er ^iiDe(^a(ici)cif, Dorc& ^^xi{iwm wnfen 
.£)€rnn,^mem 

3 5 S5ar i8z //.C&e!l0 /. Teriodus III. Cap. 

^^^— ^— i— — i—i— — Mi— — w— — — 1 iiia»i--. I I ■■■^i 1-1 .■■■ I.. ■■■.■■■,■■ ■i.i i.fc.M — ^— w^M»— ^^— Mw^ag— «^i^^i— «■^■OMM 

^ox fuluefi fpricf ( % m\ kt afle ^iiifcben ttxt toernjcrpeit, fo fa(( bc .g)e{ffte niiner 2(r^' 
tlefef, 3temMartinus^erei^fo m\ vor 9J?infc{;en £eve tf;o acfrren, alfeDe Q)(ofe Hieron. 

Chryfoft. Auguft. mtmxt 

^m ttunen 2lfticfe(n finbe(lu aflentfcafuen 3ut>t Q3efcl)et»f , ^\) tt»unl)ert auerfl &att)u 
avme Q3(ot nocl) nicf)t i^orfteifl n^at 9}?infd;en Sere \\), t)nb giffil bp bem 2i6bate t)an ©♦ ^^■^a* 
cl»orfofun(]i(|en^ro[)rerme|]en)tf), n>o( ndmet t>i; hi;r Mar. Hieron. Chryfoft. Auguft. 
:c. ©(ofen t)nD QJthbuDinge , fo be im^ t^orbre^en , »nb t)orf (aren De ^ere be^ (^6t)t(if em ^or* 
be^, ^nDnicf;tere()en, ac()tett)i;nicl;tt)or?Q?infchen^ef)re, funt)ert?or 9£Gi;ITa()inget)nt)Q3tf)^ 
{tm(]t, De nic()t tf)0 t)erac|)ten fi)n , i * Corinth. 1 4. r. Theftal. 5-. «iBuitu ouer|l njcten tvat 
C[)?(nfct)en l'ere ft;, fof(a De t?nbef)6ue('oe ^rdue ? '^unae in W ^ttxtto\, ^JK^Qil ©entem 
<gcbD( ^octoren, Opinion^^^ofer, (germonijlen, (^ummijlen, (gxemp(i|len, 9iegu(i(ien, 
9iofa(illen, Confe§iona(en, QuaDrage|lma(en , DnD n-^o fe. aUe \)tttn , i)nDproueDar, fto 
werpu m\ ^:0?tnfcl;en i'ere t)i;nt)en. 

•DatmcnC9?infcf;en£ere(t)ef)em{tfef;rpred)tip]t)nt) jlofferfifen '^BorDen t^tbrebef) 
pvet)i()eni)nDf)0(Denfcba(, n)i)fetf)ef)en, i.Corinth. u. 2. ThefT. 2. Ador. if. 16. 5int^ 
njort. %\)i sjp intfiluDer^e, vooXiw t)or()eme(tcn @teDen t)Or 9}?infc{;en?^cife gefcf;reuen (leiDt, 
alfeDen, lt)i;{ icf Di) recbt famen tvat Du ouer|l beneDDen))tf>, i.Corinth. n. A«&or. if.i6. . 
tjp^eta^en ()ep, njiUicfDDDar (o(ft@oDtn)in) j}cnocl)fami)orantn)orten. 

^efed;t, in^^to^m, .t^ifpanien, ^ortuc]a{ien, 5(rrogonien, idDefu{uige5i}?enin(|e 
tm^ouenanqenamen, i)nDbeilenDicf)(]eb{euen. 2lntn)0rf. ^'^ftwiueinicht, Dat©uDef(if 
De(?framen^un)me|ier^3^fu€Jpvifti, ft)Dar/ofo n)0( gefei)et, a{fcbi;mi(5, ^eff)OcfDaf 
^aufu^ Dar in et{if cn OrDen fu(uen pevfon(tcf ciemcll ie?, »nD hefft gepreDiget , ^ot fe oucrll 
!)^unDe&perDt0en(duen\>nDD{)on, De^bi)l]unicl)titemi^, fanfl ocf anDer £iiDe ni(j;t DarmeDe^ 
Dorn)tffen , ^i;tid oucrll tl)0 befrud)tcnDe, ^(Xt De !4)iiue( Daf f^o mo{ a{fe f)i;r , Daf reme (St)an^' 
ge{ion ^S^xip, Dovd; fvemDe ^evc befdiet , t)nD Dc enrfoIDi^cn ^perten, i)'nDer enem ^u^tn '^i^ii 
ne , Der ^i((id;ei;t t)nD ©eil](id)ci;f , ^etufd)et '^n^ DovDoi uen f)efft , n?o 5e Den ocf nutt)ev(e, noc^ 
bi; Dex 5lpoffe{, nod)bi)Dn(er^i)Dt (fVn bdfe fdtf) rbo fpacnDe ) geroun)ef f)efft, QoDoc!) t^o 
hapenDe, ©oDf tDerDeDarocfeenma{fi;n€uan()e{ion n)eDDer reini(3cn, tvo f)e tn t)e{en OvDen 
be0unfbefftA t)nDnod;nicf;tt)p^ef)6vet, ?^auen Di)t^ofcbdt, hefftnemanDt f^obefumme? 
renDe, njafmenin^tafien, ^lfpanienjc. pveDi^et, {dueteDDcvDct)t, funDcra{{eneDari)pDem 
cfen, Datf)e(ere, pveDige, (oue, i)nDDo, @(tcvamenfeDnD'^ecfenDev@naDefo0ebvufe, m 
em im ^uan^eiio jjeievcf i^, Eccef. 5 . !^ei)f men fo in ^pifpanien Ded hefft men ficf f;0(i) fho 
evfreuen, Eza. 6o* ^onic&f, mof5men{ifen)0{t)ortfaf)ren, ^of^annidamfeflen, Quitl 

adte? tu me fequere 5cc. 

^arfufuepiprobrerf t)nDrafef f)efIu):n?eDDeran, fd)e(Def Den 5lrticu(if]en m enen tjaf* 
fd)enQBt)fer, enen t)nac^f famen £erer , nicbtn)o(geduetinDer<Sd;vifft, nid)te^ in^aufo ge^ 
lefen, mcn t)t^ ^U3enf)a(jen gefd)veuen , n)orumme i ipe fcfeafl annotevf f^ebben, 2, Tim. 

a» t)nDDeSenten. (leit i.Corinth. 2, 

5intn)orf. 3cffcf)emeiiti;.S)errn?Bu()enf)a()ent)nbfi)ner (joDtfeiicjen toijarnidife^A 
temijcfn)et^, n)Ofet)e(emer@uDe^bi;mi)gefd)affetf)efft, aifc a((c (^ueftionarient^nD Sen- 
tentiarien, immevt)or^3aDc5aDDenD]^onmdgen, DiifTe Sententleouerf], f;ebbeicft)tf)ft)nett 

©cf;viffif Siirtfee 25dl4B^ i^j ©cOri(ftennicI)taiic)etcfcnt, mt\)Octmd)tmvht^tht$, ^enn nocf) bin icf^nvtg, Dati)e|Te 
Sententie vcc|tan0ctefent, \?nt)nQgemi;fcti^, alfeicfmit DrenCopicn fan btwi^tn, m\> i^ 
tJinid^te boxd) t)cn vgdbriuer tjorfebcn, m Di; tvor fug t)e ^auenbicfteit i)e 0(}cn nicf)t t)orbIeu&ct 
i^cffr , t>at Duntcl?trcc5t5cfftt5ofet)cn fonneti, t)at t)u nip ^t^rauer fvf)cti)efl i)nt)^nt?cr(lant) 
tf)0le(^)l , \t)etl) icf ixtn fulcf cii] onucr|]ent)i(}en ^rouc^Sfcl ml tf)0 m L)ult>cn^e, ^jorftha auerfl 
t)ennod) fo t)c(e tm', DurcI>©0L)tIife(5)ttat)c, baticf t)i), rnit) alIeL)ineQ5t)p(ic()tcrcn,thorW^ 
<}etvo[rat>cn n?il, ()e(U(]ctL)i;ue5rnoprducnt)c, tt]t)ncen ^-ScnocjentbcfflhnticffcrciecjcntvavDI^ 
gen ^^erantroerbinae, ttvi;I icf mi) (jegcn t)p perfonlicf n?o( fitii)cn (atcn« 

S)arfiiiuciffcl)riiftf)c, bat nuiH(e mc^r ^tT[)i)|]c!:5, ^noe()orfaiti^, '213i'ettc[j5 ji), a(fe 
t^orf)en :c. 51ntivort. ^orutf) entfprutf) au^rfi fulcfe^ ? @uni)cr M ()t;;utve 2t^,m mU 
(^cl)a(cfhctt , mit L)cn ^^barifeercn nicf)t aueracuen roinen , tnit ©(i6cneri;e onD fa (fcl) c ni (^c()t# 
ne, ^cn^ut)ent>eO(}entf)0t)crb(cnt)eiibenicl;ti)p[)0(t)cn, t)erene'ii3a^rf)cit^at)c^ nid)t antie^ 
tticn, ^5ohiU'Dcnducr}U;)crnt)nt)eQ3drflcn, E)^ii)tt)nDe Cucrid)cit, 'Q$n.>r t)nbc Q3i^r(3[)cr, 
;un)cr l^!(ii(jcn ^crcfen, Mt i$, iumn mxtd)tt bt;ttoplicbt6n , De€l)riflcn ^rcbijjcrg, aife 
^cttcr, tf)0 t)orberncnt!cn, ere ^fio^drer, a(fe Q}prori^e t^nDe s^n^orfamc , limme t(>o brinc^cn^ 
t)e (m Dii Dcn v^i)aicf f)ier in Dicner ^]>rdbrerie t>afen f i;fen kfi.) Stcm l>eft\)crcn l^anDe tjnt) 
^teDe (m t>orf)cn Durd) Den Q5ann) mit fa(fd)cn t>nDc floffcrDcn 9)?anDafcn, tvo( fan bier Deiat 
.^roijlc, 2:Grcuc(t)nD^;)aDer, tvcren^ 3a roor f onDent De 5lpofte( D[)on f Cfft f)ier auev 
(nid)t enem @aDci>^^encr m Du fcd)fi) funDer t)ntruit)cn Dprori^cn J^ouen ettva^ ipcDDeruavt 
6en njovumme fd)0(De men fc nid)t jlraffen Rom.i 3.) (go fcf)o[en fc ntd;t Df)on affe De :^inDer, 
De fc()(jf n atiene Dat fe oicflraffct fi)n, tjnb fc^^igen nid;t ocf tx>orumme, "^an erem g;veDe Dav fe 
(tcf t)an rdmcn fpricf t €^;)riflu^ , Dat i;Dt ft) De^ 'IDiiuef^ grcDe, tven it)t flifie tO(]eit im onfouen 
buten ©aDe^ 2EorDc, luc. 6. In pace funt ea qua; poiltdet , ;5)arHitime fm^Qtn fe men De^ 
ftille , ^cit ocf De ^T>apcn gc^en Dc 9)?onnef e DnDcr ftcf , befunDergcn nKnni^evieve orDcne^ t)oy 
iimn greDe ocf na Dem S(cfd/e 3ef>at , Dat latt ivi; anDeren feggciu 

?Sp t)ein>eert)Ctt. 

S3av fcf fcjviue, DatDefdvnid)taIIcneenemcDDcvttvcn, runDer5t;i>cfcn (bepDe De^^r^ 
barett diM t)nD ^drger ^crfonen ) flan fd)a( , fcbrifft [)e mancf t)c[cn anDeren t)nndDic!en i>nD 
i>nfct>icf (ifcn ':2BorDen , DatmenDan ^aDemotcrft(icFberopent)nDevn)e[etn)crDcn,^ ^VoD^ig^ 
^faiiiu 2. 1 09. C0?att[)«5. «7. ?>)?arc. i.9v ^i^caej. 3o<mn. 12, ^^cbr. f. ^tofn. j, 
i.€orinff). I. k. ^'O frid)t mcn De @uDcret)nD ©auc, t[>om^>reDi(3t^^2(mte DcncnDe, t)nD 
anDcr^ nid;f , S^arc. 1 6. £uc. 1 9. "^orDcr (fpricf 1 5e) !^ar ie ^d en ^^^crcp Dc ftcbtficf i;^, 
Dcn fettet ©oDt bi) De iSiffcf;oppei)nD ^af^orcn ^ ^nt) nicf;t aii Dcn ^iaDt cDDer ^or()cre, 2(ctor* 
t),i;.i4» 2. '^iraot^. 1. i.^tmotf).4. ad^^itumi» fpricf auertnald , fu(cfdl)DDcnQ5tfjj 
fc^oppen t)tr(auet, bcuafenmiD^cbaDen, ^iUmefoDcX^emcintcDar bi)f)ebbcn, ftciDtfri)g, 
©0 mogm fe ml meDe f efen t)nD tJorlicUcn , men nid;t bcflcDictcn t)nD fcttem 

^ntmxt. !^at erfle, Dat mc i*an @aDe motf) crftitcf beropcn t)nD eriwfct tvcrDcn , Det)t 
mt) ni(^t, tt>er ocf t>nndDid; ,v)en)e|l/ M -3)apt;v Dai;me4)t tf)o bef (acf ereuDe, Detv^Ie Dav nenmnt) 
mievtn)nuclteDDcvfed;tet^ 

S5p ig4 JLlD^xULVerkdusULCap. 

Q3p t)rtt anber fcggc icf alfo, tvat ^Siffc&oppen ean^aDc beuafcn ii , mt> m fc bcm ®e'/ 
f;orfamfpnt)nDi>olgcn, t^fct)irt)er0an|cn^er(t funt, J^el)i)ett?t;Q5i|T<^i>ppe, be er 2lmpt 
n)ad;tet)en, «nt^fooclct^p^aDe^^ortfe^gen, aIfet)pt)enOclpct)nb2Bs;c)eqtvaP, \>pdKUttf 
ri;et)nD®eprcnge, Jg)o(fercnt)nD&errfc|)ent, Stcmfo^erneommeC^aDe^SSBort (DenCuDcti 
reineDnD(utc5er t)ortf)oDragen ) fcjjenDen, tv>t)^ct)en , faiucDen, fettcDen, t>nD ordincrct)cn, 
alfet)mme@e(Dt)nD©auc, Q5un(itjnDSrunbf(|op, 5cDt)cit)ttvo(fpneiD}Jate, Dcnn t)an fu(5f 
cfen ®i|fc(;oppcn wcrc int funticrge, nic6tintgcmenet)anal(engefed)t, tvomen bav int)orge^ 
nantcn ® tcDen fe^cn macf;, 57u mc auerfi iht anberd beuint, fu((Jcr 5Si jTd^oppe ocf tven id) ftnt, 
t)nD t)n^ fufl neen noDid; ^obt brcnget , €f;ri(ien aucrfl (tvo b\) mincn 5ivtlcu(en i^angetef ent) 
@at)c^2Gortnid)tfdnenentberen, mutbmenfeben, Dat men ^\rcDip*6 eriangcDe iDtprcDi^. 
gen, S)art)pbcl)bcicfj}cfd;reucntf)omcrl]en, i)(\t men @oDt trutt)e(ic^ Darummc biDbe, 
^f;om anbcren , ^at men OvaDtffa , mit anl)ercn triimen ^rcDic^er^. ^bom DriiDDett , ^at 
men t)orben tvetf)e DuD ftebbe guDe ^ud;eniffe Dc^ ^cuenDe^ t)nD Derlpere , ^bom DcerDcn l)tbbt id 
t)t()Dem()C((cn^jcempe($ictor. u ge(crt, i)atiDtnuttefi), Dcf6rnid)tenemeDDertn)een, fun^ 
Der bp i)c(en ^J^erfonen (Iba, Dat iDtaucrjl im greDe \)nD ^nicbeit, ane ^art!;e t)nD ©ccten mad; 
0efd;ebcn, i . Corintf), i ♦ ^cbbe icf bepDc cinen (grbarcn d\at>t t)nD ^orgcr mcDc ingcjleffet m\) 
gen^mef, 2((fe bm ^HJorDe ^^oDt t^n^ettviuclt Do^n, a(fe ^ieremi. z^ ^jccb» 54« sciauct 
|e(ft, bi;minen5lrticu(cnaucr(ll^ebbcicf mc(;rDar t)an jjefcbrcucnDar Deffc^rdue»(|fc(, jjar 
b{inD t>pgen)orDent)^» 

'i^at icf Dcn S^aDt jumx ^reDtger mcDc tn^eflenet bebbe, 5anDc(t Deffc ^f;anta(l fef)r bdfff 
(ifen, mafefQ}o(0eauerCQo(.t]e, t)antnpncett0eDad;tnod)gefd;reuen, fcf;o(en Den nod) mpne 
QJoIgefpn, foc)a^ti)^Du((t)nDrafenDe(intDeffe$rdue?^[e{^, Dat fe futne mer fe^n cDDer t)Or* 
^m miim mt men fd;ri|ft, 'iSor fi'ttDe)]u ^Prduc-igfel b\) mt)nen 5(rf icuien Dcffe (ofen ^oi^t, 
!^e^reDigertnoteniDafen, Ergo i^iwi ndDen, D«t fcijefettctmcrDett, ttbDcratiDeren^rc^ 
Diger DvaDe ? 3teni Deffe ^aulu^ fc()ri(Ft '^(^tntotco , 2(ggt De ^anDc nenmanDc balDe t)p ac» 
S"temDeffe^au{U6»nD*^arnaba^f;ebben Dord; aHc Q^orfammlingePresbiterosgefcftet^fc^ 
f or» 1 4» £rgo i6 t)an noDen ^ k, 3f em n?o f umpt M mfmt 0??arc. 1 5 , a((en Cbrillen 
beua(ett, bejltnDcr^ent)pDcntbofumpltigenD?id;tertbon)ad;ten, bi) Dat ^afent Den ^rcDi* 
gerenbcua(cnt)nDt)p()e(ec5t €|ccb. 5 h •S^ebr. i ^ $(ctor. 20» ^Bo btjlu Den fulcf iin Qto^ 
Sfe(, DatDuDarci)nen^r!;t>anfafcnn)ult, t)t]Dfpricf|l Sin(5;f)ri}lcfcbo(en)afenauer(tcft)tt^ 
fi)nen97egc(ien, Ergo, igt)ann6Den , M be 0eDo(ft werDc t>tb Dcr anDcrcn S^abcrcn DiaDe, 
©^cmeffu 0ccf Di) nid;t, fulcfc (amc Qtt>t)ntcn tbo fleutf;cnDc ^ 

©ug ffeibt mt)ne ©runDt, Dat Den ^veDiger^ beualen fi; tbo mafenbe, baf bat QJofcf t)rt^ 
uorfort bliue, ^jccl)» ?^ Dcr()a(itenfcmeDeQ}pfenf»^ebbenmotenn)eDarpreDiget, 5ictor. 20, 
^arupfd^rijft^auiu^Dctn^^bitnotbeo, DatbeDeJ^enDenemanDe balDe oplccjgf, u ^imot^. 
f* S)atf)eDat20Borttrutven^:D?tnfd)enbeue(c, sefd;icfet auDcr ^itDc r()0 (crenDc. i.^^^imot^» 
a. 3tctti ^be t)p m ^auiu^ t)nD Q3arnabad Presbyteros gcfettet f)ebben, 5icton 1 4. 2Bat 
t^ nu Dat ^:Seflutb ^ Dat t)an noDctt fi; ^rcDigcrd f [)0 fettenDe , t)f I) Der anber en ^rcDigercn DJaDc? 
97cen, tcf f(ufc Di;bi?rnene5r?otbt)tf), m Du t)or Dt)ttc Q3ifd)oppe Dei;(t, ^reDiger^ Dord; fc 
tbofettcnDe, ^cnnb^ridnocb^oDteDDcr^cuci, Dar^au(u<^ De(E^riffen fd)OlDc mcDDc be^ 
f^n)ert ()ebbcn , Dat fc «encn ^PrcDigcr moRen tcbben , i^c morDc Dcnen t)am ^tffd;oppe gefettet, 

fun^ gunftt 75tilaQt. ig^ funt)ei' rat)e adene, M fc t)en (juDen diaU (ja ermclent Dnb fetfent na Dcm Q5efc()ei)c alfe t6a 
^antfd>al(je(jeuenimi)en,) trun)erl3rel)i^ei', fcf;etenbcnQ5iPoppcct)t)er(2uanaeljften im 
f dr enc^ ^rc^i()cr^ ntd;t utf>flan , ivo f umpt nu f)pr bi; t)t;ne ^oscn^Q^oI^c, bc bu i)t^ bejTcn an* 
gctefenbenSententieninfererci], 97dmeli(f, Ergo i^ t)an udDcn; Dat^rcDiaer^qcfcttcttvcv^ 
Dcn, Dtbberanbercn^reMjgeren^abc^^ 

^u \m i^^t fo((jc nid;t ivol, Dc ^Jrcbi^cr^ 5e()bcn jiube '5:tic5nf|fe ^c^abt , Ergo bc ((v 
ttiene?»??annf>ftfcgcorbent, Ccf folge nidf)tfi)n, .'^c^rebic}crjJfd;olenaube^ucfnifTchelv 
ben, Ergobc^^acbt^^PrcbicjcriJt^ofetten, (icibtnic&tbi;bcmQ5iffd)oppe, funbcr ocf bi; bcm 
5Kabc »nb Q^drcjcren. ^ 

^inttvort. "^at (jifft ibf mt; tf;o fcOaffen , mcr ibt folqm Mt ebber nicft, fc (tnt ;o mx 
mpnicbtgejleKct, funbcricf|tnbefc5i)rinbjner«))robreric, 9)ipnc@runbtauerftt(5bejTe, \:i(it 
tcf \)tl)ber 9\e()ulen bem ^ito torgefc^reuen , ad ^itum i. t)tb bem &empel 5ictor i 6 
Q}fI)ber^ud;niiTe(befef;cbbenfc^oIenbcdecucnbc^Dnbbcrte.) $lctor.i6, li^orintf) g 
«}>f)ilipp. 2.1, ^imotb. 5 . ^t^ bcm Concilio Cypriani Epifcop, 4, Mftttt t)nb aef/ateii 
l^cbben, <Scttct)nbf(utcnod). ^ f ^» OTtrcrDnogeiiatcti 

€inQ3i|Td;opfcf;aa^))rebi(jcrdfcttcn, na bcr OiC(ju(cn ad^itum i. bcfcbrcuen, Ers» 
5cmad)nid;tfettenmcnbcti)i((. ^ ' ^ 

|itrT3rebi0cr fd;a( (jubc ^iicf;nf jTc mm , M ^eucnbc^ i)nb bcr ^erc , ut fupra. Er- 
go, ctn ^SijTcbop mad; nid;t fetten tt>en [)c mil. 

2)c^:^tffc()opi^cin^eftf;cbbcrC^ripit)nbfme^c25orbc^ £rgo, ficfantvof (jube ^w 
bigcr^ebber^;)erben fetten. ^ j r*^ 

^c ^-^ipop i^ ein 3QSu(ff, cin qsorad^tcr ©dbtfifc^ SBorbc^, Ergo, Bc fan ncne nubc 
^pcrben fetten. 3oann. 10. ' o w jmv^ 

€bvi|Ten moten ®abc^ ^Gort f;cbbcn m\) ftdrcn. 9Jom. 10/. Ergo, fe mdtcnqube 
^rcbicjeri^ f)ebben. '^ ' ^ ^ 

:^c €()rilTen mud;f en bi; bcr 3(poRe( ^^bf ern)e(cn cmcn 5f po ftcf 2f cfor. r . Ereo, fe 
mo(jen tnt tvo( ernjcfen encn ^rcbigcr. ^ ' 

5)e ^:^iPop i^ ia linem 2lmptc efn ^cf ru^ , Ergo, biiiiQ baf f;c t^^x mit fy , t)orbcre Zu 
rcrc, t)nbannemc. '^' vv*vuv4,t*' 

^orcniSSS^^^^ ^^'"^^'^"'^^ ^^"^^^^ 3^^""^^^* '^^°' ^^^"^ 

@umma, 3:)en)i(ebcQ5ilT^oppc, cbbcr anber Q}orft)efcrg , tJorfumefifcn t)nbt)nfra; ' 
tDedfetibanbefeii tm Suan^edo (E^prtf^i, ;ailreucnbartDcbbert)nbt)oruo(acn, :^c miMx 
aucriT ® abecJ -:2Bort nid;t f onen cntbcbrcn, baruen fe M\ m i)mmc ercnt mm nid;t na (a 
fu!]bermo^etinacrerSr!)f)ei;f5lctor.j. i.Corintb.H. 2. (Torintb. 8. i.?ctr.2. mitD?a 
t)etrui;Der<)3rebi|3er, ©obtfrucmeiicfanropcn, t)p be ^l^ofage J&ierem. 25 (gjecb.u- »nt) 
fecbcn benn^mme na £uben , be (jubc ^iicbnijTc ()ebbcn, bc^ (!cucnbeg t)Hb bcr ^cre, na ber ^Z 
fe, roo ad ^itum i . bcfd;reuen , t)nbc nemcn be an Dor cre 'Prcbi^cr^, mt tn));uc(en, ^obt 
^ ebbc er Q^etb crboref , t)nb befTc cnnc jjcfcnt t)p f^jti 2Q[?ort. 

f rr- .^^^^^^cjlJ^P^f»^ Cn)oocf a(rebcb9bcn2frticu(cn5cfccf)f t^,) ^e ft3t(e affcCBrtflcnflc^ mafet t)orcf) C^riflum, 2.€orintl). u Sp5ef.i*4« i.W»^. i*3oann.2. SlpocaLf. 
»nt)moaena((c©at)e^SBorr ^antefen, Svom.if. i.gorinrf^M- i.^etri i. i« ma)t 
^an ndben, allene na t)engefaIueDen ttnt^gewoget^en (De a(&er mei|l n t>e QSefjefure^ >}}^i||en oer 
nttnvoolentberenfan, {)efa(uetn)ert)en) tfrofen&e, t)en)i(ct)eOrt)cninget)er(Saluingeocf nicfet 
flefd^ut ivot)eOiege(^]3au(iad^itumKi)ormeIt)et, men mit ©Ipfecnerie Der bei&ev^ort/ 
Dignus&JLiftuseft, Dttt) anbcrem ©cpreHgc , t)er^(et)cr, t)er^elcfe, Der^(attcnw. fum 
ber na Den &e nod;affticl) fijn, ttnt) gefct)icfet ant>er ^iiDc tfto (eren , 2. ^tmotf). ^- ^ ^ . 
Cyprianum n)i( (>e in cin Compendium bringen, njo triiwelicf 5c i)c»t gcDan oeflt mac| 
mefef)nin|tner ^robrcric» ^ ^ ■ 

^bomerjlen (fccbtbc) Cypnanusgebencfetbarbc^Cffergbeg Icucnbigcn^robcg m^ 
^im, ^c^t \)6xi icf (fecbt be) nicbt gerne, funber i^ mo cntjeficn, 

^^ottt anOeren, Cyprianus fecjcje ntc(;t mcf)r (fpricf t ()e)fun&er t)att)e ®bemcne meoc tu^ 
cen mad) , \)an Den 9fiiegenten t)er ^ercf en. 

21ntn)ort. ^at Cy prianus oam Offer fpricf t, beualt mt) t^ol, m at) auerit bar 'am 
veben, \)nbDenguDenc^e(eret, oebrufet, DnD(|e()anDe(t, ©e(t ))nD @uDt Dar meDc mgewof ert 
libben, fannenemreDe(ifent)nD€f)rijlenmanneocf nicbt Dem Cypriano (encf beuaUen, Dar 
&tiegenmrta(Ieenec)creDeti)nD(;efcbreuen , Q5pDatanDer, willecf bnrCypnam -^ort(n)(> 
feim£atino!cfcbreuenflan) ()er fettentopDatmen fe, mcrCyprianusnid^tmerRgge, funDerDat 
De ©emenc mcDe tugen mad) , m\ Den Ovecjentcn Der ^itxdtw. Plebs (inquit) obfequens prx- 
ceptis dominicis , & Deum metuens , a peccatore Praspofito feparare fe debet nec fe ad 
Jacrilegifacerdotisfacrificiamiflk, cumipfamaximehabeat poteftatcm, vcl eligendi 
dignos iacerdotes, vel ind^giJitJS recufandi. 

«^ctcmDar naalfebe, 9^umr.2o. S)pgeea,aenf)t(ft, beffutf)fa(fo, CoramomniSy- 
naeosrjubet Deus conftitui facerdotem. i. in(truit& oftendit ordmationes facerdo- 
tales, nonnififubpopuliaftiftentisconfcientia fieri oportere, ut plebe prsfente,^ vel 
deteganturmalorumcrimina, velbonorum merita prjedicentur, ut fit ordmatiojufta 
6cle2itimaqu«omniumfuffragioekjudiciofueritexaminata&c. 

!t)uDefd)(uDtiDtalfo, DatqSofcf (fprtcftCyprianus) welcferDargefeorfami^DcnfnJD^ 
lifen^:^aDen, \)nD®oDtfru*tct, fcba( ftcf i^an Dcm funDigen CQorwefer opunDeren, vm) 
uid)fmengentbomC(ferDci^^Prerter^, DeeingeillficfT^eeffii^, t)ornemelicf, De tv^lcfulcfcm 
. Q}olcf mad)t l^eff f , tverDige ^reft:r tbo ernjelenDc , cDDer ttntDcrDicje t^o i)orn?crpenDe, 

^ovDer (fpricf tbe) ©oDtbiitb 97um. 20. Datt)or De {lan^cQSorfamelingc Dc^reflcr 
fd)OIDeae(lc(lettt)fvDen, ^A^^ati^, beleretDnDbet)?ifcf, Dat De «}3vefterltfe OrDemnpe ntd)t c|c^ 
fd)cbn fd)al, funDev mit :a5itlid)eitDe(3 bptvefenDen a^cfcfe^^ , Dat alfo tn bi)tvefenDc t)c^ QJoI^ 
cf e^, Dee bofcn 9}?i|fcDat t^pgeDecf et , tonD Der guDen sSorDcnfle apenbaret n?erDen , t)ppc Dat iDt 
fi) ene recbtuerDicje onDc rcDelifc OrDeningc, tvelcfcr mtt ancrigtemmeH mX> Srfanmmlfe 

^^ '^^^ !^art)p t)6ret Cyprianus Dcn ^^x 5-lcfor. 1. befd)reuen , ©orid)tc nubDrenptlicf 
^ovllenDiiier, tt)erCyprianusmd)tmebrfd)riucalfe DntDc(^cmeene mcn niO(|c mcDc tugen 
Dijn Dcn OvVnten Der ^crcf en , m Deffe 'l)r6uc^iSfc( t)a(fct?lif en mW »nt) aftf ortct. Junfte Beilage. igy ^o^tvot icf t)ocf; t)effcr2D5ortni(f)f twDer jnebrufe, alfc aneeneDtbDeflenCypriano, 
fampt ben e^dn-ifftcn De l)c »6ret , tho betvpfen / t)at necn Q5i(Tcl;op ^a<l)t i)tbbi t^o fctteu, Onll 
ordineren na (Inem ^ol(jeua((e , wcn l)e miU 

^t fracje &e icf l^ar gcDdn fcebbe ttan bcm 'IJetro, Dnb t)at 2(ntmorf bar ^ccjeucn t)an bcnr 
Suba, iviII)cnid;tDorflan, n)oiDtfutf)i)pbcer|]engrage, Darfii(ue(linef*chrt (ndmcdcf t\)D 
mcn Don fd)a((, ttjcniier men nene trmve ^J3rebi()crd ^efft , Dar men mcDe PunDe DJaDt frac^en, ^u* 
^e ']3reDi(jerd tbo befamenDc, De b^r baucn 0enod)fam (^el^fet i^,) funDer meent setvipl4cf i iDt 
gelDe erae DnD (Inem ^upen, W iatt icf Darbp blimn , bin^ ocf tvol t^o freDe»* 

SSp t)crt fofffcrt Slrf icfcL 

^aricf fc&riue, vanDen ©acrament^@cf;enDer^ bnD -2BeDDerD6pcr^'t5o mt)DenDe, 
brfticictbcnid;te£?, Dcnenen^upent)nniitter313ort, ^ajteringe onD ^d;antpecfini|e/ foDaC 
rcf md)tt^ finDe De^ 5intn?orDe^ 97otl^ eDDer weerD. 

?Sp t)cn fojlcit 5(rticfd 

!^ar icf fcbrtuc, t^at me De fo erttjcfet, vor De red)ten 'Dcner De^ SBjorte^ (De Dar prebigen, 
^ic^tboren, unD^acramentrefen,) ac()ten fcbal, vnDenid^tnuttefp, fulcft^ Den (O^onni^ 
f en tbo (laDen, Denfenid;tn)oltnitt)e(icf5anDe(enfdnen, mitDem jiCorDe ^aDe^, Detvileet: 
^ertc in ^infd^tn (ecrevorn^eerct i)ortt)(5rte(ti^, 

/pt)ri^De(Te^r6ue*(gfe(tf)drni^er (DcniDt^eftemocf) tt)enein£outve, DarmotenDege; 
efcbcDcn (tvobauengefd;reue«) f;eteni)pgen)orpeni)anDem^upcn, t^ngefent, Derbaiucn itic 
cnnicf;tprcDic)enl)crenfd;a(, nid;t bid;ten, neen (Sacramcnt t)anen entfancjen, uifewenDu 
enDer Dem '^iirf en cjefangcn tvccrft» 

5lntnjort Q3an Der (Srme(in0e , f;c(t(lu bcDDe bi) minen ^rticulen, unD f)t)t bamn ^vlbt 
^efc^cD, Darumitie(tner(Bc^antf^ecfin(jet)nDegoDt(ofenfcbriucnDe^, nld)ttboad)teti, ^at 
iDtauer(]mcent, Datbca(fi'et() DatQ3o(cf, fu(cfcn erive(Den 2)encren ©aDetJ, nid)t preDigeti 
tbo bdren, nicbt tf)0 bic()ten , necne ^acramentc van en tf)0 entfansenDc, t)cr(lf)aicf gan^ ml, 
tventcDarcmDit()e(ut]()e, fre9eDe"Ii3u((fDat©c&ap()ar(id;t(icf wcDDcr in DenJpa((^, auerff 
Darnjert(p(ft^oDtn)ia) nid)tt)t5, OJaDe Derba(uen tvcDDerrumme , Jg)6rDu^reDic)er, DeDp 
^aDed ^ort(uttbert)nDcreini)orDra^n, ^mf). is. ^.Corintii. ^I^iDe De D») ^in* 
fcbengabu(en»re^i()cn J^ieimij. ^attf). if. ^oann.io. 9?om. \6. ©afat.i. ^pf>4. 
i.^^im.^. ^:StcftteDen, DeDpDercd;tfd;apen ^&tbtf miterengrud;ten, Durd) Q5aDcg ^ort 
t)nDerrid;ten?()?att5. 5. te.4. unD^er^jeuingeDcr^iittDc, Durd) €J^ri(ium verfunDigen, 
3oann.2. 9)]iDeDcDt)DeQ}cr5euin()cDer(SiinDeup^l^i(yen, Offer, 9iofenfren|e , 5if!ai 
te^^^rcue, fouen ^arcf en, Q3t(De, Q)a(le(Da^, k. tiopfett, Denfct)erraDenDine©ee(e, €fa. 
T u Sntfange Dat ^acramcnt t)an Dem , De iDt Di) Qifft up (&S^xiHu^ ^ort , tvadbte Dp m 
Dem De iDt Di; gif t up 5infettun()e Der ^infd^tn , bcDDcn en ocf tn)t)ntic& *^i(Td;oppe gcfant, 3a 
De^atve(]fu(uen, Denn)oget)u)le0efentf)ebbenDcene2iGu((f DenauDeren/ mdten t«ler£u&e 
5irmut(), unD crefiefct^winDc OvyfeDom tvol betii(jem «Sf ' lIX^til^I.TeriodtitniCap, 

05)) be ^Bovt , t>au be» ^m\\lin (na (an^er unt) i^eler «probver te, t)e ^t)ai' ^en fpiet) 
fpricftbe, Bafilius:, Hilarius, Chryfoftomus, Auguftinus,<Scc. fint5!}^onnifesett)efen, un? 
^e Doc^ Dem ^olcf e , mit t)em ^ret)io^5lmpte, wol m gejll^an» 

5lnttt)ort» ^atnjultu Dar \M\) befluten^ Ergo, gt) bf)cnt ocf f ^en, grjmuflen 
!nitbe(fen9J?onnifen,j}eIife?0?onnifefpn, n)iaej)i)geIifeQ[>oI()c mit en f)ebben , njatauerfl 
^it»or5i}?onnifeget\)e(}(i'n, mac{)meintfunt)er(}cfel)en i)an Bafiiio libro II. Ecelefiaft. hift. 
cap. 9. bar finl)t mc n?Ol, bei;be Dan buffem Bafilio unb Gregorio Nazlanzeno, iDelcfe ^m 
nifeba^mejl/ unbettjorummefeint^lol^erge^oan^enfpn, 3tem n^at ©ebrufe^ unb Ceuin; 
ge fe bar Qt[)oX hi^Uw, ^}i bringe bar nu unfe OT^onnif e bp, mit crcn emicjen Uf{iiv\ unb ^li^^txt, 
Dicgulen cnb ©tatuten, ^Iattenunb5tappen, Q5ebelie unb ©fi^cnerie , ^appen be^vaucnt 
«nb StBercfe bcrf opent, ^rebigent unbe OJ^tffen , ©ccten unb ^atronen , fo tt)erben fe genjig^ 
IicffonI)atf)Of)opcf)6ren, alfe^icbtunbe^ujlernijyc» 

97urebeicfnicbtt)anfuIcfen?)}?onnifcnaIfeBariIiustt)a^, ocf nicbttvcr Bafilius i\f^tt 
t)enicJ)anberbinicf;ebberDnf)iIIicj), rccbtebbcrDnrccbt, ane©abe^Q5eueIgcbaf)nbc(Ft/ funbet: 
t)an bcn ^onnif en nu t)orf)anben , be r er J^crte \\\ ^tnfcf)cn £erc t)ortt)cret \>\\\)i t)ortt)ertclt \t, 
tt)0 be 21 rticf el lutf), be nicjt tt)cten mit cini,iTcn Ovcbcn cbber (gcl)rifftcH ere mennid^folbigc gun^ 
t)e tbo befcbarmen, f)Olbcn bcnnocf) fo v>a|]e bart>p , alfe ein €f)ri(le pummcr Dp (£J£)ri(lui5 <l\xm 
gcliumbolbcnfan, benicffra()e* 

^\i\) \mi Dicbe fe fulcf e ctviije ^offte t)6rberen , t)an ^inberen t)nb ^nuorflenbiflen, m 
tmDtIicft)p(?ne(gecte, . 

^itf) mi Diebcn fc erc SO?in(cf)en funbe ein €uan()efion ^cten? 

?0?ifb '^'o^i '^t^tt\ fe ett)i(}e ^ufd;beit laten ^cben, tf)Ofc^(jen v>nb fauen f 

9??ttf) ttjat IKeben fc (lcf tbo fd)riticn cin £euent be^ 5irmobe^ , be t^ifc fe noc^ be^ ©efbe^ 
tioc^anber97oborfft, peni^en^ummerfpben, funberiortxfIifevt)erforsettt)erben, ben^eren 
j)anett?i()enOientenf 

sfe^itf) n^at ^vcben fe tmn gefunber^en ©e^orfam f)ebben, \)nbe ben fufufgen U^\nt\\ aHctt 
©e6orfampr!)fen^ 

^yt\ih mi D?cbcn fe ere ©euan^in , befdl^eren, bef t^ppen, bcfjdrbefen , bef agf)efen, ett)ic5* 
(icf b9 funben fotl)0,o5anbc5 

5»D?itbtt)atOvcbenfeben£ubent)orbiIben, burd) ben ©c^t)n be^ :^febe^/ ene funberse 
©et)(llid)citj bar fe bocb t)e fulucn ^iibc fi)n, t)nb bliuen mit bcn anbcren S 

CO^itbttoatOvebenfcerc^^antmercfe, bcn£uben t)erfc5clcn t)nbe t)erbreuetn 

?0^ittt>atDvebcnfebcn^ubcn©nabetbofegi)en, beftcfinere, ebbertjperbrtibbenUfe^el 
Deuen, (bberfuf^inber^appcnbegrauenlatcny 

,^ttH\)cren tt)oI bc^tiicfe, be mcn bett)cren fcbolbe, bc tt)ife raenfraget, njor inbeti 
©d)riflt ()cfci)Veuen (if)a, "^0,1 me Donatum cbber Virgihum in ber ©d)0le lefen fd)al. ^at 
n)t)lien fc auerj] f)i)r bocb tf)0 antn)crbcn ^ mdtben fc nii^t (alfe ^ldcfe) t)orb6uen t)nb t)er(lunr< 
•nen,ebbcvaHembe^2)uucl^^un(lbrufenOt)obubt)r)^attb.4» 3*Sorintb« n* 97oc()bof? 
t)cnt)nbIerenfebitfot)a(!e, alfeein€uan^elicn, 2{«f>fenocf,()ri}tfer<Sunbe, \^i bpr ettve^^e* 
frcncfett\)orbe, alfeam(2Han()eIio, tt^ofcn^olaneerenSDancfmotenbefennen^f n)Ofc&oIbenfe 
^tn frmvlicb mit bem Cuaiiflelio ^anbelen f cnen 1 . 

2Sa( S^nftt 25eil4g<. xg^ ^atbckaucvpemJfeunfc^Voue^igR^, f)t\)6ktm^mnxht b\) fmcn CO^onnifcn cne 

lofc^runDf, D^tOcaucrf^nid;tbcn?crenDarff, rcbc miD ^lntmortfe M lofcn ^tanDc^ t\)OQif 

ticnbc^cencjcta^orDc, fcf;!ifftf>cnii> ( alfel^c mccnt) t)e.fart>orbc5)6re, imt)nM(I, icffcball bc? 

ttjcrcn, Dat fcnccn©aDci^20Bort5ebbcn, miDDatDcDvcacIcin?0^infcl)cmgunDft), i)nDi;fftic0 

argumentcrDc, DeDiei}eIi^cinIuttcr9?iinfcI?cn*gunD. Ergo, fo Id Dc EKetjel nicl)t recl;t, fonjil 

f)c wcDDerummc fc^i}cn/ !Dat€uaii()eIion i^cin luttcr 0??infcl;en'gunD, Ergo, \\)t i^nkljt rccl;t 

©ecjgeicfeme, fi^n antecedens ft; falfd;, fo tvil ^c|e(}{3cn, mpnantecedensfpocf falfd;» 

5intn>ort» Ocf Ded armcn \)nfiHn((}en ^VdueDoven, Dc bci;Dc Dcr Dialedien miDe Theologie 

SIBife itv SDcnn tvat i^ Dod; Dit »or cne fecIifcnijTc cDDcr (Evcmpcl, mcnn icf fcDc, De ^iegcl id cin 

lutter<)}?infd[)cn JunD, Ergo, fci^ nid;t vcd;t DnD Dar i)p Dovt exemplificeven cDDcv i)ovIif cn 

miDfcogcn, Dat^uanaeIiumt;£JcMluttcv9}?infcbcnS?m3t, Ergo iDt i;^ nic^t vcd;t , lut^iDtocf 

onDcv^, funDcrefFticffcDc, DatQ}nfrutf; ?Q?attf). ij. i)^Dc^^uucIii (^atb, ErgoiDtDod;t 

ntd;t, t)nDcDun?oIDe|lt)ortDorlifent)nDfc(3(}cn, ;^atguDc^rut&i)iJDe^!5)uucl^@atl^, Er- 

goiDtDoc^tnid;t, anDcvdfanicfnid;tmafcnt)anDt)ncmfv6mDcn AvgumentcvcnDc, \tQQt a^ 

ucvfl alfo , Mt €f)rillu<5 (guangclium ncn ?(}?infd;cn gunt^ ft; , bctii^et Dc <;^aDev , Dc ©6ne 

unD Dc S^iiiiigt 6et;|l, Dc 5lpoilcI S)nD Dc jjanftc Cf)vit](if e j^cvcf c, De fulf c^ cntfan^cn tinD mQHW 

nicn^effti^ov^aDe^^^Uovt, ocfS)ov@aDc^S03ovt3eIcrtf;t)nD (jcpvcDisct, mcn nicbt alfcDcr 

CO^onnif e D?cgcl. S>evl)aluen fc cn Ci^^infd^cn guntb ()ctcn mutf; t)nD f;ctcn fd;af , fo lange Dat 

fiilfc ^ud;ni|Te Davauev fumpt , alfe aim t)(\t (^uangclium, cDDcv Dat ()D ^tf; Dcm €uanc)eIio Mfit 

^vuntbbvpngen, Datmenn^avaffti^cnfent^nDIoucnmad;, DcDfcgcIll^tb^uancjelium, foful^ 

!c{5(}efci)ut, bpnicf fc()amrot55emafett)nDauermunncn, tvonid[)t, bet^oItDcS^cijclDcn olDen 

■^T^amcn, i .^f;tmotl). 4. in hypocnTi Joquentium mendacium , (Scc. 

S)ctt)ile fe ocf S)clc (gdbrifftc umme Devfului(}cn (gcctc tvi;IIen t)0vfclfc^en t)nD tjorf cven , 
^cbbc icf Dc t5om S^ecle t)p(}cra()cn, t)nD t}t gclfd)i;n je Derfului^cjen apcnbarct, t)nD bcfd;Iaten alfo, 
Dtnople fe Dat nicftt angcuen , t)nD beriin?cn , ft; cn (i^aDc^ 2Gort nie&t f 5o bcucIcnDe» 

^ttxfit D^ ^eut. 2 ? . ^an Den ^dftcn Q^a^t gclauet , M me De ^oIDcn f^al , tfav mU 
lcnfcDeJTe(S9ectcnl!6fftcmeDebcmcven, icf bcbbcaucvllnccnDart5o5efcc6t, Denevc ^offtcIuDeii 
tpeneaff(}cfunDevDe©cctc,KveIcfcv(53aDc^ 2lOortnid;t iDDen fam ^cut.4. y. la. i.gov» u 
i,^!)im.6, a.^oh. 

9?utioDlf)cnocbinfDnev^vobvcrie, fjefuDenDavup, mlan, tcfn)ct5t)ndtr;ofd;eDen, 
Irm^ ^^» ^^^^^ 2Gort , Dat (5)oDt fulf c funDcvIif c ^cctc , t)an Dcv (£f;vtlhnbcit mit e^en ^Den 
tnD^offtcn, SereDnD (53efctte, 5^fcDcvt)nD ^<i)or)tn, f^^encDidDncjc i^nD Q}ovmafeDiat;n()e, 
en)i;d;(icfaffc}cfunDcvt, Ii;Denfan,n)ott)DDDt)pbvDn(|cn/ Datl)cfulfe2fffn)DfDn5e, t^ofcttcn, 
©ccfen, bi)fj;ncm2I5orDcnid;tf)cbbenn)Dl, foD^Dc(Te^afc0cfd)cDen, Den fo ©oDt fulfe 
©ecten approbevf , fint ocf Dcv (gecten 26fftt approbcvt. Appi obcvt fee auerfi fulfe (^ectcn 
nicbt, funDevt)crbutf;fc\)cIemccv, foapprQbevtl)cocfDev(5ectcn£dfFtenicbt, fo foncn ocf De 
SH^ovt t)an Den £6fften iDcut. 2 3 » nummev t)p fuf f e ©ccten ^dfftc bnD (5Dc c!efcd;t fDn. 

S)eanDevD^^9vC(l. if. DatDc^^Jc^ovfambctcvfDDcnCffev, DavYcg^cicf iDtfDDc^e^ 
^orfam^dDtlifc^ ^BorDc^, tt)oDarapcnbavt)ovfIavettDcrtf;, f;cfcd;tiDtIuDeocf t)pDcr 0}?on^ 
nife®c6orfam, nuvcDeicf DatmDnet)t5Dev(5d;vifft, fc[)alme DDflelduen, tbe Du biv ocf t)» 
te©ci)vifft, fjODfietcne()efc5fcten®afe. ^ 

^eDvuDDeDtJ^ie^j;» ^anDcv9ve*a5iter®c5ovfam, t)avfci)i)iicf, !)Dt(t;nic&tt)n^ 1 9© //. C^dl0 /. ?eriodm TIL Cap. I>ctt>ereocfnichtt)ev9?^onntfe®ef)ov(lim, fmibevt)cn®ef>orfamt)ev ^pnbertfeom '^aber , ^t 
fed;t, il)t{uOeocfi?pDev^onnife©ef)Ovfam; nu^ebbeicft)ormi>De^c^rifft, f(i?ufmet>pgc^ 
louen, t\)oret)e(}efecf;t, tbet)pt)e<gc&riftt, tt)orDufulfe^gefefenf)e(tt. 

^at5icet)ar^au(um (i.€or.4. icf bebbc/un) t)or4)t€uanmfiumgeteftf)) t^paeto^ 
Ijenbebbc, p^Darummegefcf^een, batmefe, tijefcfer recf^te ^eoOTe SdDerfxten, nomeficf, 
l)ebar^i)nt)ertelent)orcf)t(guan^efium, two^aufu^ geban befft, ben)t)(e menauer(tt)arfulfc 
^e(pn^f)enic^tfp6ret, fun&ert)elcmeert)cr^barifei)ren t)mmeti;ge ^orDen t)t)nt)en, brufcnfe 
mit atlem t)nrecf)te ^tn ^Dtel t)er ^ei)(l(lf en QSaberfcbnp , icf fd^mp^qe , t^at fe fd)u(t)en ;cnic& rec&t 
f)ebben , ber 9vecf)abiten Q5e5or^m )l'cf ant^onemenDc , et)t)er tf>o t^ofd;riuenbc. 

^et)eert)e9??attf>. f* ©a(id>fi)ntt)carment)an@elle, Darfecige icf , i&tfi>nid)tbe(fer 
©ecten 2frmot5 , funt)eri)ed@ei>(]e^, 5efed>t, De9?ionnifefonenocffu(fen2lrmotf>f)ebben, 
t)arbant)e(icfauer(inicf)t^an, fep(e.(jf)enf)irmiterer<^ecten Sirmot^t^o bett)erent)c, t)arwan 
()anDe(e icf , W bc (^cbrifft barmebe t)orf ert tDcrt^. 

!;Det)6flrtei)^?0?attf). lo. ^arCbriflus^pricft, batbe 2fpo(!e(nci)n^eft, nej)nQ3rot 
mit(tcft)r«3enfcbo(t)en, tt)e(cff)ccnfei)et)obefeotbfcf)icft)etf)0 pveDigeben, ben epn 2irbet>t)ej: 
( fpricft bc ) X)t fi>ner <Spi>fe tDert, f>ebben &od> t)p«nber ^i>t)t benbe Q.>rot t)nt)e (^eit bi) ftcf ^jc^ 
^atb , ^attf). 1 6. ^uc. s. 3of).4. 12. 1 5. !^ett>i)lefeauer(ltt)i>((en, it)tfd)a(met)et)perc@ctf 
ctcn Iut)en , hthbt icf bar be 5od>bi((i()e '^IBercf e t)er ?[)?onnif e bi; gefettet t)an ;&erman t^o prduen* 
|)e, t)nt)tf>ori)cJ)tent)c, tt)ona€5n'ffu^3Bortt)nt)erc!^ontf), tf)0 bope rt;men; m fuc 
fd)mecfetbatt)D(Temarmen^v6ue^€fef, tt)ofn)avi>^batfi)ncv^appen tf)0 Dvagen, ^u^et t)nb 
favmet, batfebavf>efftmot()cn3(2fu^(l()an, tt)i>nbetbod)t)t]bbrei)etfo (anijc^eemienQJtft^ 
f!uiitt)t>nbett)nbfpricf, febcbbennid^tgefecbt, batbatb^Bovt^briOi, (ube t)p be 5lappc, 
funber, batmebord^annementber^veguienFrancird, fu(fenQ3otf>tt)o(5o(benfan. 

2{nttt)ort. S[Bo( f>eflt ;utv geefd>et et)ber t)tf)gefant tf)0 pretn^en ? tt)Of 5eflt \m fu(fc 
^ercfet)pge(ec5tt)nbebeualen^ 2Borgaf> gi;()ent)nbeprcbt(jen bat(Suan()e(iumf "^o t)efc 
fi)nt ;utt)er , be bar prebigen , eDber betl) n^^or termineren, prebiaen ^ 3tem mx ft)nt be Slpoffcf 
tn cnem ^ufj tbobope jjdopen , bar oefn)arcn t)nb (^ntnt , ene Dvege( antbonemenbc , ftcf tbo bc^ 
f(ebenbctbo bcfd)crcnbe f 3d ibt ntd>t en Q5eue( t)pt ^rebijjampt (}e(}cuen , t)nbe ben 2ipo|]o(en 
beua(en^ (^pricftnic|)t^att(>eu^cap. 10. 5)c(ye^;^tt)6(ue(enbe3Sfui?, botf)ent)nb fpraef :c. 
ber5a(uen tt)er ;utt) t)cfe betl) (jcraben, W ^t) betiSd>a(cf mit fuffem Q5eue( €(>ri)]i, /un? nicbt be^ 
(an^cnbc, fo nicjt fmMenben , funber befenbcn /utvc (gunbe t)nb begef)rbcn ©nabc t)am 
Jg)eren. 

^ f6(le t;^ , ?0?att^. 1 9, bar ^ctru^ fpricf f , ^t) \)thhm aWt iDincf t)er(atcn , tc. SDar 
kt56eibttt)0(3efc^een, batibtber^?onnife(5ectenidt)tbetDeret, funberbebarinneft>n, fprc^ 
fcnmit ^etro, tt)i>5ebben a((e !4)incf t)er(aten, 3tem fpricft tt)pber, Q3nfe CO?onnifc feggen 
tt)0( UDmflu S. Francifcus Regule an , W fd)a(tu bobn wiittic W €uange(ton , bar bt) be Sve^ 

ae{trun>(icf t)ptt)t>fet, tjnbmenet, Regulafi>, propter Evangelium, non Evangelium 
proDterRegulam. 2lnttt)ort. S)atbe^0(t)fenbe^, (e(|enbe^ , (iofevenbc^ , bid)tenbee55enoc& 
l)t);iltt)fD, tt)U|lcicft)orl)entt)Ol, icfforbereouer|lt)an/un) t^o tvetetibe, iDelcf ®obt, njclcf 
€(>ri(lug, ttje^d^^et^^t^^n^e^cfSlpofWjutt^beua^enmibge^eretf^cfl^t, batmcn propter Euan- 
geliwm C ttjefcf bocfc nen 2Bercf ?<^e(ette , funber ^o!Qt^ tf>osefed;tc (5)nabc \)t m (S^fcri jlo ) fun^ 

&er t)erge©ectm, mitctvpgen€bcn\)nt)^offten, tet)nD©cletten,2C. anmtten fcf;al ? ^i?fet 
ccf DeDCegeltrumlicfi^ptSuangeliuni (moDulud)!!) trorummefcttctfeDcn, t)em€uan^elie 
^fn-illi fo oelc t^o , t>av ^at ^uancjef ium flbar nicl)te^ V)an leret e'ot)ev mtlj , Dar t)cn nocl) ;o fto 
t)alk(55nat)ct)nD^^elonin(je, /ofo^rotciJnt^naDe^jnD^Strafeb^bcpelt i)^, olfc bi) Dat (gu^ 
an^cliuni ? J&ir mulhi oppipen , OieDe mt> 2Intn)ort geuen , cDDer bcf enncn. 

^i^bom crflcn , Dat jum @cctc fi) cne gan^c 2IflrunDerin3et)anDem ^uan^clio, m\)i l)thfi 
ht noc& &nmtl) eDDer ^eiverDnge , nocb €)^empcl cDDcr Q3orbilDc im ^uangclio. 

^hom iinDcren , Datb funDerge (Scctcn antf)orid)ten , cDDcr antf)onemenDe ^mmc Dc^ 
guangclion^ a\iUcn, anc ©runt^ i)nDc ^ucl)eni(fc Q56DtIifc^ SSBorDc^/ fo crricj), t)nD t)til 
t>oruorIicf* 

^f)om DruDDcn , bat iDt cnc apenbare ^dcjcn fi; , Dat Dc DCejJcf trumf icf t)pt Suan^cf ium 
wpfct , ia cuen alfe Dc ^aivejl t>nDe 2lfiatcd ^eren t)p €f)riflutn. 

^f)om DccrDcn , foDt);cmantfra()cDc, n)orummeDufobefd;arcn, bcfappct, bc^drDcft 
tDcrcfl , 3tcm morummc Du enc funDcrge -iBi)fc tbo leucnDc f^aDDejt , t?or alfcn aiiDeren ^brilieit/ 
mu(^u bellabn , Dat Du nccn rcDcf icf t)nD bcflcnDid; 5lntn)ort gcucn f onDejt , tvolDcftu Den ouerfl 
fwn, propterEuangelium, tt)orD€^c/oD|)gen?if5Iicf antivorDcn, roofumptDelfe^Dcctcm 
%antf)bi)Dat€uanc)efium5 

^cQ}tbDuDi)n(?cDarfufuc(l jjcfcbcnt^pDCSBort COZatf^. 19* t)an Q}aDer t)nD ^ober 
tbouorlatcnDc , bejiiintf^c ocf tl)0 probrercnDe , ouerft f;e f)efft fc mdtbcn bf^uen faten , Dcn DenoiV 
lc €bri|iu^ ^attb. i o. S)e (^afc De^ t)orfatcnDcg ()cUe t)tbfpricf t)nDe fcd)t , Propter me 6c 
Evangelium, t)nDc ^aufue Dcn ®n(]cn fcrct €p5-f*6* €of. 5.4. i.^^bim. ^f.6. ad^i; 
tam 2. 5 . 5^at fe fd)6lcn Dem ^ufe , ^roumcn , ^i)nDeren t)nD ©efpnDc t)or|lban , tt)cDDer<5 
ummc Dc groun^en , ^pnDer onD (55efi)nDc ^orfam DnD feuc felien , m Dat aUmti)almn in \>oxf 
jjenanntcn ^teDengcfcrctmcrt, t>nD bi) Den 2lrticfef ani)cta()cn , fomad[)/onecn€f)ri|]en, i>t 
Cbriftu^ ^angefium mctf) unD befft, cDDcr fu|] fcrcn fan , mit (l;nen Q]aDcr vnD 9J?oDcr , ac, 
n)anenDeinfpncnJ£)ufe, fpn ^ufjt)nDJE)of, ^aDcr t)nD CD^oDcr , ©liller t)nDQ)roDer,:c 
ancfunDerfiPenQ3cuef^5aDc^, nafpncmec|f)en^sr>pnnc (Dat^riicc/ac^cDccnfuODaruan) Ii)f* 
licf aueraeuen t)nD miatm , t)nD ;o befunDcr()cn nid)t , t)mme liilcf cr (cbrifftlofc ©cctc tvpUcn / 
Darmcr^Ii;fenericDen^ar()cit, 9??infd;cn guuDc mcr Dcn€f;rillu^ (^uancjcfium , l^crfcten 
t)nD rc()ercn. i/^bini. 4» 

^efiJuenDc Davfiilucf!, ^ulfu ftuUenfamcn ft)n, gba bent)nD t)orfop allent nxitDu 
ftcP , :c. 3>ar fd)ri(ft DifTe ^rouc €fel oan Diflem ^un^elinge ( Dem (Sbrillu^ Dpt fedjt ) grot^ 
^off, t)nDfpricft, f)efj;nid)t gbeltfucbticbsen^efl, funDerf)aDDe(tcfDcd(^5uDc^am()rotcn!t)e^ 
li hccjeuen , ^cDDc ®aDc^ ^-^otb gcbofDcn , m^ red)tferDid; , n)urt allcnc Darumme titirid; , Dat 
be De^ J^pcrcn 2Sort nid;t f onDc Doruiillcn , nid)f Darumme Datb bt iDt mgitm f)kt>t mh fdbol^ 
Dcocruiillcn, be(ftocfnid;t(ieIaacninDcmQCorDe, hxc omniaobfervavi, icf ric()te cn ocP 
t5ofd;arp, alfcicffd;riuc, betru|]eDat€uanc)eIiumnid)t. 

5Intn)ort. ^at Deffc ^onnicf Dcn Sunaclincj fofercprpfcf, affc, Dat be t)orbcn frdm 
tnb bequcm tl^or (^alid)ei;t (jcircR (\) , cbrl)e tbo ^hrijtum quam , fd)ut allc mmt M ^or^ 
Dcj^n?inen, fivisperteausefTe, Dar(lemmenfe alleiMiDefcagen, DatbDi)t2Bort, emcnfri) 
DCaDt gewef] f») , tbo DonDc cDDcr tf)0 latenDc , Dod; allpf e njolfalicb tf;o tt)erDcnDe , eftt ^c iDt af^ 
jcbonnwnk!)tscDani;c(]t/ (ic»;tiDtDennoc()fn;5, n)ciDtDo6ntt)if, t)nDfc!)Utaffo (wofeme^ 

nen) 1 94 11 C^eifa /. Periodm III. Cap, 

mit) t)ov*t)c55}^onnifefc&oP/ f)etenalfoei*enllat(^;enen|lat5Dei:';;[}«aenfamcn6ei(, i)ai:f;e(f^ 
(luDel&e(e®runt&. 

5Dat mx^ beffe QJrdue #€fel, niit fpnem pv!)fenbehicl;ti>nbbruc5t, njevtapenbat: 
i^Mh 19. ^a«' lo* £uc. i80bem)fet, Den5eauersp(fti)nD t)er{etl)bei)be€f;riftum»nt) 
fi)n Suancjelium , aflene mm f^nc^ ©ube^ a^illen , t)cn 0}?att5. 1 9. jlept aifio , bo t)c 3un^ 
(je(iu5Dat^ort5dret)e, (jincn^ebebrduetDanem, tventef)ebat)t)ei)e(e©uDev, i)nb£uc ig. 
j]et;ti)ort5, t)o3€fu^f«*, bat^e madtruricf;<jemort»enfpracrf)c, n)0 ftt)ar(i)f en n^erben t)e 
9?i;!en int d\\)h ®at)e^ f amen , \U \)^ ((cf)ter m en 5i:ame( gf)a i)orcf) en 97ate(^D^e , n?en bat 
cnfXJ)feint9v!)fe©at)C^ fame, icf menef)irfuflu/o tvol, n)e(cfe en^tnige ^vuvicbcit ^e auev 
baf^ovtCf^vijli entfancjenbefft, n?o |)e ©aDed ^at)e0ef)O(Den, (tcf t)ed ®ubcd cntfi^^a^en 
f;ct)t)c, n)Ovecf)tfcvt)icftt)nt)fvdmf)eft?, n?ominutn)av0f)avnic&te^mevfei)fc, ancDat€6vipu(J 
men enen ^onnicf i)an em maf c» 

92Bem ent()fopt f)c auevji f)iv ? ^ev ?[^onnif efcfcop t)nt) evev Q3u((enfamen5cit , mt m^ 
fet^enutjortwn^ ^o(t ()e ® ai)ed 55aDe , i)ni)fc(;a( @at)c^ OJpfc f)ebben^ €nt(opt be nicf;t 
Cf)viflo, t)em^uan.geliotont)DemDit;fc@at)e{?f ^i)(ft€l)vi|]ui5nid)tt>erententiet)anem i)n& 
ft)nengelifen, t)atenS?ame((icf;tevt)orc(; cn97ate(^£)(jc^f)a, benen9ii;feintDii)fe ©aDe^fai! 
me[ !6er()aluen noc^ em, noc6 bi;, t)^n (i^genprDfen ctn^e^ baten , funbev t>e(c mer feo* 
retemtf)Ot)erententie(S()vi|li, bxu^. '2Bo(fpne.55antant)e^(ocf;fd;(eit, i)nt) fiitf) tE)e rilj}^ 
0c, t)ci)^nicbt5efc()icfettbomOiv)fe@aDci5, i)nbbart^o,^attf;. ij» S^e^^cbvegcnijjebe^ 
9vt;fet)omcd erjltcfet t)at ^ortt^nD tt?ertt)nfrucbtbar. 

S)u fecbtjl , ;a €f)rrflu^ fadj) en /0 an Dnb (eue&e en , ^Hoxt. i o, i)nb ane ben ©e(ouctt 
fan;oncmant@ai>c(}eua({en,Mg)ebr« I u 

^nimxt !4)at en ^brijiud anfad) i)nbe (euebe , njaf ivu(tu barut^ fd)(utcn ^ €rao , ^t 
5abt)c©at)ed^otf)gcbo{t)cn^ (2rcto()cn)a^rcd)tferbid)5 (5rc|o()en?u|icbat^uanj)e(ium5 €r< 
go f)C n)a^nid)t 9()e(tfud)tic{) njebber t)tn 5e((en ^e):t ? 97en nid)t aifo J£)er ^rouc^Sfel , ben men 
fu(f argumentercnt gc(bew fc()Oibe , tt)Olbe icf na (}()e(ifer '^i;fe ;o fo fi^n argumentercn t)nb fc^^ 
gcn, 0obtf)e(ftbc'3[Ger(t0e(euet, 3o().5. Ergofe()abt)e@abc^^^5otf),(]e5o(ben, ©obtf^eft 
3acob 0c(cuet ^HaM). i. Ovom. 9. ^rgo be !)ebbc ©abec^ Q5obt gebolben , tnb ber gelifcn 
meer , n)u(tu aucrji bijTevtjnb ber0e(ifen fententiea red)ten ^"^^ovftant ()ebben , fo mad;|tu fiiif 
anfcnt t^nb (eucnt nid)t buben tjp ^<M 2Bort t)nb '^o.th ber 9}?infd)en , funbcr mh mccr t)p C^ri^ 
flui5(epd)eitt)tib&-unt(i(^eit, i)nbi)pbat^ort, bat l)e em (ercn , ^tmn, t)nb t^eifiinbigen 
nn)( , Dnb'i)p W ^crcf bat ()c bi; cm Do^n tvi;( , fo miiRu f)ir biiben be £euc tf)om 3uncic(in()c , 
a(fcbcScue©abe^tf)Ov^ev{t 3of). ^ S^c?euct()o3acob9Mad;, i* :^e^armf)artid;cit 
auerbc®ijnbcvO)?attb.9. 2)e€fd;t>n(}ebcv Q}n(}e{outcienDvom.9. €pf). ^. .'^e €fd;i)n(jc 
bevbefnjevben^evten CO^aft^. u. !^c(2rn)e(tn(ie bcrQ}n(}ebaren(Spf). i. n)e(cfera((efutf;t)p 
t)c5runt(icMf/ t)nbi)pbat2tOovtt)nb^evcf tveicfev^obtbi) cnbf)onn)p(, t)nb nic^t t)p cv 
e^cn ^()ont i)nb 213cvcf , . «,, ^. 

"iJ^abev g33t;fcmul]e ocf attnemenbe (ententic jr;)ebv* i t* anc ^tw ©fouen t;(Teti)mmoi' 
gedcf ©abc t^o bc^aocnbc , Un ^o^^i bcbanen im @e(ouen , f)efft fi^ncn Q3nbcvfd)ebt t^an ^iw , 
Dcitcf @obti)tb®un(ltjnb£eue, aneben©e{ouen{et()(jcua((en, t)p bat f)e fc efct)c , (crc,ved)t!» 
fevbigc,t)nb a(fo thom03e{ouen bvi;n0e. Q}an bcn erji.n jlci;t .^ebr* 10. i r, m biffc fen- 
tentie(ubt, v«nbenrtnbeven()eff|hialtf;o{»antge!)ovet, t:e&irnui)anbt;3e», a(fc3acobt>nb 

De jiliifee }3eil<ige. 191 bc (grtvelben , bliuen anc ^iupuel in eroig^ef ^cuc wnt) ^:Sc5ec()lic()eit bt? 0at)c , De aucvfi bc an^ 
0ebaben£euc i)n&gnn]tiid)eiti)Ovfmai)cnet)bcrt)DrlDpen, n>D|)ir Di|Te3ungeIing, njcrbcn gc? 
nji^Iicf motben fcoren t>m iQom\)tl) i?an ® ripo , C^attb. 2 5 . ^cf bebbc Dpne ^i;nber Derfam* 
melen willcn, alfc enc Jpennc erc ji'ufcn »crfammelt »nt)cv crc gldgclcn/ t>nb Du ()eff(l nicjt 
gcanilt» 

5)u fccf;|l , bar jlba nicf;f , baf 5c baf ©ubt \>th bcm J&cvten fc&Ian fcjaf , mcn mfdptn 
t)nbi)er()euen, latf) Cfcd;|hO \)erPopcn, Dcrfopentbctcn. 

5intn?ort. !i^at latbe icf n?oI (}efd;en , 9}?enf]u aucrfl , M ibtaf(cnefct)pbc^cnbc,ion& 
m'c&toeIemeen)pt.?5ertc^ an;I (lcf nu (^obt mcn allenemit bcm?Q?unbe Dnb J^enbcn bcncri la* 
tcn , t)nbnid)tmitbem.?)crtcn^ ?[^att(). if. t)orbcrtf)cnid)taIbcrcrll, in allcr to t)nb Q3a^ 
bcH bati;)ertc f ^eut. f . ^')}attf), f. €n bofc ^ocm fan /0 ncnc gube fvud)t bringcn , njot 
fd;oIbe bijfc armc ^lot^ t)erf opcn t)nb tjcracucn , bcmtle bc i^t nid)t t)tf) bcm ^tvttn fct)Ian f on^ 
bc ^ ipcbbc fi;n ^perte fo jjubt t)nb frcim gcn^cfl , M ibt bcn 9v«;f cbom mmt ^briflu^ ^uanjje^ 
lium m)lU\\ f otiDc bebbcn t)erlatcn , fo bcbbcn ocf fi;ne ^anbe ( bo ibt ^briflu^ mit fi;ncn 4Bor« 
bc t>an cm bcbbcn moroc ) gar lic^tlicf t>erf o(ft t)nbc t)cr0eucn , fo fcplbc i^t em allermcill im .^ev^ 
tcn, fofutbocf (SI)ri(]ug3Bortt)nbc<^tra|feaIbcrmcift t)pt S^^ixtt, S)arummc fpricft (Sbrt^ 
fiuj?, fi vis, (gi;n J£)crtc fccfet aucr(!; non volo, batl; bcivpfct (;c mit bev 2)citf; , m 

0cfed;t. 

5IIfcicf barfuluc(l(}cfcjrcuen f)tbbt, batbaf '^Corbcfcn fi vis perfeaus efle, em n)Ol 
fri)^ t)ori)cf)oIbcn njcrtf;, tl)0 bonbe ebber tf;o latenbc , mcn nicbt tf)o latenbe t)nb falid) tbo mv^ 
^bcrbc, tt)0baucntyt5bcm^cxtct)crflarct, fpricftf)c, p^bDt^ortcn^obt, fofumptibtOf& 
'fi;ncn natiirlpf cn Q5or(lanbe , unb icf t)orbomc m^ fulucn , mit allcn Dvpf cn. 

5intn)orf. (JJabcc^crnlllifc^^BDlIct^nbJ^obfwcrf i)n^t)afcn, alfccn fri)(j Dvabf t)or^e^ 
(icflcf, bennod;aIfecnj^obttf)d t)cr|]anbct)nbant5oncmcnbc9}?attl). 16. ( bat icf otb t)clcn 
^•;cmpclcncnt)ptl)c) fpricft(SI)ri|]u^, n)Dlmi;|cmanf nauolgen, bc corfacfc (icf fulucn, tc, 
vDi)t lubt alfc cin fri)() Diabt, t)nb t)^ bod; ant5oncmenbcalfc(yi)ri(]u^crn|]Iifc^inet)nl) 
5^obt, anc '^orfrcncfpnge bc^ nafurlifcn ebbcrn)ar()affti0cn Q3or|]anbc^, bat bufcd;|], icf 
miiiie mi; t)nb allc di\)U\\ i)erb6mcn , n)en ibf cn *^>obt tt)cv , mit mt Dvcbcn fed;i]u fulcfeg J bc> 
lanijct bi;t Q5euel , alfe iht t>p cnc Ipfflifc M5n)cnbi^c QScrlatingc futb , ocf nenc mccr alfc allcett 
biffem3un(ieltng, tt)ofan(]u benbir eni)cmcne^obtt)anmafcn^ 2GoI fd)ulbc nid>t na (je* 
.Iifcnvi)fet)anbem^abet5o?ibra5amgcfec|)t ®cn* 12. (n)cnncrmcbefd)rifftaIfofc()oIbc5an^ 
belen) engcmcncQ5obtmafcnDnbfeg(jcn, 5ibrabam n)ort 0cfcd)t t)an ®abc , 6e f^olbc t)t(j 
fi;nem ^^aberlanbc gl)an , i)^ bi;t en ©cbobt , fo t)orb6me(]u allc 3nn)aner crcf^ QJaberlanbctJ/ 
nicbtfjo, nKnfutI)baraIIenctt)atbcm2Ibraf;am0cbaben, bii'/ tt)at bcm Ovi;f cn bcualcn , /it 
anDercn Orben ttjat m]^ gclcrf, bar (tcf cn i;ber mutb na ricf;tcn , fumma gi; bcbben g()ar neti 
Q5£b2ipbi;Di|Jcm3un()eIin()e, attcDat()i)mitcmaff5ewcfcnfi)n, t)an Dev Q^olgc (£f)ri(]i , f)e 
m\ fi;ncr vocation , q\) Mt\ Dcm rccbtcn Q5c!oucn t)nD (55cf)Orfam Dcd rci)ncn t)nD n^arbafftD^c» 
€uan()c!ii, fecundumillud, in hypocrifi loquentium mendacium , ane ^efcvpn^c t)nD 
t)pl)6rcnf. 

i2)e acbf e , baf ^orf t)af ef nici)f /bermann , jc. bar noil 6e baf £6ffte bev ett)i^6cn ^iifcf;ci^ 
(beatlenean bcrbIotcn®aueQ5aDc^^c»scr) «Ifo bettjcvcti. SDcmSuangcliol^olduenbcwcrf ,194 lI.Z^tH^LVertodm Ill.Cap. ^ilmt, ergonjcrummcocf nid;tctt)j0^e^ufcj)eitrl;oI;o(t)en^ /^enjige Wc6eitene@aue®a^ 
^e^; fo/^be£oueccf^cjt)e^©auc. 

2(ntn)orr. '^(xt &u t)t5 bem ^dffte ber ndbtcien unb gemencn ©auc be^ ^cucnt? , n>((f in- 
fercren W Sdfftc tier t)nnndl)igcn t?nD funt)er(if en @aue t)er 3uncf froufcf;cp, et)i)cr en)i()cr ^uf* 
ct^eit, tt>i)fe|lbut)c(ansenV)nDfc()ufe(^fe(^*Oren, t)cn tt)or ©ot)tcfcl;ct, beue(t, (auctfi)ncu 
©epfl, mafetenOSorbunt, gi)(ftt)arup^ecfcnt)nt)@e()c(, t)rdun)etmitt)em5e(fct)engure, 
t)en&cit)tnic5tannemcn, (auctt)aten)igetent, t)cn, t)eiDtannemen, 't)ar ^efff nien logrote 
t}ni)ndi)igeCrfafe, ficfi)pQ5a^eg2Gort, Q5erbuntt)nt)^f)ofaget5ot)erp(icf)tenDe, n)Ot)cnan^ 
iien()(icfint>erS)dpegefc()Ut, n)0 f umpt i)en ()ir bp Dat£d(fteett)iger5\ufcl;cit, t)ar men fulfe^ 
m^t i)an 5dret , funt^er aflene Dor cne funt)cr(if c @aue @at)c^ ( ane Q3ar ^nt) jruc()ten ber CQcr^ 
l)dmeni|Te, aneQ3erbuntont)^^ofa(}ei)cr®naDeonD@a(lcf)cit) t^t^^ercpcnwcrt, tjnt) men 
etiifengcgeuen^ n?ofan|lu^r6ue^€fe( Dcn »ant)n5e(ifen©auen, (]c(if e ^dfffe maf cn 5 3cf 
im^t wa 99 mecr mit \\\m\\ ^offten , Den (gedf cn ^tant , t)an ^aDe fu{ue|l ingefetfet , S)orfn)e; 
ren, a(fe0i)iumt5oren)igcn^ufd;eitt)erp(icf;tet, t?nan()efenn)erDar naprinclpes Sodomo- 
rum tjnD populus Gomorre tJtbcrmaffen , contra quos dominus(2fa. !♦ Audite verbum 
domini principes Sodomorum , percipite auribus legem Dei veflri ^ populus Gomorre, 

iun)(^prdcfn)crf» Sinoncaftetamencaute, gc(tnidt)tmeer, 

©ene9ent)e£uc.9. 97emantfcb(eitDe^anbtanbe^(ucO,:c. barbuben febeWc^typ 
It gefaueben D^e(}e( , brjTe ^13r oue^€fe( tt)i(t beter maf en , t)nb fecbt bccb baf fu(uej!e , ben fo fpricft 
fe, be^?5(u(ii{^baf D^t;feber ©naben, bar be^ic()e(\)pn)ifet, tf)oruppe fecn, /^t)er(atenbc»or* 
fatf)e entr ^njlraftbaren ©ejlaif , tf;o ivanbcrenbe im 0\ pf e ber ©nabcn , fc fesijen C fpricf f \)i ) 
Deci^cnnife. 

Slnfworf. ^obeDiencft)pbafOvi)fcber(55nabenn)ifef, f^#c^f/ baf5be^fo*bat 
SJnf e ber ©naben bebube , tt)ebberrebe icf nic&f , aucrj] bett)i(e icf f)ir bpne (ofe ^^ufcberie mercf e , 
tnit bem iScrbef en , Q5orfattc , bar bu bomclicf ber ?))?dnnife £dfte tt)u(t mebe ^erjian l)ebben, 
«jtem mit bem StGdrbefen @effa(f tbo tDanberenbe im Ovt)fe ©abc^, bar bu i)nuormercfet bi(ie< 
eccte ttiKf mebe oemcnt ^ebben , bruf e icf Dcie (eucr bcr 3[Gorf W m ^e);te befcf)reuen , en m 
Der^pvocf (fdEirif}t£uead) J^ercicfn)i(bt) n()a»c(.()en, aucrf^ i)er(due mi? f f)0 t)orcn , baf^ 
kfenen5tfffc6ctmafemt)ff)ben, beinmpncmMefi;n, 3€fui?fpracff5ccm, n>c(fme^ant 
(mbe^lcd)fci)(eif/ t)nbfutf)tfecru(^()e, be|i5nid)f()efcOicfct tf)cm9\^)fe ©abc^, barfutbme 
m\, batbe^antanbe^l3(od)fd;(an, mhnmm\mi ^«^i^/ C^riflu^Sungcrwerben, 
Dnbfi;nSuan.()e(ium(crcn, £ducn t)nb fa((d; mcrben , tf)cru^gcfecn, t)an€i^rtftot)nbfi;nem 
€uanae(io tt>i)fcn , <^o mad)(]u nub»)nent)u(m Q^Jnflabt t)nbe tjevbor^en @d;a(cf5ci;f n^cbbei; 
«abnt^cn, ben(3:5ri(]ugrebetf)irnid)t»ams^?crfafebcr©cfia(t, funber t)an bcm'Q5orfate, 
em,W)fim@d)one))nb(33ef]a(t (tDCbifTeeccten?^M'cber) men in ber ^IBarf^eif t^o t)cl^ 
gen , t)nb X^^iA (^uangelium tbc (erenbe , fc^gen nu be ^)7?onnif e alfo , m bu bubefl , befl^e baftei: 
flent mm 5frtifc( , bat fe nid)f trn)(icf banbelen mif bcm '^Ocrbe (5)abc^. 

S^c tepnbc 5(et. y. (guluer t)nb ©off bebbe icf nicbf , barup f?d)f f)e , be nummet ©eft 
tnb ©ubt bcg()cvet , t)nb ccf nid)f ^anbelf , be rt)a<}[) foi\)Cl fej)0en alfe ^etru^. 

5inttt)ort. S)af gn nid)f alfene fc fe(fd)lif en fnacf en t)nb (cgen , funber od* be ® runbf 
imve^^^wftn^vmci^c^barmebeanfetten, befusenpelc^^cfenod) mfcanben/ bevbe ber of^ 


Dmt)nbt)crm;cn, ^^Jetvu^vcDetDDcf^DanfctjltcJjtem^^^ivmoDe, &en ^e gelpcf wo €f)ri|lu^ men^ 
nicl;md(ii;t)enmuRc, t)mmei)cd(guan(ieIion^n)(aen, f)cl)Denl)cnnoc&©5e(t, Dobefamptbeii 
ant)eren5lpoflc(enbcm2lvmot)et)Ovltunti^(ct.6, 3)t)tn)rtdcm ocf nlcl)tfunt)(icf, ^$elc in t)e 
J^enDetf^oncmenbc, ?>}?aftb. 17. 3ot)od)t)emi(ctcEfe, t)at|ut\)t)c©run)ctbt?t5, Dnt)|uw, 
lUmer ccjcn ©c&riffrcftumDc^ fc&emcn, t>nt)efi5fen mctt a(Iene (ofen Q3ol^e(p,/u»ejjvunt(ofc ©tt^ 
f e tf)0 fmucf en , latt kt /um bcflo frpcr oavcn, 

:^evf)a(ucn fcggc icf , m ocf uor^en ^cfec^t , offe ©cf^rifftc k m bt) jum (Sectcn brini 
j5cn , offtc fe Dar mei)e t^o l^emerenbe , ct)t)er Dord) De v^^cc^e tf)0 \)oruu((cn , t)orue(fd)c g^ t>nt)« 
i)anDe(enfet)ntrn)(ifcn, betvi(e(3»)t)enDarinnebcnefen b(i)ucn, t)nt)e9b«r nene ^etcri)n()e bt; 
/mv^cfunDenn^cvtf), i)|fetnid)tnutte, /uw©aDed2Borttbobeuc(enl)e, wo Dc 5irtife( (utf) , 
Dargi)OucrflDe^arf)eit (bci)Det)anDiffcr(5ectc, n6me(icf, Datfe ncne^ud)niffe f)ebbe t^tf) 
©aDcd ^icorDc , t)nD oan inmm (euenDe , ndmeficf , Dat gt) nicjt ee« DilTev (5c()vi|fte t^ufienbrin^ 
5cn) a-^olDenfufennen, fofd)aDet/un?m^u3lvtife(nic6t 

SDu fed;)l , De be|lenDigc ^D?onnif c fpn t)c(e Dcijedf er , a(fc De t)erfopem 
5lnttvort. ^i)nfd;ctibentt)nDfauent, facfcntt)nDfd;riuent, /^tn)ar(jefife^f;ope^t)nt) 
tDcrDc, DentDt/^nic5tfofo|le(en5:)vncf/un)e?9?ot]nifcfd;op, n)obaucnt)erf(aret, <i(fcj)i)fe 
Dcv iBcr(tt)Ovgev6metmiDtJtbsefd)viet()ebben,/^ocffo(jrn)(icfntcbt m ©aDc, fu(fe auer(o* 
ui(je Q5efe(fcf;op tbo t)er(atben , m Du Daruan anc ©runt fd)enDefl DtiD (aflerjl , Den tioat t?cr(opt 
me, a(feme/un)e-9??onnifefd)opaucr()t;(ft^ €f)ri|lumy (Si;n€uatt{je(fiimJ 3)ebi((i5e(5a^ 
cramentc^ 3)e©emenfcbopDerbiHi(3en^ercfe^ ©rijKifeeDDerborgerfifeSeDcf 9)25avf)afftf^ 
gen^ebovfam, ^iifcbeit vnD 2(rmoDt f ^ovwavneen, n)ctite fuifc^ (wogefccbt) l^enge( 
nid)tanDer9)^onnifefct)op, n)atDei)tmeDen^ ?fJient?or(etbt)nDauergi;fftene(2ecte, Darmctl 
jtcf t)orben, inDcr?)}?et?in0bet)nD^oitentboj3e(jeucn5efft, DatfcDoriJ ^aDc^^ortt^nD^u* 
oitaelium fio(De gejlifftet i)tiD an(jerid;tct fi)n , Dar tnen funDc , Dc red;tc <33o(gbe €brifTf t)nt) 
fvtier'2ipoi^e(, Dat£cucntDerDved;tferDid;eit»nDeQ3u((enfatnenf)eit, a(femen ouerfltbofitt^, 
t)t)ntmcnDarDat€uangeliummena((enetm(^cbt)net)nD 5^amen, De ®crcd)tid;ett, ©eoflftV 
d)dt t)nD Duaenf amcnbeit , aUene im ^(cDe , ^t;te( »nD sD^ittfd^en-^gunDe , €De t)nD Soflte ( ocf 
^t;nDeren in t)mmunDi(}en 3aren naercm DnuovjlcnDigen ^rouet^^dr, affgeuorDert) am Q3or* 
flaiitt)tiD ^eten()eit, regulcnt)nD©cfetteane (^cbrifft, Q^cttcDicjpn^etjnDQSerttiateDigpn^e 
ane Q)runf, 5lflaDt, ^appen, begrauctittjnD 2Bercfet)orfe(je(ent atic^Bavbcif, Derbadteif 
tven Du De befletiDi^c ???onnif c (aucfl , fo (aueftu in Dev ^arbeit nemauDc anDcr^ ,\ btn encn ^Hf 
pen ocrbovDevi)nD i^ovllocfeDev ©(i)fenev^,Dc tbor t)OvDeven tjnDe t5or(ucbtcrcn Jg)antaflgcmcfeti 
fi)nt, t)iiD in Den '^^(Jejjen ©aDed ntd)t gebtcuen, rovjacn ocf nicbt Darn)eDDer affferenn)o ficf 
\T)0( beborDe €fa. f f. unDftcf inDercd^tcn-iBecje^aDcggcue», DarutiiraeD!;n(auentt)nDfd;eti* 
Dent, (i)fe grot tDcrt /^, Dcnefft Du /eniie faflerfl eDDer Diffe fauefl, (i)fet>e(evec()te(^f;cff(lu 
i)ov Di), 

!^u fcd)f} icf f») en Alchimus en '^ovuof^ev t)nD Q3on»eDcv Der ?Q?onnif e , ()tfTe De Qxotm 
J&uuDe^pDc(iitfcn^()tcv^. 

?|nfn)ovt. ^cntDtfoQEbrtfKicf meraffcfidbftboDonDe, tt)Uflt'cf Dt;, mt'tge(tfev?0?uit^ 
fe DnD ?0?afc (jan^ mof t^o bct()a(enDc , Dcn tDc(cf e fpne ^dter^ g^ fpn , eucn o(fe De Den (^d)a* 
pcn De ^elfe cntwci; biteii , 3f tcm tvo gi; na Dem framen 3uDe S!??acbabeo lcj^lac&ten Dcu Dilfe Al- 

fSba Ghi- j^g n, JL^tiU, L Pmodus III. Cap. chimus mntf), euen alfc ?a?ort)er^ Dcm @frttf}fov|len. 3fem voo gi; DnDer anDeren fujte 
Alchimus ^iidt bruif en , /utv onber anDcr torctbcn \)nt)e brjten , x>tvnolQm i)nD t)errat>en , bc* 
(lclen t)nD bcrouen , ja Oefttigcr , Dcn iuw ;enid; Alchimus Don mocI;tc , i^ im alU^ ml btm\\\ 
mlt Docl) genf jlicf (open laf en , Dcn icf tvol t)5le , n?o D») f)iv Daf ^mgtn gmftt onD gefit^nrniet 
I)e(tf/ \)nDenic|)ftt)Ol»orbi?9f)anfonDcfl, funt)ermo(lefi5ir\)tI)()rofem$f)orne, ef wc^ (enen ,' 
fcbelDen, fc^enDen, (afteren, i)nt)cfi;telen, fcto(beanDer(Jt)af$apirnic()rfal(ionDbi)ne<Sa? 
fet)mbetioerefb(iiien. 

Cuerft t)i;f fcbaifu tvcfCH , fo grof QSnrecbf alfe Di; m^ Dpnen CO^eDc-^^roDcrf cn c)efcf;ut , 
tven buDcm 3Q2acf;abeo ^or(ifef njcrft , io fo ^rotrecf;f beffjlu Dartf)0 , mi) Dem Alchimo tl)0t)0v? 
iifen , t)en icf flreuc nicf;f tt)et)Der ©oDtfruc^tigc t?rame i^uDc ,- m De Alchimus njebber ben ctu* 
bcn 5:6ladbabeum , funber bemifc mi; M ^mpf M ^orbc^ btnakn i'$ , t)nbe wetb , tt)o mancf 
Den€brijlcnregevebe()(Dfenbe^aff)an, 2.(s:or. n, 5)ebef(ebebe^u((f ^DMttf).?. ^er^ 
borgen^ufcberiet)nb(^cf;aicff)eit, (Spl).4» ^cf)ort mi; fu(fer^t()0 t)ermdben, t^-p baf a(fo be 
€ntf^o(bic|en tnuorfcretb biiuen, ^i;r m\ j^, ebber mxt neen ^(o|ler, nod; mif i;)upeii, nocf; mit 
J^nbcn (n)Oburafcfl) t)orborucn, funber i)c(c mecr mif €(;ri(]i veine ^uan^eiio reforamt 
vnbesebefcrt» 

?3p &en fouen&cn ^xMcl 

QSanbcn georbenfcn (guangeiion be^ ©onnbagc^ tf)0 ^vebicjenbe , i^ nid)tte nobi^ 
f 1^0 t)cranttt)orbenbc , ane bat be ben Q5ecf f i;f en (etb t)nbe fpricf t, icf fd;a( ben^eren ^tf) bem 25S0V; 
t)c ©abe^, bafmebe^<^onnba{}e^, be^corbcnfc €uangc(iaprebi9cnfd)aU 

^2inf i^orf. ^ix t)nb in nciif en probrerien , t)tff\l bu mef)r en pait Oren , bcn t)ele ©lifbcn 
mbcncf, tt)enten?olfutbnid)t'', bat bi|Tev2lrtife(t)tf)bem(3ettJont(ifen©ebrufe ( nicbf aife ©a^ 
be^ilGorf, mcna(Ienebat@abe^ ^2Borfoibenf(icfi)nbnut(ice, t)nba(feibf ben€nffo(bisen, 
armen, 5lrbe^beren,!4)enllen,benflbart)nbt)orber(icf ;d geprcbigef tt)evbe) sefleaetji^» 

?3p bcn ai^fen 2(vticfel 

^an bcn 4. CuangeHen, na tjmmcfcbicf t tf)o prebigcn, bringef 5e batfufue , fo geue 
(c! eme ocf Datfu(ui()e ^obn t)nb 2lnttt>ort , m bu aueril baruan bem 2ibfo(on brabbe((] , f)at>\)tf 
jiubiKifcr inbevQ}ebbevbebo(benen, bentt)e;d bem 2lbfa(onaeIifcv, cbbcv be baf ^o(cf tjan 
C()ri(lof5ofi)nemcacn^ouen, @e()orfam/ '^Gcrcfen, ^erbcnjlc, 2l|lafc,:c. tufb (tt)0 bu 
mifbi;ncv©efe(fd)opnicbtt)p()Oveiltf)Obonbc) ebbev be ibt t)an fulfen '2lbfa(onitcn affnjifct, 
t)nbebemved)ten:^auib, mitfu!fev'^rcbi(3c, a(fe ()iv angetefent, tho bvine^tt, bitbebencfe, 
Dnbe ttjov bu \:)tn mv\i fi)nben bcn 2lbfa(on , bar mx\in ocf (jenjiftlicf baf morberfcf)c ^perte ( bai: 
t)ut)anfc&iifF(i)fvnbfm 

?Sp ten ncgenfccn StrttcfcK 

^at cn €rbarcv DJabt billid) vicf)f e tnbe (Ivaffc apcnbave gci)f c bed Seflanbc^* . ^ax ief 
t)entvibcvinber*^ctt)crin()ca(foaefcbreuenf)ebbc, bett)i(c tvi) bcbbtn €briii(tfeCuevicl?cit, be 
»pbeQ}ntucf)tbcvJg)ovevict)nb0)ebrefevie, (fofe fd;u(bicb t;^, f)iom. 15. u^et.a.) fecn 
toif, fc&^(benbcgc#ifenQ3ovn)cfcve febarmebebetemenfafen, t^nbjlvaffebenmitbem 2Bov^ 

be Sunfu 23ei1<ige. 197 be m ^aulu^ , Dar amx\l t)e Oucvid)elt mfunil icf n?er, 3ef€met)e l)oci> md)t eneni ^^^i ffcljoppe eD^ 
^er ^afiox , fiilfe @eIt)^'(Stra(fe :c. iemanDc \)ptf)0le()(3en , funt)er \\>o S>}2att(). 1 8. i«€orintf> i f . 
i.-^^cfTal. uldm. i.^imot^. ultim.ad^itum 5» a.^eann. gefcl;reuen fletM, fe tf)0 mpt)en 
\)nt) neenc ©emcenfc^op mt cne t^o 5ebt>cnt)c, f)ier 5efft \)i neen Scnogent an, l)enn f)e t)dlet tvof, 
n50t)at»pqn)cme, i)atf)CDnt)ftnc©efeafcf;opnid)tn)Ol|]f)antDort)cn, !^erf)a(ucn f^clcucrfme 
Q)i|Tci)oppe, tf)0 Diict)tcr bef^iMDen tvill, (De mit Dilff r (^af e cjar n?of n)etf)cn t)ord) De C^in^cr tf)0 
fcnDc) alfe De wertlif c Ouericl^eit , ^o tutf) f)e t)p t)nD fecf;t ^Petrus f^ebbe etfit Q3nD6get mit Dem 
^eucnDc (]efiraffet. 

91ntn?ort. QBovDar^ 5lctor. f. £eucrn)atfinDcflDuDar, Den Oafcjcn cDDer DiaDfe, 
©mertcDDer^ur, (StocfecDDcr^locfey finDe|]u ocf mef)r, affc Dat '^orD, ivelcfer em Dc 
©trajfe i>tf) ^aDci^ (^3eif]c t)crf linDi^et mb tf)ofec{)t y ^tem mx f)efft ^aulii^ ^ejirafft {m Du 
fed?|t)mitQ5orDcuim3cDe^5lcfd)e^! 2lcf. 15. DarfinDtmen;onjcl)tmcf)r, funDerDat-^CorD, 
tvelcf er em De ©traffc utf) Dcm ©eijle i)crf unDi(}ct t)nD tf)ofed)t, alfe Dat Elimas Magus , Dord) 
DcJpanD@aDej^fd)OlDeblinDnierDcn, 9:)?ejle, -IJrecne, ^rcfel, Darf)eemDcOi}cnfd[)oIDemeDc 
gejlefcn, cDDcr )Mcn fatcn f)cbbcn, ^'nDe|]u Dar nid)t , -2BorDenn i.^orintf). f.f DarfinDcflu 
roof, Dat 2GorD ©eifl i)nD ^rafft , mifed Jpercn 3€fu €^prit]i, Dorc{> tvefif er ^aufueJ Den Un* 
fufd)erDem5)uuef auer()eucnf)cfft, tf)oQ3crDarum()eDe£?giefd;et5, t)pDatDe@ei|lfaIicI) n)or^ 
De, am::Daget)nfe^3percn3€fu(5:^.u'fli, /un?c ©elD^^s^traffc , (^t6cfet)nD^I6cfc, finDeflu 
Dar nic()t, Derf)afuen Du nid;te^ fytx bett>crct f)eff|i 

!^utuj]t)p, u^im.f. S>cDarfiinDi^cn, De flraffcftorflHenjc. DnDfed)|], ^ctvilc 
()i)v ncene 20t)|Tc jlciDt, fo mad) f)e flraffen, m em 9Ut Diincf et, n)ult ocf bcnjcrcn cne OuericJ^ 
I)cit Der jtarcfen, inDemaIfc^auludfed)t, 2, Corintf). rc, !^c.fp&f)efft mp ^OBaft^ ge^c^ 
uen t^or Q5utvinge t)nDe nicf)t tf)or ^rcf ingc* 

2lntn)ort. (gtciDt Dar neenc ^i)iTc / fccDDc f)C ntd)t t)or ficf De ^nDerrid)f fn^e Dc^Jpe^ 
rcn?0?attb. 18. ^at€xempcIDer2ipofieIcn , moDcnacrcmSfmpte (t^anmirafefflraffefcg^c 
tcf nicbt) De ©unDc gcflraffet ^aDDen , t)nDe funDcrfif ctt, Dat Sjrempef t)nD n)i)|Te t|o firaffcn fi); 
m^^XWejtot^nDtar^^aufi, '2}ertiiefDct5ccmDatnicfetititfut]Dergf)e i»^im»i» i.^im. j» 
4. Darbeocffugfpricft, prcDigcDatSQBort, f)Oftt)af]ati, iDtfi^tDDt^encDDer t)nti)Di>n, flraf^ 
fe,beDroumc, t)ortnaneniifafferIct^ancfmoDid;eit t)nD£crcy fcSofDcf)prDenanDcretit5ifTcf)i)p^ 
penDe5rf)()f)eitgcgcuenfien, tboftraffcntt)OcnDiincfet, m^i tiid;f i)clc m\)x flcf fulcfcr to 
t)MD (gxempclcn licf formid) mafcn ; 

Q5pf anDcr 2. (s;orintf). i o, t)an Der ^Baffft ^"Paulo cic(}cucn fcrt(}c tcf fo , ^i) bef cnnen 
njof, DatcmDord) Dat^fmpf t)nD ^et)ef De^ SQBortc^ grotc ^altf) gc(}cucnfi), aucifnccne 
fleifd)ficfe Q3()rf]cn QQBaft&, ^ll([tth> 20. funDcr cnc (>5cn)aItDc Dorc&^rcDiocnt, <^crma^nenf, 
^erent, (StrafcntDe^^QSorDedfd^al^ebrufetn^crDcti, tftor ^eteritigc , tnD nicbt ff)0 Q}or^ 
Dcrue, Dar t)an mcn ocf lefen mad) ^icrcm. 1 * Olu bt^Uxt mc nid)t mebr, funDer Dat mcn af? 
fotbor^eferinge, De©cn)aIfbrufcn)ofc^auIu^()cbrtifctbefft, fo njcrt De^ Jg)aDcrg ^erin^e 
ein (SnDc n^erDcn, 5)e n)ilc mcn aucrf] nod; anfd)un?ett)nD btfinD, alfe enc ©en^aft Dc^ Q5orDcr^ 
uc^, t)nDnid?tDerQ5cfcrinfle, muff) men (c^n, fot)clcmci)DrDerItcffan, Daract)miorDorucn 
bfiuc. Soann. 10» ^ b 3 SSp 19S ll.^^iiU L Pmodus IIL Cap, SSp ben te^n&en 2(rticfd. 

S)af ibtrec^tt^ (up bat^orevfc t)ni)anbere@c5anbcycrb(iue) be ^refler ©efrutDcn 
^tbbtn, mafetl^e5)eIeQ5orf(egc, barutl)f)egebencfettf)Obef(utenbe, bat ^ebberbee( mieneeJ 
Slrtife(^, ^'^omeficf Sacobu^, 3Df)anned, ^uca^, 9:)2arcu^, ^imotOeu^, ^itu^, htbbmmf 
m ^btftumn t>nb ^inber gcf)at , 3tem be 5lpofte( f^ebbcn be S^efrutDcn mlattn ^attf). 1 9* 
^(xvc, I o. t)tnn fe fpref en, fe btbbtnt alfe uerfaten , 3tem me finbet nid;t ^at einidj) ^rejler eb^ 
ber^iPop, n^abem^eropepneiJ^fmpted, tf)ober€f)e0e,(}rcpen5efp» 

2lntroort. ^cf fc^riue bi; ^ier tjan bem dlt^tt t)nb uan ber Srpg^epf, bu fec^fl m^ \m 

bem!^onbe, Non quxrimus , quidaliquifecerint, fed quid liceat Chriftiano. 

3bti^recbtfeg(}eicfmibocffri)^, ene ©efrumen t(;o nemenbe, ebber tf)0 f)cbben^ 
/ebermanne, f)efp^^tlTcI;opebber^rebiger, ^re|]erebbcr£et)c, anceini^jcExceptie, bartl^D 
f)ebbc icf ©abe^ "^orb, m b\) ben 2(rticfe(en angetagen ®tn, i. 2. s)^?attf), 1 9. i. Corint)^, 
7» ^♦'^imotf). ?. ad^itumi» J^ebr. i^ unangefc^en, tvatPopulus Gomorre bar ent/e^ 
genbutf)unbrebef, i.^^im. f. prohibentiumnubere, bennicf binijgetvig, bat nocb (^inid) 
ebbert)nf)inicb, (Stti3Ciebber2)iiue(/ macl)t)orvinberen ebbcr t)orbeben, tvatQ)6btltfe9}?a;e|iet 
t)orbatc)an^eminfd)(ifc^ef(ecl)te, frt)gtf)03cbrufenbe, ane *2Bebberropent ebber einige Ex- 
ceptie, t>ororbentf)efff, berf)a(ucn ifftaircbeieitianbber 5rt)<)f)et)f gebrufet, cbber nicbt gebru? 
f ct , t)or bem 2f mpte ebber na bem ^mpte , f rencf et bat dit^)t t)nb Sr!),9bf Pt nicf;t , SDarumme 
bat buut5fu(fen4;empe(cntvo(beftbejlutcn, Ergo, ibt i^ unrecbt , 9e(6ue tt)i) bi) nid)t , bu 
brtngefl t)m i)a(le *Sd)ri(ft; 3330 ocf be 2(pofle( mocbten ebrc Srutioen miattn btbbtn , alfecne 
t)p€f)riftii5efci)eni3e?<}?attf),4* lo» 9JJarc. 1.5. £uc, 5.6, batfcC^riflumfoisebenunbbaf 
^uangeiium (ereben , U bamn bp bem 6. 2lrtif e( t)erf (aref . 

2f(fe icf bar fuluejl up^ietaaen l^ebbe , M ^ort Mttt nicbf vbermann, ^atti). 19» 
^tt>a(ctonbfn)armet()eecbtermebberaii, ein beropen ^l^rebicjcr (fed)t f)e) i^ntcbt /cbermanri/ 
feti) ftcf bebuncf en , ibt fo(gc nicf;t fien , ^at '^orb mtt ni(i)t feberman , funber ben ibt Qtf 
gl^cuen. Ergo, t)at ^orb mtt n\d)t tin ^Jrcbiger. 

5(nttDnrt. ^en bube '^ol^ae ntd)t rein t)nb trutT?(icf fettcn milt, mt fan benn ©u^ 
fe^ t)0(()cn , (atf) M Argument alfo jkn, 'i^at ^ort Mttt nid;t|ebetman, funber bem tbt gtf 
0euen, Ergo, batSSJortt^atetnicbtctnberopen^rcbitier (addeAfiae) ibt ft^embencjecteitet!, 
•^StibmitivatD^ebenimiitut^anDem^iCorbefcn, /eberman, excipieren eincn beropen ^rebi? 
jter^ barf^eibtjonicf)ti()efd;reuen, bat^2Bovtt)atetnict>tieberman, funberein beropen ^^Jrc* 
biger (n)Obuf)i)r(3(ofe(^t)nb(ucf)fi, (utbnict)tbe^e;;t, anecinigcExceptien, aUeeneupbe,bcH 
ibt (jegcuen , f)e ft) ben ^rcjier ebber £et)e f 

3a fecbflu, ^au{ug fed)t 2 (loxintf). 3» ^it i^ unfe QJorfrutvent bord; €&riflum fl^o 
®obf, barf)erfumptunfeQ3crm6aenf. 

Slntwort. "^at mitu bar utb beflutcn ? Ergo, bcn beropenen ^rebi^jercn ie ibf mt^ 
ucn , t)nb f onen bat ^orb t)an ber emi^en ^u\d)tit ml Mtm ? 2[Bo bunne a^oitejlu be €f)rt* 
f^en()eitmafcnt)anberopen^rebi^et\^, tvenn bien ^13robrerent ()t)r ^arbeif babbe , ^it befia 
tcfbi;tt)o(, batein^rebiger, t)ort)e(cnanberen, (33aueunb(L^nabef)ebbcnmutf), tvoi.^^im, 
?, ad^jtum I. gclerttvert, 2(iter|]batbct)ortbe®aueat]e 0)e*groutv^en iw@abe rein tl)0 
bfiuen, aifc^aulu^fc^f/ Utfitfand^acorpore tScfpiritu, l)tbbi , cbber feebben mi^flc fcrf 

bot Ji5rtfre :6ciT4ge. 199 l)ar2.^onnt5. 5. nicfct ^Paulud, ocfnidbt i^^im»^ ad^it^i, t)ar&ovcl)t>cl)6(jet be^^if* 
fcI)oppc^f{ar(jenoc()ttorte((etrDcvt, ^Mfcfl ocfnid)t anfne^}3au(um, funDcr ocf Dat gan^e 
Concilium Nicenum (d^enafftic^, \)at t>e(c anberc^ Dar Mn (nacb t)em CKaDc Paphnutii Dift. 
}7.Cap. NicenaSynodus) gcrak)en unDe (^eflaten ()efft. 

3)u fed;l^ icf fc^al befnjcrcn, bat fc Dc ^auc nic&t ^cbbcn, t)nt)c fcjal nicf;f ridDten , fent) 
©0Dtut5ftncr(SteDc fldten. 

2(ntn)ort» -iBat idmi)not5fulfcc5tf)o ben?ercnbe, f)tbbmt nic&t Dc ^apen mit t>m 
^erincfDartf)0^uncnbord), ^tem cr Daglifc J&u{?5oIDent genoc^fam bemevct m^ betiicjet? 
^nDiDOvummei)OvDevflumi;tf;or^^cn?erin(je, (ut^ Docf) mt)n2(rtifel flid)tc^ alfo, Q}p i)o.t 
.5orerieunDanDer(2d)anDc»orb(iue, i^iDred;tna(uDc Wtlife^ SGorDetJ , Dat Dc ^>reDi,9C(5 
^5efvun)en 5e(>ben f 3^ Dar nu Q)oD mcDc utl) finer (^tcDc gefioDt, a^o Du rafcf^ unD tc|]ev|] ? 
©int 5i)r Dc Jg)crten (jcvid)tet n?o Dii fd)clDeft ^ f)ebben fe Dc ©aue , fo Dancf en fe Q5aDc unD bliue n 
Defc flcn, ^onid;t, fo^efft^PauIu^alfo (jefpvafen, ummeDev.?)ovevien)iUen , f)ebbc cin jt^ 
fiferftnce(jcn5vutvc, :c. DarffuDttenemanDut^cDDerin, (Dum6cl)ee)]Denn, Dcn (^f)ef fpc!? 
fcnmitDcm^orDc, €init(if njobaucnmitDcm^^BorDefcn itcrman) mi ocf bauen Dc ©ai c 
ncmanDe, nod;mitQ3aDen, nod;mitScDenbcftvercn, n)0 unfe Q5ifd;oppc , Slbbetc, ^ric^ 
re^, 3}^onnifegcovDent, ^ofDcntaucvfl mcnfcfcncn, bvcfcntmenfcnjidcn. 

SDavicf ocf QJauIumupt^e i.^imotb. j.t^ofcnDc njo bellc De t)HQt ©cifl gunDt «nDe 
tta^{(ftDenQ5iffc&oppcn(255?grun)entf)Ol)cbbcnDe, ^mtbh iDtfput^Den^Sviiflcn Joyini- 
ani gcfa^em 

2lnttt)ort. ^QBorummef t)DtD^t)o^au(u^bcf)ierfpricFti)nD nid;t Jovinianus? ja 
fccbftu, |)cmut5encrgvun)cnC0?annfpn. 5lntit>oit 2a3cnnicffogcfc^)veuenf)eDDe, n?o(De 
tcfti)0rD^tt)0(befc()armcn, 97u f)cbbc icf Daf '^BovDefen, f^emut^, md)t gcbvufct njcrf! iDt 
Darocfnic{)tfi'nDen, funDcr()ebbc0efd;rcuen, f)cmacf), DarmeDeftnDienerunnuttcn^robre^ 
rie, ocf an Diiffcm OrDc fl^cantnjorDct, ?0?i;n Slrtifci (lciDt l^i;r noc{) t^ngtcfcrpijct, 

X ?3p &en dfften ^xtiUl 

!^at icP fd[)riue, taf^afer, giir, 2i(!i)ttic. tt)pj)cntDnDbcftt)crfttf, etn t)Dcf unniiffe 
©incfi^, fpricft^e, iDtfi)i)orDe©tt»afcn, tt)cnfct)anDcm!^iiuc(t)ern6rcttiDcrDcn, '^ente 
Daf ^orD Dcr^etcn fc t)af en t)nD ttDcrDen trurid;» 

5(ntn?orf* !4)e^orf ftnttapper^jcnoc^, tvercn feman ©vunDntafl, De I^Diiucft^ fi) 
?i*f(if nid)tt)eru6ref t)nDei)er;a.(jct, Dord) fulfe fraflt^ofc ^dvDc, 9SBp f)ebben 5ier nid;t (fpricft 
$au(u^^pf)ef 6.) mit glccfcf)c DttD Q5(oDc tf) fcmpenDe , funDermit g()rflen t)nDe ^^e^Di^ 
jjcnjc. Derf)alucnt)c(cnutbarcruttDc(]ett^if?IiferfuIfen(gn?acFen5eIcrctn)crt, Dat ein "i^aDcr 
^nfc, eDDerDc0e(oucut5Dera.?)ertcngcfprafen, t)e(c|]evferfinDpvacf)ti3crfi) tt)cDDcr Den !^ti* 
m(, a(fea(feDj)n©merettt, (galucnt, (Spi)cntt)nDn)i5cnt, Dcnn f)t;r i^ (5)aDc^ 22orD, Dai: 
^tit2>r(^mc, ?Q?tnfc()cn'©eDic^tc uttDgiinDe. 

S)u ftdbft, ®aM 07amc unD ib'ovD , Dat ® ebcDt Ded ® eloucn^ htbbt S^mfft. 

5lnttt)ort. Wol fec|)t Dar tt\tf)r)tQtt] ^ aucvft Dat Du Dnv mcDc befn?cvcn fd)alt , fiir, fi d&^ 
U, ^ruDt,fo(t,29Satcr, t^eetiemanDeven^cbviifcalfeDe t)an®aDe auDt (]efd)apcn fptt, @en. 
!♦ €ccf*59. ad^itumi* f^Cogtept»nDcaneQ5aDc0SDBovDansericttct,:^arDuauerptt>uit 

Daf j,QQ IT.Z^tiU L Pmodus III Cap. l)at©at)e^^ortunt)9}ame, t>at@ebet)tt)eg©elouen^, fc&olen ere^rafft6e5ben,.bruret)u 
fe nic()t na minfc^hf em ©euaHe , fuuDer na ©abe^ ^SiOen , m Dat aaent^aluen im 57»;en unD 
CIDen ^ejiamenDegelert a^ert, ^M ©abed -il^orDe , Do Du Dat , mt iDt Di? bt'Dt unt) buDt, eD^ 
Derfu|]ttanDr)nemJ^ertent)nD^itmateni)orDert, fon?ertiDtnicI;tfra|ftfi)n. Ovora. i» lo» 

S)u fei^ft Dat@o(t t)nD Qjpgen^tftom anDeren ^rufe genuttet fpn. 4.0\eg. 2.20» 

2{ntn)ort. Jg)ebbe icfDod^DatfoflarbpminenSlrticfuIenutbsejlrefen, DatDu nicjteiu 
^[BortbeffilDarDpanttvorDen fonen^Qafpricfrtu, Du|feQ5ol3eDoct>tnid)t , iDt i^ tl;o Duffera 
©ebrufeguDt(3efci)apen, Ergo,iDtfannicl;t, Dord; ©aDe^ ^ort, tI;oencraanDeren@ebru^ 
fegen[)enDet tt)erDen. 

2lntn?ort. 2Bat-licl^tmi;Daran, n)erfeDoc^teDDernid)f, t^fc Dod; nid;t mien, t^e 
icFDoc^fuIuelh^pDenanDeren@ebruf bp minen Sirticulen, ndmelicf De^ ©olte^. ^.dit^.z, 
De^J£)oIte^, &0D. i u Derfa^etDdfeDnDfoIIer^auIiSlctor. i9.Cuer|lDei)0Dord;@aDe^ ^^e# 
uel ynD 5vra|ft Der miraf el gefdjeen, m mm t)ele mebr ^lCimDerDaDe lifl uan Dem fulucn J^elijeo 
4.9\e(3.4. f.6.i;.€ap. "(«g^efcl^enummeDed^ieorDe^^illentbobeuelligenDe, DatJpe^ 
(ijcud prcDi^eDe , i^an t)em ^ofe DnDe '']3auIot)nDe eren ^unDerDaDen Der gelifen ocf fo, t)nDc 
bet\)cretnid)tDe^efit?cringcDerCreaturen, tI;oenemanDeren©ebrufe, alfc fe ©oDtjjuDtgci' 
f^apenbefft» 

QBat meenllu Jrc^mef e ouer|l Dar mit , alfe Du fettefl in Der QSoI^e, Ergo, tDt fan nicf>t 
Dord) ©aDe^ '^BorD tbo enem anDeren (^ebrufe 0eiT>enDet merDen ^ mt menjiu m ein @oDe< 
^orD ^ ©aDe^ ^Seuel Dat mcn fulfe^ n?i;(}en t)nD befn^eren fd;al, Dat fuluige bringe f)er ^ (SD* 
DertvatmenjhiDenn, DatsemeenDe^aDe^^iGort^iert^nDDart^tbDer^iblten tt)0 t)Ope gelap? 
pet, t)nDeauerDiilfe€reaturgefprafen, t)nDfumptDarauer Dufent «3^?i)Ie -20e,(je^ nid;tbi)^ 
mmx fo Depllu nid)t anDer^ , funDer Dat Du Den ^:^noer{]enDi()en ^rille t)erf offt , unD ouefl fe 
tf)oercn^d)aDenalItt>oI, Denn@aDe^-2BovD, Datbiernicf^t upIiiDt, eDDcr tl)0 jjecieiien i^, 
eDDerfu|]ern)C^f)ierDanbeue(et/ fanioneneanDer^aturcDDer^irt^ geuen Dem-ib'ater, (^olte, 
^id)te,^ruDeren, alfc t)an (^aDe bebbcn, De n)i;Ie Dat ;2Gort t\)i;De anDerd luDt, alfe Di;ne O^^eningc 
i^ t>an Den Crcaturen. 

51uerDatiH36rDefcn Sanaificetur i ^im.4- fioffertt)nDDid)tetDatunrun)t)ge^:^reg5en, 
feer ttele unniittc^ Commeates unDe meent Dat iDt betef en fd;al, M bi; De Crcatur ei;n auerna? 
tmiifc \)nD aueriKfenn;fe5traffti)nD (^ebrucf fame ic 

5lntroort. Sanaificetur, leretnencn anDeren eDDer frenjDen (55cbruf Dcr ^reaturen, 
t)an crem recbten natiirlifen , fuiiDer bctef ent M fe Den ^el6ui.(jen, Den, De Dc :iSarbeit erf ennen 
unD mit J^^ancf fagincje entfangen unD ^ebrucf en, rcin ()illic|), unD funDerlif en guDt tverDen, um^ 
nic De^ "2BorDed unD ^tbt6 mUm, Dat.bi) en itJ, Darumme futb Sanaificetur t)p De €I)ri|ien 
DariDtimSouen, in€rfenteniffeDer 2[Barf)eit, in :^ancff(tgiti(ie Dc^ ^3eDe^ (jcbrufet n^ert, 
(Denn^creDetDarapenbartDeDDerDe, De t)orbeDen ^licf t[;o n^erDen, unD tI;o b(iDen entljolt^cn 
t)anDer(Spiej>, DcQ5oDtgefcbapenf)e|ft jc. Iie5Jf)erPomeran.iraQ5ofeDcrte/ utI)DenDren 
Ordinantien,Cap.i)anDer^D(3inge m'd)t up ciu^IOanDcl Dertoatur, gelicf ocf, ivoDe 
^nreinidbeitDeriSrcatur, nid;tfutI)uper-2Gefcnt, funDer up De ^ngelouisen unDe Unrei? 
nen, moad^itum i. Q3auIuj?aIfofpricft, 2)en Ovcincni^ Cfec()t t)e) alle S)incf rein, Den 
QJnreinen auerfl i)nD ^nijelouigen id nici)te^reim 

Summa Si^nftt 23cil4ge. 20 1 

Summa bieviiJnecn^abe^^oib, €jt'empcIel)t)cr^eue(uan^^ri|toeW)er t)en ^idt^ 
^en^lpollelen na gdaten, M me t)c toaruv, baucn eve nariirlifc 2lrr^ , /ecien ^enS^uucl, 
@mi^e, ^ellilcnticn, b6fe^ud?t, <>Snvcinic&cit, ^^^uucl^^^BaltDnb^ijt, ©lif e i>n& (gcl;a* 
De (mo&e0eDic()tct)e^dt)eluDcn)n)i;3cn; bcfn)crcnct)t)evgcbvufcnfa{I/ Dcvf;a(ucniflctcini)n|e« 
tvijTc ^ouc t)nt> t;bcl 5)ontlb« 

53pi)cntmoIftten2(ittcfel 

!^C(t (iUmt 5[Catcv tf^oni !^6pctcfcn fc&al jjcbvufct m\'\)m , bt n)t)fc anbev^ mcn ^cFcii 
bavtf)Ot)am^cveni^in()cfcttct, voil^cDovtinterercn, Ergo, fpvicft ^, fo fcbal mc ocf nicbt 
bct)enbt)bev!S6pe, Ergo, menfd;a(neene^abbevcnbit>l^m Ergo, mefc^a{ocfnic[)tbct)enitt 
t)cv 0}?i|fc tbom (feacvamenfc, bcnn it)t t0 ocf Dam J&cvven nicbt angcfcttet, 

5tnttt?ovt. Q5r) bilfcn 2lvticfcl ^ebbc tcf be ^nfettinge , ^cucl , unb &fmpel t)an Ut 
IJ)(5pet)p(}cta()eti, a{feDat9}?att6. ^ ig. ^?avc. 16. ^oann. 5.4. 2(ctov. 8. 10. ^pbcf* f. 
gcfd?reucn|leit)t, Dav men fecn mad), wovcinDatt^if^efenimSlnfancie i^ in()efettet unb ge^ 
bvucct, unb tn?av ane @vunt)©6D(ife^ ®ovt)eg, m-it ant)cvcn ^cfcuDcv Q[Bt^gin(je, ©a^uitt» 
ge, ^oitm^t,<^pt)Q\)t]^t 2C. formevet, .^^ebbe t)cvbalbcn()cfcbvcucn,t)at tne bt; Dcv evftcn ^lnfct^ 
tin(je t)ni) ©cbruf e blcue, De wplt \>od) mt t)tfl[en ^ef en , gav necne 97uttid;6cit cbbcv ^etevingc 
bi)DcnCf)vi(lenevtt)afTet/ funi)cv»c(emcbvt)orcbcve?)])?ennicbfo(t)id;cit, Dat vcd)te '^efcn t)ati 
C^viflotngefcttct t>cvDuncfcvct iDcvtb, !^avumme M t)u f)icv bi; bvingen n?u(t, M bcbent m\) 
'^SaDDcvcn biDDcnt, i)6 tnev Di)n veine Q3nt)ov(tanD, Denn pg Dav nid;t ein gvoe Q5nDcvfd;ct twii 
fd)en^efenDev®naDetntbofettcnDe, DavicftjanrcDctntfitnDcvge, t)nD DcmQ3cDe, eDDcr^iii 
Dctf)omQ5eDeeffte tbov^^iid^nilfeti^otJOvDevenDcf fed;f{uncin, fo reDcflu beiDc tt)eDDcv ©oDt 
«tiDDptic^^S^iDtdcf^cit, @cd;(lu;a, tt^ovummcmafe^iuDcnntJanUn^cdfcnSDingen enegeiife 
QJoiae, Q5cDent^ocf/oicDcvmannegcbaDcnt)nDcbcua{en, ibtgcfi^eemi bt;Dcr ^dpc, o(ftc 
tbom (^acvamentc iti Dcv 9}?i(fe, o(ft mc DOvDevc ^iiDeDav t^o , Dat fe mcDc bcDen, t^atle nic&te^* 
anDev^ 3cDaf;n (fo pDtOratio fidei i^) Den m\ @aDe bcuafen (^uevf] nid;t aifo mit ^cf en antf)0^ 
vid}tcnDcbv(Eipvirtu^@naDe"^cfcn, t)nD Dar6ot)a(lcauevf;o{Dcn/ a^fett^crcnSetJanC^S^rillo 
fu(ucn in(3cfettct. 

53p bcn t)ru&tet)nt)tcn ^xtidtl 

^avicf fcf)viuet)ans5evf6vgin()e Dcr ^rcDicantcn, fc[)cnDct t)n& fcflert Dt(Tc DnDiifDi^t 
^v6uc^(ffe(, ane(5d)amct)nD0??ate, 2)avmotenbci;Dc^3vcDi^cvDtiD ^^o^vcv 5levfen didi 
wtte, ^euc, s^ovvcDcvf^, Q5(ot()itnDc, 3tcm9}?dvDcv^, t)nD!^otf(e00cv^fpn, DeDen (S6n< 
t)cvttiovDen i)Ov Den ^lngcftcbte (inc^ Q}aDcr^ gcc(ef. 3 4. aflene Darutnmc , Dat men t)c\t mflxin 
t\)eDetofen®uDtDev ^:^vdDcvfd;opt)nDDc^3e(ifcn (t)0vf)entt)i(Ii3cntl)0@dDe^^bv «tiD^ro^ 
fte armen ^iiDen gc^euen,; in cin bvit)()^et,Dat iDt Dcflo t)dd){if cv t)nD fdyicf (tf cv Dcn Cicd;tfci)u{Di^ 
genmad)t)tf)neDec{ettt)cvDen, fie(tQDcn^peDigcr0, tefcmS^cnercDDerarmc^uDc, Dart)att 
bencDDcn im2lrticfe{Dc^ 2lvmoDe^. 

^c mk mtii fu(f ^ <gd;tiacf, neenc fva'me ^vducr^ cDDer ^veDi^er^, funDerJ^oven Dnb 

^ouen, ^tm t)nD ^oc^cnevj^, J^pi)pfc4ibccfcvi! t)nD ^cj^evevg p{cgen tf)0 t)dren, biflicf Dat em fiilfe 

^iiDe anttt)ovDcn, 2)atDua«cv|lDcm5i)?anne©nDe^^.Pomcranofc(fd;lifenna f4)nP, f;e 

IL<L&cil0 i»}^An^ Cc f;eb(« abi II. C^eif 9 1 Veriodm III Cap, ()ebbe tf)0 ^amborcf) ein ebber im Dufent (55ult)en auerf nmen , t>nb menfl , bat be t)an ©. 3o^ 
anne^ ^e(cf en ^enamen ftn, roill icf bem fului^en Jg)eren Pomerano int funDer^fic i ^nt) bcn tfto 
,?)amborcf;beua(enf>ebbcn, e(fc enc geleueDe fulf enem iDtbuorfcf;ameben Q5ouen »nt) £6cjenec 
tboantn>or&en, t)itn)etf?icfauerfln)ol, ^atibtfctentlifenge&icftet ^nt)ge(a(jcni^, nicf^ttmi* 
«e(ent)e , t>i|Te trume ^Dcner Ded ^uangeiii jlcf gar wenicf; (De r»i^(e f>e n)o( (lercfer grouer fcfjent^ 
fifcr^6jjen^liuuc(^f)efftgen!)etentf)0Deracbten) t)ar an ferennjert, 'SBctbocf Datbier bi) Den 
^ercfcn^©ut)ereni)nt>^e(cfcna(fojjef)anDe(tid , &at bugar nencCiiebe ^effj! , po gefct)n)int)e, 
fcbame(ofe(Sc5anDf!ecfin3ct)nt>^6gen, t)en^ut>ennatf)Oprobrerent)e, funber bet)t)c|l Dcieer? 
lifer t)>) i?nDe t)pn ge(ifc probrert, t)e t)c ^an^cn ^cr(t t)orcb Q)i(gc, ® ce(cmi|fen, SOBDOcn, (ge* 
jjent, 21ffa&t, €arencn, ^appen^ccjfaucnt, ^e^cncfcniffe, Q^ecjefur^ ^rct)i()en bctlaicn vn& 
bcrouet ^ebben, lont) i^ nocb necn Q)p()drent , tvelcf er t)u f));r fuucr(if cn ^nDcr ^tn (gcbnec bera^ 
f ejt , unD f)e(l Dat Cmit Dem ® uDc ,t)at mit furem 21 rbcibc gcwunnen \i) cin n)0(^en)unnen @ut), 
^pr fc!)0(De(]u probrert ^ebbcn DnD Den (Scf)a(cf t)nD:^cff, fo nid)tgtefc{?mucfet, 

3)u t[)ufl &p tjcie (^cbrifftc, Dc Dar (cren , Dat mcn ^euen fcf)a( Dan (tncm e^en ®uDe. 

2liitn>ort. "^it i^ ane Di)n Sfc(*^r6ucnt n?o( iinge(if c ff itiijer Dorcj) wi ^cpreDigct, a(fc 
t)u5icrfcf)rip, Dat mcn aMcrfl Dar bt) ^pfef)nt ()cbbe, W De Dorfecn^cgeucn 5((mijTen, nid^t 
t>nnut(f f cn, funber nut(if en »nD fcf)icf (if en n>crDcn Dt^^cDciet; \'^t (jefcfee i>tb ^iftcn cDDcr ^a^m, 
©cf)appencl)DerQ5encfen, i^Dnllrofflicf, :^araucrDe£uDemorDerfJ, 2)eue, Dvoucr^, ^(ot* 
^unDetbofcbeiDen, i^fuicfer^uDcDdt^, a(feDufcl^i)rterte[(c(], miD bauen gcfecbt, ^arfu(]u 
oefn)0(, n)0unbi((ic()DuDeSentent:ien(Jcc(cf4. n>eDDcr t)n^ t>ptu(l, DennDar(leiDt,Dcenem 
anDeren mi nimpt ic. n>e(cfer nicbtgefccf^t t^ mcDDer De, Dc Dcr o(Den ^aue v>nD 2f{mijTcn \n m 
fammcien, recf)ti>tf)Dce(en»er()eue^, funDermcDDcrflpenbareOiduer^, ()eme(ife^euetonD^ti* 
fcber^, DarocfDcmd)ttot59c(laten, DeDcn 21rmener fun>cr^tt>eDtt>nDeQ3(ot&, tjnDcrenen 
^uDen ^d)iene affijetufcbct t)nD 0e(a0en fjcbbcn, i)nDc X^Ckt fiiluigc ^coffert, a(fc \\it gcnomet mxtl), 
1^0 ^u(pe Dcn armen @ee(cn im QSccjefur. 

^o^vocf Den®6ncfu|legef(ad)tetf)ebbenmit|utt)en foiDen, fofen, bouenQ}c()efurd 
5D?ifren, t)or Dem ^ln^cficbtc (tne^ Q3aDeri5 , bef (a0ett)nD bcf ermct fd)i?r Dc oanl^c €f)ri(]cnf)eit. 

^({ Der fiiiuen ^i)fe, noenn Du ocf (ifl ? . 3^ec|. ; \ . (a(fe Du t)ptii(]) Du bcfffl DoDt gefia? 
^en, Datl)oocfingcnamcn, fonimDeroDeWe inDeOSuf^, Dart)(51e(lDuDenn?oflenen, Dem 
feitt()ofumpt. 

!^(«anDer, f)irDorc^Di(Ten^rdue*^fef()eflacfert9^, cDDer ©ctanDtfiecfinije, %Wt 
iDfe S)eijeDi)n^e, i5nid;tn)crtt5ot)crantn)orDcnDf, 

?3p t)en »eertct)nt>ett Sfrticfel 

S>at mcanberen£o(j()en(jercnt)tiDunnutt£n@enc)eren t>nDc £eferen nidf)f pficftid^i^, 
!3Q3i( be beiiocren, DatDatDcr^apenftnqentDnDe(efent, mcDe ^i\)6xt t$o Den gci(l(ifcn 5lcfer# 
£uDen i.Sorintb.9. unDtiit^up i.^aralip.i^, 57ee.»9. i. ^aralip. *©♦ Darigenflcr^ge^ 
orDcntfpn, 3)ad;DnD9?ac&t jc. t^ofingenDe. 

t>lntn>ort. 3cf n>il De ^orD Der genomcDen ©tcDcn fcier 5erjctten , t>nb rtd)ten fatert/ 
mt fe ocf b9 unfcr ^apcn t>nnoDiflen )?nijegrunDeDcn ^cID fud;tiflcn ^ancf f amen» i.^arn^ S^nftt }5ett40€. 20 ( i.^aralip.i?. (lei^talfo, 5)at mt bufent Saucfencjcrd DceJ ^eren gefeffet f^n, mit 
©epbcn^^pele, De ifauit) geniaf ct ^aDbe , tf)0 (tn(|en , 5)ar fiilucfi , bc ^cuitcn fc^olbcn (lal)ti 
DecJ SlJJor^eng, tf)0 Dancf enbe ont) t^o (tnpcnbe Dcm S^imn, Ded 2(uenDc^ ocf a(fo. 

^ee. 9» l^eiDt alfo, 9}?en la^ pm ©efette ^of e Dcf^ J^ern ere^ ©aDe^, ©cermdl De^ ^^ 
$ti , t)nDe ucermdl Dc^ ^(k^)tti, DancfeDen t)nD anbcDcDcn cren ^&ern t)nD ^oDt, 

2. ^aralip. 20. (lciDt alfio, ^e jlellcDe ^cnger Dem ^ercn, en tl)0 tl)0 lauenDe in erem 
^cere, Dat fe m Dcr ^ecrfdjar hcr gingcn DnD fprefcn mit cinDrcc^ti^acm (gtcmmcn , 3)an(^ee 
Dem JJ)cren, Dcnn 5e i^ cjuDicI; , Dcnn (Inc ^armftcrtic^cit n^aret en>icl;Iicf, "^it (Int De ©tcDc De 
l^e annotert bcfft, t)nDbcn)crcntn)ar (fatnptallenanDeren, Debi)rocft)pluDen, tan cm t)clidl>* 
te t)cr9etcn cDDcr nicf;t gewetcn) nicf;t tne()v, funDcr Datme (lcf (Iptlifcn ducn fcbal im ©cfette ©a^ 
De^ , t)nD cne prifen t)nD laucn , mit ^TJfalmen t)nD anDeren ^eijllifcn (Scngcn, m ^aulu^ €pf> 
f* ^nDCoIoiT. ?. ocfgelcret^e/tt, 5!>eCfDcnin(jeaucr)], bet^DcDcv^^tpDt t)nDe-l>erfonen, bc^ 
lan^et »11^ iiicbt 1 ocf nenn^erlc oan Den 2ipo|hIen eDDcr €f)ri|lenbeit an^cnamen. 

^i%i mp ocf ber ^Prduetncj^cr, "^or i^ Dar De cmiqc ^orplicbfinf^e Di(Ter Colleaeii 
eDDer penner 2lntipf)en f *26or i^ ^ier Dat i)er(lentlif e t)litijje ^enfent im ©efette (55aDc^? ^2i3or iS 
Dar Dat ^nfopcnt, 3nDrengcnt Der ^erfonen, m!)jjcnt t)nD fmcrent umme @clD f "ifiov \$ 
ftier Dat crDcntlif e ^rwelent t)nD ©ettent ? 3tem :^or id Dar , De 2lnropin,(jc Der J^illigen , 
fengc t)nD bcDe Dcr lofcn J^i(loricn unD gabulen alge bp tjn^^ ^up f^cr^cmTer ^ (tncf t)p, t)ff) 
DemOIDcneDDcrO^igen^eRamcnfe, n)OvDutt)ulf, tj'O^Di), mifaIfeDpnev(Scfenfcbop, Sum- 
ma , Du ben)cve(i Dev ^apcn @ancf t)tl) Dem ©efancjc Dev OlDcn / /0 fo t)a|]e , alfc menn Du utf; 
Dev OlDen Offev Di;n 9)?i(le'0(fev bc^lcDi^en mulf. 

*^I)0 J^icrufalem (tnt ocf ncncfunDerge^en^ev^ t)nD ^cfcv^ ^efeffet eDDcvgcm^^ef, woDu 
gevnet)tf)2.Corintf>. 8. (loffevcn n)OlDe(l , funDcrftntavmenotroffti^c SuDe (jetDcfcn, De grofe 
S7oDtinDerDurcn^i)DtgeIcDenf)cbbcn, n?oDar fuluc(l '-Jiiiulud antefent, Dcn DeanDev vi;fen 
i)nDtnogena(fti()en€5ri(ten, fcboIDen f5o J&ulpc f atncn , DatDeanDercnweDDerumme intfun* 
Derge, ©oDtt)orfet5obiDDcnDc, t)orofaf et wovDen, tt)elcfnic!)fbe(lcDisef; noc()Q3ape«no(i) 
5)?5nnicf e , nocb @en()cr^ cDDcr ?efer^. 

!5)ufecb(liDtft) eneDnbroDcrfife<Sfvaffe, njennevtnenfcctt, 5t)fi)nf!^ac!;^!^eue,men 
fc()al lutt) Deiiagen , bcflutcn , Derfmad^tcn lafen» 

2lntn)ort. 2)jft fe Dor !^ac&?!t)eue gefd^uiben tverDen, Daf mttn fc Dacf;Itf c^ n)ol ff)D 
t)orDenenDe, ^a^ anDer ouer|l, 6e(frmDannemanDcgef;6rf, funDcr Dic&tc(l Dat (n)0 Du Dc^ 
alrecDe Dcle gcDan beP) Dt5 Di;ncm fovnigen ^vegcn , ^Biaen fetruwen mit ^altDuDe 
2Brett)eI , Der ©oDtlif en 'SOBarfecit t\)eDDcr(]reuen , \ii Ourid)cit \:>i() Dc DnDcrfatbcn f)t)(Tcn, Up 
pent, 5ensent, bernent, gernetf;o2Bcrcfc(ieIIcn, tt)evDenfuIfcDpr(5riije©dbelcfe/obiaicfse^ 
flralfcf. 

!4>u fed;(l (2^rt(hi^ fecbbc ner(jen beualen ; Daf me Den J&iicijelev^ nicf)t geuen fcfcoIDe, eD^ 
Dev ^cvantn^evDin^c evcd ^tanDe^ DovDcvem 

5f ntn)ort, Q3or(lcD(l Du @ecf ocf idoI DiiDefc&f Scf fd;riue D9 nid;f \io,t men cne nic^f qh 
uen fd;al,funDer Daf mc en nict)t plDc^tid; fp, DnD t;(ff ocf alrcDe Cbrillu^Detn ^olcfe nidbt bcua* 
lc n f;ebbe, Q}eranttt>erDin()e crc^ ©tanDe^ Dan en tfto DdrDevenDc, befft &e fe Dennoi^ Qtmx^^i 
et Dov evev ^ere DnD ©tt^rDcgc^ ^attf)» i f . 1 6, 2 1 . $De tt)i)le tt)i) nu ocf bD im , De^ iS>n)v^ 
De^e^ nenen sevingen .&upen finDen/ Do xo^ nicf c Dnrec|)t, fo «)»; De e^viften na C^rijiu^ e;em# €ii ^«1 ao4 ^^- Z^cile l Periodi^ III. Cap. pel t)nl)c iixi t)ai' ^or werncn , p/ft m hm\MW mtx bc ^Bar^eit. bp /iitv tt>in tjeif unbfc^Dp^ 
pen, Dndtiele nicr (fo mc iDt rtnt)cr^befunbe) olfc;utDt5onalct)c, fcl;olt>e()t;t>at eme mrtvt;? 
tcn, i)nL)nicj)tDe(cleuerbi((ifcn, OveDemil)2tntn;)ortgeuent)Qn;mvcm(oucn. i.«}3etr, j.^ 

5i(fc icf Dar ^auiu^ (£;empe( X)am arbeiDe Dptbe ^lctor. 20. jc. tf)0 leretiDe , m mcn mit 
l)enJEDenDfn arbeiDen fcbal t^nD fi;n egcn ^roDt etf;en , gracjct f)e, ^^o(foarbciDett)anaUcii 
Slrticuliflen ^ fpricf t oc^paulu^ f;cbbe uecn ^i;Dt gef;aDt, mit t)orDect)ti0cn Srutvcn ^luent Col- 
ktion tbo bolDem 

5lntn)ort. ^cf befla tt>of, Dat mcn ^aufo nid;t bctftijjtcn na arbeiDet , Dc mi)( em ocf 
•men5fpo(lc(fm5(rbeiDc0e(icf^ett»e)h'^, i Corintf;. if, fotbeicf cn ocf nicbtDartf;ot)p, Dat 
men em c^eficf n)cfen fcba( , funDer Dat me na fpner i'erc DnD &eHipc( , flidbtc^ arbeiDen fct)a(, Dat 
^eocffu(feCo](ationtf;obo(Den neen ^i)Dtgef;aDtf;efff, gcfducicfnjof, cnDtvatDubicrmcDc 
tncnflt)nDfod;(l, t)cr|lf)aicfocfn)o(, (erciDtmen, Den)i;icDJ)t)nDDt)nemQ3o(cfc, Dc bcDbe 51? 
ucnt t)nD ^'lad^t^Collatien , nid;t af(cne mit i)crDec()tigen, funDcr ocf rnptlif en »nD apenbaren lu 
(1)0 bofDen nummer t)p(;5ren , br; t)n^ rocrflu \U nicf;t finDcn , tvolDct ©oDt , Datgi; 93rouc ^ ^* 
fe(^fotvo(Dem€uan()ciio(6uenfunDcn, a(fc t)ff)uorfd;ameDen ^djjcn, gt;n)erDen ;utt> fu(fci; 
^i;(e, Dc t)e(emef;r|umDent)ndDrapent)nDe tmmDen(id;t(ifentjIan» 

!7)ufed)fticf rid;teDc^crtcnDev^nscrct)nDtiouit (mo Du Den bcc)iin(l) mi;n Q}rcDi^^ 
Slmpt ocf ric()tcn. - 

5fntn?ott. ^c(ftmen5^rnic&fapcnbarc^iid;nilTe/ bci;Deere^?D?unDcdt)nD^onDei^f 
futbmcnid^tDa^edfc^, tt)Ot)ult)nDDerDraten, n)0 auerbaDicf) t)nD berrfd; , Diflebif^en^Sem 
gerct)nD£cferc/ auer Dem ©injtenDe 0ct\>orDen (l)n , Datfcocf funDcrcie forfcbeferc scf;uret 
t)nD ^ebolDcn f)cbben, felDen Dar (n?cn nccnc PrEefentie tjorbanDen ) njcfcn njiffcn , fuS bp gro; 
tcn .^wpen Dar gefunDen roerDen , \t> \)\t Dennod) i\x\ bcmelicf ©ericbte Der Jfperten f !^at Du cn 
ticr(imDn^reDi()'5lmpttveDDerumn!e, nageliferS}?atctvuItrid;ten, l^ejtftu neene DicDc , Deri 
tcfbebbe@aDe^^:^euclt)ormi), preDigc^aDciJ 233orD, tvacfetcmvn^impt, fot)elemi; ©oDt 
Uec)eucnMf/ Darbauen5cff|]unid;te^n)i)Dertborid;tem 

?3p fccn fD|fteon&en HixMil 

^m Dcn^ifDenDarmenfunDcrlifc^f)ofdfinscb#, mit^^cDcn, tocn, i\^Ut\ %u 
l)ord;encOueric|)eitafftf;oDonDe, bringetf^cDi^ffe^inDer^DJe^ef, NamDeusefl quod imago 
docet, fednonDeusipfa, Hanc videas fed mente colas quod cernis in ipfa. l^crctocf; 

intt)elcfem£ouenmenbeDcnfd)rtlt)orDcnQ3i(Den, t)nDefpricft, 2[Gi)beDcn t)or cnem Crucijix 
pf;m5efoucn, foucnDe DatDarDorcbt)«^t)crmanf tt)ert, De^'eci"U^i()eDe ^J^rifiu^. 

5(ntn)ort. ^if b beDt (mene irf) Dat (Suanaelium ^nDtDen C^njlen £ouen jieprcDlget? 
50?en (efe De befe ^Uk Dorcb t)nD Dorcft, oien tt)crt fu(f cn ^eDent t>nD'-?)cDc ^oucn nargcn finDen, 
nlfe De ^cffbebber Der f)d(3cflen ^arf)eU (tt>o fc ficf rpmen) bpr tjcrmetcn tf;o (eren, S^itt De Q3il# 
Dct)ermancn, ttcDDerrcDeicfnid;t, auerflDatDif|eQ5of^efcl?olDeDd5en, 3)c5Si(Dct)ermancri 
i)n(5, Darfena^ebt(Detfi)n, Ergo, menfd;afDar i)orbeDen, fneen, £id;tcbrcnncn, offercn, tbo; 
fofen ic. befia icf Di; mi)U ^;)i)r ierell Du t)e(e red;ter, Dat me Dat ()6(tent ^iiDc i;p?i)Dcr m^i» 
Ui lonDDcncfcDpDcnlcucnDii^cnS^rifluRi/ DcDavDcv$t;>cvmflnatfvcrf. . 

SDe !7)c Q3ol0c t)e bu ()(v (lofferefl Dnb fcbc(t)e(? , \t »td;r i)an mi; (jefetfet , ftinbcr \t t)i;nm* 
trunjeprobrerie, mi;nargument(lei;talfo, cn^o^rfriic^rid; J?i5nincfmdcOreeen ^^ilDer^o^ 
bi«:-en 4,Die(hi8. ttrf)^ai)ed^:ScucH)p(}erfc&fer,*D7imi.2i. fnIfd;cn©abe^DenjHnD ^re rl^o 
torildrenbe , ergo cne €f)rift(ife Oucrid)eit macf? vele meer ^^Silbc , t)an 9}?infd;en JfDcn^e aema^ 
fctmiD r^ogericferet, wed;nemen, fa(fd;en mi^ldui(jl)en ©abeeJbenflt5ot>or()inba*cnbc, tcf 
bibbcfruntliPen, t)obi|IerQ3o((je;onecn^eDt, icf fmt)()eaucr(]tirDocib, ttanfoiKifn^ogenbil^ 
t)cn)[)nt)^i(lorien, ndmeficf, t)an S. Gregoriws ^lpenbaringe , S. Thomas l^^uuen , S.Pa. 
tritius^:^egefur2C. Dar3i;^(int)cn(ci;Der(J, cuenfo n?o( Dcr 3Cer(t t)c O^cti mcbc »tf;<|e(lefcn 
^ebben, a(femit;utt)er^O(}cn^^rei)ige, \mi crc^ji; nu xxi fulfcn ^^iiben? "^^xi reprjEfenta- 
tum? -IBar;b'auer|lbat, funber:l)r6me\)nt)^6(3en, mofpnbefFllunub}; t)orn?arctmit t)cr 
^pnDerDvegef^ f^atmebatcrenfc^al, njatmenin bcn^i(l)cnfurf;, t)e»t)i(cnubar(bi)e(e^j5^ 
5cn \x\ ^i\m njerbcn , m\ anc ^miuel t)at $Sefc&(ut fi)n, M fc ^o^jctt crcn t)nt) anbebcn fcbolen , 
l^cffilu-Di; nicjt noo^ bcmvfet \ 

9Sp ben foftepn&en 5(rf icfel* 

^m ct(pf en gcflcn nat^o(afent)e , t)»t)e 3(rbcit t^o ()unnen&e , Dmme t)efcr (gunte i)nb 
®d)anbc, &ea(feDeo, a(Dermei|lbeDrcuenn>crDcnt5o))orbint)erenDc, fci)ri(frf;c, Dco(De3fii 
rae(f;aDDeDca(Derrini)e|lm ge|lDage nicbt Dp^ebaucn, omm^ Der ^unDe DnDc ^aflcr twflcn/ 
ocf /^im 9ii;fc^Da()e tboD?ej3e^borc& , enemertfiife ^ormDnrin^e^efc^ecn f 

5lntn)ort. ©e^ o(Dcn 3frae(i^ ge^c bc(an()en mt, t)nDc t)nfen Seflcn nic5t Sol, i, 
XoX\)ii t;tv nemantcneConfcientienmafcn, ouer©pi)feeDDcr auerSDrancfc, cDbcr auer cn 
l)cc(^ !Da(3en , n6me(ifen Den ^i)rDagen , cDDer nDjjen ^?dntc cDDcr ^M>oxxx , jc, 

S)e Q3ermi)nrin(je Dcr 3e(le im a^fe^Dage tf)0 Die^efibord) gefd)een , \^ tmar f)ir nid;t ae^ 
fi)6ret, DeiDtt)orDerenfcf)0{Den, Dcn/^fcuerDe5}!)r^t)nD ge(iDacf), a(fe Dc 20Bercfc(Dac^ , Dar 
auer (Sd)anDc t)nDe^unDe Der ScDDid)()engcrc im ^te^imente U\m\ , De ^(a^e Der armen fiiiDe 
()orctnic()ft)p, Darummebi((icf)t)anDen:i)encren De^ €uan(ie(i; Der OueriW ^craDcn n^crt- 
\>Q<i\i\\Q< crem^2lmpfc, Dc@unDet)cr5inDeren, fot)e(ccf)r m6()e(icf /^, t)nDca(fo, Di(Tet)e(en t)n5 
DeniKifcn ge(le, DarDorct)fc|jcnoDettx)erDcn, meti^en, Darnafc Dcr @cf;riflrt licf mcticb |i;n* 
DnDDarQ5runtf;ebben» 

^ir tiou(tunic!)tt)orflatt, tvoirf DiffcnjiuDcnSiaDf t)t5Jg)ernPomerano gcfleff etfiebbe, 
funDcrtt)ift, icf fcf)aft)tbDem^orDc®aDe^bcn?cr(n, Datme ^afd)en t)nD OJinaRen t)m'm 
fcf)a(, DenicftebbcDcmOiaDcgciauct, t)t5Dcm2BorDe^aDc^tf;ofcl)riuenDc. 

JlnftDorf. !5)t)t ;d Dpn mcifle Q5e^cf p i)nD q^ucfeent , Du arme €fd , Dat Du mt) Btr t)nD lii 
«cfcn (^f cDen t)ortvt|l t)nD t)orn)erpe(l, Daf icf f)ir t)an Den Je jleu neen Q5aDcd 2Bort f;cbbe , ^m^. 
Der5ebbeDi(Tento'fc(, aifccnen^juDcnDJaDt, t)t5 ^ern Q^u^enbagcn gefleflet, feaotauerd 
fo, n)aftcfenem€rb.O{aDe, t)pert)orDerenf, [)c(auct^ebbctf)Obett)erenDe, wo bauen in Der 
€pt|to(enbefd;reuen, /^fojiarcf t)nDt)a|lebetDcret, Dar Du mit affe D^nen Q5i;p(icf)reren t)nDe 
©cfeUfd^p , nic{)t encn ^uttcl Daruan ()cf rencf et btffii , i)nD n)er(! iDt ocf nicf;t Don Di;n leuent^ 
lancf , !oatauer(lenSrb. DvaDtt^anm^fci^olDcgeuorDertl^ebbcn^etvcrin^ct^fb ber(^cf)rifft 
bat men ^afdS)en i)nD ^in^^lcn , 2a5inad)ten t)nDe ^tcbtmifren , cnDc De anDcrcnttnactcf cDc i?e« 
Reic&olcBt^prenv ivoDw»pfenarrc(lt>nDcfci)uDDuue((], fanicfttic&fa^lomn, ^olDet)«Da*ie 

€c j De^ 2o6 n.Z^titel-Pemd/a IfF.Caf, 

M €r* Srb. QKifibeit ocP altf)0 mtm t>nD t)or(!enMc5 t)art5o , 5)en n>at kkn^tt ^txx ^Sugcm 
f)agenet)Dermpt5obcweren, Datmc^Pafci^entjnbcjJingllen,^» ^xm fcbal, bar. bu fo t>p 
gnarrejl , iU je jo md)t {m el>t)er min ^pfatf) , Dat me fc lopre , ane t>at n>i; fe tti) bcm olbcn Q!>tf 
brufebeMt)en, angefeen, Datibt alfulfeSc|lef^n, l)art)e(Scf;ri(ftt)an ^efft nuttewi&bcnfljs 
bar, bcttjgemcnenQJolcfe, fulfe^piRorienalfcDcn, en tbouorinncrenDe , Dat/^, tDpbcbol^ 
Den fe ftmme De^ ^orDc^ tvincn , nicj^t t)mme ;utt>er f pnDcfc|?en t)nD t^ncfer ifllif en ge(t f Sercmo* 
nien, DenDebelangent)n^nict)t. 

^utujl^aulumt)p i*(2!or» 14. 5(tteDincf fdl?a(orDent(ief tj^o^tan, ^einmefcja(t)c» 
^tQtfim nicbtarjjeren. 

5liUtt)ort. '2JBat i$t)Od) Dat Dor en orDcnflicf ^ind DnD '2Befent , en l^upcn Jel^c ant()i» 
rii^tcn, Dcr€Wen5eitnocf)not5nod)niitte, aneDatfc|utt)cn^uDc(orDcntIicfi)uUen, t)nDe 
t)e(cn £uDen Orfacf e fi)n tbo funDigenDe ? 3tcm tvat je Dat m cnc Str^^eringe , bat mcn gunnc 
r()Oarbet)DcnDe, Dett)i(cbirnen©aDe^Q5ot5n)ertaucrtreDen, rooolDin^e^, t)nDe ocf nemant 
Darauer fcl)al gericf)tct tvcrDcn ^ €o(. 2» 

^u fc*|] ^aulu^ rcDc ad Co(, 2. t)an Den 3oDefcf;en 5e|]cn , Dnfe 5c(le ( fcc&|lu ) pnt 
m^efettct S^tb, i j . wefet ^cfjorfam imm S^orgcngeren. 

Q}p be erff e fententie (t%t icf nocb , tvo rcDe bi) Den 2f rticufen gefecfet / ^cit fe' nic|)t itjeiJf 
mgcr (uDen mdgen t)p De Scjlc t)an ^dtioellcn t)nD ^ifi^oppcn an^cfcttet , alfo t)an ©aDtseba? 
Den, Den(et^Dn^@oDtor^ijDeconrcientienane@unDe, f^ner 5c|!c^a(uen, t>nDgarncne 
ge|te, noc6t)an®ri(lo, nocb t^anDen 2(po|lolen wcDDcr inDe(5teDe, naDcrfuluen^BDfc 
georDcnt (Vnt , ivert t>nS ncn ?0^infc|)e Dc Confcientic tvcDDer binDcn f 5nen , mit /enigcn ge|]en, 
t)an Der anDcrcn fe^^e icf fo , icf wct^ n)0( , nicbt allcne Dtt» t)i|Ter , funDcr t)t5 t)C(e meer OevDe» 
Der(^cbri(ft/ Dat me Den QJorqenqcrcn (^eborfam fpn fct)al, n>et5 ocf Darby, Dat De &ti)OXf 
famf^ne^Bi^fe, 9??ate DnDc Q}nDerfd)eDt (x bben fcba( »5ier*2 5. ?matt(). 7. ;r 16. ^o^. 
I o. 2. 3ob. ^!) tvunDcrt auer|] , Dat ^\) ^rauen ^rouef€fe(^ nic()t meer weten t^pt^obrin^ 
genDet)t5Der0antjen^ib(ien, iumcn ^anDel t()0 ben)crcn , a(fe aflene Dcn ©e^orfam , mtf 
umme bringe gi) nene ©cbrifft , n?at 5lmpte^ t)nD Q3euc(^ ^p t)an Q)aDe entfanjjen bebben I Dat 
t»cr |o t)nge(if< mcer ©annoDcn, Darmot5meDcn;oeenmal^(feenn)erj)i)(eren, fettcn t)nD be^ 
Denmogcn, n)at(un)ge(u|iett)nDc9uDtDuncfct, n)er gp mit fo t)e(cn Seflcn, bcDc Mt)nDe 
^ee(ebcfn)erent)nDt)erDaruenfcbi5(en, tt>nDeDefu(uii)cnnod)(larcfcnt)nDe be|]cDigen, t()ome^ 
rer<^orut)ringe, mitfaIfd?er@naDet)nD5ifIatc, ()ctf) Di?t n)af cn Dor De (^ecien , n)oDeQ3orsf 
n)eferefi*ulDid)(t)n Jg^ebr. m. DnDnic&t^efemccr/ a(fc0efed)t|^, Ditb t)itbrln()ef)cr, Darna 
(at() t)n^Den^anDctn@cl^orfamreDen, fo(lei)tocfnid)tadJg)eb. t?» t)anfulfcn2)r5mer^Dnt>e 
©ettemafer^, meaMnDens^orgengcren, De^aDc^^^Oortieren. 

SDufed)(l, De Reformation fd;olDe aucr De 5L^infci?cn Qi)an, t)nt)e nid;t auer De t>m 
fcjulbi0en5e|lt)a9en. 

5lntn)ort. Q5i(lu Den /0 fo blinDt t>nD rafen , M Du nicbt mecr feen cDDcr m\ian f anf! , 
6ebbeicfnugef*reuen, DatmeDenScliDa(|enDat2lrbeitt)p(eg(je, cDDcr M me iDt Dcn ^uDcn 
Simne5 s)??ent\>etf);on)Of, DatDe3e}inid)t funDigen, fuuDcr De ?0?infcten, DerbadienDc ^O^in^ 
fcben, DnDenic^tDe3e(lereformertn)crDcn, tt>e(luocfeneanDe^pfe, Den ©unDcn t)p fulfe 
Safiet^oweven, alfet)ilTeSf;rii](ifeDvat()/^, ppp»pt)nDelat^enf;i?ren» S^nftt 23cil4ge, 207 S)ufect^ll, icf I)ebbc»t5t)fng«mcncn(^d[;rjfftcn im^nmiiQt ancietcfcnf ttnbc bcfc^la^ 
ren, W nemant mact) raben, lereii, bcDen, it)t fp t)cn im fjeUen '^orDc ber ©d;rifft tor; 

uatct* 

5lntn)ort. ^^ Den Dinc^ ^cjjcnDc^ necn €nDe f ®u^ wert en i^t^licf trutv ^rouer Dat 
wnDcn (|cfd)reuen. ^at mc Dc ® d!)ri(ft , Dar ancjctef cnt , tor C^jen bebbcn fcfeal , in atlcm 
JJjanDcI \?nDc '^Bcvcf cn Dc m /cgen @oDt i5uen »nDc bruf cn wiHcn , Dat tt)v nic{)t na minfcblif en 
©utDuncfenDe, funDer na ^ciDc^ OTillen ©aDe Dcnen. ©0 DinDc icf ocf nic()t mccr ^ir (>i; 
Diffem '2lrtif cl noDici) t^oucrantmorDenDc , Dcm 5lrtif cl i$ ocf gl^ar necn lct^ 0cf(j)ent 

?3p Ut f6uenteif)nben 2(rtidcK 

^m Der Dad&fiPcn Ouincje in Der ^crcfcn , Dor De ©d!)Olcrc ^crorDcnf , mmt txti pro- 
fite^ trillcn , brin^ctbctnjarnict^tfunDer^c^, ancDatf;c^auIumt?ptutb, iDt fd!)al orDentlicf 
t^ojj^n, Derl)alucnfunDergc@cnflcr^DnDe funDcrlicf ©anjjfcan noDcn f^n, ocf mit \Q0x9 
binDin^eDcr Confcientien. 

5intn)ort, QSnorDcntlifen^efangf, prifetncmant, Da(aucr(l/um@anofbctf)erge^ 
brufet, fc^olDecnorDcntlicf@ancfgcn)c|lji;n, naDer?(??cnin(jc ^aul. i. (gor. 14, mac()jlu 
DDner blinDcn @eftlIfcf)op ( Dc m} ^unDcn t>nD guDcn ^cref cn , \>an Dcr ^uilerniffc »nD iidi)^ 
tc, t)anorDentl!fcnt)nDunorDcnt(ifcn5)ingcn, lpfct)cleQ3or|ianDc^ Oebbcn) t>roi5 mafcn, 
ttjt)tt»etent, ©aDc^o(fi)nD!^ancf, tvolbctcr, md)ttmt)n, tiourDecncguDcmetiflcordinantie 
tam^oDtlifcn^cfanjjc, inencrgemcncnQJerfammclinge, cDDcrConciiio, naDcr 9}?at^ 
©oDtlife^^orDc^angerid^tct, Dcr 2[BorDcncmantn)cDDer(]rcuen, m ocf Jg)cj:rQ5uijcnf;a3cii 
in Der ^rufn?if efd;en ordinantien proteftcrt fccfft. 

SDufecI)(t, icf5ebbctanDeOucricl)citgeJMIctt6ofcttcnDe, tvofc(l)n(|en fd[)Ofen, cnDe 
^arfcnufuIfe^DcDcn, wurDcn/o Dc Confcientien befwcrct; Dcn mcn fctal cn jjc^orfam \^n 
9vom. ij* 

Sfntmort. S35or t)DnDc(Iubi; mijncn 5lrtifclcn, Dat iDt an bc Cucrid)cit 0tM \)^, 
«ofcfpn^enfcbolen^ @u^DpnDc(luDar, nomelicf, tvofcfpncjenfd^olen inDcr^erfcn, Dar 
fcintquartcr^oren, (leUcicfancncn €rbar. 9iaDt, Dar fuflu tt)ol, foDuttJUlt, Dat Dc©i;n 
tnDc 9J?enpn(je, t)|)Dcn^nDcrfc|)eDtDerquartccr (\jtl!), t)nD nici)t »p Dc @engc , icfbcilfeaocf 
tvolDen ©c^orfamDer Oucricbcit , ft)nt ocf t)ertt)ad)tcnDc crer guDcn ordinantien, aucrfl De 
Confcientien DarmcDc t^o befd!)tt)ercnDc , bc(lf)a icf Dp ni^t ftmDer mit Diffem ^efd^cDc. 

^5omcr(]cn, Det\)i(efulfcOrDenin5cfutf)t)p©oDtt)nD(53aDe^Dcn(i, p tan noDcn tf;o 
(cenDc , Dat mc nicf)t tt)eDDcr ® oDt t)nD f\)n ^ort gc^orfam fi) , Dctt)i(e ,mc j^cfft DnD noc() xtd 
fan, @cItt)nD^ucfDen(iann'cf;ten, t)nDn6mcnDcncnen©aDcfJDen(l. 

^f)omanDeren, c(fta(fd)onDerOuericbeitiJctemeencguDcOrDcntnac ttofctfc», mac& 
ftDod)nic()tmitcrerOvDenin^eDcConfcientient)or ©oDt beftt)cven, Dctt)ife ©aDci^ ^efette 
tnD ^ort , affene De Confcientien ^egcrfmann t)nD ^cre /^ , t)nD nen ^i)?lnfc^e i . €or. 5 ♦ 
6.7. ^01.5. funDererc etjcnt)t5tt?cnDiijc(Strafte/cc|cn De t)narDi<jen t)nDt)norDcntlifen ^im 
fd;cnbrufen, tt>o^aulu^2.^f)e(f,5. 

^bomDruDDcn, beDent)nDfetfenfcn?at(juDc^, DemOOSorDe^aDe^, €6ri(llifcm ®e? 
louen t)nD ^cuc licf mctici) ie Dc Confclentic t)orbunDc» , Dc^ ^ovDe^ to j)nD grcDc^ f;alucn , 2C g //. C^cild / PerioJus III. Oap. 9 ^armevtjov^abcangelescnl^, Denanafle/umenCeremonicn, ge^orfamt^ofrn, nabijTem 
^efc^ebe, fi^ntm»; O^o^efeci>0 ewrguDenOvbenfngetoomacf^ten, j^rp^e tt)i;tt)atguDeeJ, 
Dattt)l(»ndbeO}?atet)nD$roue()e^(^oDt(ifen2lCort)e(Jtt50l antl}dtjen. 

$l(fe '\d bavfuiue}! $au(um "o^W^t ^pf>, f . €o(, 3 . Dar be (evet fi^n^en t)nt) ben .g^eren £a^ 
«etr, omQ3nDevfc^eL)tt)ev^evfonen, V)ni)efnfcvereDart?tf); t)at()met)mmc De^^ange^ttjfl^ 
(en, nenefunberrte^uDeDavlfttJt^^en, fadien, met>en,fopen,itemfcvfuc»ovtl^, t>atit)ti>au^ 
Iu^(crenfc[)tf!), mft bttjan^e, bat)en, (jefetten, ^a(t, tt^o De(c, tt)o (ancf, tt)0 mennfcl;mdl 
ih^ fpncjenbc , t)e Confcientien t^o i)0v5i)nbent)e Dnb i)Ovbannent)e. 

(^pvf'ftF;c,^au(ugO^eufn0cfv, ^<:^t aHe !4^fncf ovt)cnt(fcf tho^f^a, t?nt) t)i5fl()C nfcf;^ 
t)at/Devmantf)OuaUet)nt)f!)n0C; tt)at, ttJODe^e, tt)0(an()cac. f)ett)f(. 

2int\D0vt. ^at adc Sf ncf ovi)eHt(fcf tfeogf^a , fc tt)p Dn.geif fe gevncr , t)en bt)ne ©efeft* 
fcf;op, ouevflovt)cnt(fcPtf)O0f)af}eDtnfcf)t, funt)ev(}e^ut)et5omfi)n(}cnDett)p{}cn Dnt) fvefemen, 
funt)ev tt)at ii)evman l)f}on macf) ( tvo ^e t)av ocf be ^i)f]a0inge J3c(evet 5e(ft ) Dat batfufuigc nut<;j 
licf , Denfiaif , t)nt)tf)Ov^^ctevint}f)e^e[)ant)e(ttt)evt)c, Dev5a(uenbe}]aicf n)0(, DatiDtjlc^ nicf;t 
()eteme (0 in De 5tevfcn tf)Oua[IcnDc ( m Du pvobvevji ) t)nD ft;n(jen en /Dev tvat f)c tt)i( /^ ocf t)att 
mi) nce (}cDacf;t tf)0 fd)viuen , funDev Dat men ovDent(icf tf)Ov Q^eterin^e ft)n^c tt)at0ut /(5 , W \d 
aucvfifcf)viuc^l3au(u^f)ebbcnic()t5e|iellet, tt)o(ancf, m^oiiuu be(an3etnfcl;t Den/cnnen, De 
t)tb©oDt(ifem33JorDcenc5uDeOiDeningc fettcn> m men orDcntiicf ftm^c , Dctt)i(c ^au(u^ 
fuifei3i)criie()e|ft i.€or. 14. fmiDcrDen, DeDavbeDenDnDfetten tbofl)ti()enDe, tf)ObeDcnDe, 
tf)0 (efeiiDc , mt en Qi{w]iit , bcfvoeren Davup De Confcientien , anc af(c Q}nDcvfcf)eDt , fo tbd 
fijngenDceDDevbeDcn, cDDcv t)ovbannen t^o fnn , Dat (fe^gcicf) /^ nicf;t ^]3au(ud^etiingc/ 
DeniDt;dene*^evouinfjeDevgvi)C}beit Dev Conlcientien, Dc \>\\t> €()vijiu^ mit fv)nem ^(oDe 
»orn)ovuen 5c(ft, t)nDc3efc!?encfctDorct)Dcn ^ffli5en©et)fi3o5.8. ^Jvoni.s» 2»€orintb. ?♦ 

©a(.4« ^ 

:^un)uft (fpricFtf;c) nenefunDerfifc£iiDetcbbcntf)omft)n0cnDe, noc&DororDenfluDar 

t()0, Dc5?t)nDevt)tiDe^cf)of0efeflcm 

2fnttvovt. *2Catf)ivt)crovDent/d, i^ttecn©efcttc, Dev<^evp(idf)tfn3ecDDert)cvflvicfinjje 

bcr Confcientien , funbcr Dev ^euc , Den iDt r$ Dcn 5vi)nDeven tf)0 guDe ()efcf;een , Datfe t)an fi^n^ 

be^bcnen t)p im ©efette t)nD 2BovDe ©aDcd mocf)ten geouctb i>nDe (^ebvufct tt)cvDen , ocf Dorcf; 

lcfent, j>naent, bcDentzc. tt)oD5)Dat(}cnocf)fambj; Den 2fvtifu(en t)ovclavet|/^,auevf] men 

futf)tt)0(, DatiDtD!)^v6ue>gfei^cn^(icf mcDefi), DatDut)tf)t)nllva(fbaven@cl;vifffen, enean^ 

bcvl^eninacnimpli, Det^anmi;, nod)gebacf)t, nocl; gefcl;rcufn ;ij, DnDcbt)|t Di; D(U'tncDe, 

alfc en S;,mt mif fi)ttem ^tiflate , ane Dat iDt Den ^amen i^ebbcn fd;af , bu fd;viuel] tt)eDbcr ^m 

^vtif u(i|ien , Dat^ocftvevDi)fu|it()of(ccn0eb(eueti, 

SJp i)en ac^teoufccrt %xt\dil 

Q}am ® afue k. "^c^t iDt nicbt vecbt /^ , Dcn fuif e^ alie mt Daf (^afue mmM , nf c&t 
inDer3uncffvomt>en ?0?avien, funDerin€()ri{lot)nremenij]cn9)?iDDeltrt()0 fohnDc \€, brin< 
gctbef)erot(e@d)rifftc, tbobetmenDe, bat bp Den .^pffiigen ji)t)tf} ©miDen, tt?Qtbp@aDc/g 
t)tf) Der ^atuv , nomeiicf i^Jofe^ \m ^pf^araoni^ (5?cDr €'roD. 7* '^e ^53rcp()cten tDcven ©aDe^ 
@oneWaf.ami8. 3of).io. S)«^vcOcv^«>cicn9??iDDelcr^, ^pel>. ^ '>^f)clIafonica tva^ cen^ 
f;opm^auiiu^f)eff2» Sfirtftc 25ei!iige* 20^ 5lnttvDrf. Q33i>(dirputcvtt)at:aucr, tt)at@naDc,(53auc,^i)te(, ©aDed ^illigcn oatt 
©at)c enf fan^cn 5ebbcn j ^ebbe icf bi? Doct) int funDcrgf^e , ^l^arien Q^am unDc ©naDe fepgeDc^ 
cfctbi)mj)ncn5lvtifulen?0?attf>,i»2, £uc.i,2. 305.2» 5lct.i. J^ivfieitDeScopusJev^vd^ 
ue-iSfel f ndmclicf tvenn icf in mtjnev 97oDt encn ® oDt fi5f en iDtl , ttjcv icf Dcn ?(}?ofen anfpvcfert 
f^al , mt> fcgcten , ^^^ofc^ ^JM^avaoni^ ©oDt bclp mi> , icf Dovfcc m\) mm , Detvile Dc^ ocf lM)a* 
vao (^ott)o(fufl»ovflocfet) n>t;fcvtt)a^, Denn()efpvacfm'cJ)ttl)oS)}?ofcn, ?D?ofc^ttiin<55oDe 
r>elpmi)/ funDev, biDDct/utven J^cvcnt)nDe©oDtt)Ovmi), ^eiJ^clifcn, «jicn icf tm;mn J£)a<i 
pen tvov l)en fleUen m\ , ftmme ©itaDe tl)0 ev^an(jenDc , 3tcm encn ^?iDDt(cv \)thbin tt)i( , mt 
icf Den , De '^bclfa^oncv t)nDc Dc ^vcflcv Dc^ o(Den ^efiamente^ , i)avummc befof en t)JiDeanvopeti 
fc&al^ J^iv f)i)vanttt)evDci)tiDebefcf)eDcDti^* 

97ul^ebbeicf Di^DetSteDeinDev^d^vifft^jettJDfet^ Datin€^vii^op; t^o tvuttjeuDe i?nDc 
t^ofdfcnDc. 

fScuent 3of)anned C. 1 1« 14. lu 
• I @otid)eit 3ol;annc^ 6. 7. 
o>nr. j -SJapcn 9iom. 8» ^^il* ?. K^et r* 
"^"'^ j2fnvopctittl^omQ5aDev 3o5,i6. 

|Q}orfprafe Ovom.8. i.^^im»2i. i.3o5»i* J^eb,?* 

i2lnnement5i)nDeinfoventinDcn;g)emtne( 305.10.14. ^f^if.?, 

^fft nu in ienijjem OvDe Dcv ©cbviflt flunDe , Dat fulf en^ in ^mm t5o (vuttjenbe ebDct 
t5o fdf eiiDe njcv , eDDcv ^ox mcn fe Davumme fc[)0(Dc anvopen , biQicf Dat ttji) M (oucDcn t)nD De^ 
Dcn, tt)oocfriid.>t, fanflutDt|onid)tt)oveiiJe*2Cav5eit(cvenDnDefd;viucn, fuifed t5o (oueni)c 
DnD tbo DonDe , funDev allene Dat men fe , na evev gvoten ^aue i)nDe ©naDe 5i(f icf; lauc t>nDe ^xp 
fee £uc. I- 

:^u fed;f^ t)at ®a(ue begevcf cnen jjut)en pnfli^en SDiiDev. 

^lntttjovt. 9}?cnlb, Datme Di)ne^unllige ^uDin^c ntc5t Dovfleit^ 5^ettfTu bat meti 
nid)f (jebovct i)nDc fjclefen ^cfTt njat j}!) DiiDcn ^ S)^ Dat ^aluc ved)t , af fe iDt |iei)t t?nDe fut5 , ttjov^ 
umme latbe gi) iDt nicbt bp fpnem natiivlifcn ^ovflanDe bliucn f S^Dt fi)nt , /0 ncenc Duncfev eD* 
Devfigurlife^orty 3?lTetocft)nrec5t, ttoorummefettegpiDtnid;tved;tf ^at5bc(an(jet&n^ 
/utt) Comment , Dat gt) Davaucr flofferct , Dat/o fo toafic t)nDe mx i$, a(fe Dat ^a(uc fu(ucfl 5 
?0?aria De 0??oDev De^ ^cven , t>ovDevt nicfet , fm ocf nen tt^oigeualfen 5ebben ati i)nfen Cdgeti 
t)nDe(d3cnpri)fcnt. 

^u fccbfi men fc5a( Dariegen fc5riucm 

5inttt)orf. 2CBati^iDtt)annoDenbi;€5nf?eniuDeu, Dmttiefu(fe fofieSDi«^e, Degu^ 
^e^t;Dtt5ot)erDeruen, t)ttDe Dar;egen fcbriuenf ©i)nt gi)Dod;'bei)Deim(§a(uei)nDe/utt)cit 
flofferDcn Commente,i>or (angen^i^Dett DDVtt)unnen,5ebbe /utt) ocf itjunDe^ mit mi^ncn® d)riff; 
ten t)ortt)unncn t)nDe tjorjlummef , Dat Du nic5f ec^ tioareg cDDcv ^ett^iffc^ Mti ;utt)etn <^al\it htffft 
tt^efben t)t5f bobvinijenDe , cDDcv niDne ©c^rilfte rcc^tftnnicjcn t5o t)ovanftt)evDenDe , tt)Ovummc 
fd;o(DemeDennoc5mit;utt)em^recfet)c(eit)rangen, tt)0 Du t)orDcr|l^ ^an mcn Dod^ niijfe^ 
reDc(ifei$ t)an/un)t5omanttt)erDef vi^en, funDerfuffeeviofe^vobevie i)nDl%t)sfofen, flffe5ii; 
t)or5anDcn* 1 T //. C&«1« /. Vertodm III. Cap, ?8p Den negente^n&en StrticfeK 

^oX mcn©cn^e topQ}oil?cn|!, »ni)< anropcnt,t)erJ^inigengebun)ct, ct)&crfud m^v 
grunbcben ©angf , biflicf affitcflc iw t)cn ^erfcn , wil ^e erjl ben?eren , W W 2Bort , *^or^ 
tcnfl in t)cr ©c&rifp l^b«* ^Wt t>p €cc(. 1 6» ^arm^crf ic()eif mafct eincm i;^lif en be @tct)e , 
iiat)emQ}or&cn|]efi)ner"2SBercfc^ lonbefc&lutbarut^/ batmeber (^en^c, Dp QSorbenl^ Dev 
^iflicjengebumet, gcbrufen fcbaL 

5lntn)crt» ^on>oI icf em nicf;f fcbulbicb fp , i>p bcn Ecclefiafticum anf mcrt t^o geucn* 
bc, bcn)i(cicf enealfceinen apcnbaren QSienbf be^ ivarbafffigcn repncn ^Corbcd t)inbc, i)nbc 

baf ^Ocf Ocf t)anbenOIbennic&t noff)affncI).()efent|^ (Hieron.kiprsef.rupcr lib.Salomo.) 

tvat fii^ in anbcren (offnoerbi^en (Sc&rijften gefunbcn njcrf, tomme t()0 fldfenbc cbbcr tbo fternjtn* 
nenbe , cbbcr fii^ ane ere ^ebetucf;cniffe m f miueibafftigcn @af en , ctn^e^ ff)0 ben^erenbc , nic&# 
tcmintt)i( icfibt annemen, funberDorjlan t)nbcbuben, na anbcren (offmcrbicjen ©cbrifffen, 
Dnb nici)t anber ©d;rifffe na bcJTer. @o t)inbcf me apenbar m (offmcrbigen @c()rifften , W b< 
3^ed;tuerbijjin0C, gube ^ercfe mib ^aiic&cit be^ OJ^infc^cn, fp (uffcre ©nabe lonbc^Sarnp 
tcrtic&eit. &eut» y ♦ 30. ^fa(m. 6, J^ier. ? 1. ?2» (2jec&. 11.56. guc. 17, ^o^. i f. !?♦ Oiom» 
5.4.6.8.9. 10. II. @a(.2. €p5*i» ad^itums» t)nbbcr@fcbcjjan^t)c(e. !^er()a(ucn bif 
n)i5rbcfcn QJorbenf^nicbfanf^onemenbef^, alftibfegcnflicfbpbcnCO^infdjenfjctf), bnbet>or^ 
Oanivcrt, funber me(cf ®obt t)t()@naben foacfetef, gc(i)cf n>o l^c fii^ t)e(e t)orrcine, [)\M), 
rc(tfuerbic&ac^tett)t[)<Snaben, bafbena fpncm fd)arpen ©cric&tc mod;fe njol, alfefunbic&, 
Dnreine, t)nrcc&tucrbicf;i)orb6men. Diom. j.8. ^falm. 142. 3ob.9. 

^at buocf ^aulum ad Homanos 1 1. ancnet>anben3obcfcf)cn^erfenn)UIti)er|lan, 
mot^icf gefcl)ecnlaten. 3bf fi;i)uer)]t)erni)anmi;, baf icf bi) t)0(gen fc^olbe , bcnn cfff mi 
tJcjTelBorf, ndm(icf, i;ffett)tl^®naben0efd)e5en, fo/^ baf Q3erbcnfl nic()fe^, ttornomeiicf 
t)pbe 3 6bcnt)nbccrc-:iOcrcfegefec[)ffi;n, ;oboc& befugetbaf t)0l(3cnbc QBort, nomlicf, fii^ 
tt)urbe(^nabcncne@nabefi)n, n)at@nabcf4 ncen Q3orbcnflfi)nfan, alfe ibt be ^iibe t?or^ 
(lan. -9^u r)ffef ©nabe , M be njilbe Oelpebom gepatet }i t)p be ^ortel be^ rcd;ten Oelpebo^ 
me^. 3f em <55nat) , baf l^e barup jleit t)nbe bc|lanbc blifff , tt)0 bar ^aulu^ Icret t)nbe ocf DCo^ 
man. if. (SofantfonccnQJorbcnf^fDn, tt)Oibtbc£ubet)orflan, ^obiflu bennfoblinb, 
\ioX bu be fententic t)an ber ©nabc tjnb sSorbenfle wult biibcn aflcnc t)p be 3oben i)nb ere 2Bcr^ 
cfe, ebber aflene m\ ben ^erfen, bet)or bem £oucn gcfcj)ccn fpn, t)nbc ocf nic{)t t)pbc 

€^rif!en. 

Q}nbett)enneribtaIreberecttQ)orbcnfltt)ere, tt)0 ibtbe £ubct)orf!an, tjolget bcnn bar 
mt t)tl) , W m) barup buwen t)nbe t)ertrutt)cn fd;6Ien , m bu ^rdue^CfcI ^ox t)ort t)f l^ fc!)Iu^ 
tentt>u[ff 2)ufcd)tt)e(id;fe, icfmencbe^en()e. 

^lnfnjorf. 3^cmcncicfocf, alfebc^engcoucrjlfpn, mot ocf/obat^ertefpn. Cu^ 
ben be ^engc Dp Q}ertrutt)enf t>nbc Q3orben|l bcr J&ifligcn , fo ocf W ^crf e. '^w mod;tef! 
bcnnfeggen, ibftt^ercnaflene^enijct^om^l^unbegeorbenf. ^ofi)nt)OIf)cfnu. ^e.?)iUi? 
Scnbebbcn^orbenll, ergomcnfd)aIbarupbutt)cnt)nbefrutt)cn, /b<i eucn alfe tolget, ^^i 
fe^ wa^ ^baraoni^ @obf . Ergo ^f^arao fd) olbe ?)??ofcn t)or einen ® obt anbebcn. 

2)ufed;fr ^i^csuben 2Berfefamcnt)ttbcr©nabe, barumrac fi;ntfe fbopri)fen. 

2lnttt>crf. 2[Bafmein|^ut)or een g3ri)fentf bat men fe t)ors8orben(fe, t)nbpige, 

re(|>f^ jiirtfee 23etl4Se* an «cf;tfer&i](jc ^erf e \>tf)Xopt , be be^ eivi^en ^eiienDe^ mxU fvn , t)ar men t)p trun?en J)nb buwen 
mad;^ OJet;n, folcfpri?fent(ercfDi;n(c^tbe©nai)c@abe^, funber 3}^ammon ^ be 5^ucfgi>bf» 
SBatbenn? 5)at men fe cjube ^OerPe^ete, t)an©abe (jcnjercfet, t)tf) bem ^r^nj^ocfe €5ri« 
Oo ^ewaffen , (^o!^i bebecjlicf , t)nt)e t5o belonenbe borc^ be ©nabe i)nb ^-Sarmf^erticbeit ^abc^ 5 
^ol , bar fecbt nemant cntiegen , mert boc^ be We 9??infc&c ( alfe 5c in (^Jabc^ ©naben i^ ^c^ 
pn;fet) t)oren^i>nbt@abc^, frdm, Oillid^, red)tucrbicf), n)orummeocfnidl)tft)ne5rUdbtc, 
\)or gube Jriic&te ^ ?!}?att^. 7. Cucr|l bu macbjl nid)t allenc feen , m \)t ^ercf e bord; ^Oi^t^ 
©naben, 3of>5. Sp5^-*« JC. funberocfbord; bi;n J&erte i)nbe i!ebtmatc gcmercfct n?erbcn* 
305. f . $)ar n)er(lu benn mol n)at t)pnben , bebc m bi; onb bpnen SQerfcn , W ncneil ^re^ 
tenpri5>fe^t)nbeIauc^tt)ert;cJ, nomlicf, 0rote<^nfulIenfamcn^eit, ^nreinic^eit, mercflife 
9^alatiniiet)nbc©ebrecf 3ob. 9. 3ol^. if. DJom. ?♦ 8. @al. f. 3eboc() berl;alucn nid)t 
^5obtt)nbeO)nc^nabe, bebarmcrcfet, funberbe'?(}?infd;ebetf;om grotcn 3)celc nicf)t befuf^ 
borbetb(m@ei|le, funbern)ebbcrucd;tetemDiom.7. ©alat. f. t^obefla^enbctmbct^oric&tf 
tenbe/i?, @abe^©nabeducr(la(fe*^^t|^imO}?infd;entbopri)fcnbc, tt)elcfei ni(^t affenebat 
gube tuercf ct , funbcr ocf M bofc t^nbe tjnreine bebecf ct t)nbc t)crgifft. DJom» 5 . bat nicfctc^ t)ori 
bomelif e^ meer bar /tJ , Oiom. 8. 

@om6c)enfenu^etenQ5abe^j?pnber, rect)tucrbic&, feifli^^ frdm, crc ^crfc Q[}or<» 
benfteebber:^en|le, be^alid;cit, ^o^n, ?f})attf;. f. cbbcr @nabc ^om. ^» 3(Tetbod;ane 
©abcj^ ^^arm^erticbtit, tt)0 bauerj an^ctefent. 3tem e(ft ®obt t>mme crent tt)i(Ien anbercn 
i^ubcnctnjcdlauet, gifft, gubtbept. itnit 26. ^DJeg.ij. 4. DJeg. {?. €f 57. 3^aae 
Q5abc^fri)e9SBiflc, ^Bort, ^^ofagc, @.nabc i)nbe ^armfterticbcit ( tioo me be^ aUcnt^aU 
uen gube ^efc()ebt t)inbet in ber @d)ri(ft ) t)nb necn ^orbenft ebbcr 333erbicf)eit bcr ^erfe. 
^arummc, n)on)oItt)!)bcr5ifligentoucn, £eue, (^cbult, ^ibcnt, gubcleucnt, nad;^ro< 
uc@6DtIlfc^2Borbed, t)orS):cmpeIt)nfe^^ouen^, ©obttnbe fr)nc ©nabein en, ttjcbber^ 
ummefein©obttf)opri;fcn, t)nbeafleeJ3ubenannemenfd;5Ien. (£ccl.44. 9i«)m.4. i.^^im. 
I. i.^et. 5. 3ac. I. J£)cb. 1 1. 12. 15. SDennod; t)p nenen CfJ^infcJcn, nocb t)p /ennic^ 
^ercf , funbert)p®obtt)nbfDnc tf)ogefcc&tc@nabc, borc^ €f;ri|lum t^o 5utt)enbc t)nbc t^j) 
t)ortrutt)enbe t;^. 

2)u fcc^(l. ^Borumme fc!)oIbe mc bc ^ifli^en nic^t anropcn , 5e(p boc& 3aco5 \itn Sn# 
0elanseropcn^ 

2lntn)ort ^orbar5er^r(5uc^SfcI? 2QBobui)pt5u(l®en.ig. J^cbbedu ocf tcDtt O^ 
gcnmitt)i)ffQ5riflen, tt)orbe(tubatbarnic6tt)inbcn. SDu mac^ t)elic{)tc mencn(^en. ji. bar 
3acob fpricf t tI)om ^ngcf . (gcgenc mi). ^o biinf ct bi) duer(i f)cr ^rduc^^fcf , tt)cr icf bii: 
ocf tt)oI rcd) 1 5ebbe , tt)enn icf mi) m bp tt)ref en tt)Olbc , bat icf bi; m cnen falfcben ^i)fer fc6ef* 
bcbc, t)nbcanbcre(Scbantfiecfingct5o.&uf5brac^te, bcbumi)t)mmefulfc^barbauen (bO(i 
t>orgeue^) t5o(jefpt;etf)c(f|lf 92BuItducr(t (bctt^ileibtbpmpeineseringe^afe;^) t)arcnfa« 
tbcn , t)nbe f)anbelcn , bar bc ^OJacbt an licbt. @o fra^e icf nu , ^o m\t\x boc^ benc lame 
Q)olcjeer5oIben^ 3<Jcobfpracftf)om(gn5ef, bcbi;emtt)a^, t)nbc mit cm rebebc ©cocne 
mi). Ergo me \ii\i rcc^f , W men fe^ye t^o bcn JFpiHi^cn , tm Ipfflicf t)er(]oruen , t)nbc ni^t 
bp un^ fi)n , ocf mit^ t)n^ nicbt reben. ^ibbc t)or mi; , cbber ^elp t)nbe fcgcnc mj). 

3cf tt)i( bi) ocf nocfe H\) i)unnen t)nbc na^cuen , betii^c unbc bcwcrc tnv mcn alfene, mt 

a b * 3a* 214 • IL Jil^eil&. I. Perwdus III. Cap. aibMKfla Saceb cbt)ev fii^ icmant , beti a(fn?efcnNn, Dn|"td)tlifen t)nt>c ttubcfanben Cn^el angcrDpeii 
^tixm, ^atci',^ur, C5c(te, ^ormcjc. anrct)en»mmc®oDtt()opvi;fent)e. ^fal. Hg, 
ipebben(5uer(tbirncne(Stet)e. CcfjDctvKelcucvtvat^ipoc.ulc De (gnijcl Dem ^J^annl gclcvct 
l)tfft , »nt)c blifft barbi^. 

^uM\t, ^aulu^bebbet)c€5vipcntbo9iomeart^eropcn. 

2intn)ort. ^or^ar? Ovom. u. n)Obut>ptbuflJ 3)armerfIuntcf)tmcer»inbetT,fum 
^er W f)t cn gcfcbreucn befft, t)at fe cme beipen fcbolDen mit crem ^>et>e t^o &iit)t, Wat mlf 
lu duerfl barutf) infercven ^ Ergo me fcbalDc Dorfci)£bet)en ^illiQtn anropen f !^at tiolget cuen , 
alfen)ennt)ut)avi)orttotf)befd)laten b2t)t)e^ Ergo mcn fcftal Dcn Jg)illi()en cnen Q5refffenDett 
int)en^cmmcl, t)atfc©ot)tt)ort)n^bil)t)en. 5Borf)aDDcn)pDennod;t)enQ3aben, t^umlt 
en t)eltcl)te nic()t mit.ncmen , t)u bi|l tl)0 bdfe. Stem twrumme t^iiilu nic];tt)p , itjor "^Jaulu^ 
ancjeropen eff tc fii^ tt^or enm ^reff gctcbrcuen befft (^. @teffen et)t)cr @. Sacob , et)t)cr (fe. 3o* 
^anne^baptiflen, t)atfe@obtt)orembct>en^ ©ulfc^ muftu f;erudr bringen / fd;ali)|)neQ3oltf 
gc jian , ebbcr fanflu n)or t)ar itid)t Dan t)int)cn ^ 

^ufccbfi @cf)cbbcnnod;i)efuIuen9)?acbt auer t)c t)nrctncn ©epflc, aucr ©life t)nt) 
:^vancFbeit , auev adc ^omt DiiDc Q^orqiffr , alfc fc t)orf)en cjebat bebben. 

Slnttvort. ^orutbfecl;flubatf Q3tf) t)er ©cbvifft^ ^orDarf ?)}?attf;. lo, ^uc^, 
^arc. i6. ^uc. f. ^art)inbc(]un)ol, batfcCbn'|iu^t)tlxqefentbeffttI)oprct)i)j]cnbcfi)n2Bott, 
Dnt)e mit fi;tTem ^ort)e Deffe "I^adjt jjcfieuen befftt)p Dat '-:2Bort, iMtt) t)at 'SBort DanufDc beuc* 
f^i^iet t)nt)c bcfht)i(3et 9}?arc. ult. Ouerft t)i)nc ^^cningc ( tro fc Dcfului(3c fd;oIDen im ^emmct 
l)ebben, t)tiDcnoc^0cbrufen) t)int)e}lut)arnid;t. QjnDcivennbitf^alrcDefonoere, n^attvol^ 
t)e|lut)arutbfd)Iuten^ Ergomcnfc|)aIfeanropen^eff|]u@aDe0!SBovt, fosclduc mi; DV/ wo 
iiici;t/ fo duc De bp f)dren ti>illen. 

S5u fid)% "^at tmgt 2mnt 5ebbc en nicjtc^ jjcnamen , funbcr twlc j]cbrad;t. 

$inttt)crt ^[Borutnmc argumenterflunid;t na gelpfev '^i)fe t)nDc fccf)(l, Dc ^emmcl 
ftcfft en nid)tcg gcnamcn. Ergo fe pvebigcn nod) , fc Idfcn t)nt)c binDen nod; , ergo mcn f&M m 
brd)ten , prebicjen bdrcn, :c. 5Denn mx t>int)e(]u batcncDitf) mccr <)cnamen i^ Denn /ent, cDDcv 
^atfcicnt, m ^Mt\% lo. befc^reucn, mecr bcf)Oli)en f;ebben a!fc Ditb^ Cc^Du ^oDDcv, wo 
f cveflu DOf <£uan()eliutu , m pvcDicjf |]u Den €l)ri(]en £oucn , t;?o lecff;^ Dt) Dc f)d(]cf]c ^avbcit , 
fllfe Du Dt; ti;tc.'fl t)nDe rdmefl , (jebdvDc Di) nicl)t ( fo Du timclicf lcren n)OlDc(]) Defte ©auc , ©na^ 
t)c, ^cucl, DcnJ£)iniaenbtvDp€vDen(}egeuent)nDerfd)cDelicftf)Olcren, ttaDev©d;viffit, De 
barupluDt, ndtnlicf 9)?attb. lo. ^uc.9. ^Mt. 16. 305.14. 5lct. ^ i4«^vom. i. uCon 
1. 2. 5.4. f.9, 12. 2.(i:ot%5. 10. ';^riDDe©naDc, ©auc t?nD ®alid)cit De^ cmt()en toi^ 
De^/ ocfijnDcrfcbcDelicf t>aDer©ci)viftt, De bir t)p luDt , ndmlicf^DMt^. 19. ^uc.22. 305. 
1 4. 1 7, qjbii. 4* ^* ^f)in*'- 4' ^ipoc. 1 4. «JBo macb(iu Denn fulfc^ tf)0 5opc men^jen in citt, 
anef)cacapenbarc^ucbent'|TeDerf;iatgcn (Sd)rifftf '3©ort)iitDel]uDatcr2impt,«^euebl/ fvaffi? 
Der?))?ivafel, ent)pDat^ovtt)nDc£oucnl)iv(|e(3cucnDefuluc2[Bi;fc, 5ivtf), ^2Gevcf t)t)Dc5vvafe 
f;cbbe bi; cn im t\x>\(\m ^euenDc , Dcmile en fo «afen mm tm\}tn i!euenDc gefeci)t i6 , fe fuluef] ^av 
m sefd;vcucu b^ben / t)nD Docft mit nencni ^ovDc Daiuan Qix^xt , mt &iv cv 5impt , 5?vafft, 

^ajevcf Jwttftc 25cilrt8e. ^ ai; ^evcf»nD!Dcn^ti>pDci'(Svt)cn(jcrDcf}id, DatfcDatfuIuigeDavocffo n^uvDcngebrucfen mt' 
n)i(jcn ^cucnDc, m fame m Denn b\) Deffen Q)ofeIcv De m$ iolU^ M moU mafen, Dav l;e uivi;^ 

S)u fec^l?, ^ov t)d(ffei)n 5tmDn*( 3arcn moctte icf fprcfen» ^etre biDDe loor mp. 

Slntmort» £S3at tvultu Dar Dtl^ flut^cn T Ergo, (mo Du fec{)fl) tt)nrumme nic()t nu i 
QQBof an, gelDtDaf, fofccjgcDnDcargumentcericfocf, tcf f;cDDe mod;t ttor D6fftei;n ()unDcvt 
^arcnmJttovnelio fprefcn, ^efven>|)ftntbt;vaIIe;e(}enn)avDic&t^oh(5venDe ancntn?atDt)»an 
&at)t beualen i^, Ergo, tvovumme nid;t nu ^ ^anjlu iDt anc lad^mt mit5 Di;ncm navvcfcbcn 
Argumentebennefamcn, fonjcvDcicfofmoIfefevbliucn, btfru6)tt ducrfl iDt njcvDe i)nd bci^ 
Den feilem SDcnn fiifiu \)nDuIDige bve^jen nid^t einen mevcflifen ^nDcvfcf;eDt tn)iffcf;en Dcn ^e^ 
trum alfe f)e f;iev im glefd;e IcucDc, atf; »nDe Dvancf , vcDeDe »nD DcDe , prcDigcDe imD f ccvDc , njat 
ficbtlicfttnDebefatiDt, t)nDeaIfef;enuim©ei(lemitS^villo leuet, m fanflu Denn fMcr eine 
Q3oI(3eDtb mafen? ^lJatocf @.^ieront)mud\)nDegrafm. (Dar Du mi; benne n)t;fcfo Mm 
21nvopcnDc Dcr Jpilliqcn gefd;rcucn f;ebben , i6 mi; mi bemufl (jeldue en ocf n)Ol, n^cnn fe er £cre 
mit ©oDtlif em ^ovDe bcucfli^et f;ebben, Pie credendum gelt f)i cr ni^bt. !feav Htit 0cfd;re^ 
uen, Fides ex auditu, auditus autem per verbum Chrifti. Dvonn lo, 

53p ben tmontigffert StrficfeL 

^atmcnid[)t5a(licf)fi) Dat^acvamcnte t^o vefenDe, fonDer M me h)Of t^ofel^e :c 
$Sringet be twar nid;t fonDev^ciJ, ane Dat be na (iner ^ife (loffcret eine 5^ereiDinj)e Dam^Sacra* 
mente, Dar men mi futf; , m t)ele ^c beiDe »am ©acramente t)nDe Der jScrcDinge i)or(?ciDt, ^e 
n)iIeduer(lfoIcfe6i)eIet\)ar5affti^ert)nDercincr S)an \>ne Dacblife^, na €Jg)riflu^ ^orDe jjefert 
n)crt, alfe mn eme f)\)x (jcfci;reuen , late icf Dat alfe eine frdmDe ^minQt t?nt)oranti\)erDct mm» 
^at icf buerfl mcDe tbor ^^etverin^e De^ 51 vticf el^ f)ibbt t^p^ctagen ^aulum x . €orint5» 1 1 , Dat 
me Dat ^acramcnte t^om ©eric^te fan entfangen, Deri^aluen tjan noDcn, Dat De ^refler Dar up 
fee» 5De{5mafetft'cfDe(Te57arrfonutte, fettet Den^e^t, fettctti7eIcfe@lofenDe^en>ilDarbt;, 
»nDe fctf) en aflen Den 97amen f;ebben, efft fe t)an mp ^efef tet ft)n, fpnt^ Dod) tf)0 neenen ^pDen 
inmt?n^ertegefamen, flo^ctDennocf ^od^, n)oDe()iaige^e;:tDarmeDe befuDeltp^. 

@iig (leiDt De ©nmD. ?0?en f an Dat (gacramente tbom ®erid)fe entfan^en i . €ortn. 
^inD f an 5t?r i)nDe Dar tf)0 Q3orDrefbe famen, Dorumme fee Dar x>p $ (go argumenteer f;i?r 
Dcf, ^orQ3(irr)^,Darfd)aIeins^orn)eefert)pac()tent)nDefcen. €sed;.n» 3nDer<gntfam 
Sin^eDe^(Sacramente^i^Q[]ar, i.Corintlb* n. Ergo 5cc. «opnuJ^cnDuJantafii^nDeffo^e 
n)oDebifli(}e^e):tbcfuDeItfp, n)o!Det@oDtDat()ei)an Di; tjnDeDpner ^efeIfc|)opHic^tmeerl)e# 
fuDeftn)iirDe, Denn5e&t;rbefuDefti^, fo5eDDen)t;n)oleinrein<2uat]()cfium. 

^u fed;f!, icf ftcbbc ^efd^reucn , De C^r^Q3ic|)tc Dccne 6t)r nid)t, Dar meDe flreue icf weD? 
berDeSutt5erfc6en56r(len (woDufeprobrerP) Defet5ogefaten{)eb'bem 

^^ ^ Vinti 2 1 4 //. Z^ei\$ L Pemdus IIL Cap, ^rWmxt QSinbeflu Ut h\) mpnen 2irf icf ulen , fc&al mp rutven, t)at tcf Di; t^o /eni* 
gemmd(eDi;nen mbeneDcn^itel, nomclicf qjrouefSfef , cjegeuen i)tbht, 3oduer)lntct)( 
fd;utl; Dt; warlicf mit fo(f em "litil m "«n Unrect>t. ® u§ ^ebbe icf; gcfcfereuen, nomelicf , J^pp 
tf)oE)eenetbeOf)r*Q3ic&t, nicf^tge&wun^enanc^iinbet^oi^ertenen&ejc (gofiiflutrof; m 
blinD Dt> t)c JDauenDicbeit gemaf et f)e(ft, Dat t»u folcf e^ nicl?t beffj^ f dnen t)nt)erfcf;eDcn, fonDer ge* 
fefenalfebe-^unneben^falter. '3Gort^nuDc^tt)p|ltn?ilTcj?en Den CMIifcn gorjlcntjnDc 
m\)mx ^amQt Dcr *^ict)t ^aluen J 

93p t)en einentwpnttgerten 2(rticfel. 

5)af Dat ©acramente diftribuiret fd;al tvcrben, alfc \\it t)an C^priflo i)i i;nocfettet, brin^ 
get5eDatolDe®opl^i|ien(yommentfcn, ndmefifDatBibite,, nid;taaen€bri|]en, fonDcrnal? 
fene Den 5ipotlelen , t)nDe fo oort an Den ^rejleren tbo bdre, Denn iDt i^ Den 2ipo|le;en jjcfe^t (Do 
fe Dorcb Dat ^drDcf en , Hoc facite, tbo ^reperen (|emafet tt^eren. ^f)Ut ocf t)p Martinum 
decapti. Bab. DatDeQ5ef)ment)nred;tDon, DatfeDertocfen nid;t gcborf ct (icbbcn , fonDcv 
tn)t;erlep @e|laf t genamen , na erem :^uncf enDc. 

5inttt)ort. ^at D. Martinus 0efd;rcuen f)efft, tvert \)i m\ m Dt; ^rouc^^fel »orant^ 
tverDent)nDebefd)crmen, t)nfc^anDeff^eiDtDarnid)tt)p, mt D.Martinus m etlifen Qaren, 
na^^ele^enbcitDer^iDtDnDcDcr^erlt, mod;tc5efd;reuenf)ebben, t)gDt)(tnc£crefcff, n?erf}u 
t)tf)anDercn^:Sdfen(ttJc?f}?ecnin3e n)Ofi)oifanleren, 233onic0t, (alfc^t^Dennwolgcrnefolcfe^ 
?0?cillcr^logtDeren, n)oDc6oi3en^reflcrt)nfedJPD^ren€Jpritlit)tiDcjtner5ipo|^cl) fan f)c ocC 
fo(f en^ Difcipels m\ entbebre 1 1. 3)e ro\\t duerjl alfer lofer €l)riflen ?0?eeninge gcgriinDet i^ op 
De (gop^iflen ©lofc , m bauen an jjetcf ent , n^il icf ocf m mi;n :^eel (Denn t)or5en i)enod)fam 
Dar t)p (jeantwerDct) f ort alfo fd>riuen DnDe anttt)erDen» 

3)ffticf Dp na^cuc, alfeicf (t)p De ^O^^cenin^c DeDui)or5e(ffl) nid;tDo, Dat Dc 5ipo(]cf 
DorcJDit^ 2GorD, Hoc facite, thom ^re|]er*2impfe {m Du fed)|]) Dat vgacramcnte t)t5 
tl)oDcc(enDe(jeropentt)ciren, n)at t^oftjeDc Denn Dart)tb! Ergo, DatSGort, ^Mt, t)nDc Dc 
@aucDc^^(oDc^()ebdreten allenef QOBultu fo argumenteren , toerftu ltd;tlicf cin grotSDccf 
mxi (Suangelio Den €()rij]en tt)ed) rouen, Denn na Der fuluen QlGife tt)urDe me fc(}gen alfo, ^at 
Den5ipof]elen(jefccbt,beualcn, ^eiKuen, DarnafeSipojicl i)eefd)etfi)ti, belan^ctallcneDen^ii' 
poflelen , tvorumme fd>oIDe me fo nic|)t fc^gen ^ m tvilt wel^ren ^ Dc txiilc Dt) Dat frt; fleiDt tf)0 
commenteretiDe, ane©aDe.^3SorD, im Q5ibite cDDcr im :DrancfeDe(J 55IoDe^, tvorumme 
ocfnid;tinanDercnCrDcn^ tt)afit)OIDcDcnnDart)t5t)ol()en^ Doiwar cin Diinne iguan^elium 
t)or De (i'5n'f]eu. ©o befla icf m\, Dat ctlicf :^incf, en mt fonDcrjjc (tefecbt vnDe Dpgclecbt x^, 
Dcm ^reDt>5imptc belangenDe, De^ficf /eDerman nid)t t)nDertDinDcn fd)al, fonDcr DatiDt allene 
m fe fcboIDe gefecbt ft)n. 'iCat Dar nf)a gelert, sefed;t, ge^euen t)nDe gclauet i^ , fi;nt S>rdme 

t^riDSabuleniniquorum, t)nDenid)t lexDomini. 

^arcnbaucnf)ebbett)i;^aulumt>ort)n^, DcDat SBdrDefcn, Bibite, fo nid^t ge^am 
Dclt, l)tiDea(lenct)OrDc5lpolleI, Q5iffcf)oppeeDDer^refJerc0eDuDetf)efft, m tnfe Glolantes 
Dat2CdrDefcnmartcrent)nDpervertereti, mojlcduerllfolfe^acDaenbcbben, n^cnnecr iDt alle^ 
nc t)or De ^fpoftcl t?nDe ^re|lcre , t)nDe nicbt mcDe m De gcmeueh Cbriflen ingefcttet tt)cre tl)t) cnt^ 
fanscnDc, ^ul^cdwcrf]aneQ3nDevfcbcDtDart?anf($rifftt)nDclerctaIIen€^ri|]en i»€orinff).i i 

^enn Sunftc 75tiU9t. uf S)enn Dt ^rccf t)er €orintf)er, m bt} htn 5lrticf u(cn cicfed)t , borct nict)t allcnc Un Corint^c^ 
ecn, font)cr t)er gan^en cicniencn €f)rifl(ifen ^'crf en , 5)cnn '^auhi^ muM nicht aKe ^cn S;}anf 
M t?m aucntcctenbc (^ifS^tm, fon^cr ^ifft ^cre t)ui) Q3er|}ant) bar utf), tvat Dc ^ox^ ntce ncn, t>nd 
odcn bc(angcnt)e Dn^e an 1^0 nef)ment)c, a^fc^J^atci^^Sbort), ii5ioroo( a(f if)oncinenDc \vo Dcjjc 
Commentcrcr^ tinbc ^roucf(Sfe(f5 init eren 5tibn(en ini !^rome Qan, 

2i(fc icf t)ar ocf fampt anDercn -IBovDcn (lefcf^rcucn l)cb()e, 6c n>i(c fcat ^(ot)t fi) cin ^(ol)t 
bcg ^ncn '^ejiamcnte^ , t)nDc nicl)t t)cr ^T>refJcrfc[)op, "A^at ^i;e ^cfiamcnt ducrfl be^angc aU 
len €bri)ien , fo macb mc cn ocf ;o M '^loU nid)t tvcigercn. 

i)ar \>\> fpricf t ^c , iDt i>o((jc nid)t fpn, bat ^cflamcnt l)6nt aflcn €5nPen. Ergo, ocf 
W 'TMot>t. 2lnt)er^ ttofbc i)it([) ocf t)o(gcn, 55d bcm 2Cort)e, hoc facite, ivcrti^ M 3)oDceJ 
gcDad)t, Ergo, t)c^tf)Dcc(ingct)c^©acramentc^j)ef)drcttbo i)bcrmanne» 

tdp t)em ^"PreDi^i^lmptc trcrtl^ De^ J&cmmelrpf c^ 0et)ac()t, Ergo, l)at ^rcDt^^^mpt 5<5^ 
reta((cn€brillentb0 2c. 

2f ntmort. ^\)n Argument flciDt affo* ©em \>at "^ellamenf unt) ^cflamentc^ Q5rccf 
gegcuen \6, t)cm gcf)6ret ocf M (5cc)c( Dar Dp j)c()cuen. 5iflcn ^cmenen^briflen i^ t)at ^efla? 
mcntt)nt)e^ct]amcntc^j^rcefj3cgcuen, Ergo, engcbt^retocf t^o t^at ^tQti bar Dp ^cgeucn. 
©0 i^ nu bc S^rancf bc^ Q5(ot)e^ cin ^c^c^ tjnDe "^ef en op C()rifiu^ '^cftament t)nDe ^cftamen^ 
tc^ 2Bort) gcgeucn , ndmciicf, tjp i)c QJcrcjcuin^c t)er @unt)e , t)ord) Dc Q5cr(}6tingc t)cd ^^(o? 
be^ (lJ»5nRt t)orti3orucn, ^eftnu €«S)riflu^ aflcn C5viflen bit(^ ^cRamcntc cjc^eucn, Ergo, t)at 
(gegci t)ar t)p i^ en ocf affe gcgcuen. !X)!)ne T3robrcric t?an Dem , hoc facite , t^nbc Q3tf)l)c(ingc 
W ©acramentc^, 3f cm tjan t)cm ^rct)i0^2lmpte , f umpt l)i)r eucn fo tDO( bp^ a(fe cfft icf fet)e, 
^at Suanc)e(ion ie cin -^ort M Q5c(oucn^, Ergo, t)em De ^oue t()of itmpt bem Qtt)6n ocf bat 
(guan()e(ium , ^nDe Du tt)o(Dcfl m na t)t)ncr -^Dife inferercn, Ergo, fo motb M Suanged'^ 
um prcDi^cn , effte , Ergo, fo gef^orct cm M ^rcDi()^2f mpt M (^uan0c(ii. (gucn fo jJan t)i)ne 
tongcprducDen Q)o(()c bi) mt)ncn. 3t)t f)eDDe tvo( eiticn ^d)\)n Qthat, fo t)u Dcjfe Q5o(^c nome^ 
licf, !^at^e|lamentf)6rcta((en€f)ri|ten, Ergo, fc fcl)6(eti Mt ©acrament afle uttbe(en,) in 
m jnen (5d)ri(ftcn gefunt)cn f)ebbc|l , nu ouerj^ ftngcjlu men M J&pa. 

2)ufcd;(t, nemanbfd;aftsubtl)or)nbatt)e3^rancf t)e^QMot)e(J€^rt'(^i bcn£ei;en 0a^ 
ben ft). 

5lnt wcrt. 3cf fc()ge tvebbcrrumtn , ^u fanfi ocf nidbt quU bon, bat 5e ivor me5r bcn 
^reflcrengcbabcnt^jj, a{fcbengcmcencn€bri(ten. 20u(tu fcg^en , barfla, Bibite, t)nbe fi> 
bcn 5lpof^e(en ()efed)t. ^tQQt icf njcbDcrumtne, icf t»ctf) Qanti tvo( M t;bt bcn 2lpoi]e(en ^e* 
fec&t i^, 6uerll nid)t aWtnt m fe j)eff d)t , od* nic!)t aflcnc tjor fe t)'ni) De ()ctDi)()cDcn angt{ttttt, fonj? 
berbc(at]0cocfDcroan^cnj)cmecticn€5riflcnf)cit, tt)o Dat ipaufu^ att^enamcn , t)orflan t)nbe 
^efcret f)efft, t?nbc Dc €f)ri|len ocf (attgc "^iU gtbxuftt , tt>o Dat aflentf)alucn Dord) t)e(c (gctjriffte 
Dcr 0(Dcn bctugct tvert. ^c nu (ZOriflu^ (Sd)apc fi;n, tvcrDen Dcffen @tetiimc tvol f ennen,t)ni» 
DeDcnnid)ttjcrad)ten, aifcDu, i)nDDi;n^elpfe, fonDerDontvorDarfteiDt, t)nDe entfangcn (1=^ 
iie ©aue mit !^ancf barf)cit. 

^u(tu feggcn, Dat i.Corintf). n. ctefc^rcucn fta , Hoc facite quotiefcunque 
biberitis, ^tbbt icf Di) gcanttucrDct, Dat Ditft SfeorD ^auiu^ nid)t u\>tf)t a(fc fj)n 3BorD, ttefcf 
5enua(DererflDen()emenen S&rillcn t)cr5o(De, fonDcr ti?c(cfcr (E^g)riftug nicDe tJorfcaiiDdt befft 

im 2 1 6 //. Z^eilQ /• Periodus 111. Cap, 

t;m2luentct^cnt)e. ^auIt£eret?nbe^oif(arm.ge6cuen(t'cf barerf^ an, Quotiescunque e- 
nimmanducabitis <Scc. S)er|)aIuent)arbac^orDefen, Quotiescunque , ;en>0en (^cl;a^ 
Dcn ct)t)er QjorMnbertn^e t)eDe Deii gemenen €l^ri|]en, m ^rancf e t)td ^lot)e^ , ni(J)t mpn Dc^ 
i)e ^t>t Den^pojlelcn mt> a(Ien-13re(lerem 

i*)u fecf)|l mn fd^af De ^rcflere t)arumme nic()f t)mmebringen ebber »er;agen , affe e(ft fc 
fu(fegbcn£epen3enamcnf)e0t>en, 3temfc!?t)lent)pbearmen tofennic^tfcfciDcn, 3tem pre* 
t)i^en Dar meer maci)t an (icf;t. 

5inttt)ort. S)ar tt>ert() noc& ^ercfe cbDcr ^ape m\m gefc&ufben , fonbcr wcbbei: be 
tt)ert50eret>et, t)ebemQ5eue(e^f)rifli, a(feeincr apenbaren 5?etterie tvcbbcrreben unbe tt)ct)t)cr^ 
ftreuen, t)atQ3o(cfa(ft5eett, cmige^^erDdmeniffe tf^ofe^jgen, be fuicfe^ l)obn, ad;ten nicbt 
meert»at20Bort)t>nb5Seue5(, 5(nfettinget)nbe(^auej)nfe^J^ercn€JE)ri|]i, aifettjere ibt aflcd 
t?tbbem!^uue(9e(eret, beua()(ent)nbean^efettet, fc()o(beme fulcfe 2Gebbercbri(tcn Dnb ^a(]c^ 
rert? nicb t (Iraffen J !5^at bu bi) bar auer t6rnine(i, tjttbe fcbe(be(] be ^rebigcrg t)or Q5f obt^un^ 
be, ttjcten fe /o fo m\ mm b^ tf)0 t)orbu(benbe, alfe efft )^\)t m Diicf;ter t)am ^eue bdrbe» 

5Dat tt)i; ocf t)ee( t?(iti,oer be ^abc ©abe^ prebigcn, bctin (an^ge '^ibt bergcfctcen, tverbeti 
atlc frame ^^obdrer mdten^ucf^niffe ^eucn* ^arumme duer(t beJTe gnebtge t)nbe oiinfli^c 0a* 
ue bcd ^eren tbo t)orbc(en t)nb tf)0 yjorfn^ygen, t?tibe befonbergcn , be tt)i(e ^r) f)ef fcf)en J^unbe bai: 
fo t)nuorfc()amet entie^cn belfen, \)^ neene^ truttjcn ^Prcbioer^ 21 rtb t)nbe $)dbt. 

s):)?i)nc@runbtt)am@acramentc (tt)e(cfcrnic&t anber^ t^, benn tiQit SOSorb (IS;)X\% 
?0?attb.26. 9}?arc. 14, ^uc.22» i»€orintl^. 11.) fcf)e(bet bet^or ^oetrie, @cf;tt)crmerie, 
©anbt, ^recf, ^ott), (gtrob, ^eiDe, QJnuorjTanbt, t)nbef)e(ftbocf;nenem5irttfe( (tt?oicf 
\i(ki t)an pberetn Der^lenbi^en Sf)ri|!en tt)i( (aten erf ennen tjnbe ricbten) cin ^Cdrbef en gf^enamctv 
fonbertvoeinefu(e?fgfIe,cjceinereinc(larcfe?[)?utretDOf eftve^ bemifct, (etf) fe bennod^ ^o^n, 
9^icf)t anber^ f)efft beife ^]>rouc#€fef (tt)0 men ^tm^M Dinben mxt) bi; \>t\\ 5frti)fcfen qv 
f)anbeft. 

3cf bebbeber ArgumentecinS^ecbf (be be([e^roue^€feldt)pbringen , tt)cbberben recT)^ 
ten ©ebrucf be^ f)ini^en (gacramente^ ) ocf mebe atj^jetef ent t)nbc mit t)a(icr Cd^lti^e bp j)efecf;t, 
W t;berinan feett macf) , tt^effe (ame Quinten fe bar /egen fingetn 

"^oX cr(te i^ i. Corintb, 1 1 . bar ^auiu^ fpricft, ^c tt>t( batanber fcbicfen tt?enn 5e fiimpt* 
5)ar oi)(Ten m\)t bromen befTe 5anta(ien , \)at ^au(ud ocf oefcf;icf et bebbc, M be ©cttjpcbcn af^ 
fene beiber(et) ^iirtf) , be flcmeenen €()ri|len aflenc cincriep t)am ©acramentc cntfangc» 
(cf)ofben* 

^ar np f)cbbe icf ^eanf tt)orbet , baf ibf nicf;t fi) m\ ber Snf fanciin^Jebed ©acramenfe^ 
,qcfec6t, fonbert)an t)nfcf)icf (ifen ^ingen, bebaritn 1 1* t)nb in anberen ^apit, tf)om !^ecfe 
iDcrtncf bet tuerbcn, !^enn be t))ife be €ntfati^ingf)e be^ ©acramcnte^ etn t)am ^€rcn gef ert ttja^, 
t)nbef)e befului^et^orbant^tbbc^^cren^ortcjelerf t)tib t)orffarct f)e(ft, moci)tc be nic()t t)m 
f(f)icf fif fi)n, t)nbe mit ientger anbcrn @cf;icf(icbeit ^cf rencfet \mUn. 

.^ierent;egcnbrin5etbe|fe^roue^fefe(nid;te^, fonber brdmenf i)ttbe i)t;(Tenf , af)nc bat 

^eAuguftinumt)ptf)ltf libr. i. ad Inquifit. januarii. Cap. 6, Q3nfe ©ali^tnafcr, fpricft 

Auguftinus, be(ftnicf)tgebaben, inmatterfcDgcfc^icf Dorbanbat gnabenri)fe|h ^mmtnt 
fd)ofbe entfan(3bcn it)crben, t)pbatf)ebe(Te©rebeben)arebe(tnen2fpo(lefcn, bord; njcfcfcre ^e 
tt?olbe be i^ercf cn fcf)icf cn Dnbe orbenen. ©ug mn, (fpricf t be ^rouc<' Sfef) Auguftinus. S«ttf« 25eiT4ge, Hf ^ntmvt 20Gorimmucitevc(l&u nicf)t tvtber Auguftinum ? \)tmt f)t t?or tt;nicf)t 
tviter ^ fpricft ()e ntc^t npenbar m) t)en !4)in0en fho fcfeicfen , t)c ^J^riflu^ mit l)t\lm}^tx\>t 
nid)t()efcttet i)ijt)eocfcI;tcf et^eflt/ ndmellfenivennebat^acramentcioor ct)l>trna t)em ^tenbc 
fcl;a(entfan()en^ @pricft()i)rnic5t»ort5t)ort)an Auguftinus, i)nDtfecf)f. ^pei)t)c ^J^rtjlu^ 
icnld) ^orbt ebbcr ?^eucl)I ^aruan cjecjeucn , tat mc it)t na anD« (5pi;fe fcJolt)c cntfan^en , tcf 
g()c(due/ t>atbe ^lfe ncmanbr i)oranbert()Ct)bc. 

^p6re|]unutvo(t)e?0?eni!iac Auguftini? f(utf)fente5tt)n^e(i)Feflercfcr tvebbcrbt), <^(f: 
tvebber mi; ^ ^t^ md)t finc f)elle ^OiCniniie tat men njc5t bidicf njanbelen ebber Doratiberen tnac& 
tvor (J^^njju^ Q.^eue()( Mw ^ccjeucn fee(ft ? ^u ftefft ;o C^rlllu^ t)an ber gntfancjinge be^ 
Q3(obe^, elnapenbar^^eue(»t()9xfprafent)ora((e€()ri(len i,€orintf). u, barummcDnblflicf 
vorenbevf \)nbe i)orn?atibe(t. Qj an ber ^ntfan^inge ouerfl, njo be nf)a ebber t)or bem Stenbe Qt^ 
fcbc^en fcl;af, nict)te^ l)cua(cn: S)ari)p rcbetAuguftious, t)nbe fumpt tiid;t ad propofi- 

tum. 

2i(fe bennnu AuguftinusbatSQBort barf)eft, Ceteracum venerodifponam, fiitf) 
tne tvo( bat tbt nicl)t tvebber ben ©ebrucf belberiei; Q3efta(t , fonbcr jtQm fo(cf t)nfcf;lcF(lf S)lnc£ 
Ctvot}5f fccbt) Mm Auguftino t)p(}eta(]en fi). 

5)atafiberi^t)anber2Bd5n^ettbe^(5(6t)crbregenbe(J i,€orinff). ii, n)ort)f^febef(Ui» 
fctt, be^cin5eltelner(et)@eflaIttf)Obebo(benn)orfefi), in €uropa ctt)er(e9 <5)e(M, in ^lita 
tn)ier(ci;e ^ifkit {mmt ber ^dnf)ei^f)n)i((en) t5o cnffan^enbe. 

^art)plcf itiancFanbercnSlSovbeng^^antnjevbet f)tbbtf bafitte ©nnne bcr 2Bdn5ett 
t\);aen neeti^ ^arf)tif macb t^aren (aten , fi) ocf nene Wdn\)tit t>t\) ftcf fu(ue(l enf fprafen , foti* 
ber ml) ber Ceve (jev ^efamen , 3^ nu be^ere red;t, fo id be3[Bdn()elt gitbf , 3^ be £erc t)n^ 
red)t , fo i^\:}t "SCdn^elt nid^tguDf. S^e ^crc mn beiberiei ©e(!alt i^ mxt^t, benn tvebber 
C^prljlu^ 2Bovb c^elercf, Ergo, beSH3dtit)elfi5ntd;tgubf, S)erf)a(ueni)c(ebcferbafmcni)an 
ber 23arf)eif eine ^dnljtit mafe. 3tem fe^gje bar fu(ue(l , t)C^t ©acramcnfe entfangcnt t)nbc 
boccrc-vesenftt)pt t)anclanberO«n. 

^pi)r tntitgm bnnc^tt be ^roue^€fe(be^rap ^uue(t)t5 t5o n)erpen/be ©efen tfco fa(uen 
t)nbe funbt t()0 maf enbe , fatnpf anbercn s)J?ivafe(en tm (^uattgedo gefc^veuen, t)nbe tnccnef, tvem 
neer me t)tf) ber ^avf)tlt fcbolbe eine ^dnfjcif m\ mafen , fo mo(1e men (;!)v ocf eine ^dn^ett 
t)anmafen, Ocf fpbit5ctne2Dav5eif, benid;tt)ann6.benfi), barummcbarucmeneneSaiJdm 
f)eitbavi)anmafen» 

2lntn)ovf . ^o ri)met (Icf boc5 tfeo fammcnbe bu (ame ^rouer , be 2Sarf)eit t)an (^a^ 
cvamente, \)i\x icf oan vebe, tDe(cf er i)or a((e €5rt(]en i^ an(|efef tet t?nb Umlm , ett)icl)(lcf fljo tiuf 
renbe Dnbe fo tf)0 gebvufcnbe» 

^nbebe^ar()etf fo(cfer5?ve(]i^e i)nbe5(mpte, nid)taf(cn®vi(Ien, ocf nicf)tcit)ic5(tc5 
f^oc^ebvufettbe, beua(eni)nbe3cgeuen, i.Covtnfb» n* bctr bu i)an fc()rlff(l, f otibe(]u ^Sfiim? 
pevnid)tbcterprouen, a(fe bat but^an fonbergen 5(mpfen t)nbe semetten ©auen einen itofen 
moOeft bacf cn, t\iereft bu (euer t()0 ^;)ug ^eb^euen t)nbe ben ^2lbbef fu(uen prouen (afen. ^at bu 
ouertlt\)u(tdirputeren, tt)erbeffegnebri)e@aue€.£)ri(lit5oentfanset], na (tnem ^eue( , t)aii 
noben cbber nlc^t S)an ndben fi), i^ men bi)n francf e ©wcvrner Q5vej3en, mld (tcf mit bem SlOor^ 
be i)nbe Q5eue ( (lf)xiiii nlcfct f an m^S^\^ l^tm , motb bev5c»(wen vc(c t)nn(Jbii)er gra^c i)ov(lef^ 
ii.C^eil$ i.2^^nO* . . @c (ea \ 2 1 8 //. Z^dU L Periodm III. Cap. Ienbavinncbe|iefenbii|fti>nt)cftif in'cBti'ct)i)enfmt/ fonbev enbtlicf i)ovtivi;uelcn i)nt) i^orjaaen, 

^egen batanbev pavt, ijan bev 225dii5eit ®f6i;evbregent)e^ fecbt ^e, "^^i ^aufu^ ^D^entm 
gefpbelTe, t^p(5Uiie20dnf;eitfcI;a[nemant)tf)aDeven* "^(xi be groutt^enmit bebecfebem Jpd? 
«ebe t^ov ^evcfe» c)I;an , i^ einc piJe ^ZCdnl^eit t)cv ^^evfen, Ergo, fci;a( nemant)tbavt)p 

f^abeven 

5lntmort. "^(xi \<>Xi icf afle^ mof ,()efcC)een, belan(|et m}> ocf niii)tt^ , "^im icF fe^()e a(=f 
Iene^at3^oc^bre^enttont)e®acranKntentfangen , tvpDet^aneinanbcvbragen, 3^t»it5nicl)t 
recf)t ()efecl)t, njommme Darefiu t)enn nicf)t tjort mit t)i;nem Argumenterenbe, \)an l^ocfbregent 
Dpt ^acrament entfan^ent \ bitf; bp De @run?e( \ tvovumme argumentevenu nicl;t Dovt 

mibefncpll: 

Q3p gube ^anfjeit fcf;af nemanbt \)C^im. ©acrament in cinevfet? ©eflaft cntfangen, 
i^-einegube^dnfjeit» Ergo, fcl)alndnani)tt)avt)p5at)eren» 

5;)i;v billu fiiUe mcbe , benn bi) ()rumet[}, bufcf)o(be(lminorem proberen, bav Ounbc^ 
flubcnnaffcfinOffe, becinenOad)t)evi1anf)e|fr, 5Devf)a(uenbi)neenQ3nvabt getvelli^, \ioX 
l)um!)minoremmuiovmcvfet tf)0 fcf)uP mtbc t^orberjl , baticf betDcre , bateiner(ei;©e(ta(t 
tf)0 entfan()en, neitc aube ^dnbeit fi)» S^Bot m icf macl? bp bitf; maef '^q<\ t)an ^efpen, duev(l 
feet)pcinanbev^ibtbctbtf)0. Argumentcv ber()a(uena(fo* 

^atapenbave(5)vunbtt)nb^:Beuef;( f;efft im ©obtfifcn^ovbc, bavfttafnemanbt 

t)p f)abevetL 

!4^tc Q>evic5tin0e ^i^^ixkx ©eflaft bc^ i^acvamente^ t)ovaGcSf)vi(]en, 5efft@runbt m 
t)c^eue(im@6bt(ifen^ovbe. 

Ergo, bav fc^ai nemanbt i)p f^abeven» 

5iffe 'ilBd^n^eit m\i^iK be ^avf;eit fcl;af njpf en. I4)c ^cvicfctiiiiic cincvfcp Q5cj]a(t \t 
tine ^dn()cit n?ebbcv bc -2Bar[;ctt 

Ergo, fefcf;af tt)i;fen^ 

(gtrt 4nbcr. 

^ffe ^df)n()e!t ttf) t)affc^ev £eie entfpraten , id nifi;f Cjubt* S)c ^ntfart^fnjjc cfrtcrfc|) 
©cjlaft i^ eine ^i03anbeit t)tf) t)a(fd)ev Scrc cntfpraten. Ego, i^ nid)t gubt* 

^et)a(fcf;etei^/.bat€«S)ripu(5beibcr(et)©e(ia(tafIenet)or bc 2fpo(]ef t)nbe iti;sebctt 
^refiere an^efettet bebbe, t)nbcbatbatBibite, a((enct)or fegcfprafen fi), 2)av t)tl^ genjipdVI 
t)e(fe ©ebruf cjetvaffen i^. ^at \\ii kw^ cine t)a(fd)e ^cre fi), i^ bauen itenod;fam bct\)i)fet. 

:bat brubbe Argument. ^in()eit is^ meev bcnn ©acvament cntfan^cnt, btnn '^^k f)efft 
C-pvillu^ t)Or gcbeben ^oann. 1 7» 

SDart)picf (3canttvortet[)ebbe fampt anberen^orben , ^ioX (S[)ri(](i«^c €im'd;eit tiox 
nii^t mcbc fan scbvof cn aHvbcn, "^^i me \\<x €^pvi|]u^ '^iflen Q)auc cntfanoct, fonbcv t?cfe mcr 
gendbet 2C. 

^icv cntie()en brin^ct 5e nici)t fonbcv()ed anc bat [;c ment, '\^i bvcf e be £euc. !^av t[;o icf 
antttjcvtie, voo afrebe bar (jeanttijevbet. l:::)^^ '\^i be £eue mad; bvef en bi; ben ;enncn, bc nod) (d^ 
«en nod; bocrt tviacn tt^at C^&viflu^ fcc^t, Sb\) 0;ri(]cn owevf] mi Dc Ccuc mccr bar bord; ge^ Snnftc ^eiUt^t 219 HobccOiom. 12. i.Cor. i^ CcPtvKficfmcOfecjeit, t)utmei)mmefii(fei-mif)Oifamer^re^ 
uefer^ivfneii, beaReneleueniDatencjeuaft , be ^avf)eit \m\) Q3eue5I €^priiii t)aren latem 
?0>anh. Tf» 3oamn6. 2Bil(en fc be tvilc tmi|licf; t)nDe mifreDefam fi;n n?eDt)er t)n(J, Darmd^ 
genfev)cvantaHn-i:en» 

;^at \)eert>e» 3oann. 6. iverf DeiJ Q3roDe&* mee()r ()et)acf;f affe bc^ anberen ^eefe^. 

5Dar\)picf(]eantn)erDef. ^^omertlen, J^atbar V)tf;nicf;tt)ofsenfan. Ergo, be£ei)Crt 
id)6kn C-S^rifiu^^fo^t ntc[)tt)rincfcn, fonDer i^of^e&eDeefeer» Ergo, &e £ej)en fcfcofen nicf;t 
fducn, ^atCE^^rijlu^ On ^(ott uorgaten f)effr, bei\)ifei)ari)e(emef)ri)am^cifl(ifen2)rincfenDe 
t>t$ ^33(otte^ €pxi\ii (mld Dorc^ t)en ®f)e(ouen fcf;ut) f)ant)e(t a(fe Dam fipfeu. ^l^om an^ 
l)ern, vueini ocf M 6. (lap. ^oami^ mfian wurt)e Dan t)er (i)fiifen ^tinQt , t)nt)c t)enn a(re&c 
t)ufcnt md( i)an Dem Q3roDc a(fcne gef)an&c(t n)urt)c , f onDe Docf; tiat cine '^orD Dar fufuefl, nd^ 
meiicf , -:HJo cif) nicf)t cte n iDcrDcn t>an Dem 3{efcf)c i)ed ?)}?infct>cn ©dncj^ , t)nDe brincf en t)an flif 
nemQ3(cDe, fo ^cbbc ^i) ncen £eucnt in ;um, mcf)t(iDen, Dat De ::Drancf De^ ^(oDe$5 C^rijii 
f:!)o(De i)emanDe DorbaDcn rDcrDen. 

^()oni DriiDDen. 50?it fu(fcm argumenterenDc fonDc me ivof Dat j]an^e ^acramcnfe 
tjcrfengen, a({o3oan. 6. ficiDt nii$td i^am fifiifen ^tenDct)nDe^rincfenDeDc^ Siue^t)nDcQ3io^ 
Dc£5 C^pvit^i/ Ergo,nienDarfiDtnicf;f eiUfan(3em ^o(set Dit^ nid;f, t)e(c n?cniger Dofget 
i?at erfle :c. 

53itf)f)c(ttf)cal(e^mdtf)enfoilaf)nfafen, amMbt Dar bat ^ap^x mit '^facfe cftDC^ 
bcfmercf, md)t encr Q3oncn n?erDt. I^^itf) ricf)tc wol Q5orftanDt f)cfff. 

'i^at t)dftfe. 3n Dem o(Den ^ei!amente moc5tc i)Dcrman Dat ^pifc OfT^r efcm ^cut« 
12. !4)ranc^0(fergcf)drDeaifencDcn^reflerern Ceuit.6.9» 14. 

S^av t)p ()cbbc icf f orf a(fo gcanttverDcf. ^o (i'cf De 3dDen f^ofDcn fcJofDcn mit Dcm 
©p:)fe*0|fcrt)nDe!Drancf^O|fer, macf;menDarfcfen, moancjctcfcnf. •^Goftcfduerjl^bnV 
(lcn ()OlDen fcf)d(en mit Dejfen ^acramcnte, ma^ me nicf;t :©euf. 1 2, fonDcr ^Mttf), 26. ^avf 
cii4. ^uc.22. i.Corintf). II. fdfcrtt)nDc(eren. 

^i;rcntiegenbrin(j5ct5cauerma(gDeno(Dcn£d(]cn*©nacf t)an Dem UnDcrfcJcDc Dcr 
^rejlcrct)nDe^ei)en, inDcr(£ntfan9in(jeDcd(^acramentcj^, ^nDc fra()ett)ort, ^en)ifet)n^ 
nKc^^incf tf)or tegefcf^reucni^Dtom. i s* i.Cor. 10. Q)nDc Dc f)i((i(}c <3tifi ttm^ (^votti 
DiiDe mit Dcn Sisjuren. ^iiDet ^e Dcn ©ebrucf Dc^ (Sacramentc^ nicf;f in cincrfe^ ©eflalt/ mt 
DiiDet f)e Denn ^ 

5lnth?orf. ^o maDDcftu bfoDf in Dcr guDcn ©c^rifFf / Der Du Docf) gar neen QSor^ 
jlanDt ^eifji 9IGor Ijtffiiii .gcfefen in ieni^em OrDe Dcr (^4)vifft , Dat Dc ^rc j]cr bt6 o(Den "^tf 
flamentc^ , Dc ^atveil ^i^retlere bcDiiDcn fcf)d(en ^ (atf) Doc|) ^drcn. 3tem mv f)c(ft]u se(cfen, 
Dat v5pi t'e t)nDc ^i-and Cffcr btttUn Dat (^acramcnt Dc^ 2ime i)nD ?^(oDe^ €^r itli ^ eDDcr Daf 
men jlcf Dar aifo mcDc f)cbbcn fc&a( , n)o Dc ^reflcr t)nDc ^cpcn o(Din^e^ niif Dcm OfTer ^ ^cfp 
jlu iDt ncrgcn (jciefen , tt)orummc tvuttu Dcnn feucr i)tb Dcn un^jcn^iffcn gi^urcn Dcn ©ebrucf Dc^ 
^acramcntegferen, a(fct)tf)Dcn,()en)itfen^2GorDenDcr^arf)eit, Dar ^c apenbart)nD ^ene 
(]eiDt(jefcf)reuen^ ^ati^mi)OcfDaran^c(cgcn, njatDcgigurcnDitDcn/ DaricfDcapenbare 
2Barf)ett bcbbc ^ cDDcr njorumme fct^oiDc icf t)p t;f(icf Cffcr fonDcrgc ^DuDinge ff offercn, Dar fufi 
ncnc f (arc ^u^inQt m) i^ in Der ^c^rilff J l^itf; moflu \>ot)n, m\Hu timn ©cbvucf pnDe ci^ 

Se i m 2-10 ^^- C^cifd /. Verkdm 111, Cap. ne3Bpfcmafent)amS5rancf^O(fer»nt)e(gacramcnte, «nbe brin()efl<53at)e(J9H5ovi) f)er bat 
H)p t)i; gelduen m^oen, et)t)er n>i) njer i)ent ^ov ^r ogertje acf;tcn. 

•^nbeplftalfi^wi^Paului^fe^^^e, bat ttlleS^lncfwigfi; tor £ere (}efcf;reuen , fo fecl?t bc 
t)oc&ni(tt, bat t)uaae2lCercfe»nt)gigurenv)cr|ld(ii)nt)et)ubenfcf)alt^, ©o&t ^eue t)u raPejt 
et)t)er nicl;t , fanfJu L)ocf; bc flaven ^BorbMm 5Iuenff)mciI nicl;trecf)t t)or|lan Dnt)et)ut)en, n>at 
^;olt)e|lu t)enn ®ut)e^ s>m ben Siguren tiiben* l^er^aluen icf bi; raDen njill , nim i)u nic^te^ 
cm tf)D lerenDe Dtf) fulfen gij;3uren , bu Dorfldfl fe benn erjl , Q)nt)e bar t^o bruf cHu t)ele genjijfei: 
t)er2f)!)of]eI<^c^ri|ftc, olfet)t)neb'e(|en^erf?ant)e^/ S)enn ibt flett fulf einem 5od;berDmei)ett 
^roue^^felduelan, nicf;tcjen)ifferinber£eretf;ofi)n, alfebatmefra^e, 2)nt)etf;e Den^^ebruf 
t)e^ ©acramented \n einevlei^^ftalt nidx, ^«^ i^w^ct f)et)enn ^ 

S)at fojle. ^ucae ultim. !^ar C^vilhidtnjcn Siingeven men eincrfet) ©eflalt gifft, 
»)0 etlifc ;^octorenmeenen. 

$I)an)picf geantn)ert)et f)ebbe, bat met)en ©ebvucf be^^acramente^ i)ele ^emtffer Dt^ 
?D)attf). 26. levet, benn totl) i)e(|em Crbe , ^j;r ft; ocf neene ^^iic^nilTe t)e6 ;JBort)e^ M \M fdjol^ 
t)e CJpriilud £t;c&nam g6en)e(i ft)n* S3erf)aluen iDt mcer ein Argument et)t)er ^efen ^en^efl ii 
pnern?arl^a(ftioen^^p(lanDin()e (tt)o bev fufuigen mef;v Cucac ultim. ^aann» ultim. gefd^ve^ 
«euflan) alfefinen^obtbavbt)t{)obeben(ienl)e 2C. 

.t^i^r entie^en bvinget H mt Q3t5flud;t, i)nt)e fe$t, @e 5cbben nfcbt gelert bcn ® ebvue^ 
tfi^ ©acramente^ t)t^ De(Tcm Ort)c, fonDcv njeren fic^ nien allene Dar mebe \t^m Dt^^efcf^emet^en 
togf^ener^, be i)ov bem Q}clcf e Dtbflan , mtx ©ebrucf ^om ^anjefte Dnbe ^oncilio tf;o Co(lc<! 
nii| er(]Iif (}efunbmDnbe Dp^efettet fp, ^nbe mcent X^ox icf beffe erc ©runbt nid)t Dor(la* 

%Mmxt. 3cfDor(iafec)an|n)Ol, f)ebbtocf mp^^^Bdnbage^i^oIfofcJeepav mebe^e^ 
^olbcn alfe \i\\ i)^unbe^ , duerfl be SBar^it njad mi) t^o n^elbicf) t>nbe tl)0 fiarcf , Dnbe mofie fe 
bliuen laten. ^tbnfcd)(l, gp leren ben ©ebrucf einerlei)0e(]alt nic|)tDtl) beffem Orbe, lafe 
tcf Daren, m m\ me bod) Dele ai^ber^ fedvet Dt^ \\\mm ^rebigenbe , bnbe lifl m \\xmn ^jjf em 
£)uev(]inn)ats)??entngebefcjerme 01) jw^co bod; ^^^rmit, 0t;armenn)e5rlofen^utev? Jg)i)r 
(]eitjonid)te(?Dam(Sacramente^ ocf^efjtfonemanbfDanben olben '^eberen (Ivacf^ beflaten, 
geleretebbev(}6ebabenDthbejTem^e);te, batmebemCepen men einevlei; ©e(lalt fd)Olbe ^mn, 
QOnbe i)(ft alfd)i>n C^;)vi(lu^ fo (jeban bebbe , fo hi'^'^^ f)e ;o be^ alle ^tbt ?0?ad;t, SQBov ^efft duerf? 
ium, ebbev€«t)ri(lu^, ebber/enid)2lpo(ieI, ebber;emanbtDanbenQ3eberen beualen, bafgo 
fbt€J&ri(]ofd)oIbennabo^n! S)at^euc5I(leibt;onicf)t bpr, fonbevO}?att5*26.jc, ^ox 
it 5t)v benn nu befcbermet \ bli;ue gt) nid;t fulue(l be Dtf)uerfcbemeben Cdjjcnev^, be gi? bei;be €^vi> 
(lo DnbebenfeillfgcnQSeberen tbiMeg^en, bat()^nummevfonen()ubtboI)n. 

!5)at fdiienbe. '4)atCondliumfannid;tbiveIen» CD?att^, i8» SSSov tn)C ebbev bvc in 
mt?nem ^f^amen Dcvfarnmelt fl)n jc 

S)avDpicf0eantmcrb£tI)ebbe, batbe f)i;v im ©acvamentc cine QSovanbcvin^e mafen, 

etnberdaire€^ri|lug^orbtIubt, nic^t fdnen in ^J£)ri(Tu^ 0)amen »erfammelt [jet\)e(] fpm 
^ennnx^tDorfammelenfpiniS^^rillug^f^amen, f)efft (S^^ritlu^ fulue(l Dtf) gcbiibet , ben^ile 
fecDanficf fuluenfed;t, ^oann. f, f)efpinbem57amenftne(^Q}aber^5efamen,tt)eitf beSoam 
f. 6. 7, g. lo* 12. DovfIaretbarmebebatf)cfecbt, ftcIcvcDnbbo alfe em be ^oXax hi\\Ci\tn 
^efft* 4)dvbemeSii^e5[BovbDam€onalioti)oSo(]cni6/ ^bbcibtfineSf^^ate. 20cvbe€oni' 

cilia SM^e 25<«48€» 121 cilin bivelen f onen ebt)cr nicf;t , ijaiMt icf nid>t funber allcnc rcbe icf Dan eincm Concilio , tvcIcP 
t)cn ©ctuiicf cincrlet) ©cilalt^cbaDen hcfft, ^ar icf nipnc ?0?enin()c i^p gefcc()t ()cbbe. 

v5)ir brin(}et f)c nicl)tcj> , anc ^at f)c mt \)nL)iiIDic() tvcrt DnDc fccf)t. 3cf f;cbbe tt)ebber t)c 
^inicjc <^crfanimelin()c t\)0 (iEc|]cnitj_gcreDct, ivclcf t)Ocf) ncmanbt \)inbcn tt?crt. 

2)at)?iii* !^arfi)ntt)clc^crifcl, ndmlicfbcr^^ctin^e, t)cr^u(iin5cjc. barbcm^a^ 
cramcntc Q5ncrc mocl)tc \?an (icfd;cen. 

S^arup icf (jeantmert^et I;cbbe» S)croile tt)t) €5ri|]u^ SlOort hcbbcn , Qtl6mn mt f)t 
fcc^t , t)on voat bc beuef)fet , tvert f)c it)t ond nid;t tf)0 fo ijrotcr Q5ncrc DnDc ©linben rcfcn ( m 
t)e;cnncii mcncn Dar Cl)rirtui5 \><m fecl)t d^^lattty, 2 5, fe fi)(|en t)c 5??ug(3cn i)nDe Dp fc^Iufcn t)c €a^ 
mclc ) cfftDorcf) muiorfid;tict)citgcpul]ctct)t)crge(jatcnimirt)c, bcn bcgrotcllc^rc @at)e(5;d, Id^ 
iicnt)nbcc)c5orfamfi)nfi)nem20BorDc, begr6tc|!c*^ncre, nicfctlouen i)nt)c Dn^cf^orfam (Vn. 
uOiCD. ir. 

Jpir/c^en fcc^t i)c. S5ctt>i(c m») fulf c ^erif cf nicf)t bcttjccjcn ^ flifft O^att^Dpnjic gcnod; , t)at 
mi) ©at)e^ ^rc , vnbc j^ctcrinc^c t?e^ ^J^cgcjlcn nid)t ^rot tf)o .5crten Ql)an. 

2inttt)crt. @at)e^ €rc ^ntic De^ 5*7c3cff cn ^eterini)e tl)o fofcn , i6 fujlc bc (^umma M 
Dcm ©acramentc , fc ^cfd^cc t)enn t)a4i ^rcflcrcn ct)t)er Dan £ei)cn gejiraffct n?crt)e , tt)et)bcrrcDe 
icf nic^t, ducrjlDarumme Cf)rillu^^^lot)tbcrC5vi|lcn5citt5onemcnDc, ct)t)cr (S^briflu^ ^e^ 
ucl)ltf)ODcrad;tcnt)e, i^cinemibarm^crti^e, t)nt)et)nl9t)clifc(^traffe, t>am5)uucf,nid;tDari 
@at)ecntfpratcn. 

. 5ilfcicft)arfu(ue|lfcriue, bat (J5rt(Iu^ fulfcdim 5(uentmdlnicf)tf)cbbescfc[)mt)et, ccf 
nicft^aulu^ , od; nid)t Darummccttvc^ t>am (S^aeramcntc Dorminrct , :c. 

(Spricftf)e, icffDnid;t€N^u^/ C^riilu^^aDDeocfmcn ia.CO?enne, f;ir fp ^ol fo 
Vcle Dufent. 

5(nttt>crt. !5^aticv(Sf)ri(?umDnbe^au(umDptl^e, fd;ut5 nic()tDarumme, Daticf m 
mi) Dat f)oIDcn fcf)olDe , t)a Dn Dorgiffti^e 21DDcrc mi; laflcrlif cn tt)C>ttd)H , funDcr Dat mcn no* 
^attf).26. nod)i.(£or.ii. DinDenfan, Dat/cmanDt Der ^ar lid;eit einmdl fd;o{Dc0cDad;t 
^ebbcn, DnDfonDeDod;tt)Ol, beiDc b» Dcn ^lpoflclc» DnDc Den Corintf^cren 0cfci)ccn fi)n , Dar^ 
f)alucnmcnocf inDcm5)ccIesar ncne 9tcDef)c|fit, Dmmefulfcr(Safett)iIIen, Der €britof;eir 
|d;rc^ iioat tf)0 Dorf ortcn , ivat cn €f)\-i\M nutte jjcf anDt DnDe (^tgtmn f)tffu 

Cfft Du nu fed;l] , ^aulu^ f)cbbe fe Dar na Dor fulf c ^l^crif cf Qtmvmt. Sffiol , W Doc& 
flilfc^ tDOl cn v5udoaDcr auer fi;n Q3cct/ icf fn^i^^e auer fulcf cn ^acramcnte. 

CucrftDarumme|onid)tDorfaffscfettct, cDDcr Den 0cmcncn €5rrflen cfftje^ mtagtn^ 
tt)onuocfd)een. ^orummc^ 3Dttt>a^De^^crcn9£Soi't»nDe2(nfcttin()e, tt)elcfemt5olecff 
me, Dat5eDarinnc/d)tc^iDatfd)OIDcDoranDcrt5cbbcn, Darumme fpricftjeocf, tcf hcbbct 
t)am ^cren tntfanscrt , tt)aticf/un)(}c^eucnf)cbbe. ^atDu5irbcrbrin(}cll3o5. i^ S)cQ}a^ 
Dcr baDDe cm allc $)incf in Dc ^cnDc gtc^tmn , DnDe tt^ult Darutf) fd)luten , ergo De Slpollel f on^ 
Dcn nic&t cjcten , ()cf)ort allc mcDc tbo Defter ^^Jrouef unft , Dcnn iDt f linnct eucn alfe ttjcnn icf fcDe, 
crgo ^^ctru^ f onDe Den ^eren nid;t Dorfaf en , ergo ^aulue f onDe De C^rijlcn ni^ muolgm. 

€e 5 ^$^f H2 II.^i^iiUT.TeriodmnLCap. I Lilb^iitftJftMftgfcC^i*» 5Q?ocf;fe oef \)Ovt fcggcn , ergo wt) f dnen ocf n(cf;t jjetm / Denn \d m\ii m^ , Dii l;ebt)e|l eni ;o 
n (^Xi^ »tf) t)en J^enben genamen ^ 

^at i)r. ^3Zen 0a( nemant>e tf;o befberlei; (55eflalt ^njin^en, 
S)afup icf ,(]eanta^evt)et f)cbbe , W einem 33enev Dee <guan(}e{ii ^ebdre W ©acvamcnte 
Dtf)tf)Ot)eelen, alfe€f>vi|lu^'2Bovt{ubf, aflen Cf)ri|len , De ibt Davup becjeren , ^at mend^ 
uev ji f^o{l)e Denjennen ( \>t t)u t>nt)e t)i)n gefyf e bav t)an f^arten , \i<xt fe mit ;um fd)e(ben , f etteve» 
»nt)e{a|]evenDpbeffenvec^ten ©ebvucf ) \^^{ ©acvamente anbevil vefen, a{fe Cf^viftua ^ovt 
lubt, t)avn)ertnid;ti)tf),2C. 

J;)iv )g tmx nic^t bav men t)p anttvevben DavfF. 

ifieanbevenarguniente, bcfebtv p(egen tf)oi)dven, ndme{tcf »am ^fobeim {euenbigeit 
^ijcjamme, tjanbcvQJorii^anbe^inge (wo fe menen) bev bope{ SOovt 2lct.2. ^an 5l|tfet« 
finaebe^*Sabbate<5, t>an bev nocI)teren ^ntfan^inge , bar icf fort mx bevgf^a, bemilefefo 
p(ump wbe ^\t>^\m , W fe en 5?inbt fc()i;v merfen fan, be^^unt bejfe ^rdue^ €fe( et{ifev matc 
t()Ofmufen,'fevetf)duevfifovtn3ebbev, bennf)e i)d[etivo{, batbelje^of^e (ndme(icf, ergo 
me maci) tovbcben i^\>ix roepgeren ben 5ve(cf bc(5 ^(obe^ Cf)vijli , ben/ennen ^ox \)t f!)n QMobt 
t)Ov \)or|]dvtet l)e|tt , i^^^^x , ergo» iU fd)al fri) (lan fbo geuenbe ebbev to entfan^enbe \mt me nDi{) 
nicj&t (uben ml @o f)ebbe icf m t)p beffe Dfijlen @runbt be^ 225ovbe^ (!^{)vif^i befd)(aten alfo» 

^Oivjlcitbat 9IBort; be@ebrucf, a{feeinet)a|ie@runbt t)nbe?0?ure, bem aae ^uuel 
t)nb ®<\\^i^ Qjienbe i)?t)fen fd)d{en i)nbe mdfen , \ioX 6uer(i bejfe ^vdue^€fe{ m nenen S)uuef 
ebt)ev©abet5^ienbtmebej3evefentn?evbe, ^Mnitht Dnbe fpvicft* 

^^^^itbem^^Bovbet^nb^ebrufe f^abere t)?i;ni(^t, funbev ti^pfen em inaffem ©cf)Ovfam 
t?nbe QSnbevtvevpin^e. 

5inttT)eit •^etmbat^pcvfeDtibbcJ^dbtfotveve, a(febe.5)«cOeffuni)e l^iv fmed;et/ fo 
tt)evc be '^t\)i|l t{)om enbe , auevfl me beuittbct iU (eiber uk anbev^. 

(gcd)[l tijpbev , n^o tja|] f)iv jleit be^ 21 rticufipen ^???infcf;en 2Sovf , t)nbe be SDSveue^ ftne<? 
Q)ebvuf e^ op ben @ai]b gcbumet , bebben tt?i) tf)or ndcje (]ef)dref> 

2inttt>erf. 3)e i)irtieu(i|]e befFt ben ©ebruf ^tf) bem 'JGorbe Cbrtfli (jefd)reuen , t)nbe 
ni($f t)tf) ^infc^en QSunbe, ti?o bu 5)nb bi^n gefpfe ben ©cbvuf leren. '^Bultu n{)u i)tf) bem Jpeiv 
tengeborfamfon, mibe n)vfenbem3BorbemitaUev^nberbanid)eit, anefmec^ent, (ereDii^ 
be bo a(fo mit t>n^ , tt?o \^at 'IGort biltf) , ttjo nicl;t , cfft w\) benn ivcbber bt; t?nbe bmi (lelpf e '^^n^ 
geborfatncr t)nb ^lBebberfireuerf^ eitt?e#t\n'euelen , t;D bennod) bctev , a{fe Ht tvt; Cf^vijlu^ ^Bovf 
ttiif im fo t)a(fd;(ifcn f)anbe(en fcbofben , t)nb t^ebbcv €f)rij]um i^veuefen» 

(Sed;j] ti)ibev Cbvijlu^ fpvicf t an mit ftnem SOovbe , bvincfel t)t^ bem ^elcf e , be bero^ 
pen tf)0 bem Simpte bcv '^Btbbelinijc beffe^ ^acramented , t)nb "^o^t m bev Q^eropinge t^nbe nicf)t 
t)ov, be5lvticu(i(lefpvicftan (fed)(iu) mit bejTem ^Oovbe be t)mbevopen , t?nbe mafct cn ein 
^ebobt, baven€f)vi(]uiJneen@ebobtfiemafet(;eftf. 

Sfnttvevf. !5)ttf) Commentfen {id;t beffem g3v6ue^€'fe{ fo fwav im^;)duebe, baffte ocf 
tavbauenimargumentetjamConcilio , tnfpnevprobiwfpvicft, bavicf rr(imt\)ere,f)anbeiJ 
lebeicfben^^^evt, nditK(icf/ batBibite, tt)0(trutw(ifcv, a(fetcfff)ofee, tt?atf)e bavmebe mi{, 
brin9et{)ebeffcfu(ue©{ofc, t)nbmeent, ibttt)evefeevtvmi)eiicfse!)anbe(f, tvenn icfbafiBovf 
Bibite , biibebe aHene t>p be 5(pofte{ t)nbe setvt;^cben ^Pvejlev. Om^ ^obf betvave mt; m fuf^ Snnftc 25rfl4^e» ati cUMxiim^xwhiit, nijt®ai)c(? 2[OovDe tl)o5anDe(enDe, fobnnget f)t hixamxmiie, be|Te 
t>ntrinve I^ubinnc, j^ oiierjl Dav bauen gcnod)fam i)Ovantrocvt5et, antmerbc ocf nocl; thom amxf 
f!ot)e \m^i feage ,^^(\t tie ^nM)(i Dav nicl;t an flf)a , irer (g^viflu^bat morbefen Bibite, ^en 5(f)o? 
frclen cjcfecbt^^f^c jft , fuuDcr tver ibt adene m fe »ni) De ©evoi^tjeben (]cfecbt t»nt)e ancjcfcttet fi) , vn^ 
De niciuocf met)ei)or De^an^e^brijlen^eit, DarupI^eflt-^JJauIud^^efd^et^t^ecjcuen i.^ov. i r. 
te ^at ^^ovt Bibite , nid)t allcne m be ©eiv»!)cDen , funDev m a(Ie €f)vi|lcn \)tf)(}ebtiDet f;cft, 
m bauen UM;Dev (3cfcf;vcucn» *-2Bovunmie fd)o!i)e icf benne nicl)t mit beJTcm *xOjovDe , ocf 6e Qt* 
mcncn€f)viftenanfpvcfen5 3bt jd /o nccn Q5(ot>t De^ 5(mpted, eDDcrt^p Dat5fmpt j}e(}euen/ 
funDert)e(^m)en'^eftamcntc^, miDeDavupi)thacDccIet, tvobauen an)Dev t)0vf)ani)elt, bavum^ 
nie, DctDile ict* fee in ^J^auIo, m I)c bat '^BortBlbite angenamen Dnbci^ovfJan f)eflt i* €or. i r. 
lcret \)nDe t^ovf (avet Davfuluej] Den Corinteren , fo (eve ict i)nDe cin ptlicf truwe ^veDigcv , /o bil^ 
iicf i^ovDan. 

2Bov DinDcflu oif Daf icf cn ©eboDt aemafct f)Mt Mn Dev ^nffanatn()e Des Duflenfa^ 
men^acvamente^^ ipiv/i^€()vi|lu<)2infettin(!e, miDeq>au(ui^Q}ovf(avin(]e, Dc ^o(De icr Di> 
t)5v , 9en6(}et Di; f)iv nid)t an , l)c|fj]u ocf ^U(i)t tf)o feenDe pnt5 geifiii^fe ^ucCit, De confe. 
dift. 2.cap.Comperimus. ^^Davocf De^amejltDii, DatmencDDevDatmi{Icnfamen@acva> 
nKntcntfanc!cnfd)aI, cDDevgentjiicf Davuanbliuen, Summa, Dat 2BovtBibite, /^©nijlu^ 
Sa>ovt , DnDe ml)ont Dev gantjen Sbrijien^cit. ^e nu tin <Sd^dp (^f)vi|li i6 in fynm (^(^dp 
(ialle, tvcvtDctl^n ^temmcnroolfennen, i)nDeDe«c^aue©aDe^nlc{)ti)oraci)ten. 

5i(fe Df ffe ^v()ue^<gfe( nf)U nicbt mef)V an €f)vijlu^ 2lnfef tincie i)ovue(fd;en DnDe t)OvDeruett 
fan, be(}unDtf)eiDttf)ofd)enDeni)nDef5o(af]evenDe; t>nDe|)ef|)iDten®(>tsen335ort, ene 2ift^ 
fu(e, 9\otten;07e(leiniDanDcr£ajlerin()e, Def)cl^tI)Dem0oDt(ofcn, bouefcbent)nDet)ortn)iuef^ 
Dem5;)ertcntvcDDerDe|Tef)e({e^ar()eitDid;fef, DarmenIid;tlifenfecnt)nDe ricbtenmad;, tDc(cf 
cint)or(ji(tficI)0)?infa;e, br)Dc(Ten SirtifciengerafeeonDe^cfmermcf bcfTf/ nicenf Dennod) 5e fi> 
mi;aUenfvonnen, ;aeuena(fcDeQ5ienDf, DcinDerg?ad)tfpn fuIeQ3nfruDtt\)arp mancf Den 
2iSef en , t)nDe Icp Daruam l^enn tvaf fteffflu Docf; ^iv gihakt J&ev ^vdue;(SfeI ^ Ccf mt an^^ 
DevdDen^ont)nDe(£Dd;anDet)OV©aDci)nDcDcn^uDen^ @omad;(]unu ^en vi3nnen, ©aDc^ 
^iovf (]eit f)iv no^ all Mfit , tvt; miUn ouevji Dt; Den?i(c Dai 3aaf;c tf;o even na jin^en» ISpben yyjj. SlrticFel 
tt)t; 

fce 

Den, brin(jerocff)cv Den T6.5ivfifc(Davicf^cvaDenf;ebbet)ff)^pevvPomerano, t)anetli;Fen'^Ci? 
jlen tf;o be^o(Den , Dav icf ocf neen @aDc£? 2Bort ^an hibbt. 

^lnftDcvf. ^afbc(an,(]cfmt)Di;nct)nfvuroeflo|f£vDe^:^of(jc, nomeftcf, Dif f)efff neeti 
^ovf , ergo tvi) fd)i>(en me biHicf baxmn entf;o(Den ^ s^JJenfru Dat icf Dc Sophiaifd^en ^W 
fc nici)f t)or(tf;af @ug(]eif mpn argument:. 

SH5affi;nc3nfetfin3c, ^eret)nDcq5euc5i{)efffii)an€{)rifIo, Darfd[)(tfmenai?ofaen t)m 
De Dav baucn nic!)f anDev^ Dav mcDcanvicijfen» a 24 IL C^etla /. l^erlochts IIL Cap, ^e©ebrucft)cg@aci'amente^te(fefpne3)nfettm()e, ^ere vnDe ^euel)! i)an ^f)ri|U\ 
Ergo bar fc^al me nf^a Dal^en m\ii nenen anberen anricf;ten. 

Major:^euf-i8. C!}?att5.i7. Q}alat. i, i.^im,^. 2.3otanni^» 

Minor ^attf> 26, ?0?arc. 14* £uc.22. i.Cor. u. 

^e red[;te ©ebrucf na W\^nt, 3?nfettin^c /^ batfuluise entfancjcn , €ten uni) ^rincPen, 
Dnbe t»en 5Dobt De^ ^eren t^o i)erf linM^enbe. S^c frdmbe \)nreci)te ©ebrucf \^ , batfuiuijjc tl?o 
offerenbe m be ©linbc ber l^euenbigen Dnbe ber S)oben , 5en tf)0 fettenbe tnbe t^o bemaren , t)m? 
meber@traten (t)pQ3orben|]^an)cfllife^ ^ffate^) tf)0 brejicnbe , ©elt bar mebc t^o fam? 
mclenbe , :c* M fc{)dfc x^\) m^ entf)Olbcn , tvo be 2irtif el lubt i^nbe bliuen hx) bem 3Corbe* 

i)i I G. %xi\h\ ben ^w ^crbringeft t>m ben geflen , ^afcf;en iJnbc ^in^flcn 2c, t^o m)ren* 
be, fumptf)irnic()t{>i;, benntKm(^acramentet6obrufenbe, !^einapenbarf)elIe'3Bortt)nbc 
^cuef)!, t)anben geflen ouerjl nicf)t, funber tuerben geraben tf)0 bef)Ofbenbe, t)mmc bc^ 2^or> 
bc^ n?inen , bar fe i?p angefettet fpn , tvo barfuluef! ^efecbt. 

5)u fed;f! , einem jjuben ^cit)ercr gef)6rct nene iSd;rifftc tf)0 t)orberenbc. 

^lnta-icrt. Jg)ir t)ormelbcf!u bt;, bu arme ^rj5ue*(£fel, m fcf;rifftloft bu fi)|I, bt;nen 
J^anbel tf)o bett)erenbe , f^ebbefiocfmcnancne^elert, tt)0 bu probreren |cf;al, tf)o probcrenbc 
i)arnid)te^bo0efi, buncfctbt)benbitf)nid)t, i)ort)nfentt)arbafftigcn, tjnbettcbber ;umenfo# 
j}en6affti5en@ebrucfeneflarcfcQ5en)eringefi?n, batn^p^abe^^^Bert i)or »n^ f)e(>ben, t)nbe 
gt? nic&t einen '^iittef i)tf) bem '^orbe ©abcd <c(ftgp alfc&on f;unbcrt indf;l barummc ^jcuorbert 
tvcrben) f dncn t)pbrin^cn ^ 

S)ufed;fl,bar(i;nicbtan^cle|)en, e(ftibtinitbcmbcfe^eucn20Sorbc(5)abc^ bcn?erct ft? 
ebbcr nicbt* 

3lntt\)ort. ^fuibi)anbuf)om6bi(jcf?ofte S)uuef, \i bt) bar nid;t an(jefe(jcn, tvaf bu 
t(\\t Sbrifiu^ £i)uc t)nbe Q3Iobe bon fcf;alt , ben?ile \U bi; apenbar t)orgefcbrcuen ff eit , fuuber nien 
bon t)nbc bcmbclcn m i^^t bi; t>nbe bi)nem ^ef pf en gelufiet ^ Jpefft bt; nid)t be ^tcmmc bttJ Q}a? 
bcr^, bcr^ropbeten, t)nbc^po(ielt)p^f)ri|ium5en?t;fet, battneen5iH'enfd;ofbe, !^eut. ig. 
^<xti\), 17. Diom. I f.©af. i. i.^im* 6. :c. J^effftbuocf gct\?iffert)'nbct)afIer©abed'.^ort 
t)an i:5riffo in ber f)iUi(3en€bn'|ltifen 5?erfen , ^an ber ^antjen €f)ri(llifcn ^'erfen »or ©abc^ 
SHJort angenamen t)nbe ()eprebi()et , affc W mt> \\\ ber ^MbHe i)or(jefd)reuen ^i\i \ Q3iibe nid)f 
fonber3ei)anbeffem(^acramentc?i])?attf).26. :c. 3^bi)bennbai*nic&tansefe(jen, roer ibt bar 
betDcret tt)erbc ebbcr nid)t ^ -i^oX bebbe tD^mit/utDem V)nj}efcl;reuen i^orborgen ^cX)i^ 223orbe, 
in ber Q5ibfiett x\\^i t)oruatet ( bar 39 men \mi @afc \:>m armen l!ei)cn mcbc Dorbldtnen i?nbe 
tjt)ren) tf)obonbe. 

S)ufcd)(i, ibtfrcncfebcntonnid;t, funbcr (lcrcfc cn , e(ft ^i; aflfc()on hmw €f;ri^ 
flu^ Q^eue^f ^C(i (feacramcnt^ ^anbefcn. 

%x\imxu :5)at mad;f?utDol feg^ent^anbcm tvflbenfofen ^lffafe^ £ouen , auerfl berecbtc 
€f)rifilif e ^oue f)6if ficf an \i^i 'iB^xi mU <^ccf en bcg ^percn , t)nb t)0lfict bcm recbten (l^ebrucle , 
tvo.bat 3:Sortlcref mibt>orme!bet2Som. 10. 

?3p Den lyti^ %xMil 

'^ox m bcn ^rancf cn '^ox ©acrameute rcle in .bciberlei) Q3c(lal( xu "^ox icf ocf tvDbcr 5urtfec 23eil4ge* aif j)cfcf;micnf}eb[^e, t)atiDtnid;fti6i)icf)fi)i)mme&cr^rancfenit>iaen, t>atl) ©acramente ine^s 
ncme)cf;appeben>aren, beii?i(enic{>tmef)re(ientlicf gef)6re r5omQ)roDe mhW\)m, hatiU 
cin-^iicramcntefi), alfeDat^ort, tt)c[cfer€()ri|lu^Dartf)O0ruFctf)c(ft, ivoafle @e(ert)ett 
motcn bcjtan , ocf t)e confe. dift. 2. cap. Panis eft in altari , i)0rmclt»ct iverf. 

Jfpir ent;e()en brinjjct k nicf;t funDergc^ , ane bdt f)t (ecf;t , iU f;ebbc necn Sx^ «ipcf ; 6rin<! 
^et ocf \\)ct)Der f)er Dcn olbcn @d;i6r mn Dem hoc facite m\>t Biblte. 

2(ntivcrt. 3nbijJemQ5cucl)(en)crtf;nocf) ^rancfe ebDcr ©efun&e aff^efunberf, funbei: 
anebcDroucDe unbe befmcrDc v^crten tvcrDcn <jcefcf)eti)nt)e,ocropen , \)i^ ocf enc paaantcfcf;e ^of^ 
ijc, iDt f)cfFtncen&empcl, ergo, iDti^ t)nred;t, iDt /iJ genocf; Daran , Dat Cf;rifJu^ 2[0oit 
f;ir /^ , «nc /enicje exceptie Der Jvrancfen» 

53p &cn uiiih ^xtidcl 

^at me in Der ?0?iffc DuDefc^ finge \)nDe (efc , bxin^a be D. Martinum , ijnbe De <^t(\\)t 
TOrcnberd;), DcDat(ati;ninDcr9??iiyef;el^benbef;o(Dcn, fd;c(Dtocf DeDatDuDefd;in De9:)?ifl"ctt 
georDent f;cbbcn t)or 0!)h'|Tcfl6rmer. 

5intivorf. 9[Bat D, Martinus ^efd;reuen bcfff, DtiDe tf;o 9}6renbercf;^ef)0(Den tDerf, 
a^evDen fc n?D( tvcfen tho bcfcOermenDe , icf bim^ 6mtfi ^twifi , Dat men D. Martinus nocb ^lb^. 
renberd; DcjTen 5lrf if e( tvcrDen Umn condemneren , DeiDiie f;ir nemanf (jenoDi^ef cDDer (^cDrun^ 
j]en tvert , funDcr nlkm an^etcf ent , njaf t5or 5^uf ticbeif ^nDe ^ctcrin^e Dcnet Den ^f;of)6rerert 
i.€oiM4. Datfe(ji3eicf6ucr|lnid;f, a(feDeffe2frfife(in D!;ner(u(](}en 'JJrobrerie (leit^, Dcmt 
Dar j»^(jct5om5^eeIet)orfn)e3en, tf;omS)ee(e(!efd;(ic^t)p0efagcn, fimDcrnH) tcf enei)efetfef mi^ 
Debctvcrcf bcbbe. 

Q[0i))]6rmen ocf ncnc*I)?iiTe, n)0Du£a|lerer fcf;e(De(I, tnenn^preDenn^eDDerDen^runje^ 
f if en 9??iiibrucf bt^ hilligm ©acramcnfe^ , Dar g\) jum ivremerpe DnD Jl^opf;anDc( mcDe ^cDre^ 
«cnbcbben, iun)aiQ5uDe(tbombe|]m, mfenarmen ^uDent^o^roten^^aDcfe, beiDcDe^^t;^ 
ue^5)nDeDer(gec(en, Darupmad;(luDi;tt)0(n)atff)0rni(ien, DennDe?)D?((fen(i)nf/un) (bcfem 
ncicfiDOi) omiaffmh^n, menbi)t>ni5fc&a(tubeiDeO{eDct)nDO\ec^t, @d)riift DnDc ^orf, 
ftcDc umDcn t?nD blimn iatm. ^ejlu Du D);nen ^6(]cnbrucf ocf mx tneDe f Jo befd;ermen , Dat 
brin0el;crt)or, in Di;ncrq3robreri;et)ittDe icf nid;teeJ. 

:^ettM7e ^pcrr^^Suvjejibagen/Uajlc onDe Rarcfe Q5en)eri'n(je.gefc6reuen f;aDDemDer Q^rua^ 
fn?i;(]cicl;cn OrDen};nge (nid;ta((enet)pDuDc(c()inDcr9}?iiKn, funDerocf mn DiiDefd;en ^t^. 
DenDcb:;Der:^6pe, n)0 mcn Dar (efen tnad; ; Deicfnid)ftDul]eff)Oi)orbeferenDe) WeflFicfDar^ 
bi), fetteDe fe bi; Dejlen 2{rfife(mif t)t5(]eDrijcfcDem O^amen. 

5^ar tntmm probrert^e t)nD fed;t, ^uaenf;a()en ft; nttn ©oDf , (};n 2Borf fj) 0£f nicf;f 
pjnDc^ -20ort, 3tem 5e fci)0(De Daf erRe S^orf uCoy. 14. ansefecn l)tbbm, nomiicf, 
De^eue. - ' 

51 nf tDcrf . ^at ^err ?Bu.()enf)a()ett iteen ©oDf fi) , tvef f> f)t am D);n faflerenf t)nDe pro^ 
brerenf ejants ml , Derbafuen 5? ocf beiDe (tcf m\)t nff e 93?infd)en auer^je^eucn f)efff , i)nDe (lcf na 
Q)aDe^ ^orf geuaf ef , befft ocf nid)t fd}(ici)te^ wilUn fef ten DnDc fd)r!;uen , m Di)ne erDcfcben 
©oDere, funDerocft)tbi)atler©runDf beweren, DeDun)o(mad;(letn)e^befnappen vnD befeue^ 
ve» , fcf)a(f fe Dennocb ftan (afen fo oafl affc ^emmei t)nDe SrDe. 
II. C&cil^ 1. 25<in^. gf oQp ^i^ II. 5C&cifa /. Veriodm III. Cap. Q5pbc£cue6efFt5eocf t)efc bct5 (atfe &ii r>nl)e bpne^efeflen) gefcen, bumdc^teftDeit 
ttienenbeteber%en»ni)e©(i;ftnerpe, t\)cbt)er^au(umDjDm. n. i.(2)or*i5. i/^im. i. 
Si)enn mit »orf^ent(if en ^ungen t^o ftngen , baruan tie ©emenf^eit QSerjiant ^ebbcn mad; t)nl)c 
gebefert werDen , ije{)5rt Dcfc nc^er t^o t)er ^euc , alfe t)ntDet^cn uni)e i)nuor (renDijjcn (gancf fln< 
cen anc ^Seterinne* ©o /^ ocf Dejfe 2lrtif e( nocI)^er ^u^enl)agen noc^ mi;n, fuuDcr Da* ^ov* 
fammciin^e tJt^ ©aDc^ SIBorDe , tf)0 ()uDe DnDc ^^eterin^e gefteflet 

Q3tl^^au(o i,(£or»i4» ^ari)anDcmt)or(Ient(ifcn^efenDej3e5anDc(tmcrt, t^iit^cDre 
©tucfet)p, DarmcDe6eDcC9?cnin0c^au(t (tvoemDiincfet) tt)i{ Dorf (aren* 

:6e crRe , De Dar n)t;ITaget , \)$ jjrdtf^er , Denn De mit ^m^tn reDct. 3)arup fec()t fte , 
^au(u^5ebbeDer5a(uenDen2BDlTaoen)or5etagcn, Dat 5e Dem 4un()emDtcDer beneme, De» 
t>pgeb(afen©i;nn. 

5intmert. ^au(u^llralfetnic&taflcmDcnt)p.^cb(afen (St)nn, eDDer fi)ttDefc^e97i)erert^ 
f)i\t, fuitDer5efedt)tapenbar, DatDeDar tt)i;ffaaet ^rdtcrfi), DennDcmit ^unoenreDet, De^ 
gifft5enicI)tDv)nc,funDerDeffeCrfafe, Dcmif^unjjcnreDct (fpricft^ecntveinid; tooi^en) De 
reDetnicl;tDen?9?infc&en, funDcr©aDe, n)enteemef;(5retnemantt5o2c. 2[Gol duerjl n)i;ffa? 
get, DcbctcrtDcQSorfammeiinge, tcfwo(DeDat0i)al(entit^unc)enreDeDen, duerjUe(e mcci: 
t)at gt) njpffa^cDen* ifear t)o{get nu er(l , tioat Du t)ptl^it(l , 2Bentc ( fpricf t f;e ) De Dar tvnffass 
get i^ j)rcter t\?etinDemit ^ungen rcDet* 

®u(lu nu m\ ^er q^rdue? €fe(, tvor \!)\x Dt;ne ^robrerfegetcrtf^cpf Q5n(jefaM;ue(t 
tan Dem (^cbo(emei(]cr Dciti :£>ituc{ , Dc De fuluicje ^un(l njcDDer €bri(]um ocf brufcDe , ^ntxh* 
4» DcDatcinet)t^Dcr@c()ri(ftt)ptoci)7 t)nDcftt)ec&DatanDcr, DarDe5}?ac!)tanm(acf;, foDetV 
Pu ocf» 

53c anDer De Du tjt^ Dem tjor^enannten 1 4. cap. t)pbrin0e(! \^ Diffe. ^en De ^myt @e; 
tticnetf)ofammettDcquemeaneinem CrDc, t>nD reDcDen afle ittit ^un^en, Dar qtt)emen ouerji 
^cnon i?epen cDDcr S^nge^dutgcn, ttntrDen fe nicf)t fectgen , gt; njeren t^ttftnnicf;* @u Dar ( fpricf t 
l)effe^rdue^(2fe{) tDO^au(u^rcDett)anmcnnigcr(epe5utt0en, DatDceiitefii^DeanDer fo t)tf;# 
&(erret» 

^lntmert* .?)ir fiitf) me auermd(^ , Dat Du D vnem o(Dcn 9}?et)fler ntc()t en t{open bift , Denit 
m Deffen ^orDen flept fo gatttj i)e{e gefc^reuen, Dat mi;nen 21rtife{ flarcf betvcret, Dar Du 
Santj DopnD blinDt t)p oeiDOrDen hi^, 5)ar |lei)t t)an Der ^i)pen eDDer J^arpen , Dc ncneit t)n^ 
Dcrfd;eDeltf en SuDt m\ ficf geuen , Dar men ftcf Denn nicf)t na ricbten f an , t)an Dem ^epen , De t)p 
Dat t)nuorftenDi(3e Q5cDt nictt 2lmcn fe^^en f an , 3tem Dat ^aulub' m\ (eucr itt Der Q3orfamme^ 
lin^et^t^flF^^ortrcDent^orflenDtlicf, tvenn fitfitepnDufenf^BortmitDer^itttgen, Dflti^,^n^ 
itor(]etit{icf, 3temDfltDe*2Ci)ffc(tc)tnj3eDen(5>eldui3ent{)o5dret, Darnf)at)o(get erfi, tvatDu 
t)pt()it(lt)anDenQ3tt5e(dui0en, t)nDeDuDefiDar t^o Den ^ej;t t)alfd}{ifen , Denn tvor rcDet f)ir 
^aulu^Danntenniger(ei)e^un(ien, Dat Deeinefiid, De anDer fo t^t^geWcrret f)e(ft, f)\x fleit \o 
m\)t, tt)oDua(ofe(l, t^nDcreDeDenitiitaaerlepe^ungcn, funDcrfo, t)nDereDcDenaflemit^utt^ 
flcm ' 5>it{) be|lbaicftvo(, Datfct^norDentlicfmit^^uttgeniicrcDetf^ebbctT, tvoruitimc fd)o{Dc 
fc anDerg ^au{u^ t^otti orDent(if en bcDenDe t)ttDe prcDigenDe fo t){i)t{icf (jeuorDcrt f)ebben , auerft 
Deffe 2Bortfegi3etitnid)t, ocfi^nid)tDe^cningc^Nau{t, aflencmcDDer De Q}nfc^tcf{icf)eit Ded 
^{naenreDenDc^J* funDert)e(emecr, n)eDDcr Det) a{tf)Ot)e(e0 ^cbrucf Dcr '^unflcn , t^ofci)ri)* 

ueti JSrtfce 25<fl48<» 127 uenbe , l^enti f)e mbtrt ;o nf cf)t fo Defe cmevlepc ^uuQm tf)0 bruf enbc,, alfc f)t m\)tvt mb xoUf 
t)at men «orflenbtlicf vcbe DnDe Wf;le^^e» 

S^ufed;j], ti?oani)eci)ti(f;, i;nnic&, \)(pt(c&, ®at)efrucf;tevcn, l)c£ci)cnsctt?efcnf9tt/ 
imtn ©aDedi)enl] antf)o5i^renDe , t)nb l^ebben numerle ^efec^t t>at Qt) Ml tvercn. 

SlnttDevt ^atDc £et)cn 9efed;t cDDcv ni<i)t (jefcd;t feebben , cDbcv noc^ fectgen m6^m, 
ean /utvem ©ifaticK onDe m) /iin) , lath icf aKe^ Dr^uen , i5uer|^ tvo ^er (\mm Dod; Dc ^rotc 2Im 
bad;t in U ^iiDe tlfo luroen Iati)nfd;cn ^Hli^m t)nDc ant)erem (^efancjc t)nt)c ©offgbanbe f Q}tl^ 
Der cjrotcn ^^etf;er!n()e ^^n&e 97utrid)cit, t)cfe crfanc^cDen t)r& t)cm t)nuor|lenbigen |i'n(jent)c? 
g^ein oortvar , Dcnn tvat ^^eterin^e i\)t bxinc^tt , <2)a^e^ 3Bovt aef;6vtt)n&e nid;t t)ov(lan, mac^ 
tnen fecn ^)}?attb. i h 3cf ftt)j;gct)cnn, n)at^etcrin^Oct)tf;fulfemt)nuor(]entlifemt)n()e(}rurt* 
l)et)cm@efanc|efamenfcl)oIt)e, n)0r5ert)enn? ^^arlicfnergenanberi^bev, bcnnt)tf) bem Daf^ 
fd)en£ouen, t)en(3!)t)ovd;;un)^o(3enpret)i3entt>cn£ut)enin9cbiIDet f)abDcn, nomelicf, foDcfe 
©ccIcntf>ot)orIofcni)c, fot)eIe2Iflategtf)Ot)ovt)enent)e, fulcfcin^elufc tbo ^ebbentic , fulfctn 
Q3ngc(ufetbocnt(jl)ant)c, Defulfe^iffen,'^!^)^, Q5il^eanb6ren2C» S)arutl) ;dbi)ben Q3n^ 
uor i tcnt)i(tcn De 5lnbad;t t)n'o g^nnicbeit gcf amen. Ouerjl alfe /utve £6genpreDise m^ , fo mi 
ocfDeualfd)e£ouc, alfeDe^ouc, foocfDc^InDad^t. €in qwaDt ^p , cin qn^aDt Wem 

!^iifed)fl, Dc^iircfef;ebbe;utt)cn©aDc«5Den|lgeIauet, t)nDc laucDc en nocj^tvcnn Jeen 
feege , vnDe t)nfen nid)t, 

2Intn)crt. ^at fanicfane^njof^clouen, Dennalfemctvifricbtcn, naDcmQ5e|tc()te'Dct 
C(3en , fo /g ;utDc Dc prc(^ti()c|ie t)nD De f;erlif e|!c. Oucrll fo Dc <^urcf e t\)U|]e ©aDc^ 23ort t)nt) 
^t^iden, t)nDealfcDcnnefcbomeDe|utDen ©aDc^Dcnl^, n)urDef;c(}Ctt)ic5licf /uiDt)Ovcincnl^upert 
^oucrDicjer/ ftolter t)uDc precbti()cr ^ouen acbten , Denid^t t)cle (teuen t)itime ©aDe^ €re t)nDe 
fi)n(SuangeIium, fuiiDerancne^Dcn^uDenDe^unDtt)nD Ogcnt^pfpevven, ;utt)cn ©epven^e 
anf bofecnDc. Ouevft t\)p bebl^en in Dcffev @af e mit Dem ^itvcf en nid;te^ tf;ofd;affcn , jjifft mt; 
ccf ()rotbn)unDcv, Dar3i)avmen^vi;gevfob(ot ft)n alfev Q^etvcvingc , Dat gi) De^ t^nctcloutgcti 
t)nDe t)nuor|]enDJ(Un '^iircf en ^itcbnijfe balen aucv ;un)cn ©aDegDenjt , tt)Ovummc tbujl Du @a* 
tbannmocf nid)tV^ortt)p$ ^c tDurDe i^ucjetrDiucIt mit fpnem gviinDc t)nD Q3ort>^anDten Dcttt 
^urcfen auer m flemmcn. ® cbrifft , @d;rifft oorDcvc it)i) t)an Dt; , t)nDc nicjt mt ^iivcfc cD^ 
Dcv^atcv, ?(}?cnnefeDDer(SatI)anpri)fet, 

!^cDruDDcDeDui)prf)ui];U ^eul!)tet \m mit nM;lTagen, t)nDc[tt>cret nic&f mit ^uit* 
(jen tbo reDcnDc , laret iDt 6uer(i aItf)oma(c crbarlif cn t)nDc orDentli)f cn tbogban. JP)irut() fd)Iut 
[)t , ^aulu^ fi; iE)nfcm ©tbrufc t)icnDt , t)nDc erem ©ebruf c friinDt , Denn n)i) n)crctt (fpricft^e) 
mit^^ungentf^oreDenDe, i)nDe i)orf;inDcrcn Iati;nfcf)c©prafc, fpt)t Dcm^aulo* 

5intn)ert. @pt)tb Di) ^v6uc^€fel t>nDgrtjebDUcn, Dat Dufulfc^ \n €tft)icf;ei't f$oIDcfl 
guDt Don. 92Sp iveren Dt) nid)t mit ^ungcn tf;o rcDenDc , funDcr fc.cj^cn t)tiDe fcbrt;uent Di; opent^ 
licf , DatDe^t)or(lenDtIifcn@in5cnDc^, 2Cp(TagcnDctJeDDcvQ3tf)lc0gin^e fcjal meijl fvn tvt> 
Dat t)ovsenanntc 1 4. cap. apenbav betiiget» 

'^at ^aulu^ iun)em ©ebvufc fcboIDe JviinDt f^n , fanflu /0 fo ficf;tlicf fe^^enDnb f6gctt, 
a(feDuDi)Davbauen Den ^t)tel pegeucn be(f(1tonD gen6mct, ^effbebbcv Dcv l^6gcflen 'i^axhit, 
t)nDe macb Dod; neen fn6Dev'Q3ienDt tsnDc ^a(]evev @6DtIif er SBav^cit f^n , tt)0 Du , alfc "^Ckt Di)^ 
ne ^vobvcvi)e scnoc&fam.betiiset i^nDc xow maf et , t)nDc ttjovinne fc{)olDc ^aylu^ iunocm ©ebru^ 

Sf* fe 11% IL€bdl&I.Pmodm lll.Cap, fec|)t, Mtft^ wpjTage nt)ed fcl;ai mcij] fi)n. ^ln fmc^e gf) t)e^ ^atyn^ Defe, Dni)e t)oit)te tl)om qxo^ 
ten ^edc nic[)t , ^ret)i^enouevfli)nt)e\IBi)l[a.aen<}avfe(t)en t)iroec)anrs i^einicl;, Dntsc/^euen 
fuIfe^Byffasincie, iDoDur^ivpvobverefi DnDe ^ogenfa^eft, ^o xi)mt (kt Dat mit ^aulo? 
^o fan Denn ^$aulm5 mm ©ebruf e gvunDt ft)n ^ 

3afpvicl;llu, ^aulu^fecl^t, ii)tfc[;aIovDentIicft5D^f)an. 

5inttvcvt. ^ir mx\)t \v\) lercn , mt ovbcntlic^ tfeogf^an f)cte , benne fvaneflu cn , tvat it^t 
fi) orbentlicf tl)0(}f)an , antn)ert)et l)t in fpncr ^robrerpe , mht fpvicft , m) fiuiien £ati)n »nt) 
pret>i^entit)tlicf, fra^eftucn, mtiUfi), tibtlicf prci)i^HMt , antt\)evi)et f)cDarfuIueil, i^ent^ 
ftcf afeerbefl fd)i)cf en mU '^xaQtfin cn , tvcntf) flcf bef] fc[;t)cf en mil , Dar i$ ()c f)ccl flumm , 
friid^tet, be <^cfalcf mdcl[)teintl'ic[)t famen, m mdtcn ducrfi fpnen (^cbrucf anrcbcn V)nt)c 
fracjcnben, VDcnt ftcf bcl1fd)icfentvil, Dar fri)ijentt)i)alfulcf einSIntiDcvt, battibtlicf prebigen, 
t)nt) prebi^en (tt>ot)ufd)riff|{) tventftcf fc()icfentiMl, ftetane S>a^et)nuor!lentIifent)nt)cbnac? 
grunbebtn ©an^qf ftngcn , t)nt) t)mmc 6. S^agc tDor cin^ cnc ^tunbc geprcbiciet. 3cf frajge 
oucrfl, t),ett)iIe^auIu^tDiIt)att)c^Q33i)fIagent)edfd;aImei)ftfpn, V)nt)e0i)menen, ^aulud/u* 
m grunt)t fpn fcl)al , tvorummc pret)i(]e gi; nic^t leuer allc t)aQt t>nt)c ftncjen M ^at\)t) , tventf) 
ftcffcf)icfenti>il^ ^orummet)>iItftcfnid;tfon)oI fd;icfen, t)at men Dorflenbtlicf bebe, Icfc, 
ftngcmibemf)Ie^get)ad)Iifc^, alfeibtflcf tDoIfcf;icfcnti?iI, mit bem [at!)nfd;en finaent)e bacbli* 
fc^f @unt)cvbat^rct)i(3entfot)eIcnid;tinbrin5Ct, mcer arbeibe^ cffc^et, alfe Iati)nfc[)e ^l}iff 
fen, '^ilcic, t^nbanberc^el^^cngc, tvomenocffunberlifen rool befuni)cnf)effit, in^crcf? 
miljen, ^atvonentjnb^Iflatc^gcflen, bariiDa^^lirebi^^cnnic^ttit^tiicf/tDorumme^ 3t)tmo* 
fieort)cntIicft5ogf)an/ ttjofof 233entc9}?ilTcn, ^in^en, ©pelcnt, ^ofercntac. gaftmcec 
ben ^rebigent, 3cf mcnc|o, (3i;I)ebbcni^auIumtI)0tiunit)engriinbc, be q\) ft)n orbentlicC 
fl^o ,(3f)an fo ^ar fl)n t)tbf]ri;fcn fdnen , t)at it)t Davup luDcn niot^ tvat alDer t)nort>entIi)fefl ttj.cD^ 
Der Dc ^Bort mM ^mii^c ^l^auli gcDan ^nD c^cduct roert. 

.^erfiiIucn^ufcj?€ri)C)(5nod;einc, Datl;efec^t, DatDe^ei)enf)ebben fuflgefrc^cn, t^o 
erem Iati;nfcf>en ^mgt , i)tf) lancier ® ett)(in()cit* 

5Intn)crt. ^itf^tDuflcicfDorbcntiDOl, fet5ocfnoc[)Dac^Iifc^genocF;bt)Dcn, Dcnod)an 
jnm Iofcn^?cnin(3ef)an(3cn, duerfl fo De lofe ^oue, Dcrt)aIfd)en@naDeimD2ffffatc^in;un)em 
©efan.{te'thoi>orDenenDe, einmdI)I'otI)Der€I)viilen§ertcn(}craDet ifcrc, fc[)oIDcllu ttol feen, 
iDcIcf £ujl fe Dartf)0 bebben tvu^.Den , ja cuen aifc ein ^d)dp tbom ^uluc , m men , ©aDc ft; 
bancf , an Den fiitb De nu rcd)t im (guan(ielio €I)rilii gcfcen t)nD gelert f)f bben , mt Dc red;tc ©a^^ 
DcoDenli fi). <Summa , @d)Uf jcrt^e DnDc ^anDt i;fTet , tvat \)n hiv f)cv bringcf] , nic^t tmDc 
\).at me De eDDcfe ^i;Dt DarmcDe tbo bvincten fdjai ^^i<:l)tii ducrfl: DinDc icf geantnjcvDet t)p Dc 
ftarcf en argumeatc Jpern Pomerani , fuuDev Dat Du t)OvDevfi ^>en)crin.(ie DcriS)in0C Dc vcDc fo 
w} DuDc flavcf bcmcvct ti)n , Dat Du cm nicf;t cin ipdrcf cn tjtl^oeta^cn f)cffii 

S^p &en j:p. SfrticFel 

^at (^briflu^ 3Bovt t)am ©acramer.tc fd)al apenbar ^c^drct ti^rDcn x <Sec[)t ^e , Dat 
Dc ^oDt De.^ |)eren t)clc mcl)v Dovc^ Dc Q)eDed;tcnitIct)nDe Dat^cfcn t)ovfwnDi(jcttt?crDc, alfe 
Dovd;Den©tcmmcn» Jilrtfce Bcil4ge. 22^ 5intn)ort. 3ii benn ^inu^ 97arren&ei> nccn <£nt)e ^ wox l)cff\\u imid) ^crDt cbber ^p 
empcl ; Dat (gipri|lui?!^DL)t xy:k niccr Dorcf; @anefan)(]cnt , Dcncfcnt, feentf) DnDe ©cbriaf bcv 
^cf cn iiiJ, et)t)cr fc[>i( ivcr'Ocn t)crf unbiget, nlfe bovd) bat.^or^t ^ et)t>ev i^ bat ^IGorDt nien aU 
lencDart^oof^cuen, Dat mc ibt fivpcjcn »nt)c Dcncf cn fcl)al, t)nt)enicl;ti)elemccr, fe^^en; (;6ren^ 
ftorltan t)nt)e loucn 't mb bcfonbcvcicn in fo mcrcFIifen ^in,(}cn, l)e allenc om Ofeorbt f^aiigcn f 
•I)crf)aIuenfe(}geicfnO'J), t)ca>i(ci5atDat«$:cfcn i)pt ^OorDt, i)nt)e Dmme Ded^orijed tvillen 
gegcuenij^, Dni)cDe03ci)ec[;tcni|yc (fcba(fcrcct;tfi)n) an Dat';IOort>t ficft)Otf)enmott, iJTctDen 
§!ommunicantenfcernuttet>nDctro(]licf, Dat '^^IGorDt tf)0 f^orcnDe DnDe t)or(lan , M fe alfo 
Dorcb Dat ^lBorDt, DnDe nid)t Dord; flid^te l^ancfen Dp Dcn J^oDtiDnDe^^cfen feen , SDenn iDt 
t>etf) nic[;tSilen(:ium cDDcr Cogitatio, 3Dt 5ct, Mortem Domini annunciabitis 6cc, @ec&^ 
ftu ^cit ilGorDt f)c|ft me ivol er acf)oref , i^lntroorte icf , 'A^^at ^acramente (^efft men ocf ivol ev 
entfancjcn/ 5^an}uiDcnnDe^@acramentcD^ nicJjtentberen, DcIciDenigevDe^SiOovDe^, ^mm 
t)mmcDeo ^iGorDedioillen, OvelcfDHd^^prijlui^^oDtionDe^loDtuevfletent tJorfunDi^cf) i$ 
iDt incjcfettet. 

^u fcct)|], ,*^e StinDev mefcn De '2Bovf t\)Ol ^ntmvt. SQScfen De 5^inDev tvaf i)an Dcm 
©acvamenfe, f)ebbcnfenod^Di;, nocI)Di)nen'^t;pIicf)tcveneftt)e^tf)oDancFcn, De 5))t?elebeves5 
Der t)nD ^elevDcv tvcven, en eincn (juDen 5(poftcI (De ^lpollel £icf;te t)nDe ^ennincjf^c brin^cn f on* 
De)tf)0(}eucnDe, alfeDaf9penDen(2afcd)ifmum fd;olDen xtd)t t)nDe €f;ri|]licf (jelercfbebbetv 
Q5riDet)jfcfeocf alveDeDe ;lBovDttvetf)cn, tnat tvultu Davt)ff> flufcn, Ergo, me Davff fe nic&t 
t>or)]enfIicft)fbreDsn^ @omocl;teilDui)Ovf ocf flufen Dat men bepDc pveDi^en DuDe pnijenf Wl 
leDe, Denn me ftngef t)nDe pveDiijet ocf «fle ^iDt nccnen ©dfen* 

S)af \x>\) Den Canon t)mme ftnev fvdmDen l^eve tDilfcn mm faf^en , fpvicf f f)t, M. Phi- 
Kppus fe(3(je in Detii ^ofeSententie veterum (jcndmcf K, Daf iDft)nfefert)nDe nid[)fguDf f»), 
njveuef ifen afftbotT?f)f en , t)an Dem <§5efouen i)nDe *33erf?anDe afle Der oIDen €f;vi|]Iifen 5l*erf en. 

Slnfivovf. "2Baf M. PhilippusDavfcf;vifff, f)ebbeicf n)ofgefefen, t)nDenem et ccf getjs 
nean, ouevfiDafl^eDavmetJeDenCanonem, cDDerfijf]evfimDen?Dhnf(^en to, (DeocfoIDini' 
0edi)nDeaIIe^iDfmcDein(ieIopenfi;n) fd;oIDegcmeenetf)cbben, tDevflu tiDOl anDev ?Sefcf;f Df in 
anDeren Q36f cn (fo Du £u|] f;effil ftne ?^df e f ^o fefen) finDen, eDDev ^efff f)t tvov nicbf mcev Dcnn 
tn?c3vei()e ,(]efcl)vcuen f 

$)\i fec!)}] Dev Canon f^ afvec5>f, fonDev f)t tvcvDc t)an tjn^^cDvun^en , Dp cin ant^v ^er^ 
(lanDf, t)nDemifQ3nvedyf()eIeflevf, (Setvillenenocf tJorblDDenim Oii)f e^Dac)e, cDDev im Con- 
cilio, 3fem me Ddvfle iDf nicbf bcforiDf fi;n mw Canon im DipfefiDagc ftoSlugpbovcl)» 

Slnfa^orf. ^at Dc Canonnid)tt)ant)n^, fonDevt)an/uit> (vooocf baucn Dat ©afue) 
<f)om|anDeven Q}ev(ianDe,aIfe Dernaf lirlif c ® i;nn i)nDcQ}or|f anDf Dev JcIIen^orf mif bringen, 
jtcDrun^en njcvff; , njifle roi} 0)f\t ©oDf voill) t)ele (£v bevopfen vnDe tvciv mafcn , alfe q\) /utve 
io^ben, !;Detwin)oj)j;DenCanont)orbttDv'nvoi(Ien, t)nDen)i;emt)nved;fDiiDcn, tDcvtmentbo 
^anbt icen, Wi ocf i)pf f 6vf efle im Dvi;fegDa()e tbo ^lu^^bovct) mcDc tjov^cDvaflcn fi), t)am Offcv 
bcD e^acramente^, i6 am Iicl)f en •Dage, <2>e (i;nf nicbf fo fecv t)Ovfcf)vo(f cn , voo Dn mecnf?, Daf 
fe fwlfcn apenbavcn Wli^bxn^t fd;oIDen i)or6iiDen , '2BiI ocf n)of, M iDf Di; nkl;t allc funDf ie, 

5 f J voc^t 2 3 o //. Z^tiU I. Periodus IIL Cap. tt)af&ai'an5et)ragcrtt)nt)geret)et, tt>ott)Dlt)uDi;fu|jmercfenleft, DaeDubar, t)eIic5fe»oremcn 
^i\)^x\fiix, meDe^en)e(15t|i, ^eDDeftumenDefTe^Probrerle&armitbi^gefcar, nwflbu t)e(icl;tc 
ein grot ^^>ifcf)op , eDDcr fiif} n?or ein ^ac)ifier nofter getitclt , Dar Du nu ein ^rouc ^ (gfel mlr 
S2iJar^elt5etcnmoft* 

^ofenuerenCanonn)if(eni)orbiDt)en, mac^ mcn I)Dr ftdren. 5)eCanon (fpricftf)C) 
nometbat^acramente ein Offer, nicljtDmme&e^/cgemDcrMg^cn, fonDcri)mmei")c^t)organ* 
gentwKen, alfeDcQJeDcrs^Dc^ofDcn^eflamente^, crcCffcrndmeDen cinCfter i?orDc ©linDe 
nic&t mmt De(^ ©cgenmcrDi^en , fonDcr t)mme Dc^ ^5of limpflpjien n)i({cn, 

2(nttvort» ^ennDatbctDcren()et, DatmencineanDcr9)?ceningcmafef, a(fcDcapeit? 
baren^^S^orDtmcDebrincjen, n)ct5icfnenc^d(fenfocjrot, Demcnnicbtbcn^erenf^olDc, S)enn 
n»o( fan nicf)t cinc anDere 9)?eninj}e ncf)men, a(fe Dc 3BorDt (uDen, t)orb(omcn t>nD ^Drcn De t)nDe 
ii(^0)ix\, \U fi; bcmcret , 9}?i) i^ nod) tvol inDecttlcf; tioo ^^onia^ t)nDe auDcr Opinifien, Deffc t)of* 
genDC^OrDtpfccjcntboDuDenDe, ndmelif, SupraqujEpropicio ac ferenovultu refpicerc 
digneris^acceptahabere, ficutiacceptahaberedignatuses munera pueri tuijufti A- 
bei» 5cSacrificiumPatriarcha:noftriAbrah£e&c. §|(fet>ptopus opcrans t)nD nicf)t t)pf 

opusoperatum, 97oc(;(uDenDefTe^ortnacremrccf;tcn natiirdfen Q3orflanDc nicbt t)p De 
«Perfoncn, tt?o fe DiiDen , fonDcrtjpt^acramentc. S^n^ Dptb Den Canonem ben>crct, vnDe 
nicf;t t)e(e meer, Dcn Canonem tjan f]nem natiirfifcn t)nDe cjicn COorflanDe Drenj^cn J 

<^oflciDtocf nic^tlmCanon, ocfgeuenneencilBorDtDcn^crflanDt (f)e njcrDc Dcnn 
n)c(Dicf)(if en Dar t)tf) ^cnamcn ) \)c<i Dat (gacramente tm Ofter % t)mmc De^ t)or^an(}cn tviffen, 
Dc t\)i(c a(fe ^orDt n)Dfcn x^^^t @acramcntc t)nDe fc^Qcn, !^i)t() Dit Cffer, ^at m) Dp Cffercn t)or 
Dc^erfcn :c» @u(f eln ©lofe oucrft, Dc9i)t^unDc>5n)Dt()t)nDcfpDttf)0 ^opcfdfen , tverc Dar 
tt)o(t)anndDcn, DatalfoDcDnflarc, tn)t)ue{f)afffial)e, tnrrutvc ^c^t, n)ccb ijenamen tvurDc, 
t>tiDcDe©lofct)orDen^c);tt\)cDDer InDc ^teDe gef^ettet, !Dcnn mc (etb rt)o( gcfcf^ccn, "tiCit^ai 
, ©acramcntc cln Offer 5etc, n)OiDtt)ant)e(enC(Den()ef)etcni^, Darauer f)aDert ncmanDt, me * 
(ct ocf n)o( Dat myftice (fo Du brufcfi) in ftner ^crDc flan, trcnn mc Dat realtier, bclDc im ^o^ 
iicnt)nDocf imDac()ft;fen©ebrufenid)tfi'nDe, Dar tjp rcDc t\n)» 

S^c^I^iiDiniictJamCfferDc^ofDcn^^eflamentc^, mi(]\)a0mi)t\kf)t, ducrfl DatDuDcn 
Canon Dar mcDc fmiif cn ttiult, wcrtb Di; fcKcn , Dcn t)p De Cffcrc id ©aDc^ 233orD , tve(fer fe 
Cftcr 5ct5 t)nDc ndmct, bauhlt fc ocf t5o offercnDe Dem '^olcfe in Der glgurcn t)itDc fd;cmc muf 
DcrcnDc , Dat i$ md;t 5t)r fo, Dcr^alucn Dt;nc <^toffcrlnj)c Di; nld)t fjc(inj)en voixt* 

5iifc icf Dar |u(ucfl Den Canon clncn frdmDcn (gtcmmcn t)nDc ^erc ^cudmct 5ebbc, fprlcf f ^ 
5c, IDtfDnccnfrdmmet^temmc, ©nfrdmmct^tetnmcf}), Dcn?eDDer€5rif^unircDct, Dat 
6at^acramentcinCffer5ct5, l^nld)t mcDDcr^Jg^riflum» 

5fntn)ort. S)cnCanon 5ebbe icf nlcf;t Darummc clncn frdmDcn (^tcmmcn ^c^ctcn, 
Dat 5cDat^£:)acramcntcinOffcr5ct5, fonDcr Dat5cmecr n)^;fett)pt ©acramentc tf)0 offcretiDe,' 
njcnn 5c t?am Offcr rcDct, a(fc tjp Dat elnlse Cffcr cln. md( jjcficcn tjnDc tjuncnbracbt int ^xut^t* 
K^ctr.^ ^pbcf.f. J5)ebr.9,io.2c» ^cn)lfcducrflDit5noc5Dord;€^riRum> nod)Dorc5, 
^aufum geferct mxt , Dennoc5 t)c(e mccr t)an iiixo gepreDl^ctt^nDc gcduct , a(fe Dc red;te ©cbrucf 
\)am^^riflo bcuaicn, mot5 icfDat ad;tcn, a(fccincn frdmDcn (gtemmcn , fo(angc()D5Dr 
€^riftu0 <Stcmmen 5drcn (atbcn/ 3oflnn. i o. ^c^t aHcnc De ^tcnimc cin frdmmct ©tcm^ 

mt 5urtfee 25eil4g<* 15T me fcf)oli)e &cfen, ^en)et)t)ei'^i;)r(|lumreM, nlfe njemi C«S)rJM febe , t)otl)^at, CinanNr 
fprefe, lathDat, n>oim!4^rancfei)e^^Iobe^i}efd)een, nemeicf nicjtan, fonDcrhefeocfeiRea 
frdm^en (^tcmmcn, t)e an&er^ luM t)nt)e leret b\) CJ^rijhi^ £ere , ane^uc^enf|]e®6otlifci: 
(gc()riffr , alfc C.5)ri|]uf5 fulue)] ^eleret 6eflt , m f}\)x mit Dem Offcr De^ (5ncramenre(J gefdjiitf^ 
S)ennfulfcn Q}nt)crfct)eDtftnDeicf int)em 10. ^omii^, alfe bari^Jj^rilhi^ Dc beiDcn 233orbe 
f)cff t , ncmclicf , ?>}?i;n V2:)temme \)nbe ber frcmjjen ©temme , @o mojhi mi? (SJpri|]u^ ^fcm* 
men bringen, eb^er It)t)cn t)<\t iDt cin frommet ^temme f)ete in (Snjicl;eif. 

S)Hmeenff, DclJe Q^olge Dc'(]e nid)t , (^J&rifiud id ein mdl^eofferf, tjnt)et)afC|fcrgeft 
cn)ld;Iicf, Ergo, f)en>ertinnt)er?O?ilTenic|)t0eo|fert, QJnDebemerellDatDar mebe, Dennt)# 
sSoIpc Doct)te nki)t, €^pri|]u^ i^ ein mdf cieo|fert , Ergo, fo n?crt5 0;n lif^ifc Offer in Der Wfft 
nid)t betrad;tct. 3tem, De S)oDt €^ri|]i ic tinmal i)orfcl;;enen , Ergo, fo mert 5« nicf)tDac|?^ 
fifc^ in Dcr ?0?i|Te t)pt nije betrad^fet 2C» 

^lntmort. ^egf^an, bcDencfen, befrac^ten Dcn !DoDt Dei^ ^^xin , tt»elcf (jefc|?ecn fd)af 
tn D£^t>}tI)DcIin(je (icf nome nid)t De ^'^^iljcn, Denn icf njctf) mol n^at Du m ^^\\]m mceneli, Dcp 
fe^ e)acramente^ , pjJnid^tein^^incf, mit OffercnDe , DarDcCanontjpflincjcf, DnDemyne 
^oIiicDpconcIuderef, Darumme, DatDumitfuIfen lofen '^ol^jen mi)ne ua|]c llarcfe Q^olge 
iviftummcllofen, i$ Di> a^olfo md^eltcf, t)fft Du mif eincm @tron)i)pc, einc flarcfe V)afle 
Q^ord; tjmmnverpen tvolDell, ^mn beiDe Antecedens t)nD Conlequens, bangen an Dcr mf 
(lcn ilarcfcn ^c()rifft , n)o b»; Dcn 21rticulen i^ an^ctactcn ndmclicf C!}?attf),26. 9??arc. 14, 
iuc,22. i.CoMi* J^ebr.7.9. 10, Cp5ef. f* i.^ctv.^ 

5)ufecf)|l, ganjenntt)») fe()(jenDffcrcnimCanon, Dorjla m) beDcncfen, btQCif)n, ba 
trad)tcn, DatDatOffer, ivelcfeindgefcOceni^, refcf^orQScrgeuingcDcr^iinDcn, DnDclKei^ 
nin^cDer^SeelenallerOlofroftigcn, fe fi;n njor fc fpn, imtonDccDDcr im^oDe. 

21 ntnjorf. !I)effc \nm !t)uDin{)e b^bbt icf wor^cen n?oI ^imtbtn , mercf e ocf njof , n?o 
Dumif 6emeIiffri)nDct)orbor()cn @cf)alcf6cif Daf QJegefur, Dcn Q3e()efto?Q?i(fent5o()uDe, Dar 
an^angeH, inDem Du fo be^uflif cn fd;riff|], DanDerOieinin^eDer^eelcnaffcr^^otroffti^cn^fe 
fpn mor fe f»)n, im i^euenDc cDDer im S^oDc , 3tem met5 ocf tt?at ©lofen De Confe. dift. 2. cap. 

Semel. <Sc capit. In CHrifto. ^tem libr. 4. Sen. difl. 1 2. cap. 4. gefc^rcuen jlan. Oucrfl 
Bi)rfc()(|eDart)anDatDeCanon Orelcf Doc^f)Ocf)t)anndDcnn)erc,) fuffe^nid)tfeotgc, 3ITctocf 
nic()t am ^a()e , Dat Den ^uDen ean \)tn ^Tii^tn fo toefe in^qcbilDet i^, Dat fc an Dcr O^^iffc nid;f af# 
fcnc De @eDeci)teni|Te De^ !^oDe^ C^rifii ^cfocf^t f^-cbben, fonDcr ccf t)or cin fonDcrlicf, red;t, n^ar^ 
5afftict)Offcrgefennft)nDgeIduet, »orerct)nDcercrgrunDe@eefen, beflencf, bcralet, cnD fo 
mcDc De ^rafff, anDat?>3?i|Te<0ffcr (Dord)t?eIc"^orrrun)in()e) ncfttfct 5ebben^ 

SODuIfu nu DiiDefd; rcDen, moflu nlfo fcn(?cn, €^;)rijlu3 55oDteineinid;, cttic50ffer,t)or 
olfe^unDcDcr^anecn^^erlt, ;5>at@acramenteduer|l i^ ncen red)t Offn* t)or De ^iinDc , 
nod; Dcr ^euenDi^cn noc^ Der !i^oDen , fonDer l)efff mcn Den 07atnen m\ Dem erffen eni()en Offer, 
t»eIcfDarDord)bctracl^tett)nDet)orfunDiactn)ert, mttDemilBcrDe€^>'';H, ^IGenthc Dit @a? 
cramentc befft ^^riflu^ ntd)t tbo cffcrenDc anof;cfef tef, fonDcr nc^jeue»! tf)0 ctenDe t)nDe DrDucfcn^ 
Dc, 5!)it5 n?ere()rofft)orffenDtIifDuDefd), n>effcrDe^b{erT>apcnt?nDc Dc(2nfuoiDi()cniiDr|tan 
fonDen. OuerflDat^crtc i^fun? tf)0 blinDttjnDetbo fieenid), (^n foncn t)nDc n)i(Ien folfc^ Den 
£ei)en noc^ fd)riuen no(^ f crcn , fouDcr De xoiit mit ©lofen |]o|feren , fmiicf cn t)nDc \t%in, ^\) 
raccncnffonic&f. 2^2 Il.Z^dls I. Veriodtis III. Cnp, ©0 i^ m be ©umnia, m h\) btn ^lvticulen ancjefagert, ^c fine ^unt)e i^ofet iint) het)? 
t)e0ermemOfitvmfine^'iltji)e, Defe»pi)en!^otitL)ediy€vcn, t)C{^i)atveci)te, Qvci<\[\i,im 
ge,ei\)igcOjfcvi)orDe@unDe, Dnt)e (at ficf Denn t)ovc& C^&villu^ ^ovbt, mit) befoiiDercjen 
Dovcf;De2S5ovt)tt)e^0acvamentejS tyovfiinDigen Dni)e innbilDen, t>enn t»ar fpvicftC^pviilu^ 
apenbar, f^e^ebbefpn^upovmi^jjegeuen, t)nt)ef»;n^loDt mim^ ijcrgaten in QSercjeuinge 
t>er^unt)e, ^iefeuctibt cms tf)0 fJercfentJe fpncn ©elouen, ^clateftcf ^rot)ti)nl)e^t;n beve^ 
t>en, i)nt)eDpt)c^ovDt(£^pvi|lit)at©acramentegeuen, t)nt)fi)t5ofvet)en, Denn ftnc ®unDe 
fi;nt eme 'oovc^euen, m €^;)vif^u^ fpvicf t. i^e tvilc nu be Canon dcIc anDev fvoitiDev Ceve befft 
mn Deffem igacvamente bcnn C^pvillui^, macf) mi; nemanbt Divingen em tf)0 louenbe, eDDev cn 
t^o lefenDc , fonDer na Deiti OrDcf t)nD ^'^rouc ^i3D(if e^ ^ovDe^, ant^onemenDe cDDer t^o t)Ov^ 

latenDc (^p5* f ♦ 

^e tDi(c fe ocf pfe(]en Dat 1 4* cap. ©en» Dattt ?D?c(cJ)ijeDecf) ?D?a(ad)» \ ♦ Dan Dem reincn 
Cftcr*S3anie(. 12» t)an Dem Dac^df en Offer. ^ebr. i f » t)anDemOffevDcvoiDen^re|leve, t)p 
De|Te?0?ecnin(]e\)anDeitt@acrattientetf)OoffevenDe, tf^obuDcit, f)cbbe icf^evaDen, DatmeDejTe 
l>or(3enanten ^teDe t^ppa , t)lj)tl(cf (efe t)nDe fee, \m me Dav i)tl) fluten fan, Dat ^i\i (gacramen^ 
teft)einDacf)lic!Offeri)ovDe^unDeDev^euenDi(jent)nDcDev5DoDen, ^ar id em ect' De £6pfe. 
cntfanen , tJnD l)efft ficf evev nicbt Dorett bcfiittitneren , Dennf)et)dlcttvo( , tvo feert^t;tcDeltc 
(^cj^rifft mit fi)ner (^toffcrinse aucr Den Canon, i)an anDcr Dra^em 

!^av tcf fc5vi)ue , Dat mc Dat (gacvantente nicf)t ^anDcfe , ttjctm nene (^ommunicanfen 
fi)n. :4>avfed)tbet)anfonDer{ifer5(nDaci;)t, ^eue t)nDe 5n)f)eit, Deein^refler f)efftt)nDe^eb^ 
benmacb, Dat^acramentet^obanDefenDc, n)enna(reDenene€ottimunicantenn)eren. 

Slntroort. ^pr (tclt nod; ^eue eDDer 2(nDaci)t/ nocl) ^ivancf cDDer gn;(:>eit, fonDcr; De 
ttiilcDe ^(nfettin^e/ ^ovDt,^ere\)nDe(5rempe(, betDe im^uangeiio t>nDe im ■PauiO, t)an 
Dejfetti ©acramcnte tbo cntfangenDe, Dar f)en fecn, Dat iDt tjan einer ^orfammc[in(]e fcl^ai cnt? 
fattsen tvevDen, fefi)Dennf(cineDDer^roth, foi^iDt bifiicf, Datflcf ade 5inDad)t, ^cue t>nDe 
gri)f)ettDarnafc^i;cfet)nDeric()fe^attf). 16. 9iom. 12, ^.Corintf). 10. ©ofieiDfocftt>o(ei* 
nemt)Derenfrt)CS)nflue5^oDttf)obetraci)tenDe, mennicbt na finem ©euadc, i)at©acra^ 
mentetbo()anDe(enDe, iMtDetiu>it)o(^>tu(u^fpricft, 2)c5)i?inrd)e prouc fl'cf fudiefl, t)nDeetc 
m\ DefTcm '^i;oDc 2C. fo fcen Dccl) De :2BorDt aifo nicfct Dp i)j](ifen ^?infd)cn , Dat cin i;Dcr t)or 
ftcf allene Dat (SDacramcnte ff)a( batiDelen cDDer entfangen na flner 2lnDad)t, m m i)Der ficf fuf'* 
uet] fd)a( prouen , Dennn fo fpricf t De fu(ui(]c ^au(u^ bi; Deii] (gnDe Dei? 1 1 . Cap. ^arummc 
mi)ne (eucn Q5v6Der , wenn gv) t()OfamenDe famen tl)0 ctenDc , fo tf)6ue eine De^ anDercn , [)m* 
gevt ouerjT i;emanDc , De etf)e im Jpufe, op Dat. (jt) nid^t ihmn @erid)te tf)0 famenDe famen. !^ar 
fiitf) me jo f (ar , vt?o De ^OJceninge De^ 2ipoile(ii nid)t mad; (}f)etvcfi fi)n, Dat cin pDer t)or ftcf fu(^ 
uejl (n)o Du t>ov (jiffjl) Dat (^acramente fd)o(De cDDer inocbte entfangen, fouDer mit ftnem ^ro? 
Dcretent)nDcDriucfen, 3Dtn)creDtnn, DatDe5?obtcDDcr(5afeDavtt?crc, Datmcnnid;tbeiDen 
fonDe. 

S)u fed)(! , 3Dt \t> mi; ncr^en t)OvbaDen. Silrtfce 25dr4g<. ijj 51ntt\)0vt. 3gDi)nid;fgf)ebabent)atbu(5:j[orif^umfe6i'enfc()a(t^ S)cuti8* ^lilattl% 
17* 3oanm ?. ^^\)t} nic|)tt?ov()at)ent)atbubaucnC^vi(]unincncn anDcrcn 9}?cJlhr annc* 
menfcijalt^ ^?att(>7, (^a(at. i. i.^im. 6» i.^oann. 3[Bat t)ci(lu oucr(l, tvcnn t)u t)at 
(Sacramenttvi(t5anbe(ennabt)ner^nt)acf?t, tjnDcnicftt naC^viftu^^oiDe t)nt)c 5lnfettin^ 
ge, £crct)nbe(S^empe(l)cr2ipoj]e(cn, ocf watanber^, a(feDatt)ut)o|ttticbi)ert)at,tt?c(cfDt)jje* 
bat)cn i)nt)c t)orbat)en i^ f CuerflSumma fummarum, ibt i^ nic{)tt)c5inDad)t, ibtfi;ntt)e 
'iPennincf sCO^iffen, bc f ctfcfcn t)i; t)at ^;)crf c, ant)cr(^ tvu|]c|t t)u ml, m t)u fampt ant)ercn ^()ri^ 
Pcn , t)er D^unDct^ feer t)e(c, i)t5 tDav()afftii)er t)nt)e t)a|]cv 5lnt)ad;t, tvo bct(; f)t}t, ©aDe ft) !X>ancC 
Davt^ojjcDaU/ Dat^^acvanicntcntfangcn fd;o(t)cil. 

?8pt)mj:pin»2ttfi(Jel 

!^at bc^^vcfIcvnat)cv^reDi(]tnic6tDav/ft)ov&atSi(fav tiocb&ev^aH tt)cnnncne(Zom^ 
ttwnicantenfpn» 

Q3vin(if)ct6c^>au(umt)nbefcd)f, ^au(u^5ebbe jjubt ?^cn6gent an eincm Commum'^ 
canfen, (5ed;t mt , be ^BovDt be^ '2iuentmd(^ bebben tmc ©f^ebaDc , a(fe 97cmcn t)nt) ^tbbe^ 
(cn, M cinc f)int)cvtDcm anDcvn nid;t, S)e ^vcllcv mac& ncmcn i)nt)e nicjt \)tf)Ulm , tvebbcv^ 
ummc macb ()C t)ff)Dcc(en i)nDc nid)t ncmcn 2C» 

5Inf ivtovf. Wat ^au(u6 fcd)t, i^ im t)Ovi()cn 5lvf icf e( t)ovf (avef , Q3?<jf icf duevfl f)\)t 
fd/viue, itu[funid)foovllan, SDcCapcIlane ttJUvDcn geDvungenvnDe^benoDi^ef, ?0?iffe t^o 
I;o(Den, t>nDe Dat ^acvamente tf)0 cntfangenDe , @oDf ^cuc fe njcven bcrciDf cDDcv t)nbevciDt, vci» 
cDDcv Dnrcin, 333eDDev fu(f cn Dn^oDfiif cn ja Diiucifcben ;5)n)ancf , ^cbbe icf t)Ovnemc(tf cn Deftett 
5ivtifc(j3ertcl(et, Devf)a(ucnfiid)tcj?Davgcfc|)vcuenlicif, Daff)cnic{)f Davffit)cDDcvt)ov Daf 2iitac 
^ban. "i^at Du nu bvingcll Mn Dem 57emenDe t)nDe Q3f^Dee(enDc , Dcif Delfem 2ivticfci , ocf 
Dcmi)ovic)cnnid)te^, i4)cnni)nfe^^tDillficiDfnid;tDavDp, xm De ^veflcv nemcnmad), t)nDe 
jiid)ti)rf)Dcc(en, t)ff)Dee(cnt)nDnid;tnemen, fonDev tvcr itit De^rcllcv i)mme fincv (ofen i^nge^ 
gnhiDeDen2inDacI)riDi[(ena(Icnenemen, Dafi^, ctbent)nDeDvincfcnfd;a(, cDDcvtDcr ^ciDtei^ 
nem aKene ane ^oDt rcfen fd;a( , Dav t)p f;cbbc kt mi)ne C>??ccn(n^f;c scfc!)vcucn im tJOviacti 
5ivficfci* 

^P ben yyjy. 5(rticfeL 

S)af mc Dc^ "^fGcvf ciDaged tvor me prcDiget, Daf ©acramcnf e t)f()bcefc, t)nb fm^t Dcn ®e^ 
iouen , Paternofter&c. (gpricftbc, Datfcfii6(an(jct)orfu(fe€ommunicanfcn, M(^acm 
nicnt in evfif cv Q3cvivavingc cjcbofDcn bcbbcn* ^t Ml ocf nict)t, Dat icf cn fva()cn fd)a(, tvor 
^oDtcnfu(fc^bcua(cn^cbbc, J^ctDinanDcv^ tDcDDcv fva^cn, tvo ^^viliu^ De ^f)avifct)rctt, 
tt^o! mi) bcua(cn bcbbe tf)o fcttenDe , nu tbom SiucnDf mcii tl^o finflcnDc , nbu nid;f t^o flnacnDe/ 
nu JxicDcv an tbo tfjecnDc , nu nid)t, 

2infn)ort. ^()ofragenDebillDuf(ofgcnoc(), oucrllmifC^rillo, ftafle, (larcfe, t)rt^ 
aufrtvmDtiife Jvage m ff>o iiilkn, Dod)ftu nid)t , jiifft mi) ocf .arotb ^unDcr Dat Du @ecf Di) 
tt!d)tfd)emcll, (S^vif]umt)nDelinccvn(lualie$?vag5ebi;Di)ne fcbimpfifc t)nDc \Mt(d)t gvage 
tho bvingen. Q]nDc m vr)mct ficf Dod) Di;nc gvage t)am (^ingenDc t)nD t)an Den ^(cDcvcn ati 
t()o rbeenDc, mir mpnev gvagc m) '^flcvanicnf e ^ 3tcm tvo (uDef Docfo Dcffe <:2o(fl5c/ ^cti a}4 ■ JJ' C^nls /. 'Periodm 111. Cap. fin^ct »n^e tf)uf b \)n^evtvi(en .^(etcv an tf^ov CO^iffen, t>nt)evtt)i[en nic{;t. Ergo, me fcf?a( et)t)cr 
mad; &at ©acvamente f)cnfetten »nt>e tjovmaven 1 

(goleve6);vnut)uS?ra0e#<Sfe(, t)att)e@ebvucfteg(Sacvamente^ 5e(ft ft?n%'ovbt tjnft 
^eue()(, tvobauent^ovffavct, tt)e(cfcvbat^penfettentt>nt)eQ3ovtt?avent nicf)tmit|tcf bvincjen, 

IDOOcfOrigenes Homilia. f. fuper Leviticumf(avutf;bvucfct, S)i; Ocf VOvbabcn dift. 2. 
Cap. Tribus gradibus. 

Q3an&em^in3ent)eduev|!et)bev^fet)evant5ot(p)eenbe, t^gav tieen^ovbt t\)\iix ^e^ 
ue^f, tt)evtocf neen©abc^"2Govbt ge(evt, fonbev a(fe i)am o/ben ^f)ebvufegeb(euen inibe be* 
^o(ben , bocl) bcn Communicantcn t)nbe anbeven t^o JiicnRe, na @e(egen()eit ^^tx^^x^it t)nbe ^cvj^ 
fonen ^emetiget tjnbc gebctevt» © t^e bc ^^pcn men in bcn @acf , tonb (cvc ttjat hm^ fvacjcn, 
tt)U(tumitC^viflo cttt?a^fva()en. 

^at bufcbviffR, Scf^ebbebt) bcm i7-5lvticfc(0cfcbveiien, bat i;bcvmannanc^obt, 
Q5efcttet)nbcS)tt)ancf(tn()c, tDctmev, tvat, tvoDcie, tt)o (angbe, tt)omennicbma( eme ge(u^ 
flet, fcl;vi(ft]ua(feeint)t5uovfc!;amet£6(tcnev, ttjomen bav, beibeinbcv ^ettjcvin^c vtibe ocf 
^i;v \xi bcv QDovantttJovbinge fc!;ott)en mac{). 

S)ufec{)ji, 3cf 5ebbebav^au(umt)p5eta3cnbcbaf ©in(jent aneQ3obf, (53cfette, Dttif 
be^ttjancf jc» g6e(evet ^efft, t^nbetebbebavfu^ueflcntie^en (jcban, be tt)i(c icf (le[(c n^o t)e(c, 
tvo fanoe. 

2inttt)0vt* ^OSeun bi; bi;ne \vom Q3nbu(tf; nic^t tbom S>ovcn ciemafct h^W, f onbc? 
pu f;t)vtf;omtt?etW)e(lentt)0[judicevetbebben, m inbem i7*5lvtife( tni;ne9;)iecnin^c nic[;t 
fangctt)c(tfon, batcint)bevtf)ov\i[[ct)nbc0n3c, tt)at,tt)enttcv, tt)o t)e(ef)ett?i(, fonbevbaticf 
(tffene, tt)cbbcvbatt)nfd;icf[ife/ tjnge^viinbebe, i)nben)cv(ifc tmbc beftt?ev(ife ftngent, tt)obetf)bcv 
gcfc^cen, gcfcf;vcuen f;ebbe. (5oi(5f;ievocfnic()tnt)5e^i)an@engen(3ebaben, ebbcvgeovbenr, 
fonbcvaflcne, t\)atbovcf;€f)vifl[ifc£cvevt)anbcmo(ben@ebvufe/ getneti^et, ^cbctevt t)nb beti 
Cbviflcn niitfc tjnbe benilbavcjcmafet, Dov(3e(leaet* (Su(fe ;^en|]bavf)eit fan(lu fcbcfc (^cfcaf* 
f c^ ? O^e vi^ten t>ov ^()fe, 6uev|] bat me bctf) 5ev fo [icf)tfevbigcn t)nb tt)i(bc ^tfft / be cinc bcffe 
gabu(cn, beanbcv;cmtc^eve, bebvilbbcfu[fein(^xempcf, bctjecvbccin anbev fofe ^iflovietr, 
m ben "^empefcn tf)0 ftncjenbe t)ovovbcnt, bat ocffumc meev^avbeit (anebcn(Sonba(ie5 
^ancf ) im (5)cfangc (jeb[cuen m^ , f an(lu nicf)t feen, bocb ibt i^ auev \m bc vecf)te ^otc^cttjc^l 

juxta iilud, Charitatem veritatis non receperunt , ideo mittet illis Deus efficacem im- 
pofturam, utcredantmendacio &c. ' 

^o[ben cbbev f onben nu t)nfe ^ifcf;oppe cin md( cv ©utbuncfcnt t)nbc €sen 97ut5 a(p» 
ftcflen , t)nbe (lcf tbo ©abe^ ^ovbe t)nbe be^ 9>egc|len iSetcvin^ae f even, t)nbe bav t)p afle^ mi 
ordenevcr, tvurbc tDi; Ctt>obauen (jcfecbO nid)t t)t()f[an* 3ffet i5ucv(l nicbt einc fc()enbt[ife 
£6gen be bu fi)ri(f|l, bat in gcljcim bc '^iuiie be^ (^ingctibed t)nbe be^ £efenbe^ pbcvmanne fvi? 
(lan^ fi)nttticr)tbe®ett)!)gebcnfd;ulbid;bi;5^obt?@iinbent)nbe^att)c(i^anne, bc 9}?etfet?, 

^vimenJC. mitfot3e(enanf;angetlbcn Antiphen,Verfikelen, CoIIeaen, SufFragien , Le- 

aien. Hymnen, Pfalmen, Capite[en2c. ccf inge5cimtf)0[efcn^ tDattt)i(tut)pvt5ofeg(jen? 

?Sp Den ?jy. 3lrtifcl/ 

S)atmemit Q5(itctvacl)tc berecf^ten^rmen t^o t)Ovfov^en, SSvinset5ct?(i(t5oMncn^ 

bovd^ JilHfte 25«Mg<. 15 f bcvcf; fiilfed fc|)pv in ailm Sermonen ()eDacf;t fi;, Dat|lcfl)e9v»?fcnicl;ttanemfcl;uIDi5en, De 
51 vmen ftcf ocf md;t bcf lacjen , Stem pvi;fet Dc :£)oven V)nD flvoutvcDen ^)i|fte. 

5inttt»ovt. !5)i)nei5 ^veDi()enDe^ dov Den 5lvmot^ DavueHu tmx nicfct vdmen , Denn ict 
Fcnnci;n)^veDi()ent5i)ovDen2ivmotf)n?of, S)c2Ivmot55ffftii?focf molbefunDcn, Dc ivileiDf 
fujie Di) i)nDe Dynem i)eli;f e t^o 5e;ai]et tve vt , Dav me Dc avmcn £uDc (De DnDcv Dc^ ^ungix »nDe 
^ummevf)ebbenm6tf)enli;Den, cDDevtJanipufento^ufen evc 5^otvoffc tf)0 bopc tvutjjjelcn) 
fcf;olDc t?an tjevfovget bebben. ^at Du fecf)fi mn Den ;X)oven wnDe flvoutvcDcn ^ifftc , Mt feggc 
icft)Ovmi)n!4>eelalfo, 3Dt tveve mi; li;fc ein^, mit luat 213i;fe Dc Sfvmot^ mfovQtt nouvDe. 
^itf)i^duev|}am ibagc, DatDe5lvmotb.nummevfo tvolt^nDefcbicflif \>tf) Dcm DOvflvoutveDcrt 
©uDc, alfet)tbDcmeinfamen©uDci)ovfovgctn)cvt, DcvWucn Dam t)clen "iSovllcnDicjcn geva^ 
Dcn, Datt)anDemi)Ov|Ivun)eDen©uDe Dev OIDcn t)nDe Dacf;Iifen Silmijfen, cin cinfam ©uDt 
tvuvDe, t)nDalfoDem2fvmoDcovDcntlicfi)t5geDeefet, tf^ofulfev^^Gi^fe ( De icf niebt bebbc fdneit 
t)ovbeteven) bebbeicfDem2fvmoDctbombe|len jjcvaDen. S)pn vicl;tent tjiiDc ovDclentf) au^f 
un^, tvetbet\)pt)anfulcfem@cf;alcfed^O0c (Dctt)i[et\M;i)n^ nocf) t)nfem (3tmtm i)nfc()UfDic& 
V)inDen) mol tbo t)OvDulDen, moc^te men De tvile Ditb CbviRlif e S[Bevcf t>ovt gf)an. 

!^u fe^ jl , Dc Q}ovflvout\)in()f)e Dev ©uDcv i$ vec&t i)nDc i^an^aDe^cpvpfct ^fafmo 1 1 1 ♦ 
^t ^efft i)tf)()ejlvoutvett)nDe Den 2fvmen gegeuen. 

21ntn)0vt. 2[Col fecf)t Dav cntiegen f 3cf fe()^c Di) nicf;t, Dat me De ©liDevc nicf)t fcjal 
t)t5fivoutven, motf) men Dod; Dat fuluigc Dtf) Dev jviffen ocf Don ^ tvevt fc Docf; Dav tbo angcvicj)^ 
tct y 3cf fe()ge Di) m\ Dev "^ovflvotvingc Dev ©liDevc , affe De in (icf i)Ovff voutvet |i'n , affc Dat 
De 2f Imi Jle4i t)nDc @aue tjclc fc^icflif ev i)tbge(ivout\)et wevDcn Uf) i)nuovflvutveDem cinfamen ®u^ 
De, Dovcf) ctlif e , DeDavDud;ticf;ti^ofi;n, alfc t)tl; t)Ov(]voutvcDem t?nDe i)OvDcelDem @uDc,Dovc& 
t)elemennid;uolDi()c£uDe. 

S)u fecbll , ©oDt i)ovDevDc i)an Dem Dii;f en , fulf c i)Ov|lvutiDenDc ^ife. I!uc. 1 6, 

5fntn)0vt. 2[BennDe2fvmot5t)t597oDtt)nD^ummcvmotf; bcDcfenDc ^^an , t^ibtcitt 
tjnbavmbevtic^ 5)incf , ocf De ^dven ^ifftc , (tvo Dc|fe Di!)f e ()f)eDan 5cfft ) tf)0 ttoci)()evcnDc, ^ac 
6uev}l Dcjfe Oipf e fampt anDeven 9ii)f en Dem 5Cummcv i)Ovgef amcn trcve , i)nD Dem ^vmoDe ()e> 
bofpcn oth einem pcmeinen @uDc , D^cit fe nid)t tbo beDelenDc l)eDDen bcDavffge^at , tvevc M Dcnt 
©efette ©aDc^ nid[)t mk h)f fovmigev ()ctt)efi, t)nD C^viflo i)n()eli)fe be5cd;lif ev ^ 

^i;i)ovmanen, fpvicftf>c, DeOuvicbeitfamptevev(55emeene, DatfcDcjfcn ^iflen^ve^ 
Digeven ; t)nDe even Diacen cDDev jvillen- J^cven nicjt allenc in Dc g}?unD , Denn ocf in Dc J^anD 
fcen, tKnteDe51vmot5ffa()eti)f^ti)efcmccv ac. 3tcmctfifevtt)escni^i)t5 Dev©aDc^^^i|len3u^ 
Da^ Q5uDcl getDOvDen , 3femtt)0v blifft iDt Dat in Dc^ijle fiimpt, mhm Dc ^ijlen^J^^even betf> 
t)nDeere^veDi()ev^, DevetfifemitDufenDcntt)iffent)ovfoIDetfi;n, DcnnDc ^fvmotf;. 3tem icf 
fn)i)ge tt)o Dav uefc t)Ovftt)inDt , Dat pDt nemanDt finDt. 

5fnttt)0vt. ^ifluDejTe^^nacPc^ocf 9f)etviJTe ^ev^voue^Sfef f eDDev fc^efDc(lu Doc6 
mcnaffo, t)nangefecn, tt^eviDttt^aveDDevgefagenO, tvo Dev evfofen ^oucn 5fvt5 i^, bcDcn^ 
cf e(iu t)nDuIDii)l)e ^loDt ocf, tvov Dcffc (^nacf fen fiitf) ^ fiitl) 5e nid;t tbo ett)ic)ev Q}ovDcc^tcni(Te 
i)nDc^nlouen, .?)flt i)nDe 9}i)eDt, /a^ugelpmpeDnDc <;^evDcvuct)clevfvamev£uDe, '^SevDvet 
DnDe ©cbaDe ocf ^iuc^ DnDe ® uDe^ ? "^(it 9?eDc f)eff(lu Docf; t^o fulfev m(5vDevfd;en Q5evma^ 
ninge an De Oucv ict)? it DnDe an De Q3emeenc ? ^lagen Dc 21 rmen ^ tt)at fi;ne i\)t m 5lvmen ^ De 

®9 i tveli^en a?6 Il.Z^iiUn^emdmniCap, tt)cligen£an&^£6pei:^t)nt)e^ru(}ciclev^^ ebt)cvbetDeIi(|enQ5el)e(mdnnefe^ t)en f)et)t)e{]u \^h\[f 
lifei'tf)om 2lntmert)e ^eseuen. 2. tf)c|Tn[. ;. batfeavbcibebcn, t)nbe eten ev c^cn Q5vot)t, @i)nt 
x^^t ocf no6 ivelPe anDev , laih t)c t5o Q}orfcf)!;nc famcn m fe fi)n, bat men fce ruat en feilet. S^^t 
f;eff|]unod;gavncne Dvebc t^o fulfev cvlofen t)pvi5vij)cn , b(ot)tt)6vftigen Qjovmaningc, anDe 
i2)ucvic^eiti)nt)eanDe@emecne, t()Ot)onDe, fulfcntvmT?fa|]entont)eDpvic!?ti(3cn?0?ennen, i)pDc 
^enbe tf)0 fcenDc, 'Mat Crfaf e beroeget Di; i)cnn f munf e(t Dc ^nm fo ^ vi)mc 91) fo ^ tDO Du 
»mmev n^a Dpnev ^ife 5cev qtracfclll» ^c^i fi)nt {"^t duevfl t)ov ^umrcn De fo muncf c(en , tt?o 
Dufed)!?, Dengt)i)e(id;tett)ovfu(fei6()en t^oDovbvcDenDc, 3?umovm«t)e ^ammcv ant()ovid;^ 
tcnbcint Of)vgej]efen$ebbcn^ (at fenamfunbicf^tToevDen, n)J)ftntbe^fefcvt)nDe0etv»ig, n)0 0cP 
f)Dv apenbav tveDDcv fu(f e 3vt)mer^ t)nDe ^^unf e(evd 5)ov Dem DJec^fc biino>ii i^ , Dat bu t)nDe fu(# 
f c 0eDic()tcDe ^umvcn t)nDe 5lvmen, Dipmcv^ t)nt)c ?Q?unf e(ev^, a(fe t^ovgiffti^e ^d)anDtfIccf ev^, 
^oijcncr^, t)nDc;5)eueDc^i)uDen(55cvucl)te^, fd)d(cn gcre&ct ()f bben , it>o macf)|lu Dcnn i)tt) fu(^ 
fem(ofcn, (o^enbaffticjcn/ ;a(3cbid)tcDem©efd;rei;, fobaneDprovi^e^ovmaninscDon, c^xi^^t 
O^ixid^^ii t)nbe ©emeene , be tf)0 fo ()vorcm 3ainmcv vcf en mad; 1 

Q3nt)C tvovumme qtt)eme(l bu nid)t ecv mitbeffev QJevmanin^c af)n be Cucvid;e(t/ Dnbc an 
t)e (^mieenc^ ^^i mc bi; t)nb bt;n ^e(t;fc i^p be (ogen^ajfrigcn g(abben j}tfccn t^nbgcbovt 
^ebbe, bavgt;meevmebe()bcf^a(enl^ebbcn, benn a({c^eucint Dubcfct)en £anbc , bav t)an me 
m\ t)ete avitiev £ubc f)cbbc vi)fe(icf t)Ovfov(}en fdticn , t)nbe ^cfft ibt bod^i)mme bev avmen €3ce(crt 
tviflcnim^^c^cfuvt^nbebatt^ifligeOvdmefd^e^iflattf^o t)Ovbcnenbc, na bem 2(Itav cbbev m be 
SiPatc^^iffcn, nalube;un)ev^vebi()en brint^en moten , icf fiDpgc anbcv t)nte(Iife ©tifftin^e 
i)p;utt)C(ofcnt)nbei)a(fcl^cnQ3e9efuv^?Oh'l[en0efc&ecn, ^ovummcbiffu ^t)t^f]ummj fteflPtbi) 
n)0vbe51bbetbavnid)ttf)0cif)cmebety ©ebcncfcocf :g)ev^vouc^(£fc( (bci\)i(ebube@abe^#5?i* 
(lc t)Ov Suba^ ^iibe( aneSCav^cit fc^c(befi) tvcnnev men fcl)o(be t)nbe truvbc be (^af c xi^i tvevis 
t)even i)nbe eifcnncn, \m^x) nicbtbem 3ube i)c(e nc^f^ev fc^(ad)tet)en , a(fc "^cii ^i) i)cmanbe fu{fc^ 
f oirben tiigen , 233 o( ^cfft/un) fo pred)tic^ t)nbe vt)cf ()()emafct i fonbev 3ut)a^ J^unfl , S)enn 
tt)0vmcbctt)antf)3uba^(t'n(55ubt^ nid)toovvcbt(ifcnmit€^pvifto. ^ovmcDe (i;nf 9t) vt)cf 
gett)Ovbcn ^ nid)t bcbvcc^iif en mit fpncm £i)ue t)nDe Q3(obc 1 ^uba^ a(fe ein sc{bt()t)vid; !5)ce(f, 
i)Ui)nbebt)n(^c{t)fca(fegc(bt()i;vi5l)eSimoniacit)nbc^Scbvc5cvbcv avmen@ec(cn, ^itl) t)nDe 
t)cv (3e(t)f c fd)0(bejlu bebcncf en rn^Qi bmxmn , t)Ovmanen ccf Di;n o^tix^h , Dat fe ocf fo Dcben, ^(\t 
tDcve bt) t)n5e(i;fc niittev a{fe bat bu fvame cvbave ^iibc mit^dgeni)nbe(gci)anbtflecfin5c bc^ 
rud;tige(h 

5i{fe icf \^ax fu{ueft fd)viue, W bt; be 5?i|]c tm^^ ^"^^ / ^^^ i^^ «^«^vc^ eincn €vbavcn Dvabf 
t)nbc ^Sovoeve fc{)o{bcn evn)e(ct tvcvbcn, bavie^jcn pvobvevt^cDnb fpvicft, ivor id bc (gtabf , bar 
nufulfekibebi^be^iflengcfcttctvocvben iDo5(ctot\ 6. 

5lntit)ovt. 2[Bovft;ntn5ufu(fcQ3ifd)opc, ^afloven, ^vebi^cv^, (^t{mo,m, ®(\\ii^ 
^amt, a{fe bc Sfpojlel f Ergo, mcn fd;a{ bcibe pvcbigen t)nbe (oucn , (J5abc becncn i)nbe av^ 
ment)evfovgen, ouev(ieuenf 9iid)t fo ^;)ev ^roue^igfel, tDcntc Dcm ^ubcn ndbigen €):empcf 
t5ot)o{genin9e{t;fcvfenabe, ®aue, 5\vafft, i^a{len0}^infd)cnnid)tmd()f)c(icf , bc ivi(cfu{fe^ 
t)nc)eIi)fe()e0cuent)nbet)Ovbec{etij?, fbnbcviiigj)cnod), bat meemQ}o{gen(icf) bcv?D^atc, ©a^ 
iic t)nbe ^rafft einem jbcven i)an ^o^)i tf)C(3cbee(ct '^HoW), 24» Oiom, 1 2. i . ^ovintf)* 1 2, !^eiv 
!)aluen, t)fft nf)u bcffe £ubc nicf;t f onbcii cbbev tvo(ben {m fc ocf m'd;t fcf;ii{bid; ft)n a, €ov(ntf>8) 

alfe 5urtfec 23eir4g€. 137 ancev©uDtt>em^niiot)cf)en5euen, fci)Dlt)emci)ennt)ovt Dat ^antjc&cnipel 5ict,6» ^miilid 
m-m iaten , t^nbe nicf;t tf)om tveinigcllcn etlif e ^ifftc ( \relcf Do ocf fv\} jlunb 2ict, f ♦ ) t)cm 2ivi! 
moDc (^cuen , Dnbe nlfo , bcibe t)cr i?orporucn DnDe Der leucnbijen Q!fam ( beroile it)t aflc cin Qm^t 
i^ t^tii ^21rmcn ^cjeacuen ) in m fammclcn / i)nt>c Dovcf; ctlife ixml^ t)nt)e beputerDe 5)?ennc 
fcf;i;cf licf Dt^gcDclet mx^tn ^ 

^ufcc{){T, n)ovf;c[>bent)c^iafen&arna(|eprcN(jctt?nbc,qc;a^et, i)at fe mod^fcn in evc 
^vi^flcncbDerQSonvarin^cfri^en^ei^^utierbcd^empff^, DcQjpFumpjt t)cr3ot)efc!)cn ^rcfle? 
ve, fc ncmcn in Q[>onvarini3c mt t>c ^ro^cr erc^ ©cloucnd brncf;tcn» 

?f nttvert. ^at t)e|ye ^iaf en et)t)cr ant)cre ^S)crcn t)nt)c ^drcjcrc baran bon , i)nt)c tvat fe 
t)ar iu>r 9vccf)t tjnDc 9\cDc ti)o f;cbben , tnecr Denn ;ennc , tverDcn fc tvol roetcn ane t)i) t)nDe mi; , 
tvor Dat ftcDe ^cfft tf>o «oranttvcrDcnDc. 3cf fere Dat me Dcn 5Irmotb tjorforge , m fe Dat €5vil^^ 
fif eil , fd)!;cnifc(t , t^nDc afDcrbcfl Dof)n f dnncn , cDDcr alfcnc t)tf) Dcn Dacf)lif cn, cDDer ocf mcDe , 
\>tf) Dcn v»orf)en gtQmm 2f fmtlfcn , Dar vaDe icf tf)o , Dat men fuff c^ mit ^f;oDciDt t?nDc ^iilpe Dcv 
Oeucric()Cit t^o "IBcrcfc brintjc* 

J;)irup i^ nu fpn ^efc&Iut , f)C f)thbt t)p gcbecf et ttjat fpccfcf? bdfe £uDe Dvi^uen ;mit Dcr ^u^ 
t^en ©cbrifft , De fe mtt ©ctvaft Dren(}en \>m crcni ved;tfc{)apcn naturf ifen QSovftanDe , i>p cine 
t)n(}C(3runDte t)affd;c ?)^enin(3c 2C. gvbiifb (tcf ocf m Dcr duerflcn ©cnjalt , acijtlicf tJuD \m\tf 
ficf , ocf t>or Dcr Q}ovfammeIin()e cDDcr ©clevDcn in cincm DJpf c^Da^e cDDcv fi"pen Concilio tf;o 
i)OvbiDDen , mt f)t t)p De 5fvtitel (}cfd;veucn f;cfft* 

5lnttt)evt. QSnDe icf evbcDc mt; tt)eDDcvumme jtc^m Di) i^nDc Dt;ne (jantje ©efcfffcjop , 2f b^ 
hcitm, ^vdtwrtonDeO^^dnnefen, Daticfti)ifmt)nc5frtifcf, mit^dDtlifer J&ufpe, t)Ov;'un> 
bcfd)cvmcnt)nDet?ovbiDDcn, tt?of)ivnui3efd;cen, t)nDeaIfeDennnicev(}efci)cen fd;af, wilod af 
penbavbetvi)fent)nDe(}uDtDon, DatfuIcfcin^:^ouenfpccI, ©enjaft , ^rcnoent , i)affc^cnt aucr 
M hiiliQt ^ort ©aDe^ ^iv iw Dpncv ^robvevt)c , mccv Denn aftl)0ucfe bc(}5an /^ , t)nDe Dat gt) 
Den^amen, alfe()i;;un)im^rcue an cinen ^vbavn dlaU tf)0 ^iincnbovd; vdmen, ndmlicf 
Dcvbdgeflcn^arbeit^cff/)cbbere, ;un) mit luttev ^Ii;f5ncri)e t)nDe l%n t5ofd;riuen, ocf fulf 
cinjSCRamenti!d)tn)ertfi)n, Darupt^ornameicfDi;, bi; Di;nem Diid)ter , DatDu^ivncne^in^ 
feItf)5()cfcfcllmit9vt;fe0Da()en^nDConcilien, funDcrfameflDart5otonbovc&, Dav Dut)c^ 
fid;tct)ovf)cnfuffei^robvevt;e3cpreDi(}ctf)cftt, t)nDe t)Ovantn)crDc Dd Dar, t)pn)at(bteDeiDtci* 
nem (grbarn DiuDc (jcfeuct , Darup fd;r!;fft t)nDc antn^erDe , me \)u gtfimtt biji 

:^avbrin(}etf)cnunc(}cfln)effcanDcre5frtifcf, ndmficf, Decvj]et)anDcm€ated;ifmo in 
tev^efcnt^oprcDi^enDc, DcanDcrt)anDcm ^cDc i^nDc Q3aDDcren bi; Dcr ^ope, De DriiDDe 
t)an @. sjJJarien ^D^agDalcncn k. md)t tf)0 t)t;ren , Dc i^eerDe Dat me Den (g>n)cif en ein ^nDtfancf 
fd;one, De t)offfc Mn Der 5tranfen 97oDt. ^arncjjcft fcffctbc De (jan^eCrDcnincje Dcv ^)?i|Tcn, 
»nD fiDcvmet Daraucr jo fo t)n(i'unic)f}en ( m men Dar in fi;ner $robvert;e fcen tnad) ) alfc f)t no(|) 
bi) etncm 2frtif ef mad) jjcDaii f^ebben , Dcn^ile fe cuerfl htit)t in Der S^^cmerinac bt) anDcrcn ^irtife^ 
fen, t)nDeocff)t'rinDcffcrQ3orantn)evDin3egcnoc^famfi;n Dorflaret, Utf)idt, t)nDefateiDf 
ocfDarbi)bfi;uen. 

S)en5frtifef t)(5nDcn(gn)aFcn, Dcaffii^IuDct, ■Dcn<SitaFen/^n)of ctnc ^iDffan^f tf)0 
fct)onenDc/ Davmcnmcrfct, DatiDt<5n)acf5eit;^, nimptf)cintt)fonDcv()ct)or, DnDcfpricff, 

©fl 3 Datf) 155? //. C^eil0 /. Feriodm III. Ca]}, 

..■■■ I ■ !■ I ^ ■l » .l —»U» »g ^ ...r ..— , J ■ . il l t t» , JMW IIi r» ! ■■' I I ■ »■ >■■,! I,, , II ■■■III , ■ ■ II M^i— — ^M»^ ■ ■IIBimilBII -" ■' "* 

t)at5 kl menc t)e ©tvafen, be mcl;t tt)lt)ei: fll^an alfe en €&ri(lug beua(enf;e(p, t)nt)e a4)tet)t 
flafcf, t)et)arauer tvet)en. 

Slntmert. 3cf 5et)&e jjeivi^Iicf gemeent , fe fct)0lt)en t^om meiniseflen mit bejTem ^rtifel 
tf)Dfret)enn)elltel)ben, Den?i(ebeccet)em2Bebbfrparte(}antj liDelicf n>a^, berfeaUicn icf nene 
^M ac()tebe ene tl)0 ben^erenbe , nocf; matf) be ficf all!)! emol mit ben anberen beponeren (atf)en, 
n)o6uer|lt)nfe^rdue^<2feIt).arupprobrertbefrt, tDeren)Olt)egn)ert)e^ nicbt tbot)orantn?ert)em 
t)e , t)enno(i ^oX be nicbt rome , f)e f)ebbe ^ir \mX funbercje^ %i\i<x(\ , t)ar em nicbt top cjcantn)er# 
Det fi) , ^m icf em f ort belfen ^efcbebt. 3cf rebe , ^er ^roue^^fel , nic^t fo tjnuorpenbigen 
»an l)en'@tt)afen , m bu fe boflicf i)tf)(lrr)ffl , ^or beftt be (5cf;ri(ft fulfe ^iibe fmacf Qi\)itir\, 
benicbtn)i;t)ergf)analfeen€f)riflu^beualen6e(ft, ebber^ej^arcf, be t)ar auer treben ^ 3tem 
be|ft€f)riflu{Jnic&tti)i)t)er beualen alfe men aflcne einerlevc ©eflalt tf)o entfangen, worumme 
j^efftibtbenn ^aulu^n)i)t)er c^elertf i. €or. i u n)orummefi)nt-t)ennt)e Corintber t)nt)c fo Dele 
t)ntefli)f c bufent 0}^infcf)en , be na ber ^ere ^auli Dnbe t)eler bifliger Q3eber fo gbeban [)ibhm , n)9^ 
ber ^eoangen , n)u(tu nicbt fd;i)r ^auium fampt onteflif en €(;riften t)erorbc(en t)nbe t)erb6men, 
alfe be n)i)ber gej)angcn fi;n benn en Cbrifiu^ beualen 1 

3tcm 5etb W €I)ri|]u^ ^eucbl aucrtreben beiberlct) ©eflaftt^o entfan(}en , fo f;e(ft ^au^ 
(u^ mit fo t)elen ^eberen t)nbc (Sbrijlen /o (£f;ri|lu^ Q^cueblituergetreben ^ (So f limpt auernidl^ 
W Orbel 10 auer fe 1 3!)enn be nicl;t blifft in ber £eve (Sbrifii , be 5e(ft nenen ©obt. ^aulud \^ 
niiit gebleucn in ber ^ere (£f)ri(li , ergo , f)e(ft nenen (55obt. Major ;g 2. ^ob» Minor j^ ^^x\, 
bennbufecf;flbatbeiberlep@e(ialtentfanj}en, fi)€f;rif]u^ 5Seuef;I auergetreben , fulfe^ 6ucr|I 
t^o entfan^en f;cfft ^aulu^ gelert. Ergo &c. 

9fcf fcgge ouerfl n^ebberumme , W gelicf m ^aulu^ nicf;t n)i;ber ^ecianoen \t ( alfe 5e 
leretbe ^^cricl^tin^be beiberlci; (^cftalt ) benn (2I)ri|lu^ bcualcn befft , alfo ,(}f)eit ocf nen (£()rifien 
tt)i)ber (bciberlet)e©c(lalt, mitb6rIifer^l)roueft)ne(^fu!ue(l, t()oentfangcn) a(fe em (S^^rifiu^J 
beua(enf)e(ft, »nbeafle^r6ue^€fc(dbebar fe(3gcnt)nbefcl;rpuenb6ren, bat beiber(ei; Q5i^o{t 
tf)0 entfangcn , fi)tt)i)bcrge9angen, a(fe€5ri|hi^ beua{enf)c(ft, ebber €f)rif]u0 ^eucf)( auer^ 
getrcbcn , fi)ntSafterer^i)nbe©c^enber^bc^45tfli.(]cn©ei(ic^, bebat3S^ebberbeclbord)^au> 
fumber^Pf^^bcn^poftef, apenbargclereti)nbe (jan^ bittf)IicE t?orfIaret, m6tf)cn ocf t)ororbelt 
\i\\\)i t)orP6f et fi)n , fo lange \)(xt en fulf e ^aflerinijc mert berun^en , bc^^ ^clpe en ©obt. 

Si)e(fe (5tt>afen fpnt be , bc borcb t)ele QSoruorincic bejfer ^Jr^ue-gfcIen , m\ bcr f)eilfa^ 
men ©aue Dnbe !4)rancf e be^ ^lobed Cbrifli / noc() neen Q}orflanbt f)ebben , bennocb mit ^xu 
uel bar nidj)t n)ebber t)ecbten t)nbc fctteren. !be ^tarcfen 6uerft n6me kI, befulfe^f griinbtlicf 
S)tb bem €uange(io t)orflan. ^o W m nicf;t n^ebbcr ^f;rifiug ^ort;^, W mcn fulfeu 
©waf cn fcbont , ocf in ber Q3tbbclinge be^ vSDacramentcg , t\)0 beffe t)nuorf]enbige Difputator 
bromet , y^ nicf)t t)an n6ben t)an mi; tf)o Dorflarenbe , bcn>ile iU f ortlicf im '^of e ber Viiitatorn 
genocf;fam t)nbe gar t)orflenbt(icf t)t(;()e(lrecfen t)nbc t)orf(aret;^* 

S)aticf6uer(lmebein(]efettet5ebbe, bat ^6rbcfen, eine^tjbtfangf, /^emfoganfj 
n)0(befamen, eucna(feet)ner9i0ttenbat(^pecfinberQ}aflen, barmcbe, mentf)e, ft) bcm 
SBorbc ® abe^tbogefettet , (]f)a ocf nicbt tf)Oii ()i6mern am 1 4. 3tem f)c n)0(be ocf n)oI fcci^ 
Sen, n)cnu(2:^vt(lugfpricft, seloue, /aeinetibtlansf. 3temtvennf)efpricft, leuet, t)oI^ 

fict :c. 5«5ttfee 55ei'f48e. 259 

get2c. tvolDe5efe^()en, ;aeme*5:9btlangf, t)cnnocIKfc*t^e) ibt/^ Dn^armcn€f)n(lent)or# 
baDen. 

Slnttvcvf. S)ubi|tnic6tfoavmem€5nfIcn, alfe bu ftufefT, t)entt arme €5ri(}en fijnt 
mitcrc^^even^S^vil^i 3[Bovtn?oIi3cfabiijet3of^ 6, 5ant)efen tat fo ttalfc^Iifen i)nD i)ntvun)eli* 
Fennicf;t, mot)e|]oItcn2a3cb&evcI)ri)]cn, i)nbett)ati;flctboc(?t)att)u6irt5ov ?^anenbrinjjefl^ 
^o rbi^met jlcf boc^ t^o bopc , t)cn (^mhi) ps einc ^pbtlan^P t^o fd;onent)e , ergo me t)ar(f 
ocf men ei;n ^$i;DtIanc)f loucn , leucn , eDDer €f)ri(]um i>olgm ^ ^t^ erflen , ndmelicf m^ner ^Htf 
nini)e, i)int)tmcmoIbcit)e2Gortf)mit)e(g;:empcIint)cr@c6vi(tt, be^anberen ouerfl, alfebi;? 
ncr ?>??eninc)e i)int)e |lu nic&tc^. (gcgcjc m»; ^per ^l>rdue^^fel , t)o ^PauIu^ fpracf , Den ^mUn 
bin \d jjetvorDcn fit>acf , mx M ett)id;Iicf fo buren fd;oIt)e ^ ^pvicf 1 5e nicf;t t)ortr) mbt fed;t , 
Dp t)at icf be ^tvaf cn tvinne. @o fd;altu mi;n Wovt ocf t)orftan , t)at me bcn @maf en fcbo< 
ncnfd;al, L>atmcnfet)nt)errid;te, fere, jjeiDinnc, t)nDc i)tf; ber (givafbeit tf)0 Der ©tavrbeit 
betJ ved;ten Q5eIoucn^ unb €vf enteniffe t)cv £euc , ©nabc Dn&e Q5m t)eg JJ^even Cf;vi(}i ( tvelcf in 
Dejfcm «^acvamcnte t^ovbov^cn /^ ) bvinge , baf fe alfo leven , mit jlavcf em ^cuen , ®)vi|hie5 i'i;(f 
t)nD ^:SloDt entfancjcn , af fe f;e bciDcrfei; mnu eren aMffen geijeuen f;e(ft, i^ nu fulf ed Dem ^or^ 
De (^aDe^ tbo^efcttct ^per «)3rdue^€fef .^ 

3tcm alfc icf ocf oefcbreuen baDDe, Da t Der ^^ranfcn 9}oDtfe nicbt fd;eDen fd;al t)an €f;ri(l^ 
lif er ©emecnfd;op , Darumme ocf nid;t mi Dem ©acramcn te afffonDeren , Dat l^afet 5e l^ir tvcD^ 
Der bcr , mafet Dar entiegen eine lofe Q}ol^e i)nD fpricf t , Dcr t)nmunDi()cn 5tinDer t)nD tDan|^d;ti^ 
0en9:)?Infd;cn@n)avcnoDt, fd;al fenief)tfc()cDent)an€f)vi(lfifev@emcenfd;op, ergo ocf nicf;t 
t)am (Sacramcnte afffonDercn. 5)e(Te ^olQi Dod;te nicf;t , ergo fo Doc^te m);ne ocf nic^t* 

2(ntmert. S)at men Den 5?rancf en fo ml alfe Den (gunDcn Dat (gacramcntc ( fo fe iDt 
becjeren) refen fd[)al,/^bauenim2 5, 2lrtifelt)orbanDeIt, DatDu^ir f;erbrin5eflt?anDer5?oDt 
t)nDe ©emeenfc&op , Deitb mi; gar nid;ted , ane Dat ibt f;clpet Dat ^appv mcDe fmxt mdm , fe^^ 
gcDocbfovtalfo, t)inDe(]umenanenecinevIei)e^oDtbi)anen5?vanfen, fo tvillcn beiDe QSoIac 
nid;t Ddgen , rcDe icf duer(] n^u t)an l!;flif er O^oDt Der 5?ranf en , Dar mm 2lrtif el f)cn fiitb ; m\> 
Dunid;tt)or|]anfan|T, fo|]ei)tmt)neQ3oIijenoc[;t)nuorferiget, Di;neduer(], famptallcDmmn 
armcn puc&enDe t)nDe lofcn !^uuenDantje , t;alt in Dc ^atrincn. 

ipirnc(}ctlt)orteactf;caae51vtifelt)am@efan0e Dev ^iffmdtfltlUt, tjovDer Q5etvevtnac 
t)tbDcv<Scbri|ftt)amGloriainExcelfis, Alleluja, (gpifiolen , €uan^eIio , Prjcfation, Dai' 
icf Deffen n?i)tl if en S)orcn flu): mcDe fn^crmcn t)nDe f;en t)avcn latt , Denn t)an allc Deffen S)inaen , 
Dei)tl)DemoIDen®ebvufe9cbIeuenfpn, t)inDt mcn allent5aluen ^ut be(l()eDt, tvorumme mett 
feocrncbeboIDcn 5c(ft. 

!4)arfulue(t frac^ct 5e, ^ill ^i) DuDefdf)e ?D?iffen f^ebben , tvaf Deit Denn Dpf 6 t)ele Mm* 
3temtvorumme (fpricftbe) i^t)nfe£ati)nnid;tfo5uDtaIfe/un)e* 

^ntmxt. ^\) Den 2(rf iculen f;aDDe(l Du DeffeiJ guDt Q5efd;eDf ^cfunDen , njenn Du fij^ Den 
?SriI t)an Der 5^eefe gelaten f)eDDe(]. ^id)femin fegflc icf no^ mit f orte alfo. 5^ruf cDe n)i; i;De( 
DuDefd;)e^ , n)0 t)eler megcn gefd;ut , ivere t)n(lra(Iicf* @in()e n>i; nu ocf latm meDe in , /^ ocf 
t)nffraflicf, DennbeiDcrIe!)()unft)nDenac)i(ftDati4. cap. i. €ovmtf;er m bmn bt) Dem 24 ' 
Slvtifelan^etacien/^, iDtfeiItt)n^ocfni^tt)p/utt)elati;n, funDevtwDegei;!/^, n)erffuinae> 
nanntem2lrtifeln)0liijefunDen&ebbem "^ - ■ 4 

3^40 IL T,l^cil&. I. Pmodus III. Cap, 

^ci; (fpncftbe) m fi?n f)tbbm fe unfen ©ebvucf mkd^t ane &M SOBoit, mit 
Winf([)IifevsSpfetttn^e. 

Slnttveit. 3^uf}ePeno(lmavlicf,qan|wo(ben)eref, /aeuena(fcein»ort)ovuen ?0?d(er 
<ineo(b(, (ofe, fu(e ^anbtmicDcm ^t>nfe(beiveret, ml f)c(ft 6mxfl jumn ©ebrucf gejlor^ 
tet^ i)nfepreDJ(jent, (erentebDerorbentf)^ Q3orn)arnein, f)e bebDe bar t\)0( ctt>ic()(icf t)or gc^ 
b(euen , trenn tiat iGort De^ ^cren vnDc fi)nc ^rafft ( mkf tt)t) njcDDev Dp unDe Di)n fle(i)f c, tvcD^ 
beviun)cn£60cnt)ni)ebcDvcc[;Iifen©c(>rufc^cprc&ii3et5ebbcn) cn nic^t ancjetajlet t)ni)c i)d( ge^ 
ivorpen babDe , Datfu(ue tvcvt Dt; ocf ei;n md( fpptcn 5)nDc f;oncn (crcn , tvo Du nic(;t t)p&ovft, Dat 
t}\) ^i)pnDc ©ecle n:>cvDcn n?eeDon» 9]t)U toolciente gl^ciiiettcn ©cf)i'tffte totf) bet S3iMien, Deicf imSfnfrtnge, m 
t)e ^MiDevin(}e ^cr ^^(vtifcl f)fr gefettet {)at)t)C/ t)pt)e ^Dlcninse tvo Dav bi) 
^cn §(t'tif f lcn t)u^e l)ir in t)ejTer 23orantn)ei*t>in(ie im ^infunj^e an(]ctcfcnt 
t;sl. i^efuluigcn jl)nt t)e(]cm^l3r6uci (Efcl ccf ti)o relne (^ctncrt/ moftcn 
ccf l^p Dc ^33robrcn;c touDe ftci: bcfolcn mi>c bcfulcnlatcn» 

©e erfte. 

SDeut4. ©t;fcbd(cnDarnic()te^t(;o Don Dat icf ;um bcDc, tmDc fc!)d(t Dar.ocf nicfte^ 
m\ Don 2c. 

^avupcommentcvetDe|Te^vdue''€fe(eine fan()e^vobvcvi;e, tve(cFe^ (Summc inf fdv^ 
tef^e begvepen , /d Deffe , ?)^ofe^ n>i)feDe fi)n f ncc(;tlif e Q5oKf l^p Den ^ocf |]a(f , t^p De ^Cafuev S;>uf 
Dci)efc!)reuen, rop fc(;d(en6ucr|]mifeQ3o(cf , a^e(cf etn finDIicf Q3o(cf j^, tvi;fcn up Den ©eijl 
Dc im .!pcrten j^S i. (tow 5 . '^mik icf oucvjl t)p Den DoDen Q3ocf ftaff n?s;fc , bin icf ein O^Jofe^, 
S)ovn)crpe €()ri|lum , trcDe ^auium »nDcr Dc Q}otc , Dtbfldte Dat 5^i)e ^eftament Den €f)viflcu 
gc(auct ^icv. 5 r. @a(. ^. .t)eb. 8. 

Slntmert. ^o vafejlu f)!v ccbfev fo Dnfinnicicn tveDDcv af)n ? 2)5 Denn /o gar neen tvcDber^ 
fcrcnt mit Di-ner @c[;acf()eit f '^Bor f^efftlu gf.kxk , Dat me (s;f>ri|]um Dorn^erpet, ^au(um m^^ 
Der Dc ^5te tri)tb , tmDc Dat 97i)e '^cfJament »tf)|i6t , VDcnnccr mc De €f)villcn op Dc(^d)V(fft m)f 
fct? J£)cfft nfyu (;55oDf Davumme (3e(auef Dat ^'^i^e^ejlament jntb.?)ertc t5ofcf)vi)ucn J&iev. j i . em 
m;e.?)evfct)nDe(55ciflt5o (3cuen €'jcc[;. 1 1. ^!)ntDavummeDc€orint6cv^au(udQ5vcc(f,mit 
Dcm(5)cifiegcfc()vcucn z.Sor, 5. <Si)ntn)t;Davumntc(je!}]Iicft)nDc(^aDe0 5vinDev Diom. 8. Dat 
mc nic()tmccrDar(fmi)fcncDDcrfecn t)p Daf ^oit ©aDc^ i)pt^apt)r cDDcr 5\a(uer JJpuDt mit 
^(acfc gcfcjrcucn ^ 

^t)fctnicj)t(3;f)riflu^fi)nc3un()ercn, tn De gcfcbvcucn ^rop()eten ^ £uc. ult. . ^ci;t 
^au(u^ ocf n!cf)ta(foDe€brificn Didmev f Dvom. i. 2mt ht nicbt fcl)vifft(icf i^nDc miinDfdcf 
gantj(juDen€f)ri|]cn^ Q[Bi;fctt)n^3o()anneii^nic&ti)pfi)nctcfd)rcuen€uange(ion, Dat tin; (d^ 
ucn fcbd(en jc. 3of).2o. 'iOpfef t)nj^ nid;t ^au(u^ f)en an Dc(gd)ri(ff, tMiD fed;t, Dat n)i; 
borcf) Dc @eDu(f wnDc ^rofl Dcr @d)ri(ft , cinen ipdpen ()ibben 5 9iom. 1 v. (2::)cbo(Dejlu t)or* 
9ifftisc^oucDcnnDarf;ctcn, C()ri|lumt)Ovn)cvpctt, ^'Pau(umt)nDcrDe'^dtctrcDcn, tvcnner 

me jurtfce 23eif4Sc. 241 tticl)e€6rl(lentt)i?fctt)pt)atgcfd;rcuett©0efe«e, ^ropf^efen, ^uan^eliott, t^nbcberSfpoMctt 
(Scljriffte» ^IBorumme bacbtcjlu fulEe^ nicjt Dar bauen, i)ar t)u (ere(t Ue ^ntfanginge bc^ ^a«f 
aamenfe^t)t52)cutr»i2» k. t?nt)ef)e(f(iboc&t)enapenbaren (2J»pri(lum-mibe^au(um m b^, 
bar Du juif cin^Dtf; (eren moci;te(t, 3gDennt)i)n(5nacf ftpn-ci^t, fogebencfetvobuDar, bti* 
De€JDri(lumt)nt)e^au(ummitQ}dtentri;(l, 3tem gcDencfe, m Du nic6ttt)einigcrfc&j)r ttt 
aflen 5(rticu(en (t)orneme(icf Doc^ im 6. 9. 10. 1 1* 14» 1 6. 19. 20, 21. 24. ) geDan |eff(i, Dar 
Dunic|)tDcn?)}?ofenODe(cfnod;(9De(icf tuere) fonDer Di?nc!^rdmct)nDegabu(cn/a Dei»(^aii 
fu(uc(l, in€JE)ri(]u^unDc^au(u^@teDegefettet5e(f(i 

^at mecn(Iu frame 5(fe(Pen duer(l Dar mcDe, Dat Du De(fe Sententie JDcut 4. ©t) f({)6* 
(en Dar nid^t t^o Don k. DiiDcn tvu(tl^ a((ene t)p De 36Den ^ 3(fet wor no(J ncnc ^iDt, mie iutv^ 
emtl&oDonDet)nDea(ftonemcnDe, einmd(t)pt5oWrenDeJ €DDertvorumme ge()ikl fe aQcne 
Dcn^dDcn^ Darumme DatiDtein fmd)tlidt iQold m$^ 

Jg)ePu ncen anDcr ^ruuDt f dtien fecn !^eut. 1 2. \)at Dc fu(ufge Sententie ocf ^f)tfiitu 
fitit f £i;g Dar , fo \m\iu tvo( t)inDen, Dat De(Te Sententic nicf;t a((ene Daritmme S)am J^crcn gtf 
fpraf eni^, Dat(Dteinfned;t(ic^^o(cf t\)a^, fonDcrDatfenic&tDurd; affgoDcfi^c t)nDc ^tibmfi 
fd^eCeremonien, 5l}?infc^entet)nDe^uncfentDerQ3ornufft/ t>anDcm2BorDeDatcn ©oDt 
9cl)aDen 5aDDe, Doruorct tt)orDem 

$De tvi(e i5uer(l fu(f c '^^eruoritt^e m'd;t tveinijjer im 9Tt;en ^eflament tf;o befriid)tenDc ii 
sj)?att5.7. 24» 9?om.i6. 2,Sorintf;»ii* (55a(at.i. (gp5*4* i*^tm*4.6. 2.^im,4» ^n^ 
De ^au(u^ int fonDcrge t)tl)Drucf et , M (tcf De (Sat5an t)nDern)i(en mtiMi in einen ^n0c( ha 
2id)tti, 3tembat5crrigeQ5ei(ler, ^mie2m,26Qm, ^(t)gneri)e,5abu(ett,C5ren^^rcDt# 
ger^, brttnDma(i3eConrciejitien, t)a(fc& ©ebere Der ©oDtfa(ic6eit, (tcf tverDenerl^eiien, t)nDe 
tt)i; nic&t gett)i(yer^ t)or (^aDc^ ^orDt entfangcn f)thbm, a(fe t)nd in Der ^ib(icn , im o(Dcn wi^ 
De npen ^e(lamente na(]e(aten i<5, tt)i(( (lcf mimmer in Stvic^eit g^etemen , Dem fuiut^en SCBor* 
DtettDn0tf)Ot)nDeafftbofettenDc, t)pDattDi;nic()tDnDerDem57amcn t)nDe ^t)te(eine^ heme(t# 
fen©ei(le^i)nD^orDe^imJ£)ertcn, DemQ3ei(i DnDc ^CorDt Der @(pfncr!?c, £Mcn DnDe 
©d;a(cfbeitannemen. 

(So3ebdvtnunDe(TcSententie!5)eut.4* ni*tar(eneDen3(5Den, Darumme, Datfeem 
f necf)t(if ^o(cf fpn. Ocf fi)nt nene S5ri(len Dar aff t&o fonDerenDe, Dat fe ^inDer f»n, fonDct: 
Darumme ^etcn De 36Den ^necf)te, Dat fe itt nic!)t f dnnen boiDen, tvat cne (^^oDt abebaDen kffi, 
men a((ene mtg\\)^m tjtf; grud;ten, mne £eue t)nDc £u(l im ^erten f)tbbtn ic, ^eut f , SJJoi 
Si(ftennod;fu(f ein@em6te 2c. S)e S^riflen ducr(l htttn Darumme ^inDer, Datfe Den ©eifl 
f)ebbcn, t)nDeDonti)t!)^euet)tiDe £u(le, tvatenefcbripcf cDDer munDt{icf t)an ©aDe acbaDcti 
t^, sSnDeDarummegebaDen, DatmeQ)aDe^^orDenid;tr(;ofctten fcba(, Dat me nicbt Dorcb 
^uuei^ eDDer ?^infd;en ^ere t)orDdret mtbt , fonDer im SBorDe Dec^ ^(?ren b(j;ue. ©0 fuftu 
nu tt?o( bat Di)n probrerent eDDer (Sommenlcrcnt^ ein i?De( Dnuor(tenDic& 26Qtn (gnacf t^. 

^ S)atDMfed;(t, icf f;ebbeDarfu(ue(ientiecjen55eDan, tmDcDem^orDtetf;ogefettee, mts 
jtu nummer tt>ar mafen, ^pv i^ ai(ene cine nutte Den(l(ife ^i;fe t)org5e(!e((et, tvo men (kaM 
^orDtt)nDeq5euef)(orDent(if t)tf)ricbte, tt)e(cf^au(u^ i.Corintf;. 14. ti>o( nagifftt)nDe ocf 
bcbbertt^ia. !5)ufinDe(16i)rocf nocbQ5orma(eDig!)ngf>e cDDer«5eneDt)ginge, <\l(tmman 
Q)aDe^>^aDe5angeDc^cu(,}o. t)nD fag(ange ^mfit, «ifd;ope, a)?6nnefe/ an erent)m # ^ 244 iJ' C^cild /. Veriodm IIL Cap. tiuttent)nt)t>nn0l)i3enOrl)enin()en, Dve^elt)nl)e©efettengeflt)cfet5ebben, S^erWuen t)unic&t 
t)e|Tcfri?eOrt)enin0e, fonberiun^e cnnuttew gunbe, t)ar9t;beii)e^ifft)n&e(^ee(eane9?oDtme^ 
Debefiveren/ ein^OofatJetenfWt, 

QCi)Fet tioc& t^of red;feren nocb t6or lucbteren ^anbt jc. S^eut f : 
5Dar entiegen bringet f;e 3ut)am 9??ad;abeum, t)ef;efftiarlifege(IeDororbent(), bec 
^^ercfw^Sin^e i.5[)?acba.4. 2.?>}?acba. la Dennod; idt)ar neen @ebot)t Dan im gefd^reuen 
SBSorDe* ^e ^dnincf ^ofap^at i)orf unt)i^et)e ene Q5a(len , i)ni)e 5at)De boc^ neen gefclreuett 
SIGorDtbartan» S)erjjea;fe bebeDe^otiincf^^iniue, ^au(ud molbe, t)att)e ©emdn^eit 
^am @(i^t)ert)regent)efc6o(t)c gfxgo^ben n>erben, t)nbe h^W bod; neen ^orbt» 3tem fd)o(be 
n)i; tjn^ na bem Q5ocf flaue rid)ten, mo|?e xox) \>mt tvebberumme befni;ben (aten :c» 3tem bx) 
5Socf|!auefd;em<^o(cfe 5efptbe§Socf(lauefc!)es)}?cenin5f;e®tebe, bp (s:f;ri(i(oui^em gel(l((feit 
^o(cf e f;efft fe necnc ^tttii. 

Sintmort. SlBat g??ad;abeu^ bnbe et(t;fe meer im o(ben '$:e(!amentc ( bo nod; be '^\\)t 
t)erti9ureni)nbc©d;eme^n)a^,bat(Suan(]e(iumnocbnid?t J)orf(aret,apenbaret mibe ^efcbrc^ 
iien) gebanebbergeorbent^ebben, fdnnettJDnicbtorbefenebberric&ten, oc^ gar nene "2DBar^ 
l^eit, na(ubet)or^efed?tcrSententien, barDanfejj^en, @onberbetDi(eibtbemsefd;reuen©ejf 
fette ni(^t apenbar ent;e^en id, io.tt m W '\xi fpner SOSerbe bliuem Cuer(l alfe nu ein md( t)Oi* 
afle, ^J^ri(lutJ fii(ue(l inn be(fen(e(ien^agen jje(eretf;e(ft, 5ebbeno.cfbe2lpenbarin0et)nbe 
^orf(arin^ebe^€uan5e(ii (n>elcf beOlbennid;tf;abben) entfancjen, nemen)i;bi;ne(ofen Ula-^ 
tiones (bebuf;i)rt)tf)^ernet)an@ecten, gunbent)nbe^r6men1^o(ferbe(i) nic^tan, fe^ebben 
feennfmjjefd^reuen^^Borbe^jrunbttjnbe^ud^cniffe, S)e Crfafe ()eff(]utt)o(gef)6ret. 

^ffi: ocf alfcbon 3ofapI)at t)nbe be ^dnincf ^liniue, einc ciemcene Q}af!en 'ow'^ )^i% irx 
«njlanber57obt5cbben\)tf)ropen(afen, n>c(cferocfbet)nfentDO(CJ}Jad;f ()ebben tf)Obonbe, fo 
pnbtmebarbocbnid;tbeet^i0eQ[}orp(td;tinse t)nbe ?Befn)eringc ber Confcientien , bp QSor^ 
ma(ebi;gil]5et)nbc^enebi;9in3f, fugt)nbcfo, t)pbeffenebber /ennen S)ad;t5oetenbet)nbe tbo 
ht^m^^t , n?o bnfe ^ifd[)ope bar mebe ^erfdjen t)nbe rc^eren, S)ar enf iegen tl^ec icf beffc ^cSrifp 
tp, t)nb m<^tt, reatbuanttverbenfanit. 

S)atmeocf er(ife©civan5eif, bem 9H5orbe ^(xW, t)nbe ber Confcientien %x\)\)i\t 
tiW cnfiecjen be^olbe, t)nbe nid)f nt)ed abne 07obt anrtd)tc, m etiife francfe^recjen bi; '^o,\x^^ 
W^iben in Corintfeo , t)an bem (B(6i)er bregenbc ber grounjcn t)or hoX)^^^, (leit gan^ m\f 
batfe^^au(u^ocf t)mmefulfer^bclbeitt)nbe@onberid)eitn)ilIen(je(lra(fet t^nbebi) ber ef)r{ifen 
@eit)dn^eittf)obfiucnbet)ormaneth()efft, 5et^e n)t) nicjt tf)or t)orberen ebber tf)or fud;teren 
^anbtn)i)fen, fonbcrborf)a(ftiget)nbe(ofe5ra3()e, bemen^abermafen, eorbeben, t)nbebe 
Ceiie f)nnbtf)auen* ©o n)i( t^e ocf , t^o^t me ficf mif bor^afftigen t)nbc (ofen gragf)cn nicbf be# 
futnmerenfc5a(, bennfemafenmenJE)ober i.^imct^. ?. ^o famen ^pr bpbe nt)engiinbc 
t)am ^appen i)nbe ^(af f cn tbo brcgen, n^ebber be gemcene ^dnf)eif ber ^ercf en , mif fonberfi^ 
f en igben t)nbe £6fften, bi; ^iSorbdmcniffe t)nbc ©a(id)eif fo f f)0 f;ofben , angerid;f et i Sejj^cn 
fuif c ni)e gunbe f;tfft Q5obf S)ewf* ^ m^^^t , vnbe nic^t/egen cine ^nfc{)ebe(;if e @tcn?dnf;eit i 

®af ©at t)uduerRfecf;^ <^(^o\btW)mt\6 nat)emQ5ocf;(taucnc&(en, moflttopm^ m^bi 
berumme befnijbe» (af en, Q5cl^ct eucn t;fft f cf febe, ©cf)a( icf bc ^uci^euljTc Dcc5 (guangcdti in t>cm 
^ocf|}auei)e^©efctted i)nt) bei: ;^vcpOeten fd^en ^Mtf)* i u 3oanni^ f. 9vom* i. ^ 9, :c. 
Ergo, fo motl) icf M t)on, ttat t)av gefcfcreuen iitit 3^ t)|) nicOt beiDe t)an €^rt jlo cn^e t)ett 
2lpol]e(eneineO)?at5ct)nt)eQ3nt)evfc()eet)t/ t)cr !t)itt^c (im olben '^e|]attientc begvepett) mQtf 
fltiktf), t)arnatt)p,i)t)t,i)tf) i)em ©efctte be^olbcn, |cntt)or(aten, ocf t)tf> Dem jjefc&reueti 
5Socf(!auetl)om!i)e(ebetvevet !4)eut» i8» Q3a(at.4. «Sicbr.g.^ 

^at t)u fec^jl , b\) ^ocf |lauefc&em Q3o(cf e ()tbbt be^ocf (lauefcje ?Q?eening5e <^ttht,b\) 
t)en(yf)ri|]cnduev|]nict)t, 3^ (fot)uDatt)ov|lann)u(t, t)an Den vecf;tcn mtf)af\tiQtn ^abeti 
&M, %ei)nDc2BovDtDer^vop5cten) eine f(ave 26Qtn, ^enn De ?[^eenin.qc ilfet (^lknt, 
DarmeDc^ocfilauc mnnl\)ff, unDenic&tDe^ocfjlaucDmme ber^ocfflauctviffen. ^ed^ll 
Du tt)t oucr|luanbcnft'()ur(ifenQ5aDen t?n'oe mxt^tn, foiflettwarnicf^tfonDerge^* 

^uMflu3^mn.2,\itit, ^opit)De®a(uin5ege(ertf;e(ft, &arb(t)uet6i;» 

2(ntn)Ovt5. ^atn)u(tut)art)t()f(ufen^ Ergo, mcnDarftinic6tt)p be ^^ocf(!auefd!)C 
CQ?eening5cfeen^ ^ltin nicl;t fo .5)cr^rouc*(5fe(, tvo(be3oanne^nicf;t(]ne(Sc&viffteg5e(e* 
fen, t)nbe ^ocf (]auefc5e ^eeninjje t)ovflan ^ebbcn^ tt)o(be f)e ocf nicf;t batf) fe b(iuen fd)o(ben bp 
bem, M fe Dan Slnfange pebdvct f^abbett, m \)ax fu(ue(l ^efcfeveuen fitit ^ <;^nbe i;(ft ()e bi;t5 
a(fd;on bcn, be be ^av^eif t\)u jlen, tt>o f)e fu(uefl bef ent5, gefd;reuen ^eff f, meenflu M me beti 
fulf e @a(uin5e bi; Dnbe bpner @f;efe(fd;op (be ()i; nod; Mn &af)ne, nocf) \>tf) beiti fcbvifftiifeti 
^ovbe , nod) Dt(; ;un?er te Dnbe !^onbe, M ^ud;eni(Te l)ebben ) ocf fo Dovtf; fc&o(be tbo fru^ 
wcn ? ^tin Jg)er @a(ucr , bu fa(ue(l Dnn^ nid;t meer, ^ar i^ m^ &o,^t$ SSBovbt fd&rifftlicS 
nagc(aten, barmebemotf;bi)n@eiflauereinbva3en, Dnbe mebbevuinme baf ^orbt mit bi;^ 
nem ^tiftt, anbev^ mi(t fo t)X(\\)t be^ :Siiue(^ (^meer fi)n , a(fe be^ ©eifie^ ©a^uitt^e. 

^utbiifl^au(umDpad^f;i(ipp,4, .29St;ber (eueniSrdber waf tt)arl)afftip5, tvaf ttf 
bar, tDatrccfet2c. Dnbcfed;(i, batbe^5i(ippenferfd)o(benuM;berfcen, benn fein ftnen ©d;riff^ 
ten ge(efen 5abben, benn ocf Dp t ^orbt Dan em geprebi^ef , Dnbe ^jcempe( Dam em gcfeen. 

2(ntmovt5. • ^au(u^(evetbav, n)att5omfrebefamen,einbred;t(ifenDnbeS5rif!(ifeni 
J5anbe(benet5, n)o5eocfDor5eti, imanberen€apite(Dt5bem€):empe( €«§)ri(li f (aret; g5c(ere( 
5eftt, Dnbe fiimpt nic5t ad propofitum. '^iU l)t fe Dorbert t5om ^orbe Dan em geprebi^eff 
Dnbe€;empe(|me^£euenbe^, i^rcd;t, Ouerfln)at5n)a^ft;n^orbt? fonber C^riflu^ fi;it 
€uan0e(iuiti DiO. 1. 1 r. &a{at. i. iDclcfernuDn^, nid;ta((eneborc5 ber ^5i(ippenf^r ^reffy 
men ocf borc5 Decr ^uancjeliflen mbt fo Dclcit ^Srcuen ^au(i apenbarct i^. Wat me fpn ^jc^ 
empcl^ anefn?i;ueICWlu£i i.€ovint5.4« lu SG&efefmpneOlauo^^^er, a(feicf€5viflunt 
D0(()e. S)avur5buDe(ebi((ifev webbevbi), a(fetpebbermi;mod;tef]fluten, ^ente bc rcik fe 
^au(ud tt)ifef t5o (tnem ^orbe Dnbe ^xempe( , M 5e en io be grpbcit nicbt ^e^euen f)tbbtn, \)nt 
fe'naerembitncfenbecrtt)e5(en, fetten, ordinevcnniocf;ten, tt)af cne0e(u(lebe, ndmenbafer^ 
bar, ©ubf Dnb Dvccbt :c. 3tcm , fo mftt 5e fe ocf /0 nid;t fcblic^te^ Dp t)tn ®tifi eve^ ^erfett, 
tt)obuatibn)a(e(l, fonberDpf^nDt5tt)enbi,9cmunbt(ife2QBorbtDnbe(iflife^xempe(, ^atf) bu 
fo ^an^ tt)einic5 ^e5e(p Dt5 beffer Sententien 5eft(! , baf fe bt; ocf 5ec( entiescn i^/ ©0 i(tef ocC 
niiijtt^ mxt mt bu f)\)x\>Pf S)eutt f ♦ glo^^i'^ ^»^^ maculert 5e(ffl* 

^^ 2 ©e 144 IJ' C&cfld /. Periodus IIL Cap, 

■ Se t>ruDt>e. 

^eut 12. ©^fcJdfenbernecnt)on, battvp^iife f)!;r bon, efn t)t(icf n>atemred)ft)iln* 
tfet, SDar/egenbringef^e/ J)a(be €cremonicn bcr^ercfcn nic&t gcfc&ce^n, n^oeinemptlifcn 
gubtliiincfct, fontJcr alfe ibtDer @emeene.gui)tt)uncfet. 

f^ntmvt 2Bor fccff|]ubi?t5€ommcntfcn ^eer fiaftt ^er ^roue?€fc(f U t)\)v m 
men etnem ct)ber tttyen t)at ©ut)tt)uncf cnt^ in ©at)cd ©af en t^crbaDen , V)n&c nic^t t)e(c mecf)r t)em 
San|cn ^upen ? 2Bcrt f)i;r ocf DcmanDc ct)ber Dicgenten et)bcr ber^emeenc, fampt et)t)er be* 
font)ercjcn ctttje^ na ^ccjeucn ? tt)crt)cn fc nicf;t allc tbom Woxbt Qm\)ftt , t)ar t»at fu(ue €apite( 
mel)ctf;oge(Iatenwcrt, nomelicf, Sffie^icri;tt)bet)ct)atf;fc{)6(e0i;6o(t)en? 

©e toeerDe. 

5Deut. 1 2. be f;i)r 5(Jrbe m alM aUtgtxt i^. S)ar tp brin(]et f;e nicf;tc^ , fonber tvv^ 
fet^een infi)n(Sommetnt>pbccr|lcnbeibengebic()tct, fon^pfcicf enbaro-cf ^een, tlEiofcenbe,tvat 
(tnttverbcg em tDcbbevrumme bar bemotf> 

S)et)offte. 

^rouerb» ? o. S)o ni^t tf;o ftnen ^orbeit :c. J&t)r entiegen bri«0et f)t 3onabap, be 
Itnen^inbercngcbobt, batfcnccitcn^i;nbruncfctt, neene^ufcrbmvcben, n^en @dbt fei;e? 
ben, nccneSSBpnrancfen p(anteben, ncenen^^Spngarbenbabbcn, fonbcr er £euebagc in ^^iit^ 
tenwaneben J&ierem. ^r* ^ptf^i^^abe^^^^Sorbt, t)nbeOcitbod)nici)tim fcbrifftiifen^or^ 
t)e ©abc^. 3tem be 3©i)fe man fpricf t nicfct, S)u fcf;a(t nicbt tbo Q^M @c|)tiffte fef ten, fon^ 
ber, bu fcfcait nic^f tfto ©abc^ 23Jorbe fetf en. ^aU^ (Scl;rif}f [M t)p bem ^mx t)nbe ^al^ 
utrf;ubcn , i)nb i^ be ^ocf jlaue (55abc(J SIBorbt. 

5lnftvert. ^at@abed^orbt t)nbe 2Ct;6^eit Dcie Qx6tf)tv »nbe tvpber i^, a(fe M 
fcbrifft(if t)oruntet\)nbetm^funbt gcban i^, bcfta icf wol. ^(\t ocf ©obt, m t)nb na bem 
f^vifff(ifcn<35cfette, |tnen^ropf)etcn, ^pofle(eni)nbe anbcren€|)ri(!en, i)c(eane©cf)rift, 
borcb itnen Q5eif^ in^e^cucn f;c(p , bttmt M sefd)reuen ^drbt Q^at^ti aKent^aiuen. ^U 
fl)6uer|^0cfd;veuenebberin(jegcuen, iffetbod;ane©abe^235orbtt)nbe^avbcit/ tt?e(cfer mn 
neenemOTiinfcben, mit icnigcnQ^abcn, ©cfeffen, Oicguien , ^ecten ff;o t)ermeerenbe i^\)tx 
tf)Ot)ormi)nberenbe i$, anet)an@abeaacne, ^anocftt)0(gc(duen (tt)obufcd;(i) baf^bcmgo^ 
nabapfulfe3Dan©abe, a(fe^abcd2Borbfin<jcgeuen(i;, batf)l^e,bo(bneenefr6mbe, fonber 
ttne SCinber , mif fobanem '^a^t bcfttjcrbe, baf f)e fe bar nf;a gcbruf ebc f f)omSxempe( tvebber ben 
fSnbovfamber3frabc(iten, nid^fiegcnftn^iai^e^orbt, DnbprDfebeboc^ nieljfmccr an en, 
ftlfeaIIeneben©e5orfambcr^tnbcrtf;i5benCc(beren, t)anemfu(uejtj)ebaben, @oi^ bproef 
bcm ^orbe ^a\)ti t)an neenem ^infd;en tf)0 gcfettef, fonber ttpat ^a^t jjcuanen l)e(ft in ^ona* 
bap rntbe pnen ^inbern f 6o bonbe, \)a f)tfft ht t)u(lenbrad?t. 

Om^ t)at me nu, nba bent r)at ©efef te t)nbe ^ropbeten t)uUenbrac&t. C^riflu^ t>n& 
|!)n€uan9e(iumapenbavef, munbt(icft)nbfd;rifft(icf, bord;€^ri(lum t)nbe5fpo(lele i)orf(a^ 
mt)nbebetu0ef, t)nbebaffu(ui()ebi)i)n^f;cbben, nagelofer SOBi>fe tt)o(be fesgen t)an ^amn 
tjnbe ^^atten, Ovcgu^en t)nbe ©ecten, |tibe bebent t)nbe mifTent jc. ibf fd)o(be &a\)t$ 3K>orbt fon, 
l)i<5alwtnaebe^©ei(!e^/ selduetb^neeniSi&rifientfeo, bubrin0e(lbenn^eae apcnbare^ud)e^ 

nifTc/. 55rtfee 25cil4ge, 24^ nljfc, wObcmflefc^mien 233orDe@aDc^, Mm) n{)Utf;oi*TOfieentfan9en5«bben\)nDeD€CU 
Den nic{;t. 

S)att)u©aDc^©cf)riffte afffont)cr(li^an©abea233orDc ont)c9H5ar5eit, i^ men bi;ne 
tcinc DiaferiK» ^enn i^ ^. 3 of)annld (Suan(}efium nn nicf;t fo tt>oI &aM 2^ort ijnDc SlGar.- 
I^cit , aIfeDoit)tnocf;migefc()reucntt>a^^ ^at fnjermcjhi t)nt)u(l)i()e s3}^infcf;e Denn mit fulfer 
lofcn (gtofferin^c? <^\)ntf) t)enn nu ©abed ©ctriffte ©aDciJ 2Bort, tont) u>i; nicf;t n^iffer^ 
t)er Q)aDcg '^lJort entfangcn ^ebben a(fe <23aDei) ©cf)rifftc, t)u ouerfl miDe t)t;n cjeipPe , $ufd;e? 
rj?ci?nDeiSc^a(cff;citmiteinemanDerenf;eme(ifenQ5aDe^*33SorDc Dr»;uen, m ()ir t)nDe Dorcf; 
Di)ncgantic '})robrervc njolbetiicjeti^, t)or(lf;an)i;Dejfc fententien ^roi). 50. up Dat 3Cort 
©aDc^ W m) m ©aDe^ 39Bort cntfancjcn f)ebben , bar men nicf;t tf)0 et)&cr Dan t)on fcf;af. 

SS^cfiu 6uer|]noc()einanDer(^aDe^ ^ort, bi) icnijiem ?>^infcf;en, cDDcr in /cni^cm 
^ofe, ancDpt, Datbrin^ef)er, ijnDcbctucjbcDatiDt^aDeg^ortfi), fofcf;a(t(a>obi((!cf) 
Defu{ui()e€ref)ebben, Dcn?pDeffemgeuenfcf;6(cn, na^uDeDcffcrfententicn, DotmeDarnicf;t 
t^ofettet>nDeafnemc* 

^at ^efcbfut , Darfufucf^ Uf) DcJTcn fententien , DorcD mt) ancjetcf ent , i6 Di)tf). ^on^ 
Dc ® oDt nicf;t I»;Dcn D(tt mc fDncm SGorDc tf;o fcttcDc cDDcr affnam , cDDcr tf)or uorDcrcn DnDe 
t|)or(ucbterenJ^anDtaffn?ecf , cDDer Datmc ocf in QtxinQm Ceremonien nicf)t mocf)te f)anDe* 
lcn , naegcnem ^itlf 6r , funDer in Den 2Gegcn Q5aDc^ bli;ucn , Do bc nocb Dorcb 5}^ofen reDc* 
Dc , t?nDe Dc^ Q[GorDc^ fo weinicf) ma^ , \)e(e gcringcr n^ert be iDt nu f dnen crDuiDcn , a(fe f;e in 
fi?nem eincjebarcn @6nc ri;cf (icf i)nDc auerfl6oi^en ^efcrct i^cfft, bcfunDcr^en, Dewifc f)C t)nd 
jjentjlicf tbo cm n)i;fet , bciDe im OIDen \)nDc ^m ^cffamentc S)cut, 1 8. ^attf). 1 7. ^it 
cntjcijenbrin(jetbenicf;fe^, ancDatf;efec()t, iDtfi)n^infcf;enS]^ort, t)nDc Q[JnfruDt, ^eft 
fe Dennoc& oajle m6ten ^an faten. 

©e f&fte. 

Sof). f . 3cf Pf c nic&t mtjnen ^incn. :^ar cntic^cn brin^ct l^c cine floffcrfif e0f ofe DnDe 
fec^t / Cbtitlud DnDc fpne ^arbcit /^ Dat ^rbar DnDc Dat ©uDc , Jg^irummc noof t)n(J n)pfet t)p 
Dat ©uDe unDc ^rbar , Dc tt)i)fet t)h^ t)|) ^f^riftum» 

^ntmxt, ^at mcen|lu mit Dem (Srbarcn t)nDc ©uDcn ? ^HJ^^enf, ?Dh'ffent, iSafuent, 
^aucnt jc. t)nDe De anDeren ©f ucf e Darbaucn t)afen an(jctagen f ^orutf) ^effflu M , Dat iDt er? 
bar t)nDe ()uDt fo m ©aDcd O^cn ^ 3 ^«tn tt?orutb ttjuffu DcfTc Q5o(gc bcn)eren ^ Cftrifiu^ tt)i)^ 
fet t)n^ t)p Dat €rbar tjnDc Dat ©uDc , ergo m m^ tt?pfct t>p Daf ^rbar ))nD Daf ©uDc , De tt)pfet 
t)n^ t)p C^riHum t)nDe^p Dc '3[Barbeit. 5i}?enllu Dat mc fulfc (Sopbi|lifcf)c 57uf e tnDe Fanatien 
iiicbt f ennc ? (giid motb Dj;n argument |]an , fc^al iDt cinen ^ci)i)n bebben. 2l[Ie De tjn^ m)f 
fet))pDaf(2rbar))nDcDat(i5uDc, Dart)n^^5ri|lu^f)entvi)fet, Dett?i)feft)n^t)p^bri|lum. ^t 
^r6ueiSfeImitf!)ner©efe(Ifcf)optt)i)feft)ndt)pDat^rbart)nDeDaf @uDe, Dat Cbripug ^enne 
tt»i)fet , ergo f)t tt)i;fef m6 t)p Cbriflum. Oucrft ttoennet mitu m^ Minorem noar maf en , De 
Du nic|>t allene t)p Cf^r ifium nicf;f tt)!)fefl , funDcr en ocf fampt ^aulo mit Wtm tx\)f , m bo^ 
«enflargenoc&bcfu^et. 

Sjaf Dubitfcl[)c(Dcfl»pcincn^reDi5er fijo^^remcn, De DerCuericf)ctt fcf)al f5o9efcf;a* 
uen ^cbbcn , f 50 fef fcnDe , Dat nemanDf in Dcn ^om (}f)a bi? f , ^Srcmer ^arf cn , 3fem m fi;n 
Dpt^argamente, DatDul^ir/egcnem0ePeaetteff)i, flinget, ndmlicf, •^>aulM^fecf;f/ tcftt)f( 

4?5 5 • ^i^t ^ 4^ //. S^^etld / Veriodm III. Cap. liat be ^?ennc betien in atlcn Or&en i^^^im, 2* Ergo, icftvil, bat fe im S)omct()oQ5rcnicn 
beben , WI id ^emfuluisen beualen f;ebben , effi eme gcleueOe fulf em ^d(jencv i)nt)e Samen Difpu- 
tatontfpoantmerDem 

©e fouen^e* 

3of> 7* ^^)tt ^e« i^ tttc6t mtjnc £erc, ^arje^cn brin^ct f)e nid^fc^ , funbev un bem 
^cborfam i)er ^erf en tjnbe ber Q3orn?efere , bar alrebe^enoc^ t)p geanttrerbct \€ , benn be ^cr* 
f e i/frdm (jenoc^ ^p5» f* 2lct» 20. Jpefft ocf (jube t?a(]e lere €f 2» ?0?attl^ ult. 5}?arc, ult. 
^ofnio*i7* i.^im.?. Ouer(ll)e^ortt>eferefcblacl;tent()ofccrben^ubenbav3of>io. t)an 
oefcf/rcuen Oeit, n)at®e^orfam^Def;ebbenfci)Olen, |^barfuIuc(ijont)e.5ic-r,2 3* ^(\Xifl)*^.7' 
i^ a,3of>flar9enocf;gef*veuem 

3of>8« 3cfbonicf;te^wmt;fwlue(]:c, .^JirnicJte^* 

S)e negctttie, 

^of)* 8- (^o g!) b[i;ucn i^cv^en in m5;ner ^ere k. ^ir fpricf 1 5e mv) an bnb fecfcf ., ^en^ 
iicv icf v5ar maf cn \vil , bat ^cbrifft t^nt) ^:a3arf)cit , fKcbe t)ni)e Q^ocf (loffein ^incf ft), 

5intn)ert* ^orumme fd;al icf fulfed war mafen^ ^ol wctf; nid;t, \ic(i DJcbe ftnb 
55^ocrftair, euenfotro(tn)e!^in()e(i)n, alfc©ot)tt)nbeeinQ5ocf, fd)riucntDnb rebent, qSc* 
^ven in^e^enen , Q3lacf i)nbe ^inb. .?)ir fcggc icf bt; ^an , bi; imDe bpner ©cRllfJop^MJl 
Jttnnid)tael6uen, n?cnn(|t;fcbrt;ent)nbropcnaucrem funber(icf©abe^%ort, ©ci|l, ©al^ 
utnae bebt)iun)fi)n, funberf)ebbenbennt)tbbem9JBovbe@abe^, t)ng V)orgefc()reucn , Dnbe 
nacjelaten*^uc!;niffe/ bflt tvp "icf;t feilen am ©ciile Dnbe /utve S)rome annemen »ov ©abc^ 

®e tei)nt>e. 

305. 10, ?))?i)ne (Sd;ape ^ovcn mt;nen <Stemmen, btibe m'c!)t bev frombem ^ox 
^e f;iv bvinset ;^ i)af en t)ovanttvevbet, 

®e eljfte. 

3of;»i2» 3cf.^ebbei)anttn)fu(ue(inid)t^erebetJC .&ivnid;te^« 

S)e tn>6iffte. 
3of>ao* 5llfetni)mt)n"^abevM^ntf;f;efft, fofenbeicfiutv* 

©c t>rut)tet)nDe* 

cmattb.if. q5ov#uctt^benenfcemt;, bch){(cfefevett?D?tnfcben^abe. . 

:^av mecnt f)e , mDue 2lrtif el fpn ocf t^om ^ecle ?D?infd;ct] ©cfette , t)f cu vfl affe ^i^ 
noc&famt?ovantti3crbet, f)efec&tocf, t)at€()ri(iu^l)iva(lenevebett>ebbevt)ntiuttebofelere, De 

webbev^abe^SBovtftveMen. 21^^^ Sunftt Be«4ge, 247 2intwcrf. €5ri'(^u^ rcbet f)ix nid)t allenc n)ei)t>er ^nnutte bofe^ere, be apcnbai- C m ^u 
fcctjl) tt)ct)t)er®at)c^3[Gortf]rcuen, funi)cr ocf i>an bcn , Dc bcm ©efctte <55ut)e^ mc()t altbo 
Dn^elirf meren ^Tlaxc 7. ^t ocf mol (Il^riilu^ in crcr SQSerbe I)at)De bliuen laten , fo fe bar ne^ 
nc Confcientien mct)e b\} funt)en befn?etet , x>nt> cncn (53ai)e^t)enft Daruan (jcma^et 5flt)t)en , bat 
fuIfcd(£I;ri(Iofef)Ie, fut()men?oI5??attf>ir» Darbenotf intfunDcrgctvert i^tf)0ct)rucfet, n?at 
fc n)cDt>er @ai)e^ ^Sobt gefcttct l^aDbcn» 

9}?attr> I r» Slde ^Manten bc mi;n Jg)enunclfc()e Q3abcr tc, .^at biibct f)t Uibt Dp be 
bofen ?0?infd)cn , trit) t)p De bdfen itxt, tvclcfcr t)c Q5at)cr ntcl)t (jcpfantet ^cfTt. 

Slnrtvcrt, !4^!)tlatcicfaIle^n)oI(jcfeI;een, foi[)ecrt)ut)i(Te9??eninj)eDarbIpucnIe(l, M 
afle5[)?infcbcni)nt)alle 2m, Det)an (55aDc nicfct (|efamen fi)n , ncen bcjlant t)or ©abc^ O^en 
^ebbcn f onen , Q3an t)cn OD^infcfen n)etc n)t; md)t , funbcr ©ot)t allcne 2, ^I)im» 2* @ot)t f cnt 
bcipnen, i)anbcr^ere6uer(tn)cten)i), batbat (jcfc&rcucn (Euangclium, fumpt anbcrcn ^ro^ 
p^ctcn i)nt) 2lpo(lel (gcf rifftcn t>n^ auer^cucn , t>an @at)c , iMit) &o,M '2JBort fvn» S)at ^e^ 
louet mpt i)n^ De ^antjecjcmene <lf)xifilih ^erfe , DeDar yorDcrt t)nD fpricft , ^clouct Dem Suan* 
ge(io Auguft. con. Epift. Manicli. cap. f . Daran f)OlDe tDi; Me t)nD nemcn Dar bauen ncene £ere 
antJor^^aDc^^JBort, fe5ebbeDenneDar^uci)cm'ffet)nDe@runDt, funDcvac^tenfc Dor^Ian^ 
tin5^cDet)am C^aDevnid^tgepIantct;^. 

35e 236ffte!)nt>e* 

^attf)\i\t £erefDen^c))Den, Datfc^oIDenn^atitf/umbcualen^ebbe, 

S)arupfcd;tf)e, Dit5SoDtI)cfff ncmantfomiQtnfamcncjeWDcn alfe^aulu^ i«Cor. if* 
Dennoc6Darneuen(3epreDi(jctDe(5)ebaDeDnD*^cfetteDerOIDcn, 2lct* if, 16. 

5lntn)crf* ^attt)crenDatt)or@efcttef ^:^nDtt)orumme^efcttct^ 3temtt)0lan(jeDu* 
rcDcnfe? I^at^cfettctva^, mefc&olDcDcn bcfcrDen Jpei)Dcn nene Q)nrdutt»e mafen , funDcir 
Datfe(icf aflcneentf)c(Den, i)anDer Q5nreinid;citDer5lffig6Der, i^anDcr J^orerpe, i)an^r(licfeif 
Dent , t)nD i)am 55IoDe» ^orummc ^ 5)e J^pepDen nu nr^glicf ^^riflcn gettJorDcn , tl)0 t)or# 
fc()onenDe, i)nDDenid)trat)tDer^e()n)Din()c»nDanDeren 36Defc()en Ceremonien tf>o befn^ejs 
venDe , t)pt anDer ^art^. ^t (lf)xi\itn 3oDen mft fulfcn ©tucfcn nidDt t^oargerenDe , Dett)i^ 
lc en Di)f , eDDcr t)orDed)t(icf , cDDcr i)tf; ^at^t^ ©efcttc t>erbaDen tva^ , fo fan^e fc erf cnneDen De 
<2:i)rifi{ife^ri)bcit Diom» 14» i.Cor. §. lo, (^ofpnt DDt^^^cfctfcDer^euet^nDDcrQSri^beit, 
Cfcrijli (2uan(jc(f0 ?)??att^. i8« i)anDcr^rgcrin()I)e, licfmctic^, tt)a^ ocfneen anDcr 2[Bi)fe, 
foDaner €r()erin(i5e tbo f)eIpenDe , Dctt)ile fe nid)t i)tf) 2l(fDf)on eDDer 5^afatt)n^f>e minfd;Iifer 
S^rdme , ocf nid)t t)t5 9))ifjDuncf ent minfcl)lif cr Q3ornufft , funDcr i)tf) 5IftDf)ont DnD 97a!atim 
gc ©oDtlife^ (^cfctte^J cntfpraten , Dcr^aiucn, aflcnthalucn Diaf)tt5of6fcnDett)adfu(fer(2r0e!5 
ringe cort^of amen. ^or i^ f)ix fu(f e 5^of)t i)nD 97tittic()eit f ^or fpntf; ^ir fu(f e Concilia f 
2Bor f^nt ^ir fiilfe Conftitutiones Der Cf)ri(l(ifcn grDbcit t)nD ^cue ^ 

3a tt)OlDct Q>oDt , Dat i)nfe ^irc()oppe nic^t anDcr^ prcDigenDen , i)OrDerDcn , t)nD Dtt)i]tu 
()enere@efettetl^f)0(DcnDe, a(fe^auIu^Dpjfe, Dartt)orDe ficf ein i;Dey €&rillen mlUmn in 
r^ofrcDenfleucm 

S5e 24? //. C&crta /. V&riodus IIL Cap. 

^m* ult. 93ret)i^et t)at Suangcdum k. J^it: m^tt^, 

©e foufntei)nte- 

9iom» I f ♦ 3cf &ov(!e nic5te0 vcDcn , mm barfuluefle nic^t €f)ri(Iud Doftf; nii) tvcrcfe ' 
6ir ocf nic&fe^. 

S)c acf)teont>e* 

2Bacr;f ef /um t)or be ^ fjo partie maf en buten t)ev £eve» 

^ir bm^tt f)e 5cr tt?o fe arme €f)rlf?en fpn , unb f^ebben be Sunten t)nt>t)atQ}ur ni^tge^ 
lec&t, tDoNero, bebben ocfnenen^upenbyfice, fi^ntocetnfcf^ulDi^aaevSlrgerinsf^e. 

Slnttvert. ^ir fiitf) meauermar)!^ mo rei)ne |iceDet)nreDne S^^m, ^rot). ult. mafcn fan, 
tvi)fcfeti)e?l}?unt t)nt)fpricft, icf tebbenicf;t ^imbe^^eDan, t)ennti3oridDoc& aQe Partie t)nl) 
^rgcrnilTe f)er entfpraten , funt)er aHene t)tf) Den tjnnoDifien , onnutten unt) tjclen ©efetten , Dar 
men bleuen bai)t)e bi; Dcr ^lpoflcl £ere , Dnt) wk^t fo gantj t>ele befmerlif e ©efette , beneuen Der la 
ve€bri|lit)nt) ftjner f)ilgf)en 2lpojle( , in^^euoret, l)ebDet)e2lr0erni|Teneennot^3ebf)an,fof;eb^ 
begi)arme:^eucf)ir(jant5(3rote©cf)uItan, berbaluenftcf De^pupeuan \\xxo ^eoeuen, t)nt)(t'cf 
tT)0 €5ri(lum t>nD fpner ^cre (jef ert f^efft , \iixt Du auerji nu fo barmlicf na tveneft , t)n& f lacjefl , 
t)or(teit me mol , t)at \0t nicbt ene^ armen (s:^ri(]en ® temme , De (s)n^ biaicf intl; 4)erte sl)an fd;a(, 
funber ene^ &un55eren ^ulucf? i^ulent fp. 

2)c negentcDttDe. • 

©al r, ?(}?|?t)orivunl5ertt)at ^i) ]m fo balbe ajfnjcnben {Cit\)tn ftp cin anber €uan()c^ 
ltum:c. ^irentiecjen bringet^enicfctfunDerge^, t)orf)en nicbtt)orantn?eri)eft)nt)0el6fet, fum 
ber t)at 5e fecf)f , fe ^oIt)en Dev SSeber ^ere m neen (guangelium* 

5lntmert. !4)9t i^ tt?ol ein f ortf) f ufcbfnacf , auetfi t)e Cbriflenfieit &e(p it)f t)cle anbev^ be* 
funben, f)efFtmenicbtiniStet)et)e^^uatt(]el!;, nicl)tafrenet)evQ}et)er to, funbcrocf t)ele^a^ 
gantengabulen, ^rdme, opiniones,^eprebi^et, latDelM^erjjebreuen, ocfDa(iert)nt)t)|i)t# 
liferan^enamen t)an i)enn ^brillen, ben m ^uan(jelium, Derbaluen i)u na D);nev t)nrevnert 
-^ufcbeit tt)Ol fnacf en mad;|l , gi) l)OlDen fe m ncen Suangelium , fe f|)nt Docb Dcm ^uansclio 
t)elc tf)o (iarcf ))nD auerl)ericf; ijett)orDen , fo lan^e W iDt ^o^Oi t)cvDraten f)e(Ft , t)nD Dc :5)ovf;cit, 
Dev 2[Bcrlt apenbaref. 

5)af Du ocf bir De ^ercf e De^ ©efetted loff lofe t)nD lefFlofe; ^evcf e f)ef e(T. !4)e ^cvcf e 
(HievflDev5D?infcl;enQ5aDc, IKegelmiDStatuten, le|frifeiOcrcfendme(l, i^n)arlicfnic&tam 
Der^ , Den ene apcnbare (5n)armeri;e , Denn tt?orumme fcl)oIDen De ^crcfe ?0^'nfcblifer ©cfettc 
meev2[BevcfeDerteft;n, alfcDc^ercfe @dDtIife^©efette^^ 33n)ancf Dat ©efette, fO?in^ 
fc^en(55efcfteDn)t)n(jen, ocffcl)cgen/ennet)tbfrucI)ten, tt)Olt)ortt)t;|Ictl)irDet!cuef J£)aDDen/em 
ne Den ^ouen nicf)t , tvat ;g f)ir m ein £oue ^Q^infc^en ^ere t^o boIDen ^ 20a^ Dav neen (^ei;(t , 
tvat^epjiegi^benbir^ ^auenDat/i^Dat^cfette, (^aDe^ Sa3ort, \)\{\\^, red)tferDicb t)nD 
auDt aom.7* ^at guDe^ f anRu auer(l fe^sen ^an Den 5^?infct)cn*S"«t)cn \ ^p ;cnt nja^ ^f)0^ 

fage 5dnfee 25etfage» 249 fodc (jefc^een , baf ibt intf) ^erte fd?u(^e c^cfcbreuen werr JBc^t ?f)ofan< htfft mxii t)t)t ? 
Q}6le|lu nid)t fcbpr i)i;n francf c ^^re(3en f ®o fegjjc icf wocl) m b\) biffer fcnten. gefeci)t, 
fan ein ?))?infd)e nid)t i)ered)tuerDi(jcf merDen Dtl) Den ibercfcn DefJ ©efettc^ ^aDeeJ Oiom. 5. 
@al. 2*;. Q3elett)ei)nigcrfanl)et)tl;Den^tvcfeu*3J?infd;lifcr©cfcttc, 6urclen, ^ectcnjf. 
g«rcd;tucrDi(jct tvcvDen. 

©e rtvtntigftf. 

I , ^f)im. 6. (^o iemantf) anDcr^ leret »nD nid)t f>i)uolt Den funDen tvorben lu 
J&tr fd)ri(ft |)e , Datf) De £ere dMi i>nD Der d^ioDtfalicbeit ein 2)t)ncf (V* 
^ntiDcrt. !t)atnemeicfan, auer(ln)attiDuItuDarutI)fd)Iuteny ErgotvatDuftnbbi^ne 
^^efeflfc^op bettbe htvam Q:ud)eni|Te Dc^ tt)arf)a(ftigcn ^uancjclij , Den @t)mpelen m @oDtfeIi# 
^e Sere c?epreDi(jet f^ebben , ©oDtfeli^c £ere fi) f !t)ar ivcrtf) nid;t t>t6 , Du mufl x>m \>tf) Der rec&^ 
ten@oDtfali()ento, t)n^ t)orjjefdi)reuen , ^ucj)eni(fcbrins()cn/ ctnDcr^ wcrDc tvp fc nid;t t)or 
cncgoDtfcIi^c, funDcrgoDtlofeto ad)ten* 

S)e m mt> rtvfntfgfte» 

2.^f)im. j. 5l(Ie©cbri(ftt)an@aDcin5e(|euen, j^ nuttctbor^ercic» 

JDirent/cgen fed)t be, fcfi) nid;t nod)fam inallcn anuallcnDcn^^afcn, baruf()fXabf 
t)nD Q>nDcrrid)tinge tbo fof cnDc. 

Sintwert. ©ed)i]u M t)an Ii(pif en bnbc t^an tvertliPen ^^ingen , fo Iat5 icf Dat njof m 
fcbcen, (9?en|]uoucrt](^oDtlifet)nDe(^ei)(Uife!^inge, bcjl^a tcf Dr; bat mimmer mc&r/ M 
^cbbc icf Dt) Dar bauen genod;fam Crfaf c <)efcd)t. 

i^u fccbll ^aulu^ rcDc nid)t allene Mm CIDcn t)nb 97i)en ^c(!amenfe , funber t)an afler 
©cbr i(ft , be t)an (^abc in jicgeucn , fje fp bt; ^r opf;ctcn cDDcr Slpoftclen , bt^ QJcDcren ebbcr ^pn# 
beren, bt) Cbrijien cDDcr bp ^ei)Den. 

^lntmert. Q}anDen$rophetent)nb 2lpo(?efen, btbbe fcf g^ar nenen ^ivi)Uff , be(l5a 
ocf tt>oI , Dat bcDDc ^DnDercn t)nDe ^pepDcn , (^cbrift t)an ©a&c int J^erte ^e^jeuen ft , fo bu it* 
ben roult t)an Der @d)ri|ft De^ natiirlifen ©efettc^ 9iom. 2. ^tem beflba bat ocf^e ©ortorabeif 
£cre De^ Q}aDcr^ 3ol). 6. 5)e -13orinnen)nge t)nb 3nfi5rin(}e in allc ^arbcit bed j^ilgen @e^ 
fte^9ob. 14. «6, nummert)pb6rc. Ouer||barutbD0l()etnicbt, t)at<iUt2txt, ^traffe, ^e* 
terpnijc, ^ucbtpngc, (15f red)tid)eJ)t , be tjan ben ^epben , ^atDeOen, ^iftboppcn, ^otiif 
nef cn erDad)t f^n ( cin 5^eel Dorci) be ^locf beit ber ^ornufft , n)clcf cr mertlif e Q)ercd)tid)cit \>nt> 
^ngered;tid)cit fanDnDerfd;eDen, cin5)eelt)tb egencm (^enutte t)nbQ3orbecl, cin ^ttl t>tft 
5iuerDaDe t)nD ^erfd)i)nge , ein :^cel t)tb ^Dromen t)nD Diincf enbe be^ minfd)Iifcn C^^orrtanbceJ. 
3temt>tb'^!)Ioucn, ?Q?i)gIouen, 2iucrlouenge(!eUett)nD5cfettet) fd)olbe (^d)ri(ft fi)n t)an 
&ck^t inaegeuen , alfe bir ^l>aulu^ baruan reDct , t)nD Denen Dartbo t>at Dc minfcbe ©aDcg anc 
^anDeIfi)tf)oaUen(|uDen ^2Gercfen(}efd)icfct, iDtbcbbcDcn"^udKni(fe t)tb Der @d;ri(ft, be 
tt>i) bolben onb f ennen m ©aDefJ -ilGort , anDerd f rpge tt>i; gett)p^Iicf ( n)0 fu^ lang()c ) t)or (5)a^ 
be^ vS(bri(ft Dnb ^orf , !^r6me t)nbc jabulen. 

SDat ocf iPaului^ int funbcrae rebe ttam ©cfettc onb ^ropbefen , bringef mif ficf be con- 

textusber-:a5ort, bcnf5ofcbri(ft()ct)oi:l;cn/ bli(f In bcntc , Dntbu0clcrt^c(f|L nabcmmafc 

II. (L^eUd i.J&on^ 31 bu a f o //. Z^dle I. ?eriodm 111. Cap. Wm^, t)antt?emt)u,oc(cren;c|ff, i)nt) Demile bu m\ 5?i)nff)effi)^, be f)l((jen (^cf)nfftn)eft^ 
f an bi; befudte v\)i)fmaf en tbov @a(iclbcit ; t)orcf) ben ^oucn m S()ri)]um 3^fum. I^arup cjiffc 
«}>au(u^t)i;ffeOrfafe, tDcnte (fpricft()e) a((e ed)ri|ft Dan (^abe in^ecicuen K. t)arutf)Hien 
tvol crfenncnf an, tvoDi)tf)'2Bort, nomeficf, aOc (S4)riftt, t)ornenie(ifen t>nt)funl)er(ifen, 
j)p t)e f)i(3e ^Mi fce. Q3nt) cfft it)t a(fcf;on tt)t)ber fcgf)c , fo ()e|ft i)ocf; ^au(ug cm in Dcm »or^ 
tvor&en beuaien , bi; Der (^ii^en (5cf;rifft , be f)e sc(eret baDt)e , t(;o 5(iuent)e Dar f onbe be Dt^ n)t;fsi 
mrt)entf)or@a(ic!)eit, Dovcf; t)en ^ouen in 3(gfum Cf;vi|lum, Davup /^J Dejfe ©c^vifft «m 
Setaucn» 

£)e nt)c \)nt) hDuitrtjflc. 

c£Bo( affn)icf t , Dnb b(ifft nidjt in Dev ^ere C()r(fli , 2C, 
• Jpir entiecien brinj^et f)e , njat t)ar im ^c):tc miDer Doigct , nome(icf icf bebbe /utt) t)e(e t5o 
fcl)vlucn , auerfl icf t\)o(De nic(;t Dord; gcDer t^nD ^Macf , fuiiDev icf i^ape tf)0 \m t(;ofamcnDe 
j)nD munt(icf mit \m veDen , m^ meent iDt fi) mi; ent/ecien» 

5lnttt)evt* Oa^at befanDct mi; tf;o fovfcpenDe na Den J^i^n^en , De f)e nu't en int funDerge 
gereDet^eft^ t)n^nicf)tfd)rifft(icf na(3e(atcn» ^[BetbnicbtnjatiDt/d, nemant fanm^ocfmit 
^arbeit fe^gen , ^X}i eDDer /entf) pjTct , bebbe icf Docb fo rt;f en ^uanaciium Xic^n 3of)annc^ m 
fc|)reuen , Davtf)0 fo Diivbave ^pi|lo(en fcbviffriicf entfan()en , S^jfet m^t t)c(c fefev Davna tf)0 f)o* 
renDf , Den)i;(etDt»anDevpanfsen(3;f)rif!en()eitt)or@aDe^3Bovti^an(]cnamen i)nDi)e(evt, af^ 
fetf)oevfvofd)enDc, tt)atnid)t()efd)veuen/^^ (go/f^ ocfnicbtDe^eningeSobanni^, Datmen 
ficF Davauev f(i)a( bef limmeven , tt?at t)n.(jefd;veuen geb(eucn /^ , funDev ttjaf gefcfcveuen /^ tf;o (i5^ 
uenDe, Davuptt)i)fet()e3of). 20. 3^t;t/£5()efd;veuen (fed;tf)e) Dat()i)(t5uen fd)6(en2C, 2250 
f an Den mi;nev ^eninge ent/ecien |j)n , Dat Du t)pt()ufi m^ Dem Dnniitiif en vcDenDe , Davumme 
,n)u(tuDiffe fentent. ^o(affn)icft2c. ved;tt)nDn)avf)affti0cnt)ovfl&ant)nDDuDen, muftu nic^t 
feen t?p De i^ngefd;veuen (eve , Dev Du t^nmtjfe bi;fl , funDer t)p €f)viflud ^uan(]c(ion , Dovd; en m^ 
^e anDcven ^uanaeliften i^nD 5lpofle( befd;veuen , tt?e(cfcv De gemene €()vifl(ife 5?evfe , t30v ©aDc^ 
^ort , t)nD €()vil]u^ ^eve anoenamen befft , Dav fiirb bcn. ^o( affmicft 2C. fanflu auevfl mit 
^arficitbDbvinoenDnDe betii^en, tvatgobanned mit Devgvoumen t)nD ^vonDeren CDen f)e 
DilJcn Q5vefffc!)vifti) 0eveDet()efft, tt3i)n)!((enDarfu(ui()c (ti>obi((icf ) DiffevCTif^oien^e^icf bol^ 
tien, tt?o nid)t, DiiDefiuDi;t/os?c(en)iffev (tDO(iefec(;t) t3pt(}cfd;veueniBovt(if)vif?i, 

^atmea[(ec?pv6ue, t)nDeDatouDebef)oiDe, n)oDut)ptf;ufit)tf)^au(o K^bfff f» «^^ 
mcicfc^evnean, m!er|]vDefcf)a(tDf)on^ !4^i) ))nD Donen ^edfen , ()e(duett)j)iDtnid;ttbo, Denoii' 
(c (]i; nid;t na'2int\)ifj)it(]e Der bi(i}en ©d;vifft , funDev ( na /umem bemeiifen ©aDe^ SOBovDe i)nD 
^a{uin0e , Dav De (^d)vijft nic^f "om mt\) ) men pvduen , i)Dv guDt DnD ithw , toat /uno ttDOf 
^i\xa\t, ^xmtn ^evercn , Dc na ^(nmiflncjc Dev f;i((Kn (^cbiifft (lepvouet bebben , tjnD nod) pv6^ 
utn, j)nDbefunDenf)ebbenD(U/un)e21uDacI)ti)nDe@ei))]lid;ctt t)Del ^eDvegevie Dev 333ev(f fi;, 
ivilj3pnid)t(6uen, tt)atfd)a(meDennmerD[)on? 

'^w menj] ocf im ^nDe Dpner ^robrev);e icf i^orflba nid)t , W ©aDe^ '20ov( DnD ©cjvift 
troec "^XM^i fi)n , [unDcr late mi) beDuncf en ( ivo Du fcbriffft ) iDt fp ein !4^inff . 

Shitmevt. !^at tcf trnol m1]l)a, f)cbbeicfDi)t)orf)en ()uDt^^efd)et gegeuem 3cfttoiv 
P5aocfnoc|)n)e!twtmcev, nomelief, DatDu m-tep.i^^if W^^^ S^^)fO Dyne Q5(t)fenevt?e, Jfitipte 35«l4ge. ift S)uucl^Iere , igrDom , gabultn tl)0 l)ant()auen , mD DiiDer Dem 97ame» (^aDed '^erDef^ ( n>i> 
tvol nicl)t itt Der ^ibiten ()elc()veucn ) weDDer in tl^ouoren. Ouerll Dar tvert i;fft Q)oDt wif 
nJcIjtDtb. 

l^^atDuocf 5ivt5J>i>Pful^t)eiSa(uin(jc r.3of).2. SDc ^^iflajiincie i»^f)ej|. f. ©eOJn* 
Derric5tin9e 2» ^^f>im. ? . mitha kf ocf (}ants rool njat Du meenjl i>nD fDct)|l , fd)al Dp Dod) aik^ 
nid)tbelpcn, DennDc^d)ri|ftfec()t nid;t (ivoDurafeii) Datl) aflc Q3nDcrrid;tin,(]c , Q}tl)(efj* 
ging, ^DJjaainae , @a(uin(K@aDc^'^ortfi;, funDcrDatDc<Sa(uinge, n6mjdicfDc(^ei(l 
leret , Dat \)i \Stf)kQgin(\t , nicl)t tf)0 t)orad;tcnDc ft> , funDer tf)o prouen , Dat a((e s^d)rifft »a« 
©aDc invjcgeuen , nuttcf!>t/)or @tra|fc:c. S)i)ne ^opbiflifd;en Converfiones eDDtv Per- 
verfionesfennen)i)tvo(, Der5a(uenbe()0(tfcmen tf)0^ufj. 

Summa fiammarum, Demi(ctvi)tt)etcnn)oocf(!^oDtolDin0c^Dan fu(fen t^DPamcnDett 
^tifd)cr^ , De DnDer Dcm 07amcn ©aDc^DnD fpne^ ^orDe^ , De IHiDc Doruorcn tt>orDen , t»nl) 
^aDDen Dod; nccn Q}M 21>ort );or (tcf , funDcr ^romc mb 5abu(cn S^eut. 1 5 . gtcm mt 
Dcm \0?anne ®aDci> itcDDeruor , Dc ocf Dorc^ fu(f en (ofen @ei)TDnDe 5eme(icf (^aDe^ ^ort be^ 
Dra(jcn njurtf) 5 . Oveg. i ?. 3tem Dem j?5ninge ^ofapbat, Dord) fjo t)e(c ^rop^eten , nt5me^ 
(icf, »eerf)unDcrtDca[(efprefen, iDttt)crDe^3peren2Bort, ttjatfefeDcn, t)nDctt)a0Dod|)a((e^ 
i)am 3^uue( ?.9ve(). 22. ^f^nittjoocf et(ife ^oucn Dcm J^ieremie, na Dcrfu^ui^en 5lrt() qv 
Dacf)ten i)ortf)of(anDc ^iev. 1 8. 3tcm njcten tt50v m^ €()rillu^ m geix>ernet f)eft ^attf). 7» 
54. 3tcm tt>at ^au(u^ ioanfu(fcn^ogen, ©(i)feneri)emiDe Q}oru6ringe, DnDcr Der ©c(la(t 
eineo§)oDtfe(i3en ©ebered, Joor^en »orfunDi(jct i)tfft i.^f)im.4. 2.^()im. ^4. (go t\>\)l 
Mn noDen jl)n, Datittcpcf ttoad)tc, t)nDnid)tlid;(icf fu(fcnemQ)etc(6gcneDDcv^rouc^^fe( (ivo 
^frtoorf)anDcnid) (3e(6ue, f)t bringe Den «alle, (lavcfe t)nD iJudenPamcn (nicbtalfe De '^uml 
^art().4. miDbirDiiTe^3roue*€fe(, f)a(uc9ZGortunDi)uaenfamen) Q^etveritige DnDe De ful^ 
uiQi j)t() C^oDtdfen ^OorDe , m^ fd;vi(ft(icf na()e(aten« 

^irmit n?!(icf Ditmd(\)pborcn, DnDDilfcmoncforteQSovantn^evDin^e, ff)Ov^voueDtib 
€ifantcniffe(ie[(cn, nid)tfulfen^ (gfci^ t)nD 3)orcn, De noc^ ein ()eme[icf ®aDe^ SCorti^nD 
ejaluingcbpltcfbcfft, funDcrframert)nDctrun)er€^ri(len, DeDe9)?at5cproue, t)nD ^ud)e^ 
niiTemDcm JCorDc^aDe^, i)ngfcf)rifftIicfna(}cIatenfofcnn)i[Ien, \)ormaneaucr(^Dcn 2Ibbet 
i)ati ^. md)ti tl)0 ^uticnbord; , Dc De ^])robrcrie i^nDcrfettef I)cfft , Dat f)e fj)nc ^rouer^ tl^o i)Of 
pc DorDerc Dat fe Dartbo £6ncnbord; , in mi)ner 3c(icna>arDid)eit ane mgt Q3t5flud)t cDDer S^^nit 
rercDc, ere ^|3robrcrt)ei)orbiDDen, fott)iIicf ocfmitQ)6DtIifer J^^ulpe, niDne 2Irtifd i)nD ^e^ 
mxingt, muntlicf fon?o(aIfefd)ri(ft(icf, ;esenfe»nDa[(cerenQ5ip(icf)teren befc^crmcn t)nDcv^ 
l)o(Dcn, n)obaucnberort, Darup ( fo (jt? /enigcn ^ro(^ cDDcr DtaDt bt) Q)aDe DnD (Inem f)i(()en 
SBorDcmctcn) famctDri|l(icff)eran, icfn)i(;un) (e(ft@oDtn)i() ntd)t encfi ^otf) enttvifen, 
^oDt gcue /0 tf)0 fpncr ©oDtltf cn ^rc onD Q5etcrinj)e De^ (J^ri^Kif en Q}o(fe^ ^lmcn. 

Jpir anf)engct nod) cin anDcr Comment, ane ©tert t)nD @tel , t)clicl)tc m\ DenfufmV 
jjen ^roue*(2:fe( t(>o f)opc gefd)(a^aen , bxingtt t)c(e (Sd;riffte Dat nie nemanf tf)im ^ouen Dwim 
()enfd)a(, ic(jenn)cnbciDtfd)riflt, tt^ct5icfnid)f, bi)t)n^tt?crt;onemantDavumnic t)ov;a(iet, 
<DDcr()ec6ppet, (ic()an(}eneDDert)orbrant (Datf)ceDem^uanae(ionid)tttM'(5orfen) tt)obi)|utt) 
Den (itfchut , Dc b\) jumn (ofen ^antc nid;t biiuen voillw, Dcn fulfe^ n)i( ©oDt fu(uc(i tt)ref en t)nD 
(Ivaffen :^euf. 1 8* Hgo ulcor exiftam i, ^{)e(f» i* 2)e JE)ere3?fu^ tvevf openbart njevDen t)am 1 y 2 11 C^etla 7. Veriodm IIL Cap. J^cmmcl, mltt)em@n9clen|i'ner^rafft, J)nt)mttflammcnbemQ3ure, '2Brafe tf)ogeuent)e, 
«uerbe, t)e@ot)tnicl)terfcmien, t)nDauerbe, Denic{)tge5orfamfi;nDcm€oange(fot)Hfc^J^pe> 
ren3^fu€()ri|li. 

5)atmenauerft t)elen?9?ifjbrucf DnbOrfafe ber QSoruoringc affbeit, cbbcrfujl tpro* 
ri#s5}|infci)en|lrafrct, ^etbnicbttf^om^ouenbn^in^cn, giffc\)agocfnic!)tt^ofd;a(fen, fum 
t)er bclancjbet ber wcrltlif en Ouerid)eit» 

®cDi'ucfct bo 3ui*9cn 3itct;ol)f , xwxi) 3al)v isiu 

JDte @ed)rte ^eilage su bem bntfen Scipittel I)vbarett 

ft)el>bei; gfitgen &rrtf n^^ 

V V V 

Ex libro Mcmorandorum 1530. 

)n @afcn tiifcjcn ^cnftororbcntcnO^urciern^cgern ar)nepncn,i)nb3urgenS?ar|len^ 
^eclacjcbcn af)m ani)crn !^cDle , befft ^. €rbar TKci^t ene Sententie afffeggcn latcn* 
!^cn)iIebat3ur(jentejlen^inber*:^vumerfeIfcl)opocf in anbcrn Crben tf)0 mcf)r^ 
malcngefetcn, mibt)pbe»ororbnebe^orgcr t)ncf)rlic^e@a()be0ebrufet, wobat fje 
hx) t>nb mit obrcn ^euelcn ber gcmene ©abcd ^ajlcn t)ecrlifcn gcf^anbclt »nbe tmmciicgangen 
^ebben fcbolbcn , tt)clf crc (5agf)e Surgcn 5lar|^en^ oorer jl im <^crid)tc t)ornenet bcjft , ))nb bar^ 
Mmmebat2BebbcrbceI ^u()f)en barup ^-leforct t)nbe o()re ©age tbo Otecf)te bctvcfen , ftomuftc 
gur^cn ^arfiend lube be^ RecefTes , funicbe <gage t?or bcr ^afcl apcnc^ ^ufc^ n)cbbcrfprcf en, 
t)nb barna i^ em gebaben ftrajc^ in \m b^^ i^nt^c bar nicbt njcbber tjtbt^ojjanbe , alme '^orloff 
be^(2brb.^abcd,erf)epne$Srofc, n^at^ormogeberRecefTcn, gelegettebbe, bijQSovIultber 

©tabt^Baninge. ^ . .^ . ^ v , n. is 

3^en)ile 3oad)tm SJac|et gelif er g}?atbe beclacjet , t)nb fe betben em Orbeef gcfc^ulben , 
tnb Soacbim tf)o red)ter ^i)b Dtbgebleucn , t)nb bauen eitlid)e 5;)anbta|linge jtnc^ Orbel^ t()0 
ern)ad)tenbe bincfplid)ti(j gcmorben, i^tbo9ted)te erfanbt, batme 3oad)im tbo ^ufe »nD 
^auefofen , cnbbor me fpncr befamen fone in be 3fern fctten fd)Olbe, t)nbei)ortan mitbcr ®<j^ 
fcnt)orrfaren, t\)oftcFnaber(^tabt^:^ofet)nbRecefrcnmii9cf)6rett* Aaum venens poft 
AfTumtionis Marie Infcriptum jufTu & commiffione Senatus. ©ie Qiebcttbe T^tiU^t» 2 f ; 2)ie ©iebcn&c ^Scila^cje ju bcm brittcn fiapitcK *^* *-^* *. * 
* * * Bine^ Sl)rbaren Sabe§ Sttt)eiB 

&n^e ^Pcf / contra ProviTores Memoriarum tm 
©om / i^rcn ^of auf bcr ?Habor)fcn bctrcjfcnD* *** V V 
Ex Libro Memorandorum A. 1530. Fer. 2. poft Nativr. Mariae. 

i|)owetcnt)c, t)at5^uni^c5^ocf 6artt?cr&uflem€v5*?)ia&eCrt)ec(tvifc bt Vicarien»m 
DcQJornocfer^ l)crMemorieninber2)om^5?crfen 5ii* t5i> ^amborg angeflatict, ci^ 
ne^ ^ouc^ f;a(ucn bcfcgen t)p bce Ofabovfen Det tvanner ") ©euerbt ©eie^ar mit fp^ 
ner ^pujjfroutrc .^iacfen tn (55f)e(>rufe (jcfjat fcbollm ^ebben / t)nt)e bc fuiuejtc 5tun^e , 
l)arBbu befiKuetlcn^iHefcn^efrngct, mii)e6ct?cnJ£)of famptiicf (jebrufet, iMiDcn^una S)o^ 
fec fpner ^u^frotven ^i((if en bebbenbc ViGarien bcn ^of angetaflet , Dnbe na oren g^cfaac tjor^ 
t)an, tvorummc, l)egcmc(tc5?uni^cbeVicarienbef(acf;ti0ef, offtbatfjeo^mfpnenJ^offcf^of^ 
^en ^ebben entmdi^i^et , tre(ferd (f 0ent)om^ 5e ficf t^o betDt^fenbc beropcn , De^ f)efft f)i mQf)tf 
to^ct t)nDet)p(}c(ecf;t cpnc ^jerternben ein Vicarius Nicolaus ^repfe genomct, f^o(t)c mtif 
t)a0 t)p genomcDen @et>erDe Darup cjegcucn bcbben, 2C. ^hjtgmii De Vicarien Durd!) «^ren 
S)tnc)man 0\einer - - - faten antmorDcn, Dat in Den '^jertcr De De itt Dem (tDcfien dit^f 
U t) gc(efentt)orD bcfunDcn Nicolaus ©trepfc, t)nDcin Dcr^erfcn t^o^amborgbp ^in^^ 
fc&cn DencfenDe in bunDert^arcn necn Vicarius fjo (jebctcn of)e(cuet 5eDDe , Dart^o Dc (gc^riffte 
eDDcr^refnener^jcrtern gormcgcbaD, Der5a(uenftcf t)orf)apenDenicbtDuc()ti3tf)o(i;nDe, De^ 
tvifc Dat ocf Dc Vicarien Den ^of mit anDcren ufuiigcjenDen J^ouen bauen feunDcrt 3aren in 
rott>er(icfe^5eltttin0c, DaruanDcJ^uretf^ocntfancienDe^cfeat, De^ fc ftcf fo naci)affticf) tf)obe* 
tvifenDeberdmet, trerenDcVicariennegcrftoDcjndrenJ^oftf^obef^ofDen, a(feDurcl) eincn an* 
Dcrn Dc^ fcf)o(Den mtfttm ttjcrDcn. 57a rip(icJ)er €rf unDt)n^e 5?(a^De DnDe SinttvorDc , t)nDe 
flitiger ^:^e|lcf)tin()c Dc^ ^$crtcr^erfenneDeDu|TeOtaDt, DatinDcr^^ar^cit befunDcn tvurDcDc 
97anieinDer^jertergcmuterctt)nDt)crcnDcrt, fjo Dat Dar bouoren (Efrcpf e ()f)cfian feeDDc, Dat 
bebciDen Ditc5tel)ernbi)enen^aDc^ apenbar befanDen, DnDc t>2unDer ^rcpfe befunDen njcre, 
. Dat fte t)tf)9efc()rapct , fjo fc()0(De Der5a(uen De ^rter fa(fcf) i^nDc bt; nener SGerDc fpn , t)nDe 
l)e Q5orfa(fc[)inge fjo Darane , Dorc^ t)or(}eDacf)ten ^un^en t)orf)anDe(f , fclbo(Den ocf funDcr Q5vo^ 
f c nicf)t 0efc!)e5n |i;n. !4>arne(|e(l bercp flcf ^un^e (euenDiger ^itge , DarmeDc f)c jjeDecf)te tf)0 bc^ 
n)i)fenDe Dat t)orbenoemp(c ©eucrDc De ^of Dur^h J^innci) mu ^mcrfen mit gemcitcr J£)i(cfen fn# 
mr ^udfrotven in Q5rutfd[)attc were mcDc cicuen , worup De OCaDt maffstMt, Dat f)c fioDcr^ 
nc ^uc!)ni(Te ^f)om nege(lcn 9vecf)te fci)o(De tjpbr in()en , Dar beneffcn^ fct)olDcn De Vicarien ore 

3' ? ^ 

•Jl.e. »«!flti&. +) t.e.3^ifl)er.©m^fc. af4 J^' 2^^^»'^ ^- Vertodm IIL Cap. 
flnfumpjl ocf uple^gen. ^at m am ?D?ant)age na Nativitatis Marijc Anno (S^c. xxx. i^j 
^un^e mit fi;nen ©etiiiien , 5f?amend ^anfe €Dt)e(er , fXei^nefen ©in^elanD »nt)e €let)(5 t)ov^ 
getoen, Dc cjetUijet ()ebben , t)atonen?oIim)tIicf, tt)oi)at@euei't ©elebaei-Den ^of m @e* 
l)rucfgeI)at5et)De, fjemerenmitobm jvol Darup aenoe|t, auerji fi^ner 2lnfump|i eDDer ^gem 
bom^ mere ebn t)nben?e)l , Darup De Vicarien repliceret , bat fjoDanc '^ud;ni{fe obn \)nfci)el)Iic& 
cbDer nirbt cnt/ecjen n>ere, Demile nu auerft Dcr Vicarien Die^ijter Dcr Memorien t)nD Kalende* 
re bauen bjmDert 3aren De Dar t)pgelecl)tt>nD angf^eto^et , DarmeDe ore 5lnfumptH'enocl)fam ocf 
(anac roivfame 5^e|tttinge flarlifen bempfet 2-c. ^arup Dijjfe OiaDt gefcbeDcn tjnDe aff()efed)t, 
bat ftoDenne De ^nof:)t Dorcb ^mUn gefoDert fpne cDDer f^ner -^orfarcn 21nf umpj^ nocl) €()em 
bom nid)t nod)I)a(ttio betuget eDDcr bpgebrad/t bcDDe , DnDc t)er Vicarien 2In!ump|^ Dnb ^gen* 
tiom loffnjcrDic^ crfanDt, t?t5 oren t)pgf)clecbten (Sd)ri(tten i>nDe oIDen ^ofen bcmpfet, fjo 
fcbulDenDe VicarienbpDenJpouen bl!;uen, DnDcDarancDen (giicnDom, xo\) Dan »oripen u^ 
ien 3aren bebolDen» A6tum (Sc mrcriptum ex corii miifione Domini Theodorici Hohu« 
fen Proconf. Anno <Scc. xxx. teria fecunda poftNativit. Marix. 

©ie 5(^fe ^SeJlage ju bem t)ritten gapittel 

* * * * * * 

m iWarai ^am DECRET 

an^ l^ul^rtfeii^ ^inbe^ ft)ibcr i^I6rc(f)tlluI^afctt 

Wet)Ian& Canonici Teftamentaricn. 

*j.* *a,* *^* 

* * * 

Ex Libro Mcmorandorum i^^r. 

)rt (gafen tufcfen €orDt ©temfelDt m\ njcgcn jelfgen ^;)an^ '^ulf^afcn^ najjelaten jtin^ 
De^ ^leger^ t)nD Den Teftamentarien jeli(]en ^ern 2llbred;t iGulI)afcn ettvan^^om^ 
f)ern tl)0 ^ambur^ , t)mmcDe^]^a(}eIatenDepIuen!4)5om5ern (grftauDcr, Darnafe^ 
(i(}en 3obann 9ii)§man|, /ung|l^ge|ioruen Procuratoren Der t)or(jemclDten Teftamen- 
tarien alfc ^^orwaltcr Dcr (^afe ©a(ie t>nD ^lnta^ort allcntf^alucn uor Deflen OvOiDc (}cforet , ^efft 
ein ^rb. 9?aDt Dormablen erifant , Dat Dc Teftamentarien pltd;ti^ tuercn h\ De<> t?orfioruen 
guImecbti()crd(StcDccnenanDcrnSuImcd)ti(3en tI)oQ3ormcrung Dev (SrffjjuDer tf)0 ilellenDC/ 
!onDfoDembetI)heronicbt(jcno^9efd)eenI)efft, auermal^ cin €rb* DvaDt ex Superabundanti 
^r)Dt jjcgeuen ^tXix (Sd;ilDcr , Dc fulf e (^af e tvcDDer an^ef^auen , t)nD ficf 5I|fn>efen^ etlif cr Te- 
ftamentarienbefla^eDe, Datf)ettioifd)cndatoal^f)utent)nD^anDasenf)a Oculi fcbirfiimp^ 
^\&) jtcf genocbfam t^or @afe beleren Ictf)c , tjnD t)p Dem ?Q»anDa(Te tjofbejlcmct Dem jvle(]er t)p 
l)e @afe 2lntn)ortgeue , n?o fullicf nicl)tgcfd)ehc , a^olOc <2. (Srb. 9\aDt in contumaciam Te- 
ftamentariQrumDcgninDe/ fo(i'd;evfflid;Der@uDevantf;cn/ f;i5ren/ unDttvifd;n)Denfci)ct)cn, 

t?nD 

^dfWBtilatit 2SS \>nh fcOoIben beTeftamentariiobGontumaciam tviter l)e ©liber a(fe beff)f)ertD tf)Dt)orbibt)en* 
De nid)( ffjocjefaten tverben. A(5tum Lune poft Reminilcere. Infcriptum ex commiffione 
Senatus, prcefente Dn. Meynone de Ey tzen. 

y 

JDie "^mnk SSeilage ju &em bxittm SimtUl 

* * * * * * 

5ft)if(5ctt l^enett Executorett t)Ott ^ofjantt Hefctt ^e^ 

ftament unt) J^vinp !)?ot)emoIi)e. 

=»^** V V 
Ex Libro Mcmorandor 1531. CS poft Oculi^ 

'boiveten, batbcSrbare, ^rfame, §ur(tcbtl(}e Dnb JE)oc^mife J^crre ^Sur^ermeipeif 
'5)ieDeric& .S)of;ufen, tufd;en Den 2CirDi(jen DnD €rf;afftigen J£)ern ©erbe Dan Jpolten, 
^er 3of)ann S;iiu]l)m , pn 3of)aim ^mm , Jg)er ^Viatthiae uan ber ^ort^ , Vi- 
carien Dcr jl^crfen (^. 97icoIai , i)nt)e ^ifitv Qobann Oiume^crDc , Dcm £et?cn Tefta. 
mentarien De^ ^cilamcnttJ jcliscn 3of)ann Oiefen, Do f)C IcucnDe Vicarius Der obgcnannten 
^arfcn an ct;nen , ijnDe^anfjen 9iaDct))0lDcabm anDcrn ^t\)k , frunDIicb ,qebanDeItt)nDcDor^ 
Dra(]en befff , fo Dat ciefccbtc S^m^ Dem Dor^erortcn Teftamentarien tf)o *^ef)Oc(f Dcil genanm 
tenOiefen?:e|lamentdin ft)n(2rucbelec)en, bi; Der ?)??6lcnbru50c Dorlatcn, mtD in Dcr^taDt 
9?entebocf erflcD ^a^jc^ fcfraf tbofd^riuen DnDc Dorroijlfcn lalen , aflfuflid[)e Drtittieb ^mt Q5efj» 
De^, n)Df)efd;ulDid;iiJ, De^ l^cbbcn cm De TeftamentarienjDord) DeiJ Jg^crn ^ur^ermeipcr^ 
SnreDcnt gutlicf; nagcgeuen ttte^ar i>orfd;rcuen Oientc, i>nD De ^etitbe m am t)n0e(^uorfd;<^ 
nem ^aM tho 5??iDDenfommcr anftunD , DnD x>p crjlfunfftigcn Sobannid tbo ?0?iDDcnfommer 
De^IopenDen3arc^ bcDacjcttijerDcn, fd;all^e Den t?or(]emeIten Teftamentarien a^nc j55cnD6y 
t)nD s^orto(}erin()c gelDcn lonD betalcn. Ccf mac& ^an^ 9?oDcrDoIt Den ^ouetjioff Dlf^jcnantei* 
jc>% 0}?arcf ©hclDe^ mit einer , ttx>een, Drcen, DecrcDDcrv)i)ff?[)?arcf®f)eIDegen, ivannDnD 
tvobcDatfiilui^eDocnfan, DnD obmc jjele(]en DnD cjcfellic^) i$, t\)eDDer Dtblo^n DnDaffopctt, 
DnD ft)n €rue lid^tcn. ©efcbeen DnD gebanDcIt Dord) Dett Dor^emelDtcn ^ern !^ieDerid; J^ofem 
fcn Q$or^crmeiftcr , am Dofffbein f)unDerflen DnD Driitti^eflen 3arc. 9}?i;DttDef c^ nfta Joiian- 
nis Baptifte. Infcriptum ex commiftione di6ti Domini Theodorici Proconfulis die Lu- 
nepoftOculiifji. 
Sie a ^6 IL Zbcild L Pmodm IIL Cap, 

^ii 3cl)ntc SSctlagc ju t)cm britfcn gapittcL 

Irtnt» lioUcr^ VICARII Wamcnt. fc 'fc 4c 
^wwo if?i.^/V Z«w^ /^r///8f Aprilis mane intra fecmdam ^ tertiam horam ohiit 
Arnoldus Moller cujm anima in fancia pace requiefcat, 

I n t)em ^amen ©at)e^ 5lmen. 3m 3ar wxn- <J«i ^injjllaqe na £etare in ber ^a* 

flen fetteDe t)nb mafeDc fpn ^eftament t>nD late|len ^WVx^ be €brfame ^per 5(renD 

^D?oner Viearius in ber^erfin tl)o (^iinte (Satharinen binnen J^amburcif »or mi; 

e)imon il^itten Notario, i[)nbbet>o((intcr|tef!;nearme3debenr2inmed)ti.(3en@a^ 

bc , t)nb bogere ben Sicbam tbor ^rbe tho beftebenbe acbter ber groten .^lufft , bi; ber tapeden 

genomr f (tejen Cordes t)am Ovome Dnber ber :^(ufft ongcfebrlicf int ^?}?r?brcl« 

3tem fo t>ei|eret f)c bauen aH "^o^. jlne (E)cl;u(be l>etalet morbcn , unb tvet ocf funbcr^ed m 
ne ©cbulb , befunbert mc^ be .S^ern Qobann oon @precfe(fen i)or be ^oft up Q3n^fen V)or cin 
f)alf 3ar (jcucn fcf)al , anebat (>e|teitt)nbbefennetbat()c|)cfftcntfani)eni)pfrtci;n 0}?avcf i|>ennt# 
ac in^amborjjcr ?Q?untc t)an 9^. ^mxi mannenbc tfto (£(mc^l)orcn , bc^orenbc t()o fine Vi- 
carie in j3cbacl)ter ^erfcn fiinte ^atbarincn. 

3tcm bc(tt()eocf noct)entfan(jcntivintig ^arcf inbubbc(bcnr)ac©cbinin0c unbc fej)n 
©(^ittingf t)an €(att)ef5 ^!3 tvanenbc xw Bilfivar^er ocf tbobebdrenbe unb tbofas^ 

tticnbc tf)0 (incr Vicarie in ncbacbter f erfen t()om 5f(tar fiintc ?[)?arttni ; itcm befftf)e fpn ^or^ 
^citbctalt, unbnjirbnicbt fcbuibicbfmi nocb im ^()omeebDer tl^o fiinte €atbarinen bct^ lopt 

tf)0funfffti1C 3ar VilitationisMarise addii^.tempus allei^ betalct. 

3tcm (g^obcfcnnet()e ocf , bat ^eneeniJrfeutf; cntfangenf)t(ftbar f)Ctt)atn)cbberumme 
(tfpficbti^i^. 

3tem (SogifftbeltnemOrdinariocinen ©u(bcn, ^^'^'M fi)n \<xi^% 2Ci(fc m% t)or< 
fiiffct tvcrben. 

Qtem (So begeret f>c , mcn ene €(>rifKif er unb n)ant(ifcr ^i)fc tbo ©rauc brinjjc , um 
be cxfequien bon , x\\\<x (tncr conditicii , bc^raad;men mDtepnct: vers unb flener re- 
petition bcfd)lutcn, 

3tem ^e^ ^m bauen xi in @e(be , tn ^(cbern , in ®i)bern , '\U fp (Sifbcrn cbber ®o(b 
tltd[)te^ t)tbbcfd)eben, geueicf go^^anni^onermDne^^^rober^^l^etcr^Scligen^^onc, unbbe^ 
gl^creocf^J^atbcmDncSeuciO^ober, folangcfeim^euenbebarafthonuttefamc, unb ocfmt)^ 
ncr (cuen ^^uiler ?0?ar(]arcthe , t)tjb uUe^ fd)a( in dilcretion gebad;tcn Qohanm^ |kn , unb n?if 
fii^ ncnen Unwillen mancf bcn Jruiiben bebbcn. 

3tem (Soiftein fiiloeroovsulter ^clcf mit einer ge(t)fen t)orplben ^afene, unb cin 
fu(t)ern Agnus Deimit eincm Corporal mitbem Q5ober bi? 3iif<]f" ^^^ ^acuc, n)c(cfed i^ in 
guber ^crwarunc^e , unb borttho miner VHcarie tho fiinte (^afbarinc. 
3tem (5of)e|ftTellatorcimfiene^abe, be l;e fu(t)cr t?an ^^agcn^^arc gcmafct Oct, mie 

ttioeen Se^tf ee ^tilafit: vcni) ^lflolltx '^ejlament r^o, 2;tem t)arfiHDel] bi) fon ttve fud^er unb »orgu(De&c ^elfe , be cine 
mitDerPatene, Corporal, un&fobeftcf tjormoDet, fpocfcinPontifical jmie, f>ort t5o ciV 
nerCommendent^ofiintc (^atbarinen, mlfe^ PofTefTor id HenricusN. 2lrent) '^art5oI& 
^atbcirer Vicarlit&ofunte^s^at^arincnSrunt) Ma pladf^Cojkr t^o funtc ^at^arinen t()0 
tt)efent)e. 3t?m @o f)efft bennc Teftator offtcrjl ^cm\l gtM)ttt Commenden utf) ^^eucU 
J^tnricf53auor^cn, Wil)tim^or)n^,S;)an6^mptl\, @n)arcnt5ofilntc^atf)arien/ mt 
ter^oac^imS^^eDbcnrDOlbetvufl, fo[)ct)encirt^pt)t(an()f otficiens ^ctt^efl, unt)De€itt)arc!t 
iimme foc^ >0?arcf an(]efpraf en , btbbtn fe (jefed^t , ^c 5ebbc t)od^ Den Jtcicf mit cincm ornatc, 
tvclf cr ornate iid)t nod) t()0 fitntc (Jat^arincn in Teftatoris fi)ncn ©cf)appc , tvantc &arfulueti 
fd;o(^c f)t bciDarert , unb fc{)o(De ^at @c(b vau Dcm Pofteftbre Commendse , t)e Dar tt)ort)c tf)d 

i)an Ol^n pr^fenterende nemcrt inftitutione & pofteflione fubfiftentise. 

3tem (go in ocf bt) Jper 3of)ann m\ (gprecf effen no^ cin t)orgu(bet fufuern ^cfcf mit 
t)erpateneae(i;f, t)c ^ort tf)0 ciner ^enc t^o funtc (Satf)arincn t)cr €()ri)lotf oan ^ub. Dc^^^ei: 
3obannOemfc Procuratorp(acf)t()Oitt)efenDc, unDigC^^^cllcr^^^mcSoffteng^e^cnct, inDcnt 
I)c ncne ^e(cf t^o (iner Vicarie t^o fiintc €atbar inc l)cDDe , m aflcd un^ tt)of bett)u(l. ( Ego 

Tymo Loftten recepi calicem dequo fit mentio.) 

3tem <5ot]eitf)irtl^o^amborgin^ejlcr^i;mert Sofftcn fincm ^ufc C9ne^i(lc to 
inncj^ulTert 

Stcm ©0 (tnb ocf in bcmfufucti Jg)ufc tm DuDfcfec Q5ofc , offc cin ^uartgcfium unD gpf^ 
(lcf ?SocP , Dat anDcr Legenda Sandtorum f)6rt (trtcm ^roDcr SlrtDrca^ ^oUtv* 

3tem (So ()cffc Teftator cinmabf^ t)an (tne^ ^roDcr^ tt[)C(icn t)orgcn(5mct m Q}oir# 
Dracbc5cmafctmiteinen5?op9cfe(Ien^an^(^ur(anDed^roDer tbo Siibccf , Dc ^op.gefiue m^ 
ncnDc t()0 Dvigc , Darbefcf)o(Dc DemTeftatori geuc^i Mn ftrtcg^roDcra mQtn 8. ?0?arif ttot: 
14. ^:^uiTcrt9vorc, DcommcfpnTeftatoris jSroDcr^g^cDanf;aDDc/ aucrflDeg. 50?arcf fi)ti 
nod; unbeta(t, 

Stcm ©0(jefftTeftator9}?e(IerTymoni£offtcn(trtCrtSphjeram folidam m ^t;f# 
llnc) unD Sphseram materialem ocf »an 9}?i;6irt(). 

3tcm (gofcttetunDorDnctf)cfpn^eRamcrtfunDfc(]crt 9£Siffcn, m bamn gcfc&rcuctt 
t)crrtdgf)enfd)()(en: ?)??e(]cr Tymmonemi^offtcn, ^cr 3o5anrt Dart @prccfc(fcn , ^pcnrttn^ 
Sbcdncf uiiD Johannem ^oUtvn , Teftatoris Nepoten , UrtD Qifft cincrt itmittn t\)ntn @nlf 
DcrtDiirtcf, a(^Dennc?OWer^))mmcnoc|)ttt)cbD(tcf^efft, t)nD)tnDocfrtOd[) ttt)e bi;DcmTe- 
ftatore irt g^eDad^tcr SaDcrt , Dc tf)o Jpcr Softann Dan (Sprccfcffcrt ^ug (iet>t, aucrftDampe 
Teftator figncrC im carniol , Dcm fd;af g6cDact)tcr 3of)artnc^ ^oOcr Teftatoris Nepos 
l;ebbeti. 

3tcm (go aifft ^c ^cmcf ten mfttx ?t;mmcn ^ocf fc&cn ^oc^tcr Cat5arinc ei;rt fufucru 
Ucr in 0bci)act)rer ^aDen mcDc befcf)(aten. 

3tcm (^Ott)o(DcJE)er5frnDTeftatorDaticf(SimortNotarius/ofcbo(DcfcJriucrt, M 
f)t m9 geuc cncn Dubbc(Den ^avd unD cn DubbcfDcrt Julin. Iftos Teftamentatoris conftituit , 
in Hamb. modo <5c forma (Scc. j . j II. C^afa /. Verkilm III. Cap. ®k (Silffte ^eilage ju t>cm t>nttcn ffapittd. 

V V V 

tei; ^prfteDei* t»el gtolfen ^ofpltal^ stim Sieirigeu Seift 

tnit JPJiwicb ©ei:t>eg Srben v\>a bcffcn ^eftament. 

4 4 * * >f f 

* * * 

Ex Libro Memorandorum 153L 

lf)C wefetibe fo , taf ^eitncl^ (0<rt>c6 tn ©obf t^ciforuen tn |i;nem ^efiamenf e afle 
f);nc naoelafcn Q56t)er ^efft gtegcuen bem ^roten Jg^ofpitale W ipiaigen ® eijle^ , t^o 
^e5o(f t)er elen&en^rmcn, unMn jtnem^eflamentfeormaret Dpftne {ateften ^em 
neijart , W f^enepne (gr(fgui)ere entfancjen. @jo nl)u t)e^ toorfloruen griinDe nompf^ 
M Jbinrti Sacjott) ^nbe ^liiU !4>unffen , t)tb bem @f iflte t{)0-?)i{t)cnfen , fvir fi;nt t{)or ®tel)e 
erfcDmen t)Tit)e bebber »or |icf fu^ucllocf alfe ':^u[med)ti0er ber anDern angebornen gnhit)fc()U|) 
top ^enen <xi\<xti\\ ©ut)ern erc^ 5runt)eg gefo^erf , fio W m t)e Q}or jlenber be^ [)i{gen ©eifle^ 
bebbet i)th ©unjlen^nt) nicf)f t)f5 ^{ic()fen ^^egeuen nn&e t)orf)ant)ref ef ^iit^ CO^arcf ^ubifcj) t)e fe 
tf)0 noae entfangen, ^armet>e Dor ficf i)nt) o()re grunbfcbafft Dnl) (gruen toorfegen, t)or{afen t?nt) 
toorfechf aOer 2ln fpracf e t)Hi)e 9tecf)tic^eif , offt ihn mkt gf^eboren ijnbe cnen moc^f e , t)ar DorDer 
Micbtt)»ff)ofafeir, quitcren, fd)e{ben{et)bfcit)nt){ogt)eff)or^^btq3or(]ent)ere, mc^Wtxw 
manef; S^aruor bebben 9t>e{auet^an^(gi)be{ertjn&.S)ini:tcf .'DretAjer. Altora Remigli In- 
fcriptum ex commlflione Domini Joh. Wetken proconf. prefente Doraino Meyno- 
aedeEytzenAnno &c. xxxi. 

S^ie 3tt)6lffte 53eiIa3C 511 tem fcritten Sapittel • 

*** V V 
ergleid) 

sft)if(len ^ettrit ^ifct^eftorp Vicario uttb Emt'^ 

Sf Jf 5f 5f Jf Jfr 

* * * 

Ex libro Memorandorum 

^tt)efen, !)at Dp gurberitt^e be^ €rf)afffiaen ^;)ern Henriei .?)ibt)ef!orped,ft)erf{ifert 
^re(iev^VicaruinDerS)om?^evfen f(;o ^pamborc&/ m bcm grfamen SKoNifen 
iwSlfte 23cif4ge. 2^9 ^n-m 3oI)ann '2BetfcnQ3ur5evmej(}crpcifi5n[tcf fi)n crfd^incn bc »or|}cf)ti.(3cn (^l^obtfe Q}re« 
fenbcnjt)nDJg)inr!cf ^^roi;l)anc/ Q.Mjr(iere^rfuliie|t, Dnb fcebben befant aikn Qn^olt birnd 
tefcDreuenen Q^nm6 , i^nD ben iianDcl fo Darinnc DormcIDet i^ , Den fe famt Q3ranDe (gtolcma^ 
ta i)nD .^ennin^jc :^iri()f e^ , nl)u in ©oDt uorflorucn , mcDc t)crf)anDcIt ^ebben , ()aDDcn m '^i>i 
DcnDarinneberort, melfcrc '^rcfDorcb DcmerDijjcn m^ erl)a(fti(3en ^ejlcr 3o^ann ©octf), 
ProthonotariumonDe.5)ern ^o^QUn t)an (Sprecfdfen Vicarium Dcr baucn bcmelter Sterfctt 
f bo .S)ambor(< m6 Dorfc(]clf tvorDcn , i)tiDc Dorc^ Dc anDerc Q3ormunDer cffte Teftamentarien, 
Darinnc benocmt , Durci) Q3crfumcnu(Je tvo D^m '£)errn ^^urcjermcijilcv tvovDt i)oer()cgeucn / tvoif 
t)nuorfc()cIt .gl^cMcuen , t)nDe luDcDc ^an 33JorDcn t^o "^^orDcn , fto f)i)Vrta Dol^et» 

^i) '^ScreuDt ©toelmafcr , ^oDtfe Q3rcfenbcrc() , J^cnnincj ^irigfc^ t)nD ^imiit 
SSrovOane, ^orgcrc in S^imiboxd) , Q5ormunDcrc cffte Tcftamentarien Dcr nagclaten tJti* 
nninDigen 5\ inDere it^mn f^m^t ?0?eigcr^ , ocf i^otgite, Do t)t im IcucnDe , Darfulucjt , unD iri 
Deitn 97amcn befcnnen t)nD bctii^cn m c^ncn /ctt>clf en in t)nD mit Dcffem ^rcuc , Dat n)i; mitf) 
"Milhn, 5u{borDct)nDcmeDctt)ctenDc©c^fcn^ei^cr^, ^f^eDac^ten (^(ijjcrDcg ?0)oDcr rcc|)tc^ 
t)nDreDeIife0bej]enDi.(jc(?igrflrfopc^t)orfoft, t)nDc t)orlaten l)ebbc , t)crfopen t)nDc t)erlatcn ocf 
/cc)cntt)arDic!cnDem ^|rl)a(fti(3cn Jpern ^;)inricf J£)i)DDelbrp Vicarien in Dcr 3)om^^erfcn t^i> 
J^amborc& finen iSruen DnD Jg)ebbern Dcp ^^Srcuc^ mit fmcn auDcn ^illen , t)or t)pff t)nD m^ 
ti<b '^axd ^cnnin^^c ci;n 5lnpart ^Soem^auc^ bi; t)nD ad^tcr Dcn -^oDen genanntcjJ €0gcrDe($ 
^iiijtv , i)nD ncgell an Dcmc ^ruc t)nD ^am t)orbcmeltcn JE)crn J&inricf m Dcr 3iofen jlratc bt* 
k^]m, (icf jtrccfcnDcacbtcrDcnJ&off DcvCeto^roDcrnaDcrDJaboofentrart, alf^Dcn gefecl;fe 
^i)(icrt frt;9c(t (jcl)at t^nDt^cbrufct befft, mitei;ncn frpcjen ^w t)nD sQt^^ancie tnM^fcn Dcn t)ori 
berdrtcn ^oDcn crbcnoentcn (^gcjcrDc^ CO?ei)gcrd t)t() Dcr O^ofcnflratc in t)orbcrorDcn J^^of, ahnt 
i)cr()inDcrcnt onD ^nfpvof ^ , fio M De ^ortcn t)nD Den ^l)un *) /egen(t Dcnf^iilueflen ©anjic bt^ 
UQtn, Dei)orbcnomDc^er^inricf ^iDDejbrp, t)nDcDenanDernDci)I '^un^Dc^ i^bcrorDcn J&a^ 
«c^, Dcgruen, c(fte^:SefittcrDcrt)orbemeIDten ^oDcn t)t)ri)eDaci)tcn i£5,0cr^ *l)?ci0er^ fd^olctt 
betercn t)nD in tDcfenDc ^DlDen , Dov foDancn J£)o(frum Dc nmgmantt ^;)cr S^imif JpiDDcjbrp mi 
t)RD acDac^tcr ©csf en ^iti^tx^ f)eft Dauort cntr ic()tet ; t)nD mi tf)0 Danf c bctalt , t)of t ien s)}?arcC 
«Penningte , l)c m mtl) t^o cjcmelter t)nmunDi0cr Ji^inDcr profptf) mb orbar f)cnqef c5rct, m* 
DeDc anDern Drottici) ?0?arcf fd)al t)nD rail t)icIgcDad)tc J^er J£)lnricf , tbo ^ef^oeflFe^jner aeiillife» 
Commenden , Dt^ Dcm ^;^c|tamente icligcv !5)ed)tni(fc ^ern €(J5crDc^ mn ^tocfen f undcrcf, 
n)eIrereri6unDerDccrf)af£igc?Q?c(]cr ^o^ann ^lot5tl)or^^i)Dt Q3efTttert^, larlifed mit ttvcctl 
9}?arfcn, fi;olan()f)e5eDcn.5ouct(loelnic&t Dtf)lofett)errcnfcn, aUc^ funDcr 2lr(|cli(i t)nD Qk* 
iicrDc , ^1)0 Orf unDc Der 20ar^cit 5cbbe n>p ?ScrcnD v6toeImaPcr , ©oDtfc Jrefcnberc^ , ^tm 
nin^] SDivicf ^ , ^inricf Q5roge5ane , bauen gcfc^rcucn t)nfe ^ncjefegel mijliUn Docn ^ch^en be<s 
ncDDcn an Deffcn Q5ref , onD iventc Denne m 3oI)anncd ^lotf> mb ^o^annc^ Dan ©piiicfclfeit 
Vicarien in Dcr Dorbemeltcn '^^om^iTcrf cn tfio ^ambord) , DarmeDe an DnD aucr(3ett)c(fcn , DnD 
foDan ^oepp alfe Dor Dortcf cnt f)oret DnD angcfc5cn ^or^anDeicn , l^ebbc idi) tf)or n)itli(i)epf onfc 
SnfcjjclDc meDc an De(fen Q5rcf gcl^cnget , flccjcucn t)nD gcfd)ccn nacf) €()ufi t)nfcd S^txn ©cbort 
DOffteini)unDert Dnt) im ttDc unD f n)inti\)(lcn 3acr om '^ag^e Tiburcii. Q^nD t^ alfo 5ir inae* 
fd;reuen Dt^ ^:^eue5l ^crn 3of)ann -^Cctf en ^or(}crmei|]crg , tp anfof ent ^ern Hinrici ^i&; 
Dc(lorpc^ baucn flcnocmt Sri^j&a^c^ decima Scptima Novemb. A. i n i. 

Sf a S)<e jga //. C&«n« / Temdus III Cap. 

""" JDte t)ret)ge^nt)e§3ejla9e ju bem fcritten ffapjttch * * * *** *** *** Ex Libro Memorandorum 

^^n ©af cn ttt)ifc5cn t)en QD^jienbcrn ber 5?i|]en Dcr ^lrnicn Cfcgcrn , m cincm , ^nb ^t» 
rent) !t)oucn am anDcrn S)ci)(cn , Dan njcgcn ttt)inticf> ^arcf cn ©elbcd 5;)ouetfio(c , 
De Q5ercnb:Douhena jtncm Dnb (Iner iju^froumen S)obe Der ^(cnbcn Q3rot)erfcl)up 
tjom ^iUi()cn©ei(?e, na£ubcef(ifer^erbred)tc, j^nt)(iner^e(cnin(]ebefcf)et)en\)nt) 
gegeuen, t)nt) in (i;n(2rue, be(e5cnint)crDv6bin()^marfct, nf)a9:)?e(l)in,c!et)er@tai)t9?ente^ 
Q5ofc^, i)orfcf;riuen (aten 5at)be , ftefftein €5rfamer Diabttf)0 9icd)te crfanDt Dnb affjecjcjen 
latcm S)at Q5ercnbt '^oube i)e9Ccntf)ei)an t)entn)intid)^arfen©elt)cg, nbaQScrmociebetr 
Q)erbrc$te, t)c ^i?bt (ince ecucnbc^ moc^te boern- 5fuer na (inem :^obc m(5d)tcn pcf) be Q}or^ 
Pcnbere, af)no&re«)3anbt5o(bcn, barinnefo(c^ctmintid)?0?arcf @e(bcg nf)a£ubcber@tabt 
Oicntcbocf c^ i?crfd?reuen n?ercn , t)nb befu(uen barut^ manen t)nb forbcrn» Aaum & pronun- 

ciatum Veneris 24. Nov An. i f 5 1 . Ex ex commiflione Confulatus infcriptum^prcefen- 
teDomino AlbertQ Jf)acfcmanm 

©ie »ief5ef)nt)e ^Seila^e ju Dem bnttett SiapifteM 

in @(«ct)en 

^an^ l^uf^afen^ ^ctf^ter ft)tt>er ^(&ert »(^afen^ 

Teilamentarien. 

st sf >f * Jf * 

Ex Libro Memorandorum 

rt @aFcntt^(fcf)cn(^orbc<Sfccnfe(b(nQ5ormunbfd)up i)nbc Qlufmad^t je(i^cnJE)anfcn 
^u(6afen^:5)cc{)fer5}?ar^are(^Sc§etcn, am ci;nen, vnb bcn Teftarat ntarien \i[u 

m 
tJierje^Mbe ^tiUi^t iSi gcn ^crn 'Tiibevbe^ 'ilCuIf^afen tvantaae^ !^om[)ern tf)0^am5orc()am ant)ern^eDlen, m\ 
wclfern Teftamentarien 9D?e|]er Sofeanu ^loctf) pevf6nlicl) m ^cnie ^rfamen dla\)t crfd;i? 
neDe, ijnbemit^eDimpXOcuoer&roc^, bat f)ei>ann)C(jen De^Q:c(lament(> nicl^t^ empfangen, 
<jef)anDeftnocf; (jetvanDeltbab^e, mf)t ocf febe, bat 5e aIti;Dt Dorcjebra^en t)n^ Qt\tc\)t f)aDt)e. 
^oDenne ocf ^per i;)inricf ©algborcl) Q5ur(jcrmcifler , burcb^l>eter is:)d)ilt)er, gOelife €nf^ 
fc()ult)inge, m\) .^er Q5erbt\)an.?)utf)Iem9iai)tmann, t)urcI;vS)inricf (5c^omenborcl)etIife jT* 
ne O^Jotturft feetf)en i^ovi)ra(jen , 2c. S;)tfft ei)n (grfame ^vabt tl)0 D\ec|)te erfant mt> alffeg.gen 
faten , t)at t)e Teftamentarien jclicjcn JE)ern ^ilberDei^ ZTGulf^afen^, ii?eren plic!)ticb famt Dnl) be? 
funt)ern Oiefenfd^up t?nt) ^^efcl)et)t to t)onDe , \)an t)en Q)6^txn jclicjen ^ern 2IIbcrt)c , De fje fi)nt 
finem !4)oDet)crbanDeItf)aDDen, t\?oIauernicI)t entfan(}cnf)al)De, De Dorfte ocf nicl;t^t)an pcf 
Qtmn* Adum dc pronunciatum Mercurii 30. Nov. An. i f 5 1 . Infcriptum ex coinmil- 
lione Confuiatus prs fente Domino Vincentio Moller. 

-mm- : "^^- : -^^- -^^- -^HS- -^ ^- -^l^ -^l^ : ^^ : '^^ ^- 

HnNttS 

cimget ^cfunt^en unt> &)vifitm. 

I. Otbenuitg »or be Strmen be or ^Srot) »ati ©obt^^artigen S^rifleti 

t)p Oci: ©trflten rammlcn Dnt) biDDcn ttt)tfc()cn Dcm et^rf 9iaDc 

i?nt)c Ocn 2(uct:olt>cn jjctvtflfgct. 

[onafIitf(ier(5rfunDfgun0, i)nD twier framen ebrlifen^uDe^^ufjnulfe, Derfenne ®e^ 
Ie(3en5eit, Deijp De^traten um ©aDe^ 3[Binen biDDen iDOlIen, befunDen njorDen^ 
i^at fe ftcf nict)t f onen mit ebrcn ernebren , Derfiiluen ^ahmtn fcbtJIen tin /eDer im €a« 
fpelingefcf;reuen, DnDj^anDcn Dreen 5luerolDen /cDer^ Cafpel^ , een Q3eDfer%cfeii 
ge(jeuen njcrDen, DamitfeDc5IImi|Ten»an enem /eDcn (s^oDtbarti^jcn Cbrijlen biDDen DnDe foD^ 
l)ernmd5en, DnDeDeanDernumIopenDe^racf;erdt)nDe£anDIopcr^, Demennicf;terfent, mb 
bamenfenenQ5efcf;eeDt)antt)et^, tvofejennetviaeir, eDDerttofc^crfamen, fcf;i5fen afgemi^ 
fetmerDcnfammtDcn^inDern, De dreCfDernf5nent)nDer(>oIDen, mnn feDat/enne fofeuer* 
Dcnen , nicf;t fo fc()enDIicf; i^erfcblemmeDen cDDer t)erpraffcnDe» ^ijtnni^t De fo oID \>an Saren^ 
unDe fo flarcf fi;n , Dat fe dre ^ofi fdncn t)crDenen , fc!?6fen tp De &vattn tf;o bcDcIn nicj)t ^efa^ 
tm tverDcn» 

_ ^p Dat ocf een Q5n&erfc6eeDt tverDe ^c^ofDen tmfd)tn Den ©c&6fern t)nDe anDern /un(jeti 
535oucn, Dcftcffc^IicbtDer^eDeIiebef;efpen, t)nDe nic()t leren ii^illcn , fc!;al Dcn @cl;dlern tjar? 
Den ^iueroIDcn ene^ /cDcn €arfpcli5 , t)p (jelicfmdti()er t)orjjanDer ^iicbnijTc , cen befunDerficf i:t^ 
cf en (jegcucn ivcrDcn, S^cnn /0 t)crmoDfif cr , Dat men Den armcn @d[)dlcn andbim fyn marD, 
U 21 fmiffen mitt6oDefen , af fe Den anDern £eDDi(ji}dngern , t)nDe tverDen Oif etfif c OIDern DaDcrcb 
i^i 17. ^Tbeifa./. Veriodusin. Cap. 

gmobigef tvei*&en / eve ^inDei* \n Der <3d;o(en r^o bcjleDioeuDe , De fu»ii Derfiifucn tvcniii 
ac&fen. 

Ccf (ef&menficf (jefatten^ t)rtt fenenQ5et)e(erebbev Q3ebe(erfcf)en , \\xm ebber o(b ba^e^ 
(tcf^ f^o beDe(nDe fcba( t>erguntiet mevben , c^e Dc 5t(ocf i o, be^ sBormiDDaae^^, bet5 be ^locfe 
2. unbc be^ ^^amiDba^e^ be^ <Sonmier^ t)an r betb t{)0 7. @c(>(egen , unbe De^ ^ljjintev^ \>m 
4« <5c(;(d5en bet^ to 6; b^ Q3er(ujl Dev ^ecf en , |o \i<^^tQm (;anDdt. 

©0 fcf;a( ocf f encn ^cDfcr , nocf) Q5eb(erfc(;en bc^ ©onbaged ebbev anbevc S^acte bor be 
^crfenborentbojlttenijnb r()o bebe(n(^e(!abetn)erben, noc^t)Di'beSermon,inbeSermoneb^ 
berin Dev^reDi^r\)nDeDe ?Q?i(fc, fonbernJcl;o(en (icf in Der :^erfen ftnDen tnb ©abe^ 'SlBort 
l^oren , geiicf atibcrn franten (S^riffen, vs^o men batfu(ui^f aucrtreDe , eDDcr fiinji pn ^ecfen 
mi^'brufebe, bemfu(uen fcf;a(fi)n ^ecfen, t)p5ln0cnoenDDe^^vact)eroa0ebeggtnamcn, mibe 
\im 2iucvo(Den t^i^ Cavfpeig befcanbet mcvDen* 

^cn)t(e ocf bc(c ganbilvicf cv^ h^mn fcr;(tcfen / t)nbev ^uben @cbt)n , bp ben ^avcf ebe 5eii 
bnbnjcbbcvnine^ebevapentiicf ftn^Ocn," fcbofenfdicf fvembbe ^anb(lricf ere mtb ^cDcier^ \\\ bet 
(Sitabt nic()t gebuibet , fonbcrn t)t5 Dcv ^M tjcvivifet tvcvbm. 

Ccf fcba( (tcf nemant t)evbrie(?en 5ent)6rbevben Q$6r(tern tn c()vc J&ufcrffco ^aenbe unbc 
tf^o bcbe(nbe ( t)nbe \>Ci /emanb ftcf De^ t)nDer|ian tviirDc ; bc \M t)tb bcv ^^iaU borcf; Den ^ra^ 
cberDaatucrnjifetivcrDen» ^Dt n)ert auerfi ()iemit ni(j)tgem6net, fo fremDe armcn quetncn, 
t)nDet)anDcm^rb.Oiabe, c.DDer bem ^ortf^aitenben ^^orgermciilev t)er(6t)ct crc 2l(mi|Tcn in 
bev @tabt tf)o bibbcn , \\it \mt , mit ^^efen t)or ben ^oren t)t()thofetten , cDbev fiinjl int oemc* 
ne 21 (mifltn in bev ^e^taDt tf;o biDDcn , ;eDoc() fci;af folcf c^ Dcn '33vadi)evi)6(}Den angcf linDigct t)nb 
t)evme(Det n)cvbem 

3m()(if en fc5a( flcf ocf nemanb i^erbriefle n , be Q36r<]er bi) bcm 5?rane , t)nb bem ?D?arcfj' 
te, ebbevfun|lenf)enonDit>cbDcr antofa[!enDet)nDeto bebe(n, ttolna Q3ormaninsc l)\x baucn 
^anbcit , fcf;ai giicf fai^ mn Den ^)3rad;ert>6(3Den mm{ti njcrDen. • 

^emi(cocfbetun5c36()eti)e(c?^6iDerci bviffit t)p ben 5varcff)ai)e, mitfpc(en, n^crpcn- 
bai)cn , ;ad)tern , barauer De g^ttfter i)nb ^acf en i)ornic()ti(jet , fo i|] Den ^rod;cri)6()eben txn^^^ 
M angcfalen , fuife ^dmn Daruan tf)Otaaen , t)nDe De ?0?otf)n)i((iiien inf ^Oa((5?3fern rf)ofd}(u^ 
tcn , bart)ov cin /cDer ftne ^inbcv Dormane m'^ Dnberricbte» !^rfTe OvDnun^ int ^ercf rbo? 
vid)renbct)nbcDavaiievrf)0f)0(DettDc, befft ^(r. ^(x^^x t)pev(ed)t Deticn OiaDe^()eren , fo bt; ber 
@aDe^^^i|lent)erorbttet, famt 12. 5{uerDlDeneDbcrQ3orfhnDern Da\@aDe6^5lijlen , ^c\i a(fo" 
i)pt f6rbcr(icf;fte t)ngcfiimt int Q^evcf t()Ovicbtcnbe , tjnDc o(ft na @c(e(?enf)ei^t , Diiffe Orbninge, 
tbof linfilig tt)ovmtt n)erc tbo i)orbetcrnbe , ebber t()C uerenDernbc , n-»!'! ficf €^. 3vabt beneucn j 
bcn i2,2luevolben be^ bcffitigcnDnbficf i)orbel^o(Denf;£l)ben. 
ijf 2tnb4ttg cfriiger Ut^mbtn mb Qd&rifFwtt. 2^5 

2, ^itfjintc fudicren ib(cnct)ta mi)t ^appcu/ iidrc/ 

njtce^ biitf^cn bcfd)ci)cii bcg Sloftcrg ©ancti 3o^annig jn 

J^ambOVC^ Aftum Anno xxvij. 
In Nonjine Domini Amen, 

^it fi)nt Dc fuIiKiYn QcnoDc m &o(uv^ fmcti 3oI)annii^ bt^nnm ^awh 
borcl), ^rcti(]crd*OiDcn^ n(;an)t(Icn cnc^ (Erfamcn 9\at)c^ l>at fnlucft 
ntt;t tvuivc bofcOrcucit. 

3tem iij;. 9:)?on(ivan^icn mn ^nlmt t^erg^iKbet, in tmecn Ht hil^t Oacrament 
tvert entr;olDen» 3n Den anDeren ttveen ^iicjcbom Der ^iUiQm QSeDere ^fcome t)nDe ^ran? 

3m iiih fufuernc ^i^t t)an iveff en f me n^a ^Mxim gebilbef . 3n Dcme cnen be hmt 
2id)m , in Deme anDeren t)c OTofenPrang (jebiiDet , M DruDDc bcr tiUigen 9)^oDer funte Slnnen 
^ilDe. '^(it oecr De bcr tMQhm 3uncf fron>cn fancte Q5arbare. 

3tem tm fuluernc ^ofc, Daf cne Eplftokre Pauli mi;t Dcme ^ifbe^auliw^r^iret, 

tc^t anDer Euangeliare mi)t Dcm ^feilDc Saluatoris Mundi. 

gtcm iii;. fulucrne ^rmc , t)e cne fancti Chriilop^ov/ , be anDcre fancti 3acobj , De DruD^ 
Dc fancti ^ongtni , Dc tJccrDc fancti 2lcl?atii 

3tcm Dre fulucrne Srii^c , Mn mlhn M mt €ru^c /^ f)a[ff fi)n Q)f)0(t» 

3 tem ttt>t tJorsbulDeDc Q}or fpannc iDor De ^orf appen in Den S^ Pen^ 

3tem tm fuluerne ^i)rocft)atc. 

3tem ^jci» \)0r55ttlDcDc fuf uernc ^clf c. 

3tem xiiii.^acipcafl cDDcr Agnus Dei \^m fulucre^ 

3tcm iiii, paar fuluerne 5lpoIfen. 

3tem W. t)or()f)ulDeDc fulueren ^noppe tho Dcn @d[)ilDcn bcr ^orfappctt OcttcicnDe. 

3tem tmee fpDen ^ofc mpt @uluerfmi)De bonet)et. !X)c enc tl)c Dem f)illificn ©acrOi^ 
mtnfe, DcanDert^^oDenKQ^ilDefancti^^^ome. 

3fem \)iii. (Bd)i\bt t5o Den ^iafen m (^ubDiafen DiOcFcn mptfufucrc boIcc!)t* 

3tem;):t)iij. corporakn ^33oDere mpt @uluerct)nD mi)t^arlen bojlicfet. 

^ttmxlm. 2lmmitfen ocfmi;t ^uIucret)nD^arlen boflicfet. 

3tcnT Dre l't)|!cn m Daf f)Ogf)e 5Iltar m\)t isr?ulucre DnD mi)t ^arlcn bDflicf et. 

3f em j. grot €nii}t t)p gron ^lomll mtipulutr t)nD mt;t Q3arlcn bopicf ct, Ded mm bm 
f ct f;ensbcttDe auer Dc 5?afelen t;n (jrotcn 3e)iDc^n. 

3tenr^affe(irmt)DeDe^i)p gljemelten ^loflcr^. 

3nt crjlc ;:;. fuluerne ^rope Dan njclfen fpnf % quartcr ®fopev 

3tem iiif, penm)ncf ^fope. 3fftti ^ ^alff pennt)ncf (gfopc. 

3tem ninj. fuluerne @cf)alcn. 

^ttm liii|. fuluerne ^tptim , t)an t)elfcn Dc mci;f!cn fufucrnc Q5ilDcfcn ^cbbcn. 

£>pU!)ttf D?fuluerne€!en9be tti hmn g^eradtcn ^io^xi fflncti 3ri)I;ntint^ h^nm^amhx^ 
5Pvc&igct Ox^ini. a^4 n.tif)Cil$I.PeriodttsnLCafK 2)(?t ft)\M De fiuwclfc^cn t?nD gl)ulbcn ©tucfe Dc^ fwibiQljnx mUn tcftcmmc^ 
Dcn Sloffcre? ©anctt ^oljanni^ k. 

Steni tmc (^appcUen i?an rot)cn giun^eH mt^taner tf)obef)orijnj)^e» 

3tem noc^ iii;. roDc flutt)elfc|)e j^afelen ti)0 t)en l'efsemi||em 

3tem tweCappeaen uan .(jronen g(umele m^t aller tf;obebort)ngf}e» 

3tem Darbp iiMrdne pun?e(fd;e 5l:afe(en. 

3tem nod) tn?e 5tafe(en t)an gronen i)amaffe tfto Den ^efemDffem 

3tem ene Cappellcn m\ brunen glunjellc mt)t aller t5obcborijn(}f)C. 

Stcm Darbt? ii^^afelen, encDanbruncnglumclc, ont) i/. mbruncn ^amaffe mpt 
^UlDen*^lomcnDord>o5c|lricfet, tboDen^cmDlTen» 

3tem cne (yappeKcn Dan biamn ^(un^cle tnpt afler tfcobe^oringfte. 

3tem Darbi) u/. b(att)e flun?e(fd;e ^afelen t^o Dcn £efemi;iyen. 

3tem cne dappeflen Mn (mxttn glumele, niDt ener j^'afeien Derfuluejlen Mmt , 5?lun3en, 

3tem enc CappcIIen t?an tt)t)tten guIDen @tucf c Dcr mc bruf ct i;n Der geflcn ?Q?aric. 

gtem nod);'. Cappelletjan m)tttn .'4)amaffc* 

3tem nocb cne €appeUc mn tt)i)tten ^amelutft. 

3tem noc^ ;. Cappefle mn imi-ttn ^amelut^» 

3f^m noc|) i, (Sappelle Dan roDen 5?amelutf). 

3tem nod; i Sappelle oan Qi)titn j?amelut5» 

3tem nocfe |. €appcfle t)an roDen purpurem 

3tcm nod) /. CappcIIe »an Qi)titn purpurcn. 

3tem nod; /. Cappellen m\ cncn roDen ,()ulDen ©tucf c, Darbt; )>). ^afef en m roDen ^uf^ 
Den©tucfe. 

3tcm noc& /. (2!appeflen Dan enen groncn Qbnibtn ©tucf e. 

S^emnod; /. (JappelIent)anenenbIai\)cnc)uIDcn ©tucfc* 

3tcm Darbt; », blame j^afelen guIDen ©tucf e. 

3tem m. m)ttt ^aitkn mn 3)aniaff e imD ^amcltitf). 

3teiti nod; ij. roDe 5vafelen Mn !^amaffe. 

3tcm nod) i?/. 5?afelen Dcr mcn brufet in Feftis Apoftolorum t^o Den £efemifltem 

3tem bauen b^t 0;nt nod) t)cle olDcr ^afelen m\ manncfll)erlevc Q3artt)cn allc npc(^t btf 
fc&rcuen , Di;t fi)nt auer(t De ndmbafftigbellen (^tucfe* 

!^ett)ile Denne en (grfjamen fXaDt m^ mn Deme S?lo|lcr t)li)tijje|} bogf)ercnDe cnc tvar^ 
a(fti()l)e certificatien moc^te er(annf)en , in njath ©ejialte t)nD QiBefenDe tvt; Dat Jtlojlcr tjiinDen 
nf)a ';Sorfc^eDt)n()^e DoDcj^ f)aluen mi)IDer :43ecpfci|Te ?0^e)]er ipermen s)}?et)er , tvorup iDt; ant^ 
tverDen encn (grfamen OvaDe mt)t trutven , t)nD bi) t)nfer conicientien , m m t)iinDen Dat ^10=? 
fler befwart mpt i)orf offten '}3rducnen t)nDc rcDeme (Sf)eIDe aUt 3ar t)tbtI)ogeuenDe pn fogI)unDcre 
t)nDe ;:It7. 93tof i^ubefd), De^n)t)nod)/c(}()cnvvarDic^fi)ttenonDer ^ofnw)ngf)c fuIferDicm 
tl;c t)nD Q[>tl)()i)(tt t)eer()unDert ?9?arcf ^ubefc&. 

^eg^en Di)t afle 5efft t)nfc .^(o|ler ojftmaU bofiemmct '^pf umpj^ Dat njpllefle p« , f)um 
Dcvtt)nD toiii/. ?Q?arcf. 2(ttb^ti8 eiftiger Urtunbett iittb S^Wffeett/ ^^C 

!Dvtt afle tt)0 E)auen be|lemmet ^cbbe icf Henricus * ) ^entf) , f)if((()()ei' @c()vi(fte Do- 
aor, alle meDe befid)tigf)et ijnt) gcf)anDelt, g^efen miD be^ort, M id ^uc()ni|Te ^l^cuc mt;t 
Duffer mpnen e^^encn ^panDfc()ri;f t uor allefweme, 

3. ?3an Der ac^tScnet 9(mte* 

@o be <55cfan^ in ben ^ercfen orbentficf unb gefcfjicFIict fd)af Qtmxtt tverben , mn n6^ 
bi(jt>nfeg(Sracl)ten^, bataniMifcr@ibet)e^€5or^4- et)t)er /0 5. 33encr jliinben unb fungen, 
up t)at De (2'ani] be^ (lf)ox6 alfo mit Jlite getvarct tvurbe, \)<\\>an ban cin Iatinifd;c^ ordinarium 
jn allen 5tarcf en fd)al ^elegget tverben» 

Upbatocft)e35|jett)ari)Drc^, t)at nu tvaf mef)r S^eenjle tf)0 befamenbettwen, tf)om 
©tuberen eerorfaf et «Mirbe , t?nt) ocf ene "^orratf) gefcf;icfet)er gcfef^rber unb gebrucfenber 2uit 
tf;03erid)fctn>urbe, bamitbe5vercfentf)OJ^amborcf imb cfere ^tbt\)t m6d)Ut\ uorforget tver^ 
Den , erforbcrt be O?otf) mebr ^ener in \)m ^crcf en t^o t^erorbnen , al6 i^unber ftnb. 

97a beme ocf be <Btatit Qxot i6 , unb vele Qjolcf e^ f)iff^t , bc ^ro(} beburfen it) erer 5?rancf ^ 
5ett, unbnutf)OberQ3e5off, nemanbalfotfjobefameni^, fd;ofen befe^ener tf)oben^ran# 
cfengabn, belerenmibtrcilcn, unbinbeuterfle^ot^, ocffoet be^e5rettverb,bi;ben^ran^ 
cf en betf) an eer ^nbe bli^en. 

<Soben€apeaanenbe5^otf)ebbcr5?rancf5eitbene5meer 2(mttf)0 tvac&tenbe, fo fdDd^ 
fen bejfe !^ener , t>am Q3a(]ore bartf;o gefobert , ber Capcflanen ©tcbe vertreben , tiat et alfo ner* 
gen an moge feilen. 

^t\]t ^ener fc^ofen ocf bed ^QBcrcfelba^e^ m bem Sermon , cf^r be (Scfdfer to ^ftot: 
famen, in aUen Carfpeln , na bed Ordinarii tom-melben , fingm, batbatQJoIcf, bat t^om 
(gacrament (^ahn , 'oan (Sct)nacf en t)erf)inbert , t^om jincjen offte ©ebebe i)erei6et njerbe» 

Q3an ben ad}tcn fd)al ocf cner , fo bartf)0 mn bem ^aftorc verorbnet be !:5i5rper refpici- 
ren, be \)tn ^ercf en tf)o ^amborcj ingeliet^et , e(ft be Olben ebber be in ^rancf f;eiben funb befoitfi 
berid;tetjnb jjetr6|]et njorben (tnr, 

^cfd)6Ienbem ^3a)]or ere^J Cafpefd ()ef)orfam fp , unbnapnen^tfef;faae^ triific&m 
el^ren (Safpeln belpcn utf)ric^ten unb be|]eilen. 

5DataDer(ibe Unfojl berStipendien foDefe tjcrrincjert unb verfcbonef tverbe, fc^ofben 
ocf 2, x>an befen ^enern, bebartljo biid;ti() in enen ;en)elcf en Cafpef ernjefettverben, Mat 
officiummonitorisunb@d;rit)erein ben @ee(]licfen ©liberen eene^S ;ebcn ^afptie btfitUtn, 
unb wcn fe alfo in erem Q3efef)I Der^inbert , al^ban fctofen fe mit ben anbern 2lemptern im €bot 
unb bi) ben ^rancf en avergefc^en njerben. 

4. Mn^im te^ Receflus 

dc Anno 1531. hebdom ante Cantatc. 

$Diefenabefcbret)ene5(rticuffoffenbem®tabtbocfe tjnbbennnbern RecefrenaGerb«ta« 
Slicf formig gef)alten njctbem 

II. Z^iile u 25att^. £1 i,X)0n 

•) ^ieraui er&cBet/ t)a§ stcphanus Sempe Ut ipR ^cnri* netttiel/retfjt/ uitl» So^flBttSWonrr/ ^et 
i{)n 3o^4nn jwnnet / Bnrec&t [wl)f» 3 gg //. Z^tilB I. Teriodm TIL Cap, !♦ l^Oit ^ixn ^uperintendennw* 

5^e ^km f onen fit)ett , W beCapittef^ ^^n. twifcfKM t)it unb neci)flfol()enben T^intj^ 
ften^eriunt)fd}appen , of fe ben angc(jct)enen Ciclmanti Kolf »01: enenDoaor befamen Ur\t, 
fofeat)erftbenfu(t)ennicbtevr)Olt)en, obevfoev tf)o5ePimmtevQ:t;btqueme, unD bod) ©abe^ 
^ort nicf)t imttx unl) vein ^xt^^^tt , ocf pne Leaiones unb Difputationes ©6tt(id)er ^avfi 
Mt md)ta(iecrmdtf)i(?twen, a{^i)annn?i(€S.DvaL)t baDdrften, bat flracre^ in benfiifi^igen 
Q3inanen, cinertjonben^ajloren, t)ert)a(2:5ri|l(icf unbunllrdflicepvebist, Leaion unb Di- 
fputation bo^n uut) f)0(ben f onne , fo (ange in fine ® tebe unD 5tmt gefettet wbe , bet(; bat ma» 
enen bequemen €i)ange(ifcf;en cje(ert)cn ?0?ann bef amen mdge. 

Cen Capitul ^efft (tcf up €rf6cf en t)er Jg) J^n» ^or^ermeiflere tjerfa^ef , M fe aff en ^eej!^ 
Itcf en be jlcf in biiffer @tat)t ent^iben , jjebeben , m\^ bn e^nen fo m\ \)f vfcl)affcn woHen , bat 
it bre \?orbdd)tiae ^er fonen uer (aten, unD efjve itm fo ef)rlicf unl) €briff(icf mit @dt)t(if e v ^uf^ 
ie anrid)f en , ' unb f)infuf)vo fobven fd;d(en , \iat. men ffcf ebver mit O^ebe nid)t ftebbe tf>o betiagen, 
li^ m[ €€. Ovabt am ncd?fff unfftigen ©onnta^ Cantate een Edia Mn Dtm ^rei)i.at|toef W 
tcnuthaa^tt, Dateenjcber, 5eft;f)0d>et)Dernct)Dri^, cenfu(cf£ei?enfd5re, t)at^^»Ovat)t un^ 
toorof)vfafetb{it)e, n)et)t)crenenjet)en, be fuife t)evt)dc^ti^e 5)>erfonen tn el)ren ^iifertt , ei)&eiin 
ijnbem bemiif en Oerbern entf)D(bett , ober be funfl mituntud)ti^en hm\ befunben mevben , w 
iem0et)6rtonef>men ebber tf>o boen , bat fe feDer cm^a^eu h\mvi, 

Anno 1638 m ten frtmtdrtjen ^ectn ^inige %t\^^ 

namS / ^ir^^^cfAtDorneiT unt) Diaconen ber ^itd^en 

©♦ ?>eW aufgetic^tet 

3m namen &er &eiligcit 2)reifAltig5cit, 2(metfv 

u njtffen , nad)beme h\^ an()cro unb ijot Diefen unbencf (icten 3af)ren unter ben ^^ru hw 
(iqenScid)namd^5?ivd)^@efcf)n)0vnenunb Diaconenbicfev5livdjen e. ^^«f^"J»J^^"|' 
— bora ffete'^ unb af(ett)ege gute toevtrauii*e Correfponden^e , ^icbe , Sreunbfd;afft unD 
&jafcif , fo\DO( mtx ^cbe , mt aud) fonften in af(enif)ven gufammcnf unfften 0cf)a(ten my 
ben , unb bamit nmi fo(d)e^ aud) ( ned)(l ijndbiscr ^iiife unb ^ciffanb (^Otte^ be^ aamad;, 
ttaen) fevnerunter if)nen in nuterobfervantz mosegef^a^ten, continuiret, unD auf Die iicoe 
Pofteritdt propaairetmib for(jepflan^ct tDcrben , <xH f)aben m^im *-?>n. bei(i9eSetd)nam^, 
^ird)^(^efcb^vorne unb Diacani , ju etiftung unb ^vftaftung mc^rett gricbc^ unb emtgf eit, 
«ud) m €rwccf una <M\ixk\ ^iebeunb auter q^evtrau(id)f eit , m nac[)fo(9cnbcv Punacn mib Ar- 
ticulenmit ihvev alfev Confens unb ^BciiebunB ein()ef(i0(ic|) oev0(id>en , unb bemfeiben feptgltd) 
tjad)uilebcn anoc(obet unb t)cvfprod)ett „ bav^on m Original bci bem ()ei(tpcn timmf ^ ^e* 
(cfemornen ,. in bem mm S«icljnam0^©d;a)?pc aufbcm eaai Uebe^ m ^ern^flvmse fo( gef^af^ 
2(rt&4tig cirtiger UrPurtbcH UHb S*Wfr«»*' a^7 

fen, imt)t»leCopienfotvolmk^()cj((Cjcn£cic{^nam^/ a(^ auc& Dcr ^id;cn Memorial.5^u# 
c()crnt>cr3cict)netn>evben. 

1 . <go( ein ieber ©cfctmorner o^er Diaconus , tvan ^en 5(rmen biefer ^Ottt^f^c^flm 
^, ^ttvi (\ufbtm€ho^ AudiQntz QtQcbm , unbt)iefel(>cnein()efc()rieben njovDen, nad;t>eme^ 
il^nenDOM t)cm.^ul]croL)cr@c[)reiber DerQjOtted^-^aften gebu()rlid[) an(]emelDet ifl , ftcf) foU 
getiDen 'h^o^t^ ^')}c>\'Qtn6 m ^albme^e adjten in ber 5?ircf;en unt> auf t)em €&or (€()ef)*i|tt abtt 
au^(}enommen) einjMen, unDn)ofernefemanl)oUfp(itef(5mt, l)erfo(( 4. @d;i((in()^u(>ifd^, 
\m aber garau^b(eibcn m\)f cincn Ort^tf;a(ev in fpecie umviberfpred[)lict) crlegen unt) be^ 
ja(;ien. 

2, 5(((t)ten)ei( aud; tjon unfern Q5orfaf)ren l6bM) i)erort)net , unt) i?on Dtelen unbencf(t^ 
c!)en3a()rcn()erobeiDer5vird;en(^»Q3ctrigcbrdud;(id;gcmefen, t)a6 bcr Diaconus, n)cld;er 
Die^Otfe^^^ijle, unD t)er ©efttivor , fot)ie9ved;nun9DerQ5rob;Ort)nun()e ba^ 3a^r t)cr^ 
ivaltet, S)onner(ia(}nacbQiJaiitnodogeniti (tviebidberogefc^e^en) bic^ed^nun^Sutfeutt 
t)erpltc(;tet fcin , e^ mcre i)enn ^cid)t , Da§ e^ tnit aUtv Q3eliebutt^ auf eine anbere bequcme 3cit 
i)erfd;obcn n^urbe , bti mld)tn beiDen 9vecf;nun(}en Dann , t)ie fdmt(id)e bei(i(?c 2tid)mmekixd)^ 
Q3cfc&n)ornenuni)Diaconi, (tt>annfiesufoDer(lt)onDcm 5viifferDajuevfoDevt) t)or Dte ©lo^ 
cfc 2. nad; ^.^eter^ Uf)r, oDcr(^eierd 07ad)mitta(]^ auf Dem 5lird?en^@aa(i^ctri unaudbfeib^ 
(ic&erfc(;einen: •Dicabcr o()ne ^baffte Sntfd)uIDt'(3utt(j ju fpdte fommcn, mit eitiem ^albert 
Dvcid)gt()aler, unDDiefoausbfeiben, a((emaf)(en ein /eDer mitetncmDvcici)^tf)«lcrin fpecie, 
alfobalD of)nc leni^c ^BieDcrrcDc ju besaf)Icn belc^et werDcn fo((en» 

9. !^a§aitc!?a((c(jutc5reunDl(($a(rt utiDer ^tnS;)^t\. l)t\ligtn £et*cf;ttam^'.^ir($:j®c« 
fd;tvorneoDiaconenfernerm6ge obrerviretutiDge()a(tenn)erDen, <\le babtn Diefelben einbcf^ 
(igunDfe|li(}lic&jul}altcn()efcbloffen, Dag^infitbro (nac^ ®Ottcd De^ a(Ier()6d;|}en ^i((eti 
unD^cfaKcn) al(e3abrjtt)ifd)cn^fi'it()ilenunD3o()anni<5, njic aud; Die Q5orfabrcn (db(tc& 
tJcrovDttet, einc3u(limmcnfunfftutiDCollation auf Dem £ircf)emJDofe @. ^ctrt unter Dem 
S^S^^n, bciiigcn ^eid;tiam^^irc^^@efd)n)orncn,Diaconett, unD nicmanD mebr foK ati(3c(iel{et unD 
Qthckittn, Diefe(bi(]eaud;t)onDemDiacono, n)e(d;crfeine9icd;nut]g tjorber aufQuafimodo- 
geniti abgelegct , (jcburlic^ au^ricbtet njcrDen , Dajccjen er m\ /eDer q3erfon anDertf)albcit 
Oieic&i^tf)a(er in fpecie foll ju empfangcn baben , mbti Dann ferner t)crabreDet , Daf? fid) cin ia 
Dev ju ^MtaQt m 1 2. ©d^ld^en aufgemelDten ^ambof foK einlMen , tiac&Dcm Die ©locfe ju 
©. ^]3eter 1 2. gefd^Iagen , unD alle fo ju fpdte f ommcn follcn jur (gtrafe einen baibcn 9?eic5^tba* 
ler in fpecie , uttD iv>eld)e (jar auiJblelben luurDcn , etnen Dvtblr. ia fpecie , aud) noc() \)a}t\i Dtc 
obbcfagte anDcrt()a[ben Dit()(r. gulacje ©elDer cr(cgcn , gc(ten unD bc;af)(cm ^it cinbunDert 
^arcf ^iibifd) , tDcld;e ein /eDcr Diaconus , fo Die Q3ern)altuti(j Dcr (^Ottte^-^afitn ab^jclecjet, 
roegen 2(bfd)affun() Der i^or Sa^rcn 9ef;a(tmcn Collation auf Dctn !4)am?^pof 3df)r(id; Der 
Q5voD''OrDnutt()t?ermo(jcDerin Anno 1650. tjerfajftcn Punden bcjab^cnfod, mbltibtn «(fjj 
ini(;ren^efetiDe, unDnjerDcnl^iemitniii^tabgefcbaffet. 

4» !Demnad; (tcb unfere Q3orfaf)ren bciieben (aJTen , a\i<f) Der ^rbiufeitunb ^o^(f!att* 
De^ folc^ci^ (jcmdjj , Da§ fie auf Den bof)cn Sel^tdcjen mit ibren (angen d\6dtn ju Dcr ^ird;en ^e^ 
gatKjen , nun aber foId;c^ etti^a^ in ^(bnebmen gef ommen , af^ ifi einf)cllicf) unD belldtiDig Dabtti 
0cfd;lo|Ten/ Dapf)infuf;reDiefdmmt(id;c4)«?)iK Diaconiunt)@cfc&n)orncaufDiC3« gcll/ c\l$ 

£( z mu 1^8 n.Zt^tde L Vertodus III Cap. 

^einad;reii , Ojlern unt) ^fingflen Die 2. evflen ^age , t)(inn audO auf 3o5annt£J 05, unb '^Di* 
c&aeli^ Slrc^angeli ^ai), [xii) ni^f niit?0?dnfe(n oDerfur^en D^dcfen ; befonbern niitif)ren lan^ 
gen Ovocfen in t)er ^irc|)en , fo n)Ol auc5 , tvann einer t)on ben ^efcbtvornen nacf; ©Ottet"? be^ 
aflmdc(;tigenunmanbelba5ren9val^t unt)2Giflen au^ biefeni betrubten Sammertbale abgcfo* 
berf / unt) jur €rt)en beftdtiget tvirb , ju Der ^eid)e ober ^egrdbniig ebenmd*^ii3 mit ibren lan^en 
fjjocfetr pracfentiren foKen. 3n gall abcr Der einc ober Der anber birin ^i^ njeigcrlicl) bejei^cn, 
unD fo(c[)e^ nic[)t t^un tvolte , Derfelbe fofl obne alle ® nabe mit einer guten '^onne J^amburcjer 
5Sier, oDeranfiat berfelben init lo.^O^arcf ^ubfd;seflrafet tvcrbem 

f ♦ (So foKen aud) bie beibe iiinof^e @efd;tioornen in t)er Q3et)e be^ ©onnta^^ ^infu^vo 
ntd)t mebr mit ?Q?dnfeIn , befonbern mitfiir^enober (^talt DvocPen unt) if)ren ()oI;en J^iiten 
bii @tra(fe i . 0\eid)dt()aIer in fpecie» 5(uf Die obbenannten ()o5en Sefltd^e aber / gleid) Den 
anbcrn ©efd^roornen , mit ibren (angen Didcf en bei ^t rafe ber t)or(jebad)fen '$:onen ?Sier ober 
ic. siliarcf i^iibfcb/ fo ojft (^iercje^en ge^anbelt n?irb/ crjcbetnen. 3mmafjen Dann auct) ber 
/lingfle ^efd)n>or fcinenlangenD^ocf , am erflen Oflertacjc jum erficnmal)! anlegen unt) uni:! 
tf;un foK. 3^a ftd) aber becreben mdd;te , t)at] einer ber ^3efd;tt)ornen nod; tin Sub-Diaconus 
tvdre , unt) auf Dcn mef^rberiibrten Scf^td^en mit Dem jl:iin(jbeufel umcjel^en muflc , fo foU i^m 
frei lieben feinen f ur^en Ovocf umjunciimen , bij? fo lan^e er jum Dlacono crtDel^Ief tvorDen. 

6, ^ie 1 2. Diaconi , tDann fie De^ <Sonnta^c^ oDer gefltage^ untcr Den ^rcDigten Da^ 
€5eIDfiivDie5lrmenin Dcn 5^1in()beiiteln einfammlen, fofoden fte al(ema()(, ob ftc fclion mit 
^rauenmD<Sor0ebe(aDen, Dennoc^mitibrcniangenDvdcfen, DieSub-Diaconiaber miti> 
«t^ @ta(t'Ovdcfenimi()eben, unDfoofftcinerunDDcr anDer Da^jegen 5anDe(t, icDe^ma5( mit 
einem9veid)t()aIerinrpeciege|lrafeftDerDen. 

7. 'X^ii \)iiiiO)i ^eid;nam^ unD ^ird;;©efc5n)ornc; tDoKcn unD foflen auc^ ^inftifter |tc() 
nitt if)ren fur^en Ovdcf en , tDie Dor unDcncflicfcen 3al)ren Idb^ unD rul;mlic^ im ©ebraud^^eme^ 
fen, aufDeri?ird)enOved;nunocinfleIlen* 

8, !^ainTiitiffti.(jer 3cit /emanD ^efunDetr, Der ftc5 Diefen cb^cmelDten Punaen unD 
Articulen ju ttjiDcrfei^en , unD Dte obfpeciticirte (gtrafen |cDe<5ma5l nid;t crlecjen ti>oIfe , Dcm# 
felben foll \io^t> ^^5roD unD Die ^ird;en ^''PrdiJe aufgcso^jen , unD fo lange tjor? nttaltcn n)erDen / hi^ 
trDie berii()rte(gfva|fet)o[(enf6mm(id; be^aftief, unD jld) (jcbiirlid; mif Den fdmtlid;cn J&Jpn. 
^etcbnam^ unD :^irc^^(55efd;tt)orncn unD Diaconcn ab(tefunDen \)<xU ^fe^afft, al^ Jvan /cmanD 
^Settldsevig, oDerauffev.5ambur0ifl/ au^^enommen» 

9. 5{ufDag nun Dfe Doracfeijte Punda unD Articulen ;e unD allen?f(tc in ^ufcr obfer- 
vantz mogen nel^aftcn » unD ntd)t DariMDcr 0e(;anDeIt njcrDcn , al^ foll Der jviifler Diefer ^ix^tn 
©.TJetri, tuiebiBl)ero(]efi)cbcn, Pei§i(je 2lufad)t ^abcn, Dag ti?ann cr /emanD flvdfitd^ be^ 
ptnDen/ erDcmfelbenaifobalD an;eid;nen/ unD bci gufammenfunfft Der .?5^n. f^eilige £eic&^ 
ttamf> ^irc^p@ci^d)\DOvnen uuD Diaconen auf Dem !^amf)Of anmelDen unD t)erltfen fofl. "^if 
mco[knnini,^u5o(ae5abcnDic an/eeo J&)^n. ^cili^en £eicbnam^^^'ird)^(55efc(^n)ornc unD Dia- 
coniadvivijnt Die obbefd)ricbencPunaaunD Articulenfurftd)miti()ren cioncn ^dnDcn untcr^ 
icid>nct, 5tt>cifelnnid)t/ Daii i^rc SuccefTores / {mim alle^ t\)0()lmcinenflic^ »erorDnet unD 
anaefanvten) foktc^fernercontinuirenunDmittbren^pdnDcn, jufleter fcfler .S)a(tun0 untciv 
fd;veibcn wcvDcu, unD aucj^foacti, ScDoi* l]cf;ct if;ncn fvet Diefe Articulcn nac& (55e(cscn(;eit 

Dir 2(rt&4«g eiftiger UvtunUn uttb Bcbriff cen» 2^9 

bcr3«itin einemo^eranDcriimitif)reranei'Conrensunt)*^e(febumiju t^crme^ren unD ju locr* 
beffern» ©c(}ebcn in S^mbm(^ Anno Chrifti 1658. ben f. ?Q?onat^ ^ag Aprilis. 

3u wiffert , bafj nacb @di){ie|Tun() bicfcd Don Den fdmtlid^en untcn-bcnannten .t)^n. f)Cf^ 
li(jen £eicl)nam<J^5tircl)?@efc^n)ornen unb Diaconen bejtcinbiglicf) ioerabrcbct unD befcb(o|Tcn 
niorDert, waimcbrinfunfffiaergeit (nad)^Otte^^Binen) eincr au^ il)ren Collegio inDen 
^StanD&erObrigfcitjueinem^m-nDc^DCabtd Dicfcr^gtaDtJpamburg eligiret unD crmeblct 
>virD , Da§ er a(e?Dan Dicfer ^3otted^a)len @. ^^etri obnc tmiQt :i6iDcrrcDe Der (icben ^lrmut^ 
jn 97 u^ unD ^e)len unD ju 9}ermehruna Der Eleemolynen bar cr(ej]cn unD erja()(cn foO yoo» 
?0?arcf ^ubfd),;eDe^I>?arcf|u i6,£ubfcl)@d)i(ling j)ered)net, oDcf aucf) Derfelbcn /a'5r(id; 2f, 
^ard ^iibfd) eroicje Dventc'an (jen?i|Tcn ©litern wcrmacben unD antveifcn (aJTcn. ^afcrnc ahtt 
eineraus?Den()eiii^cn£efd)namg''©e)cf)n)orncn funffticjer B^it jum Oiabt^lanDc crn)db(ettvirD, 
Derfelbc foH 1000. 9??arcf ^ubfc^ (](eid)er ob^cfe^ter -2Bdf)xinQt,, oDcr y o. sjj^arcf ^iibfdb ctvi^c 
Dicntc ju be(c(jen unD ju bejab(en fcbulDic) fein. Aaum J^ambur^ 1 6 ? y. Den 2 f, ^omi)t$ 
^a(j Aprilis. UnDbaben Dem3ufo(jjc Die;e|ic!ebcf(i3c£cid;nam''5vircb^®efii)tTD0rnc unDDia- 
cQniDtcfe^ ju QScrpflicbtungunterjeicbnet, votld)t6 aud; Die fun|Tti(je ©cfcf^mornc unD Dia- 
coni , fo ba(D jle ernennct unD eiigiret merDcn , ju fe|]cr ^altung unterfc()rciben fodcn» *) ©e^ 
8ebcnim3a&runD^age/ t»icobcn/ aufDcm^ird;en^(Saa(su(5.^J3etri» 

2Jo^attft Snt>vi(lbe. a) 
Claxvee Qcbulte. b) 
2<til)re46 Ccgge. c) 
^0^anntfy0XVcftm. d) 
^ettftitt^ C0rote, e) 
Cl^rifiop^er Uoler. f ) 
^ermait i.an5enbe(f , g) 
iorCTtQ Beermatttt. h) 
3oact)im Becfmattti. i) 
23art^oIb ^roPes. k) 
^ierottymua 3ieittPorf. I) 

6. Articuli t^ait ^r6cfe ttjf> ^evtitmmt Mffec ^c^ 

ninge benftlicf. 

3n Der(55otte^^^tf!cn^raDc ftgt cn^ccfenbocf i)on A. i f f g. Dartn £ ;. Dord)CorbQc|)o* 
ntatttt, inDcr^^^DDf^ercffd^mare, unDnaf)ma5(dDord)2>aniclvott(git3ett, bcidaen ^etc^^ 
nam6fd)ivarcn, DijTc fofrienDc Articulen aefd)rei)en ftnD : Anno i f f g. Do tcf ^orD ©cbomann 
in Der '^i)Dt ^ercf fdbmarc 9iecfenfci)op DeDc , i^ t)or guDt angefebcn mn Den ^vcrofDcn unD 5)ia? 
f cn Dc Domaf)(fJ bt einauDcr tvarcn , Dat DiiTe nafo^gcnDc Articuln a(fo ^inforDcr alfe ^i;Dt fc()Of> 
t)cngef;olDcntvcrDen* 

^f ? i.©cr;ar 

a) Dbcr.aiter 1622. rcdgn. 1648. ti6^^ b) D&fr-9nfcn629.'re{rgn. 1642. 1 1647. 

c) Jur. 1625. £)l)Ct>3fUC 16^1. t 1650. xt. 48^ d)]ur. 1624. 

Jur. i6ig, f) jur. 1630. g) Jur. 1655. Ober 2ilte1642.Scnat.1644. f i66g. 

«; Jur 16J4. i) Jur. 1935, Obfr<2llte 1644. ti66^ 

k) Jur. 1636. 1 ) jar. 1637. *) ©icfe^ ijl n^ me f;? im sgrfluc^r. ^yo //. C^eile /. Veriodm III. Qip. i. ©c^al t)e D^efcnfc^cp0efc()cf)ent)en(5onn&a()na^afcl)en Quafimodogeniti, et)^ 
l)ei* t^om (encjl^m in Der DuHen ^Oecfen , b\) ^oen enef ^onnen.^paniboiiier ^eev^* 

2. (5oi\)OlDe^efenfc&opentfangenfctal; t)efult)e fcl)a( L)a /eoentrai-Di^ IVtt/ *vent)e 
9?efenfcbop gefc^ue, fo ^e utf) bfift fd;a( f)e ene ^onne ^ambofjjei- ^eei* cjet)en. 

; , ^jl belet)et , bat men in i)en grotcn JJeften ade 3 . ^Dage mit t)er Q5e^e fcjaf umme gaf}», 
unt) ivof t)e"^3ebe t)evfumet , fc|)af 6. Scf;i((inc| get^en , fo t)af cn f;e ibt t)eit» 

4» 2iUen t>e 0\ef enfdt)op gefcbiit fcbai nemanDt utf}b(ii>en , fo fevne af^ f)e in be @tat)t t^D 
^u^i^, bcibc i)an 2it)cvo(ben unb^iafen, unt) upben ^focfenfc^fas tven (;e befct)et)en tvivti 
oibar famen U) ^oene eincv ?Q?avcf SiibifcJ)» 

!7)iffe bai)en gefci)vet)ene Q5vdcf e fcf;6f en nemanbe njevt)en nagefaf en , it t fr) ban bat f)e gc^ 
IofFl[tcFc*)(2ntfd)u(t)i(3un()f)ebbe, &et)eQ[}or|W)er3no0famtbofi)nevfennem . 

Anno I f 82.t)cn i^Majiuptentofen^eaaf af^maitte 2^oi:teDtecfenfd)op^et)abtt 
babbe, unt) A. if 8f. d.22. Julii jtnbbiffevorgefcbvetJenePunaen, boalie i2.!;Diafenup<5» 
qjetevs^.^^^aDc, bi bem Ovofcnbam befcaen , (>ieinant)cv()etDefen, \)an t)cnfc(bigcn tvebbev uppet 
ime confirmevet , ocf cl3(id) S)iacf cn mit bat)cn bevovten Q)v6fen gebvocf ct tvovbem 

Anno 1 607. up !l)onnevl]a^ na Quafimodogeniti , tDcfcfev t^ be 1 6. Siag Apnlis 
flcn , bi einanbev aeti>efen , unb f)ebbcn biffc t)ov(}efd)vet)ene Articule x^mx uppet npe conftrme^ 
xii umtxt, unt)t)evmef)vet, (a(fef)iernai)ord)Den€vb.tuc40Be^maiitt, bi(fi,^n £t^ 
d)am^^®cf)travcn , bcfd)vet)enflcit) unt) mi)utf) bem bat^en^jjemeiten Q)Ocfe, m t)it ^^ocr, 
fld)tevt)iiffeCvt)ninaetf)ofci)rii>ent)e bcfaf)(en. Anno 1607, 

^i(f)e(m5imfin9f. ^ r r 

Anno 1 607. t)en 1 6. v^ag Aprilis i<j in bat)fn^(jcmeftev ^evfammfmjien m Den 12* 
^iafen tDicDevnocl^betDiffi^ct unD befd)(aten, tvof)evna fofget: 

gtem M t)e bat)en iicfd)ret)cn 5 * Articulen fd)6fen in t^orban affo (la^m 

4. 3nben()voten5ef?enfd)a(mcna[(e 5.:^acie mit bev Q3ct)eumme(3af)n, unt) tvovbe 
iemanb W t)cvfubmcn , it)t t-oeve up bcn @onnt)a(3 ebDev up ben gcObaoen , t)e fd)a( in be Q)a^ 
t)e^^iti|len (cggcn fo t)ce( ©e(bc£5 a(^ bcn ;^iaf en Duncf en tDcvb , \iOii i)en ^rmen bamit i^ tf)0 f ovt 
aebabn, baocnt)atnoc^ecnet6uid)cn':2Bine^tf)ov@trafec!cben» . . 

r ©0 fd)af t)e^:^or|]cnt)er Der ©aDed^^illen Den ^]>aj]oren, f)in»0e Mam^^tva^ 
ren, mtDDett\)e3af)ved)n)aren, t)ovcf)Den^6|]ev, a(fe3af)vt'n)ifcf)ena>afd)cnunt)^W 
ftent)evmanen'oe2ivmcn (na ofbem (^cbrucf c ) t)Dv (icf in De ^evcfctf)o befd)eDcn umme tf)0 
icvboven, tvatfct)anDenti)n©c(>aDen ©aDc^, Den 12. Articulen Ded ©ioDcn^ unD gjaDev 
UnB n)cten , up ^oen m\ 2. (gtouef en ^inci?» ^ ^ ^l s * 

6, S)at ein iDev , De ane ef)hafte Crfafe utbbfift, n^ann a(fe mmti up DeniCbov beif 
©otmat)enDe^ De^(ocfc7.\)ovDe2ivmcn Audientiegcf>o(Dent\)erD, fd)a((!et)en4-^a)tifm0, 
unD Dc na Dem 5t(ocfenfd)(asc f umpt 2. iSd)i((inc! , imD Diffcn Q5r6f e in Der naf)e)ten ^t)Ofamen^ 
f unflft an Den ^oj^ev , up f^n ^^nfoDevinge bct^aien. ^^^ 

*) al.lSfltt^c D.i.alaublic^c, att^4«8 «iiiiger Utfmbm uttb S^tifftem ly i 

7» SDatafle-1>iaPcn, biffem 2Imtct5o(gf>ren, upt)ew^;)i>cl;ti;t>e, unDe, DemitDcc 
?25e^eummcgaf)n, alle ^onnDagc, njiflen rn (angiMi Dvocfen gcflcDet, tl)or iTerfen famcn, 
5i> 'Pocn Mn cen ^f i^Dif en W\)r]^ ( unD tmDcn hiemit gemcinct t>eiDe erjlcn tm JcftDasc ) m 
t>tx t)<it)tfun '^Oofammenf unfft an Dcn 5v6)]cr tf)0 betf^alenDe. 

g. 07aDcmcocf ()i'J>D^an()cIi^,acfporct, in Dem, ttcnnDcn 51 vmenane i^.^aacutf)? 
gcDcf^fet ivirD , ^at mht cncr Der 5 . !^iaPen Darb»; i^, funDcrn aflcnc Dc Uff)Delin(ie Dorcf; Deti^t)^ 
f?erunD^i3rad)cri)oiiit»crricf)tctmirD,Dat|]cfDatnicbten^ebi5renaM(, foiiJiwguDtansefeben 
imDbcmidigettDorDai, tvo;oDe5.^iafcne5rer>^efcfjefrfe5a(v>cnnici)tfdmmtIicI}eniec)cnn?ar^ 
Di(}fi)n, Daf|fcDci^tf)Orc^tcr'<^i)Dttomtvcini(]|lcn cinerDcr j. ^iaf cn tbor Utf)DeIing ;<gen* 
tvarDicI; fi)n fcf)af. ^GorDc Dar ^amjti anctcfporet, \'d)6kn Dc 5 • ^afen D<n De Utl^tJflin^ 
bcf)oret, cin/cbc cin (^tdt)cfcn ^i;nd t5or @traffe ijuttviaig bctf)a(en. 

jbit.baoen c)efcf)rei)en i^ olfo ein^clfig bemilliget tvorDcn , unD m\) befalcn in Dit Q3oc^ 
t^or ©cDac^nuffe in tofc^rii^cm Aaum ut fupra. 

7. Articuli unt^ec ben ^yecolben A. 1600. imm^M/ 

mit ejncm mcrcftour&igen €f emplar conknnu 

*) 5^aDcmeinDem3are i f 68. anDDcnDomal^OmoIDen unD Q3or|lenDcrn etliPeSfr? 
tifcftoQ3ortfettin(je unDQ^cfoDerincjealle^gcDcilicI^cn^^iilanDci^fi^nt^pgericf^tct unD t)orfa* 
ttt , unD Datfiilui^e na ie^iger ^pDt funDerlicl? nutfe unD n6Di() tf)0 fi;n crad;tct tvovDcn» 5iffc" 
()ebben gcgenwcrti.gc Q^orfJenDcr fulfe 5irtifcl foIgcnDcr ©cflalt tvcDDerum tf)0 i)ornefCtt / un&', 
m ficf unD c^ie 57afamcn Daratocr to f;oIDcn m cjuDf angefef;cn ,~ unD ^ewifliget^ 

I S)croiIe De Q3or|}cnDcrif funDerlicf Uffebcr unD JpanD^atJcr^ Dcr bemiffigtcn ReGefle 
gcfaren , ocf Der QSorjlenDcr 2lmf unD i^cfcf;! i^ , c5ren9])|it'»^6r0ern , Dcncn Dvcc^t ^miQtxt 
ivirD tn cbrcn recl)tfcrf igcn ®afen , cne J^anD to lenenDc : @o tvillen De QJorllcnDcr Dcmfiili)i# 
gcnalfogctriilicf nafamcn, unDDafrcf /emanD affbnDcre, **) tvanner mantor Dem &xbt 
OvaDc tiitt, fd;al ane (^nabt 8* ^cbilligf ff)or ^rofegcucn, iDt fi) Den Dat 5c toncff;eief;af^ 
mi nicfet ufbsf;an Pan , eDDer md;f ff;o Jpu^ i^. 

2. XX)4itrtc|>rm€»t^0fecfct, f) fd;afctnjcDcr tt) 5DecfnaDcn:^focfcnfc()Ia()e!a> 
men, unD nicfif utf)eb(it)cn, 5e l)ebbe Den gar noDig ff)0 DocnDe, Dc gnffdjulDigingc aucrjl, 
fcf)al nicf)t angenamcn tverDcn , De anDere ^orflcnDcre bcfinDcn ft bm tvarbafftig unD nod)5afF^ 
tig, fun(ifd;a(5e brofentDannt^f^oIafefumpt, tvatscbrucflicf ii^* ^(ifftf)eat)cr(igant 

ufi^e,, 

•> 9?a(i)l?eniemancF!)er ©emeiH^ ueleutinDffe^lftegefijrfttgff njfrbcnMj^ t>t SSprflfn^em/ Ui fe erf^- 
ampf^ nac^i^^ig Hni)»Di[unitqf»)n/ &fra2lrniol)e dc! nikt flitig gfnoQ-tforjIan. C)arft)D Den ^hf* 
fifrn fene ■^anbrffinge unbCv^uIpe tjoljn in rcd)tnicfipfn Snfcn / Dav nien Dfvfubiafn mx Dfni ^xK 
SvaDe/ DfmRcceflegcmetebfgfrff/ unterficf ocf ancing unD twefpaltfgft^n/ DnrDprt^ tjelf guDf un&' 
tiutte Eaffn nabl!»fn / fo Orbben De 2>orffenDfrf / Ditijen allc n »ert()of«nten / nafolgenDeSirtlcul f!4»= 
U/ »afieunDeun»erbrflfentf)»()p(DfnDe unDer ftcf gfn^iUigft. 

*») ec&ferbe t) SSennDe^o|!&(rrD^a3Drftef;erbefd;eDenl(ft 

tt) Up Dwn ^ft)cfe«f<&lafi^» 272 //. C&«T0 /. Periodus 111. Cap. 

iitbe , fc()al h^m eicjnen ^e&i)ernji((en 2, (Sd;tnin(|> unD menn bi Dei 5oci;|]en 5Svofe t^oge* 
fec(?t tt)ivD 8. ^cbiUing t^or '^^xoU ^euen» 

5 . ©ital nict?t^ gefcf){aten njevDen baran fiinberric^) gelegen i^ , t)e Q3or(Ient)ere fpn Denit 
nieiR t^ofamenDe , unD mat benn , na Den meillcn ^temmen gefc{;(aten njert unD m QXi^i o^w 
gefeben, fcf)a(i)ant)enanDernunangefocI)tenb(ii)en; mat fon|^ in ^emeincn ©afenv^r*) 7* 
gefc^{aten roert , fcf)al na Den meifien (^temmen ^af^n , M aoer|] een iDer Der Q3or(lenDer jtneii 
©temmen^eiDen, na @innen unD QSBitten , Dee5me^oDt,toor(enenn)crD, unangefe^en eni? 
ger ^erfonen $^runDfcf;op cDDer @un(] , unt)a(fo fpn ©eweten frp f)o(Den: SlBuvDe ^iv bat)eu 
jje^anDeit, fcf)a( na •:^i(Pu()r Der anDern "^orjienDer geflraffet tvertien, 

4. 97aDeitieDorci)<^i|ftunD©aoenDeipavten ingenamen unD t)orf(5ret n>erDen , h^hf 
ben De ^or|ienDer oor ficf unD ere 97afommen genjidigetunD gefcl)(aten , fcnc ©ifft eDDer ©a* 
u?t()one()menDe, noct)feanDen^arnbcfern, bi;Den^5i((i5enQ5eefie(DDer anDern, fo^l^rooen 
cDDer IBaninge fopen iii)i((en , funDer DecJ SfrmoDe^ '^ejle^ t()0^ennenDe unD t()0 fefenDe , alfe 
feDatan(SDe^)latt(}e(aoetunDt()03efecbtf)eb(>en, unDfo/emanDamtugetnjerD, Dat f)e Dorcl; 
@a\)en.get>(enDet, De^2lrmoDe^(5c(;aDen l^anDf;aDen tt)urDe, fc{)a( f)inf6rDer Dev (gtcDe unD 
5lmte^**) entfettetft)nunDb(ioen. 

f . (Sc()a( itcf nemanD unDerjlahn mit Den ^of^J^eren fiHf anDer eDDer DruDDe na 05«^ 
renbefe up De^ 5lrmoDe^'^efo|]it]5e tbofa()renDe, unD etn^aj^ t)ortf)onemenDe, iDt jV) Den t()0 
©. M. M. tf)o ooren angefpracfen unD genDi^djjet b\) ^oen 8» ^c!)inini] , iDt tt?ere Dann , Dat \'^t 
De ^k erfoDDerDe , unD tl;o De^ 2lritiof)t(S ^^etle geref en f onDe. 

6* SKdDorcf^Uneni^jfeitunD^^n^cDracbta^^e j}uDe OvDnung tborennet, unD De(e guDe 
^af en DarDorcb mfimiet unD ge^inDcrt tt-^erDen , fc{;5(en De Q}or(ienDere ^eflid) unD Q3r6Der(id) 
mit cenanDer umme Q(\h^\ , unD ened fcf)a( De^ anDern mit Dem ^^ellen geDencfen , unD fo ©e^ 
brecfenDorfidenin erem^lmte, nict)tfu(oen, noci;mit^orDeneDDer 233arcf en tt)ref en , fom 
Dern DenanDern a(^(Sc&eDe^^ytid;tern beitii|le((en. 2Go( 5ier baoenf^aiiDeltunDficf tjer^ript, 
fd;a(ane@naDeboten, tt)atemei)en (5ct)u(Di0en De anDeren QSorfienDere t{)Ov ^oen ttJcrDeii 
upie^ijen. 

7. 2)ett>i(eDenQ}or|]enDern inRece(rfneenf)od;2lmtt)onDen ^(Jrcj. unD Dev ©eme^ 
ne uperlegt unD befaien i^ , Dat a(fo na ©ilecjenbett DeffiKiJen Daf en unD t)e(e itiotf) gef)anDe(t unD 
gerabtfd)(a(iettt)erDen, DatanDern, fo nid;t in Detii 2lmte fiinD , tf)Ott?ctenDenid[)t jjebt)ret, 
Darutf) ocf foigenDe^ a((er(ei SBeDDert\?i((en , gancf unD ^aDer , ja QJerDarf unD Q}ernic|)tinfle 
aflerguDenOrDningc fo((]etunDf)crfomttit; fof)e(>benfe (tcf miteenanDer t)erfnuppet unD tter^ 
bunDen , n^at een (eDer alfo up t)or(3e(}et)ene t^aDfd)(d()e fdr (tne O^^enun^ tbo Der (^taDt , eDDev 
De6 SlrtiioDe^ Q)e(len ref et , unDtjorgift, cDDerocfoanDen famenDen QjOifenDern 0efd;(aten 
tt)arD CDattbot)orfd;ttM3enDeft'cf seboret, eDDer t)ertt)ilf()ret tt)erD) nicf)tdbuten, nod) J^o« 
hi^ noc§ niDri^e^ (StanDe^ t^o t)ertne(DenDe, tvo( De^ aoertiisetttjarD , fd;a( cf;rcn 5^iDDe( um 
ttj^fet t) unDbpenennid;t(en,(3ergeDu(Dct tDcrDem tt)8. •) t)on *») 21ifcnnunfcllt(jcr unt)untnin?er. 

t) Antca unl>a(feeiHfp(ttelfc§er3)Jfflf(5e wrmiDctuiiDflcfcl;u:v«t \m\>n\. 2(n^4ttgetttigerUr^imbmurtb@;c()rifFeetf. 271 

*) s. 9^at»emeocf bcm^lrmobe t5om^e(^ent)an t)en9Jente5at)cr^ (al. ed. fKente* 
nerer^) ^entjoro Jpamboraer 9ventc r^o foDl)ernt)ec)en?JlIi9ett^, fcf)al een /eber in (tnem Car# 
fpe{, L)emit)t nid)t ancjetdgeti^, uenvitlijjen , unt) mit €rnjl Daratoer ^olben, tvorinnen \>t 
*i>or(lenDere Dem @d)ri»er ^etriilid mit 9taDe unt) :Sat)e een J^anD tl)0 (enenbe gelaDet. 

9. 3t)ti^oani)e^5lrmof)r^©c(benoc5t)eIeup^refe,**) fonoi^mmnvifeti^, bar* 
an t)e %xmoi)t ( (550tt betert ) f einen gerinjjcn @d^at)en geletien : i^mit nun De '2Irmotb l)in> 
forber nic()t tvieDer t)erf ortet merDe , fc^olcn t)e Q3or|]ent)cr een jeber in (tnem €arfpel er(te^ ^a^ 
ge^baraDcrfnn, bat foDatte^ ©elbtjortviffet, cDDeringcfobret mcrDe, menn Dcnn De ^lnDo^ 
QitiQt etDer ^o^f unDt()un(}e aefcbel}cn , fd)al Deientcje , fo Dat 3af)r im 2imte i$ , mit OiaDe Der an^ 
Dern Q}or(]enDern unD^cbrit)er, Datfiiloige fo t)ecl m6.glic0 fort fcttcn uttD foDDern, unD att 
erenSIitenic&t^crmanslenlaten, tt)OlDatfii(t)iijet)orfiimet, fd;al Dartf)ot&oaiitn)orDenfd;uf 
Dicjfpin :^ 10. 3Dtt) fc6(5(cnocffmeDer'^or(lenDcrna(dbe3un9(lentnetten/cbenCarfpef,al^ 
fc 4. 2Becfcn Dat vifitirenD mad)ten , bi bciDen <^aDe^^Jpufern , mldte eftnen Don^ Dcn ^ofler, 
tt)enned|eDern^t)Dtig, fd)al angetiJtjet tverDen, fofcrnc fc bciDc Datfult)e t)erfumen a>erDcn, 
fd)al jeDer 2. (^MlinQ tf)or Q3r6f e ()et)en« ^^ De een milfi^ Dart^o , De anDer atjcrfl t)erfumet 
iDt, fofd)aIDe;enne, Dcnic!)tforttt)if, Dcgati|e ^:^r6fc, a((J4»@d;iflin5, tf)0 crlCij^enDe 
fd;uIDivj fi)n» 

1 1 . !^etvt(e 3df)r(tef ^ enen ber Q3or(Idnbern , be Dvcf enfcjop unb bat Q5utt)ercf betber 
©Otte^^^iifer, fammtDcntftogeb^rigcn ^rutio^unD2Caf)n5ufern t^o tvac^tenDc befal^Ien 
tDcrD, Dartboocf, tved n6Di() i^ , fttmmtDenanDernQ3orf!enDcrnunD(Sd)rit)er flitt^ tbobc^ 
foDDernDe, fofd)aIDefuIt)c(tcf alfoDarintiet?erf)OIDcn, DatiDt ef)mc bi; /cDcrnidnni^Iicf un&ov^ 
tt)t)DtIicffi); unDaflc^, tt)c^bi)beDer(^otte^^^ufcr n)efentIicf,an^d)uIDen in^cmaf^net itnD 
tKDDcrumt)tf)()c()et)entt)irD, in^t)n)efetiD2erQ3or(lenDern, al^De^afgetrcDctTen unDfiinff; 
tigen ^ofticrcn , Dord; De ©cbrit)erc intccf en unD tfeo ^of e brin^en (dtcn , tf)0 Dero ^^e^oef i$ 
enc^idcmit f.^d)I6ten t^o^.^arien 9??a()DaIencn €Io(}er i>crorDnet, Darinnen De ^o^ 
f er unD tvat tt)ef cntlicf ingemabnct njirD , fd)blm in^clcot unD t?erfd)faten tvcrDcn. ^ce^faffeJ 
ocf Dem .S)of5ern alle 3af)r ecn ^oocf , Darinncn Dc id5rlid;e ^et)inge unD Utbgat)e , bi) bcDcrt 
Q5otte^<Jbj>feri)ertcfnet, tf)0()e(]c(Ietn?erDcn, tt)